Page 97

EY

KS1

KS2

Activities for class, group and individual work.

Citizenship and PSHE

Age 4-11

Citizenship and PSHE Cover the Citizenship curriculum using real-life starting points children can relate to. ●

Help your pupils to become informed, active, responsible citizens.

Provide them with the skills they need to live confident, happy and independent lives.

Detailed teacher’s notes with extension activities and key issues to explore.

Citizenship

Rights and responsibilities in the community

Sample S l page ffrom P Pupil il B Bookk 4

0UPILå"OOKå åPAGESån &RAMEWORKåFORå0ERSONAL å3OCIALåANDå(EALTHå%DUCATIONå03(% å ANDå#ITIZENSHIP 0UPILSåSHOULDåBEåTAUGHT 1aååTOåTALKåANDåWRITEåABOUTåTHEIRåOPINIONS åANDåEXPLAINåTHEIRå VIEWS åONåISSUESåTHATåAFFECTåTHEMSELVESåANDåSOCIETY 2a åTOåRESEARCH åDISCUSSåANDåDEBATEåTOPICALåISSUES åPROBLEMSå ANDåEVENTS 2bååWHYåANDåHOWåRULESåANDåLAWSåAREåMADEåANDåENFORCED å WHYåDIFFERENTåRULESåAREåNEEDEDåINåDIFFERENTåSITUATIONSåANDå HOWåTOåTAKEåPARTåINåMAKINGåANDåCHANGINGåRULES 2dååTHATåTHEREåAREåDIFFERENTåKINDSåOFåRESPONSIBILITIES åRIGHTSåANDå DUTIESåATåHOME åATåSCHOOLåANDåINåTHEåCOMMUNITY åANDåTHATå THESEåCANåSOMETIMESåCONmICTåWITHåEACHåOTHER

Purpose L 4OåDEVELOPåAWARENESSåABOUTåWHOåISåRESPONSIBLEå FORåLOOKINGåAFTERåPEOPLE åPLACESåANDåSERVICESå PROVIDEDåWITHINåTHEåLOCALåCOMMUNITY L 4OåIDENTIFY åEXPLOREåANDåOFFERåSOLUTIONSåTOåAåLOCALå PROBLEMåORåISSUE L 4OåCONSIDERåCRIMESåREGULARLYåCOMMITTEDåINåTHEå COMMUNITYåANDåSUGGESTåCRIMEåPREVENTIONå STRATEGIES L 4OåDEVELOPåUNDERSTANDINGåABOUTåRIGHTSåWITHINå COMMUNITIES Pupil Book %NCOURAGEåTHEåCHILDRENåTOåTHINKåABOUTåTHEå RESPONSIBILITIESåOFåINDIVIDUALS åFAMILIES åCOMMUNITYå MEMBERS åVOLUNTARYåGROUPSåANDåLOCALå GOVERNMENTå#ANåTHEYåREMEMBERåWHICHåCOUNCILSå PARISH åCOMMUNITY åDISTRICTåORåCOUNTY åAREå RESPONSIBLEåFORåSPECIlCåPUBLICåSERVICESå0UPILå"OOKå  åPAGESåå å n  å )FåANåINDIVIDUALåORåGROUPåWASåCAUSINGåDAMAGEå TOåPROPERTY åWHATåCOULDåTHEåCHILDRENåDOå7HOå COULDåTHEYåTELLåORåCONTACTå4OåWHOMåSHOULDå PEOPLEåREPORTåBROKENåORåDAMAGEDåSTREETåLIGHTS åORå FACILITIESåINåAåRECREATIONåPARK å #HILDRENåOFTENåFEELåSTRONGLYåABOUTåCERTAINå ISSUES åSUCHåASåDOGåFOULING åLITTERåORåVANDALISMåINå THEIRåCOMMUNITYå)NåGROUPS åENCOURAGEåTHEMåTOå DEVELOPåAåPROPOSALåANDåACTIONåPLANåAIMEDåATå PERSUADINGåOTHERSåTOåCAREåFORåTHEIRåENVIRONMENTå ANDåCHANGEåANTISOCIALåBEHAVIOURåSEEå4EACHERå 'UIDEå åPHOTOCOPIABLEåACTIVITYånå2ESPONSIBILITIESå ATåSCHOOL åPAGEå 

