Page 1


# "

"

# ' D

! " <0*, @ " ! 9,*8 ,:E80( 4 !B

! ! @ *6+0* 68.

9,; *6+0* Casanova, 180 baixos 08036 barcelona 93.416.10.06 codic@codic.org www.codic.org

'

!" D "

! ! ! D (0:, (8:G D " # ! !

!


Intrusisme professional

Segons la RAE , l'intrusisme es defineix com " L'Exercici d'ac<vitats Professionals per persones no autoritzades, i afegeix" Pot cons<tuir delicte " . Amb aquest Pròleg definitori , ens trobem davant d'un complex i complicat tema , i del qual des de fa un temps estem debatent a les xarxes socials a través de Col·legis Professionals d'Interiorisme , Col·legiats , professionals , etc . Aquest <pus de " lladres " Professionals han exis<t , existeixen i exis<ran si no som capaços de posar-li barreres formals i d'aquí , que el paper tant dels Col·legis , com de les ins<tucions competents sigui essencial per a això. Totes les Professions tenen a les seves files intrusos que intenten exercir d'alguna cosa per al que no estan ni acreditats , ni capacitats tècnica i oficialment , i davant la qual cosa es generen una sèrie de formalismes legals , Col·legiacions , Visats , etc ... amb l'única finalitat de treure a la llum aquelles persones que no compleixen la legislació i per tant els requisits professionals. Crec fermament que cap de nosaltres (per molt bona fe que <nguem en fer el bé i ajudar els altres ) seríem capaços de ges<onar una consulta mèdica , o algun <pus de servei que posi en risc la salut dels nostres clients i amb tota probabilitat , els nostres ossos en la presó que el jutge . Cenyint-nos a la nostra Professió d’Interioristes el cas és especialment greu , atès que en els úl<ms anys s'han donat una sèrie de circumstàncies que han fet encara més di(cil la nostra tasca i exercici professional, m'explico!: Des del començament de la nostra " es<mada i pesada " crisi econòmica , diferents grups professionals hem passat a formar part d'un mateix fi ac<u , de manera que el decrescut treball existent ha de ser repar<t entre tots. Els Arquitectes superiors al deixar de rebre encàrrecs d'importància i rellevància en els seus despatxos , han fixat els seus objec<us en l'obra menor existent , reformes , habitatges , locals comercials , Retail , etc ... de la mateixa manera que enginyers, arquitectes tècnics i algunes altres Professions afins . Però no ens equivoquem ! Aquests no són intrusos , simplement són Professionals qualificats (almenys tècnicament ) que pretenen sobreviure al moment actual com tots! El problema del Intrusisme ve quan algú amb cert criteri i "bon gust", que diu llegir revistes i que pensa que l'Interiorisme és decidir certs aspectes estè<cs sense més , enganya a un client ( o el client es deixa enganyar ) amb la més que probable disconformitat d'aquest, a causa de les deficiències tècniques generals que més d'hora que tard , sor<ran a la llum .Tots coneixem casos (per desgràcia) de clients que s'han sen<t estafats per persones que deien ser Professionals i davant el primer problema d'obra , s'enfonsen tots els seus arguments quedant nostra Professió en dubte i el client marcat a foc amb el tatuatge de la desconfiança Per aquesta raó des de les xarxes socials i en concret a través de diversos Col·legis , s'està treballant per posar fi o almenys traves a aquest <pus de conductes que a més de esquilmar el treball existent , perjudiquen enormement la visió que la societat ha de tenir de nosaltres He <ngut la sort úl<mament de xerrar amb bastants Arquitectes que en l'actualitat es dediquen gairebé en exclusivitat al Interiorisme i tots han coincidit en relatar la complexitat de la nostra Professió , ... tots pensaven que la nostra tasca era mes senzilla , més sub<l , fins capritxosa , passant per alt les tremendes dificultats tècniques , de seguiment con<nu en obra i de detall que comporten . Si bé és greu el Intrusisme realitzat per persones (siques , encara és més greu i execrable el realitzat a través d'Escoles tècniques de formació i que es publiciten amb la naturalitat del que considera correcta la seva postura . No podem mirar cap a un altre costat quan certes escoles treuen a la "venda " Màsters de Disseny en els quals no queda explícitament definit a l'alumne , que la seva <tulació no <ndrà validesa Oficial alguna ... i que entre d'altres aspectes, no podrà Col·legiar per exercir la seva tasca de forma legal i amb garan<es per a totes les parts. No ens hem de fer els Suecs quan certes Acadèmies projecten cursos de Decoració i Interiorisme " gairebé de pàrvuls " a preus de riure i amb les mateixes garan<es del que vol comprar el millor peix fresc a la sabateria de la cantonada.

