Page 1

\ 1\ \ 1


1=

.<

Ellllok,", es la cosa mรกs bonita que podemos experimentar. Es la fuente de

lodo arte y ciencia yerdaderos "

aยก::=


...

~

:::;a

~

:::;a

=­::::a ~

::::a ~

=a ~

=a ~

=a ~


El arte es el filtro que necesitamos aveces para que la realidad siga siendo ma.'UWilloca. di .. esl'", el ¡;o~'1:H. fu n",,~·r. c~l'::I" ... o:I.:1 "" "'ud"

En mM!

traroc;c,,",

1f¡~;OOI

' '<nO

y 1100-."01

te ~

;o

~

mL..

I.OS . • r·a~tr.scs;o

...'M pO,.1 cIII ...1.......1.> _ .... lile.. ~ ~.rJ enclll' e<lln "ogopll<:'" <le 'Od«'ad, el ;or11 14 eQtlV1erte 1'1' 11 pilUS' ~~U" .. en 1'1

".·Ir,

gel""do, de des"Qu,hb!104 lum,nOSO!i In.1 ~~d~ de Cff_O~'H d,mon;,t., ~ pod~~15 Ql\Jt "D'i .... ' ce ... un Iofmod.ool ",,,,",,",.1 o ""~ ,ml>o:I... u...n" ~~'"

",,"un e~IQ.I'··

Q-" .. 'Ch.

tO'lli! YOS

y p:)'1_,es d~ ;o la te

,.~"r,*"'CIOSf

_11 .... "

~b'C

~tJoo".c_

d. Sil ...

'IIt'f._

nU",.,.ro iH4!~ el [0119'0 JoH '-\J. - LeOfI busu true ,. «""",..dild _ . ,~ 1.. IUI di SI.IS ,(b,,4ade5 MI ptf1C4<l nc;oI.,..- 201 4 ieO'I.lolK d. toto< Con t i ¡onv,,,,, enl', "....1.. 'MI,tu""" V" ~uHC n

1Ir1. r-t od.,no d. 9ogolj l.lcuiluleDri .n.12~ 3 s.cs p"mffOS t

nm~l. ~.

o.: " 1' ''' i

mof, qua el

<1_'

M tS'OS _ , !.4! ...... <le mino <ti' ill~....,. de art QU"..oI' 1f'"IQ",u.nlndel pi S Y d"'..... ¡j';I\¡f'"

nlUO. r_tro. no"". y r,,,,,~ 0_.... -

!lac. es

COl\ 1M

QUe "" p "lor

!.4!

f'

".

''''00;1 -., •

&1

"I!

mu_ a..••, ~on~lü' .. '-<1101"" 101 ""do'pgllt:1 lOS "'....,.

~Arot'll~ IfOO-Ier., me",IH ~ ... nt'\IIl"". _

, , , . _ uN .oIIftiI~ ~""_ loL. fY1b ......

tClegOCl ""tIl••·er ot cal~ ~~ ....e' 1 .---­

logr.'cnf'I,Ir'" hGt" ", ..

lu obr.! que 'C(lm~r •• '~ 10. P'

., p,¡".. ~. dorI

p.e ..... ¡c..... d.

son obrn oe ~

I~

~A),'OO

colec"on drl

o.o.t,,_ de ,.. "

oe. M...stO El con.e"', el ~"'f~ ele HU

doo toIlt9" y .,.1., (.V_ J

cU.

~

tul

el.';;'' ' •

se ullb',

1ft

ti ~


gr

- ••

l "0" "oI..i i ....:e,pO __ b'i~ "'''lil'.li d. ""8

"Kocn.1 y "''''>el,a! .n \.In. 119....01"" ,"' ."0 q.",

b .. ~,. ~n'\D>'~ ~~eg'.t la$ p~ e dallt' 0'" : t'K' ti

'" _ . ~" le",,,,,,

,

&

"notlK "00",~1a

'~',m

° .ID ~ "'... l..,., 1."'1' "....... '"

COIioto Ilg~ o .. ni _el II lfoOfl

"'~$f0

n'lf1'(lfl, ..........'" 1M COd,,'"

1.''\C.ut.1d'

•• I

...

bxt.'. (olldar

JI 1M • .u

C';'9fJofIIdO W n'~ lroer,. .... ·~3 (le " t~..cI("

~I<tg"', .. ~b lIICI (J" l. P , "9' ......

