Page 1

AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

FLÚIRSE NOLLAIG 2008

FLÚIRSE NUACHTLITIR SCOILE CHOLÁISTE AN PHIARSAIGH

EAGRÁN NA NOLLAG 2008

NOLLAIG SHONA

1


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

FLÚIRSE NOLLAIG 2008

EAGRÁN NA NOLLAG 2008

EAGARFHOCAL A chairde, Fáilte romhaibh go dtí Flúirse, Nuachtlitir Choláiste an Phiarsaigh, Nollaig 2008. Ba mhaith liom agus m’fhoireann go léir buíochas a ghabháil leis an Maistir Ó Céilleachair agus gach duine a cabhraigh linn a bheag nó a mhór. Ba mhaith liom comhghairdeas a rá le gach uile dálta a rinne na scrúduithe i rith an tsamhraidh. Bhí na torthaí go hiontach ar fad! Tá tagairt againn anseo istigh do chuid de shaol na scoile. Tá go leor agallaimh le muinteoirí agus le daltaí, pictúirí, na realta agus suirbhéanna. Bhaineamar a lán taitnimhh as na ranganna nuchtlitreach gan amhras! Thug an Máistir Ó Súilleabháín [Stair] cabhair leis an eagarthóireacht. Buíochas le Daithí Ó Mathúna as an gcartún agus le Yvonne Ní Dhálaigh as an alt. Go raibh maith agaibh. Tá an Nollaig buailte linn arís agus tá súil agam go mbeidh Nollaig sársár-mhaith agaibh go léir agus go dtiocfaidh Daidí na Nollaig chugaibh. Nollaig shona daoibh.

FOIREANN NA NUACHTLITREACH NOLLAIG 2008

MAC GIRR CAOIMHÍN NÍ DHAIBÍS SHAUNA NÍ ÉIGEARTAIGH MARTHA NÍ LAOIRE ÁINE NÍ MHAOLABHÁIL ERICA[EAGARTHÓIR] Erica Ní Mhaolabháil [Eagarthóir] NÍ MHUIRÍ RUTH Ó BAICÉIR STIOFÁN Ó BRAONÁIN JAMIE Muinteoirí agus Scoláirí! [LEAS-EAGARTHÓIR] Tá mioncomhlacht na hidirbliana ag déanamh cártaí lámhdhéantá na Nollag i Ó CÉIRÍN BRIAN Ó DIOLÚIN BRIAN mbliana. Beidh teachtaireacht Ghaeilge istigh iontu agus beidh siad difrúil ó gach mbliana. Beidh teachtaireacht Ghaeilge istigh iontu agus beidh siad difrúil ó gach

rud eile atá ar an margadh. I ndáiríre beidh siad uathúil. Is féidir leat ordú a chur CLÚDACH: isteach nó dul chuig an mioncomhlacht sa seomra ealíne. Beidh daoine ann gach Foireann na Nuachtlitreach ag ligint a scíth um Nollaig Déardaoin ó 9:05 – 11:00. Beimid sásta cabhrú leat agus na cartaí áta ar fáil a thaispeaint duit. Beidh costas €10.00 ar pháicéad le 5 cárta ann!

COLÁISTE AN PHIARSAIGH, GLEANN MAGHAIR, CORCAIGH. 2008 ©

Macalla Sinne na daltaí atá roghnaithe le bheith ar Chomhairle na Mac Léinn i mbliana. Táimid ag súil le hoibriú le chéile chun iarracht a dhéanamh ar choinníollacha a fheabhsú do dhaltaí uile na scoile. Táimid i mbun oibre faoi láthair ag cur litir le chéile, le seoladh go dtí an tAire Oideachais chun gearán a dhéanamh faoi na ciorruithe oideachais agus an éifeacht a bheidh acu ar chaighdéan oideachais ár ndaltaí. Tá gá tuairimí na ndaltaí a chur in iúl Chomh maith leis sin agus sin ag druidim i dtreo na Nollag, táimid ag smaoineamh ar dhaoine atá ar an ngannchuid agus táimid i mbun bailiúcháin bídh faoi láthair do Phobal Chlann Shiomóin. Tá boscaí curtha amach againn agus bheimís buíoch as ucht bhur dtacaíochta ! Is sinne le meas Comhairle na Mac Léinn: Máiréad Ní Dhoinnle, Séamus Ó Baoill, Leah Ní Eachtheirn, Seán Ó Meachair, Leanne Bhreathnach, Pádraig Ó Cathasaigh, Caoimhe Ní Lionargáin, Gillain Ní Mhuchú, Cáit Ní Aoláin, Emmet Mac Fiannachta Laothóg, Risteard Ó Dálaigh, Ciara Ní Laoire Nic Giolla Phádraig

