Page 1


9 1&!#

6

.#!- #/:-& (

9 9 8 9

'&(+&* 1 ''.

.#0 !*"&! Casanova, 180 baixos 08036 barcelona 93.416.10.06 codic@codic.org www.codic.org

!*(0)&! !&*@ !*"&! *-%


CIUTAT I DISSENY, o com totes les ciutats volen fer un Bilbao.

No fa gaire deia en una entrevista que EL DISSENY ÉS UNA LÍNIA ESTRATÈGICA DE CIUTAT . Avui en dia les ciutats més importants del món s'interessen pel disseny per atreure cap a elles l'interès que cadascuna cerca. No es concep en aquest moment la creació d'una ciutat ?picament industrial . La indústria ha sor>t de les ciutats per deixar que aquestes exerceixin el seu veritable paper , és més , les grans indústries centreeuropees (em ve al cap la fàbrica de Mercedes a Alemanya) s'esforcen a presentar actualment les seves edificacions amb un acurat disseny , que faci oblidar el lletgisme de les seves instal•lacions. Enrere estan quedant les ciutats grises i mastodòn>ques que es van crear al voltant de les fàbriques i nuclis industrials, entre altres coses perquè les grans indústries estan desapareixent del cor de la ciutat . Vivim en una societat de serveis i en ella és fonamental el DISSENY. La ciutat de Bilbao és un dels exemples a nivell mundial que millor el pot representar. El seu gir de 180º cap al disseny i les indústries crea>ves ha situat a Bilbao al mapa mundial, referent internacional en el que comento. Una vegada vaig anar a una conferència de Mariscal, suposo que no cal que li presen>, i ell mateix ho deia: "... avui totes les ciutats del món volen fer un Bilbao".

En una altra ocasió, fa temps, em van convidar a una assemblea d'empresaris del País Basc i en ella parlaven de tecnicismes que en aquell moment no vaig entendre molt bé. Parlaven d'ac>us intangibles... Deien que els països amb major creixement del món destacaven precisament per la inversió de les seves empreses, les seves ins>tucions i governs , en uns percentatges superiors als països que pitjor ho estem passant en la crisi , en aquests ac>us intangibles, i que és un ac>u intangible? Doncs bé, és el que fonamentalment aporta el disseny. És aquest plus diferenciador que fa que un producte, un interior, una ciutat o qualsevol cosa ben dissenyada sigui diferent de la resta i per tant, sigui desitjable .

Tres són els grans ac>us intangibles en què aquests països estan fent esforços d'inversió : R + D + I (Recerca i desenvolupament). Nous models de ges>ó de les empreses, ins>tucions i governs. I DISSENY, i ho poso en majúscules perquè és aquí on nosaltres tenim molt a dir. En aquesta entrevista que he comentat abans, també vaig afirmar que "els exteriors s'admiren però en els interiors és on es viu" i això és el que hem de reivindicar amb força. Una ciutat no només són les façanes dels seus edificis. Una ciutat ha de tenir una bona urbanització perquè sigui còmoda , amb bons transports, però també els seus espais vitals , els seus interiors, han d'estar cuidats al màxim. Són l'aparador del comerç i de la vida d'aquesta ciutat.I aquesta és la nostra professió , omplir de vida els espais que rehabilitem amb els nostres dissenys. Unint aquests ac>us intangibles és quan es pot crear la marca iden>fica>va de la ciutat ja que ja ha de formar part del nostre llenguatge quo>dià el terme marca, MARCA ESPANYA per exemple.

Per això crec que els ajuntaments de les ciutats, ara més que mai, estan molt recep>us a propostes que >nguin a veure amb el disseny i amb la crea>vitat, és a dir, amb dotar d'ac>us intangibles a les seves ciutats. I per això cal fer-los comprendre que uns interiors "de disseny", com vulgarment es diu, són sinònims de modernitat i actualitat i, per tant, formarà part importan?ssima de la imatge que s’emportaran de la nostra ciutat quan ens visi>n.

Jose Angel Obeso. President del Colegio Oficial de Decoradores y Diseñadores de Interior de Bizkaia. President del Consejo General de Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior


(& &#$% +-#.#)/ & / ''#-. +#-

0) -#)*1 " *$#-/ ' )*0 )3 ! ";(&!

