Issuu on Google+

\ 1\ \ 1


1=

.<

Ellllok,", es la cosa mรกs bonita que podemos experimentar. Es la fuente de

lodo arte y ciencia yerdaderos "

aยก::=


...

~

:::;a

~

:::;a

=­::::a ~

::::a ~

=a ~

=a ~

=a ~


El arte es el filtro que necesitamos aveces para que la realidad siga siendo ma.'UWilloca. di .. esl'", el ¡;o~'1:H. fu n",,~·r. c~l'::I" ... o:I.:1 "" "'ud"

En mM!

traroc;c,,",

1f¡~;OOI

' '<nO

y 1100-."01

te ~

;o

~

mL..

I.OS . • r·a~tr.scs;o

...'M pO,.1 cIII ...1.......1.> _ .... lile.. ~ ~.rJ enclll' e<lln "ogopll<:'" <le 'Od«'ad, el ;or11 14 eQtlV1erte 1'1' 11 pilUS' ~~U" .. en 1'1

".·Ir,

gel""do, de des"Qu,hb!104 lum,nOSO!i In.1 ~~d~ de Cff_O~'H d,mon;,t., ~ pod~~15 Ql\Jt "D'i .... ' ce ... un Iofmod.ool ",,,,",,",.1 o ""~ ,ml>o:I... u...n" ~~'"

",,"un e~IQ.I'··

Q-" .. 'Ch.

tO'lli! YOS

y p:)'1_,es d~ ;o la te

,.~"r,*"'CIOSf

_11 .... "

~b'C

~tJoo".c_

d. Sil ...

'IIt'f._

nU",.,.ro iH4!~ el [0119'0 JoH '-\J. - LeOfI busu true ,. «""",..dild _ . ,~ 1.. IUI di SI.IS ,(b,,4ade5 MI ptf1C4<l nc;oI.,..- 201 4 ieO'I.lolK d. toto< Con t i ¡onv,,,,, enl', "....1.. 'MI,tu""" V" ~uHC n

1Ir1. r-t od.,no d. 9ogolj l.lcuiluleDri .n.12~ 3 s.cs p"mffOS t

nm~l. ~.

o.: " 1' ''' i

mof, qua el

<1_'

M tS'OS _ , !.4! ...... <le mino <ti' ill~....,. de art QU"..oI' 1f'"IQ",u.nlndel pi S Y d"'..... ¡j';I\¡f'"

nlUO. r_tro. no"". y r,,,,,~ 0_.... -

!lac. es

COl\ 1M

QUe "" p "lor

!.4!

f'

".

''''00;1 -., •

&1

"I!

mu_ a..••, ~on~lü' .. '-<1101"" 101 ""do'pgllt:1 lOS "'....,.

~Arot'll~ IfOO-Ier., me",IH ~ ... nt'\IIl"". _

, , , . _ uN .oIIftiI~ ~""_ loL. fY1b ......

tClegOCl ""tIl••·er ot cal~ ~~ ....e' 1 .---­

logr.'cnf'I,Ir'" hGt" ", ..

lu obr.! que 'C(lm~r •• '~ 10. P'

., p,¡".. ~. dorI

p.e ..... ¡c..... d.

son obrn oe ~

I~

~A),'OO

colec"on drl

o.o.t,,_ de ,.. "

oe. M...stO El con.e"', el ~"'f~ ele HU

doo toIlt9" y .,.1., (.V_ J

cU.

~

tul

el.';;'' ' •

se ullb',

1ft

ti ~


gr

- ••

l "0" "oI..i i ....:e,pO __ b'i~ "'''lil'.li d. ""8

"Kocn.1 y "''''>el,a! .n \.In. 119....01"" ,"' ."0 q.",

b .. ~,. ~n'\D>'~ ~~eg'.t la$ p~ e dallt' 0'" : t'K' ti

'" _ . ~" le",,,,,,

,

&

"notlK "00",~1a

'~',m

° .ID ~ "'... l..,., 1."'1' "....... '"

COIioto Ilg~ o .. ni _el II lfoOfl

"'~$f0

n'lf1'(lfl, ..........'" 1M COd,,'"

1.''\C.ut.1d'

•• I

...

bxt.'. (olldar

JI 1M • .u

C';'9fJofIIdO W n'~ lroer,. .... ·~3 (le " t~..cI("

~I<tg"', .. ~b lIICI (J" l. P , "9' ......

