{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Kostanjevica na Krki Pogled iz balona/Views from a Balloon


2


Vsebina/Contents Pravljična dežela zakladov in doživetij . . . . . . . . . . . 4 A Fairyland of Treasures and Adventures . . . . . . . . . . 5 Mesto Kostanjevica na Krki . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 The Town of Kostanjevica na Krki . . . . . . . . . . . . . 7 Galerija Božidar Jakac . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Božidar Jakac Art Gallery . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kostanjeviška jama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kostanjevica Cave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Reka Krka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 River Krka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Krakovski gozd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Krakovo Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Gorjanci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Gorjanci Hills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Pod soncem ti para ni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Nothing Compares to You . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3


A Fairyland of Treasures and Adventures Kostanjevica na Krki, a small yet historically rich and particularly alluring corner of Europe under the golden yellow sun of Slovenia. A town that radiates rainbow hues and silver reflections of light, a green paradise. A town with a soul, life and character of its own. A town where time slows down, nice and easy. A town covered in a blanket of leaves and lush with the finest of fruits in autumn, quiet and peaceful when white crystals swish softly in winter, dewy, verdant and vibrant with colourful flowers in spring, and in summer, as if touched by a magic wand, bustling with activity and sounds. It nestles snugly at the foot of the Gorjanci Hills, in a melancholy of soft river shapes, luxuriant groves and inspiring vine-clad hills. It boasts a remarkable island setting and idyllic, picturesque and graceful scenery. It is wrapped in a warm and secure embrace of the romantic and gently winding river Krka. Kostanjevica na Krki is a fairyland of countless treasures, a treasure trove of personal experiences and adventures. It is love at first sight – an eternal one‌

4


Pravljična dežela zakladov in doživetij Kostanjevica na Krki, majhen, a zgodovinsko bogat in posebej privlačen kotiček Evrope pod zlatorumenim soncem Slovenije. Mestece, ki zrcali mavrične odtenke, srebrne odbliske svetlobe in zeleni raj. Mestece, ki ima svojstveno dušo, življenje in poseben pečat. Mestece, kjer ura tiktaka lagodno in počasi. Mestece, ki je jeseni pokrito s preprogo listja in plodno z najžlahtnejšimi plodovi, pozimi, ko zvenijo beli kristali, je spokojno in mirno, spomladi rosno, zeleno in barvito s pisanim cvetjem, poleti pa, kot bi zamahnil s čarobno paličico, vse vrvi in šumi. Razteza se ob vznožju varnega objema Gorjancev, v melanholiji mehkih rečnih oblik košatih gajev in razneženih vinskih goric. Odlikuje jo izjemna lega na otoku, idiličnost, slikovitost in milina pokrajine. Močan objem in zavetje ji nudi romantična in rahlo vijugasta reka Krka. Kostanjevica na Krki je pravljična dežela mnogih zakladov in osebnostnih doživetij, v katero se zaljubiš na prvi pogled, ta ljubezen pa sega v neskončnost …

5


6


7


8


Mesto Kostanjevica na Krki

Town of Kostanjevica na Krki

Starodavna lepotica Kostanjevica na Krki je najmanjše in eno najstarejših mest v Sloveniji. Stari del mesta leži na otoku v meandru reke Krke, v podnožju Gorjancev, in se je rodil blizu gradu Landestrost, nekdanje spanheimske obmejne trdnjave. Mestna struktura z dvema paralelnima ulicama, Ulico talcev (Veliki plac) in Oražnovo ulico (Mali plac), ter stičiščem ulic na Kambičevem trgu, se je ohranila vse do danes, ko je kraj z izjemno arhitekturo veličasten kulturni in zgodovinski spomenik. Na približno 500 metrov dolg in 200 metrov širok rečni otok vabita dva večja lesena mostova, izdelana iz krakovskega hrasta. Ime naselja Kostanjevica na Krki je bilo v listinah prvič omenjeno leta 1091, kot sedež župnije leta 1220, z mestnimi pravicami pa je bilo okronano leta 1252, ki predstavlja zgodovinski mejnik, saj je pomembno sooblikoval gospodarski, družbeni in politični vzpon, hkrati pa tudi razvoj mesta in okoliških krajev. Mesto se je v preteklosti ponašalo s kovnico denarja, sodiščem, katastrskim uradom, mestnim svetom, zemljiško knjigo, gozdno upravo, žandarmerijsko postajo, mitninsko postajo, poštnim uradom, policijsko postajo, zdravstveno in farmacevtsko službo, mestno mlekarno, mestno gardo, mestno godbo in z mnogimi društvi. Z vihravim vrvežem in energijo spokojno mesto napojijo prireditve. Pestra pokrajina ob zasanjani Krki in ob melodijah ptic vabi na oddih ali sprostitev, športno rekreacijske aktivnosti kolesarjenja, teka, pohodništva, čolnarjenja, ribolova, lova ali ježe konj nudijo svojstvena doživetja, najrazsežnejšo in najslikovitejšo mavrično sliko pa odstira pogled iz balona. S svojo očarljivo lepoto, z bogastvom vsebin naravne in kulturne dediščine, gostinsko ponudbo in možnostmi za preživljanje prostega časa sodi to edino živo slovensko mesto na rečnem otoku med najmikavnejše destinacije v Sloveniji, zato vabi tudi vas, da jo sami ali skupaj z lokalnim turističnim vodnikom razkrijete in postanete njen prijatelj.

