Page 1

Som kommunernes egen landsdækkende organisation udvikler og gennemfører COK både åbne uddannelser, kurser, seminarer, temamøder, konferencer, workshops m.v., samt interne forløb, der er tilpasset lokale behov, strategier, mål og værdier. Sammen med KL samarbejder vi med mere end 1.200 konsulenter og eksperter i tilrettelæggelsen af helhedsorienterede, anerkendende og praksisrettede læringsforløb til kommunale og regionale medarbejdere. Vi har både forståelse for – og erfaring med de konkrete udfordringer fra deltagernes hverdag og sammensætter derfor vores forløb med henblik på at udfordre og kvalificere håndteringen af de daglige udfordringer.

// læs hele kursusbeskrivelsen på www.cok.dk

om cok

2010-2011

her finder du os: Aalborg Gasværksvej 24, 3. sal 9000 Aalborg T: 87796300 E: nord@cok.dk

Århus Sønderhøj 16, 3. sal 8260 Viby J T: 87796300 E: midt@cok.dk

Odense Schacksgade 39 5000 Odense C T: 87796300 E: fyn@cok.dk

Grenaa Den Kommunale Højskole Kystvej 26 8500 Grenaa T: 87796300 E: dkh@cok.dk

Vejen Jyllandsgade 12 L 6600 Vejen T: 87796300 E: syd@cok.dk

Næstved Jernbanegade 12, 1. sal 4700 Næstved T: 87796300 E: sj@cok.dk

København Sundholmsvej 22 2300 København S T: 87796300 E: hos@cok.dk

UDSATTE børn, unge & familier – Bliv klædt på til indsatsen

cok tilbyder Det bedste kendskab til den kommunale organisation og den politiske sammenhæng

Det største kommunalt rettede udbud der garanterer din progression i læringen

Landsdækkende aktiviteter og fokus på fleksibilitet i din dagligdag

Professionelle rammer og administration

Interne og eksterne undervisere og konsulenter med erfaring fra den offentlige sektor

Åbne og virksomhedsinterne læringsforløb til alle typer af kommunale politikere, ledere og medarbejdere

Udsatte unge Styring og økonomi

Solid erfaring med kompetenceudvikling til den offentlige sektor med mere end 25.000 kunder årligt

Tryghed i opvæksten Tidlig indsats Børnekataloget 2010

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter i ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgave varetagelse.

www.cok.dk


Udsatte børn, unge & familier – Bliv klædt på til indsatsen TILMELDING

KURSER TRYGHED I OPVÆKSTEN kursusbetegnelse kursusDATO Metoder i familieorienteret alkoholbehandling

16.03.-17.03.11 (modul 1) og 10.05.-11.05.11 (modul 2)

Supervision for familieplejere – modulforløb

25.08.-26.08.10, 23.09.10, 23.11.10, 18.01.11, 19.01.11 og 25.05.-26.05.11

RUGO - Faglig opkvalificering for familieplejekonsulenter 02.05.-05.05.11 (modul 1) og 23.05.-26.05.11 (modul 2)

NYHEDSBREV: udsatte børn, unge & familier

KURSER TIDLIG INDSATS

Tilmeld dig på cok.dk/nyhedsbrev

kursusbetegnelse

KURSUSMODELLER

Læs mere om aktiviteter for udsatte børn, unge & familier på cok.dk

Læs mere om aktiviteterne og tilmeld dig på cok.dk – brug søgefeltet til at finde din aktivitet.

Tidlig indsats – en uddannelsespakke fra Servicestyrelsen til pædagogisk personale i dagstilbud. Deltagerne kan frit sammensætte uddannelsespakken efter 5 modeller: Model 1: To moduler på diplomniveau

Uddybende information

Model 2: To korte kurser Model 3: Et modul på diplomniveau og Model 4: Et kort kursus og et modul

Tryghed i opvæksten

Model 5: Tre korte kurser

Metoder i familieorienteret alkoholbehandling

KURSUSRÆKKE BØRNEKATALOGET 2010

Et alkoholproblem vedrører ikke kun den, der drikker. Alkoholproblemet er lige så belastende for partnere, børn og andre nære relationer. Børne- og familieperspektivet bør derfor altid inddrages i alkoholbehandlingen. På dette kursus arbejdes med metoder til faser i et behandlingsforløb, hvor målet er at bevæge sig fra et individuelt fokus til et familie- og børneorienteret fokus.