Ríomhphost: nuachtscoile@gmail.com

AONAD DE CHUID NA hIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR “FLÚIRSE 2008”

2


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

FLÚIRSE NOLLAIG 2008

Suirbhé an Teastais Shóisearaigh Tá a fhios againn go léir go bhfuil na torthaí sa scoil seo go maith, ach cé chomh maith is atá siad? Rinneamar suirbhé sa cheathrú bhliain chun na firící a fháil amach. As 69 duine, seo iad na torthaí a fuaireamar do na ceisteanna seo a leanas: 1.Cad iad na torthaí a fuair tú sna hábhair seo a leanas? [Féach na píchairteanna thíos] 2.Cad é an t-ábhar is fearr leat? (gan corp oideachas a chur san áireamh!) [Féach ar an mbarrachairt thíos] 3.An bhfuil tú sásta le do thorthaí? [Féach ar an mbarrachairt ar clé ag an mbun.] LÍON NA nDALTAÍ AGUS A dTORTHAÍ

3


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

FLÚIRSE NOLLAIG 2008

AGALLAMH LE hINÍON NÍ SCOLLAÍ

IARDHALTA NA SCOILE

Bhí suim again tuairimí iardhaltaí a fháil maidir leis na blianta a chaith siad sa scoil. Thánamar ar Yvonne Ní Dhálaigh atá anois ag léachtóireacht sa dlí in Ollscoil Chathair Bhaile Átha

Cliath. Rinne Yvonne Scrúdú na hArdteistimé-

ireachta sa bhliain 2000. Seo iad a leanas roinnt dá cuimhní faoi na blianta a chaith sí i gcoláiste an Phiarsaigh. D ’ fhreastail mé ar Choláiste an

1.

Phiarsaigh ar feadh sé

bliana sár-taitneamhacha, ag críochnú leis an Ardteist sa bhliain 2000. Is cuimhin liom go maith na laethanta sin, ag

15 bliain. 2.

éisteacht le múinteoirí i ranganna, ag cleachtadh le haghaidh

3.

ceist orm cúpla cuimhne ón am sin a scríobh don nuachtlitir.

4.

sheomra ranga i lár na cúirte cispheile uachtaraí Ba i gceann

5.

an Phiarsaigh. An geimhreadh sin bhí sneachta ann agus bhí

díreach ag dul isteach go dtí an seomra ranga arís caitheadh

6.

liathróid sneachta i mo threo agus nuair a bhí mé ag iarradh

ranga agus rinne mé iarracht a bheith an-chróga ar fad, ach

7.

nuair a dúirt chuir duine de na buachaillí ceist orm “ Cad a tharla duitse? Tá cnapán mór ar do chlár éadain! ” , ní raibh mé in ann a bheith cróga a thuilleadh! Thosnaigh mé ag lasmuigh

d ’ oifig

an

leas-phríomhoide

8.

9.

An bhliain chéanna, bhí “ c árta Gaeilge ” de thriall mar phianós ar éinne a bhíodh ag caint as Béarla. Tugadh cárta

sa rang sin.

Dá mbuafá an crannchur náisúinta ar maidin cad a dhéanfá? Bliain a thógaint saor agus taisteal timpeall an domhain!

duit agus bhíodh ar gach múinteoir i ndiaidh gach uile ranga an cárta a shíniú le taispeáint go raibh tú ag caint as Gaeilge

Cén saghas dalta is fearr leat? Dalta díograiseach, comhoibreach, agus obair bhaile déanta i gcónaí.

ag

smaoineamh ar mo chlár éadain mhóir!

