Page 1

Documents

documents Àrea Jurídica

j

La propietat intelectual Una qüestió que preocupa a tot dissenyador en la seva feina diària. En la creació de projectes, o bé en la creació de determinats elements que es puguin considerar originals. Fins a quin punt el col·lectiu pot estar protegit i per tant reclamar drets sobre determinades creacions. Un dret bàsic reconegut entre els anomenats drets d’autor, es el dret d’explotació, és adir, a obtenir uns rendiments econòmics per la utilizació d’aquella creació per part d’un tercer. La preguntes que ens hem de fer són: tenim aquests drets? Com els assegurem? Com exercim aquests drets davant la justícia? La feina del dissenyador en la seva vessant creativa entra dins la protecció que atorga la legislació de propietat intel·lectual, dins el seu àmbit d’aplicació. D’altre banda, no hem de confondre la feina que fa el dissenyador amb els resultats posteriors i la protecció que puguin rebre aquests elements. El primer esglaó és la propietat intel·lectual que de forma genèrica protegeix tota creació del l’home, sigui quina sigui la seva forma d’expressió o finalitat. A diferència de les patents i les marques (propietat industrial), àmbit on existeix un registre, els drets d’autor com a molt tenen les anomenades societats gestores. Els registres de patents i de marques són organismes encarregats de vetllar per la correcta aplicació de la protecció dispensada per la llei i un lloc on poder verificar la existència legal i oficial de determinades invencions amb aplicació industrial o les marques o signes distintius. La llei permet utilitzar un ventall prou ampli de sistemes probatoris que permeti demostrar l’autoria. Entre ells el propi visat. És a dir, el propi Col·legi en el seu procés de verificació de la correcció de les tasques del dissenyador/decorador (revisió de projectes,...) pot servir per demostrar una data concreta de creació i certificar la identitat i autenticitat de la autoria. No oblidem pas les funcions socials que l’estat reconeix als col·legis professionals en general i en particular al de dissenyador i decoradors d’interiors. En la feina habitual del decorador/dissenyador d’interiors entrem en la dinàmica de la creació de determinats elements originals, i aquests poden ser objecte de protecció mes enllà de la que dispensa el mer dret d’autor. Si a més aquest es susceptible de producció en sèrie entre la qüestió de la propietat industrial. El problema radica en que la creació a aquest nivell es protegeix a través del que s’anomena patent i els models d’utilitat. En cap cas la creació amb valor estètic i funcional entre dins dels paràmetres del que la llei anomena fet patentable i per tant per aquest camí no podem obtenir una protecció que ens permetria l’entrada en un registre oficial. 1 CODIC c/ Enric Granados n.7 bis, baixos 08007 Barcelona Tel 93 416 10 06 - Fax: 93 415 14 27 - codic@codic.org - www.codic.org


documents

j

La propietat intelectual Titulo II. Patentabilidad

1

Artículo 4.1.Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. 2. No se consideran invenciones en el sentido del apartado anterior, en particular: A) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. B) las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. C) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades economicocomerciales, así como los programas de ordenadores. D) las formas de presentar informaciones. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas. 4. No se consideran como invenciones susceptibles de aplicación industrial en el sentido del apartado uno, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los metodos de diagnostico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposicion no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en practica de tales metodos. Artículo 5.1. No podrán ser objeto de patente: A) Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al Orden publico a las buenas costumbres. B) Las variedades vegetales que puedan acogerse a la normativa de la Ley de 12 de Marzo de 1975 sobre protección de las obtenciones vegetales. C) Las razas animales. D) Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. 2. Lo dispuesto en los apartados b), c) y d) no será, sin embargo, aplicable a los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos.