*1#. +-*+*./#. +#- #./ -

' "&

)

"# !0-.*.

*+*-/0)&/ / +#-

!*./ - /#

CODIC proposa una àmplia oferta de jornades, tallers i visites per la temporada 2013-2014. En total, es tracta de X ac>vitats diferents dels quals X són completament noves, algunes gratuïtes i la majoria per menys de 25€!!

L'en>tat proposa nous cursos, a més dels que es vénen impar>nt de forma regular els darrers anys.Les ac>vitats començaran a l'octubre, amb grups reduïts.

Sota la temá>ca “Norma>va” informarem dels canvis tècnics i legilas>us que afecten als projectes, al dissenyadors o als propis clients.

L'oferta forma>va es completa amb una part més lúdica. A més del viatges a fires d'interès com s'havia fet fa alguns anys, se sumen les anomenades “Rutes interiors” amb visites gratuïtes a llocs d'interès i el nou “Tast d'Interiors” que combinarà un tast gastronòmic acompanyat amb exposicions i conferències relacionades amb la temá>ca de la mà de professionals del sector. Ampliarem la informació sobre dates i ponents, però aquí us deixem un pe>t aperi>u: CICLE EFIMERS Disseny d’Stands Aparadorisme Disseny exposi>u Escenografia-direcció d’art CICLE TECNICS Eficiencia energe>ca Peritatges Tècniques de representació(reciclatge delineació) Dissenyant pel futur

CICLE BIO Dissenyant cases de fusta, caracterís>ques a tenir en compte - Quim Ballarin Feng shui - Na>vidad Perez CICLE "VARIS" Xarxes socials en l’àmbit professional - Anna Ingles Taller de color - Isabel de Yzaguirre Es>ls (un passeig per la història del disseny) - Toni Soler


/-* "#. ( #' *'5'#%& -:$&!. "# / '0)3 & (

Membres de la Junta de Govern de CODIC han man>ngut reunions amb en>tats i ins>tucions durant aquestes úl>mes setmanes. Toni Soler, videdegà de CODIC, i Mª José Carballeira, secretària, van fer una trobada amb membres de Col·legi Oficial de Dissenyadors Gràfics de Catalunya (CODIG) per tractar temes de la professió i engegar un procés de col·laboració entre ambdúes en>tats.

$&!& ' "# &..#)3 "*-. *)./-0( /

Per altra banda, Elisabet Campoy, degana de CODIC, va assis>r a la reunió organitzada pel Comité Organitzador de Construmat, del qual el Col·legi és membre, per fer una valoració de la passada edició del certamen. A la sessió es va fer un balanç dels resultats ob>nguts (convocatòria, xifra de negoci, etc.) i es van marcar les línies generals per la propera cita.

#.+ /2 " -,0&/#!/0!*(+ -/&-

& "&..#)3 " &)/#-&*-.

Local a peu de carrer molt lluminós (al davant hi Les comunicacions són metro Urgell i Rocafort, divertenim un parc), situat a façana de l'edifici de l'an>ga sos autobusos i bon accés en cotxe (Gran Via). Fàbrica Lehmann al c/Consell de Cent 159, local 1. A 10 minuts de L5 Hospital Clínic.

És un espai diàfan i de doble alçada, molt agradable per compar>r doncs té una segona planta de 20m2 que és la que s'ofereix. Està totalment moblat, amb taules, estanteries, cadires i il·luminació. Sala de reunions a compar>r, zona d'emmagatzematge, bany i office d'ús comú. Internet i telèfon d'ús comú.

Per a una ocupació de 1 a 3 persones el preu és 320€ + despes (preu indicat sense iva). En aquest espai poden treballar bé fins a 5 persones.

Per visitar l’espai contacteu amb Judit. Telèfon contacte: 673 787 570. Email: trestrastos@gmail.com


$#'" !*)1*! /=-&

"#' (#-! / "’&"##. "# "&..#)3 BCD Barcelona Centre de Disseny organitza la tercera convocatòria del MID Mercat d'Idees Disseny, un programa que fomenta i promociona la inicia>va emprenedora com un ac>u per a les indústries culturals i crea>ves, i presenta i posa en valor aquest potencial crea>u davant d'empreses i inversors creant oportunitats de negoci.