Cad é an rang is fear leat faoi láthair? Gach Rang.

caoineadh agus chaith mé an chuid eile den lá ag suí sa ghrianlann

Cén áit a théann tú ar laethanta saoire de ghnáth? An Fhrainc

léimt as an tslí bhuail mé mo chlár éadain ar fhráma an dorais! Níor theastaigh uaim tosnú ag gol ós comhair an

Cad é do scannán is fearr leat? Walk The Line.

an-chraic againn sa chúirt chispheile lasmuigh den seomra scoile ag imirt sa sneachta. Ach, mo léan, nuair a bhí mé

Cén saghas bia is fearr leat? Iodálach.

dos na seomraí sin a chaith mé féin agus mo chomrádadaithe scoile i Rang Féilim ár gcéad bhliain i gColáiste

Cén t-ábhár is fearr leat seachas na h-ábhair a mhúineann tú? Tíreolaíocht agus Eacnamaíocht Bhaile.

Nuair a thosnaigh mé sa scoil bhí obair ar an síneadh nua díreach ag tosnú agus bhí seomra réamhdhéanta le dhá

Cad é an banna ceoil is fearr leat? Beautiful South, U2

cheolchoirm na Nollag, ag cócaireacht sa seomra eacnamaíocht bhaile, ag ullmhú do dhiospóireachtaí 7rl. Cuireadh

Cé mhéad bliain atá tú ag múineadh?

10.

Cén scoil ina raibh tú ag obair roimh an scoil seo agus an raibh sé níos fearr? D’fhreastail mé ar St.Als.

[ar lean lch. 11]

4


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

Tuairimí Faoi Áiseanna Spóirt sa Scoil:

FLÚIRSE NOLLAIG 2008

ARDFHEAR DARRAGH

Chuamar go dtí ranganna an dara bliain agus cheistíomar iad faoi cad a shíl siad faoi na h-áiseanna spóirt sa scoil seo. Seo iad na torthaí a bhí ar na ceistneoirí úd..

Seo iad roinnt dos na tuairimí a fuaireamar : 1.Páirc nua léibhéalta. 2.Níos mó trealaimh le haghaidh níos mó saghasanna spóirt, ar nós leadóige. 3.Cúirt Astro-Turf. 4.Cúlchláranna níos fearr le haghaidh na gcúirteanna cispheile.

5

Is mór an t-éacht é 1,600 lá a chaitheamh ar scoil agus gan oiread agus lá amháin a chailliúint. Sin é atá bainte amach ag dalta i gColáiste an Phiarsaigh, an gcreidfeá? D’fhreastail Darragh Breathnach ar Ghaelscoil an Ghoirt Álainn ar dtúis i 1999 agus tá sé ceithre bliana déag d’aois anois tar éis dó dhá bhliain a bheith caite aige sa scoil anseo. I Halla na Cathrach i gCathair Chorcaí le déanaí tugadh aitheantas dó as an éacht úd. Bhronn an Comhairleoir Jim Corr, a rinne ionadaíocht don ard-mhéara, teastas agus corn air .


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

FLÚIRSE NOLLAIG 2008

DALTAÍ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH

Agallamh le dalta sóisearach agus dalta sinsearach: Le haghaidh an agallaimh seo bhuaileamar le beirt dalta, duine díobh ag tosnú an ceathrú bliain agus duine díobh ag tosnú na chéad bhliana. Deirfiúracha is ea iad gan amhras. Carmel-Áine agus Clár Ní Raghallaigh atá curtha faoi agallamh againn. Thíos tá na freagraí a fuaireamar.

Sóisearach: Clár 1.

An dtaithníonn an scoil seo leat? Sea mar tá na múinteoirí agus na hábhair go maith.

2.

Cén múinteoir is fearr leat? Iníon Ní Ruáin

3.

Cén tt-ábhar is fearr leat? Béarla

4.

Dá mbeadh rogha agat, cad a athrófá sa scoil? D’athróinn bunseomraí na chéad bhliana.

5.

Cad leis a bhfuil tú ag súil i mbliana? Céilí

6.

Ag féachaint ar an dtochaí cad leis a bhfuil tú ag súil leis? Torthaí maithe sa Teastas Sóisearach.

Sínsearach: Carmel Anne 1.

An dtaithníonn an scoil seo leat? Sea. Bainim an taitneamh as an scoil.

