Page 1

lll.l .

)( ()

\

70. -

..... •

.. •


DE LOS

DO

j

DEL ILU TRE

COLEGIO DE PUERTO-RICO. \

.

P.AP.A 1.

• 0 :Olii1S'TO.

(

• I

PO :ElBTO-Bl:OO. I

-


TIGHT BINDING

·--·

......-.....

..-....

ESTE ILUSTRE COLEGIO cre6 en !7 de .Julio de IM, D Yirtud ' Ia Real 6rden de to de ayo de 1838, 1e rije por Joe Eltatutoe que circularon con Ia IDWDa fecha; y comrende todoeloe Abopd que iden en Ia lila.

j

\

41

I

,

DoD JUD Vicente Ooieoech-. Doa F.,._do JCIH Kc..tilla

R&GALO.

S£P

74

·•lbeca t1 r

a--·


a· DELO

.

::P.A.li\Tl:DOS J"''D:tO'I AT .pe j

DE LA ISLA. tQ1

\ Po ca ...... . ....... . D. Lm A. Becerra. D. Franeiaco de Paula Vuqa.es. D. Gregorio Rebetllat. AaactBO ...••.••••••• D. Joa6 CueM y Eapinoe. HUII40..o ••••••••.••• D. Antonio Soler. CAou£1 ...•••.•••••.. D. Ignacio R. Lafuente. Y40U&Z ••••••••••••

AOU4DULA •••••••••••

• I


COLEGIALES RfsiDEffTES DE TODOI LoOt PA TIDOS,

L.

j

QUE EJUCEN LA PROFESION.

J

0)

1 D. Jaan Vicente Goic ebea .••. 27 de Julio de 1840. 2 D. Gabriel Gimenea1_ Ramires. . de F br. de J 8 4. 8 D. K.aDGel Vald6. 1 Lrnare. .••• 80 de Julio de 18 -4:· 4 . J • La< Pualagua. ..... . 2 de bre. de 184.6. ~ D. Pablo Saea... ... .......... 4 d Fbro. de 1851. e D. lJuo DUD daDa •••••• • 2 de Dbre. de 1 52. 1 D. Jaan A. Beruadea Anin .. 2 de ayo de 1858. 8 D. Hilario C.. vlllu Hernandes. 12 de Nbre. de 1860. 9 D. J~ Severo Quiionea .•••••• 16 de Eoero de 1862. lO D. NDcieco de Paula Aeuiia. • • • 1':' de Marso de 1862. ll D. Juan Konra 1 aartines ...•• 80 de Obre. de 1868. 12 D. Joee Antonin Cuala .•••••••• 1<1 de Dbre. de 1868. 18 D. Joee Oarcla llaitin....... . . . 2 de Junio de 1866. 14 D. J R. Bee rra .••••••••.•• 22 de Enero de 1868.

QUE I

0 LA EJERCEN.

1& D. Fernando JoN Kontilla •••••• 27 de Julio de 18 D. JoN Belloy Gonzales •••••• 27 de Julio de 17 D. Andm Anlino de •.... 27 de Julio do 18 D. Bartolom6 Jan r........... 7 d Agoetode 19 D. Pedro Gatierns del Arroyo. . 8 de Nbre. de ~ D. anuel Gom a d Agijero... 7 de Dbre. de 21 D. Edurdo Boclepo .......... 11 de Dbre. de 2t D. J1ipe1 Zanleia..•...••..• 21 cleAgoetode J8 D. J-'deJ oat ......... 81 deAgoeto4e

1840. 1ao. li40.

lSU. 1 "'"· 1849. 1 62. 1867. 1869.


ae teN.

QU

EJERCEN LA PROFESION.

41 D. (hejorio Re~t •••••• . •• 24 de Abril de 18•2. D. Fruacl Pndo........... 2 de Enero de 1861.

a

1 1

Cl

\

UE EJ.IRCEN LA PltOF!'.BION.

n

D. 'Joe4 Cuc:hi 1 EepiDoe ••••••• &0 D. PWcido ~ttiftbU •••.•••••• 11 D Aatoalo R. ~ares Tirua ... fi2 D. Laia Halo 1 ~gues..... 68 D.~ &dripea ...•••••

QUE N

26 de Aaotto 4e lR•S.

28 d D6re. de 1862. 18 de Enero de 1866. i de bre de 1866. 15 de Dbre. de 1866.

LA EJERCE.

U D. Joe/J Beluiaad 1 :Haua .•••••• 1 de Obn. de 18811.

O'N.

0

de 1866.


\--... de 181 •

11.t .......

QUE EJEBCEN L~ PROFESION.

n

-.

~

ERCEN

D. regorio RebetlJat •••••• . •• 24 do Abril de 1 42. D. Fran · Prado... • • • • • • . • 2 de Enero o 186 l.

de Abril

\ UE EJERCEN LA PROFESION. •9 D. J Cuchi 1 Eepinoe ••••••• 60 D. PUcido Battilt.ini •••••••••• 1 D. Antonio R. Alvarez Tiran .•• 6:1 D. Lai• Ealo 1 Domingues..... 68 D. Demetrio Rodrigu z ....••.•

QUE N 64 D. JOI6 Beamad 1

LA EJERCE. . . . • • . . 13 de Obre. de 1862. ().A

. a.

26 de .Agoeto d 1A48. 23 do Dbre. do 1 62. 1 de Enero d 1 5. 2 de bre d 1865. 1 de Dbre. do 1866.

184

de 1

• • • • • • • 4 de Din. 'de 1856.

...


J

I

Lista oficial de colegiados del Colegio de Abogados de Puerto Rico para el año 1870  
Lista oficial de colegiados del Colegio de Abogados de Puerto Rico para el año 1870