Page 1

CIPFP La Costera Manual d’Imatge Corporativa Manual de Imagen Corporativa

PROYECTO FPEMPRESA

Xàtiva


“El presente material se incluye en el proyecto “Fpempresa” financiado mediante ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema educativo. Convocadas por la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesiona del Ministerio de Educación y el Fondo Social Europeo. Resoluciónes del 5 de abril y del 21 de octubre de 2011"

Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

CIPFP La Costera Xàtiva www.cipfplacostera.edu.gva.es

Unión Europea Fondo Soci a l Eur op eo

EIFE S in vierte en t u f u t u ro

3


Introducció

Introducción

El present Manual té com a fi arreplegar els elements d'identitat gràfica de centre CIPFP La Costera i la gamma d'aplicacions d'ús més generalitzat.

El presente Manual tiene como fin recoger los elementos de identidad gráfica del centro CIPFP La Costera y la gama de aplicaciones de uso más generalizado.

La denominació, la tipografia i els colors corporatius seran d'utilització exclusiva per a tots els documents que s'editen, no estant permesa la seua utilització en versions i formats diferents dels que s'especifiquen en els apartats corresponents d'este Manual.

La denominación, la tipografía y los colores corporativos serán de utilización exclusiva para todos los documentos que se editen, no estando permitida su utilización en versiones y formatos distintos a los que se especifican en los apartados correspondientes de este Manual.

Les normes contingudes en este document han de respectar-se i mantindre's constants, a fet de facilitar una difusió única i reforçar i assentar definitivament la seua Identitat Visual.

Las normas contenidas en este documento deben respetarse y mantenerse constantes, a fín de facilitar una difusión única y reforzar y asentar definitivamente su Identidad Visual.


Índex 1. LA MARCA 1.1 Logotip 1.2 Història del centre i logotip 1.3 Zona de seguretat i ús mínim del logotip 1.4 Usos i variants del logotip 1.5 Utilitzacions incorrectes 2. COLORS CORPORATIUS 3. TIPOGRAFIA CORPORATIVA 4. PAPERERIA

4

4.1 Fulls i blocs 4.2 Targetes de presentació 4.3 Etiquetes 4.4 Carpetes 4.5 Sobres 4.6 Caràtules CD i DVD 5. MERCHANDISING 6. PLANTILLES PER A CONTINGUTS DIGITALS 7. CARNET D’IDENTIFICACIÓ

Índice 1. LA MARCA 1.1 Logotipo 1.2 Historia del centro y logotipo 1.3 Zona de seguridad y uso mínimo del logotipo 1.4 Usos y variantes del logotipo 1.5 Utilizaciones incorrectas 2. COLORES CORPORATIVOS 3. TIPOGRAFÍA CORPORATIVA 4. PAPELERÍA 4.1 Hojas y blocs 4.2 Tarjetas de presentación 4.3 Etiquetas 4.4 Carpetas 4.5 Sobres 4.6 Carátulas CD y DVD 5. MERCHANDISING 6. PLANTILLAS PARA CONTENIDOS DIGITALES 7. CARNET DE IDENTIFICACIÓN


1. La Marca

1. La Marca

La marca és un nom, terme simbòlic o disseny que servix per a identificar els productes o servicis d'un venedor o grup de venedors, i per a diferenciar-los dels productes dels competidors.

La marca es un nombre, término simbólico o diseño que sirve para identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y para diferenciarlos de los productos de los competidores.

La marca, a més de ser un element de diferenciació d'empreses i organitzacions, permet al consumidor identificar amb major rapidesa els productes i servicis que necessite.

La marca, además de ser un elemento de diferenciación de empresas y organizaciones, permite al consumidor identificar con mayor rapidez los productos y servicios que necesite.

Des del punt de vista de les empreses els permet diferenciar-se de la competència i els ajuda a establir una determinada posició en la ment dels seus clients (actuals i potencials).

Desde el punto de vista de las empresas les permite diferenciarse de la competencia y les ayuda a establecer una determinada posición en la mente de sus clientes (actuales y potenciales).