2.

Cén múinteoir is fearr leat? Iníon Ní Chonchubhair (mata agus gnó)

3.

Cén tt-ábhar is fearr leat? Béarla

4.

Dá mbeadh rogha agat, cad a d’athrófá sa scoil? Níos mó leithreas a bheith againn.

5.

Cad leis a bhfuil tú ag súil i mbliana? Seansanna nach raibh agam riamh a thógaint.

6.

Ag féachaint ar an dtodhchaí cad leis a bhfuil tú ag súil? Torthaí Árdteistiméireachta maithe a bheith agam agus níos mó cairde.

7.

Aon mholadh don dalta sóisearach? Gach seans a bhaint amach agus taitneamh a bhaint as saol na scoile.

6

An ndéanann tú mórán stáidéir? Aengus: Ní dhéanaim an iomad, ach déanaim an méid atá ag teastáil. Nollaig: Ní dhéanaim mórán. An bhfuil brú mór curtha ort chun staidéir i mbliana? Aengus: Tá roinnt brú ach níl mórán Nollaig: Sea ta roinnt. An bhfúil tú ag súil leis na scrúduithe? Aengus: Sea táim, ionas go mbeidh siad críochnaithe agam. Nollaig: Sea, ach is féidir liom fanacht cúpla seachtain breise. An bhfuil na múinteoirí ag cur brú ort? Aengus: Cuplá múinteoir, ach níl mé chun ainmneacha a úsáid. Nollaig: Níl mórán múinteoirí ag cur brú orainn. An bhfuil mórán strusa ag baint le hullmhú do na scrúduithe? Aengus: Tá, a lán struis gan dabht. Nollaig: Sea, tá an-chuid strusa. Cén t-ábhar go mbeidh tú ag suil leis sa scrúdú agus cén t-ábhar nach mbeidh tú ag súil leis? Aengus: Táim ag súil leis an scrúdú sa Bhéarla, ach nílim ag súil leis an scrúdú sa Mhata. Nollaig: Táim ag súil leis an scrúdú san ealaín, ach nilím ag súil leis an scrudú staire Cad leis a bhfuil tú ag súil sa cheathrú bliain? Aengus: Ag tógaint pictúiri, agus na h -aonaid a chuirtear ar fáil. Nollaig: Na h-ábhair nua agus an turas thar lear.


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

FLÚIRSE NOLLAIG 2008

AGALLAMH LE hINÍON NÍ DHONNCHÚ 1.

An mó bliain atá tú ag múineadh? An iomad!

2.

DON BHLIAIN 2009

Cad é an banna ceoil is fearr leat?

