Page 1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

วันงดสูบบุหรี่โลก กระทรวงสาธารณะสุขได้มีการกาหนดให้วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2556 บุหรีโ่ ลก โดยจัด กิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีนนั้ เป็น วันงดสูบบุหรีโ่ ลก และ วันงดสูบบุหรีโ่ ลก 2556 ใกล้มาถึงแล้ว แถมตอนนี้กไ็ ด้มี คาขวัญวัน งดสูบบุหรี่โลก 2556 ออกมาแล้วเช่นกัน และ เพื่อให้ทกุ ๆ คนได้เข้าใจถึงความเป็นมาของ วันงด สูบบุหรีโ่ ลก กระปุกดอทคอม จึงมีบทความ เกี่ยวกับ วันงดสูบบุหรีโ่ ลกมาฝาก และลองใช้วันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกบุหรี่กนั ดีไหม? วันงดสูบบุหรีโ่ ลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สบู แต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อใน ภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุน้ ให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และ ให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสาคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีท่ ี่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบ บุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก โดยในวันงดสูบบุหรีโ่ ลกในแต่ละปี ก็จะมีคา

วันงดสูบบุหรี่โลก  

วันงดสูบบุหรี่โลก

Advertisement