Page 19

4749-4750 2 – 28/12/1982 tarih ve 2766 Sayılı Kanunun geçici maddesi: Geçici Madde – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesine 19/9/1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan fıkra hükümlerine göre, sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine işlerine son verilenlerin durumları; sıkıyönetim komutanlıklarınca yeniden tetkik edilip, kamu hizmetlerinde görevlendirilemeyecekleri tespit edilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçiler bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar. Bunlar hakkında tabi oldukları; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu veya diğer sosyal güvenlik kurumları hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. 3 – 3/5/1985 tarih ve 3195 Sayılı Kanunun geçici maddesi: Geçici Madde – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 günden fazla süreden beri gözetim altında bulunanlar en geç 48 saat içinde yetkili hakim önüne çıkarılırlar. Ancak, gerekli işlemlerin yapılması için tanınan bu 48 saatlik süre sebebiyle 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesinin bu Kanunla değiştirilen son fıkrasındaki 45 günlük gözetim altında bulundurma müddeti hiç bir şekilde aşılamaz. 4 – 31/3/1988 tarih ve 3423 sayılı Kanunun geçici maddesi: Geçici Madde – Bu Kanunun yayımı tarihinden önce sıkıyönetim askeri mahkemelerince tutuklanarak askeri cezaevlerine alınan kişiler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.

1402 sayılı sıkıyönetim kanunu  
Advertisement