Page 1

Desar r ol l e suspr oyect os conNosot r os! Bi env eni dos

Ser v i c i osqueenc ont r ar as

Res pal doyas es or i ac onf i abl es

Pl at af or ma de t r abaj o MAC yPC, con conexi on a i nt er net a una vel oci dadde másde5MB.

Espar at odosnosot r osuni nmensopl acer ,dar l es l osmáscor di al essal udosyl avezdar l esl agr aci as porsernuest r osal i adoscl i ent es. Nuest r o espaci o cr eat i vo est a abi er t oat od@s qui enes amen eldi seño,elcual qui er a de sus opci onesydeseencompar t i rsushor asdet r abaj o, si n di st i nci ón de cr edo,pol i t i ca, r aza o sexo.En compl et a camar ader í a,i mpul sando l os mej or es val or es,enunsanoambi ent e,eneldí aadí aque nuest r ascar r er asnosi mponen,sacandol omej or denosot r osmi smo,r odeadodepr of esi onal es.

Zona WI FI , par a l a conexi on i nal ambr i ca de cual qui er a de t us per i f er i cospr ef er i dos. Di sponi bi l i dad de acceso a pagi nas de al t o cont eni do gr áf i cos,condi sponi bi l i dadde baj ada de ar chi vos de cual qui er gener oot amaño.

Or i ent aci ón y di sponi bi l i dad de T empl at esdet odot i pos,par a pr opuest asr api dasy cr eat i vas.

My St u d i o

T oméas i ent o,us t edal l egadoas ul ugardet r abaj o,s el ecci onesel l ugary el equi podes upr ef er enci a,enel hor ar i oquemásl eacomode,at r av ésde r es er v asant i ci padasor ent el a porelt i empoquedes eeconl as egur i dad neces ar i a par a pr ot eger l a conf i denci al i dad de s us pr oy ect os .


I mpr esi ónDi gi t al Di gi t alPr ess

Tar j et asdepr esent aci ón

I mpr i maaunar esol ucónde600x600 dpi ,t ar j et aspar asuscl i ent es,desde 24uni dadesenadel ant e.

Br ochur esyf l yer s

Tengaal amanosusbr ochur esyf l yer s, elmi smodí as,i mpr esodi gi t alenpapel sat i nadoobond.24

Af i chesPr omoci onal es

I mpr i masusaf i chesdesde8. 5x11hast a 12x18,enkover , car t oni t e, sat i nadoy bond r api dament e.

I mpr esi ónDi gi t alenGr anf or mat o

Car t el esPubl i ci t ar i os

I mpr esi onescongr andes f or mat os,l aspr omoci onesde suscl i ent esalmej orpr eci o delmer cado.

Backl i ghtycaj asdel uces

I dealpar ai mpact arocapt arl a at enci onconcar t el esdevi vos col or esr esal t adosporl a i l umi naci ón.

Ar t sPr i nt i ng

Repr oduzcasusf ot osycuadr osa unar esol uci ónde2400x2400dpi sobr ecanvas, phot opaper s, ar t s paper symás.

I mpr esi ónDi gi t alenGr anf or mat opar aext er i or I mpr esosqueper dur an,sobr eelpasodelt i empo Al aal t ur adel asmásex i j ent esnor mat i v asdeacabadoy cal i dad,l espr esent amosl amej oropci ón cal i dadpr eci odelmer cado,enelmeascompet i t i v ot i empo deent r ega. I mpr i mayconst r uy a,v al l asdegr anr esi st enci aal as i ncl emenci adenuest r ocl i mat r opi cal ,r ot ul el osmás del i cadosv ehi cul ossi nmal t r at ar l os,obt engabaj ant esy l et r et osqueper dur en,r esal t andosusmar casydej ando cl cl i ent escadadímassat i cf echo

www. ecr eat i vo. t umbl r . com


Vi si t enos

Cal l eWenc es l aoal v ar ezNo.202,Zonauas d•Sant oDomi ngoRepúbl i c aDomi ni c ana

cont act enos Phone:

809. 4127654

Di r ect o>:

809. 6828791

Mobi l :

809. 7023130

Emai l :

cr eat i vot umbl r @gmai l . com

Fol l owusenTwi t t er t wi t t er . c om/ @Cr eat i v oTumbl r

www. ecr eat i vo. t umbl r . com

brochure  

Resumen de productos y servicios

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you