Page 1


Wstêp 1. Przeznaczenie wyrobu Zaprezentowane w niniejszym katalogu meble gastronomiczne przeznaczone s¹ g³ównie do wyposa¿ania profesjonalnych kuchni i zapleczy kuchennych zak³adów zbiorowego ¿ywienia. Przedstawiony asortyment oraz szeroki zakres wymiarów mebli daje mo¿liwoœæ dowolnego komponowania linii przygotowania i obróbki surowców, sk³adowania sprzêtu kuchennego oraz transportu pó³produktów i produktów przetworzonych. Nasze meble znajduj¹ równie¿ szeroki zastosowanie w bran¿y cukierniczej, piekarnictwie, s³u¿bie zdrowia oraz w placówkach przetwórstwa spo¿ywczego i miêsnego. 2. Materia³y konstrukcyjne: –Metalowe elementy mebli s¹ wykonywane z kwasoodpornej stali chromoniklowej, posiadaj¹cej oznaczenia: OH18N9 - wg norm PN 1.4301 - wg norm DIN A2 - wg norm ISO 304 - wg norm AISI W/w gatunek stali spe³nia wymagania sanitarno-higieniczne dla urz¹dzeñ przemys³u spo¿ywczego i jest dopuszczony do bezpoœredniego kontaktu z ¿ywnoœci¹. –Meble stacjonarne posiadaj¹ stopki regulacyjne, umo¿liwiaj¹ce dok³adne wypoziomowanie wzglêdem pod³o¿a oraz w niewielkim zakresie zmianê wysokoœci mebla. –Wózki i rega³y transportowe wyposa¿one s¹ w skrêtne zespo³y jezdne (w tym dwa z blokad¹ ruchu) wykonane z poliamidu i posiadaj¹ce gumowy bie¿nik. 3. Informacje dla Klientów Meble zaprezentowane w katalogu stanowi¹ podstawowy typoszereg mebli standardowych, u³atwiaj¹cy u¿ytkownikowi zarówno dobór pod wzglêdem funkcjonalnoœci i wymiarów jak i odpo-wiednie zagospodarowanie przestrzeni w pomieszczeniu. Firma „COLD” jest gotowa do spe³nienia dodatkowych, „nietypowych” wymagañ Klientów - wymaga to jednak wczeœniejszych uzgodnieñ zarówno cenowych jak i w zakresie szczegó³ów technicznowykonawczych. –wszystkie wymiary w katalogu zosta³y podane w [mm], –podane w katalogu ceny s¹ cenami w z³otych polskich (PLN) i nie zawieraj¹ podatku VAT, –ceny s¹ oparte na bazie loco magazyn producenta, –ceny nie zawieraj¹ kosztów transportu; szczegó³y dotycz¹ce odbioru b¹dŸ dostawy nale¿y ka¿dorazowo uzgodniæ na etapie zamówienia.

„COLD” zastrzega sobie prawo wprowadzania bez powiadamiania zmian konstrukcyjnych podnosz¹cych jakoœæ wyrobów i poprawiaj¹cych ich walory u¿ytkowe.


Introduction 1. Product designation Gastronomic furniture, presented in this catalogue, is meant mainly for furnishing of professional kitchens and kitchen areas of public catering institutions. The presented assortment and a wide range of sizes gives a possibility of unlimited composition of a line of preparation and processing of products, storing of kitchen equipment as well as transportation of half-products and finished products. Our furniture is also widely used in confectionery, bakery, health care facilities as well as food and meat processing plants. 2. Construction materials: –Metal elements are made with acid-resistant chromium and nickel steel, marked with: OH18N9 - according to PN 1.4301 - according to DIN A2 - according to ISO 304 - according to AISI This kind of steel meets sanitarny and hygienic requirements for food processing industry and is approved to have direct contact with food. –Stationary furniture have regulatory feet enabling for precise positioning in relation to the floor surface and to a small extent , a change of a piece of furniture height. –Transporting carts and shelves are equipped in swivel casters (including two braked ones) made of polyamid and equipped with a rubber tread. 3.Information for Clients Furniture presented in this catalogue constitutes a basic type of standard furniture enabling a user to make an easy selection taking into consideration functionality and sizing as well as proper space arrangement in a room. The „COLD” Company is ready to meet additional „non-typical” requirements from its Clients however, the prior agreement in the scope of price and technical and performance details is necessary. –All sizes in the catalogue are quoted in [mm], –All prices quoted in a catalogue are quoted in Polish zlotys and they do not include VAT, –Prices are based on a loco base a manufacturer's warehouse, –Prices do not include transportation costs; details of pick-up or delivery must be each time agreed upon at a stage of placing an order.

