Page 1

Wat moet de rol zijn van kosteneffectiviteit? Een impressie van het CVZ-debat op 2 december 2013


stelling

‘In de toekomst moeten zorg­verzekeraars verplicht worden om alleen kosten­effectieve zorg in te kopen.’ REACTIES uit de zaal

‘Misschien werkt een intrinsieke prikkel, bijvoorbeeld financieel voordeel, beter dan een wettelijke verplichting

‘Zorgverzekeraars kunnen een betere organisatie van zorg bevorderen. Voorbeeld: echo’s die net zo goed in de eerstelijn kunnen worden uitgevoerd.’

‘Nee, want zorgverzekeraars zullen niet naar baten buiten de gezondheidszorg kijken’


stelling

‘Kosteneffectiviteit moet één van de leidende principes zijn bij het opstellen van richtlijnen.’

REACTIES uit de zaal

‘Jazeker, maar hóe leidend, dat is de vraag.’

‘Effectieve zorg wordt altijd betaald.’

‘Kosteneffectiviteit is meer aan verandering onderhevig dan effectiviteit, dus dat betekent ook iets voor de houdbaarheid van je richtlijn.’


stelling

‘Omdat medische professionals en patiënten door de keuzes die zij maken de zorguitgaven bepalen, ligt daar ook de verantwoordelijkheid voor kosteneffectief behandelen.’ REACTIES uit de zaal

‘Kosteneffectiviteit begint met kostenbewustzijn.’

‘Nee, het is de verantwoordelijk­ heid van ons allen.’

‘Ja, maar het gesprek moet plaats­ vinden op het niveau van verte­ genwoordigers/koepels van artsen en patiënten en niet individueel.’


stelling

‘Kosteneffectiviteitsonderzoek en kennis van de financiering van het Nederlandse zorgstelsel moeten een wezenlijk onderdeel zijn van de opleiding van medische professionals.’ REACTIES uit de zaal

‘De professional hoort van de financiering en het stelsel op de hoogte te zijn.’

‘De marktwerking corrumpeert de ‘Koppel de leerstof over kosten­ arts.’ effectiviteit aan het vak medische ethiek.’


stelling

‘De overheid moet op basis van het criterium kosteneffectiviteit duidelijke grenzen stellen aan de vergoedingen van behandelingen.’ REACTIES uit de zaal

‘Het primaat ligt dus bij de Tweede Kamer en niet bij VWS.’

‘Eens, maar dan moet je wel eerst over de juiste gegevens beschikken - en die zijn er vaak niet.’

‘De overheid moet geen grenzen stellen maar een helpende hand bieden. Anders organiseer je je eigen weerstand.‘


stelling

‘Artsen moeten met patiënten in gesprek gaan over de effecten én de kosten van de verschillende behandelopties.’ REACTIES uit de zaal

‘Als onderdeel van uitleg over de behandelopties mag het best óók over kosten gaan, zolang de patiënt maar niet onnodig onder druk wordt gezet.’

‘Er zijn wel betere manieren om bewustwording over de zorg­ kosten te stimuleren.’

‘Een tarievenlijst in de wachtkamer is wel een optie.’


Impressie van het CVZ-debat (2 december 2013)  

Wat moet de rol zijn van kosteneffectiviteit?