Page 1

Niieuwsbrieff februari 2011

Voorwoord

Afgelopen maan nd presente eerden wij onze o lessen n b (en terugvrage en!) tijdens s over belasting betalen OT in Utrec cht. Wij spraken jonge eren, de NO docen nten en opd drachtgeve ers. Veel en nthousiaste reacties gekrege en. Kortom m, een prima a beurs! Terwijl op dit moment een groot deel van oorjaarsvak kantie is, wordt w er op Nederland op vo eestraat hard gewerktt aan de de Ze voorb bereidingen n voor MaS Match. Hétt groottschalige ev venement voor v de maattschappelijk ke stage op p 18 april in n ’t Spant in n Bussu um. Acht sporttieve Codename ers hebben n ondertuss sen hele andere ‘ko opzorgen’. Ze proberren op tijd fit f te zijn voo or de City Pier City loop in Den ant u de qr-Haag. Sca code van onze d deelnemers tijdens de CPC? Dan maakt u kans op een e Future Codename loopshirt! n veel meer leest u in onze twee ede Dit en nieuw wsbrief van 2011. Wij wensen u veel v leesp plezier!

Bela asting is leuk!

Met het h project ‘De Belastingdienst’ komen k jonge eren onder andere in aanraking a m werken met n bij de e Belastingd dienst, bela asting betalen en terug gvragen. Wa anneer betaal je belas sting? En wat gebeurt g er met m dat geld? Wie werken er eigen nlijk bij de Belastingdie B enst? Deze succesvolle lessenserrie wordt op dit g herzien. De D vernieuw wde lessen n moment volledig en in maarrt opgeleverrd en u kun nt uw schoo ol worde vanaff nu aanme elden! dt mogelijk gemaakt door d de Dit prroject word Belas stingdienst. Kijk voor meer inform matie over jonge eren en belastingen ee ens op de speciale s webs site. Klik hier h voor meer m informatie over het lespakket. Interresse? Neem m contact op o met namefuturre.nl marttijn@coden

Get G Onlin ne Week

Van 28 febru uari t/m 5 maart m wordtt de Europe ese

Get Online Weeek ge eorganiseerd op in nitiatief van n Neelie Kroes, vicep president va an e Europese e Commissie e, de ve erantwoord delijk voor d de diigitale agen nda. n en interne et worden Computervaardigheden ngrijker. Offfliners, mensen die no ooit stteeds belan on nline komen, krijgen s steeds mee er last van hun ge ebrek aan computerva c aardighede en. Niet alle een missen m ze so ociale conta acten, ook voor het zo oeken na aar informa atie of het v vinden van een baan is in nternet stee eds belangrrijker gewo orden. Om O offliners s online te k krijgen worrdt van 18 t/m t 25 februari de d Europes se Get Onlin ne Week eorganiseerd, het is d de bedoeling g dat er de eze ge week w zoveel mogelijk n nieuwe onliners bij komen. Digivaardig & Digibewu ust, Nederla andse partn ner an dit initia atief, heeft haar partners opgeroepen va om m zoveel mogelijk m actties te orga aniseren. F werk kt graag me ee aan dit Codename Future nitiatief. Me eer informatie over de Get Online e in Week W vindt u vanaf 28 februari in onze Workspace W e (meteen n na het inlog gscherm) en op de e website van Digiva aardig & Dig gibewust.

Energieke E e leersch hool

Wat W zou er gebeuren g als op een dag d de toev voer va an onze olie e of gas co ompleet plat zou kome en te lig ggen? Hebb ben we alte ernatieven voor onze en nergievoorz ziening? d van fragm menten uit ‘Energy ‘ Ris sk’ Aan de hand an VPRO’s Tegenlicht T en de fictie eve thriller va ‘C Collapsus’ maken leerlingen van n de bovenb bouw HAVO/VWO een reis do oor de nabijje toekoms st. De ealistische energievraa e agstukken in Collapsu us re vo ormen de basis b van deze reis. Deze zeer uitdagende lessen l word den medio april opgeleverd n u kunt uw w school va anaf nu aan nmelden! en nstaande lessen hebbe en wij voor Naast boven cholen in de e provincie Zuid-Holla and, Braban nt en sc Overijssel O (2 2de en 3de de leerjaarr vmbo, havo, vw wo) nog ee en aantal pllaatsen bes schikbaar voor he et project ‘De Energie eke Leersch hool’.