A venerable beauty, Kostanjevica na Krki is the smallest and one of the oldest towns in the country. The old town is situated on an island in a bend in the river Krka, at the foot of the Gorjanci Hills. It emerged close to Landestrost Castle, once a Spanheim border stronghold. The original plan of the town, with two streets running parallel, Ulica talcev (Veliki plac) and Oražnova ulica (Mali plac), and joining at Kambičev Square, has remained unchanged to this day. Today the town, with its remarkable architecture, is a magnificent cultural and historical monument. Two wooden bridges, made of oak wood harvested from the nearby Krakovo Forest, lead onto the river island, which is some 500 metres long and 200 metres wide. The first recorded reference to the settlement by the name of Kostanjevica na Krki dates back to 1091. It was next recorded as the seat of the parish in 1220 before being granted a town charter in 1252, which was a historic milestone. That year marked an important step forward in helping shape the town's economic, social and political future and also the development of the town itself and areas around it. In the past the town had its own mint, courthouse, land registry, town council, cadastre, forestry authority, gendarmerie, bridge toll station, post office, police station, health service and pharmacy, town dairy, town guards, town band and many societies. Events are what fills this quiet and peaceful town with lively activity and energy. The diverse landscape by the dreamy river Krka, where birdsong fills the air, is ideal for a short break or relaxation, while recreational sporting activities like cycling, running, hiking, boating, fishing, hunting and horseback riding offer unique, memorable experiences. By far the widest and most spectacular views can be enjoyed from a hot-air balloon. With its incredible charm, wealth of natural and cultural heritage, culinary offerings and wide range of leisure activities, this river island town, the only living town of its kind countrywide, ranks among Slovenia's most attractive destinations, so you are invited to discover and explore it, either by yourself or with a local tourist guide, and become friends with it.

9


10


Mestece je bogato s sakralno dediščino. Na severozahodnem delu otoka se v zelenem ambientu, ločena od strnjenega niza hiš, bohoti župnijska cerkev sv. Jakoba, na južnem delu pa zavzema pomembno prostorsko pozicijo prvovrsten kulturni spomenik, podružnična cerkev sv. Miklavža. Privlačne so tudi okoliške cerkve, in sicer na Slinovcah, Mohorju, Frlugah, Ržiščah, Oštrcu in na Malih Vodenicah.

This small town holds a wealth of sacred heritage. In the northwestern part of the island, in a green patch away from the cluster of houses, stands in all its grandeur the parish Church of St Jacob, and in a prominent location to the south stands St Nicolas' Chapel of Ease, a world-class cultural monument. Also worth visiting are the nearby churches at Slinovce, Mohor, Frluga, Ržišče, Oštrc and Male Vodenice.

11


Romantična sprehajalna pot poteka po Tercialskem mostu ali Mostu ljubezni. Tercialskem zato, ker so se na njem srečevale gospe in ogovarjale meščane, mostu ljubezni pa, ker je bil ta angel svetlobe z odprtim pogledom na Krko že od nekdaj priljubljeno zbirališče mladih in zaljubljenih. Idejno zasnovo zanj je oblikoval arhitekt Jože Plečnik, ki je prijateljeval z domačo lekarnarico mag. Emilijo Fon.

A romantic walking path runs over the Gossip Bridge, also known as the Bridge of Love. Gossip Bridge because in times past old ladies would meet on this bridge and talk about the townspeople behind their backs, and Bridge of Love because this angel of light, affording an open view of the river Krka, has always been a popular meeting point for the young and the lovers. The outline plan for the bridge was designed by architect Jože Plečnik, who was at that time friends with the local chemist Emilija Fon.

12


13


Začetki galerijske dejavnosti segajo v leto l956, ko je bila na pobudo tedanjega ravnatelja Lada Smrekarja v prostorih šole ustanovljena Gorjupova galerija, ki predstavlja predhodnico vseh kasnejših kulturnih dogajanj (Dolenjski kulturni festival, Grafični bienale jugoslovanskih otrok in drugo). Osnovna šola Jožeta Gorjupa z galerijo je ena najlepših šol v Sloveniji, katere vhod je tudi umetniško delo. Tone Kralj je upodobil rojstvo, delo in človeško življenje. Nad vhodom je napis Nulla dies sine linea, kar pomeni Niti en dan naj ne mine brez dela (učenja). Južno steno šole krasi l85 kvadratnih metrov velik mozaik, ki prikazuje bitko na Krškem polju.

14

The initial idea to establish an art gallery was born in l956, when the Gorjup Gallery was set up inside the school on the initiative of the then headmaster Lado Smrekar. It was the forerunner of all the cultural events that followed (Cultural Festival of the Dolenjska Region, The Biennial of Graphic Arts of Yugoslav Children, and others). Jože Gorjup Primary School, with the art gallery, is one of the most beautiful schools in the country; its entrance, too, is a work of art. It features artist Tone Kralj’s rendering of the birth, work and life of man. The sign above the entrance says Nulla dies sine linea, which roughly translates as Not one day without work (learning). The school wall facing the south features a 185-square-metre mosaic depicting the Battle of Krško Polje.


15


16


Ljubiteljem športa in rekreacije odpira cvet deželice pod Gorjanci v deloma idilični pokrajini neposreden stik z naravo in možnosti prijetne rekreacije, kot so tek v oazi miru, kolesarjenje, ježa konj. Ob srečanju z domačinom je moč izvedeti kakšno zgodbico iz preteklih dni, saj so območje pod Gorjanci naseljevali tudi Uskoki, njihov vpliv se še vedno čuti skozi značilno narečje. In the heart of the land stretching along the foot of the Gorjanci Hills, where the scenery in some parts is idyllic, fans of sports and recreation will find direct contact with nature and a range of possibilities for relaxing recreational activities to choose from, like running in this haven of peace, cycling, horseback riding. If you meet a local, ask if he or she would tell you a story of the times past. It is bound to be interesting since the areas at the bottom of the Gorjanci Hills were also inhabited by the Uskoks, and their influence can still be heard in the distinctive local dialect.

17


V zimskem času snežinke okrasijo mesto, drevesa se odenejo v razkošno belo preobleko, ob hudem mrazu pa reka Krka spremeni svojo podobo v kristalni svod ledene poezije in, ko zamrzne, najdrznejše mamljivo vabi celo k drsanju.

Come wintertime, the town is adorned with snowflakes, trees put on generous white coats. When temperatures drop, the Krka turns into a crystal arc of icy poetry and, once frozen, calls out to the bravest to go ice skating on it.

