Page 1

AS PLANTAS. 5º CURSO

CEIP ESTEIR 2012-2013

! Nesta táboa están recollidos os coñecementos previos que temos sobre as plantas. Agora cómpre investigar si todo isto que recordamos é correcto ou non. Facerémolo en varias etapas, tal e como a continuación se explica:

1º- Leremos e observaremos, con moita atención, os seguintes apartados do tema 1 de Coñecemento do Medio : a. Clasificación dos seres vivos (páxinas 11 e 12). b. As plantas. As funcións vitais nas plantas (páxina 12 e 13). c. A nutrición nas plantas. A absorción de substancias. A fotosíntese. A respiración. A eliminación de substancias de refugallo (páxinas 14 e 15).

2º- Hoxe somentes buscaremos na táboa aquelas 10 respostas que fagan referencia aos contidos que limos no libro e, na libreta, anotaremos si: - A idea está correctamente expresada. Explicaremos o “por que ”. Mencionaremos a fonte de consulta : título do libro e páxina. - Si entendemos o que quere dicir, pero non se utiliza un vocabulario axeitado. Refacer a resposta. Explicar o por qué. Mencionar a fonte de consulta : título do libro e páxina. - Se nos parece que non é correcta a resposta. Sinalaremos o erro. Explicaremos o “por que” . Mencionaremos a fonte de consulta : título do libro e páxina. Exemplo: Pregunta 9. Levan a cabo tres funcións vitais. Resposta: é correcta, pero un pouco incompleta porque non di cales son “esas funcións vitais”. Podería expresala desta maneira: As plantas son seres vivos que pertencen ao reino das Plantas e, como tódolos seres vivos, levan a cabo tres funcións vitais: aliméntanse, reprodúcense e relaciónanse. Fonte de consulta : Coñecemento do Medio, páx. 8. Nota: non comences coas respostas complexas, busca as máis doadas.Se tes algún problema, consulta o luns á profesora.

OS NOSOS COÑECEMENTOS PREVIOS SOBRE AS PLANTAS. 3. Teñen materia orgánica. Si un fungo se alimenta da 4.Toman 1. Teñen células 2. Realizan a planta, esta terá 5.Delas obtemos dióxido de con núcleo. fotosíntese. que ter materia alimentos. carbono. orgánica, porque senón o fungo non se pode alimentar. 8. Elaboran o 9. Levan a cabo 10. Grazas ás 6.As súas células 7. Son seu propio tres funcións plantas, forman tecidos. autótrofas. alimento. vitais. obtemos papel.


AS PLANTAS. 5º CURSO

11. Viven fixas.Non se desprazan.

CEIP ESTEIR 2012-2013

13. Grazas a 12. Necesitan a elas podemos 14. Elaboran luz solar. elaborar zume bruto. medicamentos.

16. Toman aire sucio e 17. Necesitan desprenden aire auga. limpo.

21. Son organismos pluricelulares.

26. As plantas teñen follas 31. Ás veces caenselles as follas.

36. Teñen tres órganos: raíz, talo e as follas.

41. Ás veces caelle a peste. 46.Delas obtemos obxectos: cremas.

18. Son seres vivos.

19. Non son heterótrofas.

15. Expulsan osíxeno. 20. Absorben dióxido de carbono.

23. Se elas non tiveran follas nós agora 22. Absorben 24. Grazas a mesmo non 25. Elaboran minerais polas algunhas delas existiríamos. zume elaborado. raíces. temos legumes. Porque as follas collen CO2 e o expulsan en O. 30. As súas 27. Viven no 28. Non son 29. Teñen raíces follas poden ser medio terrestre. unicelulares. e talo. perennes ou caducas. 33. Algunhas 34. As plantas 32. Dalgunhas plantas teñen as de folla caduca 35. As raíces delas obtemos follas diferentes perden estas en teñen pelos. froitas. a outras plantas. inverno. 40. As súas raíces teñen que 37. Ás veces 39. Algunhas estar baixo terra. 38. Toman auga comen os delas forman mineralizada. insectos plantas. sementes. 42. As plantas de folla perenne 43. Algunhas caen e despois teñen flores. nacen outras.

44. As flores nacen na primavera.

47. As flores teñen pole.

50. As abellas 49. Algunhas aliméntanse do flores hulen moi pole para facer ben. mel.

48. Ás veces teñen mofo.

45. Medran onde hai auga.


AS PLANTAS. 5º CURSO

51. Algunhas viven en invernadoiros.

CEIP ESTEIR 2012-2013

52. Os seus froitos teñen sementes. E as sementes, se as plantas nacen, outras morren.

53. Teñen células chamadas esporas.

54. Algunhas poden vivir baixo a auga.

55. A maioría das plantas viven nos bosques.

56. Algunhas 59. Utilizamos o plantas, como os 57. Medran 58. Algunhas tronco para 60. Nas plantas cactos, viven no buscando a luz. almacenan auga. facer obxectos: viven insectos. deserto. o corcho 61. Algunhas 63. Algunhas 62. Algunhas plantas necesitan teñen picos: o plantas pinchan. moi pouca auga. cacto.

64. Algunhas plantas viven sobre a auga.

66. Todas as plantas teñen savia.

68. Algunhas 69. Algunhas 67. Dalgunhas plantas teñen plantas plantas obtemos moitos medios móvense, como colonias. para defenderse. as carnívoras.

71. Algunhas plantas non necesitan a luz do Sol.

72. Algunhas plantas son de cores.

65. Algunhas plantas viven en hortos. 70. Algunhas plantas posúen veleno para se defender.

73. Algunhas 74. As plantas, 75. O cacto ten plantas viven en como o cacto, un depósito de territorios máis non necesitan auga. cálidos. moita auga.

78. Hai algunhas plantas 77. Ás árbores 79. As plantas que son 76. Os xirasoles de folla caduca son alimento rastreiras: xiran cara ao Sol. canlle as follas para outros medran marróns. seres vivos. tapizando o chan.

80. Algunhas plantas, cando lles tocas, péchanse.

Nota: as respostas foron recollidas tal e como o alumnado as ía expresando. A finalidade é a análise detida das mesmas e a comprobación de si estas ideas previas son correctas ou non.

Os nosos coñecementos previos sobre as plantas.  

Recollida de coñecementos previos, sobre as plantas. Alumnado de quinto curso.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you