Page 1

Coffee Traveler COFFEE • TRAVEL • LIFESTYLE

F

R

E

E

M

A

G

A

Z

I

N

E

นิตยสารที่คอยเติมเต็มวิธีคิดในโลกของกาแฟ

หวานละมุน

ร้านเบเกอรี่ของคนเชียงใหม่ ..............................................................

คุยกับแชมป์บาริสต้า

VIENNA 2012

..............................................................

พาไปชิมร้านเค้กแสนอร่อยของ

ชาคริต แย้มนาม ..............................................................

ทดสอบคุณภาพกาแฟ โดยคนกาแฟ .............................................................. ลายไทยในลาเต้อาร์ต facebook : coffeetravelermag

นิตยสารที่คอยเติมเต็มวิธีคิดในโลกของกาแฟ www.coffetravelermag.com


AD PAGE

AD PAGE


EDITOR’S NOTE .........................................................................................................................................................................................................................................

COFFEE TRAVELER TEAM

“นิ ต ยสารเล่ ม นี้ ใ ช้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งและต้ น แบบในการทำ � นิตยสาร Coffee Traveler ฉบับจริงเท่านั้น เนื้อหา การจัด เรียงตัวอักษรและรายละเอียดบางอย่างอาจขาดหายหรือ ไม่สมบูรณ์ไปบ้างในบางส่วนและอาจมีภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง กับเนื้อหาในคอลัมน์ โปรดอย่าถือเป็นเรื่องสำ�คัญ ” กองบรรณาธิการ

นิตยสารที่จะคอยเติมเต็มวิธีคิดในโลกของกาแฟ

ครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตการทำ�หนังสือ ผมเคยรับหน้าที่บรรณาธิการให้กับนิตยสากาแฟ ของเมืองไทยฉบับหนึ่ง ทำ�ให้เรียนรู้ว่าในโลกของกาแฟนั้นเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้ และค้นหา พร้อมแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของกาแฟใบนี้ นิตยสารเล่มนี้จึง เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมจากผู้รู้สู่ผู้ใฝ่รู้ เป็นสะพานทางแยกสำ�หรับการต่อยอดทาง ความคิด เพื่อให้เกิดการแตกแขนงทางปัญญาที่มากยิ่งขึ้น จนนำ�ไปสู่การพัฒนาทาง ความคิดสร้างสรรค์และนำ�วิธีคิดสร้างสรรค์นั้นนำ�ออกมาใช้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้

นิตยสารเล่มนี้อาจไม่ใช่นิตยสารที่เป็นวิชาการหรือสำ�หรับผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีทาง ด้านกาแฟโดยตรง แต่นิตยสารเล่มนี้เป็นสื่อที่สามารถนำ�เสนอด้วยความเป็นกลางได้ ในทุกมุมของโลกกาแฟ เป็นนิตยสารที่พร้อมจะอยู่เคียงแก้วกาแฟสำ�หรับคุณทุกๆ คน ทุกๆ กลุ่มที่รักในรสชาติของกาแฟ การท่องเที่ยว และการใช้ชีวิตได้ในโลกของความ เป็นจริง บรรณาธิการบริหาร

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย พ.ต.ท. อธิพงศ์ ทองแดง ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สมาคมกาแฟฯ บรรณาธิการบริหาร อนุรักษ์ คมขำ� กองบรรณาธิการ รณชัย บุพศิริ สุพิชญา คมขำ� ช่างภาพ นิวัฒน์ สงวนใจ ศิลปกรรม รณชัย บุพศิริ นิวัฒน์ สงวนใจ ตัดต่อรายการ รณชัย บุพศิริ กฤษฎา เจริญกิจอมร ฝ่ายโฆษณา สุพิชญา คมขำ� ad_coffeemag@yahoo.com Tel : 08 1556 6896 แยกสีและพิมพ์ Print City Company Limited ติดต่อโฆษณา Tel : 08 1556 6896 Tel : 08 6554 2473 Email popo_anu@yahoo.com somate_heaven@hotmail.com Facebook coffeetravelermag

................................................................................................

coffee traveler magazine july - august 2012

4

coffee traveler ฉบับ ปฐมฤกษ์ ประจำ�เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2555 ภาพปก : เมล็ดกาแฟคุณภาพดี

facebook : coffeetravelermag

AD PAGE


Coffee Traveler

COFFEE • TRAVEL • LIFESTYLE ISSUE 01 JULY - August 2012

CONTENT

F

R

E

E

M

A

G

A

Z

I

N

E

014

030

08 010 014 019 020 022 024 026 028 030 034 038 040 042 048 050 052 054

Here They Are What’s On Earth Cover Story Biz Splitz Agora Concept Corner I. Arch. Idol Latte Art Follow Me Recommend Let’s Talk I Think... Playlist Life Mirror Your Choices Calendar Contribution Next Issue

040 034

coffee traveler magazine july - august 2012

6

AD PAGE facebook : coffeetravelermag


‡ กับหลายสังคมหลากวัฒนธรรมมองโลกใน

แง่บวก กระชับกระเฉง มีความสุข กับการ เรียนรู้ชีวิต ‡

‡หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ กิ ด จากความสนใจในเรื่ อ ง

ของกาแฟจากคนทำ�นิตยสารกาแฟและคน ทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว ‡

‡รวมทั้งคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟ

ในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจากเมืองแห่ง กาแฟของประเทศไทย ‡

.................................................................. ‡อย่ า งจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ มี ทั้ ง วั ต ถุ ดิ บ และ

บุ ค คลากรที่ ม ากทั้ ง คุ ณ ภาพและความรู้ อย่างเช่นไร่กาแฟ โรงคั่วกาแฟ ‡

..................................................................

‡ ร้ า นกาแฟและคนในวงการกาแฟที่ ม าก

ด้วยความเข้าใจในเรื่องของกาแฟซึ่งนับได้ ว่าเชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟ ‡

..................................................................

‡และการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงทั้งด้านความ

รู้ เทคนิค วัตถุดิบและบุคลากร ที่รวบรวมไว้ มากมายที่นี่ ‡ ..................................................................

9

กาแฟและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวงการกาแฟ และการท่องเที่ยว รวมทั้งรสนิยมในการใช้ ชีวิต ‡ ‡ อันหลากหลายทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหว ในวงการกาแฟทั้ ง การสร้ า งธุ ร กิ จ การกิ น การดื่มและการเดินทางท่องเที่ยวให้เข้าได้ ‡

..................................................................

coffee traveler magazine july - august 2012

‡ เป็ น ไกด์ นำ � ทางที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ในเรื่ อ งของ

..................................................................

facebook : coffeetravelermag

ใช้เป็นข้อมูลได้จริงในเรื่องต่างๆ ที่นำ�เสนอ ผ่านหน้านิตยสาร ‡

..................................................................

8

‡ และต่างประเทศเรียนรู้ซึมซับและนำ�มา

..................................................................

coffee traveler magazine july - august 2012

เสริมปัญญาให้กับผู้อ่าน ให้สามารถก้าวทัน กระแสสังคม ข่าวสารทั้งในประเทศ ‡

..................................................................

WHAT’S DAY ARE

เราย่อข่าวสารเกี่ยวกับกาแฟจากทั่วโลกมาไว้ในมือคุณ

‡ เป็นนิตยสารที่จะคอยเติมพลังงานและ

..................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

HERE THEY ARE

facebook : coffeetravelermag


WHAT’S ON EARTH Koncept: ข่าวการจัดงานต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า การแข่งขันบาริสต้า งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ

ภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณ อบอุ่นสบาย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม... ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่ แขวนประดับร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อม อร่อยไปกับเมนูเค้กและขนย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม... ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพ วาดพู่กันจีนที่แขวนประดับร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่น สบาย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม... ‡

coffee traveler magazine july - august 2012

10

‡ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของ

ภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับร้านทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่น สบาย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับ ร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อมอร่อยไปกับเมนู เค้กและขนย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวน ประดับร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อมอร่อยไป กับเมนูเค้กและขนม.ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อมอร่อย ไปกับเมนูเค้กและขนย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนมร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อย้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับ ร้าน ‡

Coffee 101 with

SUNDAY

‡ ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่น

สบาย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม... ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับ ร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม... ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อมอร่อยไปกับผสาน ความอ่อนช้อย้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวขวนประดับ ‡ ....................................................................................................................................................................................................

‡ ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของ

........................................................................................................................................................................................................................................

Coffee 101 with Barista 101

Coffee 101 with SAMMER

Coffee 101 with

MONDAY

ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวน ประดับร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม... ร้าน ชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับ ร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสนที่แขวขวนประดับร้าน ‡ ‡

facebook : coffeetravelermag

coffee traveler magazine july - august 2012

11

facebook : coffeetravelermag


WHAT’S ON EARTH Koncept: ข่าวการจัดงานต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า การแข่งขันบาริสต้า งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ

Coffee 101 with X-Zite

‡ ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับ

ร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม... ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลา น้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม... ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม... ‡ ....................................................................................................................................................................................................

Coffee 101 with X-Zite ‡ ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่

แขวนประดับร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและ ขนม ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กเค้กและ ขนม้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม ‡

coffee traveler magazine july - august 2012

12

facebook : coffeetravelermag

AD PAGE


COVER STORY

เรียนรู้ทักษะ การคัดเมล็ดกาแฟคุณภาพ

“Koncept: Cover Story เรื่องจากปกซึ่งเป็นเรื่องราวของแวดวงกาแฟทั้งจากทั่วโลกและทั่วประเทศไทยที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะ เป็นธุรกิจกาแฟหรือเป็นคนในวงการกาแฟ รวมถึงกระแสและความนิยมต่างๆ เช่น ธุรกิจกาแฟ การนำ�เข้าเมล็ดกาแฟจากต่าง ประเทศ อัตราส่วนการนำ�เข้าและการส่งออกเมล็ดกาแฟ แบรนด์กาแฟ เป็นต้น และยังมีในส่วนของตัวบุคคลที่เป็นคนที่น่า จับตามองในขณะนั้น และต้องอยู่ในแวดวงของกาแฟ เช่น เจ้าของแบรนด์กาแฟที่สร้างแบรนด์ขึ้นใหม่ หรือมีแนวทางการทำ� ธุรกิจแบบใหม่อาจเป็นดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงที่กำ�ลังก้าวเข้ามาอยู่ในแวดวงกาแฟ ในด้านกระแสจะเป็นเรื่องของเทรนด์ การ ตกแต่งร้านต่างๆ ที่คนในแวดวงกาแฟให้ความสนใจ” coffee traveler magazine july - august 2012

14

facebook : coffeetravelermag

เที่ยวแบบยั่งยืนที่เกาะช้างกันดู เอาแบบ 3 วัน 2 คืน น่าจะกำ�ลังดีวัน แรกของการเที่ยวไปเรียนรู้ไป การเดินทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับจาก กรุงเทพฯ) น่าจะใช้เวลาในการขับรถประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง “เวลานี้นับว่าเป็นเวลาที่แสนวิเศษสุด สูดอากาศบริสุทธิ์ ทำ�หูให้ว่าง แล้วยัดสียงคลื่นเข้าไปแทนเสียงด่าของแฟน เอากล้องไปถ่ายโน่น บ้าง นี่บ้าง ตัวเองบ้าง ตามกระแสเด็กแนวที่ต้องห้อยกล้องไว้กับตัว ตลอดเวลา แล้วอัพลงเฟสบุ๊ค เพื่อให้คนทั้งโลกรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน และทำ�อะไร” คนโน้น ของ ตามกระแสเด็กแนวที่ต้องห้อยกล้องไว้กับ ตัวตลอดเวลา แล้วอัพลงเฟสบุ๊ค นโยบายที่แน่วแน่ของการเที่ยวเมือง ไทยให้ยั่งยืนพื่อเป็นการกระจายเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการกระจาย

coffee traveler magazine july - august 2012

วิธีเที่ยวแบบนั้นถือว่าตกเทรนด์ ถ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรู้เข้า คงเอาหน้าขุดทรายหนี เพราะสมัยนี้ต้องเที่ยวแบบเมืองไทยยั่งยืน เที่ยว ไปเรียนรู้ไปแบบในโฆษณา นั้นนับว่าเป็นวิธีเที่ยวแบบอินเทรนด์ของยุคนี้ เกาะช้างวันนี้เปลี่ยนไปมาก มีสถานที่เพื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น มีรีสอร์ทฮิบๆ สวยๆ เพิ่มมากขึ้น มีร้านอาหารอร่อยๆ ก็เพิ่มมากขึ้นอีก หลายร้าน และสำ�คัญมีร้านกาแฟและร้านเบเกอรี่อร่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกตั้ง หลายร้านงั้นเรามาลองตั้งโปรแกรมในการเที่ยวแบบยั่งยืนที่เกาะช้างกัน

...................................................................................................................

