Page 43

)LQDQFLQJ)RU(YHU\RQH †6WDUWLQJDW†6WDUWLQJDW=HUR'RZQ† †VW7LPH%X\HUV†3UHYLRXV&UHGLW3UREOHPV† 

:(7$.(75$'(6

, ®7,, + /9®-* h 6S)<0*29(050,9*?3 3VHKLK3LH[OLY;V^7RN*SLHU

%+:<63LFD\XQH 0LVVLVVLSSL +6SHF +6SHF LDO+ LDO+    

O+

*/9@:3,97;*9<0:,9 */9@:3,97(*0-0*(;6<905. 50::(5A,5;/<:0(:; (\[V6US`4PSLZ

+6SHF LDO+ +6SHF LD

3VHKLKYK9V^:LH[9LHY(*

O+

+6+.,+(26;(,?;*():3; -69+-,?;*()? (\[V(SS7V^LY;VVS)V_

+6SHF LDO+

20(:,+65(,?

+6SHF LD

:(;<95=<,:<=

3VHKLK7V^LY:SPKPUN+VVYZ:[V5.V

:WK*`S6US`4PSLZ

+6SHF LD

-69+9(5.,99,.*()

_6US`4PSLZ

!!Π! ZZZEDQGPDXWRVDOHVQHW

+6SHF LD

HFLDO+*5)=<7;)4-;

+6SHF LD

O+

+6SHF LD

O

 +.4*:0,99(*9,>*()

*`S:WK*Y\PZL

O+

:WK(K\S[6^ULK*SLHU

.4*:0,99(9,.*()

6UL6^ULY)LK*V]LY3VHKLK

+6SHF LDO+ 

O+40;:<)0:/0,*307:,.:

=(\[V.YLH[>VYR;Y\JR

(\[V*`S3VHKLK

(/ , 7(

(<;6)962,9: >HZOPUN[VU(]L6JLHU:WYPUNZ1\Z[6MM,_P[  

 

*(33(33,5(; 

 

 

305*635;6>5*(9 =>),,;3,

 

*/,=@:<)<9)(5:3; 3,(;/,9:<5966-9+:,(;

8gi`c(#)'((›Mfc%(+›.

3,72.*@3:<5966-

 9,(3*3,(536>36>403,:C

:<5966-3,(;/,9(<;6

:0.5(;<9,36>403,:65,6>5,9

;6@6;(*(49@

=63=6:

-69+-

:<7,9*9,>3(90(;*3,(5

+6+.,9(4 *3<)*()+66965,6>5,9796305,

46;6936>/6<9:302,5,>

JXpPflJXn`k`e:fXjkDfkfiE\nj*/,=@:03=,9(+6 3:=36>403,:

 

;6@6;(9<55,9

=(<;67/,>;/,403,:(9,/0./

 

*/,=@*(=(30,9

+66947.302,5,>

GX^\+*

Coast Motor News - Vol 14, Issue 7  

Coast Motor News - Automotive Classifieds for South Mississippi, Louisiana & Alabama

Advertisement