De l’altre, està que el propi disseny d’un espai interior o algun element concret com ara un rètol o similar es pugui convertir en un fet diferenciador i distintiu d’un comerciant i el seu establiment. Aquí entren els conceptes de marca i signe distintiu que igualment com les patents tenen els seus registres a nivell nacional i també europeu. El quid de la qüestió radica que la protecció no l’obté qui l’ha dissenyat sinó aquell que l’usa com a element identificador del seu negoci. L’únic reconeixement que es té és l’autoria, però no pas la protecció que dispensa la legislació de marques. Artículo 4. Concepto de marca.1 1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. 2. Tales signos podrán, en particular, ser: a. Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c. Las letras, las cifras y sus combinaciones. d. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e. Los sonoros. f. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores. 1

Ley 17/2001 de marcas de 7 de Diciembre de 2001. Publicado en el BOE nº294 de 8 de diciembre de 2001.

2

Ley 20/2003 de 7 de julio de protección jurídica

2

CODIC c/ Enric Granados n.7 bis, baixos 08007 Barcelona Tel 93 416 10 06 - Fax: 93 415 14 27 - codic@codic.org - www.codic.org


documents

j

La propietat intelectual Un cop descartades les possibles confusions amb altres figures protectores, i emmarcat el problema d’autoria intel·lectual, passem a la determinació de quina és la figura que permet la protecció dels dissenys que pot produir un dissenyador o decorador d’interiors. La protecció la trobem en el que llei ha procurat anomenar disseny industrial. Aquesta protecció segueix els mateixos principis i filosofia que inspira la mencionada llei de marques i també la de patents i s’estructura de forma similar. En el primer article es dóna un seguit de definicions, la més important pel que fa al col·lectiu que ens ocupa és la de disseny: Artículo 1. Objeto de la Ley.1 1. Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño. 2. A los efectos de esta Ley se entenderá por: a. Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación

I aquesta combinada amb els articles del capítol I del titulo II, ens permet justificar l’aplicació d’aquesta normativa per protegir de forma registral els dissenys que els dissenyadors d’interiors puguin efectuar durant les seves tasques de creació. Artículo 5. Diseños susceptibles de registro. 2 Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular. Artículo 6. Novedad. 1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes. Artículo 7. Carácter singular. 1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño. Artículo 8. Diseños de componentes de productos complejos. 1. El diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo sólo se considerará que es nuevo y posee carácter singular: a. Si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de éste; y b. En la medida en que estas características visibles del componente presenten en sí mismas novedad y carácter singular. 1

Ley 20/2003 de 7 de julio de protección jurídica del diseño industrial. Publicado en el BOE nº 162 de 8 julio de 2003. Disposiciones generales. 2 Ley 20/2003 de 7 de julio de protección jurídica del diseño industrial. Publicado en el BOE nº 162 de 8 julio de 2003.Cap I Tit II

3

CODIC c/ Enric Granados n.7 bis, baixos 08007 Barcelona Tel 93 416 10 06 - Fax: 93 415 14 27 - codic@codic.org - www.codic.org


documents

j

La propietat intelectual 2. Se entenderá por utilización normal, a efectos de lo previsto en el párrafo a del apartado anterior, la utilización por el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la conservación o la reparación. Artículo 9. Accesibilidad al público. 1. A efectos de la aplicación de los artículos 6 y 7, se considerará que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea. 2. No se considerará que el diseño ha sido hecho accesible al público por el simple hecho de haber sido comunicado a un tercero bajo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad. Artículo 10. Divulgaciones inocuas. 1. Para la aplicación de los artículos 6 y 7 no se tendrá en cuenta la divulgación del diseño realizada: a. Por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente; y b. Durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación cuando la divulgación del diseño sea consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente. Artículo 11. Diseños impuestos por su función técnica y diseños de interconexiones. 1. El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica. 2. El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado, o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior los derechos derivados del registro se reconocerán sobre los diseños que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos intercambiables dentro de un sistema modular y cumplan las condiciones establecidas en los artículos 6 y 7. Artículo 12. Prohibiciones de registro. No se registrarán los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