"•­

::::::;

.... < L_ Jp...."' .. IICdft ~lu'al (leL Ine t. ..,~ es

....'jodo .,.b..d ... , HJ¡¡.1"lI1 .. , ... '1iI<I"'_P.4I<I

t'~, $esor'~~""~:¡e."<l(fHn ... ~q p"U<llu

meolatl'tc!;¡d' (gm~ QPtJO" de .lda, t. r.:~ $·~rr.

p."p o ~ ..'. ""..,.. OLlO'~ lO" 1<1 ~ f.....IH 1111 ".,P .... 'l.~ dts<l. enl WrlICM.d

'''/lUII

E>p~r ''TOO1i QU~ .~llO ig~~d"

'·'l'~ I~ ""~'.tid.d

HI ~~ curte Ot t/'(u.M'I)

neol., 1 ti .Ir .... """'10 d. l••

",tn cue ,,~m~te rIQ~ "II!II ~OI c,a~ !Ob'~ l•• "~ ~~I

hM'lod Ag' .d",~m01L di ~AMI'IO y .. I"do ~u Pi'Wl .....1

pg.ro'~_ tOtnO c¡)tt\pllCn." ..,. ,nltMO

C~lo ~c

,

o<

loOn d. SI""';"

':.... Iki Coll'9~


Palabras de Gloria Zea D,reclOf'iiI MAt-IBO

4.1:::

,.. ..seo de Arte "'oderno de Bogot. P." tlM".te d~ o\r1eMo*,,,,,d@1k9oU u y~; ,." ~.'1 ~ "... <amo .. 0<I0"',,~ 1"0,""0 ta.. "'po<tI~·. coro ~ Ag,"'" 1013.2Cll' dM ~oogoo )a~ M,I. l.,y¡, De.dl ""e~IrU9.le"ny pM u~"'"CI11 ,. Itlorl(j~d <!@ OlfO .~o litclar. l' l. pr'm~ '~lI!U' f'I "",,,"'0'" Al" 1010lltfflQ ae lIoqot~ Pi" "~ ~ U'" a~" e'«:oI~r S,n."II" .. 'qD l. I/'tt",.-k.. ~. ;orl. corr~,t." 'lD.lt,OI y W"~"

lIDt...,.

QA IIlS e ... ~t ."'..., '~lurll mejor. •• ..,..,.K1Cfl

...

tI)lapa.

.:::::

41:::

CIto COln.lr" r ~n

(Ot"ICIlJoS"I",s._." br •••_ _

"'*'"

~ ...." ... eN' W .... ~ .....,'" 11$ d 'fr~ lit ·~tr tl"fe'l' en Ol'~ fui 11_ _ _ ti ... dIt .eMlrd,

"'$0,11'_'"

~ • ..,~I.nte d;"'ersc. "'O.. 0' ... lo afll" a. ,c, SO "~OI IIt,e•••etIC .. oe Io4I1J18O Mn05 rectlo:lll. m., <J, .,,'~ lIS lIe

Id... lo. <alego.'" S.:.gOU y el Coa! 5"., '~""f nelo .... L. "",.,h d. <;0:1.. _ lit 1'1101 b'1lio5 lit ("nOHI.~ ."" I mp'a d. oe~."",.nl~. '1 "'. ,,, Dr'lIu.IOW ¡)e f'" labor ~¡¡,]ncla st que ID Que r~:PO ...n n,.utru p~Hln ",guirI 'Hp<JMllnd ' "."I>,os ca ...... ,,~ ...I..rI•• , llero Kb... loce In.v ..... l."' • .G ._.~ "<J<1iI kl-.._ido.

Ot~1I

() :.,

~~.

CIII loiS

lec"""" 1"11 v,¡'os.n _ _

~ .... K

oe¡.on ~.,,,.. ce u.~ "'" ollf.U , vt ~!"$ "De, ,,1M!. como d ID ~rt. .a.. • '._11 A.

muct'lDl die "'. m~1ti 1\0 ..oQ1I<ereu

$-'- ,..",.

41:::

41:= •

l'l>'ts ~ ..... p""...-IM C"''Il ISI. ~..do .. """"-..,~ 1CId0<l0 los "u"l'lOa ele. CetlQoo..l<>w ..... l ""'" ..

i

!le... oe ,,~t.""M y ......."'., I.~ 01>" oK "1M ,,~jt>~

<01tlC 11 \tO<1~

"~,,o

.1I0i

01 O.rt d, cIr

~~ ..

_.

'u

d<lO

Itft

• orOligon,j,liIi

f LOR IOoUllo1 I 1946 M.. ~C.jIo~


. , •

Horizonte Institucional

""",

[1 CoIoQOO

,.,.~

l..e~

"'..

...

""'~".