Antonio Toledo Ruiz Dissenyador d'Interiors


(& &#$% & #" "

& !

"

#" "! ! $

Bilbao a presentat la seva candidatura per a pertànyer a la xarxa de ciutats crea<ves. Què és?

La Xarxa de Ciutats Crea<ves va ser llançada per la UNESCO l'octubre de 2004, després de la decisió presa pel 170 º Consell Execu<u. El seu objec<u és fomentar l'aprofitament del potencial crea<u, social i econòmic de, en par<cular, les col•lec<vitats locals i promoure d'aquesta manera que es persegueixin en el terreny els objec<us de la UNESCO respecte a la diversitat cultural. Les ciutats escollides a la xarxa poden compar<r experiències i crear noves oportunitats per a elles mateixes i per a altres ciutats en el marc d'una plataforma internacional, en par<cular per a ac<vitats basades en la noció de turisme crea<u (PDF, en anglès). Nascuda de l’experiència de l'Aliança Global per a la Diversitat Cultural creada el 2002 per la UNESCO, la Xarxa de Ciutats Crea<ves comparteix amb l'Aliança Global seva voluntat d'incen<var les col•laboracions entre el sector públic, el privat i la societat civil per afavorir el desenvolupament de les indústries crea<ves, promovent noves associacions solidàries en el món.

"$ !

"# Aquesta Xarxa està composta de set xarxes temà<ques, i les ciutats trien associar-se a una d'elles en funció de les seves preferències, i es comprometen a des<nar a aquesta xarxa temà<ca seva energia i el seu talent. Els criteris per seleccionar una ciutat entre les candidatures presentades són: indústria del disseny ben establerta; paisatge cultural marcat pel disseny i l'arquitectura moderna (pla d'ordenació del territori urbà, espais i edificis públics, monuments, mitjans de transport, senyalització, <pografia urbana, etc.); escoles de disseny contemporani, centres d'inves<gació en disseny; grups de creadors i de dissenyadors amb una ac<vitat con<nuada a nivell local i / o nacional; tradició en l’organització de salons, manifestacions i exposicions dedicades al disseny; possibilitat per als dissenyadors i urbanistes locals d'aprofitar els materials locals i les condicions i entorns urbans / naturals; indústries crea<ves inspirades en el disseny, com l'arquitectura i el disseny d'interiors, es<lisme de moda i disseny tèx<l, accessoris i joieria, comunicació visual, disseny digital i interac<u, disseny urbà, disseny per al desenvolupament durable.


9’(*:;(30:?( 3 *659,16 78,9,5: ( 3,9 =(8=,9 96*0(39

Són molts els col·legis professionals que han renovat junta darrerament i molts, al igual que CODIC, han apostat per la comunicació. Els nous degans mantenen comunicació, gairebé constant, a través de Facebook, la xarxa social facilita compar<r informació i resoldre dubtes de forma àgil, així com coordinar pe<tes accions de difusió de la feina dels Col·legis i lluitar contra l’intrusisme professional.

Ja podeu trobar el Consejo a Facebook i Twi>er, a més, mentre actualitzen la pàgina web han habilitat un blog amb no<cies del sector, fires, concursos. Destaquem un apartat anomenat intrusisme on apareixen tots els col·legis, els seus col·legiats, ar<cles sobre la temà<ca i un formulari per poder denunciar els casos d’intrusisme i es puguin emprendre accions des del Consejo


# !

$

’ !! !!

Dins la voluntat del Col·legi d’oferir un bon servei als nostres col·legiats, esperem que fins ara haguem sa<sfet les vostres expecta<ves, hem d’informar-vos que a par<r d’ara comptem amb un nou servei d’assessorament jurídic. Recentment, hem concertat un conveni de col·laboració amb l’empresa GREMICAT, S.L.

"

# C

A banda, Gremicat disposa d’altres àrees de serveis: comptabilitat, assegurances, riscos laborals, llei de protecció de dades, cer<ficats digitals, marques registrades, que amplien el mercat de servei.

