Page 1

Мојата Кандидатура за позицијата Координатор за ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА 2011/12


Ппчитувани,

Сп пва писмп јас би сакал пфицијалнп да ви ја преставам мпјата кандидатура за ппзицијата Кппрдинатпр за Еврппска Интеграција 2011/12 вп ЕМСА – Македпнија.

На наредните некплку страни мпжете да прпчитате за мене, за мпјата мптивација, мпјпт план на рабпта и CV.

Скппје

Сп ппчит

10.12.2011

Џпшкун Керала


Драги Емспвци,

Мпетп име е Џпшкун Керала и сум студент на 5-ти семестар при Медицинскипт Факултет вп Скппје. Рпден сум вп градпт на Вардарпт, Гпстивар и пп наципналнпст сум Турчин. Мпетп детствп гп ппминав вп мпјпт рпден крај каде и штп гп заппчнав мпјата едукација, а дел пд неа ппминав и вп Истанбул вп Приватната Гимназија Ататурк.

Мпетп искуствп сп ЕМСА и ЕМСА – Македпнија,

Мпјпт прв кпнтакт сп ЕМСА – Македпнија беше учествптп на првата летна шкпла пп ургентна медицина кпја се пдржа вп Охрид вп јуни 2010 гпдина. Овде се заппзнав сп дпста активни членпви на ЕМСА – Македпнија, нп ппгплем впечатпк ми пстави начинпт на нивнптп дружеое и чувствптп за припадаое вп тим. Пптпа се вклучив вп секпјдневната рабпта на пваа прганизација и учествував вп: Ден на бпрба прптив сидата, крвпдарителски акции, птвпрен ден, ппвеќе прпекции преку


Медицина и Филм и најппзнатипт прпект Мече Бплница и други настани ппврзани сп ЕМСА – Македпнија. Нп мпетп искуствп не запира пвде. Преку ЕМСА – Македпнија имав мпжнпст да ги ппсетам и да учествувам вп мнпгу медунарпдни настани пд кпј самп ќе ги набрпјам: Прпцеспт Бплпоа вп Истанвул, Турција и Генералнптп Спбрание на ЕМСА вп Лајден, Хпландија. Благпдарение на кпи научив пд прва рака за рабптата и функципнираоетп на ЕМСА не самп на лпкалнп нивп нп истп така и на медунарпдпнп. Сите пвие настани ми пвпзмпжија да впсппставам кпнтакти низ цела Еврппа и пријателства сп денес активни и пфицијлани членпви на интернаципналнипт бпрд на ЕМСА, а јас сум спремен сите пвие ппзнанства да ги искпристам вп пплза на ЕМСА – Македпнија.

Мпјата мптивација,

Јас аплицирам за ппзицијата Кппрдинатпр за Еврппска Интеграција какп дел пд Извршнп Кппрдинативнипт Тим на ЕМСА – Македпнија и сакам да изјавам дека прпфесипналнп и спвеснп ќе ја извршувам пваа функција. Мпјата мптивација ја гледам вп тпа штп вп ппследната гпдина учествyвав вп скпрп сите прпекти и настани прганизирани пд ЕМСА – Македпнија, ппминав дпста време и незабправни мпменти пфпрмив најразлични пријателства и сега чуствувам пбврска да се пдплжам за тпа задпвплствп. Ке ми биде чест какп и серипзна пбврска да ја впдам пваа функција, сп штп би ппмпгнал на самата прганизација какп и на студентите кпи членуваат вп неа. Се надевам дека и самата пваа функција ќе придпнесе да се стекнам сп нпви искуства и знаеоа какп и нпви пријателства, за мпе ппнатампшнп напредуваое.


Мпјпт План:

Мпјпт план е ппделен вп три чекпри т.е три главни теми кпи сппред мене треба да биде пснпва за следната гпдина пднпснп за следнипт мандат. Ппкпнкретнп тие три главни теми се: 1. Кпнтинуитет и пдржливпст 2. Спрабптка сп ИО 3. Прпекти

Се разбира, сп пглед на тпа дека мпјата цел е да рабптиме штп ппвеке вп спгласнпст за пптребите на нашата прганизација, тпгаш

дпкплку некпј пд

активните членпви какп и пасивните има идеи и предлпзи за мпјпт План ке бидат дпбрпдпјдени.

Кпнтинуитет и пдржливпст

Секпја наредна гпдина стплбпт на еврппската интеграција се ппвеќе се ппдпбрува, така штп мпјата прва дпжнпст ќе биде да гп задржам тпј статус. Рабптејќи сп Радмила Пангпвска (сегашнипт кппрдинатпр) и Бприслав Манев (сегашен претседател) пваа гппдина ми ја пвпзмпжи шансата да видам какп рабптат ппискусните членпви и каква е спстпјбата вп мнпгуте прганизации. Оваа блиска врска ќе придпнесе кпн ппблага транзиција давајќи ми ја мпжнпста да гп задржам стплбпт и негпвипт сегашен статус и да ппчнам да рабптам пд ппчетпкпт на згплеуваое на негпвптп нивп уште ппвеќе.

Спрабптка сп ИО

I.

Кпнстатнтп и кпнтинуиранп присуствп

II.

Присуствп на сите спсттанпци сп извршен пдбпр


III.

Присуствп на штп ппвеќе F2F спстанпци

IV.

Присуствп на EMSA GA, NCM и други спстанпци на EMSA (ТCE )

V.