kursusbetegnelse Vælg mellem følgende kurser: En børnesag - forløb og centrale regler Systematik i sagsbehandlingen: Undersøgelse, handleplaner, opfølgning, dokumentation og effektmåling Når børn og unge har brug for hjælp - samarbejdet der nytter Støtte og indsatser til kriminelle unge - 1 Støtte og indsatser til kriminelle unge - 2 Støtte og indsatser til børn med fysisk og psykisk handicap

Supervision for familieplejere

Inddragelse af børn, forældre og netværk i sagsbehandlingen og under anbringelsen

COK har i samarbejde med bl.a. Kempler Instituttet udviklet en efteruddannelse i supervision, der retter sig specifikt til familieplejekonsulenterne. Uddannelsen er færdighedsorienteret og tager sigte på læring af faget supervision, herunder etablering af bæredygtig faglig og personlig kontakt mellem supervisor og supervisant.

Det vanskelige forældresamarbejde Børnesamtalen Overgreb på børn og unge (vold og seksuelt misbrug) Arbejdet med børn og unge med anden etnisk baggrund

KURSER UDSATTE UNGE kursusbetegnelse kursusDATO Kursus for opsøgende SSP medarbejdere

16.11.-18.11.10 eller 16.05.-18.05.11

Temadag: Coaching af unge - kom godt i gang

01.03.11 eller 02.03.11

Coaching af unge – et træningsforløb, internatforløb

26.09.-27.09.11 (modul 1) og 14.11.11 (modul 2)

RUGO – Faglig opkvalificering for familieplejekonsulenter

samt opfølgningsdag

KURSER STYRING OG ØKONOMI kursusbetegnelse kursusDATO Servicelovens § 41 og § 42 - fordybelsesseminar

18.11.-19.11.10 eller 09.05.-10.05.11

Styrk sagsbehandlingen vedrørende unge med

Afholdes som rekvireret forløb i egen kommune

handikap eller sindslidelser Dokumentation og evaluering på det specialiserede Udbydes i 2011 område for børn, unge og voksne Få styr på økonomien:

24.11-26.11.10. Udbydes også i foråret 2011

Det specialiserede område for børn og unge Få styr på økonomien på handikap- og psykiatriområdet Udbydes i 2011 Temadag: Få styr på ressourcerne til

FORHÅNDSTILMELD

24.11.10, 30.11.10,08.12.10. Udbydes også i 2011

specialundervisningsområdet

RUGO er en nøje beskrevet arbejdsmetode til at godkende og kvalificere plejefamilier, så plejebarn og familie bliver matchet bedst muligt. Ved deltagelse i kurset får du undervisning og træning i det samlede RUGO-koncept, der dækker telefoninterview, intromøder, forundersøgelse, grundkursus og netværksmøder. Tidlig indsats uddannelsespakke fra Servicestyrelsen til pædagogisk personale i dagstilbud

>> og arbejde målrettet med udsatte børn og deres udvikling. Uddannelsespakken skal samtidig sikre opmærksomhed om sprogvurderinger. Gennem nye undervisningsmetoder sættes deltagernes egen praksis i spil ved bl.a. et vejledningsforløb på arbejdspladsen. Deltagerne kan frit sammensætte uddannelsespakken efter fem modeller. Læs mere på www.cok.dk Børnekataloget 2010 (kursusrække) Kurser og uddannelser, der fokuserer på udfordringer, som er centrale for dig som leder eller medarbejder på Børne- og Ungeområdet. En kursusrække udbudt i samarbejde med Servicestyrelsen. Du kan deltage i aktiviteterne i forskellige dele af landet, eller du kan få kurset hjem i egen kommune - begge del efter “først til mølleprincippet”. Kursusaktiviteterne er gratis bortset fra et gebyr på 250 kr. pr. dag til forplejning og leje af lokale.

TEMADAG: Coaching af unge – kom godt i gang Med rollen som coach skaber du øget tillid og respekt i relationen med den unge – også de unge, som du måske betegner som uregerlige eller uopdragne. Gennem en coachende tilgang kan et væld af potientialer opdages og udnyttes. På kurset tilegnes du en praktisk værktøjskasse, som du også kan anvende til konflikthåndtering, svære unge- eller forældresamtaler eller til reel motivation bort fra destruktiv adfærd, misbrug eller kriminalitet. Coaching af unge – et træningsforløb, internatforløb samt opfølgningsdag Kurset er tilrettelagt som en praktisk orienteret introduktion og tilgang til coaching, der gennem demonstrationer af coaching i praksis, øvelser og løbende feedback placerer værktøjerne i din hånd. Efter kurset kan du anvende værktøjerne effektivt til at skabe flere resultater med de unge i dit faglige virke. Du vil erfare, hvordan de unge på en sjov og ansvarsfuld måde selv finder løsninger og motivation gennem dine spørgsmål.

