Page 1

S pec i a l i s t idelr es t a u r o Car t el l aS t ampa


Pr of i l oaz i endal e I l s er v i z i o Ipr odot t i I l r i s par mi o Col l abor az i onier i c onos c i ment i I nt er v i s t aaF abr i z i oL oRus s o

Perul t er i or i i nf or maz i oni : Uf f i c i oS t ampaCOL ORGL O Ant onel l aRober t o Tel : 081282662 EMai l : mar k et i ng@c ol or gl o. i t

Car t el l aS t ampa-Col orGl oI t al i a


Pr of i l oaz i endal e Col orGl oI nt er nat i onalnas c eaMi nneapol i s( MN US A)nel 1 975, c onc r et i z z andol ’ i deadi un’ az i endauni c anel s uogener e, s pec i al i z z at anel r es t aur oenel l ar i par az i onedi s uper f i c i i npel l e, c uoi o, s i mi l pel l e, pl as t i c a, t es s ut i , v el l ut i , al c ant ar a. L ’ uni c i t àdei met odi ut i l i z z at i perl ar i gener az i onedi di v ani epol t r one,i nt er nidiaut ov et t ur e( anc he d’ epoc a) ,bar c he,aer ei , uf f i c i , f a’ di Col orGl ol ’ az i endal eadermondi al edel s et t or e, pr es ent ei nt ut t iic ont i nent ic onpi ùdi500af f i l i at is oddi s f at t idel pr opr i obus i nes s . L ’ obi et t i v o az i endal eèquel l o dipr es er v ar egl ii nv es t i ment ie r i darl or oi lv al or eel aqual i t àc hepos s edev anoalmoment o del l ’ ac qui s t oe,gr az i eal l ’ ut i l i z z odipr odot t ies c l us i v i ,ir i s ul t at i degl i i nt er v ent i s onoec c el l ent i edi el ev at aqual i t à.

Car t el l aS t ampa-Col orGl oI t al i a


Pr of i l oaz i endal e Nelc or s o degl ianniCol orGl o ha s v i l uppat o una gamma dipr odot t ii nnov at i v ie s pec i f i c ic he,c on l ’ ut i l i z z odit ec ni c hees c l us i v e,c ons ent onodies egui r e anc headomi c i l i oognit i podir i par az i one,r es t aur oo c ambi oc ol or ei nmodor api doedes c l us i v oapr ez z i c ont enut i . I lr i v ol uz i onar i os er v i z i o pr opos t or appr es ent a peri ges t or idiof f i c i ne,c ar r oz z er i e,c onc es s i onar i eedal t r e at t i v i t à dels et t or e un’ oppor t uni t à perampl i ar el a gammadeis er v i z idaof f r i r eaipr opr ic l i ent i ,ac os t i c ont enut i ec onr i s ul t at i gar ant i t i . L ’ uni c i t à del l ’ at t i v i t à Col orGl o ne ha i nc or aggi at o l ’ es pans i onei nt ut t oi l mondo, c r eandounar et edi af f i l i at is oddi s f at t idelr i s ul t at odelpr opr i obus i nes s .Pr es ent ei nt ut t iic ont i nent ic onpi ùdi500af f i l i at i ,dal 2005èanc hei nI t al i a. Car t el l aS t ampa-Col orGl oI t al i a


I l s er v i z i o I ls er v i z i oof f er t odaCol orGl oèv as t oedet er ogeneo.Gl ii nt er v ent ipos s onoes s er eef f et t uat i pr es s oi l domi c i l i odel c l i ent eopr es s ounodei nos t r i l abor at or i . Conuni nt er v ent ot ec ni c oCol orGl oèpos s i bi l e: -Ri par ar ebuc hi , gr af f i , s pac c at ur e, s c r epol at ur e, br uc i at ur eedal t r i danni c aus at i daus ur ael ogor i o; -Ri pr i s t i nar eoc ambi ar ec ol or e; -Pul i r eedel i mi nar emac c hi edi f f i c i l i ( v i no, i nc hi os t r o, r os s et t o…) ; -El i mi nar emuf f aec at t i v i odor i ; -L uc i dar ef ar i gr af f i at i oi ngi al l i t i .

Car t el l aS t ampa-Col orGl oI t al i a


I l s er v i z i o Gr az i eal l ac apac i t àdic oni ugar el ’ i nnov az i onedimat er i al iepr odot t ic onl apr of es s i onal i t àdel l e l av or az i oni ar t i gi anal i edal l ’ ut i l i t àdegl i i nt er v ent i t ec ni c i , Col orGl oèdas empr eunpunt odi r i f er i ment operi l mondodel l ’ af t ermar k et .

