Page 1


We are Mack. This is our Anthem. Introducing Anthem, the next-generation highway truck from Mack. Born of the American spirit, Anthem comes standard with a bold design that delivers serious aerodynamics, and a new interior that keeps drivers comfortable and productive. See how Anthem is built to move your business forward. MackTrucks.com/NewAnthem


$15,000* ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਮੌ ਲ ਫ਼ ਲ ੀਟ ਐਫ਼ ਿ ਸ਼ ਿ ਅਨਸੀ ਅਵਾਰਡ

ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ ਜਿੱ ਤੋ

ਕੈਸਟਰਾਲ (CASTROL) ਦੇ ਜਕਸੇ ਪਜਹਲੀ ਸਮੌਲ ਫ਼ਲੀਟ ਐਜਫ਼ਜਿਅਨਸੀ (ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਸਮਰੱ ਥਾ) ਅਵਾਰਡ ਲਈ

ਕੈਸਟਰਾਲ ਕੈਨੇਡਾ (Castrol Canada) ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਕ ਅਕਹਮ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਕਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਵਚਕਾਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀ ਕਿਹਤਰੀ ਲਈ ਿਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ InGauge ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਧਨ (ਟੂਲਸ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ EPI (ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੰ ਕੇਤਕ) ਮਾਪ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਿੈਂਚਮਾਰਕ (ਮਾਪਦੰ ਡ) ਕਨਿਕਚਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਦਸੰ ਿਰ 2016 ਕਵੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ (ਭਾਰਵਾਹਕ) ਦਾ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਕਜੱ ਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਦਆਂਗੇ, ਕਜਸਨੇ ਹਰ ਪਾਕਸਓਂ, ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਤਰ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਵਖਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਾਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਜਿੱ ਤਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ EPI www.castroldiesel.com ’ਤੇ ਭੇਿੋ ਿਾਂ 1-888-CASTROL ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। * 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰ ਜਣ ਔਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਇਲ ਦਾ ਕਵਿਲੇ ਿਣ ਜੋ ਕਕ 20 ਪਾਵਰ ਯੂਕਨਟਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪ ਤੇ ਆਧਾਕਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਈ ਧਨ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


CONTENTS ADVERTISERS

Find a

JOB

$$$$$

Sign On Bonus Page 13, 25, 37 A One Financial ..................................... 30 Castrol .................................................. 3 Cool Heat Truck Parts ........................... 39 Freightliner .......................................... 29 G & G Trucking Solutions ........................ 17 Glasvan Great Dane ........................... 43 Great Dane ............................................11 Howes Lubricants .................................. 9 International Trucks ............................ 47 J D Factors ............................................ 23 Mack Trucks .......................................... 2 National Safety Code Complaince ....... 15

08 14 20 28 34 44 25 38 40 41 50

Who holds the gavel? tr`kW ‘qy inXm lwgU krn vwLI sMsQw ‘c vwDw kIqw jw irhw hY

Adapting to Change ho rhy bdlwA dy AnukUl hoxw

6 Reasons to Use a Load Board lof borf dI vrqoN krn dy 6 kwrn

A Few Tips for Taking on Winter srdI dw mukwblw krn leI ku`J nukqy

Want to Quit Smoking? kI qusIN isgrt pIxI C`fxI cwhuMdy ho?

Horse Power To Autonomous Transportation Instructional Technologies adds intro to ELDs course Michelin Group Appoints New Leadership Team for North America C.B. Radio Gets a Three Year Reprieve Wabco Acquires Stake in Nikola Mandatory Drug Testing Amended to Include Opioids

43

Peterbilt .............................................. 48 QuickX Transportation.......................... 25 The Rosedale Group............................. 13 Total Rubia ......................................... 19 Trailer Wizards ..................................... 45

30

Transam Carriers Inc ............................ 37 Transcore ............................................ 21 Truckers Together ................................ 27 Versacold ............................................. 5 Volvo .................................................... 7

4

JANUARY - FEBRUARY 2018

2017

Porf

F-150

46


“myry twierW dy c`ky GuMmdy rihx qy mYN kmweIAW krdw rhW” We know you’re only making money when you’re moving. We help keep you on the road with fuel and tire discount programs, and insurance deductible buy downs. Just three of the reasons it pays to drive with us.

versacold.com/drivewithus

Call or email today!