วิธีเที่ยวแบบนั้นถือว่าตกเทรนด์ ถ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรู้ เข้าคงเอาหน้าขุดทรายหนี เพราะสมัยนี้ต้องเที่ยวแบบเมืองไทยยั่งยืน เที่ยวไปเรียนรู้ไปแบบในโฆษณา นั้นนับว่าเป็นวิธีเที่ยวแบบอินเทรนด์ ของยุคนี้เกาะช้างวันนี้เปลี่ยนไปมาก มีสถานที่เพื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น มีรีสอร์ทฮิบๆ สวยๆ เพิ่มมากขึ้น มีร้านอาหารอร่อยๆ ก็เพิ่มมากขึ้นอีกหลายร้าน และสำ�คัญมีร้านกาแฟและร้านเบเกอรี่ อร่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายร้านงั้นเรามาลองตั้งโปรแกรมในการ

15

เอาแบบ 3 วัน 2 คืน น่าจะกำ�ลังดีวันแรกของการเที่ยวไปเรียนรู้ไป การ เดินทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับจากกรุงเทพฯ) น่าจะใช้เวลาในการขับรถ ประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง “เวลานี้นับว่าเป็นเวลาที่แสนวิเศษ สุด สูดอากาศบริสุทธิ์ ทำ�หูให้ว่างแล้วยัดสียงคลื่นเข้าไปแทนเสียงด่าของ แฟน เอากล้องไปถ่ายโน่นบ้าง นี่บ้าง ตัวเองบ้าง ตามกระแสเด็กแนวที่ ต้องห้อยกล้องไว้กับตัวตลอดเวลา แล้วอัพลงเฟสบุ๊ค เพื่อให้คนทั้งโลกรู้ ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนและทำ�อะไร” คนโน้น ของ ตามกระแสเด็กแนวที่ ต้องห้อยกล้องไว้กับตัวตลอดเวลา แล้วอัพลงเฟสบุ๊ค นโยบายที่แน่วแน่ ของการเที่ยวเมืองไทยให้ยั่งยืนพื่อเป็นการกระจายราพื่อเป็นการกระจาย ราพื่อเป็นการกระจายราพื่อเป็นการกระจายราพื่อเป็นการกระจาย

facebook : coffeetravelermag


คืน น่าจะกำ�ลังดีวันแรกของการเที่ยวไปเรียนรู้ไป การเดินทางจาก กรุงเทพฯ (ถ้านับจากกรุงเทพฯ) น่าจะใช้เวลาในการขับรถประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงหลายร้าน และสำ�คัญมีร้านกาแฟและร้านเบ เกอรี่อร่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายร้านงั้นเรามาลองตั้งโปรแกรมในการ เที่ยวแบบยั่งยืนที่เกาะช้างกันดู เอาแบบ 3 วัน 2 คืน น่าจะกำ�ลังดีวัน แรกของการเที่ยวไปเรียนรู้ไป การเดินทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับจาก กรุงเทพฯ) น่าจะใช้เวลาในการขับรถประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 1 ชั่ว โมงนทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับจากกช้เวารขับรถประมาณ วิธีเที่ยวแบบนั้นถือว่าตกเทรนด์ ถ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รู้เข้าคงเอาหน้าขุดทรายหนี เพราะสมัยนี้ต้องเที่ยวแบบเมืองไทย ยั่งยืน เที่ยวไปเรียนรู้ไปแบบในโฆษณา นั้นนับว่าเป็นวิธีเที่ยวแบบอิน เทรนด์ของยุคนี้เกาะช้างวันนี้เปลี่ยนไปมาก มีสถานที่เพื่อการเรียนรู้ ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น มีรีสอร์ทฮิบๆ สวยๆ เพิ่มมากขึ้น มีร้านอาหารอ ร่อยๆ ก็เพิ่มมากขึ้นอีกหลายร้าน และสำ�คัญมีร้านกาแฟและร้านเบ เกอรี่อร่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายร้านงั้นเรามาลองตั้งโปรแกรมในการ เที่ยวแบบยั่งยืนที่เกาะช้างกันดู เอาแบบ 3 วัน 2 คืน น่าจะกำ�ลัง ดีวันแรกของการเที่ยวไปเรียนรู้ไป การเดินทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับ จากกรุงเทพฯ)\ยกล้องไว้กับตัวตลอดเวลา แล้วอัพลงเฟสบุ๊ค เพื่อให้ คนทั้งโลกรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนและทำ�อะไร” คนโน้น ของพ่อค้าคน นี้ ที่มีให้เลือกซื้อมากมายหลายชนิด เพื่อเป็นการกระจายรายได้จาก เมืองสู่ชนบทตามนโยบายที่แน่วแน่ของ\ยืน

coffee traveler magazine july - august 2012

วิธีเที่ยวแบบนั้นถือว่าตกเทรนด์ ถ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรู้เข้า คงเอาหน้าขุดทรายหนี เพราะสมัยนี้ต้องเที่ยวแบบเมืองไทยยั่งยืน เที่ยว ไปเรียนรู้ไปแบบในโฆษณา นั้นนับว่าเป็นวิธีเที่ยวแบบอินเทรนด์ของยุคนี้ เกาะช้างวันนี้เปลี่ยนไปมาก มีสถานที่เพื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น มีรีสอร์ทฮิบๆ สวยๆ เพิ่มมากขึ้น มีร้านอาหารอร่อยๆ ก็เพิ่มมากขึ้นอีก หลายร้าน และสำ�คัญมีร้านกาแฟและร้านเบเกอรี่อร่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกตั้ง หลายร้านงั้นเรามาลองตั้งโปรแกรมในการเที่ยวแบบยั่งยืนที่เกาะช้างกัน ดู เอาแบบ 3 วัน 2 คืน น่าจะกำ�ลังดีวันแรกของการเที่ยวไปเรียนรู้ไป การเดินทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับจากกรุงเทพฯ) น่าจะใช้เวลาในการขับ รถประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงญมีร้านกาแฟและร้านเบเกอรี่อร่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายร้าน) น่าจะใช้เวลาในการขับรถประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงากกรุงเทพฯ (ถ้านับจากกรุงเทพฯ) น่าจะใช้เวลาในการขับรถ ประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง

........................................................................................................................................................................................................................................

ท้องฟ้าสดใสในช่วงฤดูฝนนั้นถือเป็นโชคดีที่เข้าข้างของคนชอบไป ทะเลหน้าฝน ซึ่งถือเป็นช่วงโลซีซั่นของแหล่งท่องเที่ยวของทุกที่ แต่ กลับเป็นที่ชื่นชอบของคนหลายคน เพียงเพราะเหตุผลไม่กี่ข้อที่ใช้ อ้างอิงได้อย่างไม่ขวยเขินคือ“ก็มันเงียบแถมห้องพักก็ถูก”ถ้าไปเกาะ ช้างวันนี้ก็เหมือนกับไปเกาะช้างวันนั้น ต้องนั่งเรือข้าม ต้องอาศัย รถสองแถว ต้องเดินเล่นเพลินๆ ถ่ายรูปริมหาด เก็บหอยเก็บปูเข้า กระเป๋าเอากลับบ้านและหาของอร่อยถูกปากไปตามประสาคนอยาก รู้อยากเห็น พอเย็นย่ำ�ตะวันคล้อยลงทะเลก็หาผับหาบาร์เท่ๆ ให้ตัว เองไปยืนเท่ๆ เผื่อจะมีฝรั่งสาวๆ ตาบอดอยากรู้จัก นั่นนับว่าฟลุ๊ค เหมือนถูกหวย ยวแบมากขึ้น มีรีสอร์ทฮิบๆ สวยๆ เพิ่มมากขึ้น มี ร้านอาหารอร่อยๆ ก็เพิ่มมากขึ้นอีกหลายร้าน และสำ�คัญมีร้าน กาแฟและร้านเบเกอรี่อร่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายร้านงั้นเรามาลอง ตั้งโปรแกรมในการเที่ยวแบบยั่งยืนที่เกาะช้างกันดู เอาแบบ 3 วัน 2

วิธีเที่ยวแบบนั้นถือว่าตกเทรนด์ ถ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรู้เข้า คงเอาหน้าขุดทรายหนี เพราะสมัยนี้ต้องเที่ยวแบบเมืองไทยยั่งยืน เที่ยว ไปเรียนรู้ไปแบบในโฆษณา นั้นนับว่าเป็นวิธีเที่ยวแบบอินเทรนด์ของยุคนี้ เกาะช้างวันนี้เปลี่ยนไปมาก มีสถานที่เพื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น มีรีสอร์ทฮิบๆ สวยๆ เพิ่มมากขึ้น มีร้านอาหารอร่อยๆ ก็เพิ่มมากขึ้นอีก หลายร้าน และสำ�คัญมีร้านกาแฟและร้านเบเกอรี่อร่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกตั้ง หลายร้านงั้นเราม\ไปเรียนรู้ไป การเดินทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับจาก กรุงเทพฯ) น่าจะใช้เวลาในการขับรถประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง

16

.........................................................................................................................................................................................................................................

COVER STORY

วิธีเที่ยวแบบนั้นถือว่าตกเทรนด์ ถ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รู้เข้าคงเอาหน้าขุดทรายหนี เพราะสมัยนี้ต้องเที่ยวแบบเมืองไทย ยั่งยืน เที่ยวไปเรียนรู้ไปแบบในโฆษณา นั้นนับว่าเป็นวิธีเที่ยวแบบอิน เทรนด์ของยุคนี้เกาะช้างวันนี้เปลี่ยนไปมาก มีสถานที่เพื่อการเรียนรู้ ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น มีรีสอร์ทฮิบๆ สวยๆ เพิ่มมากขึ้น มีร้านอาหารอ ร่อยๆ ก็เพิ่มมากขึ้นอีกหลายร้าน และสำ�คัญมีร้านกาแฟและร้านเบ เกอรี่อร่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายร้านงั้นเรามาลองตั้งโปรแกรมในการ เที่ยวแบบยั่งยืนที่เกาะช้างกันดู เอาแบบ 3 วัน 2 คืน น่าจะกำ�ลัง ดีวันแรกของการเที่ยวไปเรียนรู้ไป การเดินทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับ จากกรุงเทพฯ) น่าจะใช้เวลาในการขับรถประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง “เวลานี้นับว่าเป็นเวลาที่แสนวิเศษสุด สูดอากาศบริสุทธิ์ ทำ� หูให้ว่างแล้วยัดสียงคลื่นเข้าไปแทนเสียงด่าของแฟน เอากล้องไปถ่าย โน่นบ้าง นี่บ้าง ตัวเองบ้าง ตามกระแสเด็กแนวที่ต้องห้อยกล้องไว้กับ ตัวตลอดเวลา แล้วอัพลงเทตามนโยบายที่แน่วแน่ของการเที่ยวเมือง ไทยให้ยั่งยืน” คนโน้น ของเลือกซื้อมากมายหลายชนิด เพื่อเป็นการ กระจายรายได้จากเมืองสู่ชนบทตามนโยบายที่แน่วแน่ของการเที่ยว เมืองไทยให้ยั่งยืน