1.1 Logotip

1.1 Logotipo

El logotip és l'element que pot ser reconegut a la vista però que no pot ser pronunciat o expressat.

El logotipo es el elemento que puede ser reconocido a la vista pero que no puede ser pronunciado o expresado.

El logotip o logo és un important element que forma part de la marca perquè ajuda a què esta siga fàcilment identificada, ràpidament reconeguda i depenent el cas, mentalment relacionada amb una cosa amb el que hi ha certa analogia.

? El logotipo o logo es un importante elemento

que forma parte de la marca porque ayuda a que ésta sea fácilmente identificada, rápidamente reconocida y dependiendo el caso, mentalmente relacionada con algo con lo que existe cierta analogía.

5


1.2 Història del centre El Centre Integrat de Formació Professional La Costera de Xàtiva és un dels centres professionals més antics d'Espanya. Hereu de les escoles de treball i mestria, ha estat el resultat de més 60 anys de tradició en els estudis professionals a la ciutat de Xàtiva i la seua comarca. Des del principi, el centre ha evolucionat sense perdre de vista les demandes de formació que la societat ha requerit en cada moment. Com a breu referència històrica cal significar les dades següents:

6

Per Resolució de 8 de gener de 1978, es transforma d'Escola de Mestria industrial a Centre Nacional de FP. Per Decret de la Generalitat Valenciana de 21 de desembre de 1987, es crea l'Institut Politècnic de Xàtiva per transformació de l'IFP de 1r i 2n grau. L'any 1994 es canvia la denominació del centre que passa de “Institut Politècnic de FP de Xàtiva”, a “Institut Politècnic de Formació Professional La Costera”. Amb data 14 de gener de 1997 el centre es transforma en IES La Costera L'última i més recent transformació és la de l'Orde conjunta de 12 de juny de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea un centre integrat de Formació professional a Xàtiva, per transformació de l'IES La Costera, i es reestructuren les ensenyances impartides en els instituts de secundària de la localitat. El nou centre passa a denominar-se CIPFP La Costera.


1.2 Historia del centro El Centro Integrado de Formación Profesional La Costera de Xátiva es un de los centros profesionales más antiguos de España. Heredero de las escuelas de trabajo y maestría, ha estado el resultado de más 60 años de tradición en los estudios profesionales en la ciudad de Xàtiva y su comarca . Desde el principio, el centro ha evolucionado sin perder de vista las demandas de formación que la sociedad ha requerido en cada momento. Como breve referencia histórica hay que significar los siguientes datos: Por Resolución de 8 de enero de 1978, se transforma de Escuela de Maestría industrial en Centro Nacional de FP. Por Decreto de la Generalidad Valenciana de 21 de diciembre de 1987, se crea el Instituto Politécnico de Xàtiva por transformación de la IFP de 1er y 2º grado. El año 1994 es cambia la denominación del centro que pasó de “Instituto Politécnico de FP de Xátiva”, a “Instituto Politécnico de Formació Profesional La Costera”. Con fecha 14 de enero de 1997 el centro se transforma en IES La Costera. La última y más reciente transformación es la de la Orden conjunta de 12 de junio de 2009, de la Consejería de Economía, Hacienda y Ocupación y de la Consejería de Educación, por la que se crea un centro integrado de Formación profesional en Xátiva, por transformación del IES La Costera, y se reestructuran las enseñanzas impartidas en los institutos de secundaria de la localidad. El nuevo centro paso a denominarse CIPFP La Costera.

7


Història del logotip

8

CIPFP La Costera El primer antecedent històric de l'ensenyança de Formació Professional a Xàtiva, es produïx amb la publicació de la O.M. de 21 de maig de 1943, és a dir han passat quasi 70 anys fins a l'actualitat. Durant el transcurs dels anys, el centre ha canviat de nom , sistemes d'aprenentatge, edifici, ampliacions d'este i com no de la seua imatge gràfica representativa. En esta pàgina no es mostren totes, però algunes significatives de les etapes del centre , fins a arribar al logotip actual del qual es tractarà en profunditat en este manual d'imatge corporativa.


