Page 1

Gong JIAN 龚剑 Li Shigong 李世公 Xu BO 徐波 Zhan RUI 詹睿

Alexandre GUILLAUME Jean Pierre ATTAL François RONZIAUX Ludovic DE VITA


Gong Jian 龚剑


Alexandre GUILLAUME


Li Shigong 李世公


Jean Pierre ATTAL


Xu Bo 徐波


Franรงois RONZIAUX


Zhan Rui 詹睿


Ludovic DE VITA


Contact / 联系方式 Chef de projet Chine / 中国项目负责人 Wang LingYun : wangly0410@gmail.com / +86 13071119225

MIX#2 Exhibition Catalog  

Contemporary China France Art View itinerancy exhibition in China Beijing, Shenyang, Dalian, Wuhan, Xiamen

MIX#2 Exhibition Catalog  

Contemporary China France Art View itinerancy exhibition in China Beijing, Shenyang, Dalian, Wuhan, Xiamen

Advertisement