Aquests articles venen a dir que es considerarà com a dissenys objecte de registre aquells que siguin una novetat i singulars. Per tant, que no que siguin coneguts pel públic i pels professionals del sector abans de la seva inscripció en el registre. Tot i que contempla la possibilitat d’exposicions prèvies amb caràcter no comercial i similars, sense que això suposi una alteració en les característiques de novetat o singularitat. Ja que s’entenen que aquests actes es fan el ben entès de les proves de mercat necessàries. Un altre tema rellevant es la titularitat de disseny, aquest pertany al seu autor, tot i que es matisa, quan la creació del disseny ha tingut lloc en una relació de prestació de serveis, que és cas d’un professional lliberal que projecta per a un client. En el cas que el dissenyador estigui treballant per un despatx o similar com a empleat, la titularitat sobre les seves creacions radica en el despatx, sens perjudici que se li reconegui la autoria, però res més. Haurà de ser amb caràcter convencional que se li permeti la participació en els drets d’explotació i de protecció que contempla la llei. Però en el cas de la relació de prestació de serveis la llei indica que qui tindrà dret a registrar el disseny serà aquell que ha encarregat el disseny, sempre i quan el dissenyador simplement hagi seguit instruccions o dins les funcions encomanades. Sens perjudici que en el contracte (full d’encàrrec, condicions particulars) es digui el contrari.

4 CODIC c/ Enric Granados n.7 bis, baixos 08007 Barcelona Tel 93 416 10 06 - Fax: 93 415 14 27 - codic@codic.org - www.codic.org


documents

j

La propietat intelectual Artículo 14. Derecho al registro. 1 1. El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente. 2. Cuando el diseño haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá en común a todas ellas en la proporción que determinen. En defecto de pacto contractual al respecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de esta Ley, se aplicarán las normas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes. 3. Si un mismo diseño ha sido creado por distintas personas de forma independiente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá a aquél cuya solicitud de registro tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicho registro llegue a ser concedido. 4. En los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presumirá que el solicitante tiene derecho a registrar el diseño. Artículo 15. Diseños creados en el marco de una relación de empleo o de servicios. Cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el marco de una relación de servicios, el derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario o a la parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que en el contrato se disponga otra cosa.

En aquest mateix context apareixen les franquícies. Fins a quin punt el disseny creat inicialment pot ser «pervertit» en les diverses multiplicacions. En aquest punt hem de distingir entre les modificacions produïdes per les obligades adaptacions a l’espai en concret, el que suposa condicionants circumstancials els quals la llei permet. A més, per definició un projecte de disseny per a una franquícia es fa de forma que s’imparteixen una sèrie de criteris directors que permeten un grau de flexibilitat per adaptar-se a cada local en concret. Identificades i concretades en l’anomenat «llibre de master». Qüestió diferent són les modificacions d’aquestes directrius en el disseny. Aquestes si que poden ser reclamables per part del autor. O en tot cas, els problemes que se’n derivin no podran ser imputables a l’autor original. Cas diferent està en el fet que el disseny inicial per a una botiga concreta es traslladat de forma «idèntica» a una altre botiga sense el coneixement ni l’autorització del dissenyador/decorador. En aquest cas es pot classificar l’acte com un ús indegut del disseny creat. En tot això i com hem dit en paràgrafs anteriors, el col·legi pot desenvolupar unes certes funcions en tant quan els seus registres de visats de projectes on hi surten detallats els projectes i les seves implicacions. És a dir, el Col·legi dins de les seves funcions delegades per part del govern en el control de l’activitat professional ha estat dotada d’un component de federatari públic, podent donar fer de dates d’entrada i identitat d’autors i responsables. Per tant en processos judicials o extrajudicials on s’hagi de provar la veracitat de determinades autories i les seves corresponents dates, les dades incurses en els registres del Col·legi i els segells atorgats pels visats tenen un valor probatori reconegut per llei i presumpció de certesa i validesa. Fet que implica judicialment una desviació de la càrrega de la proba. En termes no legals suposa que un cop tenim aquests certificats del Col·legi (visats i altres notificacions amb el «segell» del Col·legi) serà l’altre part qui tindrà la càrrega de demostrar que allò és fals o no vàlid. Nosaltres no haurem d’aportar cap mena de credibilitat als nostres documents perquè la llei ja els hi reconeix un valor.