Historia del logotipo

9

CIPFP La Costera El primer antecedente histórico de la enseñanza de Formación Profesional en Xàtiva, se produce con la publicación de la O.M. de 21 de mayo de 1943, es decir han pasado casi 70 años hasta la actualidad. Durante el transcurso de los años, el centro ha cambiado de nombre , sistemas de aprendizaje, edificio, ampliaciones de éste y como no de su imagen gráfica representativa. En esta página no se muestran todas, pero algunas significativas de las etapas del centro , hasta llegar al logotipo actual del cual se tratará en profundidad en este manual de imagen corporativa.


Logotip Logotipo

10

ESBÓS INICIAL BOCETO INICIAL


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

11 C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

LOGO AMB COLOR I TEXT LOGO CON COLOR Y TEXTO


1.3 Zona de seguretat 1.3 Zona de seguridad Zona de seguretat

Zona de seguridad

S'entén com a zona de seguretat a l'espai que ha d'existir al voltant del logotip o marca sense que cap altre element el sobrepasse o interferisca, aconseguint així una correcta visualització del mateix.

Se entiende como zona de seguridad al espacio que debe existir alrededor del logotipo o marca sin que ningún otro elemento lo rebase o interfiera, consiguiendo así una correcta visualización del mismo.

Definir una zona de seguretat per al logotip o marca assegura la independència visual del mateix respecte a altres elements gràfics que pogueren acompanyar-lo, facilitant d'esta manera la seua immediata identificació.

Definir una zona de seguridad para el logotipo o marca asegura la independencia visual del mismo respecto a otros elementos gráficos que pudieran acompañarlo, facilitando de esta forma su inmediata identificación. 1,25 U

1,25 U

12

Zona de seguretat / Zona de seguridad 0,75 U

3,5 U

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

0,75 U

7,5 U

V

A


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

1.3.1 Ús mínim del logotip 1.3.1 Uso mínimo del logotipo Ús mínim del logotip

Uso mínimo del logotipo

S'entén com la menor grandària a què pot ser reproduït el logotip conservant la seua adequada visibilitat. Esta grandària mínima serà diferent segons el suport siga on-line o imprés.

Se entiende como el menor tamaño al que puede ser reproducido el logotipo conservando su adecuada visibilidad. Este tamaño mínimo será diferente según el soporte sea on-line o impreso.

Grandària mínima per a suport on-line/ Tamaño mínimo para soporte on-line:

13 100 px C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

200 px

Grandària mínima per a suport imprés / Tamaño mínimo para soporte impreso:

25 mm C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

50 mm


1.4 Usos i variants del logotip 1.4 Usos y variantes del logotipo Usos correctes del logotip / Usos correctos del logotipo Logotip en escala grisos / Logotipo en escala de grises

