Page 1

Rut asdel at apa Gr anMer cadodel as3Cul t ur as Ci cl odeci ne

Act i vi dadesi nf ant i l es ´ Jor nadasgast r ono mi cas

Conf er enci as ´ Exposi ci o n

´ Espect a cul osenl acal l e

Tal l er es

2 5 , 2 6 , 2 7 y 2 8d e A g o s t o d e 2 . 0 1 1

V I F e s t i v a l

F r i g i l i a n a Fe s t i v a l mi e mbr ode

3 C u l t u r a s

Conci er t os: LUARNALUBRE PENTALFA MI NI STRI LESHI SPALENSI S

OREKATX

AZI ZABRAHI M

MELECH MECHAYA

NI DID´ ARAC

PROGRAMA


Música

Jueves25 OREKATX

23 : 3 0 h Pl a zad el a s3C ul t ur a s E nt r a d agr a t ui t a

Vi er nes26

NI DI D` ARAC 23: 30H Pl a zade l a s3Cul t ur a s Ent r a dagr a t ui t a

AZI ZA BRAHI M 21 : 3 0 H C a s ad e lApe r o E nt r a d a :3 €

LUARNALUBRE 23 : 3 0 H Pl a zad el a s3C ul t ur a s E nt r a d agr a t ui t a

Sábado27 MI NI STRI LES HI SPALENSI S 21 : 3 0 H C a s ad e lApe r o E nt r a d a :3 €

Domi ngo28

MELECH MECHAYA

PENTALFA 21 : 3 0 H C a s ad e lApe r o E nt r a d a :3 €

23: 30H-Pl a zade l a s3Cul t ur a s Ent r a dagr a t ui t a

25,26y27,DESDE01:15H:DJBENASENPUBOSEMYYDJENPUBELCUERVO


Co n f e r e n c i a s

C a s ad e lAp e r o ,1 9 : 0 0 h E n t r a d ag r a t u i t ah a s t a c o mp l e t a ra f o r o

Sabado27

Jueves25 20: 30h

Vi r gi ni aL uq ue

J os éL ui sGá me z, Be n Sa i ddel aAl q ue r i ade lGa ma l

Tí t ul o:Anda l uc í ae nt r edosor i l l a s , I de nt i da de sC ompa r t i da s

Tí t ul o:" E lAxa r c o,mone da Na za r íe nl al aAxa r q uí a "

Mas t erenAr qui t ec t ur ayPat r i moni oporl aUni v er s i daddeS ev i l l a.

J os éLui sGámezMar t í n,“BenS ai ddel aAl quer í adel Gamal ”.Esl i c enc i adoenCi enc i asBi ol óg i c asyDi pl omadoUni v er s i t ar i oenEnf er mer í a.Hi j o ypor t av ozde l osher eder osdelc r eadordelAx ar c o.Pr omuev el ar ec uper ac i óndelAx ar c oc omoi ns t r ument odei dent i dad c omar c alque pot enc i el a di v er s i dad c ul t ur alen l a Ax ar quí a.

S e dedi c apr of es i onal ment e des de hac e másde una déc adaal ai nv es t i g ac i ónyf or mac i ónenPat r i moni o, T ur i s moyGes t i ónCul t ur al .Hat r abaj adopar al aDi r ec c i óndeBi enesCul t ur al esdel aJ unt adeAndal uc í aen pr oy ec t osI nt er r egent r eAndal uc í aMar r uec oss obr eel pat r i moni oi nt ang i bl edeambasr eg i onesyenl amus eal i z ac i ónydi f us i óndebi enesc ul t ur al es .

