Page 1

2010 Borgmesteruddannelsen Grundkursus for nyvalgte borgmestre · Introduktion til KKR og det regionale samarbejde · Borgmesterledelse · Borgmestercoaching · Styring af kommunens mål og ressourcer · Den politiske kommunikation · Mødeledelse, forhandling og netværksledelse www.cok.dk


Side 2

2010 Borgmesteruddannelsen

2010 Borgmesteruddannelsen

Grundkursus for nyvalgte borgmestre Kurset har til formål at ruste den nyvalgte borgmester til de opgaver, der knytter sig til borgmesterens forskellige roller. Gennem indlæg, dialog, øvelser og cases får du indsigt i dine rettigheder og pligter i rollen som formand for kommunalbestyrelsen, øverste daglige leder af forvaltningen og kommunens ansigt udadtil. På kurset får du også mulighed for at drøfte de vigtigste dagsordener for kommunesektoren, ligesom du vil få redskaber og inspiration til at håndtere den kommunale budgetlægning.

Kære borgmester Den danske borgmesterrolle er unik. Du er både den øverste politiske chef og den øverste administrative chef for en organisation, der spiller en central rolle i det danske velfærdssamfund. Som borgmester er du konstant i samspil med kommunalbestyrelsen, udvalgsformændene, gruppeformændene, direktionen, organisationen, borgerne, erhvervslivet og en lang række andre med interesse i, hvad kommunen gør og leverer. Vores almindelige forståelse af, hvad ledelse er, slår ikke til, når det handler om den folkevalgte borgmester. Vi må derfor definere, forstå og udvikle borgmesterledelse som en unik ledelsesdisciplin. Er du ny borgmester skal du finde din egen måde at udfylde borgmesterrollen på. Er du erfaren borgmester står du over for en ny valgperiode med nye udfordringer, som måske giver dig anledning til at blive opdateret og udfordret uden for dine vante rammer?

Foto og forsidefoto: Byrådssalen i Syddjurs Kommune.

KL og COK er opmærksomme på den afgørende rolle, borgmesterens ledelse har for udviklingen af både den enkelte kommune og for kommunestyret. Vi tilbyder derfor dig og de øvrige borgmestre en borgmesteruddannelse, der kan skræddersys til dit behov og dine interesser. Uddannelsen retter sig både til den nyvalgte og den erfarne borgmester og tager afsæt i de udfordringer, der tegner sig for denne valgperiode. Den økonomiske krise, tilpasning af kommunernes service, effektiviseringer og et stærkt samspil i hele kommunesektoren for at skabe og dokumentere resultater, udgør afsættet for uddannelsen.

Fire hovedtemaer danner rammen om kurset: Du vil få inspiration og værktøjer, som du vil få stor nytte af i din rolle som borgmester. Venlig Hilsen

Jens Hornemann Direktør, COK

Uddannelsen er bygget op som et modulsystem, der kan sammensættes, som du ønsker det. I dette katalog finder du de konkrete tilbud og aktiviteter, som borgmesteruddannelsen består af i 2010. Ud over det faglige udbytte giver kurserne dig en unik mulighed for at møde dine kolleger under afslappede og inspirerende former, hvor der deles viden, erfaringer og udfordringer.

Søren Thorup Afdelingschef, KL

– Borgmesterens rettigheder og pligter – formelt og i praksis. Temaet sætter fokus på de formelle regler, der gælder for borgmesterens daglige virke og hvordan de kommer til udtryk i omgangen med kommunalbestyrelsen, forvaltningen og borgerne. – Borgmesterens lederroller i forskellige situationer. Temaet tager fat i de redskaber, borgmesteren kan bruge til at håndtere de mangesidige roller: At sætte retning for det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen, at lede møderne, at kommunikere med pressen og omverdenen, at involvere borgerne, at indgå i samarbejdet med andre kommuner og at følge op på, om de politiske beslutninger virker. – De aktuelle strømninger i kommunestyret og den betydning, de har for borgmesterens rolle. Under temaet bliver der dels taget fat på kommunernes situation i lyset af den økonomiske krise, budgetsamarbejdet, udligningsdebatten og presset på arbejdsmarkedet, dels på de vigtigste områder, hvor kommunerne skal dokumentere re-

sultater – fx beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde, sundhedsområdet, miljøområdet og folkeskolen. – Borgmesterens rolle i den kommunale økonomistyring. Temaet belyser borgmesterens redskaber til at tilrettelægge kommunens styring af økonomien, herunder budgetprocessen.