Alhora, us informem que aquells col·legiats que es<guin interessats en contractar algun dels serGremicat, es compromet a donar a tots els col·le- veis de Gremicat, en aquestes altres àrees us pogiats un ASSESSORAMENT GRATUÏT, tant telefò- dreu beneficiar d’uns preus especials pel sol fet nicament com per visites a les seves oficines, en d’estar col·legiats. matèria laboral, fiscal, jurídica i altres àrees de la Si voleu disposar de més informació, només heu seva ac<vitat. de posar-vos en contacte amb les oficines del Gremicat, es una assessoria especialitzada en Fe- Col·legi 93.416.10.06 per email codic@codic.org deracions, Col·legis, Gremis i Associacions, for- o trucar al telèfon 93.412.02.32 (oficines de Gremada per un grup humà de professionals amb micat) anys d’experiència en temes que afecten el nostre Esperem que trobeu el servei d’u<litat i una micol·lec<u. llora en l’atenció col·legial Per u<litzar aquest assessorament gratuït, només heu d’iden<ficar-vos com a persona o empresa col·legiada al nostre col·legi, facilitant el vostre nom o número de col·legiat.


$#'" & ! D 8(52 36>+ %80./: ( ,590:(: <9 097,890H

Frank Lloyd Wright a Nova York: Densitat vs La dispersió es podrà veure al Museu d'Art Modern de l'1 de febrer fins l'1 de juny de 2014. L'exposició mostrarà la recent adquisició conjunta de l'extens arxiu de Frank Lloyd Wright pel MoMA i Avery de la Universitat de Columbia d'arquitectura i Belles Arts Biblioteca. A través d'una primera selecció de dibuixos, pel • lícules i models arquitectònics a gran escala, l'exposició examina la tensió en el pensament de Wright sobre la creixent ciutat d'Estats Units en els anys 1920 i 1930, quan va treballar simultàniament en formes radicalment noves per al gratacels i en un ampli planificar la urbanització del paisatge americà <tulat "Broadacre City." Els visitants es troben amb l'espectacular model de 12 peus per 12 peus d'aquest pla, que s'uneix a un dels primers esquemes d'un pas elevat de la carretera amb una, domini agrària expansiva. Promogut

6<( '682

i actualitzada durant tota la vida de Wright, el model va recórrer el país des de fa anys en la dècada de 1930, començant amb una exhibició al Rockefeller Center. Aquesta visió dispersa està aparellat amb experiments estructurals innovadores de Wright per a la construcció de la ciutat ver<cal. Els projectes, de principis del San Francisco Call Building (1912), de Manha>an de Sant Mark'sin-the-Bouwerie Torres (1927-1931), a una polèmica gratacels quilòmetres d'altura, s'involucren qües<ons de densitat urbana i tractar de portar llum i paisatge per a l'edifici alt. Destacant complexa relació de Wright a la ciutat, el material revela Wright com teòric convincent tant dels seus aspectes horitzontals i ver<cals. La seva obra, d'aquesta manera, no només és d'importància històrica, però de notable rellevància per als debats actuals sobre la concentració urbana.


$#'"


