Page 1

o

rment

e Mad in y l ita

na za

Fo

io & G ve

n

i

Vedugg

i

;OL :WHJL >VUKLY


.PLMML-.=:SV]HRPH:WVSZYV

-.=;5)YHZPS3;+(

-.=+VUNN\HU


]HS\L

MVYTHU` -.=PZ[OLSLHKPUN0[HSPHUTHU\MHJ[\YLYVM M\YUP[\YLOHYK^HYLHUKJVTWVULU[Z :PUJL [OLJVTWHU`KL]LSVWZWYVK\JLZHUK ZLSSZ^VYSK^PKLJSL]LYZVS\[PVUZMVY[OLM\YUP[\YLHUK RP[JOLUPUK\Z[Y`H[[OLYPNO[WYPJL 6]LY[OL`LHYZ4(+,05-.=OHZILJVTL Z`UVU`TV\ZVM0[HSPHUKLZPNUJVTIPULK^P[O THZZ]VS\TLLJVUVTPLZVMZJHSL ;Y\L[VP[ZZSVNHU¸]HS\LMVYTHU`¹ -.=VMMLYZ[V[OLTHYRL[[OLYPNO[WYVK\J[Z PU[OLYPNO[X\HSP[`H[[OLYPNO[WYPJL >P[OWYVK\J[PVUWSHU[ZPU0[HS`:SV]HRPH )YHaPSHUK*OPUH^VYRPUN^P[O[OLZHTL X\HSP[`Z[HUKHYKZ-.=OHZ[OL[VVSZ[VWYVWVZL HMMVYKHISLZVS\[PVUZ^P[O[OLSH[LZ[[LJOUVSVNPLZ HUKZ\WWS`ZV¸]HS\LMVYTHU`¹ <ZPUNZ[H[LVM[OLHY[HUKJVZ[LMÃ&#x201E;JPLU[[LJOUVSVN` -.=KLSP]LYZHWYVK\J[WVY[MVSPV^OPJOJV]LYZ [OLULLKZVM[OLPUK\Z[Y`;OL-.=ZHSLZUL[^VYRVM V^UZ\IZPKPHYPLZPZJVTWSL[LKI`H]LY`WLYMVYTPUN UL[VMZ[YH[LNPJKPZ[YPI\[VYZ[VKLSP]LYTVKLYU M\YUP[\YL[LJOUVSVN`PUL]LY`WHY[VM[OL^VYSK 0U]LZ[PUNJVUZ[HU[S`PU*\Z[VTLYZLY]PJLHUK UL^SVNPZ[PJZZVS\[PVUZ-.=HPT[VOLSW[OLM\YUP[\YL HUKRP[JOLUPUK\Z[Y`[VKLSP]LYHUPTWYV]LKL_WLYPLUJL [V[OLLUKJVUZ\TLY^OLU[OLZLI\`PUNHUK\ZPUN M\YUP[\YLVYRP[JOLUJHIPUL[Z

-VYTLU[P .PV]LUaHUH:W(Ten ;OL:WHJL>VUKLY +LZPNUHUKLSLNHUJL :[H[LVM[OLHY[[LJOUVSVN` 7LYMLJ[ZWHJLTHUHNLTLU[ :VS\[PVUZMVYL]LY`HWWSPJH[PVU

+YH^LYZHYL[VKH`VULVM[OLTVZ[ PTWVY[HU[TLHUZMVYZWHJLTHUHNLTLU[ PUTVKLYURP[JOLUHUKIH[OYVVT;LUPZ [OLUL^ILUJOTHYRPUHMMVYKHISLOPNO X\HSP[`HUKOPNOWLYMVYTHUJLKV\ISL ^HSSKYH^LY[LJOUVSVN`;LUPZHJVTWSL[L YHUNLJV]LYPUNHSS\Z\HSHWWSPJH[PVUZ ^P[OJSL]LYZVS\[PVUZ0[HSPHUKLZPNU HUKLSLNHUJL;OLUHTL;LUZ[HUKZMVY M\SÄSSTLU[VM[OLOPNOLZ[JYP[LYPH^OLYL L]LY`KL[HPSJV\U[Z;OLZ[H[LVM[OLHY[ JVUJLW[PVU[OL\ZLVMLU]PYVUTLU[HS MYPLUKS`TH[LYPHSZHUKWYVK\J[PVU ZVS\[PVUZ[VNL[OLY^P[O[OLRUV^UMVJ\Z VM-VYTLU[P .PV]LUaHUHVU[OLTVZ[ JVZ[LMÄJPLU[WYVJLZZJVUMLY[V[OPZUL^ WYVK\J[[OLILZ[WVZZPISLYH[PUN!
;OLZ[VY`ILOPUK;LU 

,_JLSSLU[KLZPNU:[H[LVM[OLHY[[LJOUVSVN`6\[Z[HUKPUNWLYMVYTHUJL*VTWSL[LYHUNL3HYNLHJJLZZVY`WYVNYHT4\S[PWSLZ\WWS`Z`Z[LT*\Z[VTPZH[PVU4V[VYPZH[PVU

;PTLSLZZZOHWLJ\YLVML]LY`KL[HPSJOVPJLVMJVSV\YZ HUKTH[LYPHSZKLSP]LYHWLYMLJ[VIQLJ[

-\SSL_[LUZPVUZSPKPUNZ`Z[LT^P[O+\HS:`UJOYVHUK :SV^4V[PVU-9KHTWPUN[LJOUVSVN`HUKLHZLVMHZZLTIS` HUKHKQ\Z[TLU[

/PNOSVHKPUNJHWHJP[`[OYV\NOV\[[OLYHUNLL_[YLTL ZPKLZ[HIPSP[`HUKWLYMLJ[NSPKPUN

(SSYLX\PYLKKPTLUZPVUZM\SSYHUNLVMIHJRZPUKPMMLYLU[ OLPNO[Z,HZ`-P_YHPSPUNZ`Z[LT,UNSPZOKYH^LY

:LWHYH[VY[\ILZÃ&#x2026;HWZ`Z[LTWSH[LOVSKLYJ\[SLY`[YH`Z ^HZ[LIPUZ`Z[LT\UKLYZPURZVS\[PVUZ

0UK\Z[YPHSWHJRPUNZ[HUKHYKPUPUKP]PK\HSRP[HUK WLYZVUHSPZLKWHJRZ

:[LLSZPKL^HSSTH[LYPHSTP_ZPKLWHULSZJ\Z[VTPZLK NSHZZ^HSSZHUKUVSPTP[[VJYLH[P]P[`

,SLJ[YVTLJOHUPJHS6UL;V\JOZ`Z[LT,+YP]L^P[OK\HS [YPNNLYPUNIHJR\WIH[[LY`HUK5HUU`JOPSKYLUZHML[`

(ZZLTIS`THJOPUL

(\[VTH[PJHZZLTIS`THJOPULMVYMHZ[ZLJ\YLHUKWYLJPZL HZZLTIS`VMKYH^LYJVTWVULU[ZHUKIV[[VT,JVSVN`

3V^JHYIVUMVV[WYPU[WYVK\J[PVUWYVJLZZSV^PTWHJ[ Ã&#x201E;UPZOPUNZ`Z[LTYLJ`JSHISL)VVTLYHUN[YHUZWVY[[YH` HUK\ZLVMLJVSVNPJHSS`Z\Z[HPUHISLTH[LYPHSZ
Arguments to choose Ten

,SLNHUJLHUKKLZPNU ;LUPZ[OLUL^YLMLYLUJLPU[LYTZVMLSLNHUJLHUKKLZPNU VUKV\ISL^HSSKYH^LYZ;OL[PTLSLZZKLZPNU^PSSSHZ[ ^P[OV\[SVVZPUNHWWLHS:SPTZOHWLHUKWLYMLJ[J\Y]LZ JVUMLYH]LY`LSLNHU[SVVR;OLKYH^LYJVTLZPU[^V HIZVS\[LS`[YLUK`JVSV\YZ!:PS]LY*OHTWHNULHUK7VSHY >OP[L:PS]LY*OHTWHNULTHYYPLZWLYMLJ[S`^P[O^VVK HUKJ\YYLU[KLZPNU[YLUKZ^OPSZ[OH]PUNHOPNOLUK HWWLHS;OLZTHY[SVVRVM7VSHY>OP[LPZPUSPUL^P[O UL^[LUKLUJPLZHUKZPNUHSZJSLHUULZZHUKZPTWSPJP[` (SSHJJLZZVYPLZHYLYLHSPZLK^P[OHJSLHUKLZPNUSHUN\HNL ^OPJOZPNUHSZZ[YLUN[OHUKK\YHIPSP[`;OLJVSV\YTH[JO VMWSHZ[PJHUKTL[HSWPLJLZ[OLJVU[YVSSLKNHWZIL[^LLU [OLJVTWVULU[ZHUK[OLLSLNHU[NSPKPUNZPNUHSX\HSP[` 5V\UULJLZZHY`OVSLPZSLM[]PZPISL0U[OL(Y[3PULÃ&#x201E;UPZO (Y[PZLU[LYPUNPU[VKYH^LYKLZPNU