วิธีเที่ยวแบบนั้นถือว่าตกเทรนด์ ถ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรู้เข้า คงเอาหน้าขุดทรายหนี เพราะสมัยนี้ต้องเที่ยวแบบเมืองไทยยั่งยืน เที่ยว ไปเรียนรู้ไปแบบในโฆษณา นั้นนับว่าเป็นวิธีเที่ยวแบบอินเทรนด์ของยุคนี้ เกาะช้างวันนี้เปลี่ยนไปมาก มีสถานที่เพื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น มีรีสอร์ทฮิบๆ สวยๆ เพิ่มมากขึ้น มีร้านอาหารอร่อยๆ ก็เพิ่มมากขึ้นอีก หลายร้าน และสำ�คัญมีร้านกาแฟและร้านเบเกอรี่อร่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกตั้ง หลายร้านงั้นเรามาลองตั้งโปรแกรมในการเที่ยวแบบยั่งยืนที่เกาะช้างกัน ดู เอาแบบ 3 วัน 2 คืน น่าจะกำ�ลังดีวันแรกของการเที่ยวไปเรียนรู้ไป การเดินทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับจากกรุงเทพฯ) น่าจะใช้เวลาในการขับ รถประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง “เวลานี้นับว่าเป็นเวลาที่แสนวิเศษ สุด สูดอากาศบริสุทธิ์ ทำ�หูให้ว่างแล้วยัดสียงคลื่นเข้าไมนโยบายที่แน่วแน่ ของการเที่ยวเมืองไทยให้ยั่งยืนาง นี่บ้าง ตัวเองบ้าง ตามกระแสเด็กแนว ที่ต้องห้อยกล้องไว้กับตัวตลอดเวลา แล้วอัพลงเฟสบุ๊ค เพื่อให้คนทั้งโลกรู้ ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนและทำ�อะไร” คนโน้น ของพ่อค้าคนนี้ ที่มีให้เลือก ซื้อมากมายหลายชนิด เพื่อเป็นการกระจายรายได้จากเมืองสู่ชนบทตาม นโยบายที่แน่วแน่ของการเที่ยวเมืองไทยให้ยั่งยืน

วิธีเที่ยวแบบนั้นถือว่าตกเทรนด์ ถ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรู้ เข้าคงเอาหน้าขุดทรายหนี เพราะสมัยนี้ต้องเที่ยวแบบเมืองไทยยั่งยืน เที่ยวไปเรียนรู้ไปแบบในโฆษณา นั้นนับว่าเป็นวิธีเที่ยวแบบอินเทรนด์ ของยุคนี้เกาะช้างวันนี้เปลี่ยนไปมาก มีสถานที่เพื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น มีรีสอร์ทฮิบๆ สวยๆ เพิ่มมากขึ้น มีร้านอาหารอร่อยๆ ก็เพิ่มมากขึ้นอีกปรแกรมในการเที่ยเดินทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับ จากกรุงเทพฯ) ชั่วโมง 1 ชั่วโมง

facebook : coffeetravelermag

coffee traveler magazine july - august 2012

17

facebook : coffeetravelermag


COVER STORY

BIZ SPLITZ

ท้องฟ้าสดใสในช่วงฤดูฝนนั้นถือเป็นโชคดีที่เข้าข้างของคนชอบไป ทะเลหน้าฝน ซึ่งถือเป็นช่วงโลซีซั่นของแหล่งท่องเที่ยวของทุกที่ แต่ กลับเป็นที่ชื่นชอบของคนหลายคน เพียงเพราะเหตุผลไม่กี่ข้อที่ใช้ อ้างอิงได้อย่างไม่ขวยเขินคือ“ก็มันเงียบแถมห้องพักก็ถูก”ถ้าไปเกาะ ช้างวันนี้ก็เหมือนกับไปเกาะช้างวันนั้น ต้องนั่งเรือข้าม ต้องอาศัย รถสองแถว ต้องเดินเล่นเพลินๆ ถ่ายรูปริมหาด เก็บหอยเก็บปูเข้า กระเป๋าเอากลับบ้านและหาของอร่อยถูกปากไปตามประสาคนอยาก รู้อยากเห็น พอเย็นย่ำ�ตะวันคล้อยลงทะเลก็หาผับหาบาร์เท่ๆ ให้ตัว เองไปยืนเท่ๆ เผื่อจะมีฝรั่งสาวๆ ตาบอดอยากรู้จัก นั่นนับว่าฟลุ๊ค เหมือนถูกหวย ยวแบมากขึ้น มีรีสอร์ทฮิบๆ สวยๆ เพิ่มมากขึ้น มี ร้านอาหารอร่อยๆ ก็เพิ่มมากขึ้นอีกหลายร้าน และสำ�คัญมีร้าน กาแฟและร้านเบเกอรี่อร่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายร้านงั้นเรามาลอง ตั้งโปรแกรมในการเที่ยวแบบยั่งยืนที่เกาะช้างกันดู เอาแบบ 3 วัน 2

ปรีชญา พงษ์ธนานิกร “ไอซ์”

คืน น่าจะกำ�ลังดีวันแรกของการเที่ยวไปเรียนรู้ไป การเดินทางจาก กรุงเทพฯ (ถ้านับจากกรุงเทพฯ) น่าจะใช้เวลาในการขับรถประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงหลายร้าน และสำ�คัญมีร้านกาแฟและร้านเบ เกอรี่อร่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายร้านงั้นเรามาลองตั้งโปรแกรมในการ เที่ยวแบบยั่งยืนที่เกาะช้างกันดู เอาแบบ 3 วัน 2 คืน น่าจะกำ�ลังดีวัน แรกของการเที่ยวไปเรียนรู้ไป การเดินทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับจาก กรุงเทพฯ) น่าจะใช้เวลาในการขับรถประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 1 ชั่ว โมงนทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับจากกช้เวารขับรถประมาณ

“เป็นบทความจากผู้เชี่ยวชาญในวงการกาแฟทั้งในและต่าง ประเทศ ที่จะมาบอกถึงข่าวคราว ความเป็นไปในทิศทาง ต่างๆ และในทุกเรื่องของวงการกาแฟ รวมถึงบทความที่ รวบรวมขึ้นมาเองในเรื่องที่น่าสนใจในขณะนั้น” หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟแต่เป็นนิตยสารสำ�หรับ ทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟที่ จะคอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองใน มุมของแต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟ จากคนทำ�นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว รวม ถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิด ขึ้นมาจากเมืองแห่งกาแฟของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่ มีทั้งวัตถุดิบและบุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพและความรู้ อย่างเช่น ไร่กาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟและคนในวงการกาแฟที่มากด้วย ความเข้าใจในเรื่องของกาแฟ ซึ่งนับได้ว่าเชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่ง กาแฟและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ เทคนิค วัตถุดิบ และบุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็นจุดกำ�เนิดเริ่มต้นของ นิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟที่รักในการท่องเที่ยวและ ใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มคนที่รวมตัวในการจัดทำ� นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ทั้งหมดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้สามารถนำ�เสนอเรื่องราว ของกาแฟ ธุรกิจกาแฟ และข่าวสารด้านต่างๆ ได้ครบถ้วน รอบด้าน และเป็นกลางมากที่สุด

วิธีเที่ยวแบบนั้นถือว่าตกเทรนด์ ถ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รู้เข้าคงเอาหน้าขุดทรายหนี เพราะสมัยนี้ต้องเที่ยวแบบเมืองไทย ยั่งยืน เที่ยวไปเรียนรู้ไปแบบในโฆษณา นั้นนับว่าเป็นวิธีเที่ยวแบบอิน เทรนด์ของยุคนี้เกาะช้างวันนี้เปลี่ยนไปมาก มีสถานที่เพื่อการเรียนรู้ ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น มีรีสอร์ทฮิบๆ สวยๆ เพิ่มมากขึ้น มีร้านอาหารอ ร่อยๆ ก็เพิ่มมากขึ้นอีกหลายร้าน และสำ�คัญมีร้านกาแฟและร้านเบ เกอรี่อร่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายร้านงั้นเรามาลองตั้งโปรแกรมในการ เที่ยวแบบยั่งยืนที่เกาะช้างกันดู เอาแบบ 3 วัน 2 คืน น่าจะกำ�ลัง ดีวันแรกของการเที่ยวไปเรียนรู้ไป การเดินทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับ จากกรุงเทพฯ)\ยกล้องไว้กับตัวตลอดเวลา แล้วอัพลงเฟสบุ๊ค เพื่อให้ คนทั้งโลกรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนและทำ�อะไร” คนโน้น ของพ่อค้าคน นี้ ที่มีให้เลือกซื้อมากมายหลายชนิด เพื่อเป็นการกระจายรายได้จาก เมืองสู่ชนบทตามนโยบายที่แน่วแน่ของ\ยืน

coffee traveler magazine july - august 2012

18

facebook : coffeetravelermag

coffee traveler magazine july - august 2012

................................................................................................................................................

Biz SPLITZ

19

เป็นผู้นำ�ด้านนิตยสารกาแฟและการท่องเที่ยวเล่มแรกของประเทศไทย และยังรวมถึง Life style สำ�หรับการใช้ชีวิต เป็นคู่มือในเรื่องของการกิน การชง และสุนทรียะในการดื่มกาแฟ เพื่อเพิ่มอรรถรสของกาแฟถ้วยโปรด ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของคนเมืองได้ อย่างชัดเจน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มคนทำ�ธุรกิจร้านกาแฟ และ ผู้ที่สนใจในเรื่องของกาแฟ การทำ�กาแฟ ชื่นชอบที่จะค้นหาสถานที่กิน ดื่ม และเทคนิควิธีการและความรู้ในทุกๆ ด้านของศาสตร์สำ�หรับกาแฟ รวมถึงผู้มีใจรักในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถี ชีวิต และความคิดของคน ผ่านนิตยสารกาแฟเล่มนี้ที่อยู่เคียงข้างกาแฟ ถ้วยโปรดของทุกคน เป็นนิตยสารที่จะคอยเติมพลังงานและเสริมปัญญา ให้กับผู้อ่าน ให้สามารถก้าวทันกระแสสังคม ข่าวสารทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เรียนรู้ ซึมซับและนำ�มาใช้เป็นข้อมูลได้จริงในเรื่องต่างๆ ที่ นำ�เสนอผ่านหน้านิตยสาร แรกของการเที่ยวไปเรียนรู้ไป การเดินทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับจาก กรุงเทพฯ) น่าจะใช้เวลาในการขับรถประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง ทางจากกรุงเทพฯ (ถ้านับจากกช้เวารขับรถประมาณ วิธีเที่ยวแบบนั้น ถือว่าตกเทรนด์ ถ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรู้เข้าคงเอาหน้าขุดทราย หนี เพราะสมัยนี้ต้องเที่ยวแบบเมืองไทยยั่งยืน เที่ยวไปเรียนรู้ไปแบบใน โฆษณา นั้นนับว่าเป็นวิธีเที่ยวแบบอินเทรนด์ของยุคนี้เกาะช้างวันนี้เปลี่ยน ไปมาก มีสถานที่เพื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น มีรีสอร์ทฮิบๆ สวยๆ เพิ่มมากขึ้น มีร้านอาหารอร่อยๆ ก็เพิ่มมากขึ้นอีกหลายร้าน และสำ�คัญมี ร้านกาแฟและร้านเบเกอรี่อร่อยๆรู้ไป facebook : coffeetravelermag


AGORA

AGORA

เชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้าน ความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและบุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็น จุดกำ�เนิดเริ่มต้นของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟที่รักใน การท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มคนที่รวม ตัวในการจัดทำ�นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ทั้งหมดไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้สามารถ นำ�เสนอเรื่องราวของกาแฟ ธุรกิจกาแฟ และข่าวสารด้านต่างๆ ได้ ครบถ้วน รอบด้าน และเป็นกลางมากที่สุด เป็ น ผู้ นำ � ด้ า นนิ ต ยสารกาแฟและการท่ อ งเที่ ย วเล่ ม แรกของ ประเทศไทย และยังรวมถึง Life style สำ�หรับการใช้ชีวิตคนทำ�ผู้อ่าน

............................................................................

