Page 1

Automatic

transmissions is this the

future?


We are Mack. This is our Anthem. Introducing Anthem, the next-generation highway truck from Mack. Born of the American spirit, Anthem comes standard with a bold design that delivers serious aerodynamics, and a new interior that keeps drivers comfortable and productive. See how Anthem is built to move your business forward. MackTrucks.com/NewAnthem


$15,000* ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਮੌ ਲ ਫ਼ ਲ ੀਟ ਐਫ਼ ਿ ਸ਼ ਿ ਅਨਸੀ ਅਵਾਰਡ

ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ ਜਿੱ ਤੋ

ਕੈਸਟਰਾਲ (CASTROL) ਦੇ ਜਕਸੇ ਪਜਹਲੀ ਸਮੌਲ ਫ਼ਲੀਟ ਐਜਫ਼ਜਿਅਨਸੀ (ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਸਮਰੱ ਥਾ) ਅਵਾਰਡ ਲਈ

ਕੈਸਟਰਾਲ ਕੈਨੇਡਾ (Castrol Canada) ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਕ ਅਕਹਮ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਕਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਵਚਕਾਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀ ਕਿਹਤਰੀ ਲਈ ਿਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ InGauge ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਧਨ (ਟੂਲਸ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ EPI (ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੰ ਕੇਤਕ) ਮਾਪ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਿੈਂਚਮਾਰਕ (ਮਾਪਦੰ ਡ) ਕਨਿਕਚਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਦਸੰ ਿਰ 2016 ਕਵੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ (ਭਾਰਵਾਹਕ) ਦਾ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਕਜੱ ਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਦਆਂਗੇ, ਕਜਸਨੇ ਹਰ ਪਾਕਸਓਂ, ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਤਰ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਵਖਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਾਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਜਿੱ ਤਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ EPI www.castroldiesel.com ’ਤੇ ਭੇਿੋ ਿਾਂ 1-888-CASTROL ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। * 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰ ਜਣ ਔਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਇਲ ਦਾ ਕਵਿਲੇ ਿਣ ਜੋ ਕਕ 20 ਪਾਵਰ ਯੂਕਨਟਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪ ਤੇ ਆਧਾਕਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਈ ਧਨ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


CONTENTS ADVERTISERS

Find a

JOB

$$$$$

Sign On Bonus Page 25, 37, 39, 45 A One Financial ..................................... 30 Castrol .................................................. 3 Cool Heat Truck Parts ........................... 38 Freightliner .......................................... 29 G & G Trucking Solutions ........................ 13 Glasvan Great Dane ........................... 46 Great Dane ............................................17 Howes Lubricants .................................. 9 Husky Pro .......................................... 20 International Trucks ............................ 47 J D Factors ............................................ 23 Kingtec ............................................. 32, 36 Krown .................................................. 33 Luber Finer .......................................... 35

08 14 22 28 34 44 13 20 30 32 38

Automatic transmissions (vs.manuals) – is this the future kI ieh hI Biv`K hY ik AwtomYitk tRWsimSn jW mYnUAl

Responsibility, Accountability and Loyalty zuMmyvwrI, BrosyXogqw Aqy vPwdwrI

The New Mack Anthem - Made in the USA AmrIkw ‘c bxI nvIN mYk AYNQm

CB Radios Still a Great Safety Tool for Truckers A First-Timer’s Guide to Buying a CB Radio Mortgage insurance: Are you really protected? mOrgyj ieMSUrYNs: kI qusIN s`cmu`c hI sur`iKAq ho?

Volvo Recalls Certain VNLs and VNMs Over Steer Axle Issue Managing Costs is Transportation Industry’s Top Business Challenge Ontario Creates a Zero Tolerance for Commercial Driver Impairment Great Dane Highlights Foodservice Innovations at IFDA Conference Allison Transmission Fuel Economy Technology

Mack Trucks .......................................... 2 National Safety Code Complaince ....... 15 Peterbilt .............................................. 48 QuickX Transportation.......................... 25 Ridewell Suspensions ......................... 12 Thermo King Eastern Canada .............. 31

27

30

The Rosedale Group............................. 39 Trailer Wizards ..................................... 11 Transam Carriers Inc ............................ 37 Transcore ............................................ 5 Versacold ......................................... 45 Volvo .................................................... 7 4

NOVEMBER - december 2017

2018

mrsIfIz

40

E400 Coupe


You won’t find more truckloads anywhere else – period!

Access More Loads and

Earn More Money What are you waiting for?

93% of new customers book loads or trucks immediately after using Loadlink.

More Rewards:

www.transcore.ca

Call us today

1.800.263.6149

to get MORE LOADS tomorrow!

NOVEMBER - december 2017

5


Editor’s Note / sMpwdkI

Jag Dhatt

Another year is almost at its end and for most of us, 2017 has just flown by. Time is one of those things that we all realize we have, but many of us don’t take the time to enjoy it. As we approach the upcoming winter holiday season, make sure to spend some precious moments with loved ones. Christmas is just around the corner and along with Santa Claus, transport drivers are busy on the road, making sure that shelves stay fully stocked with all things necessary. We all take for granted that when we go to a store, the items we need will be there for sure and this is all thanks to drivers. So, when you have a chance, thank or wave to a transport driver, just to say thanks. With 2017 ending, the hottest topic for most in the transport industry is ELD’s, which are slated to make their appearance in 2018. Will ELD’s be for the better or cause more issues? We’ve looked at various viewpoints in previous issues, but ultimately, it’s for the carriers and drivers to decide. The aim of course, is safety on the road. Projections for 2018 indicate that the industry will continue to grow, especially in those provinces that saw a slump for the past couple of years. We’re all hopeful that this projection will be accurate, ensuring prosperity for all. In this last issue for 2017 of Desi Trucking Magazine, the entire JGK Media Inc. staff wishes you a safe, relaxing, and enjoyable upcoming Holiday Season. We wish you all the best for 2018!

Publisher JGK Media Inc. | 1-877-598-3374 (Desi)

Editor-In-Chief Jag Dhatt

Advertising & Sales Jag Dhatt (National / Western Canada) Stephen Alford (Eastern Canada)

Art Director Avee J Waseer

Creative Head Ranjit Singh

IT Manager Ranj Bhamra

Cover Design www.SpicyCreatives.com

2017 dw c`l irhw ieh swl mu`kx vwLw hY[ smW ie`k ies qrHW dI cIz hY ijs nUM AsIN AnuBv qW swry krdy hW, pr swfy iv`coN bhuq swry ies qrHW dy vI hn jo ies dw AnMd nhIN mwx skdy[ hux jdoN srdIAW dIAW Cu`tIAW dw smW swfy isr ‘qy hY, ieh zrUr insicq bxwauxw ik qusIN Awpxy im`qr ipAwirAW nwL rL ky ies dw BrpUr mzw auTwauxw hY[ ikRsms vI jld Aw rhI hY qy nwL phuMc rhy hn sYNtw klOz[ tRWsport fRweIvr Awpxy kMm krky sVkW ‘qy fRweIivMg krn ‘c msq hn[ ies qrHW lgdw hY ik aunHW nUM iPkr hY, ik lokW dIAW zrUrI vrqoN dIAW storW ‘coN imlx vwLIAW vsqW dy SYlP, ikqy KwlI nw ho jwx Aqy lokW nUM inrws nw hoxw pvy[ AsIN jdoN swry storW nUM jWdy hW, qW ieh hI Aws lY ky jWdy hn ik ijnHW vsqW dI swnUM loV hY auh SYlPW ‘qy peIAW hox, ikDry SYlP KwlI hox ‘qy swnUM KwLI h`Q nw muVnw pvy[ pr kdy soicAw hY ik ieh sB fRweIvrW krky hI hY, ik AsIN Awm qOr ‘qy inrws nhIN huMdy sgoN loVIdIAW vsqW KRId ky KuS hI huMdy hW[ies leI jdoN vI quhwnUM smW imly, sVk ‘qy jw rhy tr`k fRweIvrW nUM h`Q ihlw ky aunHW dw DMnvwd zrUr kro[ hux jdoN ieh 2017 dw swL Awpxy AwKrI plW ‘qy hY , qW ieh vI zrUrI hY ik ies swl ikhVw B^vW mslw sI, ijs dw sbMD tr`k ieMfstrI nwL sI[ ieh mslw sI ELD dw , ijs sbMDI Aws hY ik ieh 2018 ‘c AweI ik AweI[ pr svwlW dw svwl ieh hY, ik ies nwL Pwiedw hovygw jW ik hor pMgy pY jwxgy? pihly AMkW ‘c AsIN ies dy v`K v`K pihlUAW sbMDI ivcwr kIqI hY[ pr swfy ivcwrW dw koeI Pwiedw nhIN, AwKrkwr ieh qW tr`k kMpnIAW Aqy fRweIvrW v`loN ies sbMDI d`sxw hY, ik ieh TIk rhygI ik hor musIbqW KVHIAW krygI[ pr mu~K mMqv qW sVkW nUM sur`iKAq r`Kx dw hY[ jdoN 2018 dy AnumwnW sbMDI Jwq mwrIey qW lgdw ieh hY, ik 2018 dw swl ies ieMfstrI leI vDIAw hovygw qy ies ‘c inrMqr vwDw hovygw[Kws krky aunHW sUibAW ‘c ijnHW ny ipCly ie`k do swlW ‘c mMdy dw swhmxw kIqw hY[ AsIN swry ieh Aws qy duAw krdy hW ik qr`kI dy ieh Anumwn shI hox, qW ik sB KuShwlI dw mUMh q`k skx[ dysI tr`ikMg mYgzIn dy 2017 vrHy dy ies Aw^rI AMk ‘c JGK Media Inc. dy smUh stwP v`loN kwmnw kIqI jWdI hY ik qusIN sur`iKAq rho, Aqy Cu`tIAW dy idnW ‘c BrpUr Arwm PurmwE qy AnMd mwxo! swfy v`loN Awaux vwLy 2018 swl dIAW bhuq bhuq vDweIAW!

Contributing Writers Ken Cooke; Pash Brar; Jag Dhatt; Dara Nagra; Ray Gompf; Ron Dhaliwal; Jasleen Dutt; Ken Davey; Raman Singh

Translator Tirath S. Khabra

JAG DHATT

Stephen Alford

Corporate VP, Marketing

Marketing Manager

National & Western Canada

Eastern Canada

Cell: 604-767-4433 E: jag@jgkmedia.ca

Cell: 416-875-3820 E: stephen@jgkmedia.ca

Address: #235 - 8138, 128 Street, Surrey BC V3W 1R1 Phone: 1-877-598-3374

Fax: 604-598-9264

All Rights Reserved. No material herein or portions thereof may be printed without the written consent of the publisher. DISCLAIMER: JGK Media Inc. assumes all advertisers to be reliable and responsible for any and all liability for their claims. The publisher reserves the right to refuse any advertisement it may find unfit for publication. The opinions expressed in articles and features are of the writers and may not be those of the publisher. THE PUBLISHER ASSUMES NO RESPONSIBILITY OF ANY KIND.

PUBLICATIONS MAIL AGREEMENT #42226512

Postmaster if undeliverable Canadian Address to #235-8138 128 St., Surrey BC V3W 1R1

6

NOVEMBER - december 2017


Awaux vwly tr`kW dI nvIN SurA U wq

qusIN dyK ky hI smJ jwEgy ik ies iv`c bhuq v`fw &rk hY[ vOlvo VNL dyKx nUM hI qyz qrwr lgdw hY, rof qy c`lx qo pihlW hI[ rof qy c`lx smyN trbo kMpwaUNifMg Aqy stRImlweINf AYrofwienwimks 7.5% ijAwdw qyL dI b`cq krn iv`c m`dd krdw hY[ tr`k dy AMdr frwievr Swndwr kMm Aqy Ku`lI fu`lI QW mihsUs krdy hn[ nvyN 70 ieMc slIpr ‘c irklweInr bMk Aqy tYlIskoipk lYfr Swiml hn[ iblkul nvIN iksm dw styAirMg vILH, au~c drjy dw ieMnPrmySn Aqy ieMntRtynmYNt isstm Aqy sB qoN vDIAw qrIky nwl ifzwien kIqI sIt[ ieh qW nvIN qknIk Aqy tr`k dIAW isr& ku`J ku is&qW hn [ pUrI qsvIr dyKx leI tOp 10 sIrIz cYk krn leI vYvsweIt qy jwE[ volvotrucks.ca

pyS kr rhy hW nvW vOlvo VNL

NOVEMBER - december 2017

7


Automatic Transmissions (vs. Manuals)

I

Is This The Future

s the automatic transmission more preferred than the broken. manual transmission? As long as there are more than Maybe it’s because I had a serious knee injury in my early two people in the world, that is a question that will never twenties that haunted me up until I had a knee replacement some have an answer. Just because we can do something, does fifty odd years later, but clutching was just one of those painful it mean we need to do it? There are those that say the things that driving a truck forced me to endure, so maybe that’s why I would favour an automatic transmission in a big truck. automatic uses more fuel, is harder on brakes than those using I say this to tell you that an automatic transmission manual transmission, properly. I’m an old school truck driver, retired. I shifted a lot of would always be my preference, injury or not. I gears over the years, the miles, all those hills. That being don’t feel the need for the machoism the standard transmission offers to some. Sure being able to shift said, I would have longed for the automatic transmission any kind of transmission that might be in a truck and I’m so surprised that many old school truck drivers, even new school truck drivers actually want to use a is a wonderful skill to have in my back pocket, it’s transmission where you have to shift each gear up and something I’ve done and don’t need to do again, down. There isn’t a truck driver that hasn’t missed a shift particularly if there’s an option. on a hill. Mine was Bissett Creek Hill on Highway 17 Believe me, some of the early automatic between Ottawa and North Bay. transmissions weren’t worth the effort to get into the G. Ray Gompf The automatic simply doesn’t miss the shift unless it’s truck to drive, but today’s automatics, while they have 8

NOVEMBER - december 2017


kI ieh hI Biv`K hY ik AwtomYitk tRWsimSn jW mYnUAl kI mYnUAl tRWsimSn nwLoN AwtomYitk tRWsimSn vDyry cMgw smiJAw jWdw hY , ieh ie`k Aijhw svwl hY ik ijhVw sdw hI pu`iCAw jWdw rhygw[ ieh svwl hI ies qrHW dw hY ik ies dw shI jvwb imlygw vI nhIN[ kI AsIN koeI kMMm iesy krky krIey ikauN ik AsIN ies nUM kr skdy hW jW ies dw Pwiedw nukswn vyK ky[ ku`J lok kihMdy hn ik AwtomYitk ‘c qyl vDyry jldw hY, Aqy ies dIAW bRykW shI qrHW vrqxw mYnUAl nwLoN muSkl hY[ mYN ie`k purwxw skUl tr`k fRweIvr hW jo ik hux irtwier ho cu`kw hW[ swlW b`DI bVy gyAr bdly[ ieh phwVIAW vI sn Aqy rsqw vI bhuq lMbyrw[ pr ies sB ku`J dy bwvjUd mYN vI cwhuMdw sW ik sB ku`J Awpxy Awp hI hoeI jwvy[ Bwv ik AwtomYitk tRWsimSn hovy[ pr mYN hYrwn hW ik bhuq swry purwxy skUl tr`k fRweIvr Aqy nvyN vI ieh cwhMudy hn ik iehHowesDesiTruckingHalfPage_W17_DT.pdf mYnUAl vI cwhIdw hY qW ik AsIN AwpxI mrzI Anu swr 1 10/13/17 10:31 AM gyAr Cotw v`fw pw skIey[ koeI ies qrHW dw tr`k fRweIvr Swied hI

"I just wanted you to know that this product is spectacular. It does everything you say on the bottle." Chris R.