;LJOUVSVN` -\UJ[PVUHSP[` )LULÃ&#x201E;[PUNMYVT[OLSH[LZ[[LJOUVSVNPJHSZVS\[PVUZPU[LYTZ VMWYVK\J[PVUHUKWLYMVYTHUJL;LU[\YUZL]LY`RP[JOLUVY IH[OYVVTPU[VHZWHJLTHUHNLTLU[THJOPUL;OLKYH^LY PZWV^LYLKI`HUHSSUL^M\SSL_[LUZPVUZSPKPUNZ`Z[LT ^P[OHSVHKJHWHJP[`VMRN[OYV\NOV\[[OLYHUNL^P[O +\HS:`UJOYVZ[HIPSPZH[PVUMVYUVPZLSLZZZSPKPUNHUKHTVZ[ WV^LYM\SZ[VWJSVZLKHTWLYMVYWLYMLJ[ZOV^YVVTLMMLJ[ HUKSVUNSHZ[PUNM\UJ[PVU:LSMHKQ\Z[PUNPUKLW[O[OL MYVU[Ã&#x201E;_[LJOUVSVN`HSSV^Z6UL:[LW+HKQ\Z[TLU[]PH JHTZHUKHLHZ`HZZLTIS`HUKKPZHZZLTIS`VM[OLMYVU[ -HZ[HZZLTIS`VUIYHUKUL^4(*(=THJOPUL^P[O UVNYVV]LVUIV[[VTWHULS;LJOUVSVN`HUKM\UJ[PVUHSP[` H[[OLOPNOLZ[SL]LS[OHURZHSZV[VHM\SS`H\[VTH[PJ WYVK\J[PVUMHJPSP[`PU0[HS`Ã&#x2026;L_PISLTHJOPULZL[\WHUK NYLH[JHYLMVYHSSLJVSVNPJHSHZWLJ[Z(SS[OPZ[\YUZ;LUPU[V [OLJSHZZ^PUULYPUKV\ISL^HSSKYH^LYZ
:WHJLTHUHNLTLU[H[P[ZILZ[ ;OL]LY`LSLNHU[YHPSPUNZ`Z[LTILULÄ[ZMYVT[OLUL^ Z[LLSIHJRKLZPNU:[YVUNHUKLSLNHU[P[OVZ[ZHU,HZ`-P_ Ä_H[PVUVU[OL[VWJVYULYZ;OLMYVU[Ä_PUNVM[OLYHPSPUN P[ZLSMPZX\PJRHUKPU[\P[P]L[VZWLLK\WHZZLTIS`[PTLPU [OLMHJ[VY`:WLJPHSZVS\[PVUZMVY\UKLYZPURHUKMVY,UNSPZO KYH^LYZHZ^LSSHZ[OL5L[[V^HZ[LIPUZL[ZHYLVI]PV\Z WHY[ZVM[OL;LUWYVNYHT:LJVUKIVYU[V+VSJL=P[H[OL PUULY^HYLZVS\[PVUVM-.=;LUILULÄ[ZMYVTP[ZZWPYP[ VMJ\Z[VTPZH[PVU:[HY[PUN^P[O[OLLSLNHU[HUKLHZ`[V \ZLZ[LLSZPKLWHULS[OLUL^+VSJL=P[HJ\Z[VTJVUJLW[ HSSV^Z[OL\ZLVMHUPUJYLKPISLTH[LYPHSTP_[VJ\Z[VTPZL [OLSVVR>VVKHS\TPUP\TZ[LLSNSHZZHYLVUS`HML^ ,ZWLJPHSS`[OL(Y[3PULJVUJLW[PZNP]PUN\UL_WLJ[LK J\Z[VTPZH[PVUWVZZPIPSP[PLZ

-\SSYHUNLHUKHSSHJJLZZVYPLZ 7SHUULKHZHÅL_PISLZ`Z[LTMYVT[OLILNPUUPUNVU;LU JV]LYZHSSKPTLUZPVUZMYVT[VTT[VZ\P[PU[V IH[OYVVTRP[JOLUHUKLSZL^OLYL;OLYHUNLJVTWYPZLZ Z[LLSIHJRWHULSPU HUKTTOLPNO[[VÄ[ L]LY`HWWSPJH[PVU0[PZJVTWSL[LK^P[O]LY`LSLNHU[HUK Z[YVUNÄ_PUNIYHJRL[ZMVY^VVKLUIHJRWHULSZPU[OLZHTL [OYLLOLPNO[Z-VY\ZLHZ,UNSPZOKYH^LYZILOPUKKVVYZ MYVU[IYHJRL[ZMVYZPTWSLOLPNO[HUKMVY[OL\ZLVMYHPSPUNZ HZ^LSSJHUILJVTIPULK^P[OHULSLNHU[MYVU[WYVÄSL VYH^VVKLUMYVU[WHULS;OLUL^HUKJSL]LY=VS\TP_ :`Z[LTPZOLSWPUN[VTHUHNL[OLPU[LYUHSZWHJLVM[OL;LU KYH^LYZ`Z[LT,]LY`HWWSPJH[PVUPURP[JOLUIH[OYVVTVY LSZL^OLYLPZJV]LYLK^P[O;LU


0 10/1
0UKL_ ;LUKYH^LY MYVU[H[[HJOTLU[Z;LUOPNOWLYMVYTHUJLZSPKLZ)HJRWHULSZ IHJRÃ&#x201E;_PUNIYHJRL[Z9HPSPUNZZLWHYH[PVU[\ILZ Ã&#x2026;HWZ:[LLS JY`Z[HSZPKLWHULSZ05¶[OLPU[LYUHSKYH^LYZVS\[PVU(JX\HYPV¶[OL\UKLYZPURZVS\[PVU5L[[V¶[OL^HZ[LIPUZVS\[PVU;L[YP_¶[OLJ\[SLY`[YH`=VS\TP_¶[OLKYH^LYZWHJLVYNHUPZLY,+YP]L¶[OLLSLJ[YVTLJOHUPJ6UL;V\JOZ`Z[LT;LUZ[HUKHYKRP[4HJOPULZ LX\PWTLU[MVYLMÃ&#x201E;JPLU[^VYR^P[O;LU0UZ[Y\J[PVUZMVY\ZL0UKL_VMWHY[Z JVKLZ4`RP[JOLUJ\Z[VTPZH[PVU


Ten drawer and front attachments

+V\ISL^HSSZ[LLSKYH^LYOLPNO[ TTLWV_` ÄUPZO^P[OZ[YVUNKLZPNUMLH[\YLZHUKZ[H[LVM[OL HY[[LJOUVSVN` )LULÄ[ZMVY[OLPUK\Z[Y` ‹ SHYNLYHUNLVMKLW[OMYVT[VTTZ[HUKHYK ‹ HSSZ[LLSMYVU[Ä_PUNTLJOHUPZTMVYZ[YVUNHUKZLJ\YL Ä_PUN ‹ Z[YHPNO[MYVU[WYLZLU[H[PVUHUK[VSLYHU[ZLSMH[[YHJ[PUN MLH[\YL ‹ +MYVU[HKQ\Z[TLU[PU[OLMYVU[Ä_PUNTLJOHUPZT ‹ Z[LLSZSPKLÄ_PUNMVYOPNOZSHTVWLUYLZPZ[HUJLHUK [YHUZWVY[ZHML[` ‹ IV[[VTÄ_PUN]PH*SH^-P_VYZJYL^Z^P[OV\[WYVJLZZPUN VU[OLWHULS ‹ IV[[VTWHULSHUKIHJRWHULS^P[O PKLU[PJHSKPTLUZPVUZ ‹ KLJVYH[P]LÅ\ZOZPKLJHW^P[OWVZZPIPSP[`VM J\Z[VTPZH[PVU ‹ LJVMYPLUKS`IVVTLYHUNWHJRPUN

)LULÄ[ZMVY[OLJVUZ\TLY

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

?(

3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL

ZL[Z

?(

3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL

ZL[Z

?(

3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL

ZL[Z

?(

3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL

ZL[Z

?(

3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL

ZL[Z

?(

3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL

ZL[Z

?(

3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL

ZL[Z

JVSV\YJVKLZ!-$7VSHY>OP[L:$:PS]LY*OHTWHNUL 0UK\Z[YPHSWHJRPUNPUJHYKIVHYKIV_LZ,HJOWHJRJVU[HPUZSLM[HUKYPNO[KYH^LYZPKLZHUK JV]LYJHWZ)VVTLYHUNHUKPUKP]PK\HSRP[ZVUYLX\LZ[

(?

:L[VM;LUZJYL^VUMYVU[Ä_PUN

ZL[Z

(?

:L[VM;LURUVJRPUMYVU[Ä_PUN

ZL[Z

,HJOWHJRJVU[HPUZSLM[HUKYPNO[MYVU[OVSKLYZ (KQ\Z[HISLZJYL^VU[OLYPNO[OVSKLYZ

‹ [^VZ[HUKHYKÄUPZOLZ7VSHY>OP[LMVYJSLHUSVVRHUK :PS]LY*OHTWHNULMVYOPNOLUKSVVRHUKWLYMLJ[TH[JOMVY ^VVKLUHUKTVKLYUÄUPZOLZ ‹ VW[PTPZLKPUULYZWHJL[OHURZ[VZ[YHPNO[V\[LYMHJLHUK LYNVUVTPJJ\Y]LKHUKHJJLZZMYPLUKS`PUULYMHJL ‹ LHZ`[VJSLHU[OHURZ[VO`NPLUPJIV[[VTSPWHUKJSLHU HKQ\Z[TLU[VML]LY`JVUULJ[PVU ‹ .YLLU:PS]LYŽ[LJOUVSVN`MVYSV^JHYIVUMVV[WYPU[ WYVK\J[PVUWYVJLZZHUK YLJ`JSLHIPSP[` MVYYLK\JLKLJVSVNPJHSPTWHJ[

:JYL^VUMYVU[Ä_

2UVJRPUMYVU[Ä_MVYTTOVSL
-YVU[KYPSSPUN KPTLUZPVUZ

  

Â&#x2014;?$2 

Â&#x2014;2   3 

 +YH^LY

3  

=HS\LZNP]LUPUTT
Ten slides

-\SSL_[LUZPVUKHTWLKZSPKLZPUaPURÄUPZOMVYOPNO WLYMVYTHUJLHUKZTVV[OHJ[PVU

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

?,-?

3LM[HUKYPNO[KYH^LYZSPKL

ZL[Z

)LULÄ[ZMVY[OLPUK\Z[Y`

?,-?

3LM[HUKYPNO[KYH^LYZSPKL

ZL[Z

?,-?

3LM[HUKYPNO[KYH^LYZSPKL

ZL[Z

?,-?

3LM[HUKYPNO[KYH^LYZSPKL

ZL[Z

?,-?

3LM[HUKYPNO[KYH^LYZSPKL

ZL[Z

?,-?

3LM[HUKYPNO[KYH^LYZSPKL

ZL[Z

?,-?