"•­

::::::;

.... < L_ Jp...."' .. IICdft ~lu'al (leL Ine t. ..,~ es

....'jodo .,.b..d ... , HJ¡¡.1"lI1 .. , ... '1iI<I"'_P.4I<I

t'~, $esor'~~""~:¡e."<l(fHn ... ~q p"U<llu

meolatl'tc!;¡d' (gm~ QPtJO" de .lda, t. r.:~ $·~rr.

p."p o ~ ..'. ""..,.. OLlO'~ lO" 1<1 ~ f.....IH 1111 ".,P .... 'l.~ dts<l. enl WrlICM.d

'''/lUII

E>p~r ''TOO1i QU~ .~llO ig~~d"

'·'l'~ I~ ""~'.tid.d

HI ~~ curte Ot t/'(u.M'I)

neol., 1 ti .Ir .... """'10 d. l••

",tn cue ,,~m~te rIQ~ "II!II ~OI c,a~ !Ob'~ l•• "~ ~~I

hM'lod Ag' .d",~m01L di ~AMI'IO y .. I"do ~u Pi'Wl .....1

pg.ro'~_ tOtnO c¡)tt\pllCn." ..,. ,nltMO

C~lo ~c

,

o<

loOn d. SI""';"

':.... Iki Coll'9~


Palabras de Gloria Zea D,reclOf'iiI MAt-IBO

4.1:::

,.. ..seo de Arte "'oderno de Bogot. P." tlM".te d~ o\r1eMo*,,,,,d@1k9oU u y~; ,." ~.'1 ~ "... <amo .. 0<I0"',,~ 1"0,""0 ta.. "'po<tI~·. coro ~ Ag,"'" 1013.2Cll' dM ~oogoo )a~ M,I. l.,y¡, De.dl ""e~IrU9.le"ny pM u~"'"CI11 ,. Itlorl(j~d <!@ OlfO .~o litclar. l' l. pr'm~ '~lI!U' f'I "",,,"'0'" Al" 1010lltfflQ ae lIoqot~ Pi" "~ ~ U'" a~" e'«:oI~r S,n."II" .. 'qD l. I/'tt",.-k.. ~. ;orl. corr~,t." 'lD.lt,OI y W"~"

lIDt...,.

QA IIlS e ... ~t ."'..., '~lurll mejor. •• ..,..,.K1Cfl

...

tI)lapa.

.:::::

41:::

CIto COln.lr" r ~n

(Ot"ICIlJoS"I",s._." br •••_ _

"'*'"

~ ...." ... eN' W .... ~ .....,'" 11$ d 'fr~ lit ·~tr tl"fe'l' en Ol'~ fui 11_ _ _ ti ... dIt .eMlrd,

"'$0,11'_'"

~ • ..,~I.nte d;"'ersc. "'O.. 0' ... lo afll" a. ,c, SO "~OI IIt,e•••etIC .. oe Io4I1J18O Mn05 rectlo:lll. m., <J, .,,'~ lIS lIe

Id... lo. <alego.'" S.:.gOU y el Coa! 5"., '~""f nelo .... L. "",.,h d. <;0:1.. _ lit 1'1101 b'1lio5 lit ("nOHI.~ ."" I mp'a d. oe~."",.nl~. '1 "'. ,,, Dr'lIu.IOW ¡)e f'" labor ~¡¡,]ncla st que ID Que r~:PO ...n n,.utru p~Hln ",guirI 'Hp<JMllnd ' "."I>,os ca ...... ,,~ ...I..rI•• , llero Kb... loce In.v ..... l."' • .G ._.~ "<J<1iI kl-.._ido.

Ot~1I

() :.,

~~.

CIII loiS

lec"""" 1"11 v,¡'os.n _ _

~ .... K

oe¡.on ~.,,,.. ce u.~ "'" ollf.U , vt ~!"$ "De, ,,1M!. como d ID ~rt. .a.. • '._11 A.

muct'lDl die "'. m~1ti 1\0 ..oQ1I<ereu

$-'- ,..",.

41:::

41:= •

l'l>'ts ~ ..... p""...-IM C"''Il ISI. ~..do .. """"-..,~ 1CId0<l0 los "u"l'lOa ele. CetlQoo..l<>w ..... l ""'" ..

i

!le... oe ,,~t.""M y ......."'., I.~ 01>" oK "1M ,,~jt>~

<01tlC 11 \tO<1~

"~,,o

.1I0i

01 O.rt d, cIr

~~ ..

_.

'u

d<lO

Itft

• orOligon,j,liIi

f LOR IOoUllo1 I 1946 M.. ~C.jIo~


. , •

Horizonte Institucional

""",

[1 CoIoQOO

,.,.~

l..e~

"'..

...

""'~".

