Page 1

PELLE' - RUNBERG

HOL O SE S S ION S TAR TAD

' PELLE

Agent Swany och agent Izzua, ert uppdrag består av två delar: Ni ska ta reda på vad som låg bakom de tre pilot­ernas död på Senestam – och försöka mäkla fram en fredlig lösning på konflikten mellan Xavloder och de jordiska kolonisterna. Lycka till med genomförandet av uppdraget.

H O L O S E S S I O N AV S L U T A D Rymdstationen Orbital är både den galaktiska konfederationens maktcentrum med 300 miljoner invånare och en portal mot en annan rumtid. Orbital är också hemmabas för agenterna från IDB, den Interplanetära diplomatiska byrån. En organisation med uppgift att upprätthålla freden mellan Konfederationens många hundra världar.

ORBITAL är skapad av författaren Sylvain Runberg och tecknaren Serge Pellé. Deras science fiction-serie är en av de senaste årens mest framgångsrika och omtalade i sin genre och ses av många som en modern efterföljare till Linda och Valentin.

COBOLT

COBOLT

Som första människa utses Caleb Swany till agent för IDB. En kontroversiell utnämning, då en majoritet av Konfederationens medlemmar fortfarande ser jordlingarna som ett underutvecklat och aggressivt släkte. Inför sitt första uppdrag paras han ihop med sandjarren Mezoke Izzua, representant för en värld som tidigare blivit angripen av Jorden. De båda agenterna får i uppdrag att lösa konflikten som blossat upp mellan den jordiska gruvkolonin på månen Senestam och invånarna på planeten Xupsal.

COBOLT

RUNBERG


Evona, tar vi inte en väldigt s tor risk med a† bilda e† JordisktSandja®iskt agentpar?! fram tifis nu har inget av deßa släkten haft någon agent inom IdB…

för a† inte tala om den Jordiska aGGreßionen mot Sandja®erna som var så förödande…

När afit ko’er omkring har det bara gå † 15 å r sedan a†acken… kom ihåg en sak, Kleokalt, det är inte afitid bäs t a† låta tiden läka afia så r…

Sandja®erna var y†ers t fåtaliga före kriget, och de höfi närapå a† utplånas av Jordlingarna… De är e† säfisynt släkte, som trots si† långa medlemskap i konfederationen jämt håfiit sig utanför vå ra viktigas te politiska ins titutioner…

Konflikten låg säkert bakom deras beslut a† gå med i organisationer som IdB. och jag tror a† det här är det rä†a tififäfiet a† bilda e† dylikt agentpar; jag är övertygad om a† framtiden ko’er a† ge oß rä† !

Vißte du fö®es ten a† Caleb Swanys föräldrar blev mördade av Jordlingar som var fientligt ins täfida tifi konfederationen?

a†entatet skördade tusentals oƒer. och e† märkligt sa’ an­träƒande är a† ambaßadören som representerade konfederationen var en av mina kusinider…

21


Gra†is tifi din befordran, grabben! en mänska i Diplo­ matiska Byrån! Det är nåt a‘at än de vanliga skitjobben som Konfen brukar pracka på oß!

På så sä† delar jag min sorg med Caleb Swany.

Tack. Det visar väl a† afiting är möjligt, efier hur?

Afiting är möjligt? Skufie inte tro det!

fram tifis nu kunde en Jordling på Orbital bara hoπas på a† bli bartender efier ta hand om Droider! Efier jobba inom säkerhets tjäns ten om man råkade ha lite muskler!

och jag tror inte det blir nån ändring på det, din tjusiga befordran tifi trots!

fö®es ten verkar du inte helhjärtat välko’en bland dina nya kompisar, va?

De vänjer sig tids nog…

Jorden har verkligen tjänat på konfederationens teknologi: å rhundraden av mänsklighetens föroreningar försva‘ på några å r! snacka om utveckling, va?

på mig verkar det snaras t som a† du bortser från fördelarna med integrationen.

Jeπ! men ifall vi ska sluta som Puckon i marsianernas tjänst, så hade det varit bä†re om vi s ta‘at kvar i vå rt usla rå †hål!

fas t… Det är ju bra a† ha när man ska snacka in sig hos en av deras snyggingar, förstås…

Vißt är det din agentkofiega som hänger där borta vid akvariet, efier hur?

och fö®es ten gifiar jag inte grejen med a† ha deras jäkla översä†ningsimplantat intryckt i skafien!…

22

H’…


Du ska veta en sak: jag har inte mycket tifi övers för utomjordisar rent afimänt…

men din kofiega skufie jag inte säga nej tifi!