RED Reunió d'empreses de Disseny, té per objec>u posar en contacte els crea>us amb les empreses pertanyents a les respec>ves agrupacions -segment infan>l, espor>u i hàbitat- ajudant a apropar el projecte al mercat, crear oportunitats de negoci, així com promocionar el talent crea>u.

Les associacions i centres de promoció L'actual convocatòria està adreçada a jugueu un paper fonamental en el procrea>us que vulguin presentar els seus jecte per a la promoció de l'ac>vitat i productes a empreses potencialment captació de projectes interessants. És interessades en els seus projectes en per això que animem a la vostra xarxa una de les següents categories: kids, d'associats a par>cipar ac>vament en Esports i Hàbitat. Els projectes finalis- la convocatòria que estarà oberta fins tes seran presentats en un Fòrum d'In- al 13 d'octubre. novació que se celebrarà a l'úl>m L'objec>u del MID, que en les dues pritrimestre de l'any. meres edicions ha rebut més de 300 El Fòrum d'Innovació organitzat per propostes innovadores, és conver>r BCD en col•laboració amb INDESCAT els projectes par>cipants en productes Catalan Sports Cluster, KID'S Cluster i o serveis de mercat.

2+*.&!&>

' (&''*- "&..#)3 "# '’ )3 Fins a finals d’octubre es pot visitar l’exposició “El millor disseny de l’any”, la mostra imprescindible per veure i entendre què es cou al món del disseny actualment. S’hi exposen més de 500 obres finalistes i guanyadores dels diversos permis organitzats per les diverses associacions del FAD en el marc del FADfest. També en formen part els projectes par>cipants del City to City Barcelona FAD Award a les millors inicia>ves urbanes a escala internacional, els guanyadors dels Premis FAD Sebas>à Gasch d’Arts Parateatrals. Una gran exposició que acosta el millor disseny a nous públics i ofereix una visió global del que s’està fent en els diversos sectors crea>us del nostre país. Lloc: Disseny Hub Barcelona Accés lliure Horaris: de dimarts a diumenge de 10 a 20h. Dilluns tancat.


*/ '

+0)/ +#- -,0&).#/ #/( ) "# '’ -,0&/#!/0-

Arquinfad organitza la setena edició d'Arquinset - Setmana d'Arquitectura , que se celebrarà a Barcelona entre els dies 23 i 31 d'octubre del 2013 ( ambdós inclosos ) .

Sota el ?tol «Paisatges contemporanis , llast i / o oportunitat» la Setmana d'Arquitectura 2013 de Barcelona és una reflexió sobre el llegat de la construcció especula>va i abandonada a Espanya

La recent implantació massiva d'enclavaments d'oci, complexos turís>cs i residencials de tot >pus ha transformat vastes regions de la costa i ha arribat fins i tot a les províncies interiors. L'ocàs prematur de molts d'aquests assentaments a causa de l' esclat de la bombolla se'ns presenta amb imatges inquietants perquè reflecteixen la incongruència entre la vida curta de l'especulació immobiliària- avortada per causes tècniques -i els seus perdurables seqüeles )siques. El fenomen del totxo espanyol i el seu funest desenllaç ha engendrat la proliferació d'un nou >pus de paisatge a mig construir que es podria denominar paisatge de lucre.

Davant aquesta situació, la setmana d'Arquinset es dedicarà a analitzar ia proposar inicia>ves , reflexions i solucions vinculades als paisatges ruïnosos de la postburbuja . La voluntat d'Arquinset , al llarg dels propers tres anys, és implantar una major consciència de la temà>ca i , des de la transversalitat del mul>disciplinària, crear un base de dades de coneixement, anàlisi i pro-

postes que puguin ajudar a evitar que el territori con>nuï degradant-se i promoure el seu ordenació a par>r de principis de protecció dels valors del paisatge, sostenibilitat ambiental i equitat social. Arquinset vol llançar aquesta inicia>va des d'una base àmplia i diversa on caben veus divergents i propostes diferents de docents , professionals, estudiants, ac>vistes i analistes. El camp professional vol ser igual d'ampli i inclou sociòlegs, ar>stes, urbanistes, economistes, geògrafs, periodistes, arquitectes, advocats, antropòlegs. La fórmula de presentació serà mixta, al llarg de la setmana hi haurà conferències i taules rodones, un taller sobre un cas d'estudi amb una visita pícnic al lloc de projecte i una exposició.


