Page 24

MAGAZINE | winter 2013 - 2014 

24

Overheveling langdurige intramurale GGZ

Voorkomen dat verzekeraars en gemeenten mensen gaan afschuiven GGZ Nederland en de gemeenten Utrecht en Amsterdam zijn positief over het CVZ-advies Overheveling langdurige intramurale GGZ. Men waardeert vooral de manier waarop het CVZ de dilemma’s van de overheveling naar enerzijds gemeenten en anderzijds verzekeraars heeft benoemd. Juist die opsplitsing kan voor problemen zorgen, waarschuwen zowel de gemeenten als GGZ Nederland. Tekst: Dik Binnendijk | Beeld: Dirk-Jan Visser (HH)

Als het aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS ligt, wordt in 2015 de langdurige intramurale GGZ overgeheveld van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Beschermd wonen met op genezing gerichte zorg gaat naar de Zvw en beschermd wonen met zorg of begeleiding die meer is gericht op participatie, gaat naar de gemeenten (Wmo). GGZ Nederland en de gemeenten Utrecht en Amsterdam zijn in principe blij met de versimpeling van drie naar twee systemen. Maar GGZ Nederland, brancheorganisatie van geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland, ziet liever één systeem waarbij de langdurige intramurale GGZ helemaal is overgeheveld naar de Zvw. Dit is bovendien afgesproken in het Zorgak-

koord, dat VWS, werkgevers en werknemers in april 2013 hebben afgesloten. Kastje naar de muur Het onderscheid tussen medische en nietmedische klachten en behandelingen bepaalt of een cliënt zorg vanuit de Zorgverzekeringswet of vanuit de Wmo gaat ontvangen. Volgens Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland, heeft het CVZ terecht geconstateerd dat zo’n onderscheid niet gebaseerd moet zijn op de huidige registratiesystemen of diagnostiek. De problematiek van de mensen waar het hier om gaat, is vaak complex, problemen met participatie en zogeheten medische problemen lopen door elkaar. Van Rooij zegt te vrezen dat deze mensen straks van het kastje naar de muur gaan. “Ik ben bang dat verzekeraars straks tegen mensen met een medische behandeling

gaan zeggen: ‘Wat u hebt, is helemaal niet zo medisch. U kunt beter bij uw gemeente aankloppen.’En dat ze van de gemeente te horen krijgen: ‘U bent zo verschrikkelijk ziek en zo afhankelijk van uw pillen en therapie. Nee, u hoort in de zorgverzekering thuis.’ En wat moeten onze cliënten dan?” Volgens Van Rooij had het CVZ steviger moeten zeggen dat de Wmo niet bij deze groep cliënten past. “Kies je daar wel voor, dan moet je heel veel waarborgen gaan maken in de Wmo, zoals een goede borging van de rechtspositie van cliënten, zekerstellen van de continuïteit van zorg en verankering van de regionale samenwerking van gemeenten en zorgverzekeraars. Die voorwaarden zijn er nu nog niet. In feite ga je dan verzekeringetje spelen in de Wmo. Tja, waarom dan niet alles naar de Zorgverzekeringswet.” Half december heeft GGZ Nederland

CVZ Magazine | Winter 2013 - 2014  

Het winternummer van het CVZ magazine. Shimon Whiteson over robotica in de zorg - Psychologe Laura Batstra over effectiviteit van psychologi...

CVZ Magazine | Winter 2013 - 2014  

Het winternummer van het CVZ magazine. Shimon Whiteson over robotica in de zorg - Psychologe Laura Batstra over effectiviteit van psychologi...

Advertisement