C

M

Y

CM

"I added Diesel Treat to my fuel tank and have not had any issues on these frigid Maryland mornings." Richard H.

hovy ijhVw ik kdy phwVI ‘qy gyAr smyN isr bdlxw nw Bu`ilAw hovy[ myry nwL ies qrHW hweIvyA 17 ‘qy Etvw Aqy nwrQ byA ivckwr ibst krIk ih`l ‘qy hoieAw sI[ pr jy AwtomYitk hovy qW ies qrHW audoN q`k nhIN huMdw jdoN q`k ik ies koeI KrwbI nw AweI hovy[ ies dw kwrn ieh vI ieh ho skdw hY ikauN ik jdoN mYN 20-25 swl dw sI qW audoN myry gofy ‘c s`t l`gI sI ijhVI pUrI qrHW audoN hI TIk hoeI jdoN 50 swl bwAd ies dI irplysmYNt krvweI geI[ ies leI kl`icMg myry leI bhuq hI muSikl hMdI sI[ies leI mYN qW v`fy tr`kW ‘c AwtomYitk nUM hI qrjIh dyvWgw[ ieh mYN, qW kih irhw hW ik myrI sdw hI ieh qrjIh irhw hY, BwvyN myrI s`t sI jW nhIN vI[ ieh vI ho skdw hY ik keI ies nUM mrdwngI SkqI nwl joV irhw hovy[ ieh vI TIk hY ik gyAr bdlI iksy Kws hunr dw vI ivKwvw hY[ pr mYN qW AwtomYitk tRWsimSn nUM hI TIk khWgw[

Nothing outperforms Diesel Treat. "I’ve been caught in my fair share of ridiculous winter storms and never once did my fuel lines gel thanks to Howes. The stuff just works." Marc H.

"Last week the temperature in Bakken dropped to 31 below. My truck survived and I Know it won’t leave me stranded because of fuel problems." Robert P.

"I’ve done a comparison in fuel mileage and on the performance of my truck and found the using Howes makes all the difference." Mike P.

"Last year, a truly brutal winter, I gave rides to two drivers with frozen fuel lines. They didn’t use Howes but I did. It was satisfying to know that I chose a winner in Howes Diesel Treat." William B.

"I’ve been in the transportation industry for over three decades and since the beginning I have used Howes products – never failed me." Richard S.

#1

Selling Anti-Gel in the U.S. and Canada

"I’ve been using your product for the last 5 years and I won’t use anything else in my truck. I stand by Howes because you keep me running." Paul H.

My mileage went from 17.6 to 19.7. My truck hasn’t run this good in years. Dave R.

CY

K

And for even more cleaning power and lubrication, try Howes Meaner Power Kleaner.

"Whatever is in that stuff, I would highly recommend it to any diesel user! It works like magic." Doug H.

"This product is amazing! The money saved on fuel mileage pays for itself." Eddy J.

MY

CMY

"I’ve used Howes Diesel Treat for over 14 years. My C-15 has over 1,368,000 miles on the original injectors. I start with ease at sub-zero temps. What else can you ask for?" Lyle K.

Just ask around.

"When my fellow truckers ask why my truck runs so well, I recommend they go get some Howes. Thanks for making a great product." Kevin B.

Howes Bluetooth Speaker 1-800 GET HOWES (438-4693) • www.howeslube.com

when you purchase any six bottles of Diesel Treat ½ gallons or Meaner Power Kleaner quarts. Visit www.howeslube.com or call 1-800 GET HOWES. Offer ends: 3/31/18, available while supplies last.

NOVEMBER - december 2017

9


removed a skill set from modern drivers, they have increased fuel efficiency. These new automatics are so good they’re better than even the most skilled driver shifting a standard transmission for efficiency. The skilled truck driver who shifted his own gears, would do so using a combination of instantly calculating complicated mathematical equations. Oh, the skilled driver didn’t have to consciously do the calculations, he or she would have done these calculations so many times that it would become habit, but that same skilled driver getting into a new or different truck would have to spend the first half hour learning the truck. What he or she would really be doing would be adjusting the brain to be able to relearn the calculations for this particular truck. Sure, the sound of the engine helped, the feel of the gear shift as the driver would feather the gears is important, but factually, but without thinking about it, was relearning the calculations. With the automatic, all those calculations are handled by a computer that is flawless. Those shifts are done with precision, with an exactness that no human driver can match. Yes, I have a prejudice, just as much as those who prefer an 18 speed over a 9 speed, a 15 speed over an 8 speed, over a twin stick 5 over 4. Manual Transmission I have said many times that every time a machine takes over a human skill, that skill will be lost forever but seriously, this is one skill this old man would happily give up. Those learning only on an automatic are limiting their employment opportunities as the industry adopts automatic transmission in their new equipment. The automatic has nothing to do with making truck drivers, male or female, less skilled. It makes them good drivers. The automatic is a God send for those of us who have suffered major injuries making our lives so much less pain free. And for short people who have to make physical adjustment to their position just to use the clutch, the automatic can save them countless hours of frustration. OK, so I’ll acknowledge that being old school, back in the day, we used the clutch to start and stop and shifted gears by ear, by feel, by experience and many drivers even today use those old school methods. I used to cheat too. Believe me, pain is a good teacher at finding ways that make you’re life easier. I know how to shift gears without using the clutch and thankfully had the skill because a couple of situations put me in a position where it was either go to the breakdown lane and stop or continue to where I could get the problem solved. I chose to continue to where I needed to go because I could, then I got it fixed. DOT takes a dim view of trucks not operating precisely how they were intended, so it may not have been the right thing to do, but I delivered on time. I’m not so sure an automatic would have been able to be manipulated well enough to solve such a problem nonetheless I would prefer an automatic today. I may have a different opinion if I had to think about snow and ice covered roads that drivers have to endure. I may have a different opinion if I had to run mountains consistently. I may 10

NOVEMBER - december 2017

pr myrw XkIn krnw ik ku`J pihly AwtomYitk tRWsimSn ieMny shI nhIN sn pr nvyN tRWsimSn clweI ‘c vDIAw vI hn Aqy nvyN isiKAq fRweIvrW krky qyl dI b`cq vI vDI hY[ ieh nvyN AwtomYitk qW ieMnI vDIAw gyAr bdlI krdy hn ik ieMnI vDIAw koeI bhuq vDIAw fRweIvr vI nhIN kr skdw[ ie`k mwihr fRweIvr jdoN gyAr bdlI krdw hyY qW aus smyN auh AwpxI inpMunqw Aqy pUrw ihswb ikqwb lw ky hI ies qrHW krdw hY[ aus v`loN ies qrHW dy ihswb ikqwb keI vwr lwauNdy rihx krky ieh inpuMnqw aus dI Awdq bx geI huMdI hY[ pr jdoN kdy ies qrHW dw fRweIvr iksy hor jW nvyN tr`k nUM clwaux lgdw hYy qW aus nUM G`to G`t A``Dw GMtw aus nUM smJx leI lgdw hY[ ies smyN ‘c auh ies sB nUM Awpxy idmwg ‘c ibTwaux d Xqn krdw hY[ ieh g`l p`kI hY ik ieMjx dI Avwz qoN hI gyAr bdlI dI loV mihsUs kr leI jWdI sI[ pr jdoN AwtomYitk tRWsimSn huMdw hYy qW ieh igxqIAW imxqIAW ibnw glqIAW kIiqAW ie`k kMipaUtr v`loN kIqIAW jwdIAW hn[ ieh gyAr bdlI bhuq vDIAw islisly vwr ibnw glqI kIqy kIqw jWdw hY, ijhVw ie`k mnu`K nhIN kr skdw[ pr mYN 18 spIf nUM 9 spIf nwLoN qrjIh idMdw hW Aqy 15 spIf vwLy nUM 8 spIf ,Aqy tivMn sit`k 5 spIf nUM 4 spIf vwLy nwLoN [ mYN pihlW vI keI vwr kih cu`kw hW ik jdoN vI koeI mSIn mnu`KI hunr nUM Apxw lYNdI hY qW auh mnu`KI hunr sdw leI Kqm ho jWdw hY[ ies hunr nUM myry vrgw koeI bzurg KuSI KuSI iqAwg vI idMdw hY[ pr ijhVy kyvl AwtomYitk isstm ‘qy hI tRyinMg lY rhy hn Asl ‘c auh AwpxIAW nOkrI dy mOoikAW nUM AwtomYitk tRWsimSn q`k hI sImq kr rhy hn[ ieh AwtomYitk isstm nhIN, ijhVw iksy AwdmI jW AOrq nUM G`t hunrmMd fRweIvr bxw irhw hY[ ieh qw aunHW nUM cMgy fRweIvr bxwauNdw hY[ AwtomYitk qW aunHW leI r`b dw srup hY ijhVy myry vrgy s`tw cotW qoN pIVq hn Aqy swfI izMdgI vDIAw Aqy drd rihq bxwauNdw hY[ nwL hI auh lok ijnHW ny Awpxy srIr nUM aus prkwr Fwl ilAw hY, aunHW dw vI kwPI smW bcwauNdw hYy[ TIk hY, mYN purwxw hox krky ieh g`l mMndw hW ik AsIN stwrt krn smyN jW tr`k rokx smyN kl`c dI vrqoN Avwz sux ky krdy sW, jW mihsUs krky, jW qzrby Anuswr[ pr A`j vI bhuq swry purwxy fRweIvr ies qrHW hI krdy hn[ mYN vI DoKw dy idMdw sI[XkIn krnw qklIP vI ie`k vDIAw AiDAwpk hY, ijs nwL qusIN jIvn sOKw bxw lYNdy ho[ mYnUM igAwn hY ik kl`c d`by ibnw iks qrHW gyAr bdlny hn[ pr ieh sB ku`J aunHW qzribAw qoN hI prwpq kIqw hY ijnHW dw swhmxw krnw ipAw[ keI vwr sm`isAw Awpxy Awp hI h`l ho jWdI sI[ fI E tI ies g`l dw Kws iKAwl r`KdI hY ik fRweIvrW nUM iks qrHW c`lxw cwhIdw hY auh aus qrHW c`ldy vI hn[ ho skdw ik ieh g`l swirAW nUM TIk nw l`gy pr mYN vwh lgdI ies qrHW krdw irhw hW[ ieh TIk hY ik AwtomYitk tRWsimSn swrIAW sm`isAwvW dw h`l nw kr sky pr mYN iPr vI ies isstm nUM hI TIk smJdw hW[ jy mYN , snoA peI Aqy brP jMmIAW sVkW ijnHW ‘qy fRweIvrW nUM jwxw pYNdw hY, sbMDI socW qW Swied myrw nzrIAw hor hovy[ jy phwVI sVkW ‘qy bhuqI vwr jwx krky socW qW vI ieh hor hovygw[ jy hYvI lof FoNdw hovW qW vI ieh v`Krw hovygw[ pr jy s``c pu`Co qW ie`k vfyrI aumr dw fRweIvr hox krky ijs ny pMj imlIAn iklomItr dw sPr gyAr iSPt kridAW ibqwey hn, ieh hI kih skdw hW ik AwKrkwr ies kMm qoN injwq iml geI hY Aqy hux ieh kMm mSIn hI krn l`g peI hY[ ies qoN ibnw jo hux v`D auqpwdk


If you’re there, we’re there... coast to coast

qusIN ij`Qy vI ho, AsIN au~Qy hI hW... knyfw dy ie`k isry qoN dUjy isry q`k

The most trailers. The most locations.

Ready to go when you are! v`fI igxqI ‘c tRylr[ v`fI igxqI ‘c lokySnW[

jwx leI iqAwr br iqAwr, jdoN qusIN cwhoN! 1 855 327 9757 trailerwizards.com 11

NOVEMBER - december 2017


STRAIGHT TALK

TRAILER SUSPENSIONS Short cam shaft makes for reduced weight and performance. This simple alignment feature is quick and easy. Axle alignment adjustment capability is .25” at hanger.

Longest life and highest performance pivot bushings. SPIF compliant, parallelogram self steer keeps the dual draw key king pin in correct position for maximum performance and life expectancy. 337 lbs lighter than conventional steer axle with 9” of lift. Put the best on your equipment.

Email a request for more information to:

YES@ridewellcorp.com

12

have a different opinion if I consistently ran heavy loads. But frankly, as an old man who had already completed almost five million miles shifting gears, I would like to think that after all that I could leave the shifting to a machine. Besides at this point in my life, being out on the road being productive isn’t something about which I have to even consider. Eventually, I’m certain the standard transmission in the big truck is going to become the option while the automatic is going to be the transmission normally installed. I’m excited that Eaton and Paccar now have a twelve speed automatic that is specifically paired with the Paccar Engine. Trying to stay on top of all the changes in equipment has become my lifestyle. Dreaming of the old days while imagining the future a habit. The future of the truck manufacture is something to behold. The changes I’ve seen since that first experience with that old twin stick Reo with the coke box seat all those years ago when considered in the space of the past twenty minutes is simply mind blowing. The old guys in the industry will know of what I speak. The new guys are probably shaking their heads and thinking “what is he talking about”. But seriously, although the changes that have happened, while subtle, have been colossal at the same time. And most have been for safety and efficiency. Does anyone remember having a windshield that swung out from the top, and that was considered air conditioning? Oh, and the taste of bugs while the sweat blew off your face into your ears. Or what about not being able to talk to a passenger inside the truck because you couldn’t hear them anyway? Oh yeah, what about those old vacuum windshield wipers, then the air powered ones. And the switch from generators to alternators? Now, that was monumental. I could go on with probably close to one thousand other subtle changes and none to do with either the engine performance or the driveline. The changes in the driveline have been both subtle and dramatic. The automatic transmission in and of itself has been dramatic and worthy of much more than a second look.

NOVEMBER - december 2017

kMm, sVk ‘qy hox l`g ipAw hY mYN ieh kdy soicAw vI nhIN sI[ mYnUM smJdw hW ik AwKrkwr v`fy tr`kW ‘c stYNfrf tRWsimSn ie`k bdl hI rih jwvygw jdoN ik Awm qOr ‘qy ienHW ‘c AwtomYitk tRWsimSn hI l`gx l`g pYxw hY[ mYnUM ies g`l dI KuSI hY ik eItn Aqy pYkr tr`kW ‘c hux 12 spIf AwtomYitk tRWsimSn l`gx l`g pey hn ijhVy ik pYkr ieMjxW nwL shI FMg nwL iP`t kIqy gey hn[ hux ieh myrI Awdq hI bx geI hY ik swzo smwn ‘c nvIn XMqrW nUM vyKW[ ipCly smyN dy supny Aqy Awaux vwLy smyN dI soc hI Awdq bx geI hY[ vyKx vwLI g`l hY tr`k hux iks qrHW dy bxngy[ ijhVIAW mYN qbdIlIAW vyKIAW hn aunHW ‘c myrw pihlw qzrbw sI, jdoN purwxy tivn sitk rIE kok bwks sIt nwL Awey sn, ieh Automatic Transmission

vI audoN jdoN spys dw 20 imMt dw smW bhuq lgdw sI[ ies ieMfstrI dy purwxy lok, jo mYN kih irhw hW, ieh sB smJ gey hoxgy[ nvyN zmwny dyy qW ieh hI kihMdy hoxgy ik ieh iks qrHW dIAw g`lW krI jw irhw hY[ pr jy gMBIrqw nwL soicAw jwvy, ijhVIAW qbdIlIAW hoeIAW hn auh BwvyN sUKm hn pr hn bhuq v`fIAW[ ienHW ‘coN bhuq swrIAW sur`iKAw Aqy kuSlqw vwLIAW hn[ kI iksy nUM Xwd hY jdoN ivMfSIlf inkl jWdI sI Aqy ies nUM eyAr kMfISn ikhw jWdw sI? jdoN quhwfy ichry dw psInw if`g ky quhwfy kMnW ‘c pYNdw sI? jW suxweI nw dyx krky tr`k ‘c bYTy dujy ivAkqI nwL g`l vI nhIN sI ho skdI? aunHW purwxy vYikaum ivMfSIlf vweIprW bwry, Aqy ies qoN bwAd Awey eyAr pwvr vwLy? auh siv`c ijhVI jnrytrW qoN AwltrnytrW nUM l`gI sI? hux ieh sB qW purwxIAW XwdW bx ky rih geIAW hn[ ies qrHW dIAW hoeIAW mYN hor Axigxq CotIAW motIAW qbdIlIAW d`s skdw h, ijnHW dw nw ieMjx dI kwrguzwrI nwL Aqy nw hI fRweIvlweIn nwL koeI sbMD hY[ pr fRweIvlweIn ‘c hoeIAW qbdIlIAW nwtkI pr sUKm hn[ AwtomYitk tRWsimSn pihlI nzry Awpxy Awp ‘c bhuq hI pRBwvSwlI Aqy nwtkI hY[