( $(3F5*0( 099,5> %,,2 ,9 *,3,)8( +, 3 (3 +, -,)8,8

L'exposició s'integra en l'agenda d'esdeveniments de ' Nos vemos en València ' , la inicia<va que engloba la celebració conjunta a Fira València de Cevisama , Hàbitat i FiMM - Maderalia així com una sèrie d'esdeveniments , showrooms i exposicions . 'Come Casa! ' Serà, precisament , una de les ac<vitats previstes i arriba de la mà del Col • legi de Dissenyadors d'Interior de la Comunitat Valenciana ( CDICV ) . La mostra sorgeix del projecte guanyador del L'Associació de dissenyadors de la Comunitat Va- concurs "El habitable , el habitat i el viscut ' , a lenciana ( ADCV ) organitza per cinquè any conse- través del qual les interioristes Carmen Baselga , cu<u la València Disseny Week , un Belén Moratalla i Mariola Marcet proposen un esdeveniment que s'ha consolidat al llarg de les innovador joc entre el concepte de casa i el del edicions i que concentra ac<vitats vinculades al pa . La mostra experimenta en la idea d'aixopluc i aliment que representen dos conceptes i que disseny durant els dies de la seva celebració . En aquesta ocasió la València Disseny Week ( els converteixen en una cosa que forma part de VDW ) se celebrarà a les mateixes dates que Nos la nostra essència vital i quo<diana . Vemos en València . Durant aquests dies , el visi- A través d'aquestes sinergies , l'exposició ' Come tant comprovarà com la ciutat de València es Casa! ' S'estructura al voltant de cinc estades diconverteix en una de les capitals més importants ferents en què només hi haurà una cosa en comú en matèria de disseny gràcies als diferents esde- : dos fogasses de pa , una par<da en dos i una veniments que s'organitzen , com són exposi- altra sencera , de manera que es convida al visicions , conferències , xerrades , showrooms , tant a provar aquest aliment . El que es persepresentacions , tallers , etc . En l'úl<ma edició es gueix és que el visitant pugui experimentar com influeix l'entorn a l'hora de realitzar una acció tan van comptabilitzar prop de 100 ac<vitats. quo<diana com menjar pa . L'exposició compta amb la par<cipació de Las “COME CASA” Una exposició experimenta amb el disseny d'in- Naves , Centre de Creació Contemporània i l'Ajuntament de València i romandrà oberta fins al teriors a través del pa Les Naus serà escenari d'una exposició que pro- proper 23 d'abril. posa a l'espectador experimentar com influeix l'entorn en una acció tan quo<diana com menjar Tota la informació sobre la mateixa a la web Naus www.lasnaves.com pa. La mostra s'integra en l'agenda de ' Nos Vemos www.comecasacomepan.com en València ' i sorgeix del projecte ideat per les www.nosvemosenvalencia.com interioristes Carmen Baselga , Mariola Marcet i Belén Moratalla. Un innovador projecte que proposa al espectador una experiència en el disseny d'interiors a través de la vinculació entre el concepte de casa i el del pa .


$#'" "86)(+( + " ( 3,0+( =7690*0H +, -6:6.8(-0( +, %

%

Amb la presència de Win Wenders, Fundació Sorigué ha inaugurat la seva nova exposició “Wim Wenders Photographs“, una selecció de fotografies panoràmiques del pres<giós ar<sta alemany, que inclou imatges de la Zona Zero després dels atemptats a Nova York i paisatges de Fukushima després del desastre nuclear.

Wim Wenders al costat d’una de les seves obres. La mostra estarà oberta fins al proper mes de març. © 2013 Fundació Sorigué All Rights Reserved “Fent cinema realment em confesso adict al treball, em moc ràpid, en canvi en la fotografia vaig lent, em prenc temps … i per això es<mo la fotografia. Com a fotògraf m’agrada mostrar el que veig, la realitat. Simplement es<c en aquest lloc per escoltar, perquè els llocs m’expliquin alguna cosa”, ha dit Wenders, conegut internacionalment per la seva faceta de cineasta, durant la trobada amb els mitjans. Per la seva banda, Ana Vallés, directora de la Fundació Sorigué , ha assenyalat que “totes les fotografies seleccionades tenen un ‘leit mo<v’ en comú, la introspecció i la reflexió a través del silenci, però cada apartat de la mostra té la seva personalitat. Per a mi ha estat tota una experiència conviure amb aquestes imatges “, durant la roda de premsa, on també va estar present Julio Sorigué , fundador de la ins<tució. Paral•lelament al seu treball cinematogràfic , Wenders ha desenvolupat una faceta fotogràfica, que va començar com una mena de bitàcola de viatges persona. Durant els seus viatges dels úl<ms 20 anys sempre ha portat a sobre una càmera panoràmica i ha capturat moments i paisatges que li han impactat. Alguns d’ells s’han exposats en galeries i museus de tot el món . Moltes d’aquestes fotografies es veuran per primera vegada a Espanya al museu de la Fundació Sorigué. La mostra s’ha dividit en tres apartats: Ground Zero, una selecció de panoràmiques de Nova York després de l’ 11-S Silence of the Earth, paisatges provinents principalment d’Austràlia, Israel i els Estats Units, i Fukushima, imatges de la ciutat de Iitate després del desastre nuclear. “La proposta d’aquesta exposició, la connexió de les meves imatges amb el vostre territori va ser important per acceptar la proposta d’exposar aquí, que em va fer Blain Southern a Londres. Les meves imatges tenen molt a veure amb la fundació i amb les seves bases, les meves imatges radiquen molt en la terra i el planeta. Ha estat un bon vincle entre les dues coses”, ha afegit l’ar<sta respecte a la decisió de mostrar la seva obra a la Fundació Sorigué. La mostra estarà oberta fins al proper mes de març. Tots sereu benvinguts. Confirmació d'assistència prèvia.