__

~

.oIa 20'3

cQ >O ..... , "''' ,"','o "",C" ,''¡' oJor J ..:,o!d :..l. "" l. lo<

"'o"," d. P"'''''H co~~ .... ,"' ,'" C"" ",,,",' ,"" , "JO

~.""''''' ...

l••..-"...,.; 00 ole ~ P' '. "'''''

........,.... cc...m.co"," ""~" VALORES Pl"'"fO'<'O Do ".:la CG" ...... ,<10 '!OC ..

Hot.~lodM

en

j,Io . "......

J"."'.' <lo L. , n _ * ,

1.'w ....... cpe •

...e .... "Of.'~.' • '"'~,... , do! 1lO0sa... ."n (,",~N.to1ll:ll1O$

."" 1011_

e"._

,_ "'" '..,.,..10 ""

t:t"'Df"~"c ....

,,~q

t!

~.)loo-:>

OCIf,;O::""" <tibe. a:¡n., ""''''''' ... gt<><:""~ "'" L. "-5'\)"

e

ÓO'

<lo...... <lo

~"

,~"

, .... '''' '''' ."...""......

OC"',,,,!,,, ............. ' .. 0III'I_

(...e"IC-.J'I <le $l41C . ~S.

Jo

e"''''" d. '" ."tor'~

Re$pero

PRINCIPIOS CQtflprpm,.c

.,.",,"" ......, y <l••

"'tl'fY.'.

~.rt".f'IC'. J ,

".,..., r

C~"'p. .. lit" .........3 ,.

~KOI'I:<,_ ~

L

el 1>11 WI',.tfTI r

.... :o~. ",.' ca, lo. DI 'O¡IO;II """",,_01011, r" """"",, 1 '<lÓ«lfIS·,'OO..... gM~e

"J•

L

eoo-.""...... •

NtSlÓM [l C","gOo JO":it MoIJI LEC" 11" ",..... ,..o:~' r)t< ''''~ 1<1 ed.'.l'>'<l ''''"lO'' ..-~"'"":. por • foo-"'.oaon .,toe¡" 110 """""., • O"" <le r orto~ ..... ",o .... .,. '':"l.>o:,6<I <le 1M "''" ...... ~ «>l0_"'''' w<:1O-.'t<t'3 J

or,.,,,,",,

.......X . . "",, "'"

"",~,.oI

, .01_"•

~uO <le 101 lit

e.."" DO

PS y Otl

~

110"",•• la 1«10"", :. caca ~"a d. M ......, ..... < ,-o.. .0>

«''''''''_

t<1 ti "CI.V .,. l. (omJ~,d'" <¡can:... <le '" tcu<.tiIo • .." ,bof(ie'" -. .a.. ,.hv~ ,"" '. 110001.. "OIIluc""'" do.oc:uordc '"" "".''lTID'amoo,," "',om""""V _ _ ...10 Pt"-'" ~I I~m. '''''' "a

:::::::::¡¡

RE~A E~

C~IoI"l, tN S UNOC TJS OEBEf/ES VOl ALTA TUS CrRECHOS,

~

Ca""" 11M " ....... oa,a ""'1 ,,,....., a ~ "",-o,." ... ,,,... C""'O 'd ...."n'

p'O'J'K'C,cn

<lo

mot.. y DIlJ8!..,. d•• do...

d'.,.,.".""", 'l

... ,,,",,n,,,",,,, .." ". 10rt""':..,,<Io t.~ ' ..... '"" bu",. PO l. "",'1.0<"" PI'oo'WI, do, 'm¡o,],IO

»

==¡

AulonotrlJol

0..1 •••

n., '"10'''''

.\pMw•• /, ~""'P,"'"''''

:1"Vdos d

_

d)~nllCi.

v .. lo'.,"" d. l. ~r..·.ol.d "hurA[' pU,t)lc,

'oeo~ ~,mdt'PlK ~:id~

nJtNn""

~nlOL1ai·

... """ . .ta

C.UdJd p_...,. d • • ,,~ft"<: " q.... I 1.. ".:e••" _ ,.. ". "",r<!-, 9*1 ,c.to..,.,t.""t ¡ ! .,., do! ......p._r,'o

't.""",,"

""" _

"" leo

0""-* ....!,I"""",,....

l'1> del <onleAto -.;,01 q"" l. rodoo ••• .,.."to' Do!" ¡.-""'too d. nlru""""",,,,, po~, tf~OCO 1 DIl..",,,,,,, _ t ....

UfII;Io _

01 a ..'. (""". ......,., .....e .... •~ ......",....

'OQuI'" <le ~~or •• ~}t ...

~

RESPONSABILlOAD CA rTICA E>. .1 0>'" O..,""""'. <. a. L. ,tIo>\' " .. ~"rruoro&~. '1'<'... " "'" pmw:,p.".,"DO Y'" 1111, t. RQ¡pon"tIt, ~Od Crl~ ,n ~aduC!tI dQI r;¡ZOt\l,,"""'I~ I~go·

.,.«"".