V

Volvo Recalls Certain VNLs and VNMs Over Steer Axle Issue

olvo Trucks North America is recalling certain VNL and VNL and VNM trucks with Meritor FF967 nondrive front steer VNM trucks because of a steering axle issue, according axles were recalled. Those axles may have been incorrectly heat to National Highway Traffic Safety Administration treated. documents. More specifically, several ACT NOW! hundred 2016 Volvo VNL and VNM trucks equipped with certain Dana Spicer D-Series and E-Series steer axles are being recalled. The castellated nut on the steer axles may not be properly torqued, allowing the tie rod to loosen, NHTSA recall documents reveal. The tie rod could potentially disconnect from the steering knuckle if loosened. This could lead to a complete loss of steering. Worst case scenario, the steering axle issue can increase the risk of a crash. Owners affected by the recall will be notified by Volvo, whose dealers will inspect the torque of the castellated nut and tie rod. Dealers will replace the knuckle and tie rod end assembly for • Incorporation Registration • IFTA Registration free if it cannot be sufficiently • IRP Registration & Revenue C.V.O.R. Registration torqued during inspection. For more information, contact • U.S. D.O.T. & MC Registration • C-TPAT • Drug Testing Volvo’s customer service at 800528-6586 with recall number Compliance Package for Single Operations & Small Fleet RVXX1702. The NHTSA recall •Fuel Tax Report & File Mileage Report for (KY, NY, NM, OR) number is 17V-536. •Monitor & Update Driver Qualification File • Log Book Auditing This is not the first time •Setting Up Equipment/Maintenance Files Greensboro, N.C.-based Volvo •Mini Audit prior to your Ontario/USDOT Audit has recalled trucks over steering problems. Volvo had to recall •Dangerous Goods Certificate •Hours of Services Courses We also nearly 16,000 trucks in the U.S. provide •Pre Trip & Safety Classes •Professional Driver Training Program in March 2016 after it discovered safety VNL, VNM and VNX trucks courses www.gandgtrucking.com E: Truckingsolutions@gmail.com may have been manufactured without a roll pin on the steering shafts. With this problem, the Bay 6-9, 2456, 7050 Telford Way, Unit 10, Federal Motor Carrier Safety 23 Ave. NE, Calgary, AB Administration had to step in Mississauga, ON L5S 1V7 and place any affected vehicle that was not fixed out of service if driven on the roads. Fax: 403-455-4261 Fax: 905-696-6825 In July 2016, certain 2013

supinAW nUM hkIkq ‘c bdlo

G &G Trucking Solutions

Tel: 403-455-4258

Tel: 905-461-2525

NOVEMBER - december 2017

13


Responsibility, Accountability and Loyalty

zuMmyvwrI, BrosyXogqw Aqy vPwdwrI

I

cannot teach responsibility. I cannot force a person mYN iksy nUM zuMmyvwrI dy sbk nhIN pVHw skdI[ nw hI mYN iksy to make their payments on their trucks, trailers, nUM ieh kih ky mzbUr kr skdI hW ik auh Awpxy tr`k, tRylr, cars, credit cards, and mortgages. Responsibility is kwr,mwrgyj Aqy krYift kwrfW dIAW ikSqW smyN isr idMdw rhy[ something each and every single one of us must learn zuMmyvwrI qW ie`k ies qrHW dI g`l hY ijhVI swfy swirAW nUM Awpxy on our own and hence become accountable for our Awp hI is`Kx dI loV hY[ ies qrHW ieh swfy kMm pRqI jvwbdyh actions. Loyalty is often rewarded when one makes responsible bx jWdI hY[ ijnHW PYsilAW pRqI AsIN zuMmyvwr huMdy hW jdoN AsIN decisions for which they are accountable. auh lY lYNdy hW qW vPwdwrI dI kdr vI pYNdI hY[ I have a client who recently got a truck lease. He did not myrw ie`k klwieMt hY ijs ny hwl ‘c hI ie`k tr`k lIz ‘qy qualify for the lease because his application was very poor, so ilAw hY[ auh lIz leI Awp SrqW purIAW krdw nw hox krky we had to add his cousin as a co-signor to qualify. The client aus dy kzn nUM vI ko- sweInr bxnw ipAw[ ies ivAkqI ny also got a small life insurance policy for $100,000 that cost ie`k jIvn bImy dI pwilsI vI leI hY ijhVI ie`k l`K dI hY Aqy $11.25 per month to cover his truck lease in case of sudden aus dI mwisk ikSq bxdI hY 11.25 fwlr[ ieh aus dI, r`b death. I hoped this would put him on a path of being responsible nw kry mOq hox ‘qy, tr`k lIz nUM kvr krygI[ mYnUM lgdw hY ik so he could get future leases on his own. A month in to his ies qrHW auh TIk rsqy ‘qy cldw irhw qW Agly smyN ‘c Awp vI lease he texted me that he could not afford the life insurance lIz ‘qy ku`J KRId skygw[ ies lIz ‘qy mhInw ku bwAd hI aus ny and he wanted to cancel it. He proved why he could not get the mYnUM tYkst mYsyj Byj ky d`isAw ik auh ies lIz dy pYsy dyx qoN truck lease on his own in the first place. He proved he was not AsmrQ hY ies leI auh ies ieMSUrYNs nUM bMd krnw cwhuMdw responsible with money. He said he had a truck repair hY[ ies qrHW aus ny swbq kr id`qw ik auh Awpxy Awp and couldn’t afford the $11.25 life insurance. I had told tr`k dI lIz ikauN nhIN lY sikAw[ ies qrHW aus ny ieh him to keep a good balance in his bank for unexpected vI swbq kr id`qw ik auh pYsy pRqI zuMmyvwr nhIN[ aus ny truck repairs especially on a used truck at the time of ies dw kwrn d`isAw ik aus nUM tr`k dI murMmq Awid vI signing his lease, so obviously he didn’t take this advice or advice now on having life insurance. I know children krvwauxI pYNdI hY ies leI 11.25 fwlr dyxy aus dy v`s in elementary school and high school that can afford dI g`l nhIN[ jdoN tr`k ilAw sI mYN aus smyN vI aus nUM $11.25 a month but a grown man in his mid 20’s that ikhw sI ik tr`k dI Acncyq murMmq krwaux leI auh lives at home with his parents and has no expenses other bYNk ‘c loVINdI rkm pihlW hI r`K C`fy[ mYnUM pqw hY ik Pash Brar than his new truck payment cannot afford it? Leaving ie`k mwpw Awpxy skUl jwdy b`icAW leI ieMnI rkm Krc - Pash Brar B.A. Pash is a mobile leasing representative with Auto One Leasing LP in Vancouver. She has a banking, collections and accounting background. She specializes in importing vehicles and trailers from the USA.

14

NOVEMBER - december 2017

kr skdw hY pr 20 – 25 swl dI aumr vwLw jvwn jo Awpxy mwipAW nwl rihMdw hY Aqy ijsdyy ies nvyN tr`k dI ikSq dyx qoN ibnw koeI hor Krcy vI nhIN, 11.25 fwlr dw pRbMD nhIN kr skdw[ jdoN koeI ivAkqI bwlg ho igAw hovy aus smyN


NSC Compliance & Accounting Services kMplwieMs Aqy AkwaUNitMg syvwvW ie`ko QW qy 

New company, complete permit setups

Accounting services specializing in transportation industry

Log book, Dangerous Goods training

Company Taxes

US DOT/NSC Audit representation

Payroll/WCB

All Fuel Tax: IFTA, Oregon, NY, NM, KY

GST/HST Filing

E-manifest set up and load entries to Canada & US

Audits – CRA/WCB/GST

C-TPAT/PIP and TWIC Registrations

Personal Taxes

Services for American Companies W e help you in:

• Paperwork for getting loads to Canada and back to USA • FMCSA/US DOT Audits • CSA Monitoring • All Permits and authorities

National Safety Code Compliance Service Call: 1-800-965-9839 ext. 2

Surrey, BC: #4 - 8333 130th Street Ph: 604-507-7736  Fax: 604-507-7742 Abbotsford, BC: 2633 Montrose Ave.  Ph: 604-755-4230  Fax:604-755-7816 Bellingham, WA: 1313 E Maple St., Suite #236  Ph: 360-543-5608

www.nationalsafetycode.com

E: info@nationalsafetycode.com

NOVEMBER - december 2017

15


your family to take care of you when you are a grown man is not responsible. I see fleets buying equipment for drivers quite often. I have always warned drivers about this. If your boss buys for you, he or she now owns you. You cannot leave the fleet without the boss’s permission and possibly risk losing the equipment you have been paying off on behalf of your boss. You have become accountable to your boss and have the responsibility to pay that boss back and be a loyal driver to that same boss. I have seen more than one driver try to escape and go elsewhere, and the boss will not let them go or the equipment go. Unless you want to be held accountable and loyal to only your boss for years to come, then do not pursue this route. You are responsible for yourself and your family first, not your boss.

I know a fleet that repeatedly buys from one specific dealership. They think that makes them entitled to better deals. In fact it’s the drivers in the fleet making each purchase and NOT the fleet. One of the drivers came to me direct to buy a piece of equipment from the dealership, and when the boss found out, he tried to force the driver to buy one of his old trailers, and then also tried to send him to a different dealership and block out the original dealership. The responsible driver told me what his boss was doing, and myself being loyal and accountable to the dealership, I told them. The dealership advised “it’s really unfortunate, but that fleet’s price will now go up in price” because they were not loyal to them and there won’t be any equipment available to them if they call in the future. The lesson from this is, what goes around comes around, and I would suggest you remain loyal to those who help you and be responsible and accountable for these actions. A back stab to a 16

NOVEMBER - december 2017

AwpxI dyK Bwl leI auh Awpxy pirvwr ‘qy inrBr kry ieh zuMmyvwrI vwLI g`l nhIN[ keI vwr vyKdy hW ik keI PlItW vwLy Awpxy fRweIvrW leI smwn KRId rhy huMdy hn[ mYN sdw hI fRweIvrW nUM ies sbMDI sucyq kIqw hY[ jy quhwfw mwlk koeI cIz quhwfy leI KRIddw hY qW ies dw Bwv hY ik qusIN aus dI mlkIAq ho[ qusIN PlIt nUM mwlk dI mrzI qoN ibnw C`f nhIN skdy[ Aqy jo mwlk QW qusIN smwn dy Krcy idMdy rhy ho auh vI imlx dI sMBwvnw nhIN ho skdI[ quhwfI zuMmyvwrI mwlk pRqI bx geI hY Aqy aus nUM pYsy moVn dI zuMmyvwrI vI bxI hoeI hY[ mYN vyiKAw hY ik bhuqy fRweIvr hor QW jwxw cwhuMdy hn pr bOs aunHW nUM jW aunHW dy smwn nUM jwx nhIN idMdw[ jy qW qusIN swlW b`DI Awpxy bOs pRqI jvwb dyh rihxw cwhuMdy ho qW byS`k ieh rsqw nw cuxo[ g`l qW ieh hY ik qusIN sB qoN pihlW Awpxy pRqI Aqy pirvwr pRqI hI zuMmyvwr ho nw ik Awpxy bOs pRqI[ hwl ‘c hI ie`k fRweIvr ny mYnUM ie`k nvW tRylr lYx leI Pon kIqw[ auhdy kol ie`k purwxw tRylr qW sI ijhVw vI aus ny myry rwhIN lIz ‘qy ilAw hoieAw sI[ aus ny mYnUM ikhw ik purwxy tRylr dy nwl nwl mYnUM nvyN tRylr leI vI PweInYNs cwhIdw hY[ ku`J hPqy q`k auh mYnUM lgwqwr Pon krdw irhw[ ieh smW auh vI huMdw sI jdoN ik dPqr bMd huMdw sI[ keI vwr qW rwq 9 vjy vI[ auh hr smyN ies dI smr`Qw lMbweI cOVweI Aqy ivqI slwh sbMDI pu`C ig`C krdw sI[ auh ieh vI kihMdw sI ik auh ie`k Kws tRylr lYxw cwhuMdw hY jo ie`k hI fIlriS`p qoN imldw hY[ ijs PLIt nwl auh kMm krdw sI aunHW ny ies fIlriS`p qoN Kws iksm dy tRylrW dw Awrfr qW kIqw sI pr fIlriSp vwilAW nwL JgVw hox kwrn auh cu`ky nhIN sn[ ies qrHW fIlriSp vwiLAW ny aunHW nUM smwn vycx dI pwbMdI lweI hoeI sI[ mYnUM fIlriSp nUM ies leI Pon krnw ipAw ik auh aus nUM au`Qy G`to G`t vVn hI dyx[ mYN purwxy tRylr nUM ie`k hor gwhk leI pYisAW dw pRbMD kr id`qw [ aus smyN auh ivAkqI cu`p irhw[ mYN jdoN aus nUM ies sbMDI d`isAw qW aus ny bVI FITqw nwl mYnuM ikhw ik aus ny qW iksy rwhIN ie`k purwxw tRylr lY ilAw hY Aqy myrIAW syvwvW dI loV hI nhIN[ nw qW auh ies qrHW zuMmyvwr sI Aqy nw hI aus nUM Awpxy ies qrHW dy A`KV vqIry dw koeI APsos sI[ aus leI ieh koeI Prk nhIN sI ik mYN aus Kwqr ikMnw smW guAwieAw hY[ aus nUM ies


drvwzw t`ut igAw sweIpRs AYvinaU

bRykW kwrn sikf pRwblm myn stRIt

jYk musIbq ‘c PisAw grWt stRIt

qusIN hr smyN qW musIbq ‘c Psy tRylr dI mdd nhIN kr skdy[ pr AsIN kr skdy hW gRyt fyn dy AdvantEDGE pRogrwm ADIn hr musIbq ‘c Psy tRylr dI bhuq qyzI nwl 24 GMty, sVk ‘qy hI shwieqw kIqI jWdI hY[ ieh g`l twierW dI hovy, koeI qknIkI KrwbI hovy, rIPr dI murMmq hovy, swfw ivSvws kro ik quhwfy fRweIvr nUM aus v`loN loVINdI mdd hr smyN ikqy vI id`qI jw skdI hY[ koeI Prk nhIN pYNdw ik kdoN jW ik`Qy cwhIdI hY[ ies qoN ielwvw swfI Love’s Travel Stops nwL BweIvwlI kwrn 425 hor srivs tr`kW Aqy AmrIkw ‘c 245 lokySnW q`k vI phuMc hY[ ijnHW rwhIN quhwnUM Pyr sVk ‘qy cVHw skdy hW Aqy quhwfyy smwn dI phuMc nUM sur`iKAq Aqy qyzI nwl phuMcwauxw XkInI bxw skdy hW[ AwE A`gy vDIey.