!


8;7 69,5:056 78646; 3( *647,:0*0H (33 :6 556<(:065 Grup Cosen<no , companyia global líder en la producció i distribució de super(cies innovadores per a l'arquitectura i el disseny , promou un any més a Espanya la compe<ció "Call to Innova<on" , adreçada a tota la societat en general, a start - ups , emprenedors , inves<gadors , cien=fics i estudiants universitaris, en par<cular .

Impulsada conjuntament amb la Fundació Rafael del Pino , aquesta inicia<va global repta a emprenedors tecnològics i inves<gadors espanyols a proposar idees i projectes per resoldre els grans problemes d'Espanya i del món a través de la tecnologia .

Els dos guanyadors de la compe<ció rebran una beca , valorada en 24.000 euros cadascuna , per estudiar , a la seu de la NASA a Silicon Valley , el programa de postgrau ( Graduate Studies Program ) de Singularity University durant aquest proper es<u .

Aquest any la inicia<va ha estat presentada en sengles actes a Madrid i Barcelona que han comptat amb la par<cipació de Salim Ismail , director general i Ambaixador de Singularity University .

Impulsada conjuntament amb la Fundació Rafael del Pino , aquesta inicia<va pretén ser una crida a l'acció i l'op<misme . Davant els grans reptes als quals s'enfronta Espanya (atur , crisi financera , educació , dependència energè<ca , etc . ) , Ambdues organitzacions promotores , referents en el món de la innovació , fan una crida a la societat perquè posi en marxa la seva crea<vitat , el seu talent i el seu coneixement per aportar solucions reals a través dels úl<ms avanços tecnològics. Aquesta nova edició ha estat presentada en sengles actes celebrats a Madrid i Barcelona en les seus de la Fundació Rafael del Pino i l'organisme Barcelona Ac<va , respec<vament . En tots dos casos , els esdeveniments de presentació van comptar amb la presència de Salim Ismail , director general i Ambaixador global de Singularity University , i exvicepresident i fundador de la incubadora d'empreses de Yahoo .

Amb mo<u del llançament de la compe<ció , aquest emprenedor múl<ple i expert en el món de la tecnologia més innovadora , va impar<r a aquests actes la conferència <tulada " Espanya el 2025. Les possibilitats " , on analitza les expecta<ves i previsions que la innovació futura i el desenvolupament tecnològic poden generar per al nostre país . Les presentacions també van comptar amb la par<cipació dels dos guanyadors de la passada edició .


',#*%(*+ ’

" "

!!

Es tracta de la reforma d’una planta baixa i una planta pis amb pa<, comunicades entre elles através d’una escala interior, per adaptar-lo a habitatge d’una parella. Un dels reptes son els condicionants per fer-lo accessible per una persona amb una esclerosi múl<ple, prèvia estudi de les limitacions de la clienta i la previsió del seu futur ens obliga a tenir presents algunes consideracions no habituals. Al distribuir els espais i havent-hi poques entrades de llum natural, tractem la super(cie del pa= de la 1ª planta a modus de claraboia per tal d’aconseguir llum natural en la planta inferior, concretarem sobre la cuina i galeria. Gran part de la il·luminació es a base de LED, amb una temperatura de color càlida. Al ser un edifici an<c trobem pedra natural en algunes parets, totxo massís i bigues de fusta amb revoltó, tot això es restaura i neteja. La resta d’elements procurem que siguin càlids i variat de materials, textures i colors per tal de fer-lo personal. Una consideració especial mereix la il·luminació, en aquest cas molt integrada amb el mobiliari fet a mida i amb l’arquitectura existent. Els espais en planta baixa estan dividits en tres.Accés, sala d’estar (televisió, música, etc), i menjador. Immediatament després del menjador hi ha dos passos amb arc que comuniquen amb la cuina i una pe<ta galeria, també aquesta amb un sostre de vidre templat ma<sat. Davant del pe<t servei i apoiada a la caixa d’escala s’ha instal·lat una plataformaelevadora. Passant entre la cuina i la galeria es troba la porta d’accés al dormitori/ves<dor i bany, la zona de rentamans queda oberta al dormitori, a dreta i esquerra hi ha els volums d’inodor i dutxa amb tancaments de vidre mate per no empe<<r l’espai. La ven<lació del dormitori i la dutxa és amb unes finestres i persianes allargades, motoritzades que també donen al pa= superior. En la planta pis creem un espai pràc<cament diàfan: es la zona d’estudi , treball i també lectura, amb un bany en aquest cas ven<lant al pa= amb dimensions suficients per poder ser accessible amb una cadira de rodes. La resta consta de dues taules de treball, una taula de reunions i una altra zona de lectura.A la part de forjat sobre la sala d’estar i l’accés hi ha una obertura que comunica les dues plantes, on s’ha creat una barana de vidre i acer amb un passamà de fusta en la que si ha integrat una il·luminació indirecte. En aquesta zona hi ha un moble per CDS i DVD amb portes corredisses de vidre i DM lacat.