X

14

C O S T E R A

L A

P C I P F

À

T

I

V

A

Logotip massís / Logotipo macizo

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

Logotip gris neutre / Logotipo gris neutro

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

Logotip en negatiu / Logotipo en negativo

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

Logotip en fondo neutre 1 / Logotipo en fondo neutro 1

15 C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

Logotip en fondo neutre 2 / Logotipo en fondo neutro 2

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A


Logotip amb color/ Logotipo con color

X

16

C O S T E R A

L A

P C I P F

Ă€

T

I

V

A

Logotip amb bandera CEE / Logotipo con banderaCEE

C O S T E R A

L A

P C I P F X

Ă€

T

I

V

A


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

1.5 Utilitzacions incorrectes 1.5 Utilizaciones incorrectas NO deformar / NO deformar

C

L A

P CIPF X

À

T

L

P

F

P

I

X

C O S T E R A I

V

C

A

À

T

I

V

O

S

T

E

R

A

A

A

NO canviar color / NO cambiar color

17

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

NO fondos / NO fondos

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A


NO sombres / NO sombras

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

NO contornos / NO contornos

18 C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

NO enmarcar / NO enmarcar

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

2 Colors corporatius 2 Colores corporativos PANTONE Trans. White B/N PANTONE Process Black C

PANTONE Trans. White

PANTONE 428 C

B / N + GRIS

19

PANTONE Process Black C

PANTONE Trans. White

PANTONE 428 C B / N + GRIS + COLOR PANTONE Process Black C

PANTONE 186 C PANTONE 641 C PANTONE 362 C

PANTONE Trans. White / CMYK C=0 M=0 Y=0 K=0 / RGB R=255 G=255 B=255 / HEX #FFFFFF PANTONE Process Black C / CMYK C=81 M=64 Y=63 K=73 / RGB R=26 G=26 B=26 / HEX #1A1A1A PANTONE Process 428 C / CMYK C=27 M=18 Y=16 K=0 / RGB R=195 G=200 B=205 / HEX #C3C8CD PANTONE Process 186 C / CMYK C=0 M=100 Y=75 K=4 / RGB R=207 G=20 B=43 / HEX #E0002E PANTONE Process 641 C / CMYK C=100 M=25 Y=0 K=18 / RGB R=0 G=120 B=173 / HEX #0077B8 PANTONE Process 362 C / CMYK C=78 M=2 Y=98 K=9 / RGB R=41 G=153 B=38 / HEX #299926


3 Tipografia corporativa 3 Tipografia corporativa La normalització de la tipografia és un element que aporta homogeneïtat i harmonia a tots els suports previstos en un programa d'identitat visual. Igual que els colors corporatius, també haurà de mantindre's constant, no obstant es definirà una tipografia auxiliar per a suports informàtics.

Arial

La normalización de la tipografía es un elemento que aporta homogeneidad y armonía a todos los soportes contemplados en un programa de identidad visual. Al igual que los colores corporativos, también deberá mantenerse constante, no obstante se definirá una tipografía auxiliar para soportes informáticos.

Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890!?,”Ç&%()*

20

Bold

Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890!?,”Ç&%()*

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890!?,”Ç&%()*


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

4 Papereria 4 Papelería

Les mesures dels formats impresos es determinen segons les normes reconegudes internacionalment que es basen en formats DIN-A. La normalització del sistema de papereria complix un doble objectiu: contribuïx a facilitar la utilització de tots els impresos, al normalitzar grandàries i formats, i facilita la identificació de l'empresa a l'incorporar la seua identitat en tots els suports. Per a cada format s'establirà la grandària del suport, elements que componen el disseny, grandària i situació dels elements, colors i tipografies.

Las medidas de los formatos impresos se determinan según las normas reconocidas internacionalmente que se basan en formatos DIN-A. La normalización del sistema de papelería cumple un doble objetivo: contribuye a facilitar la utilización de todos los impresos, al normalizar tamaños y formatos, y facilita la identificación de la empresa al incorporar su identidad en todos los soportes. Para cada formato se establecerá el tamaño del soporte, elementos que componen el diseño, tamaño y situación de los elementos, colores y tipografías.

21


4.1.1 Full carta capçalera / 4.1.1 Hoja carta membrete

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

22

Gonzalo Vinyes, 1. C.P. 46800. XÀTIVA. ( València ). Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 web: cipfplacostera.edu.gva.es - correu electrònic: cipfplacostera@gmail.com

DIN A-4 Paper / Papel Verjurado 100 gr 2 Tintes / Tintas


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

4.1.2 Full carta capçalera / 4.1.2 Hoja carta membrete

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

23

DIN A-4 Paper / Papel Verjurado 100 gr 1 Tinta / Tinta

Gonzalo Vinyes, 1. C.P. 46800. XÀTIVA. ( València ). Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 web: cipfplacostera.edu.gva.es - correu electrònic: cipfplacostera@gmail.com


4.1.3 Full d’exàmen 4.1.3 Hoja de exàmen C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

24

DIN A-4 Paper / Papel 80 gr 1 Tinta


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

4.1.4 Bloc d’anotacions 4.1.4 Bloc de anotaciones C O S T E R A

L A

P C I P F

À

T

I

V

A

CipFp

X

25 Avinguda de les Corts Valencianes s/n. C.P. 46800. XÀTIVA. ( València ). Tfn. 96 227 70 72 - Fax 96 227 72 56 correu electrònic: 46018692@edu.gva.es

Gonzalo Vinyes, 1. C.P. 46800. XÀTIVA. ( València ). Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 web: cipfplacostera.edu.gva.es - correu electrònic: cipfplacostera@gmail.com