Tid og sted: Den 3. – 4. marts 2010 på Schæffergaarden i Gentofte Kurset starter 1. dag kl. 12.00 og slutter 2. dag kl. 16.30. Instruktører:

Tid og sted: Den 24. – 25. februar 2010 på Vejlefjord i Vejle Kurset starter 1. dag kl. 12.00 og slutter 2. dag kl. 16.30

Peter Gorm Hansen Administrerende direktør, KL

Instruktører:

Jan Olsen Cheføkonom, KL

Søren Lund Hansen Kommunaldirektør, Ringsted Kommune Pris: Kr. 8.800 inkl. internatophold.

Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør, Fredensborg Kommune

Side 3


Side 4

2010 Borgmesteruddannelsen

2010 Borgmesteruddannelsen

Introduktion til KKR og det regionale samarbejde

Borgmesterledelse

Erfaringerne efter kommunalreformen viser, at nogle opgaver tilrettelægges bedst og mest effektivt i et fællesskab mellem kommunerne i regionen. KL’s fem kommunekontaktråd (KKR) har siden kommunalreformen været den organisatoriske ramme om dette samarbejde i hver region. Det er fx KKR, der har været den samlende aktør i forhold til sundhedsaftaler med regionen, rammeaftaler med regionen på det specialiserede socialområde, en regional udviklingsplan, et væksthus osv.

Kurset “Borgmesterledelse” har til formål at ruste den enkelte borgmester til bedre at kunne lede og styre sin kommune. Afsættet er en forståelse af borgmesterledelse som en unik ledelsesdisciplin, der skal foldes ud i én af Danmarks mest komplekse organisationer, nemlig kommunen.

I januar måned har der været konstituerende møder i alle fem KKR. Inden KKRmøderne i marts måned, hvor sagerne for alvor kommer på dagsordenen, kan du blive yderligere introduceret til KKR, din rolle som borgmester i dette arbejde og de særlige udfordringer, der venter i denne valgperiode.

Det sker på et dags kursus, hvor du bl.a. får indblik i: – Hvad kan KKR, og hvad kan KKR ikke? – KKR’s vigtigste udfordringer i denne valgperiode – Samspillet mellem KKR og kommunalbestyrelserne – De dilemmaer du som borgmester vil møde i det regionale samarbejde – og hvordan du kan tackle dem – Hvilke overvejelser du evt. selv kan gøre dig i forhold til at engagere kommunalbestyrelsen i det, der sker i KKR og i de øvrige regionale fora.

Instruktører:

Solvejg Schultz-Jakobsen Kontorchef, KL’s Ledelsessekretariat med ansvar for KKR

Tid og sted: Den 10. februar 2010 på Hotel Opus i Horsens Den 24. februar 2010 på Comwell i Roskilde Kurserne starter kl. 10 ogslutter kl. 13.

Jens Stenbæk 2. næstformand i Region Sjælland og formand for KKR-Sjælland i perioden 2006 – 2009 Pris: Kr. 1.850

