Page 1

Născut la Sinoe, acuzat de trădare de Guvernul SUA:Din tainele agentului secret Bujduveanu (documente)

Feeduri RSS | Logare | Creare cont nou | Contact | Parteneri | Arhiva

Cauta

Cautare

25/11/2011 18:15

18:15:09 Sambata, 26 Noiembrie 2011 EDITIE ONLINE NR. 105

ACASA !TIRI ONLINE COMUNICATE PRESA ANUNTURI LICITA"II SEDINTE CONSILIU LOCAL LEGI UTILE POLITIA ROMANA BLOG TOP 500

Deschidere editie | Editorial | Politic | Eveniment | Social | Sport | Actualitate | Fotoreportaj | Reportaj | ZIUA satelor | Revista presei locale | Locuri speciale de munca | Horoscop | Interviu Online | Re#etele zilei | Catering in Constanta |e-achizitii | Anunturi imobiliare de la particulari Anunturi Constanta | Invatamant in Constanta | Rezultatele la bacalaureat $i Evaluarea Na#ional% 2011 | C%s%torii | Divor#uri 2011 (Conform portalului Ministerul Justitiei-Judecatoria Constanta) | Decedati | Nasteri

Sondaj Acasa Actualitate N!scut la Sinoe, acuzat de tr!dare de Guvernul SUA:Din tainele agentului secret Bujduveanu (documente)

Sunte!i de acord cu ini!iativa USL de suspendare din func!ia de pre"edinte al României a lui Traian B#sescu?

N!scut la Sinoe, acuzat de tr!dare de Guvernul SUA

Din tainele agentului secret Bujduveanu (documente) Îmi place

Da Nu

Înregistreaz!-te to see what your friends like.

Luni, 27 Septembrie 2010 | 21:20:08 PRINT Manuela MOLDOVEANU Tag-uri: Traian Bujduveanu Gheorghe Vlahbei Sinoe SUA agent secret spion arest Iran (621)

ACTUALITATE De astazi Idolii genera!iei '90, East 17, cânt" duminic" la X Factor

Alin V"duva este înc" sub tratament Actualitate | Sambata, 26 Noiembrie 2011 | (21)

Cea mai nou! gal! live X Factor d! glas eroilor muzicii din toate timpurile. Cei opt finali#ti r!ma#i în competi"ie vor interpreta melodii din repertoriul arti#tilor care au scris istorie de-a lungul vremii. ... Din arhiva

ZIUA de Constanta, format PDF, pagina 1 editia din 25 noiembrie 2011 Actualitate | Vineri, 25 Noiembrie 2011 | (37) ... „Spionul“ din Sinoe acuzat de tr!dare de c!tre Guvernul SUA "i aflat acum într-o temni#! de peste ocean este a"teptat cu bra#ele deschise de c!tre rudele din România, care îl cred nevinovat V! mai aminti"i de Traian Bujduveanu, agentul secret originar din Sinoe arestat în Statele Unite sub acuza"ia c! ar fi vândut echipamente aviatice militare c!tre Iran? Pe adresa redac"iei am primit ieri o scrisoare, în dou! p!r"i, redactat! în limba englez!, care ne-a readus aminte de cazul Bujduveanu. E-mailul figureaz! ca fiind trimis de Traian Bujduveanu #i este o prescurtare a numelui companiei Orion Aviation Corp, care îi apar"ine, îns! nu poate fi verificat! identitatea expeditorului. Cert este c! mesajul relateaz! am!nun"it povestea const!n"eanului Traian Bujduveanu, originar din satul Sinoe, care a emigrat în anii '70 împreun! cu familia în Statele Unite. Scrisoarea, care poate fi consultat! integral în edi"ia online a ziarului, prezint! chiar istoricul familiei Bujduveanu #i al leg!turilor cu Statele Unite, care dureaz! înc! din perioada celui de-al doilea R!zboi Mondial. De asemenea, este prezentat! perioada studiilor urmate de c!tre protagonistul pove#tii în America, contactul s!u cu guvernul SUA, înfiin"area companiei sale de componente aviatice,

Germanos - de la un magazin de baterii la cea mai mare re!ea de retail telecom Actualitate | Vineri, 25 Noiembrie 2011 | (78) Germanos, re"eaua telecom cu cele mai multe magazine din România, a împlinit recent 15 ani de activitate în "ara noastr!. ... ZIUA de Constanta, format PDF, pagina 1 editia din 24 noiembrie 2011 Actualitate | Joi, 24 Noiembrie 2011 | (44) ... Românii ar mai putea avea o zi liber" Nicoleta BACIU | Joi, 24 Noiembrie 2011 | (324)

Vezi toate ofertele imobiliare Teren Constanta, Mamaia Nord 2201200 ! Apartament, 2 camere Constanta, Capitol 79000 ! Apartament, 2 camere Constanta, Km5 53000 !