Udsatte unge Kursus for opsøgende SSP medarbejdere Ny viden, metoder, konkrete værktøjer, inspiration, netværksdannelser og vidensdeling til håndtering af arbejdet i et konfliktfyldt praksisfelt. Deltagerne får viden om konkrete arbejdsmetoder i SSP-regi, love og relger, kommunikation og konflikthåndtering samt ADHD hos unge. Målgruppen er SSP-medarbejdere, ungdomskonsulenter og gadeplansmedarbejdere.

Styring og økonomi Servicelovens § 41 og § 42 – fordybelsesseminar Der vil på seminaret blive lagt vægt på metoder og konkrete sager. Vi tager udgangspunkt i både underviserens og deltagernes praksiseksempler, og vi laver grundige analyser af principafgørelser. Målgruppen er ledere og medarbejdere der vil have lov at dyrke det sværeste i Servicelovens §§ 41 og 42. Det forudsættes, at deltagerne behersker grundreglerne i §§ 41 og 42.

Bliv klædt på til arbejdet med udsatte børn og sprogvurdering. Få mulighed for at styrke kompetencerne til at identificere >>

Styring og økonomi

(fortsat)

Styrk sagsbehandlingen PÅ unge med handikap eller sindslidelser Kom på forkant med de støttebehov, den unge har i forbindelse med skiftet fra ung til voksen. Du får inspiration til den faglige og økonomiske styring af overgangen fra ung til voksen, indsigt i helhedsorienterede procedurer og rutiner, samt kendskab til arbejdsområder på tværs af sektorer. Dokumentation og evaluering på det specialiserede område for børn, unge og voksne På kurset lærer du at etablere dokumentation og evalueringer, mens du får adgang til den nyeste viden og indsigt i aktuelle problemstillinger på området. Vi diskuterer fagspecifikke hensyn og strategiske valg omkring evaluering, dokumentation og konsekvenser heraf. Endelig hjælper vi dig til at tilvejebringe viden, der i et ledelses- og styringsmæssigt perspektiv kan sikre læring og fortsat udvikling af aktiviteter.

Få styr på økonomien på handikap- og psykiatriområdet Få fod på de styringsmæssige vilkår og mulighederne for at sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og opfyldelse af den enkelte borgers behov. På kurset får du værktøjer til at arbejde systematisk og målrettet med ressourcestyring og aktivitetsbaseret økonomistyring. Det anbefales, at ledere og medarbejdere på området, deltager samlet. Få styr på ressourcerne til specialundervisningsområdet

Kontakt Udviklingskonsulent Lotte Hestebæk for mere information på: T: 8779 6363 E: loh@cok.dk

Tilmeld dig COKs målrettede nyhedsbreve på: cok.dk/nyhedsbrev og modtag relevante aktivitetstilbud direkte i din indbakke.

KL udbyder i samarbejde med COK en temadag, hvor økonomikonsulenter, der beskæftiger sig med specialundervisningsområdet, kan komme og høre om de seneste tendenser på området. Der vil også være rig lejlighed til at vidensdele med andre, der står i samme situation. Temadagen vil være bygget op om tre hjørnesten – tilvejebringelse af grundlag for styring, budgettilblivelse (herunder roller) og økonomistyring.

Få styr på økonomien: Det specialiserede område for børn og unge Området for udsatte børn og unge er et af de områder i kommunen, som er vanskeligt at styre, og hvor udgifterne vokser. På dette kursus vil I få inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan I kan forbedre styringen på økonomien, samtidig med at det faglige arbejde ikke sættes over styr. Få værktøjer til at arbejde systematisk og målrettet med ressourcestyring og aktivitetsbaseret økonomistyring.

Internt forløb i din kommune Det er muligt at hente alle vores åbne forløb hjem i egen kommune. Et rekvireret forløb kan være et traditionelt kursus med op til 30 deltagere, eller det kan f.eks. være en workshop med færre deltagere. Forløbet vil typisk tage udgangspunkt i en aktuel udfordring i egen organisation.

• Forhåndstilmeld dig uforpligtende på cok.dk og bliv automatisk opdateret om indhold, afholdelse og pris. www.cok.dk

// Følg med på cok.dk eller i vores nyhedsbrev for mere information om COK-kurser

Udsatte_Børn_Unge_Familier  

 Professionelle rammer og administration næstved Jernbanegade 12, 1. sal 4700 Næstved T: 87796300 E: sj@cok.dk  Landsdækkende aktiviteter...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you