Enroll for free today: GreatDaneTrailers.com/AdvantEDGE

GREAT DANE AND THE OVAL ARE REGISTERED TRADEMARKS OF GREAT DANE LLC. 721 ELV 0917

NOVEMBER - december 2017

17


dealership will cost you dearly. Recently I had a driver that called me for a new trailer. He had an existing trailer he leased through me and advised I would finance his new trailer as well as the old trailer to the new buyer. He called me repeatedly over the next few weeks, including inappropriate times when the office was not open, such as 9:00 PM at night. He asked about specifications, capacity and weight and also sought financial advice. He said he wanted a specific trailer available at only one dealership. The fleet he works with had previously custom ordered multiple trailers from this same dealership and then did not pick up the trailers angering the dealership. The fleet has a lifetime ban from the dealership. I had to call the dealership to even allow him to enter their premises. I financed the old trailer to the new person, and suddenly the client went quiet. I finally called and asked and he said with no hesitation or respect that he had taken over the lease of a used trailer instead of using my services. He was not responsible enough to tell me and not loyal and didn’t think anything was wrong with his behaviour. For him it was ok to waste multiple hours of my time outside of work hours and the dealerships time as well. To teach him a lesson about being responsible and loyal, I ordered a full interest penalty to be applied on his previous lease with me and a fee of $995.00 added as another penalty costing him thousands of dollars, which equalled my time wasted with him. My clients know this is very rare for me to do this, but I decided to show this now former client that your actions make you accountable. He also tried to swindle the buyer of his old trailer by telling him to pay for a month’s payment he supposedly made on his behalf. When the new buyer called me to see if he should pay, I asked my office and confirmed that the payment had bounced and the new buyer owed nothing. The now former client proved very dishonest and we protected the now new client who we know is responsible, accountable and loyal. We are good to those who deserve it and not good to those who are dishonest. As I arrange multiple car, truck and trailer leases for many clients across Canada, I have a responsibility to the client to get their deals done in a timely manner, and to maintain their loyalty for all future deals. If I do a good job, generally a good client will come back for future purchases. But I am also accountable for my deals. I have to screen clients and make sure they will make their payments on time each month and that all protocol was followed. If the client does not pay, I risk losing the funder or money source. I know there are multiple people who also do financing who demand things such as fees in advance which is not protocol in the industry and dishonest, and they have done poor quality deals that ended in fraud, losses and repossession and are banned from sending future deals. I just saw one broker trying to fraud a bank by asking a dealership to do an appraisal without looking at the equipment and for an amount much higher that the real value, hence exposing the bank. The dealership called me to share how dishonest competitors are. When I do a lease for a truck, trailer or car I can only hope you will make the payments each month and i screen all paperwork to make sure it is legitimate and honest. It is your own responsibility to make the payments for borrowing the money each month and on time. If you do not make the payment, you will become accountable for those actions and perhaps lose the truck, trailer or car and your future ability to borrow. So the lesson to be learned is; loyalty will be rewarded and if you act responsibly and take full accountability for all your actions, you will get ahead in all aspects of your life. 18

NOVEMBER - december 2017

qrHW dy vqIry leI sbk isKwaux leI mYN aus dI pihlI lIz ‘qy pUry ivAwj smyq pYnwltI Aqy 995 fwlr dI PIs vI pw id`qI[ ies qrHW myry smyN dI KrwbI smyq aus ‘qy hzwrW fwlrW dw Krcw pY igAw[ myry klwieMtW nUM pqw hY ik ies qrHW dy kys kdI kdweIN hI huMdy hn[ pr mYN isrP aus nUM ieh d`sx leI hI kIqw sI ik aus dIAW glq hrkqW kwrn hI ieh sB ku`J hoieAw hY[ aus ny Awpxy purwxy tRylr dy KRIdx vwLy nUM vI ieh kih ky Tgx dI koiSS kIqI ik auh aus nUM ie`k ikSq dy pYsy dy dyvy ijs nUM ik auh kihMdw sI aus ny aus dI QW dy id`qI hY[ jdoN mYnUM ies sbMDI nvyN KRIdwr ny pu`iCAw qW mYN Awpxy dPqr qoN pqw krky d`isAw ik auh ikSq qW bwaUNs ho geI sI[ ies leI nvyN KRIdwr nUM ies qrHW dI koeI rkm dyx dI loV nhIN[ ies qrHW hux auh pihlw klwieMt ie`k qrHW dw byeImwn ho inbiVAw Aqy swnUM nvyN klwieMt dw bcwA krnw ipAw ijhVw zMumyvwr, vPwdwr Aqy pUry ihswb ikqwb vwLw sI[ AsIN vI aunHW leI cMgy hW jo iemwndwr zuMmyvwr, pUry ihswb ikqwb vwLy Aqy vPwdwr hn aunHW leI nhIN ijhVy byeImwnI ivKwauNdy hn[ ikauN ik mYN knyfw Br ‘c Awpxy bhuq swry gwhkW leI kwrW , tr`k Aqy tRylr Awid lIz ‘qy lY ky idMdI hW[ myrI ieh klwieMt pRqI zuMmyvwrI hY ik aunHW dIAW fIlz smyN isr hox Aqy nwL hI aunHW dI Awx vwLy smyN ‘c mdd kIqI jwvy[ ies qrHW aunHW dI vPwdwrI nUM Biv`K dyy sOidAW ‘c vI bxweI r`iKAw jwvy[ jy mYN cMgw kMm krWgI qW auh gwhk myry koL iPr vI Awxgy[ pr ies dy nwl hI mYN AwpxIAW kIqIAW fIlz leI zuMmyvwr vI hW[ fIl krn smyN mYN ieh vI vyKdI hW ik kI auh ikSqW dy pYsy smyN isr idMdy rihxgy[ Aqy kI swrI kwrvweI TIk FMg nwl inXmW Anuswr kIqI geI hY[ jy klwieMt smyN isr Bugqwn nhIN krdw hY qW ho skdw hY ik aus PMf dyx vwLy dIAW syvwvW muV mYnUM nw imlx[ mYnUM pqw hY ik bhuq swry PMf dyx vwLy ieMfstrI ‘c ies qrHW dy vI hn jo ik aunHw PIsW dI mMg krdy hn ijhVIAW bxdIAW hI nhIN hn[ jo ik ie`k iksm dI byeImwnI hY[ ies qrHW dy ivAkqIAW ny ies qrHW dIAW fIlz vI kIqIAW hn jo ik bwAd ‘c Prwf swbq hoeIAW[ mYN ie`k ies iksm dw brokr vI vyiKAw hY jo ik bYNk nwL TgI mwrnw cwhuMdw sI Aqy fIlriSp nUM kih irhw sI ik smwn vyKy ibnw hI aus dI kImq ilK dyvy Bwv Apryzl kr dyvy[ Aqy ilKy vI aus dI Asl kImq nwLoN ikqy v`D[ fIlriSp vwiLAW ny mYnUM aunHW dI ies krquq bwry Pon krky d`isAw[ jdoN vI mYN iksy tr`k, tRylr jW kwr dI lIz bxwauNdI hW qW mYN ieh soc ky hI bxwauNdI hW ik sbMDq ivAkqI auh ikSqW smyN isr dyx dy smr`Q hY[ ies qoN pihlW mY swry pypr vrk dI bhuq brIkI nwL CwxbIx krdI hW[ ies qrHW ieh inscq kIqw jWdw hY ik ieh sB iblku`l TIk hY[ auDwr leI geI rkm dIAW smyN isr ikSqW qwrnIAW, ieh quhwfI zuMmyvwrI bxdI hY[ jy qusIN smyN isr ikSq nhIN nhIN idMdy qW qusIN ies dy nqIijAW dy Awp zuMmyvwr hovogy[ ho skdw hY ik quhwfw tr`k, tRylr jW kwr vI jWdI l`gy Aqy Awaux vwLy smyN ‘c quhwnUM krzw vI nw iml sky[ ies leI is`Kx vwLI g`l ieh hY ik Awpxy swry kIqy kMmW Aqy ley gey PYsilAW dI Kud zuMmyvwrI kbUlo[ jy ies qrHW krogy qW izMdgI dIAW mMzlW bhuq vDIAw FMg nwL pwr krdy hI jwvogy[


Eaton Endurant Transmission Now Available in Peterbilt 579 and 567 Models

T

oday Peterbilt announced the availability of the new 12-speed Eaton Endurant™ transmission in Models 579 and 567. Available exclusively with the Cummins X15 Efficiency series engine in ratings up to 510-hp and 1,850 lb-ft of torque, the Endurant will service vehicles in regional and linehual applications up to 110,000 lbs. GVW. The Endurant transmission comes standard with the PACCAR column mounted shifter allowing drivers ultimate control of the transmission’s engine brake and gear selection in a new convenient and ergonomic location. A cooler-free precision lubrication system, encapsulated sensors and wiring, and standard 8-bolt PTO opening location, and a 750,000-mile lube change interval are among some of the key features. The Endurant also offers a 5-year / 750,000 mile warranty, and a 3-year/350,000-mile clutch warranty. “The Endurant transmission was optimized for the Cummins X15 engine and gives our customers another powertrain option,” said

Scott Newhouse, Peterbilt Chief Engineer. “Endurant has a wide range of benefits including its light weight design and longer service i n t e r v a l s . Its integration with the column mounted shifter will make it a top choice for both fleet and owner operator customers.” Peterbilt Motors Company, located in Denton, Texas, has a global reputation for superior quality, industry leading design, innovative engineering and fuel efficient solutions, and is recognized as the “Class” of the industry. Peterbilt provides a comprehensive array of aftermarket support programs through its 350-plus North American dealer locations that complement its full lineup of on-highway, vocational and medium duty products, including alternative fuel vehicles. Peterbilt offers industry leading service and support, including SmartLINQ connected truck technologies, expedited Rapid Check diagnostic services, the Red Oval certified used truck program, automated parts inventory replenishment and 24/7 complimentary Customer Assistance through 1-800-4-Peterbilt.

FlowBelow Introduces Aerodynamic wheel Covers for Trailers

F

lowBelow introduced its first aerodynamic wheel cover and fairing kit for trailers. The Trailer AeroSlider System mounts to the sliding trailer suspension and travels with the suspension. It includes FlowBelow’s quick release wheel covers, as well as a fairing between the trailer wheels and aerodynamic mudflaps. The system combines to offer fuel savings of about 1.2%, FlowBelow chief executive officer Josh Butler said during a press conference at the American Trucking Associations’ Management Conference & Exhibition. “We believe that we have found the most practical way to address the aerodynamics of the trailer tandem without sacrificing durability or accessibility,” said Butler. “Our plan to bring this patented technology to the market at large

is to focus primarily on working directly with leading trailer OEMs and suspension suppliers to make this system effectively part of the trailer.” FlowBelow is already working on a second stage AeroSlider that will be introduced next year and will offer more than 2% in fuel savings, Butler said. The company plans to roll out its new AeroSlider System through trailer OEMs and suspension manufacturers. The company also announced an increased aftermarket presence, through a network of dealers. Dubbed the Elite Dealer Program, FlowBelow plans to offer its products with all features and available options for new or used trucks, as well as those already in service. Customers will be able to order the system through their existing truck dealers who are participating in the program. NOVEMBER - december 2017

19


Managing Costs is Transportation Industry’s Top Business Challenge BIG NEWS ABOUT THE HUSKYPRO CARDLOCK NETWORK

20

T

he results of a survey by Teletrac Navman, a location-based technology service provider for managing mobile assets, found reducing costs, increasing fleet size, incorporating telematics solutions, and hiring and retaining new drivers were top business priorities across the industry. The survey, Telematics Benchmark Report: U.S. Transportation Edition, examined best practices, trends and current issues influencing transportation organizations in the United States. 39 percent of respondents named reducing operational costs as their top business goal for 2017. Margins are already thin across the industry due to expenses that companies cannot control, like fluctuating fuel costs; as a result, more organizations are looking to solutions like technology and outsourcing drivers and equipment to improve productivity, streamline operations and reduce waste. Here are some of the other insights the survey revealed: The electronic logging device mandate tops the list of compliance concerns for 73 percent of fleets. More than three-quarters of organizations said they are confident that they will be ELD-ready by the December deadline, with large fleets reporting the highest confidence. Despite high driver concern about ELDs, 28 percent of organizations report doing nothing to address those concerns. For organizations already implementing ELDs, eliminating manual processes (30%), reducing risk of compliance violations (28%) and improving driver and public safety (16%) were rated as top benefits. Managing costs presents a major challenge, but most respondents still plan to invest in their businesses. 61 percent plan to increase their vehicles and equipment

NOVEMBER - december 2017

during the next year to modernize their fleets, thereby reducing maintenance costs over time. To address the growing driver shortage, 58 percent say they reward drivers for good performance to improve retention and 20 percent report they are hiring more drivers in the next year. Freight tonnage is increasing and companies have a variety of ways to meet demand: 30 percent of respondents outsource drivers, 30 percent outsource trucks and 12 percent use telematics. Investing in technology is top of mind. 74 percent of respondents either currently use telematics or plan to do so in the next year, including GPS tracking and fleet management solutions. 41 percent name implementing technology for regulatory compliance as their top planned investment during the next year. While nearly half of respondents report relying on pulling paper records for hiring and business projections, 23 percent are using big data tools. “Facing fluctuating fuel costs, a driver shortage and new regulatory challenges, it’s not surprising that executives in transportation are doing everything they can to control costs and boost revenue,” said Sid Nair, senior director of transport and compliance, Teletrac Navman. “Companies are investing in technologies from telematics to data management tools to help streamline their workflow and connect drivers to the back office. This is only the beginning of a paradigm shift centred around technology adoption and use.”


NOVEMBER - december 2017

21


The New Mack Anthem Made in the USA

Raman Singh

AmrIkw ‘c bxI nvIN mYk AYNQm

W

ith most press trips and events, the days start early and they are long. Sometimes flights are direct, but most of the time, there’s at least one connection. This time, both of us didn’t have any delays, missed connections, or the dreaded canceled flight. We arrived in Allenton, PA late in the evening and awaiting us was a decorated airport, showcasing the Mack logo and signage. Right off the bat, we knew it was going to be a great event, and we expected nothing less. As the journalists and Mack management team assembled at Mack Headquarters, a briefing took place, that explained the vision of the new Anthem, a truck that was aiming to become,

22

NOVEMBER - december 2017

Jag Dhatt

pRYs nwl sbMDq bhuq swry itRp ies qrHW dy huMdy hn jo SurU qW svyry CyqI hI ho jWdy hn pr Kqm dyr nwL huMdy hn[ keI vwr is`DIAW aufwxW huMdIAW hn pr keI vwr rwh ‘c aufwx bdlxI vI pYNdI hY[pr ies vwr swnUM dovW nUM bhuq smW rsqy ‘c nhIN guzwrnw ipAw nw hI koeI PlweIt im`s hoeI qy nw hI dyrI nwl c`lI[ AsIN dyr Swm AYlnton, pI ey ‘c phuMc gey sW[ie`Qy swfI aufIk kr irhw sI bhuq hI Swndwr qrIky nwL sjwieAw igAw eyArport[ ie`Qy l`igAw hoieAw sI mYk dw logo vI[swnUM SurU qoN hI l`g irhw sI ik ieh pRogrwm bhuq vDIAw ho inbVygw[ AsIN vI b`s, ieho cwhuMdy sW[ jdoN p`qrkwr Aqy mYk pRbMDk tIm mYk hY`fkuAwrtr ‘c iek`Ty hoey qW ie`k sMKyp ijhI jwxkwrI id`qI geI ijs iv`c mYk dw 117 swlW dy ieiqhws iv`c sB qoN mh`qvpUrn nvyN tr`kW ivcoN ie`k “ie`k nvyN AYNQm” dy idRStIkon qoN ivAwiKAw kIqI[ mYk tr`k dy pRDwn fYins slYgl ny ikhw, “ ieh tr`k dI bxwvt ie`k sdI qoN v`D swfy nvInqm KojW nUM joVdw hY Aqy swfy gwhkW dy kwrobwr leI bxwieAw igAw hY Aqy fRweIvrW leI vDIAw iqAwr kIqw igAw hY[ ieh sB SkqI Aqy hoNd pRdwn krdy hn, jo isrP ie`k mYk tr`k hI pyS kr skdw hY[” mYk AYNQm nUM ies Gtnw qoN ie`k idn pihlW bhuq DV`lydwr Aqy auqSwh nwl pyS kIqw igAw sI, ijs dI AwpxI vjHw vI sI[ieh ie`k dlyr AwDuink klwisk hY –jo v`fI Aqy sukyAr-id`K vwlw hY, pr ies dI AYrofwienwimks ‘c id`K qy vDyry zor id`qw igAw hY[ igRl bhuq vDIAw FWcy vwlI Aqy mzbUq hY, ijs ‘c ip`lrW iv`coN Sbd “mYk” ie`k spyn vjoN r`iKAw hoieAw hY[ ikauNik ifzweInrW ny ikhw sI ik ifzweIn krdy smyN qoN hI ieh sB ku`J pihlW hI mn ‘c sI[ nvyN AYNQm dw swfw pihlw pRBwvhI isAwxp BirAw Awvy qW ikAw bwq hY[ ie`k Awl-blYk klr skIm dy nwl ieh tr`k


NOVEMBER - december 2017

23


“one of the most significant new trucks in Mack’s 117-year history,” said Dennis Slagle, President of Mack Trucks. “The Anthem combines our latest innovations with more than a century of truck-building know-how and the incredible result is a truck that’s been built for our customers’ business and designed for drivers, all while delivering the power and presence that only a Mack truck can deliver.” The Mack Anthem was introduced a day before this event with much fanfare and enthusiasm, and with good reason. It’s a bold modern classic – big and square-looking, but with an emphasis on aerodynamics. The grille is very structured and tough, with pillars holding the word “Mack” as a bridge span as designers said that was in mind while designing. Our initial impression of the new Anthem, look wise? Wow!!! With an all-black colour scheme, the truck looks menacing, especially if you see it in the rear-view mirrors. It is bold! The front fenders are large and flat. The LED headlights are enclosed in a square. In fact, all the lights, exterior, and interior are LED’s. There are door mounted mirrors and hood-mounted mirrors carefully lined up to create only one point of wind resistance. You can even get them heated if you like. The hood release is in the front – like an old vehicle hood latch. Most of the time, it seems that trucks are just functional, but nowadays, new trucks are designed by a talented team that focuses on every aspect of over the road. After admiring the new Anthem truck, media members were assigned to the fleet, which also included the Pinnacle and Granite. The pre-planned route was simple and was going to take us through various road and driving conditions, the best way to test the trucks. We rolled out of Allenton, PA, one after one, an armada of awesomeness, with occupants of media, CDL drivers, Mack developers and designers, and product managers. The route was going to end in Atlanta, but I was the only driver who was going to end my journey in Greensboro, North Carolina, a 500 mile drive to really test the truck. Like the outside, Anthem’s interior is also bold, reflecting the same lines and design as the exterior. There is no disconnect here at all, as all aspects of the Anthem 24