1 (833) DVr-ColD drivers@versacold.com

versacold.com JANUARY - FEBRUARY 2018

5


Editor’s Note / sMpwdkI

W

Jag Dhatt

ith the New Year come new beginnings and opportunities to make differences, in our lives, businesses, and communities. For 2018, take the opportunity to become the change, to better yourself and grow. There are many changes in the world of transport, from ELDs to electric trucks. Whether positive or negative, ELDs are here and so, it’s better to make the transition to the new system with as little disruption as possible. Desi Trucking Magazine has tried to educate its readers about the changes – if you still are unclear, contact us and we will do our best to help. The other big announcement was Tesla electric truck – Elon Musk promises that his newest vision will change the transport industry, and already, some big guns have placed their orders. The question, however, remains when and if these electric trucks will become a reality. This April, the trucking industry will gather again at the International Centre for Truckworld 2018. JGK Media Inc., parent company of Desi Trucking Magazine, is again the official SouthAsian media partner for the show. We encourage all of our readers to attend the largest truck show in Canada. As Desi Trucking Magazine enters its 9th year of publication, we would like to take this opportunity to thank all of you for your continued support. From all of us at JGK Media Inc., we wish you all a very prosperous and joy filled 2018. God bless.

ijvyN hI nvW vrHw AwieAw hY ies dy nwL hI swfy leI Awey hn swfy jIvn Aqy kimauntIAW ‘c kMm DMdy dy nvyN, mOky ijs nwL swfy jIvn ‘c vI qbdIlI AwvygI[ 2018 ‘c imlx vwLy mOikAW dw BrpUr dw Pwiedw auTwE ijs nwl qusIN hor qr`kI kr sko Aqy vD Pu`l sko[ tRWsport dy Kyqr ‘c bhuq qbdIlIAW AweIAW hn ijvyN eI AYl fI qoN lY ky ibjleI tr`k[ ieh BwvyN cMgI hY jW mwVI pr eI AYl fI nUM Apxw ky QoVHI bhuqI qbdIlI leI nvyN isstm Anuswr Flxw pvygw[ dysI tr`ikMg mYgzIn ‘c ies sbMDI pwTkW nUM jwxkwrI id`qI geI hY[ pr jy quhwnUM iPr vI iksy jwxkwrI dI smJ nhIN AweI qW swnUM sMprk kr skdy ho[ AsIN quhwfI mdd krn dw pUrw Xqn krWgy[ ie`k hor v`fI qbdIlI jo AweI hY auh hY tYslw ielYikitRk tr`k- ies sbMDI AYln msk dw kihxw hY ik ieh nvIN id`K nwL tr`k ieMfstrI ‘c bhuq qbdIlI AwvygI[ v`fIAW kMpnIAW ny ies nUM KRIdx leI Awrfr vI dy id`qy hn[ pr hux svwl ieh hY ik ieh kdoN imlxgy Aqy kI ibjlI nwL c`lx vwLy tr`k scmu`c hI sVkW ‘qy dOVngy[ Awx vwLI AprYl dy mhIny tr`ikMg ieMfstrI ie`k vwr iPr ieMtrnYSnl sYNtr Pwr tr`kvr’f 2018 ‘c iek`TI hovygI[ dysI tr`ikMg mYgzIn dI mUl kMpnI jy jI ky mIfIAw ieMk ie`k vwr iPr ies SoA dI swaUQ eySIAn mIfIAw pwrtnr hovygI[ AsIN pwTkW nUM ies knyfw dy sB qoN v`fy tr`k SoA ‘c Swml hox dw s`dw idMdy hW[ hux jdoN ik dysI tr`ikMg mYgzIn ny 9 vyN vrHy ‘c pYr r`iKAw hY, ies mOky AsIN quhwfy v`loN id`qy lgwqwr sihXog dw qih idloN DMnvwd krdy hW[ smu`cy jy jI ky mIfIAw ieMk v`loN quhwnUM nvyN swl 2018 dIAW Su`B kwmnwvW! AsIN pRmwqmw A`gy Ardws krdy hW nvW swl quhwfy leI KuSIAW qy KyVy lY ky Awvy[ quhwfy ‘qy pRmwqmw dI b^iSS bxI rhy[

6

JANUARY - FEBRUARY 2018

Publisher JGK Media Inc. | 1-877-598-3374 (Desi)

Editor-In-Chief Jag Dhatt

Advertising & Sales Jag Dhatt (National / Western Canada) Stephen Alford (Eastern Canada)

Art Director Avee J Waseer

Creative Head Ranjit Singh

IT Manager Ranj Bhamra

Cover Design www.SpicyCreatives.com

Contributing Writers Ken Cooke; Pash Brar; Jag Dhatt; Dara Nagra; Ray Gompf; Ron Dhaliwal; Jasleen Dutt; Ken Davey; Raman Singh

Translator Tirath S. Khabra

JAG DHATT

Stephen Alford

Corporate VP, Marketing

Marketing Manager

National & Western Canada

Eastern Canada

Cell: 604-767-4433 E: jag@jgkmedia.ca

Cell: 416-875-3820 E: stephen@jgkmedia.ca

Address: #235 - 8138, 128 Street, Surrey BC V3W 1R1 Phone: 1-877-598-3374

Fax: 604-598-9264

All Rights Reserved. No material herein or portions thereof may be printed without the written consent of the publisher. DISCLAIMER: JGK Media Inc. assumes all advertisers to be reliable and responsible for any and all liability for their claims. The publisher reserves the right to refuse any advertisement it may find unfit for publication. The opinions expressed in articles and features are of the writers and may not be those of the publisher. THE PUBLISHER ASSUMES NO RESPONSIBILITY OF ANY KIND.