18


19


20


21


22


23


24


Galerija Božidar Jakac

Božidar Jakac Art Gallery

V nekdanjem cistercijanskem samostanu Studenec sv. Marije (lat. Fons beatae virginis Mariae), ki ga je leta 1234 osnoval koroški vojvoda Bernard Spanheimski, od leta 1974 domuje Galerija Božidar Jakac. Je ena izmed največjih slovenskih galerij po površini razstavnih prostorov, razstavljenem gradivu in likovnemu fondu ter predstavlja pomembno gibalo kulturnega življenja. Galerija nosi ime po slovenskem slikarju in grafiku Božidarju Jakcu, ki ji je kot prvi podaril obsežno zbirko svojih del. Mogočen kompleks se bohoti pod Opatovo goro, ob izviru Obrha, dober kilometer od središča Kostanjevice na Krki v smeri proti vasi Orehovec. Galerija hrani in predstavlja likovna dela umetnosti 20. stoletja s poudarkom na obdobju ekspresionizma. S stalnimi zbirkami se v njej predstavljajo uveljavljeni slovenski umetniki Božidar Jakac, Bogdan Borčić, France Kralj, Tone Kralj, France Gorše, Jože Gorjup, Zoran Didek in Janez Boljka, na ogled pa je tudi Pleterska zbirka evropskih mojstrov iz 17. in 18. stoletja, last bližnjega samostana Pleterje. Celoten videz samostanskega kompleksa, katerega osrednji del predstavlja nekdanja samostanska cerkev, nakazuje, da so njegovo arhitekturno podobo zaznamovale različne prezidave in slogi. V nekdanji samostanski cerkvi in v prostorih lapidarija Galerija prireja odmevne likovne razstave domačih in tujih umetnikov, namensko narejene za te prostore. Posebej očarljive in nepozabne pa v srcih mnogih ostanejo poročne slovesnosti. Občasni likovni program se odvija tudi v dislocirani enoti, Lamutovem likovnem salonu, preurejenih prostorih kostanjeviškega ministerialnega dvorca na otoku mesta Kostanjevica na Krki.  Arhitekturni kompleks Galerije Božidarja Jakca je danes kulturni spomenik, katerega obnova poteka že od leta 1957.

The former Cistercian monastery of Fons beatae virginis Mariae, founded in 1234 by Bernard von Spanheim, Duke of Carinthia, has been home to the Božidar Jakac Art Gallery since 1974. It is one of the largest art galleries in Slovenia in terms of exhibition space, material on display and body of art work and represents a key driver of cultural activity. The art gallery is named after the Slovenian painter and graphic artist Božidar Jakac, who was the first to donate an extensive collection of his work to it. This impressive estate is situated at the foot of Opatova gora, at the source of the Obrh Stream, a little more than a kilometre from the centre of Kostanjevica na Krki in the direction of the village of Orehovec. The art gallery features, in storage and on display, works of art by 20th-century artists, with a particular emphasis on expressionism. It houses permanent collections of artworks by renowned Slovenian artists Božidar Jakac, Bogdan Borčić, France Kralj, Tone Kralj, France Gorše, Jože Gorjup, Zoran Didek and Janez Boljka. Also on display is the Pleterje collection of works by some of the greatest names in 17th and 18th-century European art, owned by the nearby Pleterje monastery. A careful look at the monastery complex as a whole, the central part of which is the former monastery church, reveals that its architecture underwent several conversions and was influenced by different building styles. In the former monastery church and inside the lapidarium, the art gallery holds high-profile art exhibitions of Slovenian and foreign artists, designed specifically for these two venues. Events held there also include wedding ceremonies, which are particularly charming and memorable and have so far captured the hearts of many people. From time to time, the artistic programme is hosted in a different location, the Lamut Art Salon, a renovated ministerial mansion on the island on which the town of Kostanjevica na Krki lies. Today the Božidar Jakac Art Gallery building complex is a cultural monument, whose renovation has been underway ever since 1957.

25


26


Glavni vhod v samostan zaznamujeta obrambna stolpa iz leta 1737, na oboku med njima izstopa freska z motivom napada na samostan leta 1736, delo baročnega slikarja Franca Jelovška. The main entrance to the monastery features two defence towers dating from 1737, and on the arch between the towers is a fresco by baroque painter Franc Jelovšek depicting the attack on the monastery that occurred in 1736.

Ob vstopu v kompleks vzbudi pozornost nekdanji mlin iz 16. stoletja, razkošen senčen lipov drevored pa nehote vabi na klopce k opazovanju, sprostitvi in sanjarjenju.

Entering the complex, visitors will be drawn by the lure of the old mill from the 16th century, and the leafy shade of lush linden trees will be so inviting they will want to sit on the benches, lay back, look around and daydream.

27


28


29


Na mednarodnem simpoziju kiparjev Forma viva, najstarejšem delujočem simpoziju na svetu, se že od leta 1961 zbirajo umetniki z vsega sveta. Kiparji, ki v mestecu preživijo mesec dni in zavzeto obdelujejo hrastov les iz bližnjega Krakovskega gozda, so avtorji preko sto skulptur, ki pozdravijo že v samem mestnem jedru in bližnji okolici mesta, največ pa je razpetih pod ozvezdje mirnih vrtov nekdanjega cistercijanskega samostana. Forma Viva, the international symposium of sculptors, the oldest continuing event of its kind in the world, has been hosting sculptors from around the globe ever since 1961. The sculptors, who spend a month in this small town, passionately carving and shaping the oak wood hauled from the nearby Krakovo Forest, have to this day produced over a hundred sculptures. Some greet visitors in the heart of the old town and the town’s immediate surroundings; most of them are installed under the starry skies in the quiet gardens of the former Cistercian monastery.

30


V kletnih prostorih nekdanjega cistercijanskega samostana se bohoti vinska klet s 34 velikimi lesenimi sodi in sledovi Vinarske zadruge, ki je bila ustanovljena leta 1929, v času občutne vinske krize. Klet predstavlja zibelko organizirane pridelave cvička. Danes o vinu in njegovi vlogi v življenju človeka, o kletarjenju, pridelavi skozi čas ter okušanju rezultatov vinarjev govori Konzorcij cvička.

The lower ground floor of the former Cistercian monastery houses an impressive wine cellar with 34 large wooden wine barrels and vestiges of the Winemaking Cooperative established in 1929, at a time of a widespread wine crisis. The wine cellar is the birthplace of the organized production of Cviček, the region's staple wine. Today, the story of this wine and the role it plays in the lives of the local people, of winemaking, winegrowing through history and the tasting of winemakers' products is kept alive by the Cviček Consortium.