Testeaza gratuit

Vezi toate ofertele imobiliare Teren Constanta, Mamaia Nord 2201200 ! Apartament, 2 camere Constanta, Capitol 79000 !

file:///Users/Traian/Wag%20the%20Dog/The%20Government%20Show/Nă…inele%20agentului%20secret%20Bujduveanu%20(document.webarchive

Page 1 of 6


Născut la Sinoe, acuzat de trădare de Guvernul SUA:Din tainele agentului secret Bujduveanu (documente) contactul s!u cu guvernul SUA, înfiin"area companiei sale de componente aviatice, cât #i o întreag! teorie a conspira"iei în urma c!reia Bujduveanu ar fi sfâr#it în temni"ele de peste ocean. U"a spart! cu explozibil Este descris în am!nunt momentul arest!rii lui Bujduveanu, iar autorul scrisorii remise redac"iei noastre, despre a c!rei identitate nu #tim nimic cert, sus"ine c! s-ar fi f!cut prin spargerea u#ilor locuin"ei sale din Plantation, Florida, cu explozibil, la #ase diminea"a. De asemenea, se arat! în scrisoare c!, în iunie 2008, mama lui Bujduveanu, în vârst! de 84 de ani #i pe jum!tate oarb!, a asistat la întreaga scen! a arest!rii fiului, c! ar fi fost chiar împins! de for"ele de ordine #i c! în urma interven"iei în for"! ar fi suferit chiar un atac de cord, fiind pân! la urm! stabilizat!. De asemenea, în scrisoarea primit! pe adresa redac"iei se precizeaz! c! Bujduveanu ar fi fost racolat în 1985 de c!tre reprezentan"i ai guvernului american pentru a-i sprijini în încercarea de a d!râma regimul ceau#ist. A pledat vinovat ca urmare a unor presiuni Se mai precizeaz! c! Bujduveanu ar fi nevinovat în raport cu acuza"iile ce i s-au adus #i în baza c!rora a fost arestat, #i c! ar fi pledat vinovat ca urmare a presiunilor exercitate asupra sa. În iunie 2009, Bujduveanu a fost condamnat la 35 de luni de deten"ie, pentru implicare în exportul de piese de avioane militare c!tre Iran, înc!lcând embargoul ce viza Teheranul. Potrivit scrisorii ce a fost trimis! pe adresa redac"iei, Traian Bujduveanu ar urma s! fie eliberat pe 3 ianuarie 2011.

Nicoleta BACIU | Joi, 24 Noiembrie 2011 | (324)

Propunerea legislativ! care prevedea modificarea Codului muncii în sensul ca ziua de 30 noiembrie, când este s!rb!torit Sfântul Apostol Andrei, s! fie declarat! s!rb!toare na"ional! #i zi nelucr!toare a trecut miercuri ...

25/11/2011 18:15

Apartament, 2 camere Constanta, Km5 53000 !

Testeaza gratuit

Constantin - „A#tept motiva!ia #i promit c" m" opresc aici. Dar vreau s-o v"d!"

Comisia de Etic" #i Litigii a PDL este capabil" de surprize Lavinia Siclitaru | Joi, 24 Noiembrie 2011 | (103) O spune chiar pre#edintele Alexandru Maxim, pre#edintele Comisiei de Etic!, Litigii #i Statut a PDL Constan"a (CJSEL). ... Cadou de Mo# Cr"ciun