PUBLICATIONS MAIL AGREEMENT #42226512

Postmaster if undeliverable Canadian Address to #235-8138 128 St., Surrey BC V3W 1R1


The shape of trucks to come

qusIN dyK ky hI smJ jwEgy ik ies iv`c bhuq v`fw &rk hY[ vOlvo VNL dyKx nUM hI qyz qrwr lgdw hY, rof qy c`lx qo pihlW hI[ rof qy c`lx smyN trbo kMpwaUNifMg Aqy stRImlweINf AYrofwienwimks 7.5% ijAwdw qyL dI b`cq krn iv`c m`dd krdw hY[ tr`k dy AMdr frwievr Swndwr kMm Aqy Ku`lI fu`lI QW mihsUs krdy hn[ nvyN 70 ieMc slIpr ‘c irklweInr bMk Aqy tYlIskoipk lYfr Swiml hn[ iblkul nvIN iksm dw styAirMg vILH, au~c drjy dw ieMnPrmySn Aqy ieMntRtynmYNt isstm Aqy sB qoN vDIAw qrIky nwl ifzwien kIqI sIt[ ieh qW nvIN qknIk Aqy tr`k dIAW isr& ku`J ku is&qW hn [ pUrI qsvIr dyKx leI tOp 10 sIrIz cYk krn leI vYvsweIt qy jwE[ volvotrucks.ca

pyS kr rhy hW nvW vOlvo VNL

JANUARY - FEBRUARY 2018

7


WHo Holds

the Gavel?

O

n October 26th 2017, a Canadian police force laid interference in their ability to run to road condition. a slough of charges against three tractor trailer Trucks have speed limiters so really, drivers can’t over speed. Speed limiters were brought in on the promise of safer roads. drivers involved in three separate incidents during the last few months that resulted in deaths. The Truckers have adapted their skill to having their trucks speed limited but with inadequate enforcement for speeding cars on most carnage went on unabated along a major highway and all controlled access highways in the region. roads, it’s a recipe for disaster. Police forces across North America claim many drivers are For cars drivers, there is a risk/benefit mind set to speeding. The likelihood of being caught is marginal, so there is unwarranted distracted because they slam into lines of stopped traffic, resulting speeding putting the highly skilled truck driver in deaths. Yes, all could be avoided in a perfect world. Is constantly at risk and in jeopardy. saying, “It’s distracted driving” enough? No. Back in the day, things like this never happened because Add to this, hours of service that demand a shift to be that nearly twice as any other worker. Plus, the demand all truckers had their CB turned on and were aware of for a significant and specific number of miles to be potential problems miles before it become an emergency. covered in that shift during in which there is only one They were only on one channel and there were no thirty minute break allowed. Pay is based on productivity surprises. Now, clearly most don’t even turn the CB on let alone use it to ward off an emergency. It’s not a wonder while hours of service are tightly controlled by time to the point where drivers have to rest when they’re not why there are so many wrecks; but, why are there not more wrecks and carnage? The fact is there aren’t many more tired, and drive when they are, in far too many cases. With on-board computers and the ability to text because truckers are highly skilled, despite government G. Ray Gompf 8

JANUARY - FEBRUARY 2018


tr`kW ‘qy inXm lwgU krn vwLI sMsQw ‘c vwDw kIqw jw irhw hY AkqUbr 26, 2017: EntwrIE ‘c ipCly ku`J mhIinAW dOrwn v`K v`K iqMn durGtnwvW ‘c hoeIAW mOqW dw kwrn bxn vwLy hwdisAW ‘c Swml tr`k trwly dy fRweIvrW ivru`D OPP vloN doSW dI JVI lw id`qI geI hY[ hweIvyA 401 Aqy EntwrIE dy AiDkwr Kyqr vwLy hor swry hweIvyAW ‘qy inrMqr mOqW ho rhIAW hn jo rukx dw nWA hI nhIN lY rhIAW[ AMkiVAW Anuswr 6000 qoN vI v`D Aijhy hwdsy sn ijnHw ‘c v`fy tr`k Swml sn Aqy ienHW hwdisAW