31


32


Posebej očara romantično arkadno dvorišče z okoli 230 arkadami in s treh strani obdano z dvonadstropnimi trakti, zgrajenimi med 16. in 18. stoletjem, ki velja za eno največjih v Srednji Evropi. Sredi dvorišča, te zakladnice umetnin, stoji restavriran vodnjak iz leta 1765, ki zaradi vodnih kapljic takoj pritegne pogled.

Notice this charming, romantic arcade courtyard with some 230 arcades and enclosed on three sides by two-story sections built between the 16th and 18th century. It is recognized as one of the oldest in Central Europe. In the middle of the courtyard, this treasure trove of artwork, there is a restored well dating from 1765, which is bound to catch the visitors’ eye for its water drops.

33


34


Kostanjeviška jama

Kostanjevica Cave

Ob vznožju Gorjancev, ki jih označuje razgiban kraški teren s krednimi apnenci, pri izviru potoka Studene, poldrugi kilometer jugovzhodno iz Kostanjevice na Krki, se očem skrivajo dragulji Kostanjeviške jame, ene izmed postaj slovenske jamske turistične transverzale. Tu so padavinske vode, podzemski vodni tokovi in tektonski premiki skozi tisočletja ustvarjali prečudovite sigaste tvorbe. Kraška lepotica, ki je zanimiva in bogata s kapniki pravljičnih oblik, se je odprla leta 1937, ko so narasle podzemne vode na 169 metrih nadmorske višine predrle sedanji vhod. Prvič so jo odprli 28. avgusta 1971, ko so uredili električno razsvetljavo in tristo metrov poti za turistični ogled najatraktivnejših delov jame. Danes je  jama raziskana v dolžini več kot dva tisoč  metrov, še vedno pa potekajo raziskave obsežnega jamskega področja. Možen  je tudi adrenalinski ogled bogatega kapniškega okrasja po jamskem sistemu, ki zaradi najrazličnejših skalnih blokov ni urejen za turistične oglede. Jama je tudi zakladnica jamskega živalstva, saj že v vhodnem delu rova sramežljivo pozdravijo mali prebivalci podzemlja, kot so netopirji, kobilice, razni pajki in druge jamske živali. V tem ambientu prezimuje največja znana kolonija netopirjev južnih podkovnjakov v Sloveniji. Voden ogled s strokovno razlago tako za otroke kot tudi za starejše traja okoli 45 minut, v jami pa je v vsakem letnem času prav prijetno, saj je temperatura med 10 in 12 stopinjami Celzija. Pred vhodom v jamo stoji pod kamnito steno v gozdni senci jamarski dom, okoli pa se razprostira zelena livada, primerna za piknike, družabna srečanja in športno-rekreacijske igre, okoli pa žubori hladen in kristalno čist potok Studena.

Located at the foot of the Gorjanci Hills, which are characterized by rolling karst terrain consisting of cretaceous limestone, at the source of the Studena Stream, 1.5 km southeast of the town of Kostanjevica na Krki, the Kostanjevica Cave hides numerous natural splendours from plain sight and is part of the Slovenian tourist cave network. Here, rainfall runoff, groundwater currents and tectonic shifts created magnificent sinter formations through the millennia. This karstic beauty, famous for its wealth of cave formations in various fairy-tale shapes, opened up in 1937, when rising groundwater burst through what today is its entrance, at 169 metres above sea level. It opened to visitors for the first time on 28 August 1971, after electric lights had been installed and a 300-metre trail through the cave cleared for tours of the most attractive sections. A total length of 2000 metres into the cave has been explored to date, and the exploration of the vast cave area is still underway. Also available is an action tour of the rich cave décor in the sections not yet open to visitors due to various blocks of rock. The cave is also home to a wealth of animal life; in the entrance section, visitors are warily greeted by small underground inhabitants like bats, grasshoppers, various spiders and other cave animals. It is also the wintering grounds for the largest known colony of Mediterranean horseshoe bats in Slovenia. An expert-guided tour of the cave, suitable for children and adults of all ages, takes around 45 minutes, and the atmosphere in the cave is pleasant year-round, with temperatures between 10 and 12 degrees Celsius. In front of the entrance to the cave, at the base of a rock face and in the forest shade, is the cavers' clubhouse, with a green meadow ideal for picnics, get-togethers and recreational outdoor activities and with the cold and crystalline Studena Stream burbling close by.

35


V nedrjih dolenjskega jamskega spleta lahko obiskovalec v izjemnih kapniških figurah z malo domišljije zaigra na orgle, ugleda Kralja Matjaža v prestolu, Indijanca, sabljo, velikanovo nogo, taščino ritko, drevesno gobo, kornet, razpelo, krokodilovo glavo, dedka Mraza, mavrico in še kaj. The depths of the Dolenjska Region cave network hold some incredibly shaped cave formations. Using their imagination, visitors can play the organ on the formations or pick out King Matjaž on his throne, an Indian, a sword, a giant’s foot, mother-inlaw’s buttocks, a tree fungus, an ice-cream cone, a crucifix, a crocodile’s head, Father Frost, a rainbow, and the list goes on.