Borgmesterens hverdag påvirkes af en lang række forhold, der har stor betydning for borgmesterens arbejde og resultater: Borgmesteren er både politisk og administrativ chef. Der skal arbejdes både strategisk, innovativt og med konkrete sager. Der er samspil – og konflikter – med et utal af aktører. Krav og forventninger til den enkelte borgmester er store. Prioritering af tid og indsats skal hele tiden overvejes nøje. Aftaler og arbejdsdeling med kommunens professionelle ledere er af vital betydning. Læg hertil, at hver enkelt borgmesters baggrund, forudsætninger og erfaringer er individuelle. På kurset går vi ombord i en kortlægning af de forskellige roller, krav, forventninger, samspil og udfordringer, som borgmesteren – nyvalgt som mere erfaren – står overfor. Der fokuseres på, hvilke personlige og faglige kompetencer, der skal trækkes på – og udvikles. Der arbejdes med redskaber, der kan bidrage til håndtering af både strategiske udfordringer og dagligdag. Gennem dialog, individuelle cases og øvelser afprøver og udvikler den enkelte borgmester sine færdigheder i borgmesterledelse. Kurset handler kort sagt om praksis, og gearer borgmesteren til bedre at kunne forstå og stå i spidsen for kommunen. På kurset er der også gode muligheder for at blive inspireret af borgmesterkolleger.

Med henblik på, at den enkelte borgmester kan målrette sin deltagelse – og blive skarpere på efterfølgende prioriteringer på hjemmebanen – gennemfører hver enkelt deltager en individuel ledertest inden kurset. Ledertesten foregår i dialog med en erfaren konsulent, og afdækker borgmesterens erfaring, stærke og svagere sider samt potentialer i forhold til borgmesterledelse. Ledertesten er personlig og fortrolig og sigter kun på, at den enkelte deltager kan optimere sin deltagelse i kurset. Resultatet af testen kendes kun af borgmesteren og konsulenten.

Instruktører:

Bente Buhl Rasmussen Afdelingschef, KL

Tid og sted: Den 13. april 2010 på Hotel Opus i Horsens Den 26. april 2010 på Hotel Storebælt i Nyborg

Søren Thorup Afdelingschef, KL

Den 28. april 2010 på Sørup Herregaard i Ringsted Kurserne starter kl. 9.00 og slutter kl. 17.30

Lars Lundgaard Partner, Lundgaard Konsulenterne Her er samlet et trekløver, hvis indsigt i og erfaringer med ledelse af danske kommuner kun vanskeligt kan matches. Ledertesten gennemføres af chefkonsulenter fra Lundgaard Konsulenterne. Pris: Kr. 15.200 inkl. ledertest.

Foto: Byrådssalen i Syddjurs Kommune.

Side 5


Side 6

2010 Borgmesteruddannelsen

2010 Borgmesteruddannelsen

Borgmesterværktøj:

Borgmestercoaching Erfaringsmæssigt vil man ved en fortrolig samtale under fire øjne komme tættere på de emner og udfordringer, som er relevante for dig som borgmester. Samtidig ved vi, at det ofte kan være en fordel med et råd eller to fra en uvildig, men vidende udefrakommende. Disse kendsgerninger lægges til grund for dette tilbud, hvor den enkelte borgmester tilbydes rådgivning og vejledning af en erfaren ledelses- og virksomhedskonsulent. Den enkelte borgmester sætter dagsordenen med afsæt i egne udfordringer og problematikker i borgmesterarbejdet.

Der lægges vægt på at rådgivning og vejledning – ud over at være fortrolig, uvildig og kompetent – giver borgmesteren både løsninger, energi og perspektiv i forhold til ét af Danmarks mest krævende jobs: Borgmesterens. Hermed supplerer borgmestercoaching, hvad borgmesteren kan opnå i netværk og gennem sparring med kommunaldirektør og andre rådgivere.

Side 7

Den politiske kommunikation Kontakt:

Søren Thorup Afdelingschef, KL T: 3370 3768 M: 2464 1740 E: sto@kl.dk

Borgmesteren er som kommunens øverste ansvarlige en vigtig kilde – og indimellem også skydeskive – for pressen. Kommunalreformen har ændret mediedækningen af kommunerne. Når pressen skruer op for kritikken, er den blevet hårdere og mere direkte. Det er et grundvilkår for borgmesteren – derfor er det vigtigt at være forberedt, når krisen opstår. De kritiske mediehistorier kan fylde meget, lige når de rammer – men det er ikke dem, der fylder mest i det samlede mediebillede for kommunen.