Agora cafe

เชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้าน ความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและบุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็น จุดกำ�เนิดเริ่มต้นของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟที่รักใน การท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มคนที่รวม ตัวในการจัดทำ�นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ทั้งหมดไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้สามารถ นำ�เสนอเรื่องราวของกาแฟ ธุรกิจกาแฟ และข่าวสารด้านต่างๆ ได้ ครบถ้วน รอบด้าน และเป็นกลางมากที่สุด เป็นผูน้ �ำ ด้านนิตยสารกาแฟและการท่องเทีย่ วเล่มแรกของประเทศไทย

cafe

“ร้านหรือธุรกิจกาแฟที่กำ�ลังเกิดขึ้นใหม่และกำ�ลังได้ รับความสนใจในวงกว้าง ทั้งในเมืองไทยและจากทั่ว โลก เช่น เสนอเรื่องราวการดำ�เนินธุรกิจให้อยู่รอด ของเมล็ดกาแฟยี่ห้ออาข่าหรือการขยายสาขาของ ร้านกาแฟ เป็นต้น”

เป็ น ผู้ นำ � ด้ า นนิ ต ยสารกาแฟและการท่ อ งเที่ ย วเล่ ม แรกของ ประเทศไทย และยังรวมถึง Life style สำ�หรับการใช้ชีวิต เป็นคู่มือ

coffee traveler magazine july - august 2012

20

facebook : coffeetravelermag

coffee traveler magazine july - august 2012

...................................................................

Koncept: Agora

เชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้าน ความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและบุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็น จุดกำ�เนิดเริ่มต้นของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟที่รักใน การท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มคนที่รวม ตัวในการจัดทำ�นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ทั้งหมดไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้สามารถ นำ�เสนอเรื่องราวของกาแฟ ธุรกิจกาแฟ และข่าวสารด้านต่างๆ ได้ ครบถ้วน รอบด้าน และเป็นกลางมากที่สุด

21

เชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้าน ความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและบุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็น จุดกำ�เนิดเริ่มต้นของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟที่รักใน การท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มคนที่รวม ตัวในการจัดทำ�นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ทั้งหมดไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้สามารถ นำ�เสนอเรื่องราวของกาแฟ ธุรกิจกาแฟ และข่าวสารด้านต่างๆ ได้ ครบถ้วน รอบด้าน และเป็นกลางมากที่สุด เป็ น ผู้ นำ � ด้ า นนิ ต ยสารกาแฟและการท่ อ งเที่ ย วเล่ ม แรกของ ประเทศไทย และยังรวมถึง Life style สำ�หรับการใช้ชีวิต เป็นคู่มือ

facebook : coffeetravelermag


CONCEPT CORNER

นำ�เสนอในเรื่องของคน บุคคล ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเล่ม

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่ เป็ น นิ ต ยสารสำ � หรั บ ทุ ก คนที่ รั ก ในสุ น ทรี ย ะของ กาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะคอยเติม เต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธี มองในมุมของแต่ละคน

“นำ�เสนอภาพร้านกาแฟที่ตกแต่งสวยงาม มีสไตล์ ชัดเจน แนวทางการตกแต่ง งบประมาณการ ตกแต่ง คอนเซปต์ที่ใช้ในการตกแต่งร้าน แนวทาง การตลาด เป็นแปลนที่ออกแบบโดยสถาปนิกที่ จะมาออกแบบร้านกาแฟด้วยโจทย์และขนาดของ พื้นที่ที่ให้ในแต่ละเล่ม เช่น ออกแบบสร้างร้าน กาแฟภายในตึกแถวขนาด 5 x 5 เมตร พร้อมบอก ถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงราคาประมาณการ ลงทุน เป็นต้น แนะนำ�สถานที่ท่องเที่ยวทั้งจากทั่ว ไทยและทั่วโลก”

coffee traveler magazine july - august 2012

22

นิ ต ยสารเล่ ม นี้ เ กิ ด จากความสนใจในเรื่ อ งของ กาแฟจากคนทำ�นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสาร ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจ ในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมา จากเมืองแห่งกาแฟของประเทศไทยอย่างจังหวัด เชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบและบุคคลากรที่มากทั้ง คุณภาพและความรู้ อย่างเช่นไร่กาแฟ โรงคั่ว กาแฟ ร้านกาแฟและคนในวงการกาแฟที่มาก ด้วยความเข้าใจในเรื่องของกาแฟ ซึ่งนับได้ว่า เชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการท่องเที่ยว อย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและ บุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็นจุด กำ�เนิดเริ่มต้นของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อ คอกาแฟที่ รั ก ในการท่ อ งเที่ ย วและใช้ ชี วิ ต อย่ า ง อิสระได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มคนที่รวมตัวในการ จัดทำ�นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ทั้งหมด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้สามารถนำ�เสนอเรื่องราวของ กาแฟ ธุรกิจกาแฟ และข่าวสารด้านต่างๆ ได้ครบ ถ้วน รอบด้าน และเป็นกลางมากที่สุด

facebook : coffeetravelermag

coffee traveler magazine july - august 2012

เล่มนี้เอาใจคนรัก วินเทจสักหน่อย มาลองดูกัน

โคมไฟรุ่นคุณปู่ ราคา 1000 บาท จาก รัชดาไนท์ แก้วใสมีหู ราคา 60 บาท จาก สวนลุม เก้าอี้ส่องสว่าง ราคา 500 บาท จาก คลองเตย

นาต่างใกล้ตาย ราคา 100 บาท จาก วัดเสมียนนารี

23

นาฬิกาเรโทร ราคา 300 บาท จาก คลองถม

ชุดโต๊ะทานข้าว ราคา 2000 บาท จาก วัดปันเส่า

ภาพเขียนปีกัสโซ่ ราคา ประเมินค่าไม่ได้ จาก ห้องประมูล แก้วตราไก่รุ่นแรก ราคา 3000 บาท จาก ลำ�ปาง

facebook : coffeetravelermag

PICK IT UP

...................................................................................................................................................................................................................................................

CONCEPT CORNER

Vintage style collection


I. ARCH.

GOOD COFFEE BAR มาเปิดร้านกาแฟเก๋ๆกันเถอะ

“แปลนนีส้ �ำ หรับพืน้ ทีห่ น้ากว้าง3.5x8เมตรลักษณะพืน้ ทีห่ น้าแคบ

แต่ลกึ ยาวไปด้านหลังเป็นโครงสร้างอาคารแบบลอยตัวเว้นขอบรอบ ร้านด้วยสวนสวยเพือ่ ต้องการให้ผนังด้านข้างเป็นกระจกเพือ่ เพิม่ มุม มองให้ดกู ว้างขึน้ และจะทำ�ให้รา้ นดูกว้างขึน้ อีกด้วย ด้วยพืน้ ทีย่ าว เข้าไปทางด้านหลังจึงเรียงลำ�ดับส่วนต่างๆเป็นเส้นตรงคือเมือ่ เข้ามา จะพบกับระเบียงโล่ง ถัดไปเป็นส่วนด้านในร้าน เคาน์เตอร์บาร์ และ ห้องเก็บของ และควรให้สกี บั ร้านนีเ้ ป็นแบบสี pastel น่าจะเหมาะสม ที่สุด”

PLAN

ชั้น 1 1. จอดรถ 2. ห้องรับแขก 3. ห้องน้ำ� 4. ห้องอาหาร 5. ครัว ชั้น 2 6. ห้องอ่านหนังสือ 7. ห้องน้ำ� 8. ห้องแต่งตัว 9. ห้องนอน ชั้น3 10. ห้องนอน 11. ห้องน้ำ� 12. ห้องแต่งตัว 13. ห้องนอน ชั้น 4 14. ห้องนอน 15. ห้องน้ำ� 16. ห้องเก็บของ 17. ห้องพระ

coffee traveler magazine july - august 2012

24

facebook : coffeetravelermag

coffee traveler magazine july - august 2012

25

facebook : coffeetravelermag


IDOL

ปรีชญา พงษ์ธนานิกร “ ไอซ์ “ นักแสดงภาพยนตร์ ATM เออรัก เออเร่อ .................................................................................................

Koncept: Idol “นำ � เสนอเป็ น บทสั ม ภาษณ์ ข องนั ก ธุรกิจในวงการกาแฟ เจ้าของร้าน กาแฟ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดย มี เ นื้ อ หาที่ พู ด ถึ ง ความเป็ น มาเป็ น ไปของสิ่งที่กำ�ลังทำ� แนวคิดในการ บริหาร อุปสรรคในการดำ�เนินธุรกิจ ฯลฯ”

หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสารสำ�หรับทุก คนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะคอยเติม เต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของแต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคนทำ�นิตยสาร กาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจ ในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจากเมืองแห่งกาแฟของ ประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบและบุคคลากรที่มาก ทั้งคุณภาพและความรู้ อย่างเช่นไร่กาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟและ คนในวงการกาแฟที่มากด้วยความเข้าใจในเรื่องของกาแฟ ซึ่งนับได้ว่า

coffee traveler magazine july - august 2012

26

facebook : coffeetravelermag

หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย

ของรสกาแฟ ที่จะคอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับ วิธีมองในมุมของแต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของ กาแฟจากคนทำ�นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว รวม ถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมา จากเมืองแห่งกาแฟของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบ หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย และบุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพและความรู้นิตยสารกาแฟเล่มนี้ที่อยู่เคียง ตัวในการจัดทำ�นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ทั้งหมดไม่ได้มีส่วน ข้างกาแฟถ้วยโปรดของทุกคน เสนอผ่านหน้านิตยสาร เกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้สามารถ นำ�เสนอเรื่องราวของกาแฟ ธุรกิจกาแฟ และข่าวสารด้านต่างๆ ได้ หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสารสำ�หรับ ครบถ้วน รอบด้าน และเป็นกลางมากที่สุด ทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะ เป็ น ผู้ นำ � ด้ า นนิ ต ยสารกาแฟและการท่ อ งเที่ ย วเล่ ม แรกของ คอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของ ประเทศไทย และยังรวมถึง Life style สำ�หรับการใช้ชีวิต เป็นคู่มือ แต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคนทำ� ในเรื่องของการกิน การชง และสุนทรียะในการดื่มกาแฟ เพื่อเพิ่ม นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่นใหม่ๆ เชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้าน ความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและบุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็น จุดกำ�เนิดเริ่มต้นของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟที่รักใน การท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มคนที่รวม

“ เธอมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง 407 เที่ยวบินผี ...ขอบอกว่า สาว น้อยแอปเปิ้ลนั้น ทั้งสวย ทั้งเก่ง ” หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย

หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย

........................................................................................................

Preechaya Pongthananikorn

..........................................................................................

หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย

อรรถรสของกาแฟถ้วยโปรดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนอง ความต้องการของคนเมืองได้อย่างชัดเจน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มคนทำ�ธุรกิจร้านกาแฟ และผู้ที่สนใจในเรื่องของกาแฟ การทำ� กาแฟ ชื่นชอบที่จะค้นหาสถานที่กิน ดื่ม และเทคนิควิธีการและความ รู้ในทุกๆ ด้านของศาสตร์สำ�หรับกาแฟ รวมถึงผู้มีใจรักในการเดิน ทางท่องเที่ยวทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความคิดของ คน ผ่านนิตยสารกาแฟเล่มนี้ที่อยู่เคียงข้างกาแฟถ้วยโปรดของทุกคน

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสารสำ�หรับ ทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะคอย เติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของแต่ละ คน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคนทำ�คนทำ� หน้านิตยสาร

เป็นนิตยสารที่จะคอยเติมพลังงานและเสริมปัญญาให้กับผู้อ่านให้ สามารถก้าวทันกระแสสังคม ข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย

เรียนรู้ ซึมซับและนำ�มาใช้เป็นข้อมูลได้จริงในเรื่องต่างๆ ที่นำ�เสนอ ผ่านหน้านิตยสาร หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟแต่ เป็นนิตยสารสำ�หรับทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟและความลุ่มลึก

coffee traveler magazine july - august 2012

27

facebook : coffeetravelermag


LATTE ART

1

เป็นไกด์นำ�ทางที่น่าเชื่อถือในเรื่องของกาแฟ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับวงการ

2

เป็นไกด์นำ�ทางที่น่าเชื่อถือในเรื่องของกาแฟ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับวงการ

Latte atte art By: Anurak komkam

เป็นไกด์นำ�ทางที่น่าเชื่อถือในเรื่องของกาแฟ และทุกสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับวงการ

3

เป็นไกด์นำ�ทางที่น่าเชื่อถือในเรื่องของกาแฟ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับวงการ

4

เป็นไกด์นำ�ทางที่น่าเชื่อถือในเรื่องของกาแฟ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับวงการ

5

เป็นไกด์นำ�ทางที่น่าเชื่อถือในเรื่องของกาแฟ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับวงการ coffee traveler magazine july - august 2012

28

facebook : coffeetravelermag

coffee traveler magazine july - august 2012

facebook : coffeetravelermag


FOLLOW ME

หัวหินหน้าฝน

กับวันที่ฟ้าเป็นใจ

“แนะนำ�สถานที่ท่องเที่ยวทั้งจากทั่วไทยและทั่วโลก ผ่านทางเนื้อหา และภาพประกอบที่สวยงาม โดยเป็นการท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆ แบบ เจาะลึกในมุมมองที่หลากหลายตั้งแต่สถานที่ที่สวยงามทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรมของท้องถิ่นนั้นๆ การดำ�เนินชีวิตของผู้คนประจำ�ท้อง ถิ่น วัฒนธรรมที่น่าสนใจและสวยงาม ทั้งนี้จะมีการจัดตารางและ กิจกรรมการท่องเที่ยว ภาพประกอบ แผนที่ เพื่อสร้างความชัดเจน และน่าสนใจ” กาแฟโรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟและคนในวงการกาแฟ ที่มากด้วยความเข้าใจในเรื่องของกาแฟ ซึ่งนับได้ว่าเชียงใหม่เป็นทั้ง

coffee traveler magazine july - august 2012

30

facebook : coffeetravelermag

coffee traveler magazine july - august 2012

...................................................

Koncept: Follow me

31

เมืองแห่งกาแฟและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและบุคลากรที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็นจุดกำ�เนิดเริ่มต้น ของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟที่รักในการท่องเที่ยว และใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มคนที่รวมตัวในการจัด ทำ�นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ทั้งหมดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้สามารถนำ�เสนอเรื่อง ราวของกาแฟ ธุรกิจกาแฟ และข่าวสารด้านต่างๆ ได้ครบถ้วน รอบ ด้าน และเป็นกลางมากที่สุด

facebook : coffeetravelermag


FOLLOW ME เป็นผู้นำ�ด้านนิตยสารกาแฟและการท่องเที่ยวเล่มแรกของ ประเทศไทย และยังรวมถึง Life style สำ�หรับการใช้ชีวิต เป็นคู่มือในเรื่องของการกิน การชง และสุนทรียะในการ ดื่มกาแฟ เพื่อเพิ่มอรรถรสของกาแฟถ้วยโปรดให้สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของคนเมืองได้ อย่างชัดเจน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มคนทำ�ธุรกิจ ร้านกาแฟ และผู้ที่สนใจในเรื่องของกาแฟ การทำ�กาแฟ ชื่นชอบที่จะค้นหาสถานที่กิน ดื่ม และเทคนิควิธีการและ ความรู้ในทุกๆ ด้านของศาสตร์สำ�หรับกาแฟ รวมถึงผู้มี ใจรักในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความคิดของคน ผ่านนิตยสารกาแฟเล่มนี้ที่อยู่ เคียงข้างกาแฟถ้วยโปรดของทุกคน

coffee traveler magazine july - august 2012

32

ธุรกิจกาแฟ และข่าวสารด้านต่างๆ ได้ครบถ้วน รอบด้าน และเป็นก ลางมากที่สุด เป็นผู้นำ�ด้านนิตยสารกาแฟและการท่องเที่ยวเล่มแรกของประเทศไทย และยังรวมถึง Life style สำ�หรับการใช้ชีวิต เป็นคู่มือในเรื่องของการ กิน การชง และสุนทรียะในการดื่มกาแฟ เพื่อเพิ่มอรรถรสของกาแฟ ถ้วยโปรดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของ คนเมืองได้อย่างชัดเจน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มคนทำ�ธุรกิจ ร้านกาแฟ และผู้ที่สนใจในเรื่องของกาแฟ การทำ�กาแฟ ชื่นชอบที่จะ ค้นหาสถานที่กิน ดื่ม และเทคนิควิธีการและความรู้ในทุกๆ ด้านของ ศาสตร์สำ�หรับกาแฟ รวมถึงผู้มีใจรักในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งทาง ด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความคิดของคน ผ่านนิตยสารกาแฟ เล่มนี้ที่อยู่เคียงข้างกาแฟถ้วยโปรดของทุกคน

เป็นนิตยสารที่จะคอยเติมพลังงานและเสริมปัญญาให้กับผู้ อ่าน ให้สามารถก้าวทันกระแสสังคม ข่าวสารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เรียนรู้ ซึมซับและนำ�มาใช้เป็นข้อมูลได้ จริงในเรื่องต่างๆ ที่นำ�เสนอผ่านหน้านิตยสาร

เป็นนิตยสารที่จะคอยเติมพลังงานและเสริมปัญญาให้กับผู้อ่าน ให้ สามารถก้าวทันกระแสสังคม ข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียนรู้ ซึมซับและนำ�มาใช้เป็นข้อมูลได้จริงในเรื่องต่างๆ ที่นำ�เสนอ ผ่านหน้านิตยสาร

หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ม่ ใ ช่ นิ ต ยสารวิ ช าการด้ า นกาแฟแต่ เ ป็ น นิตยสารสำ�หรับทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความ ลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะคอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความ หลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของแต่ละคน นิตยสารเล่ม นี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคนทำ�นิตยสาร กาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่น ใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิด ขึ้ น มาจากเมื อ งแห่ ง กาแฟของประเทศไทยอย่ า งจั ง หวั ด เชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบและบุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพ และความรู้ อย่างเช่นไร่กาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟ และคนในวงการกาแฟที่มากด้วยความเข้าใจในเรื่องของ กาแฟ ซึ่งนับได้ว่าเชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการ ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและ บุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็นจุดกำ�เนิดเริ่มต้น ของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟที่รักในการ ท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่ม คนที่รวมตัวในการจัดทำ�นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ ทั้งหมดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ทำ � ให้ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้ ส ามารถนำ � เสนอเรื่ อ งราวของกาแฟ

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสารสำ�หรับ ทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะ คอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของ แต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคน ทำ�นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่น ใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจาก เมืองแห่งกาแฟของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบ และบุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพและความรู้ อย่างเช่นไร่กาแฟ โรง คั่วกาแฟ ร้านกาแฟและคนในวงการกาแฟที่มากด้วยความเข้าใจใน เรื่องของกาแฟ ซึ่งนับได้ว่าเชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการ ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและบุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็นจุดกำ�เนิดเริ่มต้นของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟที่รักในการท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอย่างอิสระ ได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มคนที่รวมตัวในการจัดทำ�นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ทั้งหมดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับ กาแฟ ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้สามารถนำ�เสนอเรื่องราวของกาแฟ ธุรกิจ กาแฟ และข่าวสารด้านต่างๆ ได้ครบถ้วน รอบด้าน และเป็นกลาง มากที่สุด เป็นผู้นำ�ด้านนิตยสารกาแฟและการท่องเที่ยวเล่มแรกของ ประเทศไทย

facebook : coffeetravelermag

coffee traveler magazine july - august 2012

33

และยังรวมถึง Life style สำ�หรับการใช้ชีวิต เป็นคู่มือในเรื่องของการ กิน การชง และสุนทรียะในการดื่มกาแฟ เพื่อเพิ่มอรรถรสของกาแฟ ถ้วยโปรดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของ คนเมืองได้อย่างชัดเจน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มคนทำ�ธุรกิจ ร้านกาแฟ และผู้ที่สนใจในเรื่องของกาแฟ การทำ�กาแฟ ชื่นชอบที่จะ ค้นหาสถานที่กิน ดื่ม และเทคนิควิธีการและความรู้ในทุกๆ ด้านของ ศาสตร์สำ�หรับกาแฟ รวมถึงผู้มีใจรักในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งทาง ด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความคิดของคน ผ่านนิตยสารกาแฟ เล่มนี้ที่อยู่เคียงข้างกาแฟถ้วยโปรดของทุกคน เป็ น นิ ต ยสารที่ จ ะคอยเติ ม พลั ง งานและเสริ ม ปั ญ ญาให้ กั บ ผู้ อ่ า น ให้สามารถก้าวทันกระแสสังคม ข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียนรู้ ซึมซับและนำ�มาใช้เป็นข้อมูลได้จริงในเรื่องต่างๆ ที่นำ�เสนอ ผ่านหน้านิตยสาร

facebook : coffeetravelermag


RECOMMEND

THE COFFEE BAR @ ยโสธร

PH1B Coffee Bar

‡แนะนำ�ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ เกส เฮ้าส์ รีสอร์ทเปิดใหม่จากทั่วไทยและ ทั่วโลก เน้นไปที่ร้านสวยด้วยการตกแต่ง กาแฟรสเยี่ยม และเบเกอรี่แสนอร่อย เพื่อคอกาแฟที่พิสมัยความรื่นอารมณ์ใน รสชาติและบรรยากาศของกาแฟ ‡

‡ ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสาน

ความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับ ร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม... ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อย ของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับร้าน ทำ�ให้ ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อมอร่อยไป กับเมนูเค้กและขนม... ‡

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

ฉาก 18 BAR & RESTAURANT

CNX BAR ROOFTOP

‡ ร้านนี้พูดง่ายๆค่ะเป็นร้านเหล้าค่ะ แต่เป็นร้าน

‡ ร้านนี้พูดง่ายๆค่ะเป็นร้านเหล้าค่ะ แต่เป็นร้าน

เหล้าที่ไม่ใช่ร้านเหล้าแบบธรรมดา แต่เป็นร้านที่ มีดีไซน์การตกแต่งแนว Retro ค่ะ ที่นั่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ Indoor กับ Outdoor ค่ะ พูดถึง Indoor ก่อนค่ะ ลักษณะตกแต่งเหมือนเป็นฉาก หนัง เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง มีโปสเตอร์ หนังเรื่องต่างๆ นิตยสารภาพยนต์เก่าๆให้เลือกชม อีกด้วย และที่สำ�คัญที่นี่มีโต๊ะพูลด้วยค่ะ เพื่อนๆ เราไปเล่นกันใหญ่เลย... ‡

coffee traveler magazine july - august 2012

เหล้าที่ไม่ใช่ร้านเหล้าแบบธรรมดา แต่เป็นร้านที่ มีดีไซน์การตกแต่งแนว Retro ค่ะ ที่นั่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ Indoor กับ Outdoor ค่ะ พูดถึง Indoor ก่อนค่ะ ลักษณะตกแต่งเหมือนเป็นฉากหนัง เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง มีค่ะ เพื่อนๆเรา ไปเล่นกันใหญ่เลย... ‡

34

facebook : coffeetravelermag

coffee traveler magazine july - august 2012

35

facebook : coffeetravelermag


RECOMMEND

THE Guest House

House Of Bar

‡ ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับร้าน ทำ�ให้ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย

พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม... ร้านชาแบบ Tea Room กลิ่นอายยุโรปผสานความอ่อนช้อยของภาพวาดพู่กันจีนที่แขวนประดับร้าน ทำ�ให้ ช่วงเวลาน้ำ�ชาของคุณอบอุ่นสบาย พร้อมอร่อยไปกับเมนูเค้กและขนม... ‡