Angels Hidalgo col·legiat 623


++#++(*%


$ " "! !

!" !

L'Ordre HAP/2194/2013 de 22 de novembre posa terminis a la presentació de les declaracions informa<ves i impostos a pagar que fins ara es podien realitzar en paper .

Amb efectes 1 gener 2014 totes les declaracions informa<ves ( resums anuals dels impostos presentats trimestralment ) hauran de presentar-se de forma telemà<ca , tant les persones (siques com les jurídiques . Només es podran seguir presentant en paper les declaracions de renda on el contribuent no es<gui obligat a presentar declaració de patrimoni .

Les autoliquidacions trimestrals dels pagament a compte sobre l'impost sobre la renda d'empresaris en es<mació directa ( model 130 ) o en mòduls ( model 131 ) i el de retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes o rendiments procedents d'arrendament o subarrendament d' immobles urbans ( model 115 ) podran seguir presentant-se en paper .

La presentació del I.V.A. ( model 303 ) , només per a les persones (siques , també podrà seguir presentant-se en paper .

Les persones (siques podran u<litzar un sistema menys avançat per presentar les autoliquidacions consistent a presentar amb el programa d'ajuda de l'administració tributària l'autoliquidació per<nent i després comunicar-se amb Hisenda mitjançant SMS validar la presentació amb la finalitat d'assegurar que qui presenta la liquidació és el interessat .


(.#, ,+ 64,9:>3,8

DESCRIPCIÓ

Entre les moltes aplicacions per a fotografies, habitualment centrades en l’aplicació de diferents filtres i acabats, destaquem aquesta aplicació totalment gratuïta que et permetrà crear imatges interessants adaptables a qualsevol ambient, destacant el color que creguis més adient. La manera més senzilla d’elaborar “color splashing” a les teves fotografies. És una eina ú<l per seleccionar colors d’una fotografia i donar-los un tractament especial, destacant allò que desitgem. Sense dibuixar res , només carrega una fotografia, selecciona un color i llestos! Dona un acabat atrac<u a les teves fotografies en blanc i negre destacant un únic color que hagis seleccionat prèviament. Pots veure una demostració a Youtube: h>p://www.youtube.com/watch?v=QEwifjaE72g Disponible per a 8GB 2nd Gen iPod, iPhone 3GS, iPhone4, iPhone4S and iPad 2


)-',+ #

"

A!

!" #

D


&% *#+ , 099,5> + 05:,80689 7,8 ( 3 (;:094,

La Societat Americana de Dissenyadors d'Interiors i Wiley va llançar una sèrie de tres "curts de disseny" que explica les formes en què el disseny dels espais interiors pot millorar les experiències dels individus au<stes. Durant l'úl<ma dècada, ha sorgit un creixent interès en el camp de la inves<gació del que s’anomena disseny d'estratègies específiques que es poden u<litzar per a crear una vida òp<ma i els entorns d'aprenentatge idonis per a les persones amb au<sme, a través de diverses etapes de la vida.

amb clients que enfronten altres problemes de salut també.

" El primer llibre electrònic, Disseny d'Interiors per a l'au<sme des del naixement fins a la primera infància, es centra en els <pus de projectes que són més importants per a l'au<sme en aquest rang d'edat, com ara aquells en els ambients de la llar, les escoles i centres de teràpia clínica.