',#*%(*+

'*! '

’ !!#.*-&. "# 1&

%#

AM Associats ha portat terme la reforma integral d'un local al centre de Barcelona. L'establiment, des>nat a la venda d'ar>cles i complements de viatge, destaca per mostrar un concepte industrial, urbà, diàfan i espaiós, amb exposicions de diferents marques a manera de córners. Recuperem espais an>cs de la bo>ga, adaptant parts del sostre que queden integrades, tal com els propietaris ens van plantejar. Pavimentamos el local amb parquet estra>ficat, que contrasta amb les parets en estat natural aconseguint infondre un ambient industrial a tot l'establiment. Cada córner disposa d'expositors diferenciats segons el disseny de cada marca. D'aquesta manera, el mobiliari d'un dels córners consta d'un moble lacat en blanc amb prestatges i calaixos, en un altre implantar mobiliari metàl · lic amb punxes, des>nats a penjar els productes, i el tercer està compost per diversos prestatges en fusta, en to similar al paviment del sòl.

COL·LEGIADA: Ma. Isabel Mesa de Aquirre núm: 625 EMPRESA: AM asociados WEB: www.amasociados.es

&-# &)"0./-& ' La resta del mobiliari, dissenyat i fabricat per AM, està elaborat amb melamina de Viroc muntada en estructura metal · litzada al tall, envernissada i acabat se>nat, d'acord amb el concepte de la bo>ga i destaca per la seva mul>funcionalitat per poder adaptar-se a les necessitats de la temporada . Per a la il · luminació, col · loquem sobre estructura metàl · lica projectors leds de 30 volts amb obertures de 24 i 45 graus per així dotar el local de lluminositat general i enfocaments parcials destacant productes. La façana no va pa>r grans modificacions. Només incorporem entre la pedra natural existent una estructura de ferro al tall, polida i envernissada. L'aparador està format per una tarima de fusta i guies encastades en parets per col · locar producte i implantació de cartelleria amb imatge de les marques.


++#++(*%

7

9

El 2013.09.12 s'ha publicat el nou Document Bàsic DB HE « Estalvi d'energia» de la part II del CTE , que subs>tueix tot el publicat anteriorment , mitjançant l'Ordre FOM/1635/2013 , de 2013.09.10 , per la qual s'actualitza el Document Bàsic DB - HE « Estalvi d'Energia » , del Codi Tècnic de l'Edificació , aprovat pel Reial decret 314/2006 , de 17-03-2006 . Aquest nou DB - HE és d'aplicació a par>r del 2013.09.13 .

Les modificacions del CTE aprovades per aquesta disposició :

Són d'aplicació potesta>va a obres de nova construcció ia intervencions en edificis existents per a les quals se sol · lici> llicència municipal d'obres en el termini de 6 mesos des de l' 2013.09.13 . Les obres han de començar dins del termini màxim d'eficàcia de l'esmentada llicència , d'acord amb la seva norma>va reguladora , i , si no, en el termini de 9 mesos des de la data d'atorgament de la llicència . En cas contrari , els projectes s'han d'adaptar a les noves exigències que aprova aquesta disposició . Són d'aplicació obligatòria a obres de nova construcció ia intervencions en edificis existents per a les quals se sol · lici> llicència municipal d'obres transcorregut el termini de 6 mesos des de l' 2013.09.13 . No s'apliquen a obres de nova construcció ia intervencions en edificis existents que >nguin sol · licitada llicència municipal d'obres a 2013.09.13 . Les obres han de començar dins del termini màxim d'eficàcia de l'esmentada llicència , d'acord amb la seva nor-

ma>va reguladora , i , si no, en el termini de 9 mesos des de la data d'atorgament de la llicència . En cas contrari , els projectes s'han d'adaptar a les noves exigències que aprova aquesta disposició . Eficiència Energè>ca