3LM[HUKYPNO[KYH^LYZSPKL

ZL[Z

‹ SHYNLYHUNLVMSLUN[OMYVT[VTTZ[HUKHYK ‹ OPNORNZ[HUKHYKSVHKMVYLHZLVM\ZL[OYV\NOV\[[OL HWWSPJH[PVUZ ‹ OPNOZPKLZ[HIPSP[`[OHURZ[V+\HS:`UJOYVŽYHJRHUK WPNUVUMVYZTVV[OHJ[PVU ‹ UL^NLULYH[PVU:SV^4V[PVUŽKHTWPUN^P[OSVUNKHT WPUN^H`HUK-PUHS9LSLHZLŽMLH[\YLMVYN\HYHU[LLKKYH^LY JSVZ\YL\UKLYHK]LYZLJVUKP[PVUZ ‹ ]LY`Z[PMMJVUZ[Y\J[PVUMVYSV^KYVW\UKLYSVHK ‹ ZSPKLJSPJRÄ_PUNVMKYH^LYVU[OLZSPKLMVYLHZ`HUKZHML JVUULJ[PVU

,HJOWHJRJVU[HPUZSLM[HUKYPNO[KYH^LYZSPKLZ 6W[PVUMVYOLH]`K\[`ZSPKLZMVY\W[VRNVUYLX\LZ[

)LULÄ[ZMVY[OLJVUZ\TLY ‹ ]LY`ZTVV[OHJ[PVUHUKPUJYLHZLKNSPKLHIPSP[`[OHURZ[V UL^^OLLSKLZPNUHUKTH[LYPHSZ ‹ HKHW[P]L:SV^4V[PVUŽKHTWPUNMVYZPSLU[HUKTHQLZ[PJ JSVZPUN\UKLYHSSSVHKJPYJ\TZ[HUJLZ ‹ SVUNSHZ[PUNSPML[OHURZ[VOPNOX\HSP[`TH[LYPHSHUK WLYMVYTHU[KLZPNU

+\HS:`UJOYVŽ MVYOPNOZPKLZ[HIPSP[`

:SV^4V[PVUŽ HKHW[P]LKHTWPUN

;VVSSLZZZSPKLÄ_PUN VMKYH^LYVUZSPKL


  

 

5VTPUHSSLUN[O

:SPKLSLUN[O   


Back panelsDQGEDFN¿[LQJV

:[LLSIHJRWHULSPULWV_`Ã&#x201E;UPZOMVYJVUZPZ[LU[SVVR HUKZ[YVUNJVUZ[Y\J[PVU

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

7?7(-EE

7VSHY>OP[LZ[LLSIHJRWHULS/ 

WPLJLZ

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y`

7?7(:EE

:PS]LY*OHTWHNULZ[LLSIHJRWHULS/ 

WPLJLZ

7?7*-EE

7VSHY>OP[LZ[LLSIHJRWHULS/

WPLJLZ

7?7*:EE

:PS]LY*OHTWHNULZ[LLSIHJRWHULS/

WPLJLZ

7?7:-EE

7VSHY>OP[LZ[LLSIHJRWHULS/

WPLJLZ

7?7::EE

:PS]LY*OHTWHNULZ[LLSIHJRWHULS/

WPLJLZ

Â&#x2039; [OYLLOLPNO[Z! HUKTTPUZ[HUKHYK Â&#x2039; [LU^PK[OZMYVT[VTTPUZ[HUKHYK Â&#x2039; KPTLUZPVUZH]HPSHISLMVYHUK TTJHIPUL[ WHULS[OPJRULZZ Â&#x2039; ZWLJPHSKPTLUZPVUZWVZZPISL Â&#x2039; [OPJRTH[LYPHSMVYZ[YVUNJVUZ[Y\J[PVUHUKZ[HIPSP[`

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY Â&#x2039; [^VZ[HUKHYKÃ&#x201E;UPZOLZTH[JOPUNWLYMLJ[S`[OLKYH^LY Ã&#x201E;UPZO!7VSHY>OP[LHUK:PS]LY*OHTWHNUL Â&#x2039; WLYMLJ[ZPKLÃ&#x201E;UPZOHUKZ\WWYLZZPVUVMHSSVWLUOVSLZMVY OPNOX\HSP[`WLYJLW[PVU

:[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUNZPULWV_`Ã&#x201E;UPZOMVY]LYZH[PS`PU KPTLUZPVUZHUKKLZPNU )LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y` Â&#x2039; [OYLLOLPNO[Z! HUKTTPUZ[HUKHYK Â&#x2039; YLJV]LYPUNSPWHSSHYV\UK[VOPKLWHULSZWSPU[LYPUN Â&#x2039; OPNOLZ[KPTLUZPVUH]HPSHISLVWLUVU[OL[VWMVY\ZLVM L_[YHOPNO^VVKLUIHJRZ Â&#x2039; ZHTLKPTLUZPVUZMVY^VVKLUIHJRHUKIV[[VTMVY Z[HUKHYKPZH[PVUPUWYVK\J[PVU

EEIHJRWHULS^PK[O! L_HTWSLZ[HUKZMVYTTJHIPUL[^PK[O JHIPUL[WHULS[OPJRULZZ! TT ,HJOWHJRJVU[HPUZ[OLPUKPJH[LKU\TILYVMIHJRWHULSZ

(?7(

:L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN/ 

ZL[Z

(?7*

:L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN/

ZL[Z

 (?7*3

:L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUNVUS`MVY (JX\HYPVZVS\[PVU/

 ZL[Z

(?7:

:L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN/

ZL[Z

(?7:<

:L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN[VWVWLU/

ZL[Z

JVSV\YJVKLZ!-$7VSHY>OP[L:$:PS]LY*OHTWHNUL ,HJOWHJRJVU[HPUZ[OLPUKPJH[LKU\TILYVMÃ&#x201E;_PUNIYHJRL[Z

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY Â&#x2039; [^VZ[HUKHYKÃ&#x201E;UPZOLZTH[JOPUNWLYMLJ[S`[OLKYH^LY Ã&#x201E;UPZO!7VSHY>OP[LHUK:PS]LY*OHTWHNUL Â&#x2039; WLYMLJ[ZPKLÃ&#x201E;UPZOHUKZ\WWYLZZPVUVMHSSVWLUOVSLZMVY OPNOX\HSP[`WLYJLW[PVU 

;OYLLIHJRWHULSOLPNO[Z

;OYLLIHJRÃ&#x201E;_PUNOLPNO[Z6UL[VWVWLU]LYZPVU/


:[LLSIHJRWHULS

33

3

*HIPUL[WHULS[OPJRULZZ

3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*HIPUL[^PK[O

>VVKLUIHJRWHULS-YVU[]PL^ ?$2 )HJR]PL^?$2 

?$2 

 

?$2  

 

2

2$PU[LYUHSJHIPUL[^PK[O

=HS\LZNP]LUPUTT
RailingsVHSDUDWLRQWXEHVDQGÃ&#x20AC;DSV

:[LLSYHPSPUNIHYZPULWV_`Ã&#x201E;UPZOMVYWLYMLJ[]VS\TL THUHNLTLU[HUKZ[YVUNJVUZ[Y\J[PVU 

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y` Â&#x2039; ZL]LUKPTLUZPVUZHKHW[LK[VLHJOKYH^LYKLW[O Â&#x2039; ,HZ`-P_MYVU[Ã&#x201E;_PUNMVYZ[YVUNX\PJRHUKLHZ`HZZLTIS` VYZJYL^VUÃ&#x201E;_PUN Â&#x2039; ZPTWSLJSPJRVUIYHJRL[MVYZHMLIHJRÃ&#x201E;_PUNVUWHULSVY IYHJRL[ Â&#x2039; PU[LNYH[LKPUJSPUH[PVUHKQ\Z[TLU[MVYTT

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY Â&#x2039; [^VZ[HUKHYKÃ&#x201E;UPZOLZTH[JOPUNWLYMLJ[S`[OLKYH^LY Ã&#x201E;UPZO!7VSHY>OP[LHUK:PS]LY*OHTWHNUL Â&#x2039; JVSV\YHUKÃ&#x201E;UPZOVMWSHZ[PJJV]LYZLUOHUJLZX\HSP[`MLLS Â&#x2039; L_JLSSLU[ZPKLYL[LU[PVUPUOPNOKYH^LYHWWSPJH[PVUZ Â&#x2039; JOVJWYV[LJ[PVUPUJHZLVM\ZLVMNSHZZZPKLWHULSZ WHNL

:[LLS[YHUZ]LYZHS[\ILZPULWV_`Ã&#x201E;UPZOMVYTVYL ]LYZH[PSP[` )LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y`

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

9?Â&#x2021;Â&#x2021;

:L[VMZ[LLSYHPSPUN,HZ`-P_

ZL[Z

9?Â&#x2021;Â&#x2021;

:L[VMZ[LLSYHPSPUNZJYL^VU

ZL[Z

JVSV\YJVKLZ!-$7VSHY>OP[L:$:PS]LY*OHTWHNUL Â&#x2021;Â&#x2021;YHPSPUN[\ILKPTLUZPVUZ!L_HTWSLZ[HUKZMVYTTYHPSPUNSLUNO[ KYH^LYKLW[O ,HJOWHJRJVU[HPUZYHPSPUN[\ILZ

9?;EE

:[LLS[YHUZ]LYZHS[\IL

WPLJLZ

(?3

:L[VM3ZOHWLK[\ILJVUULJ[VYZ

ZL[Z

(?;

:L[VM;ZOHWLK[\ILJVUULJ[VYZ

ZL[Z

JVSV\YJVKLZ!-$7VSHY>OP[L:$:PS]LY*OHTWHNUL EEKYH^LY^PK[O! L_HTWSLZ[HUKZMVYTTKYH^LY^PK[O ,HJOWHJRJVU[HPUZ[OLPUKPJH[LKU\TILYVMWYVK\J[Z

 +?*

:[LLSÃ&#x2026;HWMVY/IHJR

WPLJLZ

+?:

:[LLSÃ&#x2026;HWMVY/IHJR

WPLJLZ

JVSV\YJVKLZ!-$7VSHY>OP[L:$:PS]LY*OHTWHNUL ,HJOWHJRJVU[HPUZÃ&#x2026;HWZLX\PWWLK^P[O[VWÃ&#x201E;_PUNHUKIV[[VTMLL[

Â&#x2039; [LUKPTLUZPVUZMVYHSSKYH^LY^PK[O Â&#x2039; LHZ`HUKZ[YVUNJSPWVUÃ&#x201E;_PUN

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY Â&#x2039; [^VZ[HUKHYKÃ&#x201E;UPZOLZTH[JOPUNWLYMLJ[S`[OLKYH^LY Ã&#x201E;UPZO!7VSHY>OP[LHUK:PS]LY*OHTWHNUL Â&#x2039; LHZLVMHKQ\Z[TLU[MVYPTWYV]LKZWHJLTHUHNLTLU[ PUZPKL[OLKYH^LY

:[LLS[\ILZLWHYH[PVUÃ&#x2026;HWPULWV_`Ã&#x201E;UPZOMVYIL[[LY YL[LU[PVU )LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y` Â&#x2039; [^VKPTLUZPVUZMVYHUKTTKYH^LYOLPNO[ Â&#x2039; LHZ`HUKZ[YVUNJSPWVUÃ&#x201E;_PUN