Som borgmester er det vigtigt at kunne håndtere sine relationer til medierne på en sådan måde, at man også får sat fremadrettede dagsordener i de lokale, regionale og landsdækkende medier – og på den måde får udnyttet sin rolle som central kilde i lokalsamfundet. På kurset vil perspektiverne i brug af nye medier også være et element. Centrale temaer: Hvad er en god kommunal historie – set med journalistens øjne?

Introduktion til værktøjer, der kan være hjælpsomme, når krisen banker på døren – eller når der skal sættes en offensiv dagsorden med kommunen som afsender. Hvordan kan kommunens egne medier bringes i spil som supplement til dagspressen? Hvordan kan nye online medier som Facebook, Twitter og Youtube tænkes med ind i den politiske kommunikation? Tid og sted:

Hvordan får borgmesteren tilrettelagt sit pressearbejde bedst muligt?

Afholdes regionalt i 3. og 4. kvartal.

Borgmesterværktøj:

Styring af kommunens mål og ressourcer Det er borgmesteren, der har styrepinden, når det handler om styring af kommunens ressourcer og mål – både i forhold til at få rejst debatten om at håndtere kommunens styringsudfordringer og i forhold til at få de politiske mål realiseret. Som borgmester bliver man i sidste ende målt på resultater, så en klar styringsog evalueringskultur er en vigtig del af borgmesterens værktøjer. På kurset får du introduktion til og øvelser i at arbejde med politiske styringsmodeller.

Centrale temaer: Hvad skal en politisk styringsmodel kunne for at sikre, at de politiske mål og forventningerne til opfyldelsen er klare?

Hvordan kommer man som borgmester på forkant med informationer om kommunens økonomi og den politiske målopfyldelse?

Hvad kan være en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem borgmesteren, kommunalbestyrelsen, direktionen, forvaltningen og institutionerne i realiseringen af de politiske mål?

Hvordan sikrer man en velfungerende evalueringskultur i kommunen, som kan dokumentere fremdriften? Tid og sted: Afholdes regionalt i 3. og 4. kvartal.

Borgmesterværktøj:

Mødeledelse, forhandling og netværksledelse Som borgmester er du i konstant samspil med kommunalbestyrelse, udvalgsformænd, borgere, erhvervsliv, direktion, organisation og en lang række andre interessenter.

En meget stor del af din mulighed for at få indflydelse og ideer og beslutninger gennemført, sker via møder, netværk og direkte forhandling. Som borgmester har du ofte rollen som mødeleder, men du indgår også i mange sammenhænge, hvor du er deltager, fx i regi af KKR og KL.

På kurset får du gennem arbejde med en række værktøjer mulighed for at udvikle dine kompetencer som mødeleder, forhandler og til at håndtere netværksledelse. Tid og sted: Afholdes regionalt i 3. og 4. kvartal.

Foto: Byrådssalen i Syddjurs Kommune.

HUSK: Borgmesterkonferencen 2010 COK har tradition for en årlig konference for landets borgmestre. Den fortsætter i den nye valgperiode.

I 2010 afholdes Borgmesterkonferencen torsdag den 2. december fra kl. 9.30-19.00 med efterfølgende middag og mulighed for overnatning.

Konferencen vil byde på en række inspirerende oplæg og mulighed for debat og erfaringsudveksling i en uformel ramme.


For yderligere information om Borgmesteruddannelsen kontakt venligst:

Søren Thorup Afdelingschef, KL M: 2464 1740 E: sto@kl.dk

Michel Weber Vicekontorchef, KL M: 2137 1437 E: msw@kl.dk

Fotos af Søren Thorup: Fotograf Mikael Rieck

Kontakt

Jacob Møller Konsulent, KL T: 3370 3574 E: jcm@kl.dk

Leif Fris Petersen Chefkonsulent, COK T: 4029 3443 E: lfp@cok.dk

Besøg www.cok.dk/politik for at læse mere og tilmelde dig.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter i ind- og udland. COK samarbejder med sin ejer KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgave.

Borgmesteruddannelsen 2010  

Grundkursus for nyvalgte borgmestre · Introduktion til KKR og det regionale samarbejde · Borgmesterledelse · Borgmestercoaching · St...

Advertisement