„COLD” reserves the right to introduce constructional changes improving a product quality and enhancing its usability without notification.


Spis treœci Contents

1. Grupa 100 - Sto³y robocze Group 100 - Work Tables 2. Grupa 150 - Sto³y ze zlewami Group 150 - Tables with Sinks 3. Grupa 200 - Baseny Group 200 - Pools 4. Grupa 250 - Szafy Group 250 - Closets 5. Grupa 300 - Rega³y Group 300 - Shelves Stacks 6. Grupa 350 - Szafki i pó³ki wisz¹ce Group 350 - Cabines and Hanging Shelves 7. Grupa 400 - Wózki Group 400 - Carts 8. Grupa 450 - Podstawy pod piece Group 450 - Bases underneath Ovens 9. Grupa 500 - Okapy wyci¹gowe Group 500 - Ventilation Hoods


Wymiarowanie blatów sto³ów Table countertops sizes

L B

H

BLATY P£ASKIE (BEZ RANTÓW)

FLAT COUNTERTOPS (WITHOUT RIMS) wymiar/size B 40

wymiar/size L

BLATY Z RANTAM

COUNTERTOPS WITH RIMS

wymia/sizer B

40

55

wymiar/size L

OZNACZENIA (SYMBOLE) BLATÓW STO£ÓW

MARKING (SYMBOLS) OF TABLE COUNTERTOPS Typ/Type: BR blat bez rantów

countertops without rims

Typ/Type: T z rantem tylnym

countertop with back rim

Typ/Type: TP z rantem tylnym z prawej strony

Typ/Type: TL z rantem tylnym z lewej strony

Typ/Type: TLP z rantem z trzech stron

Typ/Type: P z rantem z prawej strony

Typ/Type: L z rantem z lewej strony

Typ/Type: PL z rantem z prawej i lewej strony

with back and left side rim

with left side rim

with three sided rim

with right and left side rim

with back and right side rim

with right side rim

gdzie/where: BR - bez rantu/no rim T - tylny/back L - lewy/left P - prawy/right


GRUPA 100 STO£Y ROBOCZE

GROUP 100 WORK TABLES


GRUPA 100 STO拢Y ROBOCZE GROUP 100

WORK TABLES

od wymiaru L=2000 [mm] st贸鲁 posiada 6 n贸g from the size L=200 [mm] the table has 6 legs


GRUPA 100 STO£Y ROBOCZE GROUP 100

WORK TABLES

Price EUR

Price EUR


GRUPA 100 STO£Y ROBOCZE GROUP 100

WORK TABLES

Price EUR

Price EUR

stó³ lewy (L) - jak na rysunku left table (L) - as in the drawing stó³ prawy (P) - odbicie zwierciadlane right table (P) - mirror reflection


GRUPA 100 STO£Y ROBOCZE GROUP 100

WORK TABLES

Price EUR

stó³ lewy (L) - jak na rysunku left table (L) - as in the drawing stó³ prawy (P) - odbicie zwierciadlane right table (P) - mirror reflection

Price EUR

stó³ lewy (L) - jak na rysunku left table (L) - as in the drawing stó³ prawy (P) - odbicie zwierciadlane right table (P) - mirror reflection


GRUPA 100 STO£Y ROBOCZE GROUP 100

WORK TABLES

Price EUR

Price EUR

stó³ lewy (L) - jak na rysunku left table (L) - as in the drawing stó³ prawy (P) - odbicie zwierciadlane right table (P) - mirror reflection

stó³ lewy (L) - jak na rysunku left table (L) - as in the drawing stó³ prawy (P) - odbicie zwierciadlane right table (P) - mirror reflection