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY Â&#x2039; [^VZ[HUKHYKÃ&#x201E;UPZOLZTH[JOPUNWLYMLJ[S`[OLKYH^LY Ã&#x201E;UPZO!7VSHY>OP[LHUK:PS]LY*OHTWHNUL Â&#x2039; IL[[LYYL[LU[PVUVMZ[VYLKNVVKZ^P[OM\SSMYLLKVTPU[OL WVZP[PVUPUN

,HZ`-P_HUKZJYL^VU YHPSPUN;YHUZ]LYZHSYHPSPUN ^P[OIYHJRL[

:[LLSÃ&#x2026;HWZ/HUK/


,HZ`-P_YHPSPUN

Â&#x2022; 3

405

:JYL^VUYHPSPUN

3

;YHUZ]LYZHS[\IL

3

:[LLSÃ&#x2026;HW3

+YH^LYKLW[O

3  

 +YH^LY^PK[O

*HIPUL[ WHULS[OPJRULZZ

 3+YH^LYKLW[O

=HS\LZNP]LUPUTT
Crystal and steel side panels

:[LLSZPKLWHULSPULWV_`Ã&#x201E;UPZOMVYWLYMLJ[]VS\TL THUHNLTLU[

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

:?4

:L[VMZ[LLSZPKLWHULS

ZL[Z

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y`

:?4

:L[VMZ[LLSZPKLWHULS

ZL[Z

Â&#x2039; [^VZ[HUKHYKKPTLUZPVUZTT Â&#x2039; YL]LYZPISLSLM[YPNO[MVYSLZZYLMLYLUJLZ Â&#x2039; LHZ`JSPWV]LYVUYHPSPUN[\ILHUKTHNUL[PJYL[LU[PVUVU [OLIV[[VT Â&#x2039; KVLZU»[PU[LYMLYL^P[OMYVU[HKQ\Z[TLU[HUKZLSMHKHW[ZPU OLPNO[ Â&#x2039; KLZPNUJ\Z[VTPZHISLVUYLX\LZ[

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY Â&#x2039; [^VZ[HUKHYKÃ&#x201E;UPZOLZTH[JOPUNWLYMLJ[S`[OLKYH^LY Ã&#x201E;UPZO!7VSHY>OP[LHUK:PS]LY*OHTWHNUL Â&#x2039; L_JLSSLU[ZPKLYL[LU[PVUPUOPNOKYH^LYHWWSPJH[PVUZ

JVSV\YJVKLZ!-$7VSHY>OP[L:$:PS]LY*OHTWHNUL ,HJOWHJRJVU[HPUZZ[LLSZPKLWHULSZ ;OPZWYVK\J[ULLKZ[OL\ZLVM[OL/IHJRWHNLHUK[OLYHPSPUN[\ILZWHNL 

:?=Â&#x2039;

:L[VMJY`Z[HSZPKLWHULS

ZL[Z

:?=Â&#x2039;

:L[VMJY`Z[HSZPKLWHULS

ZL[Z

JVSV\YJVKLZ!-$7VSHY>OP[L:$:PS]LY*OHTWHNUL Â&#x2039;JY`Z[HSJVSV\YZ!*$JY`Z[HSJSLHY4$JY`Z[HSVWHX\L($JY`Z[HS(Y[3PUL 6[OLYJVSV\YZHUK(Y[3PULWYPU[ZVUYLX\LZ[ ,HJOWHJRJVU[HPUZSLM[HUKYPNO[JY`Z[HSZPKLWHULSZ^P[OMYVU[IYHJRL[ZPUJS\KLK ;OPZWYVK\J[ULLKZ[OL\ZLVM[OL/IHJRWHNLHUK[OLYHPSPUN[\ILZWHNL 

*Y`Z[HSZPKLWHULSMVYLSLNHU[ZWHJLTHUHNLTLU[ )LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y` Â&#x2039; [^VZ[HUKHYKKPTLUZPVUZTT Â&#x2039; ]LY`X\PJRHZZLTIS`ZSPKLPUÃ&#x201E;_PUNVU[OLIHJRHUK Ã&#x201E;_PUNIYHJRL[VU[OLMYVU[ Â&#x2039; JVTWH[PISL^P[OZ[HUKHYKYHPSPUN Â&#x2039; KVLZU»[PU[LYMLYL^P[OMYVU[HKQ\Z[TLU[HUKZLSMHKHW[ZPU OLPNO[ Â&#x2039; KLZPNUJ\Z[VTPZHISLVUYLX\LZ[ 

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY

Â&#x2039; JVUMLYZHOPNOLUKSVVR[V[OL^OVSLZWHJL Â&#x2039; L_JLSSLU[ZPKLYL[LU[PVUPUOPNOKYH^LYHWWSPJH[PVUZ Â&#x2039; TH[JOLZ[OLSVVRHUKMLLSVM[OL+VSJL=P[HPUULY^HYL YHUNL Â&#x2039; ZHML[`NSHZZMVYOPNOZLJ\YP[`

:[LLSZPKLWHULS

;YHUZWHYLU[JY`Z[HSWHULS

(Y[3PULJY`Z[HSWHULS
:[LLSZPKLWHULS

+YH^LYKLW[O

3 

*Y`Z[HSZPKLWHULS

 3+YH^LYKLW[O

3 

=HS\LZNP]LUPUTT
IN LQWHUQDO drawer

05RP[MVYZPKLKPU[LYUHSKYH^LYZMVYLSLNHU[ HUKWYHJ[PJHSM\UJ[PVU

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

(?

:L[VMMYVU[IYHJRL[ZMVYZ[HUKHYK05KYH^LY

ZL[Z

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y`

(?9

:L[VMMYVU[IYHJRL[ZMVY05KYH^LY^P[OYHPSPUN

ZL[Z

9?Â&#x2021;Â&#x2021;

:L[VMYHPSPUN[\ILZMVY05KYH^LY

ZL[Z

Â&#x2039; H]HPSHISLMVYUPULZ[HUKHYKKYH^LY^PK[O Â&#x2039; [OLZHTLZ`Z[LTOVZ[ZHS\TPUP\TJY`Z[HSHUK ^VVKLUMYVU[Z Â&#x2039; UVULLKMVYLKNLIHUKPUNVU[OLMYVU[VM[OLKYH^LY IV[[VTWHULSI`\ZPUNJY`Z[HSWYVÃ&#x201E;SL^P[OWYPU[LK[L_[\YL Â&#x2039; L]LY`,UNSPZOMYVU[JHUILLHZPS`HKHW[LKPU^PK[O[V L]LY`JHIPUL[TH[LYPHS[OPJRULZZ TT Â&#x2039; Z[HUKHYKJSPWVUM\UJ[PVUMVYLHZLVMHZZLTIS` Â&#x2039; KLZPNUVM[OLJY`Z[HSMYVU[J\Z[VTPZHISLVUYLX\LZ[ WHNL

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY Â&#x2039; [^VZ[HUKHYKÃ&#x201E;UPZOLZTH[JOPUNWLYMLJ[S`[OLKYH^LY Ã&#x201E;UPZO!7VSHY>OP[LHUK:PS]LY*OHTWHNUL Â&#x2039; ]LY`WYHJ[PJHSM\UJ[PVUILOPUK[\YUPUNVYZSPKPUNKVVYZ Â&#x2039; ZLJ\YLJY`Z[HS]LYZPVUZ[OHURZ[V:HML[`NSHZZ Â&#x2039; OPNOLUKSVVR[OHURZ[VLSLNHU[TH[LYPHSZHUK WLYMLJ[Ã&#x201E;UPZOPUN

JVSV\YJVKLZ!-$7VSHY>OP[L:$:PS]LY*OHTWHNUL Â&#x2021;Â&#x2021;YHPSPUN[\ILKPTLUZPVUZ!L_HTWSLZ[HUKZMVYTTKYH^LYKLW[O

7?(EE

(S\TPUP\TMYVU[WYVÃ&#x201E;SL

WPLJLZ

7?(Â&#x2039;Â&#x2039;EE

*Y`Z[HSMYVU[WYVÃ&#x201E;SL

WPLJLZ

EEMYVU[WYVÃ&#x201E;SL^PK[O! L_HTWSLZ[HUKZMVYTTJHIPUL[^PK[O HS\TPUP\TJVSV\YZ!-$7VSHY>OP[L:$:PS]LY*OHTWHNUL Â&#x2039;Â&#x2039;JY`Z[HSJVSV\YZ!*$JY`Z[HSJSLHY4$JY`Z[HSVWHX\L($JY`Z[HS(Y[3PUL 6[OLYJVSV\YZHUK(Y[3PULWYPU[ZVUYLX\LZ[ -VYJY`Z[HSMYVU[WYVÃ&#x201E;SL\W[VTTJLU[YHSMYVU[OVSKLYPUJS\KLK

05RP[MVYZPKLKPU[LYUHSOPNOKYH^LYMVY VW[PT\TZWHJLTHUHNLTLU[ )LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y` Â&#x2039; YHPSPUNPULWV_`Ã&#x201E;UPZO^P[O,HZ`-P_VUIHJR WHULSIYHJRL[HUKWS\NPUVUMYVU[IYHJRL[Z

:[HUKHYKZVS\[PVU

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY Â&#x2039; PTWYV]LKZWHJLTHUHNLTLU[HUKWLYMLJ[ZPKL YL[LU[PVUMVYOPNOJVU[LU[ Â&#x2039; LSLNHU[ZVS\[PVUPUSPUL^P[O[OLV]LYHSSKLZPNU VM[OLKYH^LY Â&#x2039; JVTWH[PISL^P[O[YHUZ]LYZHSYHPSPUNHUKÃ&#x2026;HWZ WHNL 

9HPSPUNZVS\[PVU

(S\TPUP\TZVS\[PVU*Y`Z[HSZVS\[PVU

>VVKLUZVS\[PVU >VVKLUWHULSUV[Z\WWSPLK


+YPSSPUN MYVU[KPTLUZPVUZ

/

 

@

 

2

/

 

@ 2

-VYT\SHMVYL_HJ[ZPaLHJJVYKPUN[VJHIPUL[WHULS[OPJRULZZ @$2MVY(S\TPUP\TWYVÃ&#x201E;SL @$2 MVY*Y`Z[HS >VVKLUWYVÃ&#x201E;SL+YH^LY^PK[O

 