36


37


38


Reka Krka

River Krka

Reka Krka je najdaljša in po vodnem obilju največja reka, ki po celi svoji dolžini teče po ozemlju Slovenije. S svojimi zavoji je ustvarila naravne otoke in omogočila nastanek umetnih, obojih dovolj velikih za človeško naselitev. Reko odlikuje naravna ohranjenost, saj daje zatočišče mnogim rastlinskim in živalskim vrstam. Znana je po izredni pestrosti ptic in rib, hkrati pa je tudi dom dveh najbolj ogroženih obvodnih sesalcev v Evropi, vidre in v zadnjem času tudi bobra. Celoten tok je zavarovan kot naravna vrednota državnega pomena in je del evropskega omrežja varstvenih območij Natura 2000. Dolenjska lepotica je edina slovenska reka, ki ustvarja v strugi lehnjak. Karbonatne kamnine, iz katerih je večinsko zgrajeno njeno porečje, in ugodna klima pogojujejo nastajanje lehnjaka, ki se izloča v obliki pregrad, pragov, jezov in otokov. Krka, ki obliva Kostanjevico, je mestu skozi stoletja nudila zaščito pred nepovabljenimi vsiljivci, zato se ni nikoli obdala s kakšnim zasilnim obzidjem iz blata in lesa. Tako je bila daleč naokoli edino mesto brez obzidja, ki ga je varovala zgolj naravna, otoška lega, kar je prav gotovo svojstven fenomen. Ta lenobna tekoča voda je bila za domačine včasih dobra prijateljica in zaveznica, predvsem kadar je obstajala nevarnost sovražnega vdora, požiga, oplenitve ali celo popolnega uničenja neobzidanega mesta. Ko pa je njena obrambno-varnostna vloga začela pešati, so ljudje pozabili prednosti otoške lege in poudarjali predvsem njene slabe strani, kot je odnašanje rečnih bregov ob povodnji, česar niso odtehtale niti ugodnosti ribolova, lovljenja rakov, prihodkov od mostnine in oskrbe s tekočo vodo. Reka Krka, ki sodi med najlepše reke v Evropi, je zanimiva turistična privlačnost Kostanjevice na Krki, predvsem zaradi poletnega kopalnega turizma, ribolova, čolnarjenja, kampiranja in taborjenja ob njenih brežinah.

The Krka is the longest and largest river by volume that flows entirely in Slovenia. This meandering river has created natural islands and facilitated the building of man-made ones, both large enough for human settlement. Having preserved its natural qualities, it provides shelter to a wide array of animal and plant species. It is known for its vast diversity of birds and fish and is also home to two of Europe's most endangered semi-aquatic mammals, the otter and recently also the beaver. Along its entire course, the river has been declared a natural asset of national importance and is part of the European network of protected areas Natura 2000. This Dolenjska Region beauty is the only river in the country with tufa deposits in its riverbed. Carbonate rock, the material making up most of the river's watershed, and a favourable climate are what makes the formation of tufa possible; it is deposited in the form of barrages, steps, dams and islands. Encircled by the Krka, the town of Kostanjevica enjoyed natural protection from intruders for centuries, which is why it was never enclosed by a makeshift wall of mud and wood. It was the only town far and wide without a wall, protected only by its natural island setting, which is most certainly a unique phenomenon. This lazy body of water used to be a good friend and ally of the local people, particularly in the face of danger, say, an invasion, fire, pillaging or even annihilation of this unwalled town. But when the river's security and defence function began to decline, the people forgot all about the benefits of the island settings and shifted their focus to its downsides, say, the river washing away parts of the riverbanks during floods, something not even the benefits in the form of fishing, crabbing, bridge toll collection and supply of drinking water could make up for. The river Krka, one of the most beautiful rivers in Europe, is a must-see tourist attraction of the town of Kostanjevica na Krki and ideal for summer bathing, fishing and boating, as well as camping along its banks.

39


40


41


42


43


44


45


Leseni Ä?olni, ki se neĹžno pozibavajo na reki Krki v igri v vetru razneĹženih dreves in na odeji pisanega listja, so posebna znamenitost unikatne Kostanjevice na Krki.

Wooden boats gently swaying on the Krka and drifting on a blanket of richly coloured leaves while the wind plays around with trees are a sight to behold in the unique town of Kostanjevica na Krki.

46


47


V reki Krki plava več kot 30 vrst različnih rib. Kostanjeviški ribiči priporočajo predvsem športni ribolov soma, ščuke in smuča iz čolna, včasih pa se morajo ribiči zadovoljiti s kako drugo ribjo vrsto: platico, zeleniko, rdečeoko, linjem, bolenom, krapom, mreno, ostrižem, podustjo. Krkina pritoka, potoka Studena in Obrh, sta naseljena s postrvjo, klenom, zeleniko in podustjo.

48

The river Krka is home to more than 30 fish species. Kostanjevica anglers generally recommend boat fishing for catfish, pike and pikeperch, but from time to time they will have to settle for a different catch: Danube roach, bleak, roach, tench, asp, carp, barb, European perch, nase. The tributaries of the Krka, the Studena and Obrh streams, are inhabited by trout, chub, bleak and nase.


Lepote starodavnega otoĹĄkega mesta na mehkih dotikih Krke zasanjano odkrivajo tudi avtohtone divje raÄ?ke in elegantni labodi, ki so priseljeni od drugod. PoboĹžajo s svojim pogledom, pritegnejo z lenobnim plesom in se predajo toku reke.

The beauty of this old island town resting on the soft bosom of the river Krka is also being dreamily discovered by native wild ducks and graceful swans, which migrate here. They cuddle with their look, draw attention with their slow, elegant dance and drift with the current.

49


50


51


52


53


Kadar reka Krka poplavi in močneje prestopi bregove, se razlije po ulicah in takrat je gibanje po mestu mogoče le s čolni. Zaradi pogostih poplav v preteklosti se je mesta oprijelo ime »dolenjske Benetke«, na kar spominjajo tudi kulturni spomeniki, prireditve in umetniške zbirke. Večje poplave so po ljudskem izročilu pregnale tudi sv. Nežo z otoka mesta na Kum. Kostanjevičani romajo k njej vsakih sedem let in se ji priporočijo, da bi jih obvarovala pred poplavami. Značilna je tudi vsakoletna prireditev Kostanjeviška oziroma Beneška noč, ki doseže svoj vrhunec v večernem času z lučkami in okrašenimi čolni na reki Krki ter veličastnim ognjemetom.

54

When the Krka is in flood and the water overflows the streets, the town can only be navigated by boat. Due to frequent flooding in the past, the town came to be known as the “Venice of the Dolenjska Region”, to which cultural monuments, events and art collections testify. According to the local oral tradition, it was a major flood that chased St Agnes out of the island town and onto Kum. The people of Kostanjevica go on a pilgrimage every seven years to pay homage to her and ask for protection from floods. Another annual event is typical here: the Kostanjevica Night or Venetian Night, which reaches its climax after sundown with floating lights and lavishly decorated boats on the river Krka and a spectacular fireworks display.