Vi er nes26 Ha s hi mC a br e r a Tí t ul o: E xi l i ode la l maa nda l us í " Has hi m Cabr er aesunar t i s t aquel l ev amásdet r es déc adast r abaj andoenár easydi s c i pl i nasdi v er s as . Pi nt or ,es c r i t oryac t i v i s t a,hai nc ur s i onadoenl a may or í adel ast éc ni c asdel asar t esv i s ual es .Pi nt ur as , es c ul t ur as ,f ot og r af í as ,i ns t al ac i ones ,c ur s osyc onf er enc i asquec omponenunabani c oc onunac l ar av oc ac i óni nt er di s c i pl i nar . "

Domi ngo28,19: 00h Pr es ent ac i óndel aobr ag anador adelIPr emi oI nt er nac i onaldeEs t udi osMor i s c osyAndal us í esVi l l adeFr i g i l i ana"

E nl ac a l l e

Vue l odea ve sr a pa c e s 26 ,27y 28 ,20 : 30 h,Pl a zadel a s3C ul t ur a s

E s pé c t a c ul odei l umi na c i ón,Pl a zadeaI gl e s i a Todosl osdí a sapa r t i rdel a s22: 0 0 h La i g l es i a de Fr i g i l i ana, de es t i l or enac ent i s t ayc ons t r ui da en 1. 676 s et r ans f or ma c omo porar t e de mag i a en unas i nag og a,unamez qui t ao unag r an c at edr al ,t odoel l o g r ac i asal aspr oy ec i onesque apr ov ec hanl al af or manat ur aldeledi f i c i opar at r ans f or mar l aent empl osr epr es ent at i v osdel as3c ul t ur as .

Vi er nes ,s ábadoydomi ng o,ex hi bi c i ón de l o que es t as av es amaes t r adas s on c apac es de hac er en manosdes uc ui dador es .

Zoc oe nc a l l eZa c a t í n Todosl osdi a sde1 8 : 0 0 h a0 0 : 0 0 h ElZac at í nesunadel asc al l esmás embl emát i c asypi nt or es c asdeFr i g i l i ana,ydur ant ees t osdí asenc ont r ar áar t es anost r abaj andoenv i v o, podr áv erc omos et r abaj aelmos ai c o,c uer oount el arde18: 00ha 24: 00h.


Ci ne

C a s ade lApe r o . Pr i me rpa s e : 1 3 : 0 0 h S e gundopa s e :1 7: 3 0 h

Vi er nes26

ENTRADA GRATUI TA

NOMADKTX Ra uldel aF ue nt e ,20 0 6 ,9 0 mi n.

Lat x al apar t aesuni ns t r ument omus i c alúni c o.S et oc aent r edosper s onasyl a mús i c aques ur g enoper t enec eani ng unadel asdos ,s i noalhec hodeenc ont r ar s ey di al og ar . " NömadakTx "r el at aeldes eodedosmús i c osdehac erdel at x al apar t aunl ug ar deenc uent r o,nos ól oent r eper s onas ,s i not ambi énent r ec ul t ur as .Mov i dospores e des eo,l osdospr ot ag oni s t asv i aj anar ec óndi t osl ug ar esdelpl anet aenbus c adedi f er ent ess oni dosyv oc es .Conv i v enc onl osadi v as i– l osdes c as t adosdel aI ndi a,c on l oss amideLaponi a,c onl oshabi t ant esdel aes t epamong ol ayc onelpuebl os ahar aui .Cadaenc uent r oesúni c o.Unaf uent edes or pr es asyex per i enc i asex t r aor di nar i as . Has i dopr oy ec t adaenmásc i enf es t i v al esal ol ar g odet odoelmundoc onmúl t i pl es pr emi os .

Sabado27

Mi gue lE .L ópe zL or c a2. 0 0 9 , 9 0 mi n

EXPULSADOS1609,LATRAGEDI ADELOSMORI SCOS

Unapel í c ul aquec onmemor aelc uar t oc ent enar i odel aex pul s i ón,ent r e1609y 1614,det r es c i ent osmi les pañol esdes c endi ent esdemus ul manesc onv er t i dosal c r i s t i ani s mo.Lahi s t or i aempi ez ac uandoJ uan,unj ov enpr of es ordeHi s t or i a,enc uent r aenunaal ac enaes c ondi daens uc as adeAl monac i ddel aS i er r a( Zar ag oz a) unosant i g uosmanus c r i t os .Es t osl i br ospar ec enes c r i t osenár abe,per ot r asi nt ent arl eeral g unaspág i nass edac uent adequeenr eal i dads ont ex t osal j ami ados , unaf or madees c r i bi renes pañolper oc onl ag r af í aár abe. Unodees t osl i br osnar r al ahi s t or i adeunaf ami l i adelpuebl oex pul s adaen1609. Al ent adopors uabuel o,J uandec i dei nv es t i g armáss obr ees ahi s t or i aypar ael l o nodudaenpedi rl ac ol abor ac i óndeex per t osenl amat er i a.