An Gabhar (Nollaig 22 - Ean 19) : Beidh saol iontach agat agus beidh an t-ádh leat. Caithfidh tú a bheith láidir agus ná lig d’aon duine an ceann is fearr a fháíl ort. An Tuisceadóir (Ean 20 - Feab 18) : Caithfidh tú obair go dian an bhliain seo chun an méid is mó a bhaint as an mbliain. Beidh a lán doirse nua á n-oscailt i do 3. Cén t-ábhar is fearr leat seachas na h-ábhair a mhúineshaol. ann tú? An t-Iasc (Feab 19 – Már 20) : Beidh tú ag baint an méid is mó as na duaiseanna a bheidh tú ag fáil don Taithníonn stair agus cuntasaíocht liom. obair dhian a bheidh tú ag déanamh. Beidh tú ag ceiliúradh a lán rudaí agus tá a lán rath i do thodhchaí. 4. Cén saghas bia is fearr leat? An Réithe(Már 21 – Aib 19 ) : Beidh dul chun cinn mór ar do chlú. Beidh tú ag fáil a lán measa ó do Taithníonn gach saghas bia liom ach ón mbliain seo caite comhdhaltaí má chuireann tú a lán iarrachta isteach i táim i mo chéiliach mar sin ní féidir liom gach saghas bia a ngach rud a dhéanann tú. Tá a lán rudaí maithe ar do ithe. Ach é sin ráite níl sé ró-theoranta, is féidir liom leaslíne. “Pringles” agus “Crunchies” a ithe . An Tarbh (Aib 20 – Beal 20 ) : Beidh tú ag fáil 5. Cad é an scannán is fearr leat? nuacht mhaith an bhliain seo. Ag tús na bliana beidh tú ag dul trí am deacair ach nuair a théann an bhliain ar Arís cosúil leis an gceol, níl aon scánnan faoi leith. Chonaic agaidh beidh sé níos éasca agus beidh tú ag baint taitnimh mé “The Dark Knight” i rith an tsamhraidh agus cheapas go as. raibh sé an-mhaith ar fad. Freisin taithníonn scannán iasachta An Cúpla (Beal 21 – Meith 21 ) : Tá tú go maith liom cosúil le “Amelie”, “Delicatessen”. Chomh mhaith leis mar fhiontraí agus tá tú cruthaitheach. Caithfidh tú rioscaí sin, tá “Bambi”, “Shrek”, “Wall-E” ar fheabhas. a thógaint chun tairbhe a bhaint as an mbliain. An Portán (Meith 22 – Iúil 22) : Beidh a lán brú ort 6. Cén áit a théann tú ar do laethanta saoire de ghnáth? ó dhuine eile agus beidh comórtas deacair eadraibh. Ach má chuireann tú isteach an obair is féidir leat a lán dul Bhí mé sa Pholainn i mbliana. Níor chuaigh mé aon áit an chun cinn a dheanamh. bhliain roimhe sin agus i 2006 bhíos i Loch Garman. Leon (Iúil 23 – Lún 22 ) : Is bliain an-mhaith é ó thaobh do shaoil shóisialta de agus beidh tú ag déanamh 7. Cén rang is fearr leat faoi láthair? cairde nua. Freisin beidh seansanna maithe gnó agat chun a lán airgid a dhéanamh. Rang Gráinne, gan amhras! (Táim mar mhúinteoir An Mhaighdean (Lún 23 – M.F 22 ) : Beidh feranga orthu) abhas curtha ar do chaidreamh idir tusa agus do chairde. Beidh rath ort i scrúduithe má chuireann tú isteach an 8. Cén saghas dalta is fearr leat? obair. Thar aon tréith eile, tá macántacht tábhachtach agus dalta a An Mhéa ( M.F 23 – D.F 22 ) : Chun an méid dhéanann an iarracht is fearr. is mó taitnimh a bhaint as an mbliain caithfidh tú eisteacht le tuairimí daoine eile. Má chabhraíonn tú le 9. Dá mbuafá an crannchar náisiúnta, cad a dhéanfá? daoine, beidh tú ag cabhrú leat féin An Scairp ( D.F 23 – Samhain 21 ) : Beidh cúrsaí D’íocfainn an morgáiste agus cheannóinn gluaisteán nua. airgeadais go maith duit an bhliain seo, ach déanfaidh Thabharfainn airgead do charthanachtaí, gan amhras. daoine iarracht d’adh a thógaint. Déanfar roinnt athruithe i do shaol grá, agus beidh tú lán sásta le do thimpeallacht 10. Cén scoil ina raibh tú ag obair roimh an scoil seo agus an chlainne. raibh sé níos fearr? An Saighiúir ( Samhain 22 – Nollaig 21 ) : Tabhair aire do chúrsaí scoile agus foghlam, agus is féidir mórán Scoil Naomh Pádraig. Bhí sé difriúil mar ba scoil chailíní a a bhaint amach i do scrúduithe. Chun grá a fháil, beidh bhí ann. ort éisteacht go géar le tuairmí daoine eile. Cuirfidh scoilteanna sa chlann brú ort sa todhcaí Ní thaitníonn aon bhanna ceoil faoi leith liom. Tá fíorshuim agam i ngach saghas ceoil. Faoi láthair táim ag éisteacht le “John Butler Trio”, banna ceoil ón Astráil, Abba, Glen Hansard, Disney Collection agus araile.