NOVEMBER - december 2017

vDIAw lgdw hY , ^ws qOor ‘qy jy qusIN ies nUM irAr ivaU iv`c dyKdy ho[ ieh bolf hY[ PrMt PYNfrz v`fy Aqy PlYt hn[ LED hY`flweItw nUM ie`k vrg Skl ‘c r`iKAw igAw hY[ Asl ‘c swrIAW lweItW bwhrI Aqy AMdrUnI LED hn[ ie`Qy for qy l`gy hoey imrr qy hu`f-mwaUNt SISy hn jo hvw dI rok leI hn[ jy qusIN cwhuMdy ho qW aunHW nUM grm kr skdy ho[ hu`f irlIz A`gy hY- ie`k purwxy vwhn dI hu`f lYc vWg[ bhuq vwr ieMj jwpdw hY ik tr`k isrP kMm krdy hn, pr A`j klH nvyN tr`k ie`k lwiek tIm vloN iqAwr kIqy gey hn jo sVk dy hr pihlU ‘qy kyNdirq rihMdy hn[ nvyN AYNQm tr`k dIAW isPqW suxwaux qoN bwAd mIfIAw vwiLAW nUM PlIt v`l ilAWdw igAw ijs ‘c ipnykl Aqy grYint vI Swml sn[ pihlW qoN hI AwXoijq rUt bhuq sDwrx ijhw sI Aqy swnUM auh v`K v`K sVkW fRweIivMg hwlqW rwhIN iljw rhy sn[ jo ik tr`k tYyst krn leI bhuq vDIAw rsqw sI[ bwhr dI qrHW AYNQm dw AMdrlw ih`sw vI mzbuq hY, ijs ‘c swrIAW bwhr vwlIAW cIzW Aqy ifzwien nUM drswieAw igAw hY[ ie`Qy koeI vI sMprk tu`tdw nhIN idsdw sgoN swrIAW cIzW ie`k phylI vWg juVIAW hn[ fYS ‘c bhuq swrIAW siv`cW Aqy gyzW nwl ie`k iekweI ijhI bx jWdI hY, ijhVI quhwnUM ruJweI r`KdI hY[ styAirMg kwlm dy dovW pwisAW qoN bwhr iK`cx leI do mUz AYNtlr nUM ie`k btn pRYs dy nwl fRweIvr ifsply nUM bdilAw jw skdw hY[ fYS iv`c ie`k 5 ieMc fRweIvr ifsply hY Aqy ie`k bdlvW 7 ieMc ienPotymYNt skrIn hY jo tr`kW Aqy sYtylweIt ryfIE jW hor ivSySqwvW leI tomtom nYvIgySn pRdwn kr skdI hY[ stIAirMg vHIl dw hyTlw ih`sw p`Drw hY[ ies q`k jwxw Aqy bwhr inklx sOKw hY[ AglI ivMfSIlf ie`k Aqy do ih`isAW ‘c vI imldI hY[ qusIN AwpxI mrzI Anuswr koeI vI lY skdy ho[ kYbintW vI bhuq vDIAw Aqy mzbUq hn[sIArz v`loN iqAwr kIqIAW AYNQm leI Kws prkwr dIAW sItW 30 ivSyS PIcr Aqy PMkSnw dw myL pyS krdIAW hn[ fRweIvr cMgI qrHW vyK sky, ies leI fYS ifsplyA AYnwlwg Aqy ifzItl ifsply Aqy ieMstrUmYNt pYnl ‘qy gyz vDIAw FMg nwL au`cy kIqy gey hn[ tr`k dI hIitMg vYNtIlISn Aqy eyAr kMfISIinMg kMtrol Aqy AwtomYitk trWSimSn dy iSPt pYf nUM fRweIvr dy nyVy r`iKAw igAw hY[ AYNQm kYb iqMn rUpW ‘c hovygw: idn dw kYb, ie`k 48” dy PlYttop slIpr Aqy ie`k 70 ieMc stYNfA`p slIpr[ ieh swry rUPPyAirMg nwl imlxgy[ 70 ieMc dy mwfl dy AMdrUnI ih`sy ‘c ipCly mwfl dy mukwbly 35% dw vwDw kIqw igAw hY Aqy 6 Pu`t nwloN v`D lMby fRweIvrW leI vI kwPI jgHw hY[ clweI: ieh isrP nvyN AYNQm nUM clwaux dw bhuq vDIAw mOkw hI nhIN sI, sgoN smW sI gRInzbro q`k 500 mIl dy sPr dOrwn, AYNQm dIAW hor vDIAw g`lW vyKx dw vI [fRweIivMg krn leI myrw pihlw mYk AYNQm tr`k 77 kuieMtl dy su`ky vYn lof vwLw sI[ swfy swQI fRweIvr mYks pwvrtRyn qy mwrkIitMg mYnyjr stUA rsOlI ny tr`k dy v`K v`K kMmW bwryy ivsQwr nwL d`isAw[ swnUM vI keI mYk AYm pI ieMjxW bwry g`l krn dw mOkw imilAw[ ijs sbMDI g`l bwAd ‘c krWgy[ ku`J smyN bwAd, ie`k v`Kry mYk AYNQm nUM bdlx dw smW sI[ ie`Qy AsIN vyiKAw bMk bY`f[ ieh vwikAw hI bhuq Arwmdwiek hY[ ies ‘qy lMmw pYx qoN 5 imMt bwAd hI gUVHI nINd Aw jWdI hY[ ies dy slIpr ivMfoz slIpr kMtrol pYnl, rOSnI, lckdwr vrkspys Aqy AweIfl PRI pwvr ny Gr qoN dUr vI KuS Aqy ruJyvyN BirAw smW bxweI r`iKAw[ hu`f dy hyTW ipAw hY tr`k dw idl[ AYm pI 7 jW 8 ieMjx dI qwkq 505 AYc pI q`k hY[ Aqy ieh hY vI v`K v`K qrHW ‘c imlx vwLw AwtomYitk mYnUAl 12- spIf AYm fRweIv tRWsimSn[ ies dy AwpSn vI loV Anuswr AYc fI Aqy trbo kMpwaUNifMg AYplIkySn dy hn[ ifsk jW frMm bRykW dI cox dI shUlq vI hY[ bYnifks ivMgmYn iPaUzn isstm ( siQrqw kMtrol, AnukUl krUz kMtrol, lyn bdlI cyqwvnI)


blend together nicely like a jigsaw puzzle. AYNQm nUM imAwrI bxwauNdI hY[ 70 ieMc slIpr dy nwl 3 PI sdI qyl dI b`cq huMdI hY[ The dash is an ergonomic wrap with lots pr idn smyN ies b`cq dw Anumwn fyF PI sdI lwieAw igAw hY[ of switches and gauges to keep you busy. A`j k`lH AwtomYitk sYktr ‘c ieh Awm hY ik kunYktf vhIklW hI hox[ mYk The driver display can be modified with the vwiLAW ny vI ies nvIN qknIk nUM gLy lwieAw hY[ ies qknIk nwL swrw fYtw quhwfIAW press of a button on one of the two mooseauNglW ‘qy hI huMdw hY ijs nwl tr`k sVk ‘qy kmwl dw c`ldw hY[ ies smyN 60,000 antler stalks popping out of either side of qoN v`D mYk tr`k gwrf fwg kunYkt nwl lYs hn[ jo hux AwDuink eyAr irmot A`pfyt the steering column. There’s a 5-inch driver , pwvrtryn kMponYNt leI A`pfyt kIqy gey hn[ display in the dash and an optional 7-inch jo AsIN rUt ilAw sI auh Arwm Aqy tr`k dI SkqI dI jWc leI TIk sI[ AsIN infotainment screen that can provide you kih skdy hW ik ies dy sPr dI guxv`qw bhuq vDIAw hY[ ieh bhuq hI suDrI hoeI with TomTom Navigation for trucks and hY[ ieh sB ku`J nvIN qknIk satellite radio or other features. The steering swfI pihlI ipt stwp hYgrz taUn ‘c sI[ Aws sI ik rmn ie`k tYNkr vwLw tr`k wheel has a flat bottom – an industry first – clwvygw[mYN ies dy Xog nhIN sI ikauN ik myry koL ie`k tYNkr smyq tr`k clwaux dI designed to allow for easier entry and exit. The front windshield is available as either a one-piece or two-piece design, whichever you prefer. The cabinets are really strong and sturdy. Anthem-exclusive seats developed by Sears Seating give a choice of 30 feature and function combinations. The dash display features analog and digital displays, and gauges on the instrument panel have been Because You Believe the Canadian Trucking Industry positioned higher for better driver visibility. The truck’s Enough to purchase Your Own Truck. heating, ventilation and air We Believe in You and Your Success. conditioning controls and the automatic transmission’s shift pad have been relocated closer to the driver. The Anthem cab will offer three variations: a day cab, a 48-inch flat-top sleeper, and a 70-inch stand-up sleeper. All of For Canada - Only For USA - Fast Carded them will be available with a Owner Operators Teams. Owner Operator Teams. roof fairing. The 70-inch model offers a 35% gain in interior Based in: Montreal, Toronto, Based in: Toronto, Winnipeg, volume versus previous models Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver and allows room for drivers Vancouver more than 6 feet tall to stand straight up behind the front seat. Succeed With Your Truck Investment and Choice of Carrier. Behind the Wheel Succeed With Quik X Transportation. There was no doubt that the drive was going to be a great WE OFFER: ALL WE REQUEST FROM YOU: experience. It was nice to have • 20,000 plus team miles on a monthly • 2009 vehicle model or newer. the opportunity to test drive average. not only the new Anthem, but a • 2 years tractor trailer driving • Fulltime work. variety of other configurations experience. during our 500 mile stretch to • Vehicle Plates and Insurance Paid For. • Clean driver, CVOR and criminal Greensboro, NC. records. • Fuel Sur Charge per Mile. My first truck to drive was • Fuel Purchase Savings per Litre. the Mack Anthem with a dry van • Bonuses for Tri-Axle, Mountains and load of 77K gross. Our co-pilot, more… Mack Powertrain Marketing Manager Stu Russoli, explained in detail about the various functions of the truck and we had sgallant@quikx.com www.quikx.com the chance to discuss the various Mack MP engines, which we’ll

NOW HIRING Owner Operators

Contact: Shawn 1 866 234 6167 I NOVEMBER - december 2017

25


talk about later. After some time, it was time to switch to a different Mack Anthem configuration, where we experienced the bunk bed. It really is very comfortable that anyone could fall into a deep sleep in about 5 minutes. The sleeper windows, sleeper control panel, lighting, flexible workspace and Idle-free power keeps the occupant happy and productive while away from home. Under the hood lies the heart of the truck. An MP 7 or 8 engine with horsepower ranging up to 505 hp and the automated manual 12-speed mDrive transmission comes in a variety of configurations, including an HD or turbo compounding option, depending on the application. There is the option of disc or drum brakes. The Bendix Wingman Fusion system comes standard with the Anthem (stability control, adaptive cruise control, lane departure warning). Fuel economy is projected to be a 3 percent improvement with the 70-inch sleeper, 1.5 percent improvement with the day cab. As with the automotive sector, connected vehicles are the norm these days, and the Mack family of trucks has embraced the technology that puts data at your fingertips and keeps your truck on the road. More than 60,000 Mack trucks are currently equipped with Guard Dog Connect, which now offers Mack Over the Air remote updates, updated software for powertrain components and revised vehicle parameters for duty cycle optimization. The route we took provided ample opportunity to test the comfort and power of the truck. We can say that ride quality is quite good, much improved, thanks to new technology, materials, and advancements in the body, engine, transmission and suspension. Our first pit stop was in Hagerstown, MD. At this location, Raman was supposed to start driving with a tanker, but was not able to because I didn’t have a tanker endorsement. Regardless, we enjoyed riding with one of veteran workers and a driver of the plant itself. We took advantage of Rama not driving and examined the front dash. We took a good look at Digital-Analog gauges and the Mack Co-Pilot 5” full-color display, which provides enhanced visibility and simpler navigation without any distractions. The next pit-stop came and we eyed the gravel truck, but unfortunately got assigned to a different Anthem. At this point, our co-driver was Jonathan Randall, Senior Vice President of sales for Greensboro, NC. As Rama started driving to our next

26

NOVEMBER - december 2017

AYNforsmYNt nhIN sI[ pr iPr vI AsIN ies sPr dw AnMd mwixAw ikauN ik ienHW AnuBvI kwimAW qoN ibnw plWt dw ie`k fRweIvr vI sI[ jdoN ik mYN Aqy rmn ies nUM clw nhIN rhy sW qW AsIN dovW ny ies dy PRMt fYS dI cY`k A`p kIqI[ AsIN ifjItl- AYnwlwg gyjW Aqy mYks ko pwielt 5” dI Pu`l klr- ifsplyA nUM pUrI qrHW GoiKAw[ ijs qoN pqw l`gw ik ies nwL bhuq vDIAw ivKweI idMdw hY Aqy ies dI nyvIgySn vI iDAwn htwaux vwLIAW cIzW qoN vgYr bhuq sDwrx hY[

Aglw ip`t stwp AwieAw Aqy AsIN bjrI dy tr`k nUM A`KoN proKy kr ilAw[ qy lY ilAw ie`k hor AYNQm[swfw sih cwlk sI gRInzbro ‘c kMm krdw, sylz dw sInIAr vweIs pRYzIfYNt jonwQn rYNfl[ijvyN hI rmn ny AglI mMizl vD fRweIv krnw SurU kIqw qW AsIN nwL hI 19 cYnl ‘qy sI bI ryfIE cwlU kr ilAw[tr`ikMg kimauntI v`loN Awm qOr ‘qy ieh hI PRIkuAYNsI vrqI jWdI hY[ AsIN cwr phIAw tr`k cwlkW v`loN v`K v`K qrHW dIAW itpxIAW vI suxIAW, jo ik nvyN mYk tr`kW bwry idMdy hI rihMdy hn[ jdoN AsIN rYPyn dy ‘lvz tr`k stOp’ ‘qy gey qW AsIN AwpxIAW l`qW is`DIAW krn dI iqAwrI krI bYTy sW[nwL hI iqAwrI sI dupihr dw Kwxw Kwx dI[ ies smyN mYk tr`k nUM vyKx vwLy vI auqwvly sn[ hr iksy dI psMd AwpxI AwpxI sI[ hY`f trinMg lIf tr`k qoN ibnw blYk fOg, 48” dy PlYptOp slIpr ijs dy ip`Cy sI ie`k PlYtbY`f[ieh swry 10 v`Kry v`Kry sn[ieh iviBnqw vI shI sumyl dI sI[ jdoN ieh 2018 dI pihlI iqmwhI ‘c auqpwdn SurU krygw qW AYNQm, AYksl-bYk ipnykl nUM bdl dyvygw[ hux Awrfr dyx dw smW SurU ho igAw hY[ AsIN pihly idn hI vyiKAw ik bhuq swrI pu`Cig`C qoN ibnw Awrfr vI id`qy jw rhy sn[ ies tr`k dw mksd hY mYk dI 8 klws dI mwrikt SyAr nUM vDwaux ‘c mdd krnw[


destination, we turned on our CB radio to channel 19, the commonly used frequency by the trucking community. We heard various comments from four-wheelers truck drivers talking about the new Mack Trucks that they saw over roads, which was our armada! By the time we pulled into the Love’s Truck Stop in Raphine, VA, we were ready to stretch our legs and grab a quick lunch as the Mack trucks were stormed by drivers eager to get a closer look at them. Each one was somebody’s favorite. From the headturning lead truck, “Black Dog,” to the 48inch flattop sleeper pulling a flatbed, all 10 were different, a real mix and matchup. We spent the rest of the afternoon riding and driving in the Anthem, pulling a 53-inch van with a turbo compounding MP8/445hp, 1860 lb-ft torque. We were grossing around 77,500. In economy mode, we didn’t set the world on fire going up the hills, but in performance mode, we made better time on the hills while sacrificing a little bit of fuel economy. The Anthem will replace the axle-back Pinnacle when it begins production in the first quarter of 2018. Order books are open now, and the first day saw a record number of orders and inquiries on the books. This truck is intended to help Mack increase their Class 8 market share.