__

~

.oIa 20'3

cQ >O ..... , "''' ,"','o "",C" ,''¡' oJor J ..:,o!d :..l. "" l. lo<

"'o"," d. P"'''''H co~~ .... ,"' ,'" C"" ",,,",' ,"" , "JO

~.""''''' ...

l••..-"...,.; 00 ole ~ P' '. "'''''

........,.... cc...m.co"," ""~" VALORES Pl"'"fO'<'O Do ".:la CG" ...... ,<10 '!OC ..

Hot.~lodM

en

j,Io . "......

J"."'.' <lo L. , n _ * ,

1.'w ....... cpe •

...e .... "Of.'~.' • '"'~,... , do! 1lO0sa... ."n (,",~N.to1ll:ll1O$

."" 1011_

e"._

,_ "'" '..,.,..10 ""

t:t"'Df"~"c ....

,,~q

t!

~.)loo-:>

OCIf,;O::""" <tibe. a:¡n., ""''''''' ... gt<><:""~ "'" L. "-5'\)"

e

ÓO'

<lo...... <lo

~"

,~"

, .... '''' '''' ."...""......

OC"',,,,!,,, ............. ' .. 0III'I_

(...e"IC-.J'I <le $l41C . ~S.

Jo

e"''''" d. '" ."tor'~

Re$pero

PRINCIPIOS CQtflprpm,.c

.,.",,"" ......, y <l••

"'tl'fY.'.

~.rt".f'IC'. J ,

".,..., r

C~"'p. .. lit" .........3 ,.

~KOI'I:<,_ ~

L

el 1>11 WI',.tfTI r

.... :o~. ",.' ca, lo. DI 'O¡IO;II """",,_01011, r" """"",, 1 '<lÓ«lfIS·,'OO..... gM~e

"J•

L

eoo-.""...... •

NtSlÓM [l C","gOo JO":it MoIJI LEC" 11" ",..... ,..o:~' r)t< ''''~ 1<1 ed.'.l'>'<l ''''"lO'' ..-~"'"":. por • foo-"'.oaon .,toe¡" 110 """""., • O"" <le r orto~ ..... ",o .... .,. '':"l.>o:,6<I <le 1M "''" ...... ~ «>l0_"'''' w<:1O-.'t<t'3 J

or,.,,,,",,

.......X . . "",, "'"

"",~,.oI

, .01_"•

~uO <le 101 lit

e.."" DO

PS y Otl

~

110"",•• la 1«10"", :. caca ~"a d. M ......, ..... < ,-o.. .0>

«''''''''_

t<1 ti "CI.V .,. l. (omJ~,d'" <¡can:... <le '" tcu<.tiIo • .." ,bof(ie'" -. .a.. ,.hv~ ,"" '. 110001.. "OIIluc""'" do.oc:uordc '"" "".''lTID'amoo,," "',om""""V _ _ ...10 Pt"-'" ~I I~m. '''''' "a

:::::::::¡¡

RE~A E~

C~IoI"l, tN S UNOC TJS OEBEf/ES VOl ALTA TUS CrRECHOS,

~

Ca""" 11M " ....... oa,a ""'1 ,,,....., a ~ "",-o,." ... ,,,... C""'O 'd ...."n'

p'O'J'K'C,cn

<lo

mot.. y DIlJ8!..,. d•• do...

d'.,.,.".""", 'l

... ,,,",,n,,,",,,, .." ". 10rt""':..,,<Io t.~ ' ..... '"" bu",. PO l. "",'1.0<"" PI'oo'WI, do, 'm¡o,],IO

»

==¡

AulonotrlJol

0..1 •••

n., '"10'''''

.\pMw•• /, ~""'P,"'"''''

:1"Vdos d

_

d)~nllCi.

v .. lo'.,"" d. l. ~r..·.ol.d "hurA[' pU,t)lc,

'oeo~ ~,mdt'PlK ~:id~

nJtNn""

~nlOL1ai·

... """ . .ta

C.UdJd p_...,. d • • ,,~ft"<: " q.... I 1.. ".:e••" _ ,.. ". "",r<!-, 9*1 ,c.to..,.,t.""t ¡ ! .,., do! ......p._r,'o

't.""",,"

""" _

"" leo

0""-* ....!,I"""",,....

l'1> del <onleAto -.;,01 q"" l. rodoo ••• .,.."to' Do!" ¡.-""'too d. nlru""""",,,,, po~, tf~OCO 1 DIl..",,,,,,, _ t ....

UfII;Io _

01 a ..'. (""". ......,., .....e .... •~ ......",....

'OQuI'" <le ~~or •• ~}t ...