55


56


Krakovski gozd

Krakovo Forest

Na kostanjeviškem območju so znani gozdni predeli Opatova gora, Ravna gora in Krakovski gozd. V gozdovih, ki so bili samostanska last, so že pred več kot sto leti strokovno uredili gozdne površine. Krakovski gozd, ki leži severno od Kostanjevice na Krki, je največji kompleks nižinskega poplavnega hrastovega gozda v Sloveniji, sicer pa v njem domujeta tudi beli gaber in črna jelša. Razprostira se na okoli 3000 hektarjih površine med reko Krko in Savo in je mokrišče, ki ga občasno poplavlja reka Krka. V osrčju gozda je ohranjen 40,5 ha velik naravni rezervat, od leta 1952 zavarovan sekundarni pragozd. Dobova drevesa so stara več kot 250 let in visoka do 40 metrov. Znamenitosti gozdnega sestoja so depresija Trstenik, zaščiten biotop nižinskih ptic in evropsko pomembno ptičje območje, drstišče ščuk in mrestišče žabe plavček ter zaščitene rastline, kot so močvirska logarica ali močvirski tulipan. Ker so bili močvirni in neprehodni tereni nepregledni in nedostopni za izkoriščanje plemenitega hrasta, jih je v obdobju 1816–1821 premeril in kartiral takratni distriktni gozdar, izumitelj ladijskega vijaka, Josip Ressel skupaj s prijateljem Francem Školo. Po izmeri in delni osušitvi Krakovega je bilo možno večje izkoriščanje hrastovega lesa, ki je dober za obdelavo, ima estetski videz in je trpežen. Ob gozdu poteka osem kilometrov dolga Resslova pot, ki zrcali naravne posebnosti Krakovskega gozda. Posebno melodijo odzvanjajo ptice, značilne za krakovski gozd, ki jih je preko 130 vrst. V tej druščini domuje tudi črna štorklja, ki je bila prvič v Sloveniji opažena ravno v Krakovskem gozdu, gnezdece pa si je spletla v pragozdu. Bogastvo južnega roba Krakovskega gozda je tudi velika količina kvalitetne termalne in termomineralne vode, primerne za izrabo v zdravstvene in turistične namene.

There are three distinct woodland areas around Kostanjevica: Opatova gora, Ravna gora and the Krakovo Forest. The forests that used to belong to the monastery have been expertly managed and surveyed over a hundred years ago. The Krakovo Forest, to the north of Kostanjevica na Krki, is the largest enclosed area of lowland floodplain oak forest in Slovenia and is also home to the European common hornbeam and black alder. It spans some 3000 hectares between the rivers Krka and Sava and is a wetland occasionally flooded by the Krka. In its heart lies a 40.5-hectare nature reserve, which has been under protection as a secondary old-growth forest since 1952. The forest's English oaks are more than 250 years old and up to 40 metres tall. The composition of the forest is remarkable; it comprises the Trstenik depression, a protected biotope of lowland birds and a bird area of European importance, a spawning ground for pike and moor frogs, and protected plants such as the snake's head, or frog-cup. Because the marshy forest terrain was inaccessible and impenetrable to allow the noble oak to be harvested, the then district forester, the inventor of the screw propeller, Josip Ressel, together with his friend France Škola, surveyed and mapped the entire area in the years 1816–1821. The survey and reclamation of a part of the forest resulted in an increase in the yield of oak wood, which is easy to work with, has a nice look and feel and is durable. The 8-kilometre-long Ressel Learning Trail, which highlights the natural peculiarities of the Krakovo Forest, runs along the edge of the forest. The birds that typically inhabit the Krakovo Forest – more than 130 species – chirp and sing a distinctive melody. It is also home to the black stork, which was first spotted in the Krakovo Forest and which built a nest in the old-growth forest. The wealth of the southern edge of the Krakovo Forest also includes large pools of quality thermal and thermomineral water suitable for use for health and tourism purposes.

57


58


V predelu Trstenika pri ugodnih pogojih in ustrezni višini reke Krke, ko prestopi bregove in se razlije po Krakovskem gozdu, posebno pozornost pritegne pomladansko drstišče žabe plavček, ki postane v času drsta intenzivno modre barve. V ugodnih pogojih se tu drsti tudi ščuka.

In the Trstenik area, when the conditions are right and the Krka's water level high enough to flood the Krakovo Forest, the spotlight is on the springtime spawning ground of the moor frog, which turns vibrant blue when in spawn. Conditions permitting, this is also the spawning ground for the pike.

59


60


61


Narava je ustvarila mnoge očem mamljive rastlinske značilnosti, med njimi s svojo nežno tančico in sramežljivo vihravostjo izstopajo spomladanski žafrani, močvirska logarica, veliki zvonček, kalužnica, pljučnik in ostale močvirske vrste.

Nature has created numerous plants designed to catch our eye. With their gentle veils and shy yet impulsive qualities, these plants rightfully deserve to be pointed out: saffron, snake’s heads, spring snowflakes, kingcups, lungworts and other species of marsh plants.

62


Na pašniku življenja je s slovesom obdan mogočen drugi najdebelejši hrast v Sloveniji vrste dob, star okoli 350 let, visok 27 metrov, z obsegom 700 in s premerom 223 centimetrov, ki je še vedno vitalen in razteza svojo bujno krošnjo na robu gozda na Malencah pri Cvelbarjevi domačiji.

The pasture of life is home to an awe-inspiring English oak that stands proud and tall and has the second-largest trunk girth in Slovenia. Around 350 years old, 27 metres tall, its trunk measuring 700 cm in girth and 223 cm in diameter, the oak continues to flourish and its luxuriant crown can be admired on the edge of the forest near the Cvelbar homestead in Malence.