Domi ngo28 NUBAD´ ORETDELUMI ERE I zzaGe ni ni ,2. 0 0 7,8 0 mi n

Cuent al ahi s t or i adeunamús i c av i v a,l amús i c aár abeandal us í ,c uy as i nf oní a s er í al anûba.Eldoc ument aldi buj aun" ár bolmús i c al " ,c uy asr aí c esnac enenel Emi r at odeCór dobayquef l or ec eac t ual ment edes deMar r uec osaT el Av i v .Las i nf oní adees t amús i c ac r ec er áenl osc or osdel osc al i f asdeal Andal us ,s ei nt r oduc i r áenl aEs pañaMedi ev aldeAl f os oXelS abi oys edi f undi r áenl asc ompos i c i ones det r ov ador esypoet as . Conl adec adenc i adeal Andal us ,c r uz aelMedi t ér r aneo,s eex t i endeporel Mag r ebyv i v eac t ual ment eenelAl adeMar r uec os .Lanûbaeselmov i mi ent omus i c alques i g uent r ans mi t i endoyr ec r eandol asor ques t asyg r uposdel ug ar esc omo Fez ,Táng er ,T et úanoChef c hauouen.


x p o MúsE i c a Cas adelAper o

De10: 00ha23: 00h

ESPECTACULOS ENLACALLE

ElFes t i v als ev i v eenl a c al l e dur ant et odo el dí a.

“ ALBAI DA”

Expos i ci ondeHas hi m Cabr er a,ar t i s t apl as t i co,edi t oryes cr i t or .

Pas ac al l es ,r epr es ent ac i onest eat r al es ,Danz a delVi ent r e. . .

“ Nahda” Calj aponesa sobr el i enzo. 146x114cm.

S eac uals eal ahor aen que v i s i t e el Fes t i v al enc ont r ar á ani mac i ón enl asc al l es . S al t i npunquiyVi c t or i a I v anov al es or pr ender ánporl asc al l es .

Gas t r onomi a ´ JORNADASGASTRONO MI CAS

Ademásdel ag r anof er t ac ul i nar i aqueenc ont ar á enl ospues t osdelmer c adoyr es t aur ant esdeFr i g i l i ana,l aor g ani z ac i óndelf es t i v all er ec omi endal as J ORNADAS GAS TRONÓMI CAS de l as3 CULTURAS , dondeelv i s i t ant epodr ádeg us t arporunmódi c o pr ec i or ec et ases pec i al ment er el ac i onadasc onl as 3Cul t ur as

RUTASDELATAPA Por1. 50€t apaybebi da.Dosr ut aspos i bl es( Mor i s c ay Mudej ar )c onunaampl i aof er t apar aqueel i j aent r e 18t apas . S ic ompl et ac ual qui er adel asdosobt endr áunac ami s et adelFes t i v alFr i g i l i ana3Cul t ur as . S ol i c i t eelmapadel ar ut aenl ahai madei nf or mac i ón

RES TAURANTEELADARVE S ol oamedi odí ac onr es er v apr ev i a:952533497 Pr ec i o:18€( I VAypr i mer abebi dai nc l ui dos ) DePr i mer odelMenúÁr abe:“Ens al adadeTabul e alHi noj o” S eg ui mosc onelS eg undodelS ef ar dí :“Adaf i nade Cor der o” Ypar aTer mi narelPos t r eCr i s t i ano:“Hel adode Hi g osc onNuec esyAl mendr as ” RES TAURANTHOTELVI LLADEFRI GI LI ANA Res er v as :952533393 Pr ec i o:15€+I VAt( Noi nc l uy ebebi das ) *BERENJ ENASRELLENAS *CHOTOAS ADOCONS ALS AALES TI LOMOZARABE *S ORBETEDEGRANADA.