~

RESPONSABILlOAD CA rTICA E>. .1 0>'" O..,""""'. <. a. L. ,tIo>\' " .. ~"rruoro&~. '1'<'... " "'" pmw:,p.".,"DO Y'" 1111, t. RQ¡pon"tIt, ~Od Crl~ ,n ~aduC!tI dQI r;¡ZOt\l,,"""'I~ I~go·

.,.«"".

,"o

y,."

'" q,' .. 9_ e.o,",'''',,,'O. ,. do"" •• 1... qu"'""o.... corno del O>"'Df1l""ÍSO ae" ilf<lil .... :0<">5 9<l ""0$10"1 I (e~ ti Ot..... S. mio" ..... , ''''''''' "",,_ _ y 4'"""'._ c_c,"" a J)artor Oe la e.!lYICIÓI' a. rNIol''''''' 000«0''" , pootoJ,.••• Pir. ,oca_tri..) ~ Ir. ¡lo,...., ..1 ti' 1> ~ <le l. 0>''''''00 On do do""",",

_t


Himno del Colegio

,.

.7~ '@~ "

,

\

!;e.~

~I'ITun

~

,

'

~_/

/.

"

..

LA FE VlJro

Clft.CI~

"" ...,,"'" .oto. y-, I , 1...:,

."a :0_;110' CI'" '"5'iI~:e

p~, f.lToO'_ ~ ."UCIO

Yoofi '" .)................. ~,

11M1o ... I.o.ulll .. c"" ..""" (" ~.,. .ol! .... ttac Ó<>

a.....bo a., .0 ';0.0 10" GIQ... y_o, 0_900",.. PiI... l, ,~" Nortt, Por

=.. .

s...

~ 1..,lg.¡'oIf'I\OI

15<;,,", ~!J" •......enl.d' Un "'''''' ..... a. D~"'_, ~ ..... ~'gre

lo,en 1 P,,, !1 ..... 'yLa • .f9'.. ... ~ "". lI:<'es ti ¡.r<;I,n u~ t_~D"""'"

Qu,¡ ~~

.. 1ft5o_

Icsmunlb< lJ"Ild'"

•E-~.....,.~o, 'amp••...,. Pe< lo, do 11 ~zl

_,*",

P.... l. _1""11.._

P.... I. 1... _

·t.

~'~.

Dot_t'o o.. ' o cOi.........

".,.... no(,... ""...... "entI Lo ovo U m.ls ~ I "",...ro omo En pltni p,JlliU' • el CUI¡go

e... ""'lA 0"« .. ,,'C__

So"" tM~"'o.~t'm.I~·'~ O........nr.t>o. '" .mld

0.01 ,",uon 11 pJ .." I Y 11 <IeS'~," co'1W1l

.....

In'l"'"'' 01 ......l

s.•..,.,. OII'."'.!Io

Vlira el poi"""". aolllopOrte Con u... oI,m~u-'o\n t.. Lz "'1 ~ .. "" d .......

VQ"" "" Ion I<H ll"'t~ So~ II , tfI CIelIuC"*'

e ... "". el ~J 11 (0011'••'"

al, !orttl.'Utll.t<ln

s.:.n 11 y RrvD ~ FE ~ LA Cla.c...

o. '.-tia. ""''''' - . . Vluz y ....

_''\1'' •_ • ..,.,,11

,


Planeador

...-.

....-a

• u

LAS SEGADORAS I ,,,S

AndrH o. ~M . "'" r;'"

oroo ,JO~ 1IIl)~'( X""

' ' 'lL<l

20

14


Primer Periodo· First Period

CARTAGEHAI1787

Hem.ndQ Del V,lIar Mn '" ~bre tel! 110~,1605cfl'


=:::;J '

Segundo Periodo· Second Period

=.

.

,

HUESTU SEÑORA DE FÁTlIoI.II Femando 80lUO

O'eo

= c

""'e~~, '8~'¡ ?1C1

"63


..

Tercer Periodo路 Third Period

..

..

,

..

~ARILYN MONROE I "61 And~

L

..

Wamol

s.r'9rdr,d }'J(i!}$l)

01091 Cm


'i~

I


D

Cuarto Periodo· Fourth Period

==.' TEAESA STtWART 1'991 flu.en Alanldor fM;~~I,ó/ 1M 1>1.0"'0 r r>e!I'Q '~J.J)'

...


"Todo pasa. Sólo el verdadero arte es eúJuw.". Téophile Gautler { 11111 -lml

SI~T'lUl.O(Dtt"~1 1 ' •• 7 ~""

• 1'00 ...


.. El miJuu.. es l. cos. mis bonrt. que podemos experimentar. Es l. fu.nl . d. todo arte y cienc i. verd.deros ..

Albert EยกMttln {

lIm-lf5l1

. โ€ข

.'


Agenda 2013-2014