Även om de är uπdelade i män och kvi‘or är deras fysiska utseende inte avgörande för a† bes tä’ a deras kön. erkä‘ a† tanken har slagit dig, efier hur, kompis?

för slumpartat…

Du kä‘er dåligt tifi Sandja®erna, min vän…

och eftersom deras kultur inte fäs ter nån vikt vid könet i sociala relationer…

… anses det vara e† intrång i deras personliga integritet, ja, en nedsä†ande orimlighet, a† avslöja deras sexuefia tifihörighet för en icke-sand­j a®.

Vänta, nu hänger jag inte med… försöker du säga a† din kofiega är en snubbe?…

Jag försöker säga a† jag inte har en aning…

och a† jag inte lär få veta det hefier!

23


Jag uπmanar er a† se den här övningen som e† privilegium!

Det här är er sis ta övning under initiationsperioden!

Era kamrater har tifidelats sina förs ta uπdrag utan a† ha blivit utsa†a för de†a…

Deßa magnet­opoder ko’er a† tes ta era reflexer i snabba rörelsesitu ationer.

övningsområdet utgörs av de‘a ko®idor…

ert mål är a† ta er igenom så snabbt som möjligt och undvika afia de utplacerade anti-g-minorna…

minorna är helt ofarliga, naturligtvis.

Det är tre dagar sen vi kom tifi Orbital, Mezoke, och ä‘u har du inte sagt e† enda ord tifi mig…

Då så.

Det är väl okej nu under övningen, men ute på uπdrag mås te vi ju ku‘a ko’unicera!

24

Jag tvingar dig inte.


Frågor på det?

Sä† igång!

ÅH!

Caleb! Bakom dig!

25


agent Sharlek?!

är du afideles från ve†et, Swany?!

Vad menar ni med det?

Uπgiften var a† genomföra en övning, inte a† a†ackera dina kamrater!

men det var han som hoπade på mig!

men han talar sa‘ing, ins truktör Shiruil!

Jag råder dig a† inte tala tifi mig i den tonen!

Sharlek anföfi honom förs t…

26

Det var jag som varnade agent Swany så a† han kunde väja undan.

hur kan du försvara nån som har angripit di† eget folk?!


och vad mi† folk har få † uts tå i det förgångna…

har du glömt bort a† en Diplomatisk agent mås te vara solidarisk med andra av sa’ a rang?

… det är väl snarare Sandja®ernas beky’er!

och tänk a† deßa Jordiska parasiter inte ens kunde lä mna si† eget solsys tem i‘an de anslöt sig tifi oß!

övningen skjuts uπ tifis vidare och jag vifi inte höra talas mer om den här incidenten!

Jag är övers te Karlus Doma‘, förs ta Jordiska divisionen i konfedera­ tionens armé. Direktoratet har ge† mig i Uπdrag a† överlä mna era diplomatiska holokuber.

Tack för din hjälp, Mezoke…

Det räcker!

Jag gifiar dem lika lite som du, Sharlek, men vi mås te respektera konfederationens beslut…

afia uπgifter om ert förs ta uπdrag har överförts tifi holokuberna. De kan endas t konsulteras efter a† ni har lä mnat Orbital, vilket är s tandardproceduren.

agenterna Izzu a och Swany?

Jag ko’er a† vara ansvarig för den logis tiska förs tärkningen under uπdraget. e† rymdskeπ väntar redan på oß.

27


Vi mås te ge oß av inom loπet av tre ti’ ar!

De är direkt under­ s täfida mig och de ko’er a† sörja för ert personsky∂ under hela uπdraget!

Det här är elitkom­ mandos tyrkan "hoπ"! Soldaterna är från de frä ms ta Jordiska truπerna i konfederationens armé…

Varför behöver e† diplomatiskt uπdrag av IDB en hel s trids­ truπ, övers te?

Bry dig inte om det…

De vet a† håfia sig i bakgrunden och ko’er inte a† ingripa fö®än era liv är i fara!

men nu föreslå r jag a† vi gå r ombord och gör afit klart för avgång!

tänka sig a† det lever mer än 300 miljoner individer bakom Crop-portarna…

28


Den praktiska tifiä mpningen av vå r gamla fina s trängteori!