Ri nconi nf ant i l ELPATI O DELOSSUEÑOS En zonamercado

CUENTACUENTOS Ri ncon i nf anti l zonamercado

Abi e r t ot odosl osdí a s De1 1 : 0 0 h a1 4: 0 0 h. De1 8 : 0 0 h a21 : 0 0 h

Vi e r ne s1 9 : 0 0 h S a ba do1 2: 0 0 h

Tor ne osi nf a nt i l e s Tune ldet i r oc on a r c o J ue gosa nt i guos C ue nt a c ue nt os . . .

ACTI VI DADESEN ELPARQUEDEANDALUCI A

Tal l eres Vi e r ne s1 2: 0 0 h:Ta l l e rdec ue r o Vi e r ne s20 : 0 0 h:Ta l l e rdema s c a r a s S a ba do1 9 : 0 0 h:Ta l l e rdec ome t a s Domi ngo1 2: 0 0 h:Ta l l e rdema r i one t a s Do mi ngo1 9 : 0 0 hTa l l e rj ue go sd ei mp r o vi s a c i o n

Vi e r ne sy S a ba do 1 9 : 30 h:C i r c oC hi s pa Domi ngo1 9 : 30 h: Ta l l e rdema r i one t a sme di e va l e s

T a l l e r e sp a r aa d u l t o s Pl a za sl i mi t a da sa20pe r s ona sporor de n del l e ga da . Pl a zadel a s3C ul t ur a s : De1 8 : 0 0 h a20 : 0 0 hVI ERNES26 -Bi s ut er í aenal ambr e -El abor ac i óndel i c or esar t es anal es

SABADO 27 -Fr abr i c ac i óndebol s i t asdeol oryc ol oni a -T at uaj esdehenna

DOMI NGO 29 -El abor ac i óndeenj uaguebuc alys al esdebaño -T al l erdees c r i t ur aal j ami ada:Unv i aj ealár abeyal a hi s t or i adel osmor i s c os .


El Fe s t i val e nl ac al l e J uev es25 19: 00:P as ac al l esI naug ur al( C/RealyMer c ado) :“S . VI I I ,L aConqui s t aMus ul manadeFr i g i l i ana” 20: 00:Es pec t ác ul odemal abar es( Mer c ado,Pl .del as3Cul t ur as ) : et ,mat ar i f ej udí o” 20: 30:Ani mac i óndeper s onaj est eat r al es( C/S anS ebas t i ányMer c ado) :“ElShoj 21: 00:P as ac al l es( C/S anS ebas t i án):“S . VI I I ,L aConqui s t aMus ul manadeFr i g i l i ana” 21: 30:Es pec t ác ul odemal abar esyFueg o( Mer c ado,z onadelI ng eni o) 22: 30:Es pec t ác ul odef ueg o( ZonaMer c ado) : “P er f umedeGi t ana”

Vi er nes26 12: 00:P as ac al l esc onmús i c ayt eat r o( C/S anS ebas t i ányMer c ado) :“S.VI I IAbdalAz i zenFr i g i l i ana” 12: 45:Ani mac i óndeper s onaj est eat r al esporelmer c ado( C/RealyMer c ado) “L oss ender osdel aAl mi j ar a” 13: 00:Es pec t ác ul odeMal abar es( Mer c ado,Pl .del as3Cul t ur as ) 13: 30:P as ac al l es( ZonaMer c ado)“S .VI I IAbdalAz i zenFr i g i l i ana” 19: 00:P as ac al l es :Mús i c ayDanz adelVi ent r eporelmer c ado( C/RealyMer c ado) : esmor osdeFr i g i l i ana” 19: 15:P as ac al l esc onmús i c ayt eat r o( C/S anS ebas t i ányMer c ado) :LosLagar 19: 30:Es pec t ác ul odemal abar es( Mer c ado,f r ent ehai madei nf or mac i ón) : 20: 15:Mús i c ayDanz adelVi ent r eporelmer c ado( C/S anS ebas t i ányMer c ado) 20: 30:Es pec t ác ul odemal abar es( Mer c ado,z onadelI ng eni o) 21: 00:P as ac al l esc onmús i c ayt eat r o( C/RealyMer c ado) : “L osL ag ar esmor osdeFr i g i l i ana” 21: 30:Mús i c ayDanz adelVi ent r eporelmer c ado( ZonaMer c ado) 22: 00:Es pec t ác ul odemal abar es( Mer c ado,Pl .del as3Cul t ur as ) 22: 30:Es pec t ác ul odeFueg o( ZonaMer c ado) : “AlWahs h“( ElMons t r uo)

