Page 1

PRESS – OCH ANALYTIKERPRESENTATION Q1 – januari till mars 17 maj 2018


FINANSIELLA RESULTAT Q1 Januari – Mars 2018

49,6%

134 mkr NETTOOMSÄTTNING

SOLIDITET

+202% TILLVÄXT

Jämförbar period: Q12017

COLABITOIL SWEDEN AB PRESENTATION RESULTAT JULI – SEPTEMBER 2017

2,1 mkr EBIT


Q1 I KORTHET

Nettoomsättningen ökade med 202 procent till 134 (44) MSEK Rörelseresultatet före finansiella poster (EBITA), ökade med 423% procent till 2 112 (-653) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,27) SEK Soliditeten uppgick till 49,6 (62,7)% Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.


KORT OM KVARTALET Händelser under perioden Anställt Shiromini Gamage , R&D Genomför strukturella förändringar: Produktion i ett nytt dotterbolag Tankanläggningar i ett befintligt dotterbolag.

Tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Block Trade Technology Ltd. Samarbetsavtal - Official Supplier till ÅRE 2019 AB Offentliggjorde Colabitoil Sweden AB årsredovisning för 2017

Viktiga händelser efter periodens utgång I april registrerades en ny produkt hos kemikalieinspektionen - fossilfri tändvätska som kommer att marknadsföras av extern part i detaljhandeln. I maj ersätts en befintlig tankstation i Bollnäs med en ny samt ökat utbud av produkter. I maj förvärvades en tankanläggning i Fellingsbro med plats för flera produkter. I maj driftsattes pilotanläggningen i sin helhet efter omfattande och lyckade tester.

Nettoomsättning och Rörelsemarginal, tkr


NYCKELTAL KALENDEREFFEKT

Nyckeltal kalendereffekt


ÖKAD MARKNADSTILLVÄXT

Den ackumulerade försäljningen av diesel t.o.m. mars 2018 uppgick till ca 1 453 500 m3 vilket är ökning med drygt 4 % jämfört med samma period föregående år nationellt. SPBI Försäljningen av HVO i Sverige 2017 ökade med 20 procent jämfört med 2016. Av all diesel som såldes 2017 var 19 procent HVO. SPBI Ren HVO ökade med 237% under första halvåret 2017 i jämförelse med helåret 2016. Svebio, SCB Efterfrågan och etablering av stationslägen med ren HVO (HVO100) ökar i antal. SPBI


KOMMENTARER VD JAN NORDLÖF

Vi fortsätter fokusera på expansion med nya etableringar, produktion och introduktion av varumärket Colabitoil som det hållbara alternativet på drivmedelsbranschen genom att erbjuda förnybara varor och tjänster som är hållbara socialt och ekonomiskt samt för hälsa och klimat.. Under kvartalet hade vi en nettoomsättning på 134 MSEK vilket motsvarar en ökning om 202 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Koncernens justerade EBITA för det första kvartalet 2018 ökade med 423 procent jämfört med samma period föregående år. Det första kvartalet har belastas med högre kostnader än budgeterat i samband med infrastruktur, tekniska system och factoringavgifter. Vår bedömning vad gäller det kommunicerade helårsresultatet kvarstår. Vi inledde kvartalet med att genomföra strukturella förändringar. Genom att samordna produktion i ett nytt dotterbolag och verksamheten för tankanläggningar i ett befintligt dotterbolag för att uppnå operativa fördelar och öka insynen med syfte att göra det lättare för kapitalmarknaden och andra intressenter att analysera och förstå vår verksamhet. Sedan tidigare är Colabitoil Fastigheter AB ett dotterbolag. I februari tecknades avtal med nya hyresgäster som medför årliga intäkter på 0,8 MSEK samt en option om ytterligare 7,8 MSEK som motsvarar 98,5 procent beläggning av uthyrbara ytor. Colabitoil ökar fokus på forskning och utveckling av förnybara drivmedel. Under kvartalet har vi förstärkt vårt team för forskning och utveckling kring råvaror för framställan av biodrivmedel och HVO, genom anställning av Shiromini Gamage som arbetar med att utveckla processen med anpassning av biobaserade råvaror i processen för framställan av drivmedel. Inom produktion arbetar 12 personer med att utveckla morgondagens förnybara drivmedel. I första hand med fokus på framställan av förnybar diesel HVO i den befintliga pilotanläggningen. I mars hade vi den stora glädjen att meddela att vi blir "Official Supplier" till ÅRE 2019 AB som ansvarar för världsmästerskapen i alpin skidåkning i Åre 2019. Med hjälp av oss kommer tävlande, leverantörer, besökare och sponsorer på världsmästerskapen i Åre ha möjligheten att tanka fossilfritt bränsle. Vi bedömer att samarbetet kan stärka Colabitoils närvaro i regionen. Vi kommer dessutom vara behjälpliga med att mäta reduktion av klimatpåverkan under världsmästerskapet. Vi fortsätter resan mot att producera förnybara drivmedel med fabrik i Norrsundet, med offensiva mål gällande utveckling av marknaden genom att addera flera produkter till vårat sortiment. Samtidigt utvecklar vi strategier för de nya politiska regelverk som kan påverka marknaden. Vårt fokus ligger fortsatt på att nå lönsamhet i alla delar av koncernen och vi är övertygade att Colabitoil som helhet kommer stärkas under 2018 i resan mot en storskalig produktionsanläggning.


Kontakt och kalender För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Nordlöf, VD Ulf Fredrixon, CFO T. 0723337077 T. 0708869012 E. jan.nordlof@colabitoil.com E. ulf.fredrixon@colabitoil.com Daniel Arenholm, Kommunikation & IR T. 0739814412 | E. ir@colabitoil.com Kalender: 23 augusti 8 november

Delårsrapport Q2 2018 Delårsrapport Q3 2018

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) Fabriksvägen 53 817 30 Norrsundet Tel. +46 (0)26 10 10 40 www.colabitoil.com Org nr. 556478-4485

Denna presentation har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

HVO är förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter som kan minska växthusgasutsläppen med upp till 92% och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är ren biodiesel som inte spätts ut med råoljediesel.

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av förnybar diesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com


”Vi ser till att fordon, utan modifieringar, blir fossilfria vid nästa tankning.” - Jan Nordlöf, VD


COLABITOIL SWEDEN AB (publ) grundades 2013 med målet om att utveckla framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget transportbranschen, företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa förnybara oljeprodukter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av HVO framställt av vegetabilisk olja. För mer information besök www.colabitoil.com

Colabitoil Q1 2018 Press- och analytikerpresentation  
Colabitoil Q1 2018 Press- och analytikerpresentation  
Advertisement