GRUPA 100 STO£Y ROBOCZE GROUP 100

WORK TABLES

Stó³ z p³yt¹ poliamidow¹ Table with poliamid countertop Price EUR

Price EUR


GRUPA 100 STO£Y ROBOCZE GROUP 100

WORK TABLES

Price EUR

Price EUR


GRUPA 100 STO£Y ROBOCZE GROUP 100

WORK TABLES

Price EUR

stó³ lewy (L) - jak na rysunku left table (L) - as in the drawing stó³ prawy (P) - odbicie zwierciadlane right table (P) - mirror reflection

Price EUR


GRUPA 100 STO£Y ROBOCZE GROUP 100

WORK TABLES

Price EUR

stó³ lewy (L) - jak na rysunku left table (L) - as in the drawing stó³ prawy (P) - odbicie zwierciadlane right table (P) - mirror reflection

Price EUR

N - szafka nieprzelotowa N - closet without out back P - szafka przelotowa (blat bez rantu) P - closet with out back (countertop without a rim)


GRUPA 100 STO£Y ROBOCZE GROUP 100

WORK TABLES

Price EUR

stó³ lewy (L) - jak na rysunku left table (L) - as in the drawing stó³ prawy (P) - odbicie zwierciadlane right table (P) - mirror reflection

Price EUR

stó³ lewy (L) - jak na rysunku left table (L) - as in the drawing stó³ prawy (P) - odbicie zwierciadlane right table (P) - mirror reflection


GRUPA 100 STO£Y ROBOCZE WORK TABLES

Price EUR

B2

L1

B1

1

2

1

2

~3 54

L2

GROUP 100

Price EUR


GRUPA 150 STO£Y ZE ZLEWAMI

GROUP 150 TABLES WITH SINKS


GRUPA 150 STO£Y ZE ZLEWAMI GROUP 150

TABLES WITH SINKS

Price EUR

stó³ prawy (P) - jak na rysunku right table (P) - as in the drawing stó³ lewy (L) - odbicie zwierciadlane left table (L) - mirror reflection

Price EUR

stó³ prawy (P) - jak na rysunku right table (P) - as in the drawing stó³ lewy (L) - odbicie zwierciadlane left table (L) - mirror reflection


GRUPA 150 STO£Y ZE ZLEWAMI GROUP 150

TABLES WITH SINKS

Price EUR

stó³ prawy (P) - jak na rysunku right table (P) - as in the drawing stó³ lewy (L) - odbicie zwierciadlane left table (L) - mirror reflection

Price EUR

stó³ prawy (P) - jak na rysunku right table (P) - as in the drawing stó³ lewy (L) - odbicie zwierciadlane left table (L) - mirror reflection


GRUPA 150 STO£Y ZE ZLEWAMI GROUP 150

TABLES WITH SINKS

Price EUR

Price EUR

stó³ prawy (P) - jak na rysunku right table (P) - as in the drawing stó³ lewy (L) - odbicie zwierciadlane left table (L) - mirror reflection

stó³ prawy (P) - jak na rysunku right table (P) - as in the drawing stó³ lewy (L) - odbicie zwierciadlane left table (L) - mirror reflection


GRUPA 150 STO£Y ZE ZLEWAMI GROUP 150

TABLES WITH SINKS

Price EUR

stó³ prawy (P) - jak na rysunku right table (P) - as in the drawing stó³ lewy (L) - odbicie zwierciadlane left table (L) - mirror reflection

Price EUR


GRUPA 150 STO£Y ZE ZLEWAMI GROUP 150

TABLES WITH SINKS

Price EUR

Price EUR

stó³ prawy (P) - jak na rysunku right table (P) - as in the drawing stó³ lewy (L) - odbicie zwierciadlane left table (L) - mirror reflection

stó³ prawy (P) - jak na rysunku right table (P) - as in the drawing stó³ lewy (L) - odbicie zwierciadlane left table (L) - mirror reflection


