Page 1

Słownik polsko-angielski bal (noun) 1 zabawa ball: Czy byłeś na letnim balu w ubiegłym roku? Did you go to the Summer Ball last year? ; 2 pień, kłoda beam: W pokoju gościnnym widać było wyraźnie drewniane bale. The sitting room had exposed wooden beams. komórka (noun) 1 telefon mobile phone: Komórka jest jego najnowszą zabawką. His latest toy is a mobile phone. ; 2 w organizmie cell: Lekarze odkryli komórki raka. The doctors discovered cancerous cells. picie (noun) 1 czynność drinking: Picie i powadzenie samochodu są niebezpieczne. Drinking and driving is dangerous. ; 2 napój drink: Nie mieli jedzenia ani picia przez dwa dni. They'd had no food or drink for two days. piłka (noun) 1 do zabawy ball: Po prostu skoncentruj się na uderzeniu piłki. Just try to concentrate on hitting the ball. ; 2 piłka do metalu hacksaw pilot (noun) 1 od telewizora remote control: Nie widziałeś gdzieś pilota? Have you seen the remote for the TV anywhere? ; 2 kierowca samolotu pilot: pilot helikoptera/rejsowy a helicopter/airline pilot pióro 1 ptasie feather: Zdarza się, że ptaki mieszkające w klatkach wyrywają sobie pióra. Caged birds sometimes pluck out their breast feathers. ; 2 narzędzie do pisania pen: Kończy mi się chyba tusz w piórze - muszę je ponownie napełnić. My pen seems to be running out of ink - I need a refill. sądzić (verb) 1 w sądzie try: Byli sądzeni za morderstwo. They are being tried for murder. ; 2 być zdania think: Nie sądzę. I don't think so. słodki (adjective) 1 miły, uroczy cute: Ma naprawdę słodkiego braciszka. He's got a really cute baby brother. ; 2 określenie smaku potrawy sweet: Ananas był słodki i soczysty. The pineapple was sweet and juicy. wyraz 1 słowo word: Niektóre wyrazy są trudniejsze do przeliterowania niż inne. Some words are more difficult to spell than others. ; 2 objaw sign: Jego brak zdolności do poradzenia sobie z sytuacją jest pewnym objawem słabości. His inability to handle the situation is a sure sign of weakness. zamek (noun) 1 okazała budowla mieszkalno-obronna castle: Zamek znajdował się na stromym wzgórzu. The castle is set on a steep hill. ; 2 zapięcie składające się z dwóch tasiemek zakończonych na brzegach metalowymi lub plastikowymi ząbkami zip: Nie mogę zapiąć mojej torby - zamek się zaciął. I can't open my bag - the zip has stuck .


Słownik angielsko-polski believe /bɪ'li:v / (verb) 1 accept as true, honest or real wierzyć: Do you believe in God? Czy wierzysz w Boga?; 2 expect sądzić: I believe you are right. Sądzę, że masz rację. bone /bəʊn / 1 (noun) each of hard parts of a skeleton, tissue kość: He's broken a bone in his wrist. Złamał sobie kość w nadgarstku.; 2 of fish ość: A fish bone got stuck in my throat. Ość utkwiła mi w gardle. current /'kʌrənt / 1 (noun) of air, water prąd, nurt, strumień: He was swept out to sea by the strong current. Silny prąd zmiótł go do morza.; 2 course, tendency nurt, tendencja: There is a growing current of support for green issues among voters. Rodzi się coraz silniejsza tendencja pośród głosujących do popierania ekologii. fire /faɪə/ (noun) 1 phenomenon of combustion palenie się: Animals are usually afraid of fire. Zwierzęta zwykle boją się ognia.; 2 of firearms ogień artyleryski, karabinowy: The police opened fire on the protesters. Policja otworzyła ogień do prostestujących. green /gri:n / (adjective) 1 political zielony: the Green Party Partia Zielonych; 2 not experienced zielony: I was very green when I started working there. Byłem zupełnie zielony, kiedy zaczynałem tu pracować. home (noun) 1 house, apartment dom; 2 origin kolebka, ojczyzna czegoś: I live in London, but my home is in Yorkshire. Mieszkam w Londynie, ale moje rodzinne strony są w Yorkshire. job /dʒɒb / (noun) 1 piece of work; task praca, robota: It's very difficult trying to bring up two children while doing a full-time job. Trudno jest wychować dwójkę dzieci, kiedy pracuje się na cały etat. ; 2 colloq, crime, esp. theft nieczysta sprawa: He was put in prison for five years for doing a bank job. Dostał wyrok za obrobienie banku. pink /pɪŋk / (adjective) 1 colour różowy: She was wearing a vivid pink shirt. Ona nosiła wyrazistą, różową koszulę.; 2 homosexual gejowski: the growth in the pink economy wzrost w różowej gospodarce plant /plɑ:nt / (noun) 1 living think roślina: native plants and animals natywne rośliny i zwierzęta; 2 building, machines fabryka; zakład przemysłowy. : The industry was accused of having invested little in workers, plant or infrastructure. Przemysł był oskarżano o małe inwestycje w pracowników, parki maszyn i infrastrukturę. work /wɜ:k / (noun) 1 mental or physical labour praca, robota, zajęcie: I've got so much work to do. Mam tak dużo pracy do zrobienia.; 2 literary or artistic composition dzieło, utwór: The museum has many works by Picasso. W muzeum jest wiele prac Picassa.

Słownik pl-ang; ang-pl  

W niniejszej pracy zawieram oba słowniki. Przy konstrukcji starałem się wyszukiwać wyrazy wieloznaczne tak, aby za pomocą tego słownika ukaz...

Advertisement