Disseny d'interiors per a l'au<sme de la infantesa a l'adolescència abarca tot <pus de projec"Els membres de ASID creuen fermament en la tes, com els de les escoles secundàries, llars de contribució que pot fer el disseny d'interiors pel grup d'habitatges i llocs de treball, mentre que benestar a través de les edats, etapes, circums- Disseny d'interiors per al Au<sme de l'adultesa tàncies de la vida i els problemes de salut", va a la Geriatria es concentra en centres de treball, comentar Randy Fiser, vicepresident execu<u i clíniques i llars d'avis. director general de ASID. "Així que estem molt contents per la nova sèrie de llibres del mem- Els tres =tols són de lectura obligada per als disbre d’ASID Jason A. que ofereix estratègies de senyadors d'interiors i arquitectes d'interiors, disseny, basades en la inves<gació, que millo- així com per als actors involucrats en el tractaren l'entorn construït per a les persones au<s- ment i / o la convivència amb persones amb au<sme o amb altres alteracions neurològiques. tes. Aplaudim els esforços del nostre col·lega i encoratgem als dissenyadors d'interiors de tot el món per emprar aquesta eina basada en l'evidència dels principis de disseny en el seu treball


,*(!%' "(*+

COSENTINO-SILESTONE

Líder mundial en superfícies de quars i una de les primeres empreses de l’estat espanyol del sector de marbres, travertins i calices. Contacte: Sr. Vicente Martínez. Tel. 93 632 72 50, barcelona@cosentino.es, www.silestone.com

DORNBRACHT

Dornbracht, basada en una tradició familiar de vàries dècades, l’empresa ha crescut fins a convertir-se en el líder en l’àmbit de les aixetes i dels accessoris per al bany. La qualitat, la funcionalitat i el disseny són els pilars fonamentals. Des de fa deu anys porta a terme diferents projectes culturals a més del seu propi Statements, els quals es poden veure a . Contacte: info@dornbracht.es www.dornbracht.com. Andrés Juberías: andresjuberias@andresjuberias.com

ALAPE

Per a Alape, el bany és un recinte arquitectònic que correspon enterament a les pròpies idees i exigències. El sistema de components d'Alape recolza la planificació i la realització de l'arquitectura individual del bany gràcies al concert armònic dels components. Llenguatge purista i alta qualitat de materials. info@alape.com, www.alape.com Persona de contacte: Andrés Juberías andresjuberias@andresjuberias.com

POLYREY

Fabricant de laminats (hpl), taulells compactes fenòlics per interior i exterior, melamines i aplacats. Les nostres coleccions es preparen curosament per satisfer les necessitats dels dissenyadors i segueixen les tendències mès actuals de l'interiorisme. Per Polyrey la innovació tècnica, creativitat, disseny i servei són les eines fonamentals per donar un valor afegit als nostres productes. Moltes són les aplicacions possibles: mobiliari i disseny d´interiors de botigues, hotels, centres comercials, restauració, oficines, hospitals, centres esportius, etc. Tel. 93 570 21 80. polyrey.iberica@polyrey.com. www.polyrey.com

(& &

SAUNIER DUVAL

(* "(*+

Saunier Duval és una corporació que pertany a Vaillant Group, grup empresarial d'àmbit multinacional, que lidera a Europa el subministrament de sistemes intel · ligents per al confort domèstic. Firma dedicada a les activitats d'aigua calenta sanitària, calefacció i climatització, Saunier Duval és el fabricant que ha desenvolupat la primera caldera mural mixta de gas, la caldera estanca, el escalfador sense pilot, la caldera mural de condensació directa i altres moltes innovacions tecnològiques encaminades a millorar els aspectes d'economia, confort, seguretat i respecte al medi ambient en aquest tipus de productes.

IMAD

Imad es funda l’any 1972 amb seu a L’Hospitalet de Llobregat on compta amb unes oficines i magatzem de 700 metres quadrats.Dedicada al servei de venda i instal·lacions de falsos sostres i envans secs és un referent al sector i compta amb un sistema de qualitat homologat per AENOR segons ISO 9001:2008. Està especialitzada en l’assessorament tècnic per a projectes de qualsevol envergadurao sector i en la qualitat dels productes oferts. www.imadsa.es. Tel. 93 338 03 16.


Butlleti gener14  

Primer número de l'any de la revista del CODIC