Marta Torelló Tècnic de norma*va Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya h+p://norma*va.infocentre.es


(.#, ,+

DESCRIPCIÓ

Aplicació desenvolupada per a iPhone, iPad o iPod Touch. Photo Measures serveix, com el seu nom indica, per guardar fàcilment mesures acompanyades de fotografies perquè sigui més fàcil recordar la situació exacta de les mateixes i assegurar que tot encaixa perfectament.

És una gran eina per prendre mesures en qualsevol lloc. Prens una foto de la zona en concret o de l'element en qües>ó i anotes les mesures sobre la mateixa fotografia.

Construeixes una casa? Et mudes a un altre pis? Necessites tenir en compte les dimensions exactes d'un objecte? Estàs davant d'algun moble i vols estar segur que podrà encaixar en aquella cantonada de casa que tens buida i sense vida?. Doncs bé, aquesta és la teva app. Un bon recurs per quan estem fora de l'oficina o de casa i ens quedi tot registrat en el nostre disposi>u.


)-',+ tats de Dekton ® i les seves extraordinàries caracterís>ques tècniques , com ara una molt baixa absorció de líquids i una alta resistència al ratllat , al tacat , a l'abrasió , al xoc tèrmic i als raigs ultraviolada . Així mateix , Dekton ® ofereix decoració en volum , és a dir , en tota la super)cie i massa del producte, així com il · limitades possibilitats de disseny .

Dekton ® by Cosen>no és la nova super)cie ultracompacta de Grup Cosen>no que neix amb l'objec>u de revolucionar el món de les super)cies per a l'arquitectura i el disseny , tant en espais interiors com exteriors , estant disponible en taules de gran dimensió ( 320cm x 140cm ) . Grup Cosen>no ha presentat el seu nou producte , Dekton ® es presenta en una sèrie inicial de 12 colors Dekton ® by Cosen>no , a les principals fires d'arqui- , sent el gruix de 20mm el primer format que arritectura i disseny que s'han celebrat a Europa durant barà al mercat aquesta mateixa tardor . el mes de setembre . En cadascún d'aquests certàmens s'han pogut evidenciar les excel · lents quali-

&)& ' 1

*. "’ ' +# .*'0!&*). 1#-.:/&'.

+#- 4*)#. !*(+ !/#.

Per a la planificació de banys molt pe>ts l'essencial són qües>ons no només rela>ves al disseny sinò també arquitectòniques . Com es pot crear en poca super)cie un espai estructurat que fascini per un in-

terior enginyós i d'alta qualitat ? L'àmplia gamma de mini lavabos complets d’Alape ofereix solucions estè>ques i alhora funcionals per desafiar situacions espacials .

Els productes de les línies « Inside.S » o « Insert » aprofiten la cavitat buida d'acer vitrificat com espai per emmagatzemar ar>cles per a la cura diària . « Insert.corner » com a solució intel · ligent per a les cantonades concedeix un caràcter obert als espais més estrets . També els lavabos de les línies « Piccolo » o « Fusion.S » són idonis per a espais en els quals falta lloc. La geometria pura , que s'obté mitjançant l'ús dels materials , evidència l'elevada exigència de disseny d'aquesta empresa . Alape uneix en els seus productes emoció i purisme conver>nt així l'acte de la neteja en una experiència sensorial .


&% *#+ “ *'*- #.+ !&* 3 #./&'* #/ ''#. + - "&.#< "*-#. "# &)/#-&*-#.”

En el món del disseny interior la informació es difon a través d’edicions molt il•lustrades i decora>ves, que serveixen d’inspiració però no tenen informació pràc>ca, o bé mitjançant manuals tècnics que, per contra, ofereixen gran quan>tat de dades tècniques però deixen a un banda els aspectes estè>cs del projecte.

“Color, espai i es>l” sinte>tza aquests dos enfocaments i proporciona la informació i les idees essencials per a la redacció de projectes d’interiors de totes les escales i la seva posterior execució.