7


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

AGALLAMH LEIS AN MÁISTIR MAC CRAITH

FLÚIRSE NOLLAIG 2008

MÚINTEOIRÍ AGUS A gCAITHEAMH AIMSIRE Chuamar timpeall na scoile ag ceistiú na múinteoirí faoi cén caitheamh aimsire is fearr leo. Is é an freagra ba mhinicí a d’úscamar astu ná nach raibh aon am saor acu! Dheineamar ár ndícheall áfach dár leitheoirí agus d’éirigh linn, tar éis na streachtailte ar fad an méid seo a mhealladh astu:

1. Cé mhéad bliain atá caite agat sa scoil? >Níl tuairim agam – go luath i 1992/1993 déarfainn. 2. Cá raibh tú ag obair roimhe sin? >Bhí mé ag obair i gColáiste Iognáid Rís

Iníon Ní Ruáin agus Iníon Ní Dhonnabháin - Siúlóid Iníon Ní Laocha agus Iníon Ní Chrualaoi - Teilifís Iníon Ní Sheaghadha - Éisteacht le ceol Iníon Ní Chionnaith - Snámh, cispheil agus surfáil Máistir Ó Tuama (Gnó) - Rith Máistir Ó Coigligh agus an Máistir Ó Mainnín - Spórt Iníon Ní Dhrisceoil - Hacaí Iníon Ní Cheallacháin — Dul ar an idirlíon Máistir Ó Súilleabháin - Sléibhteoireacht Iníon Ní Ghrainbhéil - Ceol

3. Cén caitheamh aimsire atá agat? >Ag féachaint ar spórt, ag léamh agus ag ríomhaireacht 4. Cad é an rud is fearr leat mar gheall ar an scoil? >An t-amaisféar maith timpeall na ndaltaí 5. Cén saghas dalta is fearr leat? >Dalta a bhíonn i dtrioblóid 6. Nuair a bhí tú ar scoil cén t-ábhar ab fhuath leat agus ab fhearr leat? >B’fhearr liom an mata agus b’fuath liom an ealaín 7. Cén saghas ceoil is fearr leat? >Ceol clasaiceach 8. Cén bia is fearr leat? >Milseog 9. Dhá rud a cheapann tú a dhéanfadh an scoil níos fearr? >Níos mo spáis sa scoil agus fresin níl an “spiorad chun buachaint” ag daoine 10. Cad é an rud is mó a bhraithfidh tú uait? > Ag dul ag obair le mo chomh- mhúinteoirí

Turas chuig Calcutta Ar an 28 lá de Mhárta 2009 beidh naonúr dalta ag dul ar thuras chuig Calcutta le Anne Copplestone agus Fondúireacht Hope. Tá an naonúr sa cheathrú bliain faoi láthair. Beidh Jamie Ó Braonáin, Róibeard Mac Craith, Brian Ó Diolúin, Jesse Ní Charthaigh, Áine Ní Laoire, Fiona Ní Ríordáin, Aoife Ní Ghuinidhe, Erica Ní Mhaolabháil agus Ciara Nic Réamonn ag taisteal. Tá siad go léir ar bís mar gheall ar an seans iontach seo chun saol an triú domhan a bhlaiseadh dóibh féin. Tá orthu €33,300 a bháiliú. Beidh siad ag dul timpeall na scoile ag díol barraí seacláide Butlers go gairid chun tús a chur leis an bhfeachtas. Tá siad ag iarraidh ar phobal na scoile lán-tacaíocht a thabhairt dóibh chun an méid ollmhór airgid seo a bhailiú.

11. An bhfuil tú sásta leis an tréimhse a chaith tú i gColáiste an Phiarsaigh? >Sea, tá mé ana-hásta

8


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

FLÚIRSE NOLLAIG 2008

AGALLAMH LEIS AN MÁISTIR BRISCOE

Sa bhlian 1934 cheannaigh Major O’Sullivan an tigh. Bhí iníon aige d’arb ainm Anne. Bhí an-suim aici i gcapaill. Bhí stáblaí aici toabh thiar den tigh, bothán oibre Con sa lá atá inniu ann. Phós sí an Diúc Westminster níos déanaí. Bhí capall an-cháiliúil aige siúd, capall d’arb ainm Arkle. Tá a fhios ag an saol go raibh clú agus cáil ar siú. Capall a bhuaigh rás Cheltenham trí h-uaire sna blianta 1964, 1965 agus 1966

1. Cé mhéad bliain atá tú ag múineadh? 29 bliain!! 2. Cad é an banna ceoil is fearr leat? The Moody Blues, Yes, Aslan, agus U2 3. Cén t-ábhar is fearr leat seachas na h-ábhair a mhúineann tú? Stair, Tír Eolas, Polaitíocht. 4. Cén saghas bia is fearr leat? Iodálach 5. Cad é an scannán is fearr leat? Groundhog Day.