63


64


Gorjanci

Gorjanci Hills

Za Gorjance, ki so najbolj znano in obiskano dolenjsko pogorje, je značilna prepletenost panonskih in kraških pokrajinskih tvorb. Pomembno naravno bogastvo so izviri in potoki, ki so v severna pobočja vrezali ozke in globoke, izjemno slikovite doline. Naravne značilnosti opredeljujejo prostrani bukovi gozdovi z ohranjenim pragozdnim ostankom pri Debelih bukvah. Popestrijo jih floristično zanimive košenice in gozdne združbe, ki so se razvile pod vplivom raznolikih ekoloških pogojev. Na severnih pobočjih so predeli gozdov, ki se preko Krke nadaljujejo v Krakovski gozd. Najpogostejši gozdni prebivalci so navadna jelenjad, srnjad, divji prašiči, lisice, gozdni jerebi, krokarji, polhi, divja mačka, kuna, podlasica, golob glivar, duplar, občasno tudi rjavi medvedje. Podgorjansko gričevje obkrožajo poljski zajci, fazani in divja grlica. Ob reki Krki pozdravijo pižmovke, kragulji, kanje, skobci, divje grlice, kljunači, sive čaplje, gosi, ribji orli, vodne kokoške, črne liske, kozice, regeljci, kreheljci, v zadnjem času pa tudi bele štorklje. Gorjanci imajo velik rekreacijski pomen, saj so tu markirane planinske poti, stalno sta oskrbovana planinska domova pri Gospodični in na Miklavžu. Na Gorjance, ki so vedno burili človeško domišljijo z bogatimi gozdovi in gozdnimi vilami, je vezano pestro ljudsko izročilo, ki ga je literarno obdelal Janez Trdina v znamenitem delu Bajke in povesti o Gorjancih. Josip Jurčič pa v povesti Kloštrski Žolnir pripoveduje, kako se je glavni junak zgodbe, gozdarski inženir, zaljubil v mično kostanjeviško gospodično Katico. Spevni ritmi njune ljubezni naj bi se izlivali v Zaborštu pri studencu Kutink, v senci posebnega drevesa, ki je danes najdebelejši beli gaber v Sloveniji. Pred davnimi časi naj bi v deželi pod Gorjanci živele tudi vile Čestitke, ki so pomagale domačinom pri kmetovanju, kasneje pa so se zaradi vilinskih razlogov odločile celo rušiti cerkev, ki so jo kmetje z menihom pridno gradili. Danes okamnele vabijo na Gorjance; najstarejša mesi kruh, srednja pometa, najmlajša pa se lepotiči.

The Gorjanci Hills, the region's best-known hill range, is characterized by interweaving Pannonian and Karst geological features. Their key natural assets include sources and streams, which carved narrow, deep, incredibly scenic valleys in the northern slopes. The area's characteristic natural features can best be seen in the expansive beech forests, with a preserved old-growth forest at Debele bukve. These features are enhanced by grass fields of great floristic value and by forest communities that developed in diverse ecological conditions. The steep slopes in the north are home to stretches of forest that continue across the Krka and into the Krakovo Forest, whose most common inhabitants are red deer, roe deer, boar, fox, hazel grouse, common raven, dormouse, wildcat, marten, weasel, wood pigeon, stock dove, sometimes also brown bear. The Podgorjansko foothills abound with brown hares, pheasants and turtle doves. Along the Krka one can spot muskrats, goshawks, buzzards, sparrowhawks, turtle doves, woodcocks, grey herons, geese, ospreys, water hen, coots, snipes, garganeys, common teals, recently also white stork. These hills play a big role in recreational terms, too, with waymarked hiking trails and two hiking cabins, at Gospodična and Miklavž. The Gorjanci Hills, whose lush forests and fairies have always tickled human imagination, are one of the staples of the rich folk tradition, which inspired the famous work Bajke in povesti o Gorjancih by Janez Trdina. In his tale Kloštrski Žolnir, Josip Jurčič tells the story of a forest engineer who falls in love with a fine young lady from Kostanjevica, Katica. The melodious rhythms of their love can be heard by the Kutink spring in Zaboršt, in the shade of a special tree, a common hornbeam with the largest trunk in Slovenia. Long ago, fairies called Čestitke lived in the land at the foot of the hills. They helped the locals work their fields, but later, for reasons known only to them, decided to tear down the church the farmers had been building with the monk. Turned to stone, today they call visitors up to the hills; the oldest making bread, the middle one sweeping, the youngest dolling up.

65


66


67


Po krajinsko zanimivi trasi, ki jo opisujejo velikani slovenske književnosti, mimo kulturnih spomenikov, ki imajo državni pomen, po poteh mimo naravne dediščine ter v objemu vinskih trt in starih lesenih vinskih hramov, brunaric, vinotočev in turističnih kmetij se nad mestom vije Podgorjanska vinsko turistična cesta. Gostoljubni in prijazni domačini z veseljem postrežejo z različnimi vini ter s hišnimi jedmi, s poudarkom na cvičku, ki je kralj med vini na Dolenjskem in slovenski vinski posebnež.

The Podgorjansko Tourist and Wine road runs in the hills above the town, through remarkable scenery that used to be a source of inspiration for some of the greatest names in Slovenian literature, past cultural monuments of national importance, along the trails past the natural heritage and into the arms of vineyards and old wooden vineyard cottages, log cabins, wine shops and tourist farms. Warm and friendly locals are always happy to bring out various wines and house dishes, especially Cviček, the region’s king of wines, the wine that is unique to Slovenia.

68


69


70


71


72


Na nizkem gričku naselja Slinovce, jugozahodno od Kostanjevice na Krki, se na široko ravnino reke Krke ozira mogočna božjepotna cerkev Marije, matere dobrega sveta, kjer vsako leto na kvatrno nedeljo v septembru močan zvon odločno naznani poseben praznik, kvatrnico. Griček posebej zažari in vsrkava vrvež, ko se na žegnanju zberejo romarji od blizu in daleč.

Overlooking the wide plain of the river Krka, the imposing pilgrimage Church of Our Lady of Good Counsel sits on a small hill in the Slinovce settlement, southwest of Kostanjevica na Krki. Each year on Ember Sunday in September, a loud and resounding church bell sounds the Ember Days. The hill takes on an aura of radiant light and soaks in the hustle and bustle pilgrims from near and far make when gathering for the blessing.

73


Poseben utrip podeželskega življenja je moč doživeti v vaseh in zaselkih pod zaveso zelenih Gorjancev, ki dajejo tej deželi poseben čar. Na travnikih se ob prepletu pisanih metuljev, čebelic in pikapolonic pasejo krave, konji, ovce, koze, oslički in druge domače živali. Tu je ohranjenih nekaj kmetij, kjer na rodovitni zemlji ravnic in pobočij na ekološki način pridelujejo hrano in pijačo.