DIN A-4 Paper / Papel 70 gr - 100 fulls / hojas 1 Tinta Coberta / Cubierta 1 tinta


26

CipFp La Costera

4.2 Agenda 4.2 Agenda

agenda

curs 2012/13

DIN A-5 Paper / Papel 80 gr Protector de plàstic / plástico Separador de pàgina / página


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

P P F C I

T E R A C O S

L A X

Ă€

T

I

V

A

27

Taco de Paper / Papel 80 gr


4.3 Targetes de presentació 4.3 Tarjetas de presentación DAVANTERA DELANTERA

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

www.cipfplacostera.edu.gva.es

28 POSTERIOR TRASERA

Nom Cognom Cognom DIRECTOR Gonzalo Vinyes, 1. C.P. 46800. XÀTIVA ( València ) Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 C.I.F.: Q-0000000-H

Codi centre: 46000000

87x47mm Doble cara paper / Papel 250 gr 2 Tintes / Tintas


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

DAVANTERA DELANTERA

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

www.cipfplacostera.edu.gva.es

29 POSTERIOR TRASERA

Nom Cognom Cognom DIRECTOR Gonzalo Vinyes, 1. C.P. 46800. XÀTIVA ( València ) Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 C.I.F.: Q-0000000-H

Codi centre: 46000000

87x47mm Doble cara Paper / Papel 250 gr 1 Tinta


DAVANTERA DELANTERA

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

www.cipfplacostera.edu.gva.es

30 POSTERIOR TRASERA

Nom Cognom Cognom DIRECTOR Gonzalo Vinyes, 1. C.P. 46800. XÀTIVA ( València ) Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 C.I.F.: Q-0000000-H

Codi centre: 46000000

87x47mm Doble cara Paper / Papel VERJURADO 250 gr 2 Tintes/ Tintas


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

L A

P C I P F

C O S T E R A

Nom Cognom Cognom DIRECTOR Gonzalo Vinyes, 1. C.P. 46800. XÀTIVA ( València ) Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 C.I.F.: Q-0000000-H

Codi centre: 46000000

87x47mm 1 cara Paper / Papel 250 gr 2 Tintes / Tintas

31

P C I P F

L A

C O S T E R A

Nom Cognom Cognom DIRECTOR Gonzalo Vinyes, 1. C.P. 46800. XÀTIVA ( València ) Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 C.I.F.: Q-0000000-H

Codi centre: 46000000

87x47mm 1 cara Paper / Papel 250 gr 1 Tinta


4.4 Etiquetes 4.4 Etiquetas Quadrada Cuadrada

Vertical Vertical

32

Horitzontal Horizontal


www.cipfplacostera.edu.gva.es A R

E T

S A

O

C

V

Gonzalo Vinyes, 1. C.P. 46800. XÀTIVA ( València ) Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61

I

www.cipfplacostera.edu.gva.es

A

A

T

V

C O S T E R A

I

L

T

À

À

L A

X

X

C I P F P

C I P F P

Gonzalo Vinyes, 1. C.P. 46800. XÀTIVA ( València )

Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61

Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

Horitzontal per a carpetes Horizontal poara carpetas

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

www.cipfplacostera.edu.gva.es

33

llom / lomo lateral / lateral

Gonzalo Vinyes, 1. C.P. 46800. XÀTIVA ( València ) Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61


4.4 Carpetes 4.4 Carpetas

34 CipFp X

La A

T

Costera I

V

A

Gonzalo Vinyes, 1. C.P. 46800. XÀTIVA ( València ) Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61

Carpeta simple Carpeta simple

r Ci ei sp Fd p

lLl u a í s C soi msa tr reor

ensenyament

X

A X

A

T

T

I

I

V

públic

V A

A

a


pràctiquesen empreses

FCT

Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

35 CipFp X

La A

T

Costera I

V

A

Carpeta FCT Carpeta FCT

FCT

Gonzalo Vinyes, 1. C.P. 46800. XÀTIVA ( València ) Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61

pràctiquesen empreses


EXPEDIENT ACADÈMIC

36 CipFp X

La A

T

Costera I

V

A

Gonzalo Vinyes, 1. C.P. 46800. XÀTIVA ( València ) Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61

EXPEDIENT ACADÈMIC

Carpeta expedient Carpeta expediente


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

4.6 Sobres 4.6 Sobres

37

P C I P F

L A

C O S T E R A

G o n z a l o V i n y e s , 1 . C . P. 4 6 8 0 0 . Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 XÀTIVA ( València )

Sobre americà amb finestra Sobre americano con ventana Color 225 x 115 mm.