Sa bhliain 1946 cheannaigh fear ó Mhagh Ealla an teach. I 1956 cheannaigh Gaelachas Teoranta an tigh agus 22 acra talún a bhí ag dul leis. Fásadh prátaí ann le linn an Ghorta Mhóir.

6. Cén áit a théann tú ar laethanta saoire de ghnáth?

Sa bhliain 1958 d’oscail Scoil na n-Óg sa tigh, do chailíní amháin. Bhí Scoil na n-Óg oscailte i dTrábolgan do bhuachaillí amháin sa bhliain 1959 agus dúnadh é sa bhliain 1973 mar gur oscail Coláiste an Phiarsaigh do chailíní agus do bhuachaillí. Faoi stiúir Chormaic Mhic Chárthaigh a bhí an scoil seo toisc gurbh é an bainisteoir. Is faoin eagraíocht GaelachasTeoranta a bunaíodh coiste chun daltaí a earcú, se sin daltaí a thógaint isteach sa scoil.

7. Cén rang is fearr leat faoi láthair?

Bhí dhá sheomra ranga sa sean scoil Protastúnsach suas an cnoc. An tSibéir a thugtaí air, bhíodh gach duine leata leis an bhfuacht. Bhí ceann amháin eile san áit ina bhfuil an ‘Tree House’ innu. Sa bhliain 1978 tógadh cuid den fhoirgneamh seo ina bhfuilimid inniu. I 1978 d’oscail an t-AireOideachais, an t-Uasal Mhic Uilliam an scoil go hoifigiúil. Tógadhan síneadh nua sa bhliain 1995.

10. Cén scoil ina raibh tú ag obair roimh an scoil seo?

An Spáinn de ghnáth ach is breá liom an Fhrainc chomh maith.

5ú Leasú. 8. Cén saghas dalta is fearr leat? Dalta a dhéanann a dhícheall i gcónaí. 9. Da mbuafá an cranchar náisúinta cad a dhéanfá? D’infheisteoinn i ngach banc!

Coláiste Pádraig i bhFionnghlos. 11. An raibh sé níos fearr ná an scoil seo? Ba scoil dhifriúil é mar bhí cúlra difriúil ag na daltaí seachas mar atá anseo. Bhí mórán díf hostaíochta ann.

9


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

FLÚIRSE NOLLAIG 2008

Torthaí Súirbhé an Cúigíu Bliain Rinneamar suirbhé i measc daltaí an cúigiú bliain chun a dtuairmí faoin idirbhliain anuraidh a mheas. Anseo thíos gheobhaidh tú an toradh a bhí ar an obair sin. Ceist a haon: Ar bhain tú taitneamh as an idirbhliain? Sea : 84% Ni hea : 12% *gan aon fhreagra : 4% Ceist a dó: Ar fhoghlaim tú aon rud as an idirbhhliain? Sea: 72% Ni hea: 28% * gan aon fhreagra: 0% Ceist a trí: An gceapann tú go bhfuil gá leis an idirbhliain ? Sea: 64% Ni hea : 34% * gan aon fhreagra: 0% Ceist a ceathair: Dá mbeadh an rogha agat an ndéanfá an idirbhliain? Sea : 69% Ni hea: 27% * gan aon fhreagra: 0% Ceist a cúig: An gceapann tú gur díomailt airgid agus ama é an idirbhliain? Sea : 48% Ni hea: 52% *Gan aon freagra: 0% Ceist a sé: Cad a cheapann tú faoi áiseanna an ceathrú bliain? Ar fheabhas: 20% Sásúíl : 35% Cuíosach: 30% Go holc: 15% *gan aon fhreagra: 0% Ceist a seacht: Conas a chuirféa síos ar an gceathrú bliain? Leadránach: 16% Súimúíl: 78% Uafásach: 4% * gan aon fhreagra: 2%

10


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

FLÚIRSE NOLLAIG 2008

Agallamh le hIníon Ní Buitléir Chomh maith leis sin bhíodh ar do thuismitheoirí an cárta a shíniú gach oíche. Bhíodh an cárta agat ar feadh seachtain iomlán. Gan amhras, ní raibh Cárta Gaeilge riamh agamsa! Cuireadh deireadh leis an scéim sin ag am éigin agus n ’ fheadar cén córas atá i bhfeidhm anois? Tá cuimhní deasa agam ar na hócáidí a bhíodh ar siúl ó am go ham

1.