GRUPA 150 STO£Y ZE ZLEWAMI TABLES WITH SINKS

810

GROUP 150

605

Price EUR

Price EUR

stó³ prawy (P) - jak na rysunku right table (P) - as in the drawing stó³ lewy (L) - odbicie zwierciadlane left table (L) - mirror reflection stó³ prawy (P) - jak na rysunku right table (P) - as in the drawing stó³ lewy (L) - odbicie zwierciadlane left table (L) - mirror reflection


GRUPA 150 STO£Y ZE ZLEWAMI GROUP 150

TABLES WITH SINKS

150

810

810

O

605

605

Price EUR

stó³ prawy (P) - jak na rysunku right table (P) - as in the drawing stó³ lewy (L) - odbicie zwierciadlane left table (L) - mirror reflection

Price EUR

stó³ prawy (P) - jak na rysunku right table (P) - as in the drawing stó³ lewy (L) - odbicie zwierciadlane left table (L) - mirror reflection


GRUPA 150 STO£Y ZE ZLEWAMI GROUP 150

TABLES WITH SINKS

O1

50

Price EUR

stó³ C - otwór po³o¿ony centralnie table C - opening centrally located stó³ P lub L - otwór po³o¿ony po stronie prawej lub lewej, 350 [mm] od bocznej krawêdzi blatu table P or L - opening located on the right or left side, 350 [mm] from the edge of countertop

Price EUR


GRUPA 200 BASENY

GROUP 200 BASIN


GRUPA 200 BASENY GROUP 200

BASIN

h

h

H

H

h=300

h=400

h=300

h=400

h=400

h=300

h=400

h=300

Price EUR

Price EUR h=300

h=300

h=400

h=400


GRUPA 200 BASENY GROUP 200

BASIN

h

H

Price EUR h=300

h=400

h=300

h=400

h

H

Price EUR h=300

h=400

h=300

h=400

h=300

h=400

h=300

h=400


GRUPA 250 SZAFY

GROUP 250 CLOSETS


GRUPA 250 SZAFY GROUP 250

CLOSETS

02

01

Price EUR

szafa prawa (P) - jak na rysunku right closet (P) - as in the drawing szafa lewa (L) - odbicie zwierciadlane left closet (L) - mirror reflection

01

02

Price EUR


GRUPA 250 SZAFY 01

02

Szafa z drzwiami przesuwanymi

01

02


GROUP 250 CLOSETS 01

02

Closet with movable dors Price EUR

01

Price EUR

02


GROUP 250 CLOSETS 01

Closet with out back Price EUR

Closet with movable dors Price EUR

01

02

02


GRUPA 250 SZAFY GROUP 250

CLOSETS

01

Szafa przelotowa z drzwiami przesuwnymi Closet with out back and movable dors Price EUR

02


GRUPA 300 REGA£Y

GROUP 300 SHELVES STACKS


GRUPA 300 REGA£Y


GROUP 300 SHELVES STACKS

Price EUR

Price EUR


GRUPA 300 REGA£Y GROUP 300

SHELVES STACKS

Price EUR


GRUPA 300 REGA£Y GROUP 300

SHELVES STACKS

N - rega³ na nó¿kach K - rega³ na kó³kach

N - rega³ na nó¿kach K - rega³ na kó³kach

Price EUR

Price EUR

N - shelving cabinet on legs K - shelving cabinet on rollers


GRUPA 350 SZAFKI I PÓ£KI WISZ¥CE

GROUP 350 CABINES AND HANGING SHELVES


GRUPA 350 SZAFKI I PÓ£KI WISZ¥CE GROUP 350

CABINES AND HANGING SHELVES

Price EUR

Price EUR

szafka prawa (P) - jak na rysunku right cabinet (P) - as in the drawing szafka lewa (L) - odbicie zwierciadlane left cabinet (L) - mirror reflection