Där är konfederationens maktcenter helt sky∂at från universums kaos…

mycket fascinerande, agent Swany, men nu mås te vi gå bort tifi förarkabinen…

Där kan ni koπla in era holokuber och få tififäfie a† träƒa vå r pilot!

Vi öπnade en portal tifi en a‘an rumtid och byGGde en enorm satefiits tad där…

T i†a på väGGarnas s truktur: Det ser ut som en udhsemiansk hjärnsvamp…

Är det här skeπet en nevronom? e† levande skeπ?!

Jag vet inte mer än ni. Vi tifidelades det här skeπet i sis ta minuten…

men nevronomerna har väl varit ba‘­ lys ta från konfederationen i flera dece‘ier?

helt rä†, agent Izzu a!

Ba‘lys ta efier förs törda efter a† några av dem av oförklarliga skäl begått självmord och utplånat sin ­besä†ning på sa’ a gång!

även om de‘a svampiga plas ma mycket riktigt har kultiverats på Udhsem, är mi† skeπ endas t delvis självs tändigt.

Det reagerar bara på mina hjärn­impulser, förfinar mina beslut, föregriper mina manövrer…

29


Och jag heter Nina Liebert, rymdpilot tifi er tjäns t!

Jag döpte det tifi Angus. för formens skufi.

hur kan du vara en pilot?

Enkelt…

e† antal Welbu´®forskare, som inte höfi med om konfederationens regler om inreseförbud för icke-medle’ ar, tog kontakt med mig…

Jag gick med i konfederationen långt före Jordens oƒiciefia inträde!

Du är en renegat, efier hur?

Vid min ålder?

hm… Det hände so’ aren 2256: jag var 30 å r ga’ al, bo∂e i Berlin och hade vansi‘igt tråkigt!

Liksom tusentals mä‘iskor före mig for jag iväg med dem och lä mnade en gång för afia vå r kära gamla planet.

i utbyte mot biologiska undersökningar fick jag vis tas ifiegalt i deras sys tem i mer än tjugo å r, ända tifis Jorden anslöt sig tifi konfederationen.

Tro mig, jag har haft afi tid i världen a† finslipa min teknik som pilot bland s tjärnorna!

30

Jag ska nog se tifi a† ni ko’er fram utan problem!


PELLE' - RUNBERG

HOL O SE S S ION S TAR TAD

' PELLE

Agent Swany och agent Izzua, ert uppdrag består av två delar: Ni ska ta reda på vad som låg bakom de tre pilot­ernas död på Senestam – och försöka mäkla fram en fredlig lösning på konflikten mellan Xavloder och de jordiska kolonisterna. Lycka till med genomförandet av uppdraget.

H O L O S E S S I O N AV S L U T A D Rymdstationen Orbital är både den galaktiska konfederationens maktcentrum med 300 miljoner invånare och en portal mot en annan rumtid. Orbital är också hemmabas för agenterna från IDB, den Interplanetära diplomatiska byrån. En organisation med uppgift att upprätthålla freden mellan Konfederationens många hundra världar.

ORBITAL är skapad av författaren Sylvain Runberg och tecknaren Serge Pellé. Deras science fiction-serie är en av de senaste årens mest framgångsrika och omtalade i sin genre och ses av många som en modern efterföljare till Linda och Valentin.

COBOLT

COBOLT

Som första människa utses Caleb Swany till agent för IDB. En kontroversiell utnämning, då en majoritet av Konfederationens medlemmar fortfarande ser jordlingarna som ett underutvecklat och aggressivt släkte. Inför sitt första uppdrag paras han ihop med sandjarren Mezoke Izzua, representant för en värld som tidigare blivit angripen av Jorden. De båda agenterna får i uppdrag att lösa konflikten som blossat upp mellan den jordiska gruvkolonin på månen Senestam och invånarna på planeten Xupsal.

COBOLT

RUNBERG

Profile for Cobolt Förlag

Orbital 1: Närkontakt  

Rymdstationen Orbital är den galaktiska konfederationens maktcentrum med 300 miljoner invånare och samtidigt en portal mot en annan rumtid....

Orbital 1: Närkontakt  

Rymdstationen Orbital är den galaktiska konfederationens maktcentrum med 300 miljoner invånare och samtidigt en portal mot en annan rumtid....

Advertisement