Uw leerlingen gaan met dit project aan de slag met een bewuster gebruik van energie. Aan de hand van digitaal lesmateriaal maken ze kennis met verschillende energievormen en met het belang om, thuis en op school, energie te besparen. Interesse? U kunt uw school aanmelden bij: martijn@codenamefuture.nl

Mas Match!

MaS Match is hét grootschalige event voor de maatschappelijke stage op 18 april in 't Spant in Bussum. Een evenement waar leerlingen, docenten en organisaties elkaar ontmoeten en inspireren voor de maatschappelijke stage. Dat is MaS Match!

Nog 3 plaatsen beschikbaar voor havo/vwo scholen! Docenten en leerlingen ervaren wat de maatschappelijke stage in de praktijk betekent en maken kennis met verschillende maatschappelijke stageactiviteiten ingedeeld in vier interessegebieden: • • • •

Cultuur Natuur, Milieu en Recreatie Zorg en Welzijn Sport en gezond leven

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW zal het evenement bezoeken en er zijn optredens van diverse artiesten. Aan het einde van het evenement krijgen leerlingen een MaS CV waarmee ze op zoek kunnen gaan naar een passende maatschappelijke stage. Interesse in MaS Match? Neem vandaag nog contact op met martijn@codenamefuture.nl

Arrangeren

Met de komst van Wikiwijs wordt steeds meer lesmateriaal digitaal ontsloten. Docenten gaan daarmee zelf arrangeren; het maken van combinaties tussen lessen uit de methode en digitaal lesmateriaal van het internet. Nu blijkt het vinden van passend digitaal lesmateriaal niet eenvoudig te zijn. Er is veel beschikbaar, maar als docent weet je niet of het gevonden lesmateriaal wel zo geschikt is. Belangrijke vragen blijven vaak onbeantwoord.

Welke kerndoelen zijn gedekt? Past het lesmateriaal wel binnen de leerlijn? Is het materiaal wel goed uitontwikkeld? Codename Future is dit schooljaar gestart met het adviseren en begeleiden van VOscholen en MBO scholen. Omdat het bepalen van doelstellingen, eisen, zoektermen en sleutelwoorden vaak een zoektocht voor scholen is, begeleiden wij het zoek- en vindproces van digitaal lesmateriaal. Daarnaast trainen wij docenten in de omgang met digiborden en de desbetreffende software om zo stappen te kunnen zetten op het gebied van arrangeren. heeft u interesse in de begeleiding van uw arrangeervraagstukken? Neem contact op met: marije@codenamefuture.nl

City Pier City

Op zondag 13 maart vindt de 37ste editie plaats van de ABN AMRO CPC Loop Den Haag. Dit traditionele familie-evenement in Den Haag trekt jaarlijks tienduizenden deelnemers en bezoekers. De CPC is bekend om zijn halve marathon met vele internationale toppers. Daarnaast is het een loopfeestje voor 8.610 scholieren en docenten van 82 scholen die van start gaan op de 1 km, 2,5 km, 5 km en de 10 km. Op 13 maart staan ook honderden Business Teams aan de start. Codename Future zal met een team deelnemen aan de 10 kilometer. Onze teamshirts zijn voorzien van een qr-code. Scan de code, volg de aanwijzingen op de speciale webpagina en maak kans op een functioneel Codename Future loopshirt!

Over Codename Future

Codename Future ontwikkelt inspirerend digitaal lesmateriaal. Ons uitdagende en resultaatgerichte onderwijsconcept maakt jongeren maatschappelijk bewust en brengt ze vaardigheden bij die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Om een optimaal leerrendement te garanderen bieden wij u de mogelijkheid docenten en leerlingen te ondersteunen tot in de klas. Een draaiboek, een docententraining of een kick-off met uw leerlingen? Wij ondersteunen u niet alleen bij de voorbereiding maar ook bij de uitvoering. info@codenamefuture.nl

Codename Future nieuwsbrief februari 2011  
Codename Future nieuwsbrief februari 2011  

Nieuwsbrief februari 2011

Advertisement