,"o

y,."

'" q,' .. 9_ e.o,",'''',,,'O. ,. do"" •• 1... qu"'""o.... corno del O>"'Df1l""ÍSO ae" ilf<lil .... :0<">5 9<l ""0$10"1 I (e~ ti Ot..... S. mio" ..... , ''''''''' "",,_ _ y 4'"""'._ c_c,"" a J)artor Oe la e.!lYICIÓI' a. rNIol''''''' 000«0''" , pootoJ,.••• Pir. ,oca_tri..) ~ Ir. ¡lo,...., ..1 ti' 1> ~ <le l. 0>''''''00 On do do""",",

_t


Himno del Colegio

,.

.7~ '@~ "

,

\

!;e.~

~I'ITun

~

,

'

~_/

/.

"

..

LA FE VlJro

Clft.CI~

"" ...,,"'" .oto. y-, I , 1...:,

."a :0_;110' CI'" '"5'iI~:e

p~, f.lToO'_ ~ ."UCIO

Yoofi '" .)................. ~,

11M1o ... I.o.ulll .. c"" ..""" (" ~.,. .ol! .... ttac Ó<>

a.....bo a., .0 ';0.0 10" GIQ... y_o, 0_900",.. PiI... l, ,~" Nortt, Por

=.. .

s...

~ 1..,lg.¡'oIf'I\OI

15<;,,", ~!J" •......enl.d' Un "'''''' ..... a. D~"'_, ~ ..... ~'gre

lo,en 1 P,,, !1 ..... 'yLa • .f9'.. ... ~ "". lI:<'es ti ¡.r<;I,n u~ t_~D"""'"

Qu,¡ ~~

.. 1ft5o_

Icsmunlb< lJ"Ild'"

•E-~.....,.~o, 'amp••...,. Pe< lo, do 11 ~zl

_,*",

P.... l. _1""11.._

P.... I. 1... _

·t.

~'~.

Dot_t'o o.. ' o cOi.........

".,.... no(,... ""...... "entI Lo ovo U m.ls ~ I "",...ro omo En pltni p,JlliU' • el CUI¡go

e... ""'lA 0"« .. ,,'C__

So"" tM~"'o.~t'm.I~·'~ O........nr.t>o. '" .mld

0.01 ,",uon 11 pJ .." I Y 11 <IeS'~," co'1W1l

.....

In'l"'"'' 01 ......l

s.•..,.,. OII'."'.!Io

Vlira el poi"""". aolllopOrte Con u... oI,m~u-'o\n t.. Lz "'1 ~ .. "" d .......

VQ"" "" Ion I<H ll"'t~ So~ II , tfI CIelIuC"*'

e ... "". el ~J 11 (0011'••'"

al, !orttl.'Utll.t<ln

s.:.n 11 y RrvD ~ FE ~ LA Cla.c...

o. '.-tia. ""''''' - . . Vluz y ....

_''\1'' •_ • ..,.,,11

,


Planeador

...-.

....-a

• u

LAS SEGADORAS I ,,,S

AndrH o. ~M . "'" r;'"

oroo ,JO~ 1IIl)~'( X""

' ' 'lL<l

20

14


Primer Periodo· First Period

CARTAGEHAI1787

Hem.ndQ Del V,lIar Mn '" ~bre tel! 110~,1605cfl'


=:::;J '

Segundo Periodo· Second Period

=.

.

,

HUESTU SEÑORA DE FÁTlIoI.II Femando 80lUO

O'eo

= c

""'e~~, '8~'¡ ?1C1

"63


..

Tercer Periodo路 Third Period

..

..

,

..

~ARILYN MONROE I "61 And~

L

..

Wamol

s.r'9rdr,d }'J(i!}$l)

01091 Cm


'i~

I


D

Cuarto Periodo· Fourth Period

==.' TEAESA STtWART 1'991 flu.en Alanldor fM;~~I,ó/ 1M 1>1.0"'0 r r>e!I'Q '~J.J)'

...


"Todo pasa. Sólo el verdadero arte es eúJuw.". Téophile Gautler { 11111 -lml

SI~T'lUl.O(Dtt"~1 1 ' •• 7 ~""

• 1'00 ...


.. El miJuu.. es l. cos. mis bonrt. que podemos experimentar. Es l. fu.nl . d. todo arte y cienc i. verd.deros ..

Albert EยกMttln {

lIm-lf5l1

. โ€ข

.'

Agenda 2013-2014  

Agenda institucional del Colegio José Max León. Gracias al convenio celebrado con el MAMBO, incluye obras maestras del arte moderno naciona...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you