74

Feel the distinctive pulse of country life in the villages and hamlets nestling in the Gorjanci Hills, which make this area all the more charming. You will see cows, horses, sheep, goats, donkeys and other domestic animals grazing in the meadows, and colourful butterflies, ladybirds and bees flapping and buzzing around. Several farms have survived here to this day and grow eco-friendly food and other crops in the fertile lands both down in the flatlands and up in the hills.


75


76


Turistična zveza Slovenije je Kostanjevico na Krki, to svojstveno umetniško tvorbo, že več let proglasila za najlepši slovenski izletniški kraj. Mestece je na evropskem ocenjevanju krajev Entente Florale prejelo srebrno odličje v kategoriji manjših izletniških krajev. S strani bralcev različnih časopisov je bila proglašena za eno od sedmih čudes Slovenije. In ne nazadnje, najmanjše mestece Slovenije, Kostanjevica na Krki, hrani v svojem arhivu podpisano listino o prijateljstvu in sodelovanju z največjim mestom Slovenije – Ljubljano. Kostanjevica na Krki, this unique piece of art, has been crowned Slovenia’s best place to visit by the Slovenian Tourist Association for several years now. In the European competition for Towns and Villages Entente Florale, this small town won the Silver Award in the towns and villages category. Also, readers of various newspapers ranked it among the seven wonders of Slovenia. And last but not least, Slovenia’s smallest town, Kostanjevica na Krki, keeps in its archives a signed friendship and cooperation charter with the country’s biggest city and capital – Ljubljana.

77


78


Pod soncem ti para ni Meščani svojo toliko opevano deželico, v kateri se prepletajo mestne in podeželske niti, čutimo v srcu in vsakdan življenja v njej mnogim predstavlja praznik. Turisti, ki obiščejo ta čislani raj, že ob bežnem pogledu zaslišijo njegovo simfonijo in ta zaton traja večno. Kostanjevica na Krki, svojstvena umetnina, čudež narave. Ti speča lepotica. Ko se odpne dan in zjutraj vstane, se dvignejo meglice in zarja nariše zlato sonce na zaspana lica hiš, popoldan radost in rahel vrvež prinese, zadrhtijo cvetne poljane in vrbe ob Krki, ko pa se razgalja noč, zasanjane oblake izza Gorjancev odnese in nebo preplete z zvezdami. Da, mnogo dragocenejših in mogočnejših in šarmantnejših mest je na svetu, pa vendar ti ni pod soncem enakega, kot si Kostanjevica na Krki ti.

Nothing Compares to You We the townsfolk carry in our hearts our many-storied land, interwoven with town and country threads, and many of us feel that every day we spend there is special. The tourists who visit this treasured paradise only need to take a quick glance around to hear its symphony, and this feeling will last forever. Kostanjevica na Krki, a unique piece of art, a natural wonder. You sleeping beauty. At daybreak, the mist clears and the dawn draws golden sunshine onto the faces of the houses, the afternoon brings joy and a gentle whirl of activity, flower fields and willows by the river Krka flutter, but when night falls, dreamy clouds are pushed behind the Gorjanci Hills and the sky is ablaze with stars. Yes, there are many bigger, more valuable and more charming places in the world, that's true, but still, Kostanjevica na Krki, nothing compares to you.

79


Fotomonografija/Photo Monograph

Kostanjevica na Krki Pogled iz balona/Views from a Balloon

Avtorji fotografij/Photographs: Goran Rovan (5, 8, 11 zg. d., 12, 14, 15 l., 16, 17 l., 18, 20-21, 23, 28-29, 33, 37 d., 38, 46 zg. d., 47, 51, 54 zg. l., 58, 60 zg., 62 zg. l., 68, 69, 70, 71 zg. l., 71 sp., 73, 77 zg., 78, zadnja sp. d.) Hrvoje Teo Oršanič (Naslovnica, 4, 6-7, 13,17, 26, 30 zg. l., 36, 37 l., 40, 43, 43 l. sp., 43 d., 46 l., 49, 52, 54 sp. l., 55, 53 l., 59, 60 l. sp., 62 sp. d., 63, 64, 76 l., 76-77) Marjan Jerele (2, 24, 42, 46 sp. d., 54 zg., 56, 61, 66-67, 72) Lojze Kalinšek (34, 48, 50, 62 zg. d., zadnja sp. l.) Boštjan Colarič (15 d., 19, 30 zg. d., 32, 71 zg. d., zadnja zg. l.) Blaž Mirt (11 zg. l., 31, 41, 53 d., 74, 75) Rajko Čuber (6-7, 10, 76-77) Borut Peterlin (44-45) Vlado Bucalo (43 zg. l.) Matej Jordan (11 sp.d.) Mitja Mladkovič (22, 68 sp. d., zad., zg. d.)

80

Besedilo/Texts: Lea-Marija Colarič-Jakše, mag. turizma/Master of Tourism Management Izbor fotografij/Editor of photography: Marjan Jerele Recenzija fotomonografije/Reviewed by: izr. prof. dr. Milan Ambrož/Assoc. Prof. Milan Ambrož, Ph.D. Vrsta publikacije/Type of publication: strokovna fotomonografija/professional photo monograph Oblikovanje/Design & layout: Boštjan Colarič Prevod/Translation: Plitta, Uroš Jeram, s. p. Tisk/Printed by: Gorenjski tisk d.o.o. Naklada/Print run: 1.000 Izdal/Published by: Let d.o.o. Kostanjevica na Krki, avgust 2012/August 2012

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.058.1(497.4Kostanjevica na Krki)       KOSTANJEVICA na Krki : pogled iz balona = views from a balloon : [fotomonografija = photo monograph] / [besedilo Lea Marija Colarič-Jakše ; avtorji fotografij Goran Rovan ... [et al.] ; izbor fotografij Marjan Jerele ; prevod Plitta]. - Kostanjevica na Krki : Let, 2012 ISBN 978-961-93316-1-3 1. Colarič-Jakše, Lea-Marija 262729216

Profile for Boštjan Colarič

Kostanjevica na Krki - Pogled iz balona - Views from a balloon  

Kostanjevica na Krki, fotomonografija

Kostanjevica na Krki - Pogled iz balona - Views from a balloon  

Kostanjevica na Krki, fotomonografija

Profile for colek72
Advertisement