7YVÃ&#x201E;SLKPTLUZPVUZ (S\MYVU[

*Y`Z[HS >VVKLUMYVU[_/ 

 _/_/ 

 _/_/ 

 _/_/ 

 _/_/ 

 _/_/  _/_/  _/_/  _/_/  _/JV]LYZJHIPUL[WHULS[OPJRULZZMYVT[V TT

+YH^LYKLW[O

)V[[VTSLUN[O3 (S\MYVU[

*Y`Z[HS >VVKLUMYVU[

 

 =HS\LZNP]LUPUTT
Acquario XQGHUVLQNVROXWLRQ

(JX\HYPV\UKLYZPURKYH^LYZVS\[PVUPULWV_` Ã&#x201E;UPZOMVYWLYMLJ[ZWHJLTHUHNLTLU[HYV\UK [OLZPWOVU )LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y` Â&#x2039; H]HPSHISLMVYZ[HUKHYKKLW[OTT Â&#x2039; KYPSSPUNWVZP[PVUPKLU[PJHSMVYTTZSPKLZ Â&#x2039; YLX\PYLZVUS`HKPMMLYLU[ZL[VMKYH^LYZPKLZ Â&#x2039; ^VYRZ^P[OZ[HUKHYKIHJRWHULSZHUKVYZ[HUKHYKIHJR Ã&#x201E;_PUNZMYVTJH[HSVN\LWHNL Â&#x2039; YLHYJVU[HPULYZJSPWVUHUKZSPKLZ[VILHISL[VVW[PTPZL [OLZWHJL

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY Â&#x2039; [^VZPaLZVM77JVU[HPULYZ[VVW[PTPZL[OLIHJRZWHJL ^OLYL]LY[OLZPWOVUPZZP[\H[LK\W[VHYLJVYK ZWHJL \ZHNL Â&#x2039; YLTV]HISLJVU[HPULYZMVYLHZLVMJSLHUPUNHUKPUJYLHZLK O`NPLULPU^L[LU]PYVUTLU[

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

?3(

(JX\HYPVKYH^LYRP[

RP[Z

JVSV\YJVKLZ!-$7VSHY>OP[L:$:PS]LY*OHTWHNUL ,HJOWHJRJVU[HPUZWHPYZVMZWLJPHSKYH^LYZPKLZJV]LYJHWZZWLJPHSYHPSPUN[\ILZ^P[OZJYL^VU Ã&#x201E;_PUNVYKV^LSZZ\WWSPLK -VYMYVU[IYHJRL[ZZLLWHNLHUKMVYZ[LLSIHJRWHULS/ZLLWHNL -VY^VVKLUIHJR\ZLZWLJPHS(JX\HYPVZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN/MYVTWHNL >VVKLUIHJRUV[Z\WWSPLK

=?3:

:THSSJVU[HPULY

WPLJLZ

=?3:

3HYNLJVU[HPULY

WPLJLZ

,HJOWHJRJVU[HPUZJVU[HPULYZJVSV\Y9(3

*LU[YHSZPWOVUHWWSPJH[PVU

+LJLU[YLKZPWOVUHWWSPJH[PVU


;VW=PL^3H[LYHS]PL^ 

 

 +YH^LY 

)HJR]PL^

@$?  

?

 

*HIPUL[ WHULS[OPJRULZZ

@

          

            

=HS\LZNP]LUPUTT
:DVWHELQVROXWLRQ

5L[[V^HZ[LIPUZVS\[PVUMVYLJVMYPLUKS`^HZ[L ZLWHYH[PVUHUKO`NPLUPJOHUKSPUNPU[OLRP[JOLU LU]PYVUTLU[ )LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y` Â&#x2039; Ã&#x201E;[ZPU[VZ[HUKHYK;LUKYH^LYZMYVTTTVU Â&#x2039; \W[VKPMMLYLU[JH[LNVYPLZ^HZ[LZLWHYHISL TTKYH^LYZ Â&#x2039; WLYMLJ[JVTIPUH[PVU^P[O(JX\HYPV\UKLYZPURZVS\[PVU MVYOPNOS`M\UJ[PVUHS\UKLYZPURJHIPUL[ Â&#x2039; PU[LNYHSWHY[VMKYH^LYLX\PWTLU[VYZLWHYH[LS`[YHKHISL HJJLZZVY`MVYTVYLTHYRL[PUNVW[PVUZ Â&#x2039; JVTWHJ[WHJRHNPUNZ\P[HISLMVYYLZHSL

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

5?:

5L[[V^HZ[LIPURP[

RP[

5?:

5L[[V^HZ[LIPURP[

RP[

5?:

5L[[V^HZ[LIPURP[ 

RP[

5?:

5L[[V^HZ[LIPURP[

RP[

5?:

5L[[V^HZ[LIPURP[

RP[

,HJOWHJRJVU[HPUZ[OLJVTWSL[LRP[MVYHNP]LUKYH^LYZPaLPUJVSV\Y9(3 ;YHUZ]LYZHSYHPSPUNYLX\PYLKZLLWHNL VM[OL;LUJH[HSVN\L

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY Â&#x2039; [^VKPMMLYLU[ZPaLZVM77JVU[HPULYZ[VVW[PTPZL[OLZWHJL Â&#x2039; \W[VKPMMLYLU[JH[LNVYPLZZ[VYHISLTTKYH^LYZ Â&#x2039; LHZPS`YLTV]HISLJVU[HPULYZMVYMHJPSP[`VMJSLHUPUNHUK PUJYLHZLKO`NPLUL Â&#x2039; Z[HUKHYKJVSV\Y9(3WLYMLJ[TH[JOMVY:PS]LY *OHTWHNULHUK7VSHY>OP[L

5L[[V^HZ[LIPUJVU[HPULYZ
3H[LYHS]PL^

)HJR]PL^ 3

>/

*VU[HPULYZ +PTLUZPVUZ :PaL

3

>

/

:THSS3;

 

3HYNL3;

 

=HS\LZNP]LUPUTT
cutlery tray

8\HSP[`TV\SKLKJ\[SLY`[YH`MVYWLYMLJ[Z[VYHNL HUKLHZLVMJSLHUPUN

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

 ;?:Â&#x2021;Â&#x2021;

;L[YP_J\[SLY`[YH`

WPLJLZ

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y`

 ;?:Â&#x2021;Â&#x2021;

;L[YP_J\[SLY`[YH`

WPLJLZ

 ;?:Â&#x2021;Â&#x2021;

;L[YP_J\[SLY`[YH`

WPLJLZ

 ;?:Â&#x2021;Â&#x2021;

;L[YP_J\[SLY`[YH`

WPLJLZ

 ;?:Â&#x2021;Â&#x2021;

;L[YP_J\[SLY`[YH`

WPLJLZ

 ;?:Â&#x2021;Â&#x2021;

;L[YP_J\[SLY`[YH`

WPLJLZ

Â&#x2039; UL^WYVK\J[PVU[LJOUVSVN`MVYJVTWL[P[P]LULZZ Â&#x2039; WLYMLJ[TH[JOPUJVSV\Y^P[O;LUYHUNLHUKHJJLZZVYPLZ Â&#x2039; WYVK\J[J\[[VZPaLMVY;LUKYH^LY Â&#x2039; /QVPUPUNWYVÃ&#x201E;SL[VJVTIPULJ\[SLY`[YH`ZPUHIPN KYH^LY Â&#x2039; Z[HJRHISLMVYWHJRPUNHUK[YHUZWVY[ Â&#x2039; LHZ`[VZLSSYL[YVÃ&#x201E;[ZVS\[PVU

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY Â&#x2039; WLYMLJ[Ã&#x201E;UPZOHUKX\HSP[`MLH[\YLZVMTV\SKLKWYVK\J[ Â&#x2039; THU`Z[HUKHYKKPTLUZPVUZ Â&#x2039; LHZ`[VJSLHULHZ`[VYLTV]LLHZ`[VWVZP[PVU Â&#x2039; WLYMLJ[JVTIPUH[PVU^P[O=VS\TP_VYNHUPZLYVUSHYNLY KYH^LYZ Â&#x2039; /QVPUPUNWYVÃ&#x201E;SL[VJVTIPULJ\[SLY`[YH`ZPUHIPN KYH^LY

¢¢KYH^LYKLW[O!L_HTWSLZ[HUKZMVYTTKYH^LYKLW[O *\[SLY`[YH`J\[[VZPaLVU[OL;LUKYH^LYKPTLUZPVUZ0UK\Z[YPHSWHJRPUNVMWPLJLZWLYIV_

 .5A:

/QVPUPUNWYVÃ&#x201E;SLMVYKYH^LY

WPLJLZ

 .5A:

/QVPUPUNWYVÃ&#x201E;SLMVYKYH^LY

WPLJLZ

4HKLPUWSHZ[PJ:PS]LY*OHTWHNULÃ&#x201E;UPZO

/QVPUPUNWYVÃ&#x201E;SL

(WWSPJH[PVU^P[O;L[YP_J\[SLY`[YH`

*VTIPUH[PVU^P[O=VS\TP_KYH^LYVYNHUPZLY[VVW[PTPZL[OL ZWHJLTHUHNLTLU[PU[VH\W[VKYH^LYWHNL
WASHABLE

;LUJ\[SLY`[YH`J\[[VZPaL

400

350

480 430

300

193

193

293

210

260

310

500

600

480 430

450

;LU+YH^LYKPTLUZPVUZ

293

393

448

360

410

510

;LU*\[SLY`[YH`KPTLUZPVUZ

;LU+YH^LYKPTLUZPVUZ

;LU*\[SLY`[YH`KPTLUZPVUZ

4VK\S

+LW[O

>PK[O

3LUN[O

4VK\S

+LW[O

>PK[O

3LUN[O

=HS\LZNP]LUPUTT
VolumixGUDZHUVSDFHRUJDQLVHU

=VS\TP_KYH^LYZWHJLVYNHUPZLYMVYMYLLHYYHUNLTLU[ VMJ\[[SLY`HUK\Z[LUZPSZPUZPKLRP[JOLUKYH^LYZ

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

 =:

=VS\TP_KYH^LYVYNHUPZLY

ZL[

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y`

 =:

=VS\TP_KYH^LYVYNHUPZLY

ZL[

Â&#x2039; Ã&#x201E;[ZPU[VZ[HUKHYKKYH^LYKLW[OHUKTT Â&#x2039; Z[HPUSLZZZ[LLSHUKJOHTWHNULJVSV\YTH[JOLZ[YLUK JVSV\YZ Â&#x2039; WLYMLJ[JVTIPUH[PVU^P[O;L[YP_J\[SLY`[YH`ZVUSHYNLY KYH^LYZ Â&#x2039; PU[LNYHSWHY[VMKYH^LYLX\PWTLU[VYZLSSZHZZLWHYH[L HJJLZZVY`MVYTVYLTHYRL[PUNVW[PVUZ