ร้านนี้พูดง่ายๆค่ะเป็นร้านเหล้าค่ะ แต่เป็นร้านเหล้าที่ไม่ใช่ร้านเหล้าแบบ ธรรมดา แต่เป็นร้านที่มีดีไซน์การตกแต่งแนว Retro ค่ะ ที่นั่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ Indoor กับ Outdoor ค่ะ พูดถึง Indoor ก่อนค่ะ ลักษณะตกแต่งเหมือน เป็นฉากหนัง เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง เพื่อนๆเราไปเล่นกันใหญ่เลย... ‡ ‡

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

SABOOBOB X

THE Guest House Fitfty

ร้านนี้พูดง่ายๆค่ะเป็นร้านเหล้าค่ะ แต่เป็นร้านเหล้าที่ไม่ใช่ร้านเหล้าแบบ ธรรมดา แต่เป็นร้านที่มีดีไซน์การตกแต่งแนว Retro ค่ะ ที่นั่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ Indoor กับ Outdoor ค่ะ พูดถึง Indoor ก่อนค่ะ ลักษณะตกแต่งเหมือน เป็นฉากหนัง เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง เพื่อนๆเราไปเล่นกันใหญ่เลย... ‡ ‡

ร้านนี้พูดง่ายๆค่ะเป็นร้านเหล้าค่ะ แต่เป็นร้านเหล้าที่ไม่ใช่ร้านเหล้าแบบ ธรรมดา แต่เป็นร้านที่มีดีไซน์การตกแต่งแนว Retro ค่ะ ที่นั่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ Indoor กับ Outdoor ค่ะ พูดถึง Indoor ก่อนค่ะ ลักษณะตกแต่งเหมือน เป็นฉากหนัง เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง เพื่อนๆเราไปเล่นกันใหญ่เลย... ‡ ‡

coffee traveler magazine july - august 2012

36

facebook : coffeetravelermag

coffee traveler magazine july - august 2012

37

facebook : coffeetravelermag


LET’S TALK ผู้นำ�ด้านนิตยสารกาแฟและการท่องเที่ยวเล่มแรกของประเทศไทย และยังรวมถึง Life style สำ�หรับการใช้ชีวิต เป็นคู่มือในเรื่องของการ กิน การชง และสุนทรียะในการดื่มกาแฟ เพื่อเพิ่มอรรถรสของกาแฟ ถ้วยโปรดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของ

หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสาร สำ�หรับทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความลุ่มลึกของรส กาแฟ ที่จะคอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธี มองในมุมของแต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่อง ของกาแฟจากคนทำ�นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่อง เที่ยว รวมถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดย ก่อกำ�เนิดขึ้นมาจากเมืองแห่งกาแฟของประเทศไทยอย่างจังหวัด เชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบและบุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพและความรู้

.............................................................................................

Koncept: LET’S TALK “บทความหรือบทสัมภาษณ์ โดย เน้นไปที่บุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น นัก คิด นักเขียน ถึงประเด็นต่างๆ ที่ใช้ ในชีวิตประจำ�วัน โดยตั้งประเด็นในการ สัมภาษณ์เน้นไปในเรื่องของการใช้ ชีวิต วิธีคิด แบบเป็น อยู่ คือ เพื่อให้ ผู้อ่านสามารถนำ�มาปรับใช้ได้กับชีวิต ตัวเองฯลฯ” coffee traveler magazine july - august 2012

..................................................................................................................

APPLE สีสะเหงียน สีหาราช “ แอปเปิ้ล “ เจ้าของธุรกิจ : ร้านกาแฟในเชียงใหม่

หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย

38

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสารสำ�หรับทุก คนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะคอยเติม เต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของแต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคนทำ�นิตยสาร กาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจ ในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจากเมืองแห่งกาแฟของ ประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบและบุคคลากรที่มาก ทั้งคุณภาพและความรู้ อย่างเช่นไร่กาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟและ คนในวงการกาแฟที่มากด้วยความเข้าใจในเรื่องของกาแฟ ซึ่งนับได้ว่า เชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้าน ความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและบุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็น จุดกำ�เนิดเริ่มต้นของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟที่รักในการ ท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มคนที่รวมตัวใน การจัดทำ�นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ทั้งหมดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้สามารถนำ�เสนอเรื่อง ราวของกาแฟ ธุรกิจกาแฟ และข่าวสารด้านต่างๆ ได้ครบถ้วนรอบด้าน

facebook : coffeetravelermag

“ เธอมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง 407 เที่ยวบินผี ...ขอบอกว่า สาว น้อยแอปเปิ้ลนั้น ทั้งสวย ทั้งเก่ง ”

หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย

หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย

Sisangian Sihalath

..............................................................................................................................................................................................................................................

หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย

อย่างเช่นไร่กาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟและคนในวงการกาแฟที่ มากด้วยความเข้าใจในเรื่องของกาแฟ ซึ่งนับได้ว่าเชียงใหม่เป็นทั้ง เมืองแห่งกาแฟและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและบุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็นจุดกำ�เนิดเริ่ม ต้นของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟที่รักในการท่องเที่ยว และใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มคนที่รวมตัวในการจัด ทำ�นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ทั้งหมดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย การทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้สามารถนำ�เสนอเรื่อง ราวของกาแฟ ธุรกิจกาแฟ และข่าวสารด้านต่างๆ ได้ครบถ้วน รอบ ด้าน และเป็นกลางมากที่สุด

เป็นผู้นำ�ด้านนิตยสารกาแฟและการท่องเที่ยวเล่มแรกของประเทศไทย และยังรวมถึง Life style สำ�หรับการใช้ชีวิต เป็นคู่มือในเรื่องของการ กิน การชง และสุนทรียะในการดื่มกาแฟ เพื่อเพิ่มอรรถรสของกาแฟถ้วย โปรดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของคนเมือง ได้อย่างชัดเจน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มคนทำ�ธุรกิจร้านกาแฟ และผู้ที่สนใจในเรื่องของกาแฟ การทำ�กาแฟ ชื่นชอบที่จะค้นหาสถานที่ กิน ดื่ม และเทคนิควิธีการและความรู้ในทุกๆ ด้านของศาสตร์สำ�หรับ

หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย

กาแฟ รวมถึงผู้มีใจรักในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความคิดของคน ผ่านนิตยสารกาแฟเล่มนี้ที่อยู่เคียงข้าง กาแฟถ้วยโปรดของทุกคน เป็นนิตยสารที่จะคอยเติมพลังงานและเสริมปัญญาให้กับผู้อ่าน ให้ สามารถก้าวทันกระแสสังคม ข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียนรู้ ซึมซับและนำ�มาใช้เป็นข้อมูลได้จริงในเรื่องต่างๆ ที่นำ�เสนอผ่าน หน้านิตยสาร

หลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาของสาวน้อย

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสารสำ�หรับทุก คนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะคอยเติม เต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของแต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคนทำ�นิตยสาร กาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจ ในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจากเมืองแห่งกาแฟของ ประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบและบุคคลากรที่มากทั้ง คุณภาพและความรู้ อย่างเช่นไร่กาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟและคนใน

coffee traveler magazine july - august 2012

39

facebook : coffeetravelermag


I THINK...

Koncept: LET’S TALK นำ�ประเด็นคำ�ถาม เช่น “เมื่อคุณเข้าร้านกาแฟ คุณมักสั่งเครื่องดื่มอะไร” เพื่อนำ�มาเป็นคำ�ตอบที่แตกต่างของแต่ละคน และนำ�มาสรุปในตอนท้ายหน้าว่า ผลที่ได้คนส่วนใหญ่คิดอย่างไร

ชื่อ : ปรีชญา พงษ์ธนา ชื่อเล่น : ไอซ์ อาชีพ : นักแสดง Facebook : Ize

1

“เอสเปรสโซ่เย็นค่ะ เพราะมันไม่เข้มไปไม่หวานไปกำ�ลังดีเลย”

ชื่อ : ปรีชญา พงษ์ธนา ชื่อเล่น : ไอซ์ อาชีพ : นักแสดง Facebook : Ize

2

“เอสเปรสโซ่เย็นค่ะ เพราะมันไม่เข้มไปไม่หวานไปกำ�ลังดีเลย” ชื่อ : ปรีชญา พงษ์ธนา ชื่อเล่น : ไอซ์ อาชีพ : นักแสดง Facebook : Ize

3

“เอสเปรสโซ่เย็นค่ะ เพราะมันไม่เข้มไปไม่หวานไปกำ�ลังดีเลย”

ชื่อ : ปรีชญา พงษ์ธนา ชื่อเล่น : ไอซ์ อาชีพ : นักแสดง Facebook : Ize

4

1

“เอสเปรสโซ่เย็นค่ะ เพราะมันไม่เข้มไปไม่หวานไปกำ�ลังดีเลย” ชื่อ : ปรีชญา พงษ์ธนา ชื่อเล่น : ไอซ์ อาชีพ : นักแสดง Facebook : Ize

5

“เอสเปรสโซ่เย็นค่ะ เพราะมันไม่เข้มไปไม่หวานไปกำ�ลังดีเลย”

ชื่อ : ปรีชญา พงษ์ธนา ชื่อเล่น : ไอซ์ อาชีพ : นักแสดง Facebook : Ize

2 3 “อะไรคือแรงดึงดูดให้คุณเข้าร้านกาแฟ” 7

4

6

“เอสเปรสโซ่เย็นค่ะ เพราะมันไม่เข้มไปไม่หวานไปกำ�ลังดีเลย” ชื่อ : ปรีชญา พงษ์ธนา ชื่อเล่น : ไอซ์ อาชีพ : นักแสดง Facebook : Ize

7

“เอสเปรสโซ่เย็นค่ะ เพราะมันไม่เข้มไปไม่หวานไปกำ�ลังดีเลย”

ชื่อ : ปรีชญา พงษ์ธนา ชื่อเล่น : ไอซ์ อาชีพ : นักแสดง Facebook : Ize

8

“เอสเปรสโซ่เย็นค่ะ เพราะมันไม่เข้มไปไม่หวานไปกำ�ลังดีเลย” ชื่อ : ปรีชญา พงษ์ธนา ชื่อเล่น : ไอซ์ อาชีพ : นักแสดง Facebook : Ize

5

6

8

9

“เอสเปรสโซ่เย็นค่ะ เพราะมันไม่เข้มไปไม่หวานไปกำ�ลังดีเลย”

ชื่อ : ปรีชญา พงษ์ธนา ชื่อเล่น : ไอซ์ อาชีพ : นักแสดง Facebook : Ize

10

“เอสเปรสโซ่เย็นค่ะ เพราะมันไม่เข้มไปไม่หวานไปกำ�ลังดีเลย” ชื่อ : ปรีชญา พงษ์ธนา ชื่อเล่น : ไอซ์ อาชีพ : นักแสดง Facebook : Ize

11

“เอสเปรสโซ่เย็นค่ะ เพราะมันไม่เข้มไปไม่หวานไปกำ�ลังดีเลย”

ชื่อ : ปรีชญา พงษ์ธนา ชื่อเล่น : ไอซ์ อาชีพ : นักแสดง Facebook : Ize

coffee traveler magazine july - august 2012

40

12

“เอสเปรสโซ่เย็นค่ะ เพราะมันไม่เข้มไปไม่หวานไปกำ�ลังดีเลย” facebook : coffeetravelermag

9 coffee traveler magazine july - august 2012

10

41

11

12 facebook : coffeetravelermag


PLAYLIST MOVIE

THE RIGHT THING

“แนะนำ�หนัง หนังสือ เพลง โดยแยกออก เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหน้าแนะนำ�หนัง นำ�เสนอ หนังอินดี้ ที่จะเจาะหนังเพียง 1 เรื่อง โดยเป็นบท สัมภาษณ์ผู้กำ�กับหนังเรื่องนั้นๆ เพื่อสื่อถึงแนว ความคิดและวิธีการทำ�งาน”

Koncept:

