Page 1

đi học

ngủ dậy

đi ngủ

tắm

học bài

ra chơi


ăn tối

đọ c truyệ n

ăn sáng

rửa mặt

về nhà

đánh răng


đi học ngủ dậy đi ngủ

tắm


học bài ra chơi ăn tối đọc truyện


ăn sáng rửa mặt về nhà đánh răng


Bây giờ là mấ y giờ? Bây giờ là ...


Mấ y giờ rồ i ( ạ ) ? ...giờ rồi.


Bạ n ............... ... lúc mấ y giờ ? Mình........... lúc...giờ (...phút)


Bạ n đã ................. chư a? Chư a, mình chư a....

Flash cards daily routines  
Flash cards daily routines