AsIN bwkI dupihr AYNQm nUM clwaux jW ies ‘c sPr krn ‘c guzwrI[ ies smyN ie`k trbo kMpwaUNifMg AYm pI 8/445 AYc pI, 1860 AYl bI PIt tork nwL 53 ieMc dI vYn iK`cI[ ieh swrw Bwr qkrIbn 77,500 sI[ iekOnmI mof ‘c vI phwVIAW cVHn ‘c bhuqI muSikl nhIN AweI[ pr prPOrmYNs mof ‘c qyl qW zrUr QoVHw izAwdw l`gw pr smW bhuq vDIAw bIiqAw[ jdoN ieh 2018 dI pihlI iqmwhI ‘c auqpwdn SurU krygw qW AYNQm, AYksl-bYk ipnywkl nUM bdl dyvygw[ hux Awrfr dyx dw smW SurU ho

igAw hY[ AsIN pihly idn hI vyiKAw ik bhuq swrI pu`Cig`C qoN ibnw Awrfr vI id`qy jw rhy sn[ ies tr`k dw mksd hY mYk dI 8 klws dI mwrikt SyAr nUM vDwaux ‘c mdd krnw[

NAFTA Third Round Complete

T

he third round of negotiations of the North American Free Trade Agreement has come to an end. United States Trade Representative Robert Lighthizer said he joins with Minister Freeland of Canada and Secretary Guajardo of Mexico in welcoming the progress that was made to this point. “I also join them in thanking the six or seven hundred people from our three governments who have been working on this issue. And I think it’s important for everyone to realize just how big this is. This is hundreds and hundreds of pages of very technical, technical work that covers almost the entirety of all of our economies, in one way or another. And there are six or seven hundred people working weekends and very long hours to get to where we are, and they are dedicated to continuing until we get to the end of the process,” Lighthizer stated. He says the three countries have now closed the chapter on Small- and Medium- sized Enterprises, saying these businesses are the engines that drive each of our economies. Lighthizer adds that “Additionally, significant progress continues to be made in numerous other areas, including competition policy, digital trade, State Owned Enterprises, sanitary and phytosanitary measures, customs, and telecommunications.” However, he cautions that there is an enormous amount of work to be done, including on some very difficult and contentious issues. The negotiations are continuing at an unprecedented pace, and the United States looks forward to hosting the next round in Washington, DC in about two weeks.

The American Trucking Associations strongly weighed in on their position regarding the Mexican truck program. Chief Economist and Senior Vice President Robert Costello stated in a Sept. 29 letter to Lighthizer that the trucking lobby supports the Mexican truck program because it has helped reduce congestion at U.S.-Mexico ports of entry. “Congestion increases without NAFTA’s trucking provisions because trailers often return empty after delivering freight across the border,” he wrote. “Sometimes ‘Bobtails’ (tractors without trailers) deliver a trailer only one-way across the border and return solo; and, bobtails and empties are also required to be inspected at the port of entry just like loaded trailers. “The additional unnecessary equipment increases congestion, delays, ‘overhandling’ of shipments, costs, and the potential for lost and damaged freight,” he added. “As the industry looks well into the future, this provision will be more important as trade increases. It would be shortsighted to end the program now,” Costello said. Some organizations do oppose the program, such as the International Brotherhood of Teamsters, who have written to Lighthizer saying “notoriously dangerous” Mexican trucks should be prevented from “driving anywhere on U.S. highways.” In June, the Ninth Circuit Court of Appeals ruled that FMCSA has the ultimate authority to determine whether to continue the program. NOVEMBER - december 2017

27


CB Radios Still a Great Safety Tool for Truckers By RoadPro- Family of Brands

J

oe Graham did what any responsible trucker would do when he saw the accident. But no one listened. Graham was on I-90 near Erie, Pa., on Jan. 13, 2016, when he saw the beginnings of a pileup in the eastbound lanes. He got on his CB radio and tried to warn truckers approaching the accident. “I yelled on that CB for 32 miles. Anytime I saw a truck, I tried to warn them. And nobody answered,” Graham recounted in a Facebook video.

The accident eventually grew to involve 85 vehicles, including 12 trucks. More than 18 people were taken to hospitals and the highway was closed for nearly six hours. Graham, who hauls chemicals, said some of the trucks might have avoided the pileup if they’d had their CB radios on. “It’s very disheartening to realize I did everything I could to warn those guys they were coming up on a wreck. I yelled on the CB and yelled on the CB, just trying to get people to answer me. Thirty-two miles, no answers, no answers,” he said. CB radios might be old technology, might be noisy, might 28

NOVEMBER - december 2017

be abused by people who just want to hear themselves talk, but they’re still a valuable safety tool. Nothing else allows truckers to communicate as quickly with nearby colleagues. “Over the years, the need (for a CB) has diminished somewhat due to technology, but the need will never completely go away. It’s a perfect way to get instant updates on traffic, weather, parking, and directions to a customer, in some instances,” said Thomas Miller, a member of the RoadPro Pro Driver Council. “I have benefited numerous times from having a CB, from icy road alerts to traffic crashes up ahead and backedup traffic. The one I remember the most was having a flat tire on my trailer. It was an inside tire and I couldn’t see it. If I hadn’t been told by another driver, it could have blown my other tire, causing it to shred and throw debris everywhere. Just one of the many examples,” Miller said. Fellow Pro Driver Council member Libby Clayton said she uses her CB to get information about traffic jams and warn other drivers about accidents. “I had an accident happen right in front of me. As I was pulling over, I called 911. Then I got on the CB to warn those behind me,” she said. Veteran driver Henry Albert said truckers who abandoned their CBs years ago because the airwaves were clogged with unwelcome chatter will find them much clearer – and cleaner – now that it’s no longer a fad. “It’s much better today than it’s been in a long time,” he said. “The CB is a great safety tool, especially Channel 19. Every trucker should have one.” Take it from the truckers who know. CBs are a must-have on the road.


THANK YOU FOR KEEPING NORTH AMERICAN BUSINESS MOVING.

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂ ੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

FREIGHTLINER TRUCKS AND ITS DEALER NETWORK WANT TO THANK THE SOUTH ASIAN CANADIAN COMMUNITY for your dedication to the trucking industry. We invite you to visit one of our more than 300 full-service dealership and see our wide selection of trucks featuring exceptional fuel efficiency, connectivity, safety, quality, uptime, and driver experience. Come see how we can help you maximize your profitability.

PRytlweInr tr¤ks Aqy ausdw fIlr nytvrk swaUQ eySIAn kYnyifAn smudwie dw tr¤ikµg audXog pRqI aunHW dy smrQn leI Dµnvwd krdw hY[ AsIN quhwnUM 300 qoN v`D pUrn syvwvW vwlIAW fILriSpW ‘coN iksy ie`k iv`c Awaux leI s`dw idMdy hW Aqy byimswl eINDn kuSlqw, izAwdw kwrj kuSlqw, sMXojkqw, sur`iKAw, kuAwiltI, vDyry kMm krn dw smW, Aqy frwievr qzrby vwly tr`kW dI swfI ivAwpk cox nUM vyKo[ AwE vyKo ik AsIN iks qrHwN qUhwnUM AwpxI n&w kmwaux dI smr`Qw nUM AiDkqm bxwaux iv`c m`dd kr skdy hW[

TO FIND A FREIGHTLINER DEALER NEAR YOU, VISIT FREIGHTLINER.COM/DEALERS. ਆਪਣਰੇ ਨਰੇ ੜਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ ਰੇਟਲਾਈਨਰ ਡੀਲਰ ਲੱਭਣ ਲਈ, freightliner.com/Dealers ਤਰੇ ਜਾਓ

Competitive financing available through Daimler Truck Financial. For the Freightliner Trucks dealer nearest you, call 1-800-FTL-HELP. FTL/MC-A-1448. Specifications are subject to change without notice. Copyright © 2017 Daimler Trucks North America LLC. All rights reserved. Freightliner Trucks is a division of Daimler Trucks North America LLC, a Daimler company.

NOVEMBER - december 2017

29


Ontario Creates a Zero Tolerance for Commercial Driver Impairment

T

he Ontario Ministry of Transportation announced plans to beef up the penalties for driving impaired. A proposal introduced Sept. 18 would create a “zero tolerance” standard for commercial drivers who are found to be operating their vehicles under the influence of drugs and/or alcohol. If approved by Queen’s Park, truckers found to be driving under the influence would face a three-day suspension and a proposed fine of $250 for the first offence. The fine amount escalates in $100 increments for subsequent offences, capping out at $450 for the third offence and beyond. The penalties may be levied against those who refuse to perform a roadside sobriety test. According to representatives of the Ministry of Transportation, Ontario currently has no “zero tolerance rules” for commercial drivers. Existing impaired driving sanctions would still apply. The escalating fines provision would apply to all impaired driving sanctions. The proposed legislation is expected to be introduced as a bill later this fall. “There is no excuse for impaired driving — whether it is due to drugs or alcohol,” Ontario Premier Kathleen Wynne said in a

30

NOVEMBER - december 2017

statement. “It is unacceptable, dangerous and the consequences can be tragic and life-changing. Our zero tolerance policies for the highest-risk drivers are about keeping Ontario’s roads safe and protecting people across the province.” The proposal also includes increasing the suspension times for young drivers found operating under the influence, and would impose the same monetary penalties for a first, second and third offence. The sanctions come ahead of Canada’s legalization of recreational marijuana, which takes place nationwide next July. The Ontario Trucking Association issued a statement in conjunction with Ministry’s tough proposal saying it “applauds” the proposal. “For the last 20 years it has been an industry standard for companies to take proactive steps to ensure drivers are fit for duty and not operating under the influence of alcohol or other drugs,” OTA president Stephen Laskowski said in the news release. “With the legalization of marijuana, we believe governments need to send employers a clear message of what is expected in the transportation sector when it comes to safety sensitive positions,” he said.


NAFTA in Jeopardy?

sVk ‘qy Gr vrgw Arwm

C

hief U.S. negotiator John Melle has laid the Trump administration’s most aggressive NAFTA demands to date on the table. It appears after several rounds of benign negotiations the trade agreement may be in jeopardy. The fourth round of negotiations comes to an end with tensions rising after the U.S. presented proposals that could be impossible for Canada and Mexico to go along with. U.S. industry representatives and Congress, meanwhile, are becoming vocal about preserving the regional trade ties built over the years as they sense the discussions could be in trouble. NAFTA’s fate may now hang on how flexible the U.S. is about its demands heading into the fifth round of talks, scheduled for Mexico City around the first week of November. While the parties had wanted to reach a deal by December, officials familiar with the negotiations say the talks are likely to drag on for months. Hanging over negotiations are Donald Trump’s regular threats to walk away. One official familiar with the proceedings, who wasn’t authorized to speak publicly, said on Oct. 15 that it seems more likely Trump will give the mandatory six months’ notice required to leave NAFTA, though not necessarily end up backing out. Others were less sure. “He’s unpredictable, so I don’t know,” said Stephen Moore, a senior economic adviser during Trump’s campaign and chief economist at the Heritage Foundation. “I do feel, though, that his bark has been worse than his bite on trade. That doesn’t mean that he’s retreating. But I think we’re going to see a NAFTA 2.0 that will find areas that will give the U.S. even greater benefits, while protecting American workers.” Mexico has signalled that it won’t negotiate during the sixmonth window if Trump announces he’ll walk away, and it’s unclear what the next steps would be were that to happen. Congress and others are vowing legal and political fights if the president tries to pull out.

Qrmo ikMg dI AglI pIVHI APU nwl, ibnw vwDU Krcy slIpr kYb ‘c h`doN v`D in~G Aqy TMF imldI hY[

grm kro tRYktr... GtwE Awpxy Krcy

ESPAR Heaters dI AYnrjI syivMg lweIn, keI kMmW ‘c vrqoN leI bxI hoeI hY[

• Cab Pre-Heat – ie`k in~G vwlw kYb qy slIpr hY ijhVw ieMjx nUM byloVw nhIN clwauNdw[ • Engine Pre-Heat – ie`k sur`iKAq, BrosyXog kolf vYdr stwritMg hY[ • No Electrical Pug-Ins

tylgyts

ieikauiepmYNt bYtrIAW

pwvr

fRweIvr leI Arwmdyh

NOVEMBER - december 2017

prbMDn dy vDIAw h`l

31


Great Dane Highlights Foodservice Innovations at IFDA Conference

A

t the 2017 International Foodservice Distributors Association (IFDA) Distribution Solutions Conference, Great Dane will showcase several innovative products designed for temperature-sensitive deliveries. Conference attendees can visit Booth #239 to view an Everest refrigerated trailer and an Alpine refrigerated truck body both featuring Great Dane’s exclusive ThermoGuard liner with Microban® broadspectrum antimicrobial protection that helps fight bacteria growth,

stains and odors for the entire life of the trailer or truck body. “Great Dane is proud to be the only manufacturer to offer antimicrobial protection in its liners,” said Brandie Fuller, Great Dane’s vice president of Marketing. “The addition of Microban as standard in our exclusive ThermoGuard and PunctureGuard liners provides our customers with products that will better prepare them to meet the more stringent standards of the Food Safety Modernization Act (FSMA).” Among the items on display at Great Dane’s booth are:

A 48’ Everest Multi-Temp Refrigerated Trailer featuring several innovative safety features, including ThermoGuard lining with Microban antimicrobial protection. It also has Great Dane’s exclusive ReverseAlert 4-in-1 backup alarm system featuring Grote’s integrated lamp that combines stop/tail/turn and backup functions into one industry-standard size lamp. Another safety feature on this reefer is Great Dane’s new RIG30 rear impact guard, which received the Insurance Institute for Highway Safety’s (IIHS) TOUGHGUARD award that recognizes rear underride guards that are designed to help prevent a range of deadly underride crashes. High output LED strip lighting is featured in the cove molding of the Everest to provide more uniform lighting coverage, resulting in fewer shadows and greater freedom in the placement of bulkheads and remote evaporators. Finally, this reefer has a 1.32” heavy-duty concentrated reefer cargo flat aluminum floor with a Safety-Grip surface. Rated at 20,000 pounds, this is the highest forklift-rated floor in the industry. A 24’6” Alpine Refrigerated Truck Body featuring Great Dane’s ThermoGuard liner enhanced with Microban antimicrobial protection. Great Dane also partnered with lightweight metals engineers from Arconic to develop a prototype lightweight, aluminum rear frame design for the Alpine. This frame provides a 45-percent weight savings over the former stainless steel design. This sheet-and-post truck body also features a side door with Great Dane’s unique blade lock design that exerts constant pressure along the full height of the door to prevent air loss around the total perimeter. Other features on this Alpine include a 1.32” aluminum reefer cargo Safety-Grip floor, two rows of full-length horizontal logistics track and a Grote interior motion sensor dome light. It is mounted on a Hino 268 chassis.

Why pay more to get the same results?

Challen ge the Status Quo!