Angaja!ii de la ANIF Dobrogea vor fi disponibiliza!i Nicoleta BACIU | Joi, 24 Noiembrie 2011 | (175) Finalul de an se anun"! a fi unul greu pentru angaja"ii Administra"iei Na"ionale a Îmbun!t!"irilor Funciare - filiala Dobrogea, care urmeaz! s! fac! disponibiliz!ri colective. ... Mugurel Leonard Petcu, un poli!ist local cu stare (document) Corina SAMOILA | Joi, 24 Noiembrie 2011 | (111) Angajatul lui Radu Maz!re de"ine, potrivit declara"iei de avere completate pe 17 mai a.c., patru terenuri: unul în localitatea $aru Dornei, jude"ul Suceava, dou! în Jurilovca, jude"ul Tulcea #i unul în Constan"a ... Cu Maz"re ca invitat

Realitatea lui Elan face pui la Constan!a Corina SAMOILA | Joi, 24 Noiembrie 2011 | (682) Sta"ia local! Realitatea TV se lanseaz! ast!zi, în cadru festiv, la Hotelul Iaki. ...

Pentru a vedea dac! rudele sale din România sunt la curent cu povestea lui Bujduveanu, l-am contactat telefonic pe Gheorghe Vlahbei, v!rul acestuia din Sinoe. B!rbatul ne-a declarat c!, din spusele rudelor din SUA, Traian Bujduveanu ar fi putut fi eliberat chiar zilele acestea. „Cati, sora lui Traian, a spus c! urma s! fie eliberat între 20 #i 25 luna aceasta, din câte am în"eles. Dar nu #tiu sigur. A avut probleme, pentru c! el este #i bolnav. Din cauza stresului la care a fost supus, are unele devieri de comportament. Se mai enerveaz! #i are perioade când sare de pe fix. I-a spus #i familia s! se potoleasc!, pentru a putea sc!pa mai repede de închisoare. „A vorbit cu Ceau"escu, cu M!gureanu "i cu $acalul“ Trebuia s!-l elibereze de la Cr!ciunul trecut, dar din cauza comportamentului i-au f!cut raport #i a r!mas în continuare în deten"ie“, ne-a declarat Gheorghe Vlahbei, ad!ugând c! v!rul s!u este nevinovat. „El se ocupa cu avioanele mai demult. A vorbit #i cu Ceau#escu, #i cu M!gureanu (n.r. Virgil M!gureanu), #i îl cuno#tea #i pe $acalul (n.r. Carlos $acalul) “, a ad!ugat v!rul agentului secret. B!rbatul crede c! imediat ce va sc!pa din închisoare Traian Bujduveanu va reveni în România, în satul natal. „Sigur vine s! ne vad! imediat ce-i d! drumul. Nu st! la noi. Prefer! s! stea la hotel, c! la via"a pe care a dus-o îi place s! fie servit. Este un om foarte bun #i darnic. A fost întotdeauna generos cu rudele“, a subliniat Vlahbei. Scrisoare, partea intai » Vezi document

ZIUA de Constanta, format PDF, pagina 1 editia din 23 Noiembrie 2011 Actualitate | Miercuri, 23 Noiembrie 2011 | (75) ... Po#ta, la Prim"rie Corina SAMOILA | Miercuri, 23 Noiembrie 2011 | (205) Prim!ria Constan"a a scos la licita"ie serviciile po#tale. ... ACN-ul cump"r" curent Corina SAMOILA | Miercuri, 23 Noiembrie 2011 | (102) Compania Na"ional! Administra"ia Canalelor Navigabile organizeaz! licita"ie pentru furnizare energie electric!. ... O firm" tulcean" va livra combustibil pentru Enel Dobrogea Nicoleta BACIU | Miercuri, 23 Noiembrie 2011 | (113) Enel Distribu"ie Dobrogea SA a atribuit contractul de „Achizi"ionare de combustibil pentru nave transport fluvial #i b!rci de interven"ie rapid!" societ!"ii tulcene Star 2000 SRL. ...

Scrisoare, partea a doua

Mihai Petre despre inten!ia de demitere a pre#edintelui României

» Vezi document

„Este demersul cuplului de stand-up comedy Antonescu - Ponta" Nicoleta BACIU | Miercuri, 23 Noiembrie 2011 | (110)

Manuela MOLDOVEANU - Ultimele (5) Arhiva completa Trimite un e-mail autorului

-

Se lucreaz! la pictur!:Biserica Sfin"ii Mihail #i Gavril din Izvoru Mare, reparat!

