Page 1

COEN SCHENK

Recital piano solo

COEN SCHENK 2015

#2


Copyright Š 2014 by Coen Schenk, Amsterdam, The Netherlands Uitgegeven door Coen Schenk, Amsterdam 2015 / Published by Coen Schenk, Amsterdam 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. This book may not be reproduced in whole or in part, in any form without written permission from the publisher. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen: publications@coenschenk.nl For further information, please contact: publications@coenschenk.nl Deze publicatie is te bestellen via: www.coenschenk.nl This publication can be ordered at: www.coenschenk.nl


3

Praktische Toelichting / Performance Notes …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… page 3

Recital #2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. page 6 Duration: ca. 8 minutes

Instrumentation pianoforte

Praktische Toelichting Het onderwerp van Recital #2 is tijd. Bij Recital #1 ging het om een strenge – rituele – opvatting van tijd, tijd als klokken die worden opgeworden en aflopen. Recital #2 gaat over vloeibare tijd, tijd die vertraagd of versneld, kan stollen en vloeien. Op plekken in de partituur waar vloeiende chromatische lijnen de overhand hebben verliezen maatstrepen de gebruikelijke functie om maatsoort en metrum aan te geven. Het gaat om de maten 24 - 32, 40 - 53 en 106 - 131, hier hebben de maatstrepen alleen de functie van oriëntatiepunten. Ook worden in deze maten de voortekens voor elke individuele noot geschreven (m.u.v. van patronen die letterlijk herhaald worden, hier geleden de voortekens voor de gehele maat – zie de maten 108 - 110, of de rechterhand in de maten 128 - 130). Waar de muziek meer statisch wordt, veranderen de maatstrepen opnieuw van functie. De maten 62 - 81 zijn zonder maatsoort of metrum. De maatstrepen dienen hier alleen om het zware accent binnen de zinnen (frases) aan te geven, deze vallen op de eerste tel na iedere maatstreep. De akkoorden duren allen even lang, de fermate’s aan het eind van elke zin zijn variabel in duur (ad libitum, naargelang de dramatische intentie verlangt). De aanslag van de akkoorden is krachtig en trefzeker, waarbij geen noot binnen het akkoord geaccentueerd mag worden. Alle akkoorden worden met het kort indrukken van het legato pedaal over gebonden. Recital #2 is geschreven binnen één grote spanningsboog. De breuk die in maat 61 wordt gesuggereerd – versterkt door het contrast tussen het voorafgaande en dat wat volgt – is geen echte breuk maar het verschuiven van perspectief, binnen hetzelfde onderwerp. De benadering van het stuk is altijd levendig en licht (vivacissimo, leggerissimo), zodat de eenheid binnen de compositie wordt versterkt. CS


4

Performance notes Recital #2 is on the subject of time. Recital #1 was about a strict – ritual – view on time, time like clocks that are wound up and expire. Recital #2 is about liquid time, time that slow down or speed up, can solidify and flow. On certain spots in the score where the flowing chromatic lines take over, bar lines lose their usual function to indicate time signature and metre. In the bars 24 - 32, 40 - 53 and 106 - 131, the bar lines only serve for orientation. Also the accidentals in these bars count for the individual note only (with exception of repeating patterns, here the accidentals count for the whole bar – like in bars 108 - 110, or the right hand in the bars 128 - 130). Where the music becomes more static, the bar lines change function again. Bars 62 - 81 are without time signature and metre. Bar lines only serve to indicate the heavy beat within the musical sentences (phrases), the heavy beat is on every first beat after each bar line. The chords last all equally and the fermata’s at the end of each sentence are variable in duration (ad libitum, as long the dramatic intention desires). The strike of the chords is strong and accurate; no single note within the chord should be accentuated. All chords are bent towards each other with a short pressing in of the legato pedal. Recital #2 is written within a single span. The interruption suggested in bar 61 – enhanced by the contrast between the previous and what follows – is not really an interruption much as a changing of perspective on the same subject. The approach towards the piece should be always lively and light (vivacissimo, leggerissimo), so that the unity within the composition will be strengthened. CS

Foto van de tekening voor de maten 40 - 53 (originele afmeting: 56 x 176 cm). Vertikaal: toonhoogte in octaven, horizontaal: tijd in maten. Daar onder de uitwerking in muzieknotatie. Picture of the drawing for the bars 40 - 53 (original size: 56 x 176 cm). Vertical: pitch in octaves, horizontal: time in bars. Below the drawing worked out in music notation.


5

Deze pagina is leeg gelaten om het onnodig omslaan van pagina's te voorkomen. This page is kept blank to avoid unnecessary page turns.


6

Voor Viktor Yuandong Mattsson

#2

Recital

Coen SCHENK 2012 - 2014

piano solo

Allegro vivacissimo, leggerissimo *) [ca. q = 132]

non rall.                                                                              mf mp mf-mp p subito p mf        5                                                                                             7 9

h=q

mf

3                          f mf p 5 9                             5

6

 

q=h

       

     

p

5

9

                     7

7

sf

      sim.                            3 mp

3

3

9

       3

3

3

p

      

3

3

poco a poco cresc.

© Coen Schenk, Amsterdam 2014. www.coenschenk.nl

3

                             

                      mp

  









3                                        mf 9  sub. mp  mp 5                               9   mf

f

 mp

5

         7

q=h

    tranquillo 7

    6

f

3

     

3

h=q

3

3  3 3 3                                  

17

3



5                                          

11

3

*) Aanduiding geld voor de gehele compositie (zie ook de Praktische Toelichting op pagina 3). *) Indication counts for the whole composition (see also the Performance Notes at page 3).

                                   3 3  3          3                    3    

3

**) Indien nodig in een snelle arpeggio beweging. **) If needed in a fast arpeggio movement.

3

mp

 3  3                    3  **)                      sim.

3

3


RECITAL #2

7

Meno mosso*)

 3  3             

 3  3               

23

3

3

3

                 sf mp

    

mf sub. p

6

 

 



     

 

3

3

Iets in tempo terugnemen. Organisch, vloeiend, in een lange lijn. Something take back in tempo. Organically, flowing, in a long line.



 

6



 







           

     



  5          

6

                           

        / 0

  

poco a poco decresc.

sempre p ma distinto

28





 







 



     5

5

5 5



  

       

5

  

5

  









6

5

5 

 

5

 

   

brillante

31 **) 

6

 

    



5

5

                           6

 

quasi rubato a l

r a p i d o

p o s s i b i l e

ppp

                                                  6

  

 

9

 

      



 

   

solo:

vivace e leggeramente

                                                   

h=q

6

3

3

sempre p

     

cantabile

  

       

   

 

sf

sempre mp

Tempo I., risoluto

                     

35

6

7

7

6

Alsof beide handen onafhankelijk van elkaar spelen. Like both hands play independently from each other.

5

  

/ 0

sf

   

 

              

3

  

 

   

q=h

       3

  

                                                                        3 6    sempre p sempre mp

subito f

6

3

*) Zie de Praktische Toelichting op pagina 3. *) See the Performance Notes at page 3.

 

**) Maat 31: **) Bar 31:



      

 

  

Profile for Coen Schenk

Recital #2, for piano solo  

Score: 420 x 264 (mm)

Recital #2, for piano solo  

Score: 420 x 264 (mm)

Advertisement