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสารสำ�หรับทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะคอย เติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของแต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคนทำ�นิตยสาร กาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจากเมืองแห่งกาแฟของ ประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบและบุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพและความรู้ อย่างเช่นไร่กาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟและคนใน วงการกาแฟที่มากด้วยความเข้าใจในเรื่องของกาแฟ ซึ่งนับได้ว่าเชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและบุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็นจุดกำ�เนิดเริ่มต้นของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟที่รักในการท่องเที่ยว และใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มคนที่รวมตัวในการจัดทำ�นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ทั้งหมดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำ� ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้สามารถนำ�เสนอเรื่องราวของกาแฟ ธุรกิจกาแฟ และข่าวสารด้านต่างๆ ได้ครบถ้วนรอบด้าน หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสารสำ�หรับทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะคอย เติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของแต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคนทำ�นิตยสาร กาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจากเมืองแห่งกาแฟของ ประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบและบุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพและความรู้ อย่างเช่นไร่กาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟและคนใน วงการกาแฟที่มากด้วยความเข้าใจในเรื่องของกาแฟ ซึ่งนับได้ว่าเชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและบุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็นจุดกำ�เนิดเริ่มต้นของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟที่รักในการท่องเที่ยว และใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มคนที่รวมตัวในการจัดทำ�นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ทั้งหมดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำ� ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้สามารถนำ�เสนอเรื่องราวของกาแฟ ธุรกิจกาแฟ และข่าวสารด้านต่างๆ ได้ครบถ้วน รอบด้าน และเป็น กลางมากที่สุด

coffee traveler magazine july - august 2012

42

facebook : coffeetravelermag

coffee traveler magazine july - august 2012

43

facebook : coffeetravelerma


PLAYLIST BOOK หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็น นิตยสารสำ�หรับทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และ ความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะคอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของแต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟ จากคนทำ�นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการ ท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟ ในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจากเมืองแห่งกาแฟ ของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบ และบุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพและความรู้ อย่าง เช่นไร่กาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟและคนในวงการ กาแฟที่มากด้วยความเข้าใจในเรื่องของกาแฟ ซึ่ง นับได้ว่าเชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการท่อง เที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและ บุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็นจุดกำ�เนิด เริ่มต้นของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟ ที่รักในการท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อย่าง แท้จริง โดยกลุ่มคนที่รวมตัวในการจัดทำ�นิตยสาร Coffee Treveler เล่มนี้ทั้งหมดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้ สามารถนำ�เสนอเรื่องราวของกาแฟ ธุรกิจกาแฟ และ ข่าวสารด้านต่างๆ ได้ครบถ้วนรอบด้าน

coffee traveler magazine july - august 2012

44

facebook : coffeetravelermag

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสารสำ�หรับ ทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะ คอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของ แต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคน ทำ�นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่น ใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจาก เมืองแห่งกาแฟของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบ และบุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพและความรู้ อย่างเช่นไร่กาแฟ โรงคั่ว กาแฟ ร้านกาแฟและคนในวงการกาแฟที่มากด้วยความเข้าใจใน•

Radio Guide

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสารสำ�หรับทุกคนที่รักในสุนทรียะ ของกาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะ คอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลาย ให้กับวิธีมองในมุมของแต่ละคน นิตยสารเล่ม นี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคน ทำ�นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการ ท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์ กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจาก เมื อ งแห่ ง กาแฟของประเทศไทยอย่ า งจั ง หวั ด เชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบและบุคคลากรที่มากทั้ง คุณภาพและความรู้ อย่างเช่นไร่กาแฟ

Koncept: ส่วนที่ 2 เป็นการแนะนำ� หนังสือ ด้วยการนำ�เสนอเป็น บทสัมภาษณจาก์เจ้าของหรือ คนเขียนหนังสือเล่มนั้นๆ ถึง แรงบันดาลใจในการเขียน วิธี คิด วิธีเขียนหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสารสำ�หรับ ทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะ คอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของ แต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคน ทำ�นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่น ใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจาก เมืองแห่งกาแฟของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบ และบุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพและความรู้ อย่างเช่นไร่กาแฟ โรง คั่วกาแฟ ร้านกาแฟและคนในวงการกาแฟที่มากด้วยความเข้าใจใน เรื่องของกาแฟ ซึ่งนับได้ว่าเชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการ ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและบุคลากร ที่ รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็นจุดกำ�เนิดเริ่มต้นของนิตยสาร Coffee coffee traveler magazine july - august 2012

............................................................................

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็น นิตยสารสำ�หรับทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และ ความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะคอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของแต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟ จากคนทำ�นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการ ท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟ ในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจากเมืองแห่งกาแฟ ของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบ และบุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพและความรู้ อย่าง เช่นไร่กาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟและคนในวงการ กาแฟที่มากด้วยความเข้าใจในเรื่องของกาแฟ ซึ่ง นับได้ว่าเชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการท่อง เที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและ บุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็นจุดกำ�เนิด เริ่มต้นของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟ

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสารสำ�หรับ ทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะ คอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของ แต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคน ทำ�นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่น ใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจาก เมืองแห่งกาแฟของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบ และบุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพและความรู้ อย่างเช่นไร่กาแฟ โรงคั่ว กาแฟ ร้านกาแฟและคนในวงการกาแฟที่มากด้วยความเข้าใจใน

45

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสารสำ�หรับ ทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะ คอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของ แต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคน ทำ�นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่น ใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจาก เมืองแห่งกาแฟของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบ และบุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพและความรู้ อย่างเช่นไร่กาแฟ โรง คั่วกาแฟ ร้านกาแฟและคนในวงการกาแฟที่มากด้วยความเข้าใจใน เรื่องของกาแฟ ซึ่งนับได้ว่าเชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการ ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและบุคลากร ที่ รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็นจุดกำ�เนิดเริ่มต้นของนิตยสาร Coffee Treveler เพื่อคอกาแฟที่รักในการท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอย่างอิสระ facebook : coffeetravelermag


PLAYLIST MUSIC

REGISTER

Shery

แนะนำ�หนัง หนังสือ เพลง โดยแยกออก เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหน้าแนะนำ� หนังนั้น นำ�เสนอหนังอินดี้ ที่เจาะหนัง เพียง 1 เรื่อง โดยเป็นบทสัมภาษณ์ผู้กำ�กับ หนังเรื่องนั้น ถึงแนวคิด วิธีการทำ�งาน ฯลฯ ส่วนที่ 2 เป็นหนังสือ ใช้วิธี

อยากให้นิตยสาร Coffee traveler ไปหาคุณถึงร้าน เพียง! สมัครสมาชิกฟรีวันนี้ นิตยสารดีๆ ก็จะอยู่ในมือคุณ

Min sun ye

แนะนำ�หนัง หนังสือ เพลง โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหน้าแนะนำ�หนังนั้น นำ�เสนอหนังอิน ดี้ ที่เจาะหนังเพียง 1 เรื่อง โดยเป็นบทสัมภาษณ์ผู้ กำ�กับหนังเรื่องนั้น ถึงแนวคิด วิธีการทำ�งาน

Christina

coffee traveler magazine

ชื่อ ............................................. นามสกุล ...................................................... ที่อยู่................................................................................................................... ............................................................................................................................. เบอร์โทรศัพท์ .................................................................................................. อีเมล์ .................................................................................................................. เว็บไซด์................................................................................................................ เฟซบุ๊ค................................................................................................................. วัน/เดือน/ปี/เกิด.................................................. อายุ .............................. ที่อยู่ ( ที่ต้องการให้จัดส่ง ) .......................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ชื่อร้าน ( ถ้ามีร้านเป็นของตัวเอง ) ............................................................

แนะนำ�หนัง หนังสือ เพลง โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหน้าแนะนำ�หนังนั้น นำ� เสนอหนังอินดี้ ที่เจาะหนังเพียง 1 เรื่อง โดย เป็นบทสัมภาษณ์ผู้กำ�กับหนังเรื่องนั้น ถึง แนวคิด วิธีการทำ�งาน ฯลฯ ส่วนที่ 2 เป็น หนังสือ ใช้วิธีนำ�เสนอเป็นบทสัมภาษณ์เจ้าของ

แนะนำ�หนัง หนังสือ เพลง โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหน้าแนะนำ�หนังนั้น นำ�เสนอหนังอินดี้ ที่ เจาะหนังเพียง 1 เรื่อง โดยเป็นบทสัมภาษณ์ผู้กำ�กับ หนังเรื่องนั้น ถึงแนวคิด วิธีการทำ�งาน ฯลฯ ส่วนที่

ฝน ธนสุทร แนะนำ�หนัง หนังสือ เพลง โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหน้าแนะนำ�หนังนั้น นำ�เสนอหนังอินดี้ ที่เจาะหนังเพียง 1 เรื่อง โดยเป็นบทสัมภาษณ์ผู้กำ�กับ

นกน้อย อุไรพร 46

facebook : coffeetravelermag

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซีเอ็นเอ๊ก สาขา วัดพระสิงห์ ชื่อบัญชี คอฟฟี่ เทรเวอเรอร์ เลขที่บัญชี 153-5-1245875-5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

coffee traveler magazine july - august 2012

...........................

วิธีการชำ�ระเงิน

coffee traveler magazine july - august 2012

MEMBER REGISTER

coffee • travel • lifestyle

47

วิธีการยืนยัน

กรอบใบสมัครพร้อมแนบใบโอนเงิน ตัดใส่ซองจดหมาย ส่งมาที่ ซีเอ็นเอ๊ก หลังวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ 50200 ทางนิตยสารจะตอบรับสมาชิกผ่านทาง อีเมล์ ที่ท่านกรอกไว้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-555-5858 หรือ cnx@hotmail.com

facebook : coffeetravelermag


LIFE MIRROR

“บทความจากบุคคลที่ น่าเชื่อถือ โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับธรรมะกับ ธรรมชาติ หรือปราชญ์ กับธรรมชาติ การใช้ ชีวิต มุมมองในด้าน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำ�เนินชีวิต”

LIFE MIRROR แนะนำ�หนัง หนังสือ เพลง โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหน้าแนะนำ�หนังนั้น นำ�เสนอหนังอินดี้ ที่เจาะหนังเพียง 1 เรื่อง โดยเป็นบทสัมภาษณ์ผู้กำ�กับ หนังเรื่องนั้น ถึงแนวคิด วิธีการทำ�งาน ฯลฯ

แนะนำ�หนัง หนังสือ เพลง โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหน้าแนะนำ�หนังนั้น นำ�เสนอหนังอินดี้ ที่เจาะหนังเพียง 1 เรื่อง โดยเป็นบทสัมภาษณ์ผู้กำ�กับ หนังเรื่องนั้น ถึงแนวคิด วิธีการทำ�งาน ฯลฯ ส่วนที่ 2 เป็นหนังสือ ใช้วิธีนำ�เสนอเป็นบทสัมภาษณ์เจ้าของ หรือคนเขียนหนังสือเล่มนั้นๆ ถึงแรงบันดาลใจในการ เขียน วิธีคิด วิธีเขียน ฯลฯ และในส่วนสุดท้ายเป็น ส่วนของเพลง แนะนำ�เป็นอัลบั้มที่สามารถที่จะนำ�มา ฟังเคียงคู่กับการอ่าน Coffee Treveler ได้และความ

ส่วนที่ 2 เป็นหนังสือ ใช้วิธีนำ�เสนอเป็นบทสัมภาษณ์ เจ้าของหรือคนเขียนหนังสือเล่มนั้นๆ ถึงแรงบันดาล ใจในการเขียน วิธีคิด วิธีเขียน ฯลฯ และในส่วน สุดท้ายเป็นส่วนของเพลง แนะนำ�เป็นอัลบั้มที่สามารถ ที่จะนำ�มาฟังเคียงคู่กับการอ่าน Coffee Treveler ได้ และความหลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของแต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟ จากคนทำ�นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการ ท่องเที่ยว รวมถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟ ในทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจากเมืองแห่งกาแฟ ของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบ และบุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพและความรู้