5

CODIC c/ Enric Granados n.7 bis, baixos 08007 Barcelona Tel 93 416 10 06 - Fax: 93 415 14 27 - codic@codic.org - www.codic.org


documents

j

La propietat intelectual Encetat el tema dels jutjats i els litigis seria oportú fer un esment de la protecció jurídica que la llei atorga al disseny industrial. És a dir, les accions que judicialment pot emprendre l’autor o titular del disseny en qüestió. Es pot fer una classificació atenent a un criteri temporal del dany. Aquelles accions que estan encaminades a evitar que algú faci un mal ús del nostre disseny i aquelles mesures que un cop ja s’ha «fet el mal» busquen una reparació o rescabalcament del perjudicis ocasionats. Artículo 53. Acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado. . 1 1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho. b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del mercado los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho. d) La destrucción, o la cesión con fines humanitarios si fuere posible, a elección del actor y a costa del condenado, de los productos a que se refiere el apartado anterior, salvo que la naturaleza del producto permita impedir la continuación de la actividad infractora eliminando el diseño sin afectar sustancialmente al producto, o a juicio del tribunal, la destrucción o cesión de los productos infractores resulte una medida claramente desproporcionada y existan otras alternativas menos gravosas para evitar que prosiga o se reanude la violación del derecho del titular del diseño. e) Alternativamente, la entrega de los objetos a que se refiere el párrafo d) del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnización con cedida, el titular del diseño deberá compensar a la otra parte por el exceso. f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a los objetos adquiridos de buena fe para uso personal. Artículo 54. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios. 1. Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados. 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.

1

Ley 20/2003 de 7 de julio de protección jurídica del diseño industrial. Publicado en el BOE nº 162 de 8 julio de 2003.Tit VI Artículo 55. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas. 1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño registrado a causa de la violación de su derecho. El titular del diseño registrado también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor debido a la calidad inferior de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones, o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización. 2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes: a) Los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho.

6 CODIC c/ Enric Granados n.7 bis, baixos 08007 Barcelona Tel 93 416 10 06 - Fax: 93 415 14 27 - codic@codic.org - www.codic.org


documents

j

La propietat intelectual b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado. c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho. 3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente la importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora. En caso de daño al prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores. 4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular del diseño podrá exigir de conformidad con lo previsto en el apartado 7 del artículo 256 y en el artículo 328 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la exhibición de los documentos del presunto responsable de la vulneración del derecho, que puedan servir para aquella finalidad. 5. El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. El titular del diseño podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores. 6. Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de un diseño registrado, el tribunal fijará una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se Artículo 56. Limitaciones al ejercicio de las acciones. El titular del diseño no podrá ejercitar las acciones establecidas en este título frente a quienes utilicen los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados. Artículo 57. Prescripción de acciones civiles. 1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho sobre el diseño registrado prescriben a los cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse. 2. La indemnización de los daños y perjuicios sola mente podrá exigirse en relación con los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

Evidentment tota aquestes mesures només s’aplicaran un cop passats els tràmits d’inscripció en el registre que la pròpia llei contempla. Hem d’interpretar les diverses fases d’aquest procés en el marc de les mesures preventives de conflictes entre els dissenys i els seus autors. A part de l’objectiu clar de certificar que es compleixen els requisits que la llei marca i exigeix. És particularment adequat que arribats a aquest punt es faci lectura del articles corresponents a aquesta matèria.1 1

Veure títol IV de l’esmetada llei. Sol·licitud i procediments de registre i oposició. Arts. 21 a 36.

7 CODIC c/ Enric Granados n.7 bis, baixos 08007 Barcelona Tel 93 416 10 06 - Fax: 93 415 14 27 - codic@codic.org - www.codic.org

La propietat intel·lectual  

La propietat intel·lectual

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you