Affordable refrigeration alternative for the Small to Medium Business! • Proven Grade Materials and Technology • • Nation Wide Coverage • • Increase your Profitability! •

“We Help People”

CALGARY 403-279-3633

32

info@polarmobility.com

EDMONTON 780-465-5068

NOVEMBER - december 2017

www.polarmobility.com

RED DEER 403-340-3166


Operation Black and Blue Wraps Up Active Demonstrations

knyfw dy #1 jMgwl qoN bcwaux vwLy lubrIkYNt dI vrqoN krky Awpxy tr`k nUM bcwE

President Abraham Lincoln created the Emancipation Proclamation for the purpose to change the federal legal status of more than 3 million enslaved people. The irony is that there are 3.5 million truck drivers that the U.S. relies on to keep our country prosperous. Nearly half of them are living out of their trucks for the majority of their career. Today we are fighting to keep federal regulations from treating us as if we are owned like slaves. Not just for truck drivers but for the rights of all Americans.” These are the words of Operation Black and Blue, a trucking advocacy group against government overreach. The group held a protest in Washington D.C. this week, wrapping up today. The protest rally was held at the Ellipse, just a few blocks from the White House. The group hasn’t released information regarding the number of protesters in attendance, but pictures on their Facebook page show a light turnout. However, Facebook comments from fellow truckers do show strong support for their mission. Truckers who couldn’t attend in person were asked to shut down their rig and not drive this week, and some claim to have done so. Here are some of the supportive comments from their Facebook page: “I say we keep going until the whole country feels it. Most people have no idea how important we are to all of their necessities.” “Thank you to all , men and women standing tall for all of us that can’t be there, I Stand with you all Proudly !!” “I shut down from today till 8th Oct. Hope for good” There were far fewer negative comments written, and most of those were related to the lack of news coverage and number of protesters. Operation Black and Blue says they aren’t against any regulations that they deem reasonable and hold merit, such as Haz-Mat regulations or load securement regulations. However, they say they are arguing against the forced use of ELD’s and forced Hours of Service regulations. The group is also against speed limiters. “Why? Because these issues are ineffectual for the purpose of creating safer travel conditions on America’s roads and they violate our rights as American citizens,” the group states.

ielYktRIkl purizAW nUM bcwE

hyTly ih`sy dI pUrI sur`iKAw

clx vwly pwrts nMU lubrIkyt kro

ies sbMDI www.krown.com qy jw ky vDyry jwxkwrI pRwpq kro ik krown quhwfy tr`k dw iks qrWH bcwA kr skdw hY ®

NOVEMBER - december 2017

33


A First-Timer’s Guide to Buying a CB Radio By RoadPro- Family of Brands

T

oday’s young drivers were born well after the CB radio’s heyday in the 1970s. Drivers too young to remember “Convoy” and BJ and the Bear might be surprised to find that CB radios can still be found in most cabs. While they have been supplemented by cellphones and GPS, the CB radio still does things the other devices can’t and veteran truckers, while they don’t rely on it as much as they used to, know it’s still important for safety. But how should a driver who’s never owned (or even used) a CB know what to buy? The radios look similar and share many features, but prices can range from $50 to $200 or more. We asked an expert – Gary Hill, category manager for CB accessories brands at RoadPro Family of Brands, which manufactures and distributes CBs and accessories. It’s important to know that a complete CB package comprises four parts: the radio, mic, antenna and the coaxial cable connecting the antenna and radio. All four need to work together to achieve maximum performance. To make it more complicated, the four are often sold separately. Radio The CB radio is that rare piece of electronic technology that has largely remained unchanged for decades. In fact, the last major change came in 1977 when the FCC increased the number of bands to 40 from 23. Most of the changes since have been cosmetic (LED-lit displays) or supplemental (Bluetooth and smartphone compatibility). Look for reputable manufacturers like RoadKing, Cobra and Uniden. Avoid the cheapest entry-level units because the professional driver will want the additional features that come with professional models. Ask veteran drivers what models they like, which features they use and shop accordingly. Mic Virtually every CB radio comes with a handheld mic. And most of those standard mics are discarded because professional drivers upgrade to higher-quality ones, said Hill. Companies like Astatic and RoadKing make noise-canceling mics that offer much better sound quality than factory-issued ones, he said. Drivers often keep a second mic in the cab in case 34

NOVEMBER - december 2017

the first one breaks. Cable It’s tempting to save money by buying a cheap cable but that would be a mistake, Hill said. A cable with insufficient shielding will cause loss of signal through leakage and external interference. Look for cable that is 97% shielded. There are three types: • RG-58 – For single antenna installations and for jumper wires between the radio and a test meter • RG-59 – For dual antenna installations only • RG-8X or Mini-8 – For single antenna installations or as a jumper between pieces of equipment The length of the cable is important as well, Hill said. While it might seem logical to use as short a length as possible, in this case, longer is better. For complicated electronics reasons, an 18-foot cable is best, even it’s longer than needed. While it is tempting to roll up the excess into a bundle, that can cause interference. It’s better to unspool the length as much as possible in the cab while making sure it doesn’t get tangled in anything. Antenna Antennas come in a variety of types and designs by materials, length and location of the coil, which can be base-mounted, midmounted or top-loaded. Each type has advantages and disadvantages. Whichever type you use, make sure the coil is above the top of the truck for optimal performance (but low enough to clear underpasses and trees). Antennas can range from under a foot tall to 10-foot whips. They can be mounted on side mirrors, roofs, bumpers and elsewhere. Some newer truck models even have antennas built into the cab frames.


Keep them clean of dirt, oil, snow and ice and check the sheathing for nicks or holes.

Tuning Once all the parts are in place, it’s time to tune the system. Tuning can make the difference between sending a clear signal four to five miles and not being able to reach a truck a half-mile ahead of you.

RoadKing and other brands have built-in SWR (Standing Wave Ratio) meters which make it easy to tune radios and antenna to each other. Buy an SWR meter if it’s not built into the radio. Drivers should tune before every trip and certainly if they’re moving their outfit to a different truck. The SWR measures the amount of power being transmitted through the antenna, which determines how far the signal travels. Using the SWR meter as a gauge, incrementally lengthen or shorten the antenna until it is performing at maximum efficiency. (Detailed instructions can be found in the manual). Price and Longevity How much should a driver expect to pay for a good system and how long will it last? Hill estimated the price of a pro-quality system at $220 to $250 ($100 for the radio and $50 apiece for the other components). Look for sales and rebates. Lifespan varies by components, Hill said. The radio and cable can easily last 10 years or longer and a mic should be good for four to five years. Antennas aren’t so lucky. A low branch or ice buildup can destroy an antenna. The more a truck is driven, the shorter the antenna’s lifespan. Expect to replace them every few years. Once in place, a CB radio system will give drivers the additional safety measure they need on the job, Hill said. “Most veteran drivers still rely on CBs,” Hill said. “They know how important they are to safety.”

COMMITTED TO KEEPING

CANADA MOVING WITH MORE

DIGITAL & MOBILE RESOURCES

THE LUBER-FINER DIGITAL ADVANTAGE

ENGLISH, FRENCH CANADIAN & PUNJABI WEBSITES

EASY & CONVENIENT MOBILE APP

CROSS-REFERENCE TOOL

DISTRIBUTOR LOCATOR

SEARCHABLE PARTS CATALOG

LUBER-FINER UNIVERSITY

LEARN MORE AT LUBER-FINER.CA

NOVEMBER - december 2017

35


C.A.T. Acquires SLH

C

.A.T. announced Sept. 29 the tripling of its fleet size with the acquisition of Kingston, Ontario-based SLH Transport. “We have been looking for an opportunity like this since the acquisition of Group Express Groupex Inc. in Alexandria this past January,” said Daniel Goyotte, president of C.A.T. Holding. “The purchase of the assets of SLH fits our model well and gives us an enormous boost in capacity and coverage for North American markets.” The company plans to continue operating SLH under its existing brand and organizational structure. Current SLH president Paul Cooper will remain at the helm, reporting to Goyette, the company announced. It says the consolidation of equipment and human resources provides employees with greater job security, while tripling C.A.T.’s capacity. SLH was previously owned by Sears Canada, which filed for creditor protection in June. “SLH employees can now breathe a sigh of relief that the very stable C.A.T. Holding has taken ownership of the assets and will

O

continue to serve customers with the seasoned team employed by SLH. C.A.T. and SLH have many customers in common which will make for a smooth transition to the larger and more capable entity,” the company said in a statement. “We would like to thank all of the dedicated employees at SLH for their continued hard work through these recent times of turbulence. We wish you all great success in our future together with what we think will be an extremely strong union of two highly service orientated and focused companies,” Goyette and Cooper said in a joint statement.

Oregon Raising Speed Limit A report from Portland State University states new technologies, such as lanedeparture warning, are improving safety. In addition, radar speed signs remind truck drivers to reduce speeds through work zones. Specifically, the change covers Interstate 5 south of Portland, other than urban areas; Interstate 205 from the junction of I-5 to West Linn; and Interstate 84 from Troutdale to The Dalles. In passenger vehicle news, the Transportation Commission lowered the limit for passenger vehicles on I-5 near Roseburg to 60 mph from 65. The truck speed limit in this area will remain 55 mph.

regon will be increasing the speed limit for trucks after their Transportation Commission voted to do so on portions of several interstate highways, bumping the speed limit to 60 mph from 55 mph. The new limit is expected to go into effect before the end of the year and applies to roads where the passenger vehicle speed limit is 65 mph. Oregon is one of seven states that does not have the same speed limits on interstate highways. According to data, truckers were averaging 60 mph on these roads and officials say raising the limit will help improve overall traffic flow.

Affordable refrigeration alternatives for the Small to Medium Business! Proven Grade Materials and Technology Nation-Wide Coverage Increase your Profitability!

CALGARY - 403-279-3633 info@polarmobility.com 36

MONTREAL - 514-303-3434 info@climatrans.com

NOVEMBER - december 2017

TORONTO - 905-362-2112 info@xtcc.ca


Opioid Testing for Transportation Workers

T

he Trump administration is finalizing a proposal to proposed rule making signalling that it would adopt the Health and require opioid testing for certain transportation workers. Human Services guidelines on opioids. Comments on the proposal The rule would affect railroad engineers, pilots, air were due six months ago. traffic controllers, truck drivers and other employees who are subject to federal drug and alcohol testing regulations. Transportation Secretary Elaine Chao has stated the proposed rule is “undergoing final review.” The Department of Transportation has also ordered a study on substance abuse in the transportation sector, she added. “Safety is the Department of Transportation’s top priority, and we are committed to working with Congress and other federal departments to combat opioid abuse,” Chao wrote. Currently, the Department of Transportation only administers a fivepanel drug test, which includes marijuana, cocaine and PCP, for safety-sensitive transportation workers. Opioid abuse has skyrocketed throughout the country in recent years and has received significant media attention. “We are in the midst of a prescription opioid crisis in America,” Democrats on the House Transportation and Infrastructure Committee wrote in a letter to Chao on Tuesday. “In 2016 alone, it is estimated that 11.8 million Americans engaged in opioid misuse.” “Transportation workers are not immune to this crisis,” the lawmakers said. Two maintenance workers who were struck and killed by an Amtrak train last year while working on the track tested positive for cocaine and oxycodone. In response to the problem, the Department of Health and Human Services updated its mandatory guidelines in January for Federal Workplace Drug Testing Programs and allowed the Department of Transportation to add four prescription opioids to its drug-test panel: hydrocodone, hydromorphone, SEPTEMBER 2017 50 • OVER THE ROAD oxymorphone and oxycodone. The DOT then issued a notice of NOVEMBER - december 2017

37


Allison Transmission Fuel Economy Technology

A

llison Transmission announced availability of its latest fuel economy technology for its 1000 Series and 2000 Series. Referred to as xFE, designating extra fuel economy, the fully automatic bus and truck transmissions have demonstrated improvements up to 7%, according to the company. “Other than our electric hybrid products, xFE models represent the very best fuel economy technology we offer,” said John Coll, senior vice president of global marketing, sales and service for Allison Transmission. “Our goal with this expansion of the xFE portfolio is to also now achieve the best fuel economy from an automatic transmission in smaller, medium-duty buses and trucks.” The 1000 Series and 2000 Series xFE transmissions have the same space claim and ratings as current models, but incorporate a redesigned torque converter damper coupled with the FuelSense 2.0 Max package. The damper Expansion Tank Volvo 08-15, OE# 21846997, RTVO103 $299.00 enables first range lock up, delivering Expansion Tank Kenworth 08-15, OE# N53446001, RTKE101 $279.00 more lock up operation and operating at lower engine speeds in higher ranges to further improve fuel economy, the company added. All xFE transmissions are compatible with alternative fuel engines.

www.chtp.ca 38

NOVEMBER - december 2017

“The new design works to achieve enhanced fuel economy in start-stop dense, low average speed duty cycles,” said Coll. “Transit and city buses are the ideal candidates for this technology and that’s why we’ve remained focused on those applications.” First announced in 2015, xFE transmissions were exclusively available in the 3000 Series for bus applications. The new models represent the first expansion of the xFE portfolio and come standard with FuelSense 2.0.


Oregon Gets Tougher on Distracted Driving

A

new distracted driving law in Oregon builds on an existing ban against using cellphones while driving to include all electronic mobile devices, effective Oct. 1. Drivers who talk on the phone are more than four times, and those who text are more than 23 times, more likely to have a crash, according to a report by the Oregon Department of Transportation’s Distracted Driving Task Force. Violators face a fine of $130 to $1,000 for their first offense, $220 to $2,500 for their second offense, and a Class B misdemeanor conviction with a minimum fine of $2,000 and up to six months in jail for their third offense. First-time offenders can avoid the fine by taking a distracted driving avoidance course, but the violation will remain on their record. There are a few limited exceptions to the ban, and none of them apply to drivers younger than 18. They are: • Hands-free devices: Hands-free or built-in devices activated by voice command or activated while off the road are exempt from the ban. Drivers also may talk on the phone while driving, if the phone is set to speaker mode and is not in their hand, said Lt. Timothy Tannenbaum of the Washington County Sheriff’s Office. “You can have a conversation while it’s on your dashboard, or on the seat next to you, as long as you’re not having to type in numbers or manipulate the phone,” he said. Drivers are allowed a single touch or swipe of a screen or button to activate or deactivate a device or function. This is the exception that allows drivers to answer a phone call, or start a navigation map. It also is meant to allow Uber and Lyft drivers to respond to calls for service. • Parked: If one swipe was inadequate to find a desired destination, a driver could, under the law, pull over on the side of the road or in a parking space and legally use their electronic mobile device to, say, type in an address. But don’t try to do it at a stop sign or stop light. You could get a ticket. • Emergencies: Drivers who are experiencing a medical emergency and have no passengers may use a mobile electronic device to summon help. • Truck and bus drivers: The law makes exceptions to the regulations for truck and bus drivers, who cannot be cited provided they are abiding by federal rules for commercial driver’s licensees. • Radio traffic: CB users, bus drivers, utility and truck drivers may use a two-way radio only for employment purposes. • Emergency responders: Police, paramedics and firefighters may use electronic mobile devices when responding to an emergency call. The stricter law was a response to an incident involving a driver who was stopped because a trooper reportedly saw the glow of a cellphone illuminate her as she drove. The Oregon Court of Appeals ruled the trooper had no probable cause to stop her, because using a cellphone wasn’t against the law. It was only illegal to use a cellphone to talk or text. House Bill 2597 “makes the law compliant with the intent,” Tannenbaum said. “The intent was to get phones out of people’s hands. It’s not hard to tell who is manipulating a phone. Surfing the Internet or checking Facebook while driving is just as dangerous as talking or texting.”

I came for the job but stayed for the career. AZ / CLASS 1 DRIVERS WANTED

Joe Legere – AZ / Class 1 Driver 1997 Class 3 Driver 2000 Shunt Driver 2000 Coach Driver 2017 20 YEARS WITH ROSEDALE

Become a Rosedale Driver. Contact us now.