Price EUR

Price EUR


GRUPA 350 SZAFKI I PÓ£KI WISZ¥CE GROUP 350

CABINES AND HANGING SHELVES

Price EUR

Price EUR


GRUPA 350 SZAFKI I PÓ£KI WISZ¥CE GROUP 350

CABINES AND HANGING SHELVES

Price EUR

Price EUR

Pó³ka ociekowa do GN-ów lub tac Drip shelf for GNs or trays


GRUPA 400 WÓZKI

GROUP 400 CARTS


GRUPA 400 WĂ“ZKI GROUP 400

CARTS

Price EUR

Price EUR

Price EUR

cena nie obejmuje pojemnika GN 1/1 price does not include a GN container


GRUPA 400 WÓZKI GROUP 400

CARTS

Price EUR

wózek kelnerski room-service trolley

Price EUR

wózek kelnerski room-service trolley

Price EUR


GRUPA 450 PODSTAWY POD PIECE

GROUP 450 BASES UNDERNEATH OVENS


GRUPA 450 PODSTAWY POD PIECE GROUP 450

BASES UNDERNEATH OVENS

Price EUR

Price EUR

Price EUR


GRUPA 500 OKAPY WYCI짜GOWE

GROUP 500 VENTILATION HOODS


GRUPA 500 OKAPY WENTYLACYJNE VENTILATION HOODS

500

GROUP 500

filtr

B

Okap wyci¹gowy przyœcienny Wall mounted ventilation hood Price EUR

Uwaga: Cena w tabeli nie obejmuje elementów wyposa¿enia dodatkowego (oœwietlenie, ³apacze t³uszczu, wentylatory itp.)

Note: Price in the table do not include elements of additional equipment (lighting, grease collectors, ventilation, etc.)


GRUPA 500 OKAPY WENTYLACYJNE

500

B

filtr

Okap wyci¹gowy przyœcienny

Uwaga: Cena w tabeli nie obejmuje elementów wyposa¿enia dodatkowego (oœwietlenie, ³apacze t³uszczu, wentylatory itp.)


GROUP 500 VENTILATION HOODS

500

B

filtr

Wall mounted ventilation hood Price EUR


500

GROUP 500 VENTILATION HOODS

filtr

B

Price EUR

Note: Price in the table do not include elements of additional equipment (lighting, grease collectors, ventilation, etc.)


500

GRUPA 500 OKAPY WENTYLACYJNE

filtr

filtr

B


500

GROUP 500 VENTILATION HOODS

filtr

filtr

B

Central ventilation hood Price EUR

Note: Price in the table do not include elements of additional equipment (lighting, grease collectors, ventilation, etc.)


GRUPA 500 OKAPY WENTYLACYJNE VENTILATION HOODS

500

GROUP 500

filtr

filtr

B

Okap wyci¹gowy centralny Central ventilation hood Price EUR

Uwaga: Cena w tabeli nie obejmuje elementów wyposa¿enia dodatkowego (oœwietlenie, ³apacze t³uszczu, wentylatory itp.)

Note: Price in the table do not include elements of additional equipment (lighting, grease collectors, ventilation, etc.)


Wyposa驴enie dodatkowe okap贸w Additional equipment

500

500

Filter - grease collector Price [EUR]

Glow-discharge tubes

Price [EUR]


Tabele dop³at Additional surcharge

Additional full shelf to a table sized

Price [EUR]

Zast¹pienie pó³ki pe³nej pó³k¹ perforowan¹ (cena za 1 m2) Zast¹pienie pó³ki pe³nej pó³k¹ gretingowi (cena za 1 m2) Zast¹pienie stopek w nogach sto³ów zestawem kó³ek (4 szt.) Zamontowanie zamka w drzwiach Wykonanie otworów pod bateriê Wykonanie otworu pod m³ynek koloidalny

Price [EUR] 2

Substitution of a full shelf with a perforated shelf (price for 1 m ) Substitution of a full shelf with a greting shelf (price for 1 m2) Substitution of feet in table legs with swivel casters (4 ct.) Fitting a door lock Performing openings for a faucet Performing an opening for a coloidal mill


Cold - Meble technologiczne dla gastronomii  

Katalog mebli gastronomicznych przeznaczonych do wyposażania profesjonalnych kuchni i zapleczy kuchennych.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you