38

P C I P F

L A

C O S T E R A

ies

dr

lluís

ensenyament X

A

T

I

V

simarro públic A

G o n z a l o V i n y e s , 1 . C . P. 4 6 8 0 0 . Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 XÀTIVA ( València )

Sobre americà sense finestra Sobre americano sin ventana 225 x 115 mm.


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

39

P C I P F

L A

C O S T E R A

G o n z a l o V i n y e s , 1 . C . P. 4 6 8 0 0 . Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 XÀTIVA ( València )

Sobre sense finestra Sobre sin ventana 210 x 148 mm.

Sobre sense finestra Sobre sin ventana 320 x 228 mm.


40 ies

dr

lluís

ensenyament X

P C I P F

L A

A

T

I

V

simarro públic A

C O S T E R A

G o n z a l o V i n y e s , 1 . C . P. 4 6 8 0 0 . Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 XÀTIVA ( València )

Sobre bossa Sobre bolsa 320 x 228 mm.


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

41

P C I P F

L A

C O S T E R A

G o n z a l o V i n y e s , 1 . C . P. 4 6 8 0 0 . Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 XÀTIVA ( València )

Sobre sense finestra Sobre sin ventana Papel / Papel Kraft 350 x 250 mm.


4.7 Caràtules CD i DVD 4.7 Carátulas CD y DVD

42 ies

dr

lluís

ensenyament X

A

T

I

V

simarro públic A

Adhesiu per a Cd’s i DVD’s Adhesivo para Cd’s y DVD’s


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

P C I P F

L A

C O S T E R A

43

G o n z a l o V i n y e s , 1 . C . P. 4 6 8 0 0 . Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 XÀTIVA ( València )

ies

dr

lluís

ensenyament X

Funda cartonet Funda cartoncillo 120 x 120 mm.

A

T

I

V

simarro públic A


44

P C I P F

L A

C O S T E R A

G o n z a l o V i n y e s , 1 . C . P. 4 6 8 0 0 . Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 XÀTIVA ( València )

ies

dr

lluís

ensenyament X

Funda cartonet Funda cartoncillo 120 x 120 mm.

A

T

I

V

simarro públic A


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

P C I P F

L A

C O S T E R A

45

G o n z a l o V i n y e s , 1 . C . P. 4 6 8 0 0 . Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 XÀTIVA ( València )

ies

dr

lluís

ensenyament X

A

T

I

V

simarro públic A


46

ies

dr

lluís

ensenyament C O S T X E AR T A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

I

V

A

simarro públic A

ies

dr

L A

P C I P F

lluís

en senyament C O S T E R A X

X

À

T

I

V

A

T

I

V

simarro públic A

A

ies

dr

lluís

ensenyament X

P C I P F X

Caràtula per a funda de plàstic Carátula para funda de plástico 120 x 120 mm.

À

T

A

T

C O S T E R A

L A I

V

A

I

V

simarro públic A


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

5 Merchandising 5 Merchandising

47

TASSA / TAZA logo serigrafiat logo serigrafiado


48

MEMĂ’RIA USB/ MEMORIA USB logo serigrafiat logo serigrafiado


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

49

BOLĂ?GRAFO logo serigrafiat logo serigrafiado


cipfp la costera

cipfp la costera

cipfp la costera

cipfp la costera

cipfp la costera

50

SAMMARRETA COTÓ / CAMISETA ALGODÓN serigrafia en blanc, gris i negre serigrafia en blanco, gris y negro T M-L-XL-XL-XXL


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

51

GORRA Logo bordat fil / Logo bordado hilo


52

CARPETA AMB ARXIVADOR / CARPETA CON ARCHIVADOR color blau i serigrafia en blanc color azul y serigrafia en blanco 25,5 x 33 cm.