Sabado27 12: 00:P as ac al l es( C/RealyMer c ado)“P as ac al l esAndal us í ” 12: 45:Ani mac i ónt eat r al( C/S anS ebas t i ányMer c ado) “S .XCons t r uc c i óndelCas t i l l odeFr i g i l i ana” 13: 00:Es pec t ác ul odeMal abar es( Mer c ado,Pl .del as3Cul t ur as ) 13: 30:P as ac al l es2ºpas e( ZonaMer c ado)“P as ac al l esAndal us í ” 19: 00:P as ac al l es :Mús i c ayDanz adelVi ent r e( C/S anS ebas t i ányMer c ado) : 19: 15:P as ac al l esc onmús i c ayt eat r o( C/RealyMer c ado) : “SXI ,L osCr i s t i anosMoz ár abesdelCer r odeCal i x t o” 19: 30:Es pec t ác ul odemal abar es( Mer c ado,f r ent ehai madei nf or mac i ón) 20: 15:Mús i c ayDanz adelVi ent r eporelmer c ado( C/RealyMer c ado) 20: 30:Es pec t ác ul odemal abar es( Mer c ado,z onadelI ng eni o) 21: 00:P as ac al l esc onmús i c ayt eat r o( C/S anS ebas t i ányMer c ado) : “SXI ,L osCr i s t i anosMoz ár abesdelCer r odeCal i x t o” 21: 30:Mús i c ayDanz adelVi ent r eporelmer c ado( ZonaMer c ado) 22: 00:Es pec t ác ul odemal abar es( Mer c ado,Pl .del as3Cul t ur as ) i óndel osMor i s c os :L aBat al l adelP eñóndeFr i g i l i ana” 22: 30:Es pec t ác ul odeFueg o( ZonaMer c ado)“LaRebel

Domi ngo28 12: 00:P as ac al l es( C/S anS ebas t i ányMer c ado) “L aS eg undaRepobl ac i ónenFr i g i l i ana” 12: 45:Ani mac i óndeper s onaj est eat r al esporelmer c ado( C/RealyMer c ado) “Elj udí or ec audadordei mpues t os ” 13: 00:Es pec t ác ul odeMal abar es( Mer c ado,Pl .del as3Cul t ur as ) 13: 30:P as ac al l es2ºpas e( ZonaMer c ado)“P as ac al l esAndal us í ” 19: 00:P as ac al l es :Mús i c ayDanz adelVi ent r e( C/RealyMer c ado) : 19: 15:P as ac al l esc onmús i c ayt eat r o( C/S anS ebas t i án yMer c ado) :“L asPl añi der asMor as ” 19: 30:Es pec t ác ul odemal abar es( Mer c ado,f r ent ehai madei nf or mac i ón) : 20: 15:Mús i c ayDanz adelVi ent r eporelmer c ado( C/S anS ebas t i án yMer c ado) 20: 30:Es pec t ác ul odemal abar es( Mer c ado,z onadelI ng eni o) 21: 00:P as ac al l esc onmús i c ayt eat r o( C/RealyMer c ado) : “L asPl añi der asMor as ” 21: 30:Mús i c ayDanz adelVi ent r eporelmer c ado( ZonaMer c ado) 22: 00:Es pec t ác ul odemal abar es( Mer c ado,Pl .del as3Cul t ur as ) 22: 30:Es pec t ác ul odeFueg o( ZonaMer c ado)P as ac al l esc onmús i c a,es c upef ueg osypi r ot ec ni a


www . f e s t i v a l f r i g i l i a n a 3 c u l t u r a s . c o m ORGANI ZA:

Festival de las Tres Culturas de Frigiliana  

El Festival Frigiliana 3 Culturas es una mezcla de fiesta y cultura que nace en el año 2.006 con la idea del grupo de gobierno de promociona...