în totalitate (galerie foto) -

A început construc"ia gr!dini"ei noi din Tuzla

-

Se caut! auditor pentru pia"a agroalimentar! din Valu lui Traian

-

Restric"ii de trafic în comuna Topraisar

-

Pia"a "!r!neasc! de la Casa de Cultur! aniverseaz! un an

Pre#edintele Organiza"iei Jude"ene de Tineret a Partidului Democrat Liberal, Mihai Petre, consider! c! „tentativa de suspendare a pre#edintelui României, Traian B!sescu, este transpunerea în cotidian a zicalei române#... Nunt" de trei zile #i trei nop!i, în Grecia, pentru fiul lui Moisoiu (galerie foto) Corina SAMOILA | Miercuri, 23 Noiembrie 2011 | (526) Bogdan Grigore Atanasiu Moisoiu, fiul consilierului local D!nu" Moisoiu, s-a c!s!torit la începutul acestei toamne cu frumoasa Mihaela. ...

Comentarii (0)

file:///Users/Traian/Wag%20the%20Dog/The%20Government%20Show/Nă…inele%20agentului%20secret%20Bujduveanu%20(document.webarchive

Page 2 of 6


Născut la Sinoe, acuzat de trădare de Guvernul SUA:Din tainele agentului secret Bujduveanu (documente)

25/11/2011 18:15

Scrie comentariu (va rugam aveti rabdare pana acesta va fi moderat) Nume

Email

Comentariu

TOP ARTICOLE »

Vizionate Maz%re a pierdut la Curtea de Apel Bucure$ti ... (51) micsoreaza | mareste Am citit si accept Regulile pentru postarea comentariilor. Adauga comentariu

Foste vârfuri de lance în PDL

Banias $i Mironescu, împreun% doar la mondenit%#i ... (38) Pedeapsă cu suspendare în dosarul lui Minea

A lovit un biciclist, a fugit, s-a zvârcolit în pat $i a sc%pat de pu$c%rie ... (32) Zile de s%rb%toare la $coala din Pecineaga ... (32) La un pas de tragedie

Doi const%n#eni, b%ga#i în spital de un cet%#ean austric, la Tulcea ... (32) CA nou la OIL Terminal

Wagner a sc%pat de pedeaps% ... (30)

Tusac, amendat de Palaz pentru recens%mânt ... (27) Coleg de serviciu cu soţia

Ce avere are comandantul Grupului 1 Constan#a - Palas (document) ... (23) Idolii generaţiei '90, East 17, cântă duminică la X Factor

Alin V%duva este înc% sub tratament ... (21) Înc% o AGA nelegal% la ARGUS?! ... (21)

Comentate Ocazie! Teren pe Insula ADA - (1)

file:///Users/Traian/Wag%20the%20Dog/The%20Government%20Show/Nă…inele%20agentului%20secret%20Bujduveanu%20(document.webarchive

Page 3 of 6


Născut la Sinoe, acuzat de trădare de Guvernul SUA:Din tainele agentului secret Bujduveanu (documente)

25/11/2011 18:15

Anunturi Constanta ! Instalatii electrice

interioare si exterioare

! execut instalatii electrice

joasa tensiune si curenti slabi

! intravilan Mihail

Kogalniceanu

! Curs perfectionare

inspector resurse umane

! loturi teren de 400 mp in

lazu

! Meditatii matematica ! Teren intravilan, 300 mp

cartier de vile

! Binoclu ior 7x40 ! Chevrolet kalos ! Daewoo Matiz

Cauta

NEWSLETTER » Aici va puteti abona la newsletterul Ziua de Constanta Abonare

Inscrie-te Anulare inscriere Publicitate

file:///Users/Traian/Wag%20the%20Dog/The%20Government%20Show/Nă…inele%20agentului%20secret%20Bujduveanu%20(document.webarchive

Page 4 of 6


Născut la Sinoe, acuzat de trădare de Guvernul SUA:Din tainele agentului secret Bujduveanu (documente)

25/11/2011 18:15

Publicitate

Publicitate

Laptop HP Pavilion dv6-3150eq cu procesor Intel® CoreTM i3-350M 2.26GHz, 4GB, 500GB, ATI Radeon HD5470 512MB, Microsoft Windows 7 Home Premium, Argintiu

2789

3100 lei lei Livrare gratuita oriunde!