Car t el l aS t ampa-Col orGl oI t al i a


Ipr odot t i Col orGl odi s ponediunagammadipr odot t is t udi at i ec os t ant ement emi gl i or at i pr es s oi l abor at or i amer i c anidel l ac as amadr ec hegar ant i s c onoun r i s ul t at opr of es s i onal eedec c el l ent e. L ac os t ant eat t enz i oneperl ’ ambi ent ehaper mes s odi c r ear ec ol or i ec oc ompat i bi l i abas ed’ ac qua, noni nf i ammabi l i ,i nodor ies i c ur iperl eper s onee perl ’ ambi ent e. Ipr odot t i , c r eat i perus opr of es s i onal eenonpr es ent i i nc ommer c i o, s onout i l i z z at i i n es c l us i v adai t ec ni c i Col orGl o. I pr odot t i Col orGl os onos t at i t es t at i dal l aF eder al Av i t i onAdmi ni s t r at i onc henehac ompr ov at oed aut or i z z at ol ’ ut i l i z z onel s et t or eaer eo.

Car t el l aS t ampa-Col orGl oI t al i a


I l r i s par mi o L ar i gener az i onedegl ii nt er niav v i enes enz as os t i t uz i one,nelpi enor i s pet t odel l ’ or i gi nal i t àdei mat er i al i , c onunr i s par mi operi l c l i ent ef i nal edi c i r c ai l 40%r i s pet t oal l as os t i t uz i one.

Col l abor az i oni er i c onos c i ment i L ’ i nnov at i v os er v i z i opr opos t oès empr epi ùut i l i z z at odaof f i c i ne, c ar r oz z er i e, c onc es s i onar i eed al t r eat t i v i t àdels et t or eaut omobi l i s t i c oc hepos s onoof f r i r eaipr opr ic l i ent iuns er v i z i out i l e,a c os t i c ont enut i ec onr i s ul t at i gar ant i t i . Col orGl oc ol l abor ai nt ut t oi l mondoc onc onc es s i onar i e c omeF er r ar i , Mer c edes , BMW . Mol t eas s oc i az i onidiaut od’ epoc a,gr az i eal l ac ol l abor az i onec onCol orGl o,of f r onoaipr opr i s oc i l apos s i bi l i t àdi pr es er v ar ei pr opr i i nv es t i ment i r i dandoi l v al or eel aqual i t àc hepos s edev anoal moment odel l ’ ac qui s t o. Dal 2007l aqual i t àdei pr oc es s i az i endal i ègar ant i t adal l ac er t i f i c az i oneI S O 9001 . L ’ i nnov at i v i t àdelbus i nes spr opos t oès t at opr emi at oc oni lF r anc hi s i ngAwar d,r i c onos c i ment o as s egnat oal l eaz i endec hemaggi or ment es i di s t i nguononel c ampodel f r anc hi s i ng.

Car t el l aS t ampa-Col orGl oI t al i a


I nt er v i s t aaF abr i z i oL oRus s o, r es pons abi l et ec ni c oCol orGl oI t al i a “ Hoc onos c i ut ol aCol orGl ogr az i eami of r at el l oEr nes t oc hev i v enegl i S t at iUni t i .I ni z i al ment eer os c et t i c o,nonc r edev oc hes ipot es s er or i par ar eer es t aur ar eel ement ii npel l eopl as t i c adanneggi at idalt empoe dal l ’ us ur a.Mis onoc ompl et ament er i c r edut oquandohov i s i t at ol ac as a madr ediMi nneapol i sehopot ut oc ons t at ar ec onimi eioc c hic heèpos s i bi l eel i mi nar edanni unt empoc ons i der at ii r r i s ol v i bi l iqual ibuc hi ,gr af f i ,s c r epol at ur e,s pel l at ur e,mac c hi edi f f i c i l i ,c at t i v iodor iec heuni nt er v ent odeit ec ni c is pec i al i z z at ipuòr es t aur ar e,r i par ar eoc ol or ar e l es uper f i c idanneggi at ec her i t or nanoall or os t at oor i gi nar i o.Daquandos i amooper at i v ii n I t al i aic l i ent is onodi v ent at is empr epi ùnumer os ies onoent us i as t ideir i s ul t at iot t enut i . S i amos pec i al i z z at inelr es t aur odegl ii nt er nidiaut omobi l imaic ampidiappl i c az i onedel nos t r os er v i z i os onov as t iedet er ogenei :bar c he,t r eni ,aer ei ,abi t az i oni ,uf f i c i ,c i nema,al ber ghi ,di v ani ,pol t r one. Lemaggi or ir i c hi es t ec iar r i v anodals et t or eaut omobi l i s t i c o.S onomol t i ,i nf at t i ,ipr opr i et ar i diaut od’ epoc ac hes ir i v ol gonoal l aCol orGl oper c hés i amoi ngr adodir es t aur ar e,s enz as os t i t uz i one,l epar t idanneggi at e,r i s pet t andoec ons er v andol ’ or i gi nal i t àdeimat er i al i .

Car t el l aS t ampa-Col orGl oI t al i a


Perul t er i or i i nf or maz i oni : Uf f i c i oS t ampaCOL ORGL O Ant onel l aRober t o Tel : 081282662 EMai l : mar k et i ng@c ol or gl o. i t

Color Glo  
Color Glo  

Color Glo Italia

Advertisement