C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

Unió Europea Fons Soci a l Eur op eu

El FSE in v er t ei x en el t e u f u t u r

53

LOGOTIPS A INCLOURE / LOGOTIPOS A INCLUIR


C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

cipfp la costera

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

cipfp la costera

C O S T E R A

L A

P C I P F X

À

T

I

V

A

cipfp la costera

54

BANNER ENROLLABLE 205 X 85

www.cipfplacostera.edu.gva.es G o n z a l o V i n y e s , 1 . C . P. 4 6 8 0 0 . Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 XÀTIVA ( València )

BANNER ENROLLABLE 205 x 85 cm.

www.cipfplacostera.edu.gva.es G o n z a l o V i n y e s , 1 . C . P. 4 6 8 0 0 . Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 XÀTIVA ( València )

www.cipfplacostera.edu.gva.es G o n z a l o V i n y e s , 1 . C . P. 4 6 8 0 0 . Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 XÀTIVA ( València )


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

55


6 Plantilles per a continguts digitals 6 Plantillas para contenidos digitales

www.cipfplacostera.edu.gva.es

56

e-Mail


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

www.cipfplacostera.edu.gva.es

57

www.cipfplacostera.edu.gva.es

www.cipfplacostera.edu.gva.es

banner horitzontal banner horizontal


www.cipfplacostera.edu.gva.es

58

www.cipfplacostera.edu.gva.es

www.cipfplacostera.edu.gva.es

banner horitzontal banner horizontal


www.cipfplacostera.edu.gva.es

www.cipfplacostera.edu.gva.es

www.cipfplacostera.edu.gva.es

www.cipfplacostera.edu.gva.es

www.cipfplacostera.edu.gva.es

www.cipfplacostera.edu.gva.es

Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

59

banner vertical


7 Carnet d’identificació 7 Carnet de identificación

www.cipfplacostera.edu.gva.es

60

Alumne: COGNOM1 COGNOM2,NOM 02/02/2012 Nº Exp.: 1234 Curs 2012 - 2013

NIF 12345678-E

Curs > 18 anys / años

Curs 2012 - 2013

Curs

Nº Exp.: 1234 02/02/2012 COGNOM1 COGNOM2,NOM Alumne:

NIF 12345678-E

www.cipfplacostera.edu.gva.es

davantera delantera


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

www.cipfplacostera.edu.gva.es

Alumne: COGNOM1 COGNOM2,NOM 02/02/2012 Nº Exp.: 1234 Curs 2012 - 2013

NIF 12345678-E

61

Curs < 18 anys / años

Curs 2012 - 2013

Curs

Nº Exp.: 1234 02/02/2012 COGNOM1 COGNOM2,NOM Alumne:

NIF 12345678-E

www.cipfplacostera.edu.gva.es


www.cipfplacostera.edu.gva.es

62

Professor: COGNOM1 COGNOM2,NOM 02/02/2012

NIF 12345678-E

Departament Curs 2012 - 2013

professor / profesor

Curs 2012 - 2013

Curs

Nยบ Exp.: 1234 02/02/2012 COGNOM1 COGNOM2,NOM Alumne:

NIF 12345678-E

www.cipfplacostera.edu.gva.es


Manual d’ Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

G o n z a l o V i n y e s , 1 . C . P. 4 6 8 0 0 . Tfn. 96 228 71 33 - Fax 96 228 17 61 XÀTIVA ( València )

63

Curs Curs X À T I VA ( Va l è n c i a ) Tfn. 96 228 71 33 Fax 96 228 17 61 G o n z a l o Vi n y e s , 1 . C . P. 4 6 8 0 0 .

posterior trasera


64


Manual dâ&#x20AC;&#x2122; Identitat Corporativa / Manual de Identidad Corporativa

65


disseny / diseño : Rubén Colomer


C O S T E R A

L A

P C I P F X

Ă&#x20AC;

T

I

V

A

www.cipfplacostera.edu.gva.es

manual  

manual imatge corporativa cipfp La Costera Xativa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you