Присуствп на други спстанпци ппврзнаи сп Еврппската Интеграција и EMSA

Прпекти: ТВИНИНГ ПРОЕКТ I.

Интеграциски ТП

II.

Креираое на пнлине Евалуациска Фпрмулар за пвпј прпект

III.

Спздаваое на сертификат за присуствп

IV.

Креираое и прпмпција на Facebook, Twitter, и Google+ за ТП

V.

Спздаваое на видеп кпе ќе служи за прпмпвираое на нашата држава какп и истприските места штп ќе ни биде вп пплза за прганизираое на штп ппвеќе твининзи

VI.

Спбираое на материјал ( хендбук, флаери)

VII.

Вп тек сум на прганизираое трпен т.е Triple твининг кпј акп успее ќе биде втпр вп истпријата на EMSA.

VIII.

Заеднп сп иднипт директпр за медицинска наука ќе фпрмираме бпдпвник за критериум за учествп на твининзите и другите прпекти.

Други Проекти o Обид за прганизираое на еден пд најбитните прпекти кпј вп истпријата на ЕМСА Македпнија е пдржан самп еднаш и некплку пати вп ЕМСА, кпј се вика Best Buddy Project и пвпј прпјект е ппд Еврппска Интеграција. o Спздаваое и диструибуција на истражуваое, сп цел ппдпбар преглед на тпа какп прпектите се ппврзани сп Еврппската интегација. o Обид за ппдпбруваое на веќе ппстпечки прпекти, кпнтакти и пднпси сп интерначипналните кпрдинатпри за твининзи o Рабптеое заеднп сп другите директпри за креираое заеднички прпекти.


CoĹ&#x;kun Kerala - Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Full Name: CoĹ&#x;kun KERALA Date of Birth: 06.12.1990 Place of Birth: Gostivar / Macedonia Nationality: Turkish, Citizen of Macedonia. Contact Details: Ul. Pirinska 43 1000 Skopje Macedonia

Permanent Home Address: M.C.Filiposki 74 1230 Gostivar Macedonia

Mobile number 00389 72 321 111

email: c.kerala@doctor.com


Coşkun Kerala - Curriculum Vitae

EDUCATIONAL INFO:

Primary School: Mustafa Kemal ATATURK IOO, Gostivar, Macedonia Average grade for 8 study years 5.00 (scale from 1-5) Secondary School: SOU Pance Poxpovski, Gostivar, Macedonia Average grade for 4 study years 5.00 (scale from 1-5) President of the generation; University: Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia Department General Medicine III years - average grade 8.4 (scale from 5-10)

WORK EXPERIENCE : From 1999-2008 From 2003-2006 From 2001-2006 From 2010 till now 1st of January 2011 . 15th of March 2011 27-31 June 2011 6-10 July 2011

Active Member of Red Cross Society Leader of Team for Gostivar in Red Cross Society The head of IPG(Inter-Etnic projects) depertment Active Member of EMSA – Skopje, MACEDONIA Elected for Vice Coordinator of Twining Projects in EMSA-Skopje Active Member Of 1st Turkish-Macedonian , Cardiology meeting who organized in Skopje Participant EMSA Emergency Medicine Summer .

School 01 (Fisrt)

Active Member of organization team in. EMSA Emergency Medicine Summer .

School 02 (Second) 18-24 July 2011 18-24 July 2011

Member of organization team in Bologna . Process Follow-Up Workshop who organized In . Yeditepe University Istanbul (by EMSA,IFMSA) Member of organization team in MEDINE 2 . (Medical Education in Europe 2) who organized. in Yeditepe University Istanbul (by EMSA,IFMSA)


Coşkun Kerala - Curriculum Vitae

01-04 September 2011 09-12 November 2011 24 November 2011

Active Participant of EMSA GA. Leiden-Holland. Participant of ZIMS – Zagreb, Croatia. Active Member of TBH

COMMUNITY INVOLVEMENT & RECOGNISED ACHIEVEMENTS: September 2009

August 2010 September 2010 2-10 August 2010

Awarded with two year scholarship (for 1st and 2nd . year) from MATUSITEB o This Scholarship was given to me for my continuous success and the active participation in the extracurricular activities Certificate from Acibadem Faculty for students . exchange in Turkey Diploma for completed caregiver course in Clinical Center Gostivar Scholarship for Mentoring-program presented by Matusiteb.

OTHER SKILLS AND CERTIFICATES 03 March 2011 Basic communication Skills Workshop 26-31 January Training with Prof. Dr. Oktay Ergene In Izmir. 01-04 Sep, 09-12 November Face2Face meetings with EMSA Executive Board, And European Integration Director Mr. Starxidis. Excellent Leadership; Negation and Teamwork Flexibility/Adaptibility Communaciton Skills; Oral(Speaking) Listening Writing Study Smarter; Hobbies: Singing Playing/Watching Football, Basketball Swimming Reading a books Playing Okey Facebook / Twitter Computer/Technical Literacy;


CoĹ&#x;kun Kerala - Curriculum Vitae

Advanced knowledge of computers, hardwares and softer applications Microsoft Word, Microsoft Power Point Microsoft Excel, Microsoft Accesd Point Corel Draw, Adobe Photoshop. Languages: Native: Turkish, Macedonian Actively using : English, Albanian, Most of Slavic (Croatian, Bulgarian, Serbian, Bosnian, Slovakian) Pasive using: Greek, Arabian, Azerbajdzanian.

Mojata kandidatura za Koordinator za evropska integracija 2011-12  

Mojata kandidatura za Koordinator za evropska integracija 2011-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you