หลากหลายให้กับวิธีมองในมุมของแต่ละคน นิตยสาร เล่มนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องของกาแฟจากคน ทำ�นิตยสารกาแฟและคนทำ�นิตยสารด้านการท่อง เที่ยว รวมถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจในศาสตร์กาแฟใน ทุกด้าน โดยก่อกำ�เนิดขึ้นมาจากเมืองแห่งกาแฟของ ประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งวัตถุดิบและ บุคคลากรที่มากทั้งคุณภาพและความรู้ อย่างเช่นไร่ กาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟและคนในวงการกาแฟ ที่มากด้วยความเข้าใจในเรื่องของกาแฟ ซึ่งนับได้ ว่าเชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการท่องเที่ยว อย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ เทคนิค วัตถุดิบและ บุคลากร ที่รวบรวมไว้มากมายที่นี่ จึงเป็นจุดกำ�เนิด coffee traveler magazine july - august 2012

48

อย่างเช่นไร่กาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟและคนใน วงการกาแฟที่มากด้วยความเข้าใจในเรื่องของกาแฟ ซึ่งนับได้ว่าเชียงใหม่เป็นทั้งเมืองแห่งกาแฟและการ ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ เทคนิค facebook : coffeetravelermag

coffee traveler magazine july - august 2012

49

facebook : coffeetravelermag


YOUR CHOICES

Association specialty coffee association of europe www.scae.com

Spanish Coffee Federation www.federacioncafe.com

P&F Coffee www.pnfcoffee.com

Vittoria Coffee www.vittoriacoffee.com

Biolife Co., Ltd. www.thehomebarista.com

Singapore Coffee Association www.singaporecoffee.org

Public Domain Coffee www.publicdomaincoffee.com

Svensk Kaffe Information www.kaffeinformation.se

Coffee Montore www.coffeemontore.com

Coffee Passion www.graziosocoffee.com

Blue Koff www.Bluekoff.com

Specialty Coffee Association of Indonesia www.caswellscoffee.com

African Fine Coffees Association www.blog.eafca.org

Swiss Coffee Trade Association www.sucafina.ch

Coffee Beanery www.zolito.com

Peaberryltd www.espressofriend.com

Coffee Time chidpol.p@gmail.com

Norwegian Coffee Association www.kaffe.no

Coffee Association of Canada www.coffeeassoc.com

British Coffee Association www.britishcoffeeassociation.org

Finnish Coffee Roasters’ Association www.kahvi.net

Specialty Coffee Association of Japan www.scaj.org

Syndicat Français du Cafe www.syndicatfrancaisducafe.com

Deutscher Kaffeeverband e.V www.kaffeeverband.de

Royal Dutch Coffee and Tea Association www.knvkt.nl

Associação Industrial e Comercial do Cafée www.aicc.pt

The barista way http://moosis.blogspot.com

Other Thaichefbakery www.thaichefbakery.com

Lion 3 star www.lion3star.com

Chaisiri Corporation co.,ltd www.icecreamclick.com

Qualitat Thailand www.qualitat.co.th

The Waffle Supply Co.Ltd www.thewafflesupply.com

World Competitions

Hotel and Home Innovation Co.,Ltd. www.homeinnovation-asia.com

World Barista Championship www.worldbaristachampionship.org

World Brewers Cup www.worldbrewerscup.org

World Coffee in Good Spirits www.worldcoffeeingoodspirits.org

Unilever Thailand www.WallsShareHappyThailand.com

Bberry “ HAND MADE ICE CREAM ” WWW.JB-KOREATREND.COM

World Cup Tasters Championship www.worldcuptasters.org

World Latte Art Championship www.worldlatteart.org

Cezve/Ibrik Championship www.ibrikchampionship.org

Bangkok Beer & Beverages www.bbb.co.th

บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด www.italasiagroup.com

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด คอมโบคอม www.phoebepos.com

บบริษัท เอ็กซ์เพรส ฟู้ดส์ เอเชีย จำ�กัด www.popcake.com

Mitrphol Sugar www.mitrphol.com

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำ�กัด www.unipakcenter.com

Coffee Espressoman www.espressoman.co.th

Home Barista www.thehomebarista.com

บริษัท เอ็น แอล คอฟฟี่ เทรดดิ้ง จำ�กัด www.nlcoffee.com

CK-solutions www.ck-solutions.com

Reangwa Standard Industry Co., Ltd. www.reangwa.co.th

บริษัท กุนธัต (เอเชีย) จำ�กัด www.wcafeasia.com

Walter Espresso Tamper http://www.walterillc.com

The Indian Tea www.theindiantea.com

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำ�กัด www.vppcoffee.com

Bantai Crystal www.bantai-crystal.com

Koncept: Your choices รวบรวมรายชื่อ ที่อยู่ ของหน่วยงาน บริษัท ร้านค้า ที่เกี่ยวข้องกับวงการกาแฟ เช่น สมาคมกาแฟ บริษัทขายเครื่องชง กาแฟ ร้านขายเมล็ดกาแฟ ฯลฯ สำ�หรับ ร้านกาแฟที่ต้องการทางเลือกอื่นๆ จากที่ เคยมี เพื่อเป็นตัวเลือกในการให้บริการ

กลุ่มน้ำ�ตาลไทยรุ่งเรือง (น้ำ�ตาลลิน) www.TRRsugar.com For Advertisng Information, Contact

coffee traveler magazine july - august 2012

50

facebook : coffeetravelermag

CNX BAR AT CHAING MAI email : coffeetravelermag@hotmail.com

coffee traveler magazine july - august 2012

51

facebook : coffeetravelermag


CALENDAR

............................................................................................. coffee traveler magazine july - august 2012

52

Cafe Cultur

WCoffeeEvents

รวบรวม นำ�เสนอข่าวสารและ กำ�หนดการของการจัดงานต่างๆ ใน วงการกาแฟที่กำ�ลังจะจัดขึ้นจากทั่ว ไทยและจากทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้ ก้าวทันกระแสอย่างทันท่วงที

รวบรวม นำ�เสนอข่าวสารและ กำ�หนดการของการจัดงานต่างๆ ใน วงการกาแฟที่กำ�ลังจะจัดขึ้นจากทั่ว ไทยและจากทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้ ก้าวทันกระแสอย่างทันท่วงที

Tuesday 10 , 7 am -8 pm Large Meeting Room

Tuesday 10 , 7 am -8 pm Large Meeting Room

.............................................................................................

july - august 2012

รวบรวม นำ�เสนอข่าวสารและ กำ�หนดการของการจัดงานต่างๆ ใน วงการกาแฟที่กำ�ลังจะจัดขึ้นจากทั่ว ไทยและจากทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้ ก้าวทันกระแสอย่างทันท่วงที

สำ�หรับผู้จัดงานท่านใด สนใจต้องการลง โฆษณาโปรโมทงาน ในเดือนต่อๆไป สามาติดต่อได้ที่ Email : CNX@hotmail.com Tel : 054-54852369-9

facebook : coffeetravelermag

.............................................................................................

CALENDAR

รวบรวม นำ�เสนอข่าวสารและ กำ�หนดการของการจัดงานต่างๆ ใน วงการกาแฟที่กำ�ลังจะจัดขึ้นจากทั่ว ไทยและจากทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้ ก้าวทันกระแสอย่างทันท่วงที

CALENDAR

july - august 2012

coffee traveler magazine july - august 2012

53

รวบรวม นำ�เสนอข่าวสารและ กำ�หนดการของการจัดงานต่างๆ ใน วงการกาแฟที่กำ�ลังจะจัดขึ้นจากทั่ว ไทยและจากทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้อ่าน ได้ก้าวทันกระแสอย่างทันท่วงที

Wellington

Tuesday 10 , 7 am -8 pm Large Meeting Room รวบรวม นำ�เสนอข่าวสารและ กำ�หนดการของการจัดงานต่างๆ ใน วงการกาแฟที่กำ�ลังจะจัดขึ้นจากทั่ว ไทยและจากทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้ ก้าวทันกระแสอย่างทันท่วงที

Latte Champ

Tuesday 10 , 7 am -8 pm Large Meeting Room รวบรวม นำ�เสนอข่าวสารและ กำ�หนดการของการจัดงานต่างๆ ใน วงการกาแฟที่กำ�ลังจะจัดขึ้นจากทั่ว ไทยและจากทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้ ก้าวทันกระแสอย่างทันท่วงที

.............................................................................................

............................................................................................. รวบรวม นำ�เสนอข่าวสารและ กำ�หนดการของการจัดงานต่างๆ ใน วงการกาแฟที่กำ�ลังจะจัดขึ้นจากทั่ว ไทยและจากทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้ ก้าวทันกระแสอย่างทันท่วงที

Tuesday 10 , 7 am -8 pm Large Meeting Room

.............................................................................................

Tuesday 10 , 7 am -8 pm Large Meeting Room

Elvetha Heath

.............................................................................................

Bar Hire

Fleet Carnival

Tuesday 10 , 7 am -8 pm Large Meeting Room

Rocket Esp

Tuesday 10 , 7 am -8 pm Large Meeting Room

.............................................................................................

............................................................................................. รวบรวม นำ�เสนอข่าวสารและ กำ�หนดการของการจัดงานต่างๆ ใน วงการกาแฟที่กำ�ลังจะจัดขึ้นจากทั่ว ไทยและจากทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้ ก้าวทันกระแสอย่างทันท่วงที

รวบรวม นำ�เสนอข่าวสารและ กำ�หนดการของการจัดงานต่างๆ ใน วงการกาแฟที่กำ�ลังจะจัดขึ้นจากทั่ว ไทยและจากทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้ ก้าวทันกระแสอย่างทันท่วงที

Tuesday 10 , 7 am -8 pm Large Meeting Room

.............................................................................................

Tuesday 10 , 7 am -8 pm Large Meeting Room

รวบรวม นำ�เสนอข่าวสารและ กำ�หนดการของการจัดงานต่างๆ ใน วงการกาแฟที่กำ�ลังจะจัดขึ้นจากทั่ว ไทยและจากทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้อ่าน ได้ก้าวทันกระแสอย่างทันท่วงที

Tuesday 10 , 7 am -8 pm Large Meeting Room

.............................................................................................

Cafe Rendezvo

EspressoEpress

.............................................................................................

รวบรวม นำ�เสนอข่าวสารและ กำ�หนดการของการจัดงานต่างๆ ใน วงการกาแฟที่กำ�ลังจะจัดขึ้นจากทั่ว ไทยและจากทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้ ก้าวทันกระแสอย่างทันท่วงที

Coffee WUU

....................................................................................................................................................................................................................

Tuesday 10 , 7 am -8 pm Large Meeting Room

....................................................................................................................................................................................................................

SCAE World of Coffee Vienna

สำ�หรับผู้จัดงานท่านใด สนใจต้องการลง โฆษณาโปรโมทงาน ในเดือนต่อๆไป สามาติดต่อได้ที่ Email : CNX@hotmail.com Tel : 054-54852369-9

facebook : coffeetravelermag


CONTRIBUTORS

3 1

2

1. Mark Bonic หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสาร สำ�หรับทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และ ความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะคอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองใน มุมของแต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความ สนใจในเรื่องของกาแฟจากคนทำ�นิตยสาร กาแฟ

2. Mark Boton หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสาร สำ�หรับทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และ ความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะคอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองใน มุมของแต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความ สนใจในเรื่องของกาแฟจากคนทำ�นิตยสาร กาแฟ

3. Mark Boton หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ นิตยสารวิชาการด้านกาแฟ แต่เป็นนิตยสาร สำ�หรับทุกคนที่รักในสุนทรียะของกาแฟ และ ความลุ่มลึกของรสกาแฟ ที่จะคอยเติมเต็มชีวิต วิธีคิด และความหลากหลายให้กับวิธีมองใน มุมของแต่ละคน นิตยสารเล่มนี้เกิดจากความ สนใจในเรื่องของกาแฟจากคนทำ�นิตยสาร กาแฟ

.....................................................................................................................................................................................................

NEXT ISSUE ...

coffee traveler magazine july - august 2012

54

AD PAGE facebook : coffeetravelermag

coffee traveler magazine july - august 2012

facebook : coffeetravelermag


AD PAGE

Coffeetraveler Magazine  

coffee , travel , lifestyle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you