Cé mhéad bliain atá tú ag múineadh? 15 bliain

2.

3.

4.

Cad é an banna ceoil is fearr leat?

bliana agus a leithéid. Bhíodh spiorad na scoile go hard

dheasa sa scoil freisin, ar nós an t-amhrán a chanann daltaí na

Cén t-ábhar is fearr leat seachas na h- ábhair a mhúineann tú?

Bhí mise ag seinnt an pianó leis an mbliainghrúpa ar fad ag canadh.

la-da ” ó na Beatles am éigin...b ’ fhéidir d ’ oíche na hidirbliana. Cheap mé go raibh an lucht féachana ag baint taitnimh as agus mar

Oideachas Sláinte

sin ghlaoigh mé amach “ ARÍS! ” ach is dócha nár chluala éinne

Cén saghas bia is fearr leat?

aonar!

Cad é an scannán is fearr leat?

mé mar fágadh mé ag seinnt agus ag canadh ar aghaidh i m ’ Fiú má tá athruithe tagtha ar an scoil sna blianta ó d'fhág mé, tá súil agam go bhfuil daltaí na scoile faoi láthair fós bródúil as an scoil agus go bhfuil siad ag baint taitnimh as an am a chaitheann siad ann. An Dr Yvonne Ní Dhalaigh

Cén áit a théann tú ar laethannta saoire de ghnáth?

CEANNAIRÍ RANGA

An Fhrainc/Co. Ciarraí 7.

na

laethanta sin agus bhínn an-bhródúil as an scoil. Tá traidisúin hardteiste um Nollaig. Is cuimhin liom gur chanamar “ Ob-li-di, Ob-

“A Beautiful Mind” 6.

anseo is ansiúd, cluichí iománaíochta agus peile, Óíche na hIdir-

“The Script”

Bia ón India 5.

sa scoil freisin – an Oíche Oscailte, Ceolchoirm na Nollag, céilí

Cén rang is fearr leat faoi láthair? Ligfidh mé orm nár chuala mé an cheist sin!!

8.

Cén saghas dalta is fearr leat? Dalta le meon dearfach, cabhrach agus comhoibreach.

9.

Dá mbúafá an crannchar náisiúnta cad a dhéanfá? Déarfaidh mé libh tar éis na deireadh seachtaine!!

10.

Cén scoil ina raibh tú ag obair ann roimh an scoil seo agus an raibh sé níos fearr? Bhíos ag obair i gCo. Mhuineacháin i mBaile na Lorgan. Bhí sé níos difriúil. Táim i bhfad níos sásta anseo!

Ar chúl ó chlé: Rang Clíona: Leas-cheannaire Máiréad Ní Dhuinnsléibhe, agus ceannaire Cillian Mac Daibhí. I lár ó chlé: Rang Fionntán: Ceannaire Séamus Ó Baoill agus leas-cheannaire Seán Ó Buachalla. Chun tosaigh ó chlé: Rang Ruadhán: Ceannaire Holly Ní Labhradha agus leas-cheannaire Dónal Ó Siochán.

11


AONAD DE CHUID NA HIDIRBHLIANA IS EA AN TIONSCADAL SEO FAOI STIÚIR AN MHÁISTIR UÍ CHÉILLEACHAIR

FLÚIRSE NOLLAIG 2008

CEILÍ NA SAMHNA 2008

FOIREANN DHÍOSPÓIREACHT GHAEILGE : SÓISIR 2008

Ó CHLÉ: Aisling Ní Aonais, Breandán Ó Maoldomhnaigh agus Laura Ní Dhálaigh 12

NUACHTLITIR NOLLAIG 2008  
NUACHTLITIR NOLLAIG 2008  

NUACHTSCOILE NOLLAIG 2008

Advertisement