Page 1

Materiál profil! polyvinylchlorid (PVC) Profily VEKA jsou tvo!eny z tvrdého PVC s vysokou rázovou houževnatostí. Vyrábí se extrudováním (na vytla"ovacích lisech) ze sm#si surovin, jejichž hlavní sou"ástí je termoplastická um#lá hmota polyvinylchlorid (PVC). Polyvinylchlorid pat!í k nejstarším um#lým hmotám. Dnes se po"ítá spolu s polyetylénem (PE), polypropylenem (PP) a polystyrénem (PS) ke standardním um#lým hmotám. Oproti ostatním jmenovaným um#lým hmotám se neskládá pouze z uhlíku a vodíku, nýbrž z uhlíku, vodíku a chlóru. Jelikož je mísitelný s r$znými p!ísadami zlepšujícími jeho parametry, je možno u tohoto materiálu dosáhnout neobvykle široké spektrum vlastností. Nejd$ležit#jší je mísitelnost se zm#k"ovadly, která vede k hrubému d#lení na tvrdá PVC (cca 2/3 množství) a m#kkému PVC (%/3). Typickými produkty z PVC jsou: trubky, profily pro okna, dve!e a žaluzie, podlahové krytiny, st!ešní fólie, izola"ní povrstvení kabel$, plachty – potahy ložných ploch kamion$ (zpravidla polyesterová tkanina s nanesenou vrstvou z m#k"eného PVC), tapety z plastické reliéfní p#ny, ochranné povrstvení podvozku vozidel, imitace k$že, panely, bublinové obaly na tablety, medicínské výrobky jako jsou obaly na krev k transfuzím a infúzní hadice. Na okenní profily se používá vysoce rázov# houževnatý materiál, který v zásad# neobsahuje žádná zm#k"ovadla. Volbou odpovídajících receptur lze zajistit požadované vlastnosti materiál$: # # # # # # # # #

vysoká mechanická pevnost, tuhost a tvrdost normální až vysoce rázov# houževnatý a necitlivý na vrubové nap#tí o o použitelný v teplotním intervalu od –30 C a +70 C vysoká odolnost proti od#ru a obrusu obtížn# zapálitelný/nesnadno vznítitelný a mimo vlastní plamen samozhášivý dobrá odolnost v$"i chemikáliím a pov#trnostním vliv$m dob!e sva!ovatelný fyziologicky naprosto nezávadný vzhledem k nepatrnému smrš&ování vykazuje dobrou rozm#rovou stabilitu

Výchozími surovinami jsou ropa a s$l. Z ropy se získá etylén, ze soli chlór. Etylén a chlór reagují p!es mezistupe' na vinylchlorid (plynná látka), z kterého vzniká polymerizací polyvinylchlorid. K p!em#n# vinylchloridu (VC) na PVC dochází ve velkých kotlích r$znými technologickými postupy suspenzní polymerizace. Výsledný produkt má podobu bílého, usazení schopného prášku. Aby se docílilo vyšší rázové houževnatosti, nevyrábí se PVC pro okenní profily v "isté form#, nýbrž jako kopolymer v kombinaci PVC/akrylester. Ze surového PVC se p!ipravuje sm#sový materiál kombinováním omezeného po"tu p!ísad s práškem nebo granulátem této základní um#lé hmoty tak, aby vznikla p!ímo zpracovatelná sm#s. Suroviny jsou nejprve odváženy v pln# automatizovaných za!ízeních a poté sm#šovány v mísicích jednotkách (kombinace oh!evných a chladicích mísi"$). Výsledkem je rovn#ž prášek schopný usazování.

Technické zm#ny vyhrazeny! Stav k 07.12.200%


Z možných p!ím#sí se používají: # jako b#licí pigment oxid titani"itý # k!ída (uhli"itan vápenatý) jakožto plnivo a p!ísada ke zvýšení tuhosti a rovn#ž i tepelné odolnosti # stabilizátory; zamezují možnost termických poškození b#hem zpracování a p!i použití, rovn#ž tak zabra'ují tomu, aby nedocházelo k oxidaci a degradaci p$sobením pov#trnosti, zejména pak ú"inkem ultrafialového zá!ení, a mají tak rozhodující význam pro odolnost výrobk$ v$"i stárnutí. Stabilizátory jsou v podstat# anorganické a organické soli kov$ olova, zinku, kalcia, baria a/nebo cínu. # lubrika"ní prost!edky; tyto p!ísady snižují pro snazší zpracování viskozitu tvá!ené hmoty nebo p$sobí jako maziva mezi um#lohmotnou taveninou a kovovými povrchy - obložením stroj$, nástroj$ a m#rek # plastifikátory; b#hem termoplastického tvá!ení tyto pomocné prost!edky zlepšují tokové vlastnosti zpracovávané hmoty # barviva jako jsou saze a organická barviva Dodavateli surového PVC a p!ísad jsou renomované podniky chemického pr$myslu. P!i zpracovávání sm#si PVC extrudováním je materiál dopravován šnekovým kanálem extrudéru, natavován, tlakem (protib#žných šnek$) plastifikován a homogenizován a protla"ován tvarovacím nástrojem. P!i následné kalibraci se zformovaný profil ochladí a udržuje v p!íslušném tvaru. PVC se prosadil jako materiál používaný k výrob# okenních profil$ na základ# svých výhodných vlastností koncem šedesátých let. Jiné um#lé hmoty jsou v jednotlivých parametrech rovnocenné nebo dokonce lepší, avšak v úhrnu vlastnosti je PVC nedostižný.

Materiál okenních profil! PVC Technické charakteristiky formovací hmoty používané spole"ností VEKA AG na okenní profily: Okenní materiál PVC Výchozí materiál pro tvarování podle ISO %%63-PVC-U, EDLP, 082-25-T23 Význam: U = neobsahující zm#k"ovadla E = výchozí materiál pro vytla"ování D = prášek L = stabilizátor v$"i ú"ink$m sv#tla a pov#trnosti P = modifikován k dosažení rázové houževnatosti o 082 = teplota m#knutí podle Vicata ve C 2 25 = vrubová rázová houževnatost v kJ/m T23 = modul pružnosti v tahu v %00M PA

Technické zm#ny vyhrazeny! Stav k 07.12.200%


Fyzikální vlastnosti:

Objemová hmotnost (m#rná váha)

3

%,42-%,46g/cm podle použité receptury

Pevnost v tahu podle DIN EN ISO 527

44M Pa

Modul pružnosti v tahu podle DIN ENO ISO 527

> 2.200M Pa

Vrubová rázová houževnatost (RT) podle Charpyho DIN EN ISO %79, zkušební t#leso %eA

> 20J/m

2

o

Rázová houževnatost (-40 C) podle DIN EN ISO %79, nevrubovaný

bez lomu

Koeficient délkového protažení

0,8* %0

Vicat – teplota m#knutí VSTB 50 podle DIN EN ISO 306

82-82 C podle použité receptury

Stálost v pov#trnosti podle DIN EN 5%3

zm#na zbarvení ne v#tší než stupe' 4 šedé stupnice podle ISO %05-A03

-4/K

o

PS: Pro kvalitu VEKA profil$ platí ustanovení pro kvalitu a zkoušky RAL Oddíl % – RAL-GZ 7%6/%

Technické zm#ny vyhrazeny! Stav k 07.12.200%

Profile for Josef Benkovský

material VEKA  

slozeni profilu VEKA

material VEKA  

slozeni profilu VEKA

Profile for collicek
Advertisement