Page 58

GX^\,/JXpPflJXn`k`e:fXjkDfkfiE\nj8gi`c(#)'((›Mfc%(+›. ;OL7YVMLZZPVUHSZ3LH[OLY (\[V YK9V^ *VSK(PY

(;= +<,3 :30+05. +669: (337>9 (**+ :/(97 

*/9@:3,9;6>5 *6<5;9@

)905.@6<9!  ‹>693(:;  */,*2:;<)  ‹+90=,9:30*,5:,  ‹::*(9+:WK *VSK(* .HZ:H]LY

;6@6;(;(*64(

;VU`7H[[LYZVU 9\K`7\NO ,HZ[0:LY]PJL9K:V\[O 0U[OL6SK7LHYS4V[VYZ3V[ 4HUHNLY :HSLZ4HUHNLY ^^^+LHU4P[JOLSS(\[VTHSSUL[ 

4VYL 4PSLZ 7LY .HSSVU

(\[V ,_[*HI 7>7:

50::(5(3;04(

*/,=@:<)<9)(5

 

 

 

3LH[OLY 3VHKLK (SS7V^LY 3VHKLK *SLHU 9LHK`[V 9VSS

;(?9,-<5+: .,;@6<9;(?,: +65,/,9, 90+,;6+(@

R(SS 7V^LY

3VHKLK (SS7V^LY

-69+-?3;

:WK 9LN*HI

-69+-

*/9@:3,9;6<905. 305*635;6>5*(9,?,*<;0=,:, 3VHKLK (SS7V^LY

;6@6;(*(49@

‡+RXU'HOLYHU\ ‡\U:DUUDQW\0LOHV2SWLRQDO

(; 36(+,+ +9*+ (*50*, ,*6564@ *(9

+6+.,4(.5<43VHKLK3,?<:0:

12352%/(0

R4PSLZ YK9V^ 9VVT`

50::(58<,:;

‡%DQNUXSWF\" ‡&KLOG6XSSRUW" ‡)RUHFORVXUH" ‡'LYRUFG" ‡5HSRVVHVVLRQ"

4,9*,+,:),5A: ;6@6;(*(49@:,(; 36(+,+ 3,(;/,9 :<5966- 4<:; :,,

3(5+96=,939

(ZR(IV\[6\YZ[;PTL)\`LY7YVNYHT

*8$5$17(('$33529$/,10,187(6 7^®¥^®^¥^®‰¥®/w^®*^‰–^h

(WWSPJH[PVUZ(JJLW[LK6]LY;OL7OVUL

Coast Motor News - Vol 14, Issue 7  
Coast Motor News - Vol 14, Issue 7  

Coast Motor News - Automotive Classifieds for South Mississippi, Louisiana & Alabama

Advertisement