WE DRIVE CAREERS rosedale.ca/drivers T1.855.721.3962

| F1.844.314.5953

NOVEMBER - december 2017

39


2018

mrsIfIz

E400 Coupe

40

NOVEMBER - december 2017


kdy kdy myry pirvwr vwLy mYnuM icqwr idMdy hn ik mYN AwvySk Bwv, BwvnwvW qihq kMm krdw hW[ auh ies nMU myry ‘c koeI AOgx k`Fx leI nhIN icqwrdy[ pr ieh vI s`c hY keI vwr keI cIzW myrw iDAwn m`lom`lI iK`c lYNdIAW hn[ ie`k vwr mYN XU bI sI qoN Gr v`l Aw irhw sI qW rsqy ‘c mYnUM ie`k Swndwr kwLI kUp nzrI peI[ ieh ie`k vYnkuvr dI kwr fIlriS`p ‘qy KVHI sI[ iPr kI sI mYN AwpxI Jeep YJ GumweI Aqy do GMitAW ‘c hI auh bhuq suhxI idsdI kwLI kUp jw KRIdI[ mYN iek`lw hI nhIN hor vI bhuq swry ies qrHW dy hoxgy ik ijs cIz v`l auh iK`cy jWdy hn, aus nUM KRId ky hI swh lYNdy hn[ ienHW grmIAW dy SurU ‘c mYnUM bhuq suhxy bI sI dy Sihr ivslr ‘c s`idAw igAw[ie`Qy mYN 2018 Mercedes Benz E400 Coupe clwauxI sI[ jdoN hI mYN ies dy nvyN fYS Aqy ieMtIrIAr v`l nzr mwrI qW mYN kIilAw igAw[(mYnUM ies sB sbMDI cMgI qrHW socxw cwhIdw sI)[myry mn ‘c AwieAw ik ieh kwr bhuq hI Swndwr hovygI[ pr mYnUM vI ieh p`kI aumId sI ik ieh myrI Aws Anuswr hI hovygI Aqy ies dI kIqI cox mYnUM inrws nhIN krygI[ mrsIfIz – bYNz vwLy sdw hI ie`k Swndwr kUp (do for Aqy siQr C`q vwLI kwr) dy mwihr rhy hn[ kwrn ieh ik ieh ivSv dIAW vDIAw kwrW bxwaux vwLy hn[ ies dIAW imswlW hn S-Class Coupe, the E Coupe jo bhuq hI vDIAw swbq hoeIAW hn[ ies kMpnI dy pRofkt mYnyjmYNt dy jnrl mYnyjr brnI glyzr dw kihxw hY ik swnUM ies qrHW dw vDIAw inrmwx

krn ‘qy mwx vI hY[aunHW ikhw ik kUp mwrikt vI bhuq idlkS hY ikauN ik ies dy gwhk ies pRqI vPwdwr hn, ijhVy AYs XU vI nhIN, sgoN vDIAw stwiel vwLI kUp hI KRIdxw psMd krdy hn[ E-Class Coupe dI ieh s`qvIN pIVHI hY[ieh do forW vwLI pihlIAW nwLoN iblku`l v`Kry plYtPwrm ‘qy bxweI geI hY[nqIjw ieh hYy ik ieh nw qW pihlIAw vWg lMbI Aqy nw hI au`cI qy cOVHI hY[ mrsIfIz vwLy kihMdy hn ik ieh 2+2 kUp hY[ieh cwr sItW vwLI Pu`l blon auh kwr hY ijs ‘c hY`frUm vI kwPI hY Aqy l`qW vI cMgI qrHW pswrIAW jw skdIAW hn[ ies kUp ‘c cwr bwlg Ku`lHy fulHy bYT skdy hn[ smwn r`Kx leI QW vI kwPI hY[ sB qoN vDIAw g`l ie hY ik ies dI C`q vI bhuq vDIAw pYnorYimk glws dI hY[ Awm qOr ‘qy Awm ivAkqI, jy bRykW dw smW vI joV ilAw jwvy, qW idhwVI ‘c kwr ‘c ie`k jW do GMty hI bYTdw hY[ pr swfy vrgy jo ienHW nUM tYst krdy hn, ies dw sB ku`J cY`k krn leI, 7 GMty q`k kwr clwauNdy rihMdy hn[ jy ies dIAW sItW dI g`l krIey, ieh bhuq nrm cmVy dIAW mswj dyx vwLIAW vDIAw hn[ienHW dy Arwmdwiek hox dw hI kwrn hY ik ies dy sPr ‘c QkyvW mihsus nhIN huMdw[ mrsIfz dI vDIAw kwrIgrI, TIk qy vDIAw iPinS qy ifzwien vwLIAW kwrW hr QW imldIAW hn[ ies ‘c qknIk smyq hr g`l isry dI Aqy sMpUrn hY[ nvIN g`l, do ifjItl skrIn 12.3” dy vI hn, jo AwpxI loV Anuswr sY`t kIqy jw skdy hn[ ies qrHW AsIN ie`k hor mrsIfIz mwfl ‘c vyiKAw sI Aqy jW hux ies ‘c vyK rhy

NOVEMBER - december 2017

41


hW[ jdoN vI koeI vyKdw hY qW ies sY`t A`p dI qwrIP kIqy ibnw nhIN rih skdw[ pr quhwnUM ieh sB ku`J ies nUM clw ky hI pqw l`g skdw hY[ bI sI dIAW vYst kost v`l dIAW sVkW ‘qy frweIv krnw bhuq hI mn luBwvI hI nhIN sgoN fRweIvr ie`Qy moVW GyVW, c`krW Aqy is`Dy p`Dry rsiqAW Aqy Aiq dIAW cVHweIAW ‘qy AwpxIAW kwrW vI tYst kr skdy hn[ Asl ‘c ies kUp dy clwaux leI ieh hI Asl QW hY[ hwl dI GVI ies dw 3.0 iltr BiTurbo V6 hI mwfl hY ijsdI 329 hwr pwvr Aqy 354 lb-ft. tork 9- spIf AwtomYitk tRWsimSn (knyfw ‘c 4Matic vwLI stYNfrf hY) vwLI ijhVI ipCly AYksl Aqy cwr vILW nUM pwvr idMdI hY[ AYm bI knyfw vwiLAW dw kihxw hY ik 4Matic sY`t A~p 0-60 q`k spIf PVn leI kyvl 5.5 sYikMf dw smW lYNdI hY[ mrsIfIz dy pRbMDkW dw kihxw hY ik ey AYm jI 63 vrSn qW nhINAw irhw, pr ey AYm jI 43 zrUr auplbD hovygw[ Mercedes E400 jo stIl spirMg AfYpitv fYNprW vwLI hY, dI clweI fRweIvr nUM bhuq vDIAw lwf cwvW ‘c r`KdI hY[ phwVI sVkW ‘qy ies ‘c bwfI kMtrol vI TIk r`iKAw jw skdw hY[pr jy QoVHy pYsy hor Krco qW sspYNSn AwpSn vDIAw rhygI[ ies nwL kwPI QW dw Pwiedw huMdw hY[ jy qusIN kMPort mof ‘c bdl lYNdy ho qW quhwfw sPr bhuq vDIAw ho inbVdw hY[ ies kwr dw mMqv vI ies nwl hI myL KWdw hY[ pr E400 dy bhuqy mwlk sport mof hI psMd krngy[ sport pl`s QoVHw KrHvW hY[ pr ies ‘c gyAr bdlI sspYNSn mzbuq qy vDIAw hY[ ielYkitRk pwvr stIAirMg nwL mrsIfIz bYNz ny kmwl kr ivKweI hYY[ kwr Aqy fRweIvr dI iekswrqw Aqy Brosw sdw hI bixAw rihMdw hY[ sVkI hwlwq BwvyN ijs qrHW dy mrzI hox pr ieh quhwfy XkIn nUM bxweI r`KdI hY[ jy qusIN ies ‘c eyAr bwfI kMtrol vI lYNdy ho qW qusIN ies nUM nvIAW sports kwrW vWg hI pwEgy[ bhuq swrIAW kwrW bxwaux vwLIAW kMpnIAW hux Aisstf fRweIivMg ( Swied sYlP fRweIivMg dw Sbd Ajy lwgU nhIN kIqw jw skdw) leI mrsIfIz dI vDIAw bxweI ifstROink AfYpitv krUz kMtrol isstm vwLI Ajy q`k sB qoN v`D nvInqm hY[ ieh stwp-AYNf-go tRYiPk Aqy hweIvyA ‘qy hI vDIAw kwrguzwrI hI nhIN ivKwauNdI sgoN ies

42

NOVEMBER - december 2017


nUM clwauxw vI sOKw hY[ Aqy jdoN ieh c`ldI hY qW sDwrn ijhI prqIq huMdI hY[ jy ifstROink isstm pUurI qrHW Swiml kIqw jwvy qW ieh vhIkl quhwnUM hweIvyA dy moVW GyVW Aqy krvW qoN vDIAw FMg nwL lY jWdI hY[ sOKI qrHW lyn cyNj ho jWdI hY Aqy blWeINf spwtW ‘qy vI nzr r`KdI hY[ quhwfy A`gy jw rhI kwr qoN TIk durI bxweI r`KdI hY[ v`fI g`l ieh ik jy spIf izAwdw ho geI hY qW hOlI ho jWdI hY[ ieh sB ku`J ibnw mwrikMg lyn ‘qy vI huMdw rihMdw hY[ clweI ‘c ies dw koeI bdl nhIN nwL hI sPr smyN dw quhwfw iPkr vI jWdw lgdw hY[ ieh bhuq hI Arwm nwl c`lx vwLI hY[ nvIN Mercedes Benz E400 Coupe vwikAw hI eI bYj dI h`kdwr hY[ ies Swndwr vhIkl nwL do idn ibqwaux qoN bwAd ieh ieh spSt

qOr ‘qy ikhw jw skdw hY ik ieh vhIkl mSInrI dI Swndwr imswl hY[ ies dI SurUAwqI kImq 72,000 fwlr hY[ ieh kImq pihly mwfl nwLoN v`D hY[ pr ies dI kMpnI dy mwlkW dw kihxw hY ik ies dy gux ies dI kImq qoN ikqy v`D hn[ mYN vI ies g`l nwl pUrI qrHW sihmq hW[ Jag Dhatt

NOVEMBER - december 2017

Accredited AJAC Journalist

43


Mortgage insurance:

Are you really protected? mOrgyj ieMSUrYNs: kI qusIN s`cmu`c hI sur`iKAq ho? By Pash Brar

T

here’s nothing more exciting than signing the dotted line on your first mortgage. You’re a proud home owner now, with your ownership deed and a lighter wallet as proof. And if you’re like most Canadians, your home will be at the centre of your family and social life. So now that you’ve settled all the related fees, expenses, legalities and the like, have you given any thought about how your family would manage the mortgage payments if something happened to you? In that type of unexpected situation, mortgage insurance is the best solution.

Given that your home is your most important investment, it makes sense to keep it secure for your family. The challenge is that many Canadians aren’t familiar with how mortgage insurance works or the full extent of its coverage. And this often leaves many vulnerable. 44

NOVEMBER - december 2017

jdoN quhwnUM mwrgyj iml jWdw hY Aqy qusIN ies dIAW ibMdIAW vwLI lweIn ‘qy dsKq kr idMdy ho qW audoN bhuq ^uSI huMdI hY[kwrn ieh ik qusIN hux ku`J Krc krky kIqy sOdy Anuswr ie`k Gr dy mwlk bxn jw rhy ho[ jy qusIN bwkI hor Awm knyfw vwsIAW vWg hI ho qW quhwfw Gr hI quhwfy pirvwr Aqy smwijk jIvn dw kyNdr ibMdU hovygw[ hux qusIN swrIAW PIsW , kwnUMnI SrqW Aqy Krcy Awid dy ky swrw kMm pUrw ho igAw smJI bYTy ho[ pr kI qusIN kdy ieh vI soicAw hY ik r`b nw kry quhwfy nwl koeI Bwxw vrq jwvy qW quhwfw pirvwr ies mwrgyj nwl ikvyN nij`Tygw? ies qrHW dI AxikAwsI ibpqw leI mwrgyj ieMSUrYNs hI sB qoN vDIAw h`l hY[ jy ieh mMn ilAw jwvy ik quhwfw Gr hI sB qoN vDIAw invyS hY, iPr qW ies dw Awpxy pirvwr leI bcwA krn ‘c isAwxp hY[ pr cuxOqI ieh hY ik bhuq swry knyfIAnW nUM ieh jwxkwrI hI nhIN ik pUrI kvryj leI ieMSUrYNs ikvyN kMm krdI hY[ ies qrHW kwPI Kqry dw swhmxw krnw pY skdw hY[ Gr KRIdx vwiLAW nUM Asl ‘c mwrgyj ieMSUrYNs dI EprI ijhI jwxkwrI, aunHW nUM mwrgyj dyx vwiLAW qoN hI, AwpxI mwrgyj dI ArzI dI prikirAw smyN imldI hY[ ies ‘c EprI ijhI ieh hI jwxkwrI id`qI jWdI hY ik quhwfI mOq qoN bwAd quhwfw pirvwr vI ies Gr ‘c rih skdw hY[ pr sdw ies qrHW hI nhIN huMdw[ Asl ‘c g`l ieh hY ik quhwnUM mwrgyj dyx vwLI sMsQw dy mulwzm ieMSUrYNs eyjMt vjoN nhIN r`Ky huMdy[nw hI auh ies g`l nUM pUrI qrHW jwxdy huMdy hn ik kI qusIN ArzI krn smyN mwrgyj


“ mYnUM pqw hY ik myrI sKq imhnq dw P`l imldw hY - smyN isr, hirk vwr� You have a business to run. Working with a trusted national company means stability, and never wondering if the cheque will clear with guaranteed EFT deposits. Just one more reason it pays to work with us.

versacold.com/drivewithus

Call or email today!

1 (833) DVr-ColD drivers@versacold.com

versacold.com NOVEMBER - december 2017

45


Home-buyers first hear about mortgage insurance from their lender during the mortgage application process. It’s often presented as an easy-to-approve and affordable solution designed to pay off the debt in case of death, allowing your family to remain in your home. Unfortunately, this isn’t always the case. The problem is that lender employees are not employed as life insurance agents and may not be trained to determine if you are actually qualified for mortgage insurance at the time of your application. They tend to decide this after a claim has been made through a process called post-claim underwriting. If the lender finds any discrepancies on your initial application, which may happen because their employees are not professional life insurance agents fully trained and experienced in all the medical and lifestyle questions, your claim could be denied. Your beneficiaries would then only receive a refund of your premiums, which is little comfort for a family who thought the mortgage would be paid off. The best way to avoid this type of disappointment is to purchase mortgage insurance from a licensed life insurance representative. All is not lost however if you purchased your policy from your lender. A short meeting with an insurance expert can ensure that you obtain the right coverage.

ieMSUrYNs leI Xog vI ho? auh ieh smJ lYNdy hn ik mwrgyj mnzur hox qoN bwAd ies sbMDI ivcwr ilAw jwvygw[ijs nUM ik post klym AMfrrweIitMg kihMdy hn[ jy krzw dyx vwLI sMsQw quhwfI ArzI ‘c ku`J qrutIAW vyKdI vI hY qW auh ies sbMDI tRyNf nw hox krky quhwfy jIvn bsr krn dy FMgW sbMDI vI cMgI qrHW nhIN pu`Cxgy, quhwnUM krzy dI mnzUrI qoN nWh vI kr skdw hY jW TIk qrHW ieMSUrYNs nhIN kr skxgy[ pr quhwnUM mwrgyj imlx qoN bwAd r`b nw kry quhwnUM ku`J ho jWdw hY qW quhwfy lwBpwqrIAW nUM kyvl pRImIAm dw ku`J

bkwieAw hI imlygw jdoN ik Gr vwLy smJdy sn ik swrw mwrgyj Kqm ho jwvygw[ ies qrHW dI hwlq qoN bcx leI zrUurI hY ik mwrgyj ieMSUrYNs iksy mwnqw pRwpq eyjMt qoN hI leI jwvy[jy ies qrHW kIqw jwvy qW iksy AOKy smyN ‘c sB ku`J Kqm nhIN huMdw[iksy ieMSUrYNs mwihr nwL QoVHw smW g`l bwq krky leI ieMSUrYNs bwAd ‘c quhwfw bhuq Pwiedw kr skdI hY[

Glasvan has more Great Dane flatbeds and stepdecks in stock, available for immediate or near-term delivery. These trailers are lightweight, strong, spec’d to work, come in a variety of specifications, and include many extended warranty components. Even a 10-year main beam warranty on our FXP all-aluminum models is now provided.

A GOOD RUN FOR YOUR MONEY.

Tridem 53’ Combo flats 53’ Tight tandem slider Combo flats with optional Verduyn sliding tarp kit

53’ Rear Slide California Legal All Aluminum and Combo Flats

48’ All Aluminum and Combo 10’ spread Flatbeds and Stepdecks

Rear axle slide California legal Combo 53’ stepdecks plus 17.5 tire 35” deck height rear axle slide California legal 53’ stepdecks

Ministry of Transportation (MOT) Inspection and Certification Facility

New and Used, Parts, Service, Mobile support and Rentals, Full Maintenance, Leasing.

glasvangreatdane.com info@glasvangreatdane.com

1∙888∙GLASVAN (452∙7826)

46

Five southern Ontario Locations to serve you; Two locations in Mississauga, Putnam, Alliston and Whitby.

NOVEMBER - december 2017


pYdw hoeI hY

nvIN soc iv`coN

IntroducIng the InternatIonal® a26 engIne. a new breed wIth uptIme In Its dna. When we set out to create an engine that would lead the industry in uptime, we launched Project Alpha. Led by a new team of engineers, it fundamentally changed how we build engines. We set our sights on a more simplified, modern design built from proven components, then tested it beyond ordinary limits. In the end, the International A26 engine was born—lightweight, fuel efficient and ready to set a new standard in uptime.

internationaltrucks.com/A26 © 2017 , Inc. All rights reserved. All marks are trademarks of their respective owners.

NOVEMBER - december 2017

47


Eastern Nov - Dec 2017  
Eastern Nov - Dec 2017