2eååTOåREmECTåONåSPIRITUAL åMORAL åSOCIALåANDåCULTURALå ISSUES åUSINGåIMAGINATIONåTOåUNDERSTANDåOTHERå PEOPLESåEXPERIENCES 5a, 5e, 5gåKNOWLEDGE åSKILLSåANDåUNDERSTANDINGå THROUGHåOPPORTUNITIESåTOåTAKEåRESPONSIBILITY åTOå MEETåANDåTALKåWITHåPEOPLEåANDåTOåCONSIDERå SOCIALåANDåMORALåDILEMMASåTHEYåCOMEåACROSSåINå LIFE

å #RIMESåAREåCOMMITTEDåINåANYåCOMMUNITYå4HEå CHILDRENåCOULDåCONSIDERåTHEåTYPESåOFåCRIMEåLIKELYåTOå OCCURåINåDIFFERENTåSITUATIONSå&ORåEXAMPLE åINåANDå AROUNDåHOUSES åSHOPS åBUSINESSES åPARKS åONåROADS å BUSESåANDåTRAINSå4HESEåMAYåRELATEåTOåPEOPLE å PROPERTY åBUILDINGSåANDåVEHICLESå!REåTHEåCHILDRENå AWAREåOFåANYåCRIMESåREGULARLYåREPORTEDåINåTHEå LOCALåMEDIAåORåMENTIONEDåWITHINåTHEåCOMMUNITYå $OåTHEYåTHINKåFEARSåANDåCONCERNSåABOUTåCRIMEåAREå SHAREDåAMONGåCOMMUNITYåMEMBERS å )NåPREPARATIONåFORåCARRYINGåOUTåTHEIRåSURVEY å THEåCHILDRENåWILLåNEEDåTOåCONSIDERåHOWåTOå INCLUDEåAåREPRESENTATIVEå@SAMPLEåOFåCOMMUNITYå MEMBERSåANDåTHEåQUESTIONSåTOåASKå4HESEå COULDåFOCUSåONåWHATåCRIMESåPEOPLEåTHINKåAREå REGULARLYåCOMMITTEDåINåTHEåCOMMUNITY åWHYå THEYåTHINKåCRIMEåISåCOMMITTED åWHATåTHEYåTHINKå AREåTHEåCONSEQUENCESåOFåCRIMEåANDåWHATåTHEYå THINKåSHOULDåHAPPENåTOåTHOSEåFOUNDåGUILTYåOFå COMMITTINGåCRIMESå(AVINGåCOLLECTEDåALLåTHEåDATA å CANåTHEåCHILDRENåIDENTIFYåCOMMONåBELIEFSåANDå SUGGESTåREASONSåFORåDIFFERENCESåINåRESPONSESå3EEå PHOTOCOPIABLEåACTIVITYå2IGHTSåANDåRESPONSIBILITIESå INåTHEåCOMMUNITY åPAGEå å 7HATåSTRATEGIESåCANåTHEåCHILDRENåSUGGESTåTOå PREVENTåCRIMEå$OåTHESEåNEEDåTOåBEåAIMEDåATå SPECIlCåGROUPS åORåAGES å 4OåANSWERåQUESTIONå åTHEåCHILDRENåSHOULDå CONSIDERåWHATåRIGHTSåTHEYåBELIEVEåCHILDRENå THROUGHOUTåTHEåWORLDåSHOULDåHAVEå4HESEåMAYå BEåINCORPORATEDåINTOåTHEåFOURåBROADåCATEGORIESå OFåSURVIVALåEGåFOOD åSHELTER åORåACCESSåTOåHEALTHå CARE åDEVELOPMENTåEGåEDUCATION åPLAY åORåSample S l page from f Teacher T h Guide G id 4

97

0844 576 8126

Primary Catalogue_p096_101.indd 97

www.collinseducation.com

education@harpercollins.co.uk

08/10/12 3:31 PM

Collins Primary Catalogue 2013  

Up to date resources for teaching and learning, helping motivate children across the ability range - from strugglers to the most able.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you