:L[JVTWVZLKI`SH[LYHSWYVÃ&#x201E;SLZPUZ[HPUSLZZZ[LLSOLHKZKP]PKLYZPUWSHZ[PJ:PS]LY*OHTWHNUL Ã&#x201E;UPZOHUKHZZLTIS`PUZ[Y\J[PVU

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY Â&#x2039; ]LY`WYHJ[PJHSHJJLZZVY`[VVYNHUPZLKYH^LYZWHJL Â&#x2039; MYLLSH[LYHSWVZP[PVUPUN[VL]VS]L^P[OJOHUNLPUJVVRPUN HUKIHRPUNRP[Z Â&#x2039; LHZ`[VWSHJLHUKTV]LPUKLW[OZLWHYH[VYZMVYPTWYV]LK VYKLYHUKUVPZLYLK\J[PVU Â&#x2039; LHZ`[VJSLHUMVYPUJYLHZLKO`NPLUL 

=VS\TP_

*VTIPUH[PVU^P[O;L[YP_J\[SLY`[YH`WHNL 
WASHABLE+PTLUZPVUZ ZVS\[PVUZ

UNIVERSAL

7

*

7*

*

,HZ`HUKYHWPKHZZLTIS`

=HS\LZNP]LUPUTT
E-Drive HOHFWURPDJQHWLFRQHWRXFKV\VWHP

,KYP]LLSLJ[YVTHNUL[PJVUL[V\JOZ`Z[LT[V WV^LYZPUNSL;LUKYH^LYZVYIH[[LYPLZVMKYH^LYZH[ [OL[V\JOVM[OLMYVU[VY^P[OZLUZVYZ )LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y` Â&#x2039; ^VYRZHZYL[YVÃ&#x201E;[^P[OHSSKYH^LYJVUÃ&#x201E;N\YH[PVUZ Â&#x2039; L_PZ[ZHZJVTWSL[LRP[MVYZPUNSLIV[[VTKYH^LYVYMVY KPMMLYLU[Z[HUKHYKJVUÃ&#x201E;N\YH[PVUZVMKYH^LYZPU\ZLPU RP[JOLUHUKIH[OYVVT Â&#x2039; ZPTWSLZJYL^VUIYHJRL[Z[VJSPWVU[OLHS\TPUP\TIHJR YHPSMVYLHZLVMPUZ[HSSH[PVUHUKLHZLVMZLY]PJPUN Â&#x2039; RP[ZYLX\PYLUV^PYPUNHUKHYLWS\NHUKWSH` Â&#x2039; [V\JOSLZZZ^P[JOLZHSSV^MVYTTNHWVUKVVYZMVY \UPMVYTP[`VMMYVU[WVZP[PVUPU[OLRP[JOLU Â&#x2039; WLYMLJ[ZVS\[PVUMVYVULKYH^LYVUS`WV^LYPUN^HZ[L IPUWHUKYH^LY Â&#x2039; 07WYV[LJ[PVUN\HYHU[LLZMVYZHML\ZHNL Â&#x2039; TV[VYZMYVT^VYSKSLHKPUNTHU\MHJ[\YLYVMOV\ZLOVSK HWWSPHUJLTV[VYZ Â&#x2039; LSLJ[YVUPJZ^P[OHU[PWPUJOZLSMHKHW[P]LWV^LYZ\WWS` HUKHSSULJLZZHY`ZHML[`HUKJVTMVY[MLH[\YLZMVYSHZ[PUN \ZHNL^P[OV\[PU[LY]LU[PVU

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

 2,+

,+YP]LRP[MVYZPUNSLIV[[VTKYH^LY

RP[

 2,+

,+YP]LRP[MVYKYH^LYZJHIPUL[

RP[

 2,+

,+YP]LRP[MVYKYH^LYZJHIPUL[

RP[

 2,+

,+YP]LRP[MVYKYH^LYZJHIPUL[

RP[

 2,+

,+YP]LRP[MVYKYH^LYZJHIPUL[

RP[

 ,+5*

5HUU`JOPSKYLUZHML[`Z^P[JOVULMVY LHJOJVS\TUVMKYH^LY[VILKYP]LU

 RP[

 ,+(*

7V^LYZ\WWS`^P[OIHJR\WIH[[LY`

RP[

,HJOWHJRJVU[HPUZ[OLJVTWSL[LRP[MVYHNP]LUKYH^LYJVUÃ&#x201E;N\YH[PVUMVYHUPU[LYUHSJHIPUL[OLPNO[VM TH_PT\TTT[OLWYVÃ&#x201E;SLILPUNHISL[VILJ\[[VKPTLUZPVULHZPS` -VYSHYNL]VS\TLZZ`Z[LTZWLYVYKLY0UKPJH[L[OLPU[LYUHSOLPNO[HUK[OLYLX\PYLKZWHJPUNVM[OL TV[VYZMVYWLYMLJ[HKHW[H[PVU[V`V\YYLX\PYLTLU[ (SSPUKP]PK\HSWHY[ZHUKM\Y[OLYJVTWVULU[ZVM[OLZ`Z[LTH]HPSHISLZLWHYH[LS`:LL[OLJVTWSL[LJH[H SVN\LHUK[OLHZZLTIS`PUZ[Y\J[PVUZ

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY Â&#x2039; ]LY`JVTMVY[HISLHZZPZ[LKVWLUPUNJVTIPULK^P[O KHTWLK:SV^4V[PVUJSVZPUN Â&#x2039; OPNOS`HKHW[LKMVYWLVWSL^P[OYLK\JLKTVIPSP[` Â&#x2039; UHUU`JOPSKYLUZHML[`HJ[P]HISLKPZHJ[P]HISL PUKP]PK\HSS`VULHJOTV[VYH]HPSHISLVUYLX\LZ[ Â&#x2039; WV^LYZ\WWS`^P[OIHJR\WIH[[LY`MVYUL[^VYRMHPS\YL H]HPSHISLVUYLX\LZ[

,+YP]LRP[MVYZPUNSL IV[[VTTV[VY,+YP]LRP[MVYTH_PT\TKYH^LYZ PUHTVK\SL


)$(3

3°$° /°$° 3 / (

5Â&#x2021;VM KYH^LYZ

IHJR WHULS

3Z[LLSMYVT[V

Z[LLS

^VVKLUMYVT[V

^VVKLU=HS\LZNP]LUPUTT

3


Ten Standard Kit

;LUZ[HUKHYKPUKP]PK\HSRP[MVYLHZLVMKPZ[YPI\[PVU HUKLHZLVM\ZL

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

?,(2?

;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[

RP[

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLPUK\Z[Y`

?,(2?

;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[

RP[

?,(2?

;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[

RP[

?,(2?

;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[

RP[

?,(2?

;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[

RP[

?,(2?

;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[

RP[

?,(2?

;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[

RP[

?,(.?

;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ

RP[

?,(.?

;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ

RP[

?,(.?

;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ

RP[

?,(.?

;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ

RP[

?,(.?

;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ

RP[

?,(.?

;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ

RP[

?,(.?

;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ

RP[

Â&#x2039; LHJORP[JVU[HPUZHSSLSLTLU[ZULJLZZHY`MVY[OLYLHSPZH [PVUVMHKYH^LY^P[OL_JLW[PVUVM[OL^VVKLUIHJRHUK IV[[VT Â&#x2039; UVOHUKSPUNVMPUKP]PK\HSJVTWVULU[ZULJLZZHY` Â&#x2039; HML^RP[ZJV]LY[OLULJLZZP[`VMHSTVZ[\Z\HS HWWSPJH[PVUZ Â&#x2039; Z[HUKHYKKYH^LYHUKWHUKYH^LYRP[ZH]HPSHISL Â&#x2039; LHZ`[VZLSSV]LY[OLJV\U[LY

)LULÃ&#x201E;[ZMVY[OLJVUZ\TLY Â&#x2039; HSSJVTWVULU[ZULJLZZHY`PTTLKPH[LS`H[OHUK Â&#x2039; UVULJLZZP[`[VZ[VJRPUKP]PK\HSJVTWVULU[ZPUSHYNL ]VS\TLZHUKYLTHPU^P[O\UWHPYLKJVTWVULU[Z Â&#x2039; LHZLVM[YHUZWVY[VUZP[LVM[OLWHJRLKWYVK\J[ZHUK OHZZSLMYLLHZZLTIS`VUZP[L

JVSV\YJVKLZ!-$7VSHY>OP[L:$:PS]LY*OHTWHNUL ,HJOWHJROHZ[OLMVSSV^PUNJVU[LU[MVYHNP]LUKYH^LYKPTLUZPVU! HUHZZLTIS`PUZ[Y\J[PVU HWHPYVMSLM[HUKYPNO[KYH^LYZPKLZ HWHPYVMSLM[HUKYPNO[KYH^LYZSPKLZ HWHPYVMJV]LYJHWZ^P[O-.=SVNV HWHPYVMZJYL^VUMYVU[Ã&#x201E;_LZ HWHPYVM TTIHJRÃ&#x201E;_PUNIYHJRL[ZMVY[OLKYH^LYRP[ (S[LYUH[P]LS`! HWHPYVMTTOPNOIHJRÃ&#x201E;_PUNIYHJRL[ZMVY[OLKYH^LYRP[^P[OYHPSPUN HWHPYVMZJYL^VUYHPSPUNZVYKV^LSZZ\WWSPLK (SSPUKP]PK\HSWHY[ZHUKM\Y[OLYJVTWVULU[ZVM[OLZ`Z[LTH]HPSHISLZLWHYH[LS` :LL[OLJVTWSL[LJH[HSVN\LHUK[OLHZZLTIS`PUZ[Y\J[PVUZ
;LUZ[HUKHYKRP[

;LUZ[HUKHYKRP[^P[OYHPSPUN
MAC 10 AV and tools

4(*(=M\SS`H\[VTH[PJHZZLTIS`THJOPUL MVY;LUKYH^LYZ ‹ MVY/ TTKYH^LY ‹ X\PJRZ[LWHKQ\Z[TLU[MYVT[VTT ‹ X\PJRZ[LWHKQ\Z[TLU[VM^PK[OMYVT[VTT ‹ ]LY`MHZ[HZZLTIS`VUIV[[VT^P[OV\[NYVV]L ‹ ^VYRZ^P[OTL[HSIHJRHUK^VVKLUIHJRWHULS ‹ LJVUVTPJHSHUKZHML ‹ WUL\TH[PJVWLYH[PVU![OLTHJOPULHZZLTISLZZPKLZ IHJRHUKIV[[VTVM[OLKYH^LY ‹ [VILWVZP[PVULKHNHPUZ[[OL^HSSVYMYLLZ[HUKPUN

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

 ( ;4(*(

4HJ(=H\[VTH[PJHZZLTIS` THJOPULMVY;LUKYH^LYZ

 WPLJL

7SLHZLYLX\LZ[[OLZLWHYH[LKVJ\TLU[H[PVUHUK[OLPUZ[Y\J[PVUZVM\ZLVM[OPZTHJOPUL

(SSUL^[VVSSLZZÄ_PUN^P[O*SH^-P_[LJOUVSVN`^P[OV\[ [OLULLKMVYNYVV]PUNVY^P[OZJYL^Ä_PUNMVY+0@HUK ZTHSS\ZLYZ

*SH^-P_

4HJ(=H\[VTH[PJHZZLTIS`THJOPULMVY;LUKYH^LYZ

+YPSSPUNQPN

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

(7

+YPSSPUNQPN

WPLJL
*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

 ( ;4(*4

4HJ4=THU\HSHZZLTIS`THJOPUL MVY;LUKYH^LYZ

 WPLJL

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

(+,30)

+YPSSPUNHUKPUZLY[PVUTHJOPUL

WPLJL

(;(4;,5

9(4

WPLJL

*VKL

+LZJYPW[PVU

7HJRPUN

 (?

