Page 1

f ot oweb:t ect oni cabl og. com

f ot oweb:bet onbabe. t umbl r . com l epor epaci ot t i pi er i ni . bl ogspot . com. es

ARQUI TECTE

Ar qui t ect ear gent ínascutalpr i merquar tdelsegl eXX Abansdef erar qui t ect ur avaf erunscur sosd’ engi nyer i aiesvadedi caral ’ avi aci ó.Dest acaperhavercol · l abor at ambl adi r ecci ódel acasaCur ut chetal aPl at a,deLeCor busi er . Del sseust r ebal l sconst r uï t sendest aquem dos,LACASADELPONT iLESVOLTES“ DECLOSCA” .

“ LACASADELPONT” Ocasasobr eel r i er ol ,19431945.Lacasaconsi st ei xenunpr i smadel l osesdef or mi góvi stde9x27met r es.Lal l osa i nf er i ordi sposadebar anesdef or mi góar matqueser vei xenperr esol dr eel vol adí senel sdosext r ems.Lesduespl at af or mesest antsepar adesperpi l ar smet àl · l i cs.Labasei nf er i ordelpr i smaesr ecol zasobr epant al l esdef or mi gó ques’ est i nt ol ensobr eambunar cdef or mi góquesal vaelr i er ol .

“ LESCLOSQUES” Lapr i mer avaserenhomenat geal composi t orAl ber t oWi l l i amsenel cent enar i del seunai xement( 1963) .Noesva ar r i baraconst r ui ri esvar eci cl arl ai deapel spavel l onsBungei Bor no.Lesduescl osquessóndef or mi góar mati es t r obensuspesesperunpi l arcent r al .Al amor tdel ’ ar qui t ect e,esvanr econst r ui ral al l er adelr i ul aPl at a.

Del esobr esdest acadesnoconst r uï des,t ambédest acaelconcur sd’ unedi f i cidel aUni óI ndust r i ald’ Ar gent i na ( 1968) .Espl ant ej avaunpòr t i cgegantdef or mi góar mat ,d’ onespenj avent ot esl espl ant esi nf er i or smi t j ançant cabl es.L’ al t ur at ot aldel ’ edi f i cipl ant ej ater ade115m.

ALAXARXA Usr ecomanem el ssegüent senl l aços:

ht t p: / / www. yout ube. com/ wat ch?v=ei 1yAhem_j A ht t p: / / www. yout ube. com/ wat ch?v=oZChI j MsZw0

f ot oweb:ht t p: / / ar ki act i vi dad. bl ogspot . com

f ot oweb:ar qui t ect ur amashi st or i a. bl ogspot . com. es

f ot oweb:espaci odenot i ci as. com. ar

Car r erdel aFor ça,núm.13,pr i nci pal|17004 Es pec i al i s t esenes t r uc t ur esal Bar r i Vel l deGi r ona

www. codi est udi . com

www. f acebook. com/ codi est udi

f or maci o@codi est udi . com

CLASSESD’ ESTRUCTURESiCONSTRUCCI Ó i ndi vi dualogr upsr eduï t s,+i nf or maci óal aweb

NAD2012

Aquest aent r egaengl obael per í odeNadal enc( desembr ei gener ) ,hem apr of i t atperdonar vosaconei xerunar qui t ec t equer eal i t zàar qui t ect ur aiest r uct ur essor pr enent s.

07

f or maci o@codi est udi . com

AMANCI O WI LLI AMSfitxa:1212CF007

FITXA CODIestudi - Amancio Williams - 1212cf007  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you