Comprèn des de la ges>ó dels projectes i les tècniques de dibuix, fins a l’organització dels espais, les caracterís>ques del color, els materials i les textures o les propietats de la il•luminació natural i ar>ficial, els diferents sistemes construc>us i principis generals de sostenibilitat. Cada part finalitza amb entrevistes a diferents dissenyadors d’interiors de renom que il•lustren l’a-

plicació crea>va d’aquests temes en la pràc>ca professional.

“Color, espai i es>l” és un manual de referència indispensable tant per a dissenyadors d’interiors i estudiants d’aquesta disciplina com per a qualsevol altra persona interessada en la matèria.

Color, espacio y es*lo Detalles para diseñadores de interiores Mimi Love, Chris Grimley 15 x 21 cm 288 páginas ISBN: 9788425225673 Rús>ca 2013 (1a edición , 2a >rada) Nueva reimpresión Editorial Gustavo Gili


,*(!%' "(*+

COSENTINO-SILESTONE

Líder mundial en superfícies de quars i una de les primeres empreses de l’estat espanyol del sector de marbres, travertins i calices. Contacte: Sr. Vicente Martínez. Tel. 93 632 72 50, barcelona@cosentino.es, www.silestone.com

DORNBRACHT

Dornbracht, basada en una tradició familiar de vàries dècades, l’empresa ha crescut fins a convertir-se en el líder en l’àmbit de les aixetes i dels accessoris per al bany. La qualitat, la funcionalitat i el disseny són els pilars fonamentals. Des de fa deu anys porta a terme diferents projectes culturals a més del seu propi Statements, els quals es poden veure a . Contacte: info@dornbracht.es www.dornbracht.com. Andrés Juberías: andresjuberias@andresjuberias.com

ALAPE

Per a Alape, el bany és un recinte arquitectònic que correspon enterament a les pròpies idees i exigències. El sistema de components d'Alape recolza la planificació i la realització de l'arquitectura individual del bany gràcies al concert armònic dels components. Llenguatge purista i alta qualitat de materials. info@alape.com, www.alape.com Persona de contacte: Andrés Juberías andresjuberias@andresjuberias.com

POLYREY

Fabricant de laminats (hpl), taulells compactes fenòlics per interior i exterior, melamines i aplacats. Les nostres coleccions es preparen curosament per satisfer les necessitats dels dissenyadors i segueixen les tendències mès actuals de l'interiorisme. Per Polyrey la innovació tècnica, creativitat, disseny i servei són les eines fonamentals per donar un valor afegit als nostres productes. Moltes són les aplicacions possibles: mobiliari i disseny d´interiors de botigues, hotels, centres comercials, restauració, oficines, hospitals, centres esportius, etc. Tel. 93 570 21 80. polyrey.iberica@polyrey.com. www.polyrey.com

(& &

SAUNIER DUVAL

(* "(*+

Saunier Duval és una corporació que pertany a Vaillant Group, grup empresarial d'àmbit multinacional, que lidera a Europa el subministrament de sistemes intel · ligents per al confort domèstic. Firma dedicada a les activitats d'aigua calenta sanitària, calefacció i climatització, Saunier Duval és el fabricant que ha desenvolupat la primera caldera mural mixta de gas, la caldera estanca, el escalfador sense pilot, la caldera mural de condensació directa i altres moltes innovacions tecnològiques encaminades a millorar els aspectes d'economia, confort, seguretat i respecte al medi ambient en aquest tipus de productes.

IMAD

Imad es funda l’any 1972 amb seu a L’Hospitalet de Llobregat on compta amb unes oficines i magatzem de 700 metres quadrats.Dedicada al servei de venda i instal·lacions de falsos sostres i envans secs és un referent al sector i compta amb un sistema de qualitat homologat per AENOR segons ISO 9001:2008. Està especialitzada en l’assessorament tècnic per a projectes de qualsevol envergadurao sector i en la qualitat dels productes oferts. www.imadsa.es. Tel. 93 338 03 16.


E-butlletí CODIC octubre 2013  
E-butlletí CODIC octubre 2013  

E-butlletí CODIC octubre 2013

Advertisement