Partenerul dv. sforaie? Bucurati-va de o noapte linistita si odihnitoare, datorita dispozitivului cu forma de ceas Snore Stopper!

file:///Users/Traian/Wag%20the%20Dog/The%20Government%20Show/Nă…inele%20agentului%20secret%20Bujduveanu%20(document.webarchive

Page 5 of 6


Născut la Sinoe, acuzat de trădare de Guvernul SUA:Din tainele agentului secret Bujduveanu (documente)

25/11/2011 18:15

Ultimele articole adaugate:

Buna ziua Constanta:

23:00: TEREN INTRAVILAN 2000 MP, DESCHIDERE 30 M,

SPANACUL LUI POPEY, TRABUCUL LUI MAZARE DIRECTOAREA DOSPINESCU NASESTE O COLEGA DIN PRIMARIE LIBERALUL CUPSA SI-A DUS SOTIA IN CARAIBE (GALERIE FOTO) NU E CRIZA-N PRIMARIE

STR.MIHAI EMINESCU, VEDERE SUPERBA LA MARE, TOATE UTILITATILE, 600 EURO/MP/NEG. RELATII LA 0724-275781 - (1294) 23:00: IDOLII GENERA%IEI '90, EAST 17, CÂNT& DUMINIC& LA X FACTOR ALIN V&DUVA ESTE ÎNC& SUB TRATAMENT - (19) 23:00: CA NOU LA OIL TERMINAL WAGNER A SC&PAT DE PEDEAPS& - (30) 23:00: PEDEAPS& CU SUSPENDARE ÎN DOSARUL LUI MINEA A LOVIT UN BICICLIST, A FUGIT, S-A ZVÂRCOLIT ÎN PAT $I A SC&PAT DE PU$C&RIE - (32) 23:00: ZILE DE S&RB&TOARE LA $COALA DIN PECINEAGA (32) $TIRI ONLINE

Primul Salon Japonez Maiestria unui bucatar japonez ce manuieste cu talent cutitele in prepararea de sushi

Catering de calitate maxima

ASCULTATI MUZICA MP3 IN MASINA

Festivitati, aniversari, nunti, botezuri, petreceri private, intalniri de afaceri, targuri

Daca nu aveti un sistem care va permite citirea fisierelor Mp3, iata solutia! Acest modulator FM cu USB .

Un nou sistem de reclama Vrei ca reclama ta sa apara aici? Sistemul de reclama "You pay mE" iti poate aduce mii de vizitatori zilnic.

Publicitate Abonamente Confidentialitate Drepturi de autor Termeni juridici English Frontpage Editii locale:

Utile:

ZIUA de Cluj / Ziua de Vest

Primaria Constanta / Politia Romana / Monitorul Oficial / Vanzari auto / Anunturi Ziare

Publicatii online:

Business:

Buna Ziua Constanta / Buna Ziua Iasi / Buna Ziua Navodari / www.ora7.ro / Sport Portaluri ziare:

Vrajitorul.eu / Lista Firme / Tarife RCA / Tomis Plus / Pro Koncept / Reclama / Imobiliare in toata Romania

Ziare.ro / Presa-Online / ZIAR.com / Info-Ziare / Stiri locale / e-Ziare / Ziare.tv / Ziare Live

Timp liber:

Bloguri:

Judetul tau / Vila Ana / www.ganduri-online.ro / Pariuri Sportive / Casa Pariurilor

Constanta Blog / CT Life / Little Bro / Blogul lui Bobby Voicu / Mircea Badea

Job-uri: MyJob

Site-ul www.ziuaconstanta.ro este optimizat pentru browser-ele Internet Explorer, Mozilla Firefox si Google Chrome, cu rezolutia minima de vizualizare de 1024x768 pixeli. Pentru probleme legate de functionalitatea site-ului va rugam sa semnalati webmasterul: webmaster@ziuact.ro © 2011 ZIUA de Constanta, toate drepturile rezervate.

file:///Users/Traian/Wag%20the%20Dog/The%20Government%20Show/Nă…inele%20agentului%20secret%20Bujduveanu%20(document.webarchive

Page 6 of 6

Născut la Sinoe, acuzat de trădare de Guvernul SUA:Din tainele agentului secret Bujduveanu (docume  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you