0UZLY[PUN[VVSMVYMYVU[IYHJRL[Z ^P[OKV^LSÃ&#x201E;_PUN

 WPLJLZ

(?

4HYRPUN[VVSMVYMYVU[IYHJRL[Z

WPLJLZ


Instructions for use +YH^LYHZZLTIS`ZLX\LUJL

9HPSPUNHZZLTIS`ZLX\LUJL,HZ`-P_ZVS\[PVU

:JYL^VUZVS\[PVU
Instructions for use *VTMVY[HISLHUKLHZ`MYVU[HQ\Z[TLU[Z —

—

—

(JX\HYPV\UKLYZPURHZZLTIS`ZLX\LUJL

*Y`Z[HSZPKLWHULSZHZZLTIS`ZLX\LUJL 

05PU[LYUHSKYH^LYHZZLTIS`ZLX\LUJL

*Y`Z[HS MYVU[

(S\TPUP\T MYVU[
Index of parts & codes +,:*907;065

*6+,

7(.,

?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( (? (?

    

?,-? ?,-? ?,-? ?,-? ?,-? ?,-? ?,-?

   

;LUKYH^LYHUKMYVU[H[[HJOTLU[Z 3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL 3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL 3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL 3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL 3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL 3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL 3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL :L[VM;LUZJYL^VUMYVU[Ã&#x201E;_PUN :L[VM;LURUVJRPUMYVU[Ã&#x201E;_PUN

;LUZSPKLZ 3LM[HUKYPNO[ZSPKL 3LM[HUKYPNO[ZSPKL 3LM[HUKYPNO[ZSPKL 3LM[HUKYPNO[ZSPKL 3LM[HUKYPNO[ZSPKL 3LM[HUKYPNO[ZSPKL 3LM[HUKYPNO[ZSPKL

)HJRWHULSZHUKIHJRÃ&#x201E;_PUNZ 7VSHY>OP[LZ[LLSIHJRWHULS/ :PS]LY*OHTWHNULZ[LLSIHJRWHULS/ 7VSHY>OP[LZ[LLSIHJRWHULS/ :PS]LY*OHTWHNULZ[LLSIHJRWHULS/ 7VSHY>OP[LZ[LLSIHJRWHULS/ :PS]LY*OHTWHNULZ[LLSIHJRWHULS/ :L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN/ :L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN/ :L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN/VUS`MVY(JX\HYPVZVS\[PVU :L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN/ :L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN[VWVWLU/

9HPSPUNZZLWHYH[PVU[\ILZHUKÃ&#x2026;HWZ :L[VMZ[LLSYHPSPUN,HZ`-P_ :L[VMZ[LLSYHPSPUNZJYL^VU :[LLS[YHUZ]LYZHS[\IL :L[VM3ZOHWLK[\ILJVUULJ[VYZ :L[VM;ZOHWLK[\ILJVUULJ[VYZ :[LLSÃ&#x2026;HWMVY/IHJR :[LLSÃ&#x2026;HWMVY/IHJR

*Y`Z[HSHUKZ[LLSZPKLWHULSZ :L[VMZ[LLSZPKLWHULS :L[VMZ[LLSZPKLWHULS :L[VMJY`Z[HSZPKLWHULS :L[VMJY`Z[HSZPKLWHULS

05PU[LYUHSKYH^LYZ :L[VMMYVU[IYHJRL[ZMVYZ[HUKHYK05KYH^LY :L[VMMYVU[IYHJRL[ZMVY05KYH^LY^P[OYHPSPUN :L[VMYHPSPUN[\ILZMVY05KYH^LY (S\TPUP\TMYVU[WYVÃ&#x201E;SL *Y`Z[HSMYVU[WYVÃ&#x201E;SL

(JX\HYPV\UKLYZPURZVS\[PVU (JX\HYPVKYH^LYRP[ :THSSJVU[HPULY 3HYNLJVU[HPULY

5L[[V^HZ[LIPUZVS\[PVUZ 5L[[V^HZ[LIPURP[ 5L[[V^HZ[LIPURP[ 5L[[V^HZ[LIPURP[ 5L[[V^HZ[LIPURP[ 5L[[V^HZ[LIPURP[ 7?7(-EE 7?7(:EE 7?7*-EE 7?7*:EE 7?7:-EE 7?7::EE (?7( (?7* (?7*3 (?7: (?7:<

     

 9?Â&#x2021;Â&#x2021; 9?Â&#x2021;Â&#x2021; 9?;EE (?3 (?; +?* +?:

   

 :?4 :?4 :?=Â&#x2039; :?=Â&#x2039;

  

 (? (?9 9?Â&#x2021;Â&#x2021; 7?(EE 7?(Â&#x2039;Â&#x2039;EE

  

 ?3( =?3: =?3:

 

 5?: 5?: 5?: 5?: 5?:

  


+,:*907;065

*6+,

;L[YP_J\[SLY`[YH`

7(.,;L[YP_J\[SLY`[YH` ;L[YP_J\[SLY`[YH` ;L[YP_J\[SLY`[YH` ;L[YP_J\[SLY`[YH` ;L[YP_J\[SLY`[YH` ;L[YP_J\[SLY`[YH` /QVPUPUNWYVÃ&#x201E;SLMVYKYH^LY /QVPUPUNWYVÃ&#x201E;SLMVYKYH^LY

    

=VS\TP_KYH^LYZWHJLVYNHUPZLY

;?:Â&#x2021;Â&#x2021; ;?:Â&#x2021;Â&#x2021; ;?:Â&#x2021;Â&#x2021; ;?:Â&#x2021;Â&#x2021; ;?:Â&#x2021;Â&#x2021; ;?:Â&#x2021;Â&#x2021; .5A: .5A:

    =VS\TP_KYH^LYVYNHUPZLY =VS\TP_KYH^LYVYNHUPZLY

 =: =:

,+YP]LLSLJ[YVTHNUL[PJVUL[V\JOZ`Z[LT

 +,:*90A065,

*,+YP]LRP[MVYZPUNSLIV[[VTKYH^LY ,+YP]LRP[MVYKYH^LYZJHIPUL[ ,+YP]LRP[MVYKYH^LYZJHIPUL[ ,+YP]LRP[MVYKYH^LYZJHIPUL[ ,+YP]LRP[MVYKYH^LYZJHIPUL[ 5HUU`JOPSKYLUZHML[`Z^P[JO 7V^LYZ\WWS`^P[OIHJR\WIH[[LY`

   

;LUZ[HUKHYKRP[

2,+ 2,+ 2,+ 2,+ 2,+ ,+5* ,+(*

   ;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[ ;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[ ;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[ ;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[ ;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[ ;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[ ;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[ ;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ ;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ ;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ ;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ ;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ ;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ ;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ

?,(2? ?,(2? ?,(2? ?,(2? ?,(2? ?,(2? ?,(2? ?,(.? ?,(.? ?,(.? ?,(.? ?,(.? ?,(.? ?,(.?

4HJ(=HUK[VVSZ

       4HJ(=H\[VTH[PJHZZLTIS`THJOPULMVY;LUKYH^LYZ 4HJ4=THU\HSHZZLTIS`THJOPULMVY;LUKYH^LYZ +YPSSPUNHUKPUZLY[PVUTHJOPUL 9(4MVYKYPSSPUNHUKPUZLY[PVUTHJOPUL 0UZLY[PUN[VVSMVYMYVU[IYHJRL[Z^P[OKV^LSÃ&#x201E;_PUN 4HYRPUN[VVSMVYMYVU[IYHJRL[Z +YPSSPUNQPN

( ;4(*( ( ;4(*4 (+,30) (;(4;,5 (? (? (7

   

*6+,

+,:*907;065

7(.,

(? (? (? (?9 (?3 (?7( (?7* (?7*3 (?7: (?7:< (?; +?* +?: 5?: 5?: 5?: 5?: 5?:

:L[VM;LUZJYL^VUMYVU[Ã&#x201E;_PUN :L[VM;LURUVJRPUMYVU[Ã&#x201E;_PUN :L[VMMYVU[IYHJRL[ZMVYZ[HUKHYK05KYH^LY :L[VMMYVU[IYHJRL[ZMVY05KYH^LY^P[OYHPSPUN :L[VM3ZOHWLK[\ILJVUULJ[VY :L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN/ :L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN/ :L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN/VUS`MVY(JX\HYPVZVS\[PVU :L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN/ :L[VMZ[LLSIHJRÃ&#x201E;_PUN[VWVWLU/ :L[VM;ZOHWLK[\ILJVUULJ[VY :[LLSÃ&#x2026;HWMVY/IHJR :[LLSÃ&#x2026;HWMVY/IHJR 5L[[V^HZ[LIPURP[ 5L[[V^HZ[LIPURP[ 5L[[V^HZ[LIPURP[ 5L[[V^HZ[LIPURP[ 5L[[V^HZ[LIPURP[

         
Index of parts & codes *6+,

+,:*907;065

7(.,

7?(EE 7?(Â&#x2039;Â&#x2039;EE 7?7(-EE 7?7(:EE 7?7*-EE 7?7*:EE 7?7:-EE 7?7::EE 9?Â&#x2021;Â&#x2021; 9?Â&#x2021;Â&#x2021; 9?Â&#x2021;Â&#x2021; 9?;EE :?4 :?4 :?=Â&#x2039; :?=Â&#x2039; =?3: =?3: ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?,(.? ?,(.? ?,(.? ?,(.? ?,(.? ?,(.? ?,(.? ?,(2? ?,(2? ?,(2? ?,(2? ?,(2? ?,(2? ?,(2? ?,-? ?,-? ?,-? ?,-? ?,-? ?,-? ?,-? ?3( ,+(* ,+5* 2,+ 2,+ 2,+ 2,+ 2,+ ;?:Â&#x2021;Â&#x2021; ;?:Â&#x2021;Â&#x2021; ;?:Â&#x2021;Â&#x2021; ;?:Â&#x2021;Â&#x2021; ;?:Â&#x2021;Â&#x2021; =: =: .5A: .5A: (? (? (7 (;(4;,5 (+,30) ( ;4(*( ( ;4(*4

(S\TPUP\TMYVU[WYVÃ&#x201E;SL *Y`Z[HSMYVU[WYVÃ&#x201E;SL 7VSHY>OP[LZ[LLSIHJRWHULS/ :PS]LY*OHTWHNULZ[LLSIHJRWHULS/ 7VSHY>OP[LZ[LLSIHJRWHULS/ :PS]LY*OHTWHNULZ[LLSIHJRWHULS/ 7VSHY>OP[LZ[LLSIHJRWHULS/ :PS]LY*OHTWHNULZ[LLSIHJRWHULS/ :L[VMZ[LLSYHPSPUN,HZ`-P_ :L[VMYHPSPUN[\ILZMVY05KYH^LY :L[VMZ[LLSYHPSPUNZJYL^VU :[LLS[YHUZ]LYZHS[\IL :L[VMZ[LLSZPKLWHULS :L[VMZ[LLSZPKLWHULS :L[VMJY`Z[HSZPKLWHULS :L[VMJY`Z[HSZPKLWHULS :THSSJVU[HPULY 3HYNLJVU[HPULY 3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL 3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL 3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL 3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL 3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL 3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL 3LM[HUKYPNO[KYH^LYZPKL ;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ ;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ ;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ ;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ ;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ ;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ ;LUKYH^LYRP[^P[OYHPSPUNZ ;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[ ;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[ ;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[ ;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[ ;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[ ;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[ ;LUZ[HUKHYKKYH^LYRP[ 3LM[HUKYPNO[ZSPKL 3LM[HUKYPNO[ZSPKL 3LM[HUKYPNO[ZSPKL 3LM[HUKYPNO[ZSPKL 3LM[HUKYPNO[ZSPKL 3LM[HUKYPNO[ZSPKL 3LM[HUKYPNO[ZSPKL (JX\HYPVKYH^LYRP[ 7V^LYZ\WWS`^P[OIHJR\WIH[[LY` 5HUU`JOPSKYLUZHML[`Z^P[JO ,+YP]LRP[MVYZPUNSLIV[[VTKYH^LY ,+YP]LRP[MVYKYH^LYZJHIPUL[ ,+YP]LRP[MVYKYH^LYZJHIPUL[ ,+YP]LRP[MVYKYH^LYZJHIPUL[ ,+YP]LRP[MVYKYH^LYZJHIPUL[ ;L[YP_J\[SLY`[YH` ;L[YP_J\[SLY`[YH` ;L[YP_J\[SLY`[YH` ;L[YP_J\[SLY`[YH` ;L[YP_J\[SLY`[YH` =VS\TP_KYH^LYVYNHUPZLY =VS\TP_KYH^LYVYNHUPZLY /QVPUPUNWYVÃ&#x201E;SLMVYKYH^LY /QVPUPUNWYVÃ&#x201E;SLMVYKYH^LY 0UZLY[PUN[VVSMVYMYVU[IYHJRL[Z^P[OKV^LSÃ&#x201E;_PUN 4HYRPUN[VVSMVYMYVU[IYHJRL[Z +YPSSPUNQPN 9(4 +YPSSPUNHUKPUZLY[PVUTHJOPUL 4HJ(=H\[VTH[PJHZZLTIS`THJOPULMVY;LUKYH^LYZ 4HJ4=THU\HSHZZLTIS`THJOPULMVY;LUKYH^LYZ

                                   

3,.,5+

 JVSV\YJVKLZ!-$7VSHY>OP[L:$:PS]LY*OHTWHNUL HS\TPUP\TJVSV\YZMVY05PU[LYUHSKYH^LY!-$7VSHY>OP[L:$:PS]LY*OHTWHNUL JHIPUL[WHULS[OPJRULZZ! TT EE IHJRWHULS^PK[O! EE MYVU[WYVÃ&#x201E;SL^PK[OMVY05PU[LYUHSKYH^LY! EE [YHUZ]LYZHS[\ILKPTLUZPVUZ! Â&#x2021;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2021; Â&#x2039; Â&#x2039;Â&#x2039; 

YHPSPUN[\ILKPTLUZPVUZ! YHPSPUN[\ILKPTLUZPVUZMVY05PU[LYUHSKYH^LY! KYH^LYKLW[OMVY;L[YP_J\[SLY`[YH`! JY`Z[HSJVSV\YZMVYJYPZ[HSZPKLWHULS!*$JY`Z[HSJSLHY4$JY`Z[HSVWHX\L($JY`Z[HS(Y[3PUL JY`Z[HSJVSV\YZMVY05MYVU[WYVÃ&#x201E;SL!*$JY`Z[HSJSLHY4$JY`Z[HSVWHX\L ($JY`Z[HS(Y[3PUL


0\NLWFKHQFXVWRPLVDWLRQ *V]LYJHWJ\Z[VTPZH[PVU )YHUKPUNPZWHYHTV\U[MVYHJSLHYPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUVM[OL THU\MHJ[\YLYZPKLU[P[`HUKZWLJPÃ&#x201E;JWLYMVYTHUJL0USPUL ^P[O*VYWVYH[L0KLU[P[`LMMVY[ZVM[OLPYJ\Z[VTLY-.= WYVWVZLHZHUVW[PVU[OLIYHUKPUNVM[OLZPKLJV]LYJ\W ^P[OLUNYH]LKZVS\[PVUZVYLUNYH]LK HUKWYPU[LKVYZPTWS`WYPU[LKZVS\[PVUZ

:[LLSZPKLWHULSJ\Z[VTPZH[PVU 6UZWLJPHSYLX\LZ[LHJOTHU\MHJ[\YLYJHUJVU[PU\LP[Z ZPNUH[\YL^VYRVMP[ZRP[JOLUVYIH[OYVVTM\YUP[\YLI` J\Z[VTPaPUN[OLWH[[LYUVU[OLZ[LLSZPKLWHULSZLUZ\YPUN [OH[[OLSVVRVM[OLPYRP[JOLUPZYLJVNUPaHISLHTVUNZ[THU`

*Y`Z[HSZPKLWHULSJ\Z[VTPZH[PVU :HML[`NSHZZ^P[OZWLJPHSOPNOYLZPZ[HUJLWYPU[PUN [LJOUVSVN`WLYTP[ZIYHUKPUNI\[JHUHSZVIL\ZLKHZHU L_JLSSLU[THYRL[PUN[VVSMVYHKHW[PUN[OLKLZPNUHUK[OL SVVRVM[OLKYH^LY[V[OLNLULYHSKLZPNUHUKTH[LYPHSZVM [OLRP[JOLUVYIH[OYVVT(Y[3PULPZ[OLVW[PVUHSVMMLYPUNVM -.=[VJ\Z[VTPaLP[Z*Y`Z[HSZPKLWHULSZ[VWYV]PKL [V[OLLUKJ\Z[VTLY H\UPX\LZVS\[PVU
.)

-.=:36=(20(:WVSZYV 7HY[PamUZRHJLZ[H76)6? )mUV]JLUHK)LIYH]V\:36=(20( ;LS-H_ PUMV'MN]ZR -.=;5)9(:033;+( 9\H-YHUJPZJV+LYVZZV *\YP[PIH7HYHUn)9(:03 ;LS-H_ MN][U'MN][UIYHZPSJVTIY^^^MN][UIYHZPSJVTIY -.=(:0(3PTP[LK ((YN`SL:[YLL[ 2V^SVVU/VUN2VUN79*/05( ;LS -H_ PUMV'MN]HZPHJVT^^^MN]HZPHJVT -.=.\HUNaOV\*VTWHU`3PTP[LK <UP[Z@HUN*OLUN0U[LYUH[PVUHS;YHKPUN*LU[YL ,HZ[;V^LY;P@\+VUN3\5V .\HUNaOV\79*/05( ;LS-H_ PUMV'MN]JOPUHJVT^^^MN]JOPUHJVT +,<;:*/,-.=-VYTLU[P .PV]LUaHUH4Â&#x20AC;ILSILZJOSpNL.TI/ 0UK\Z[YPLZ[Y + 9PL[ILYN.,94(5@ ;LS -H_  ^^^MN]NLYTHU`JVT -694,5;0 .06=,5A(5(763:2(:WaVV <S)VSLZSH^PLJRHH >PLY\Za}^763(5+ ;LS-H_ ^^^MN]WVSZRHWS -694,5;0 .06=,5A(5(0),90*(:3 :HU[PHNV9\ZP|VSSVJHS )HYJLSVUH:7(05 ;LS -H_  TH\YPJPKLWLKYV'MN]PILYPJHL[LSLMVUPJHUL[ -.=:,9=0*,=,5,;6:YS =PHKLSS»(Y[PNPHUH[V( 7VU[LKP7PH]L;=0;(3@ ;LS -H_ PUMV]LUL[V'MN]ZLY]PJLJVT

-694,5;0 .06=,5A(5(:W( =PH*VUJVYKPH =LK\NNPVJVU*VSaHUV4)0;(3@ ;LS YH-H_  PUMV'MN]P[ ^^^MN]P[

-.=:,9=0*,*,5;96:<+ =PH4HZZPTVK»(U[VUHP *OPHYH]HSSL(50;(3@ ;LS -H_  PUMVJLU[YVZ\K'MN]ZLY]PJLJVT

Catálogo cajón TEN (FGV)  

Cajones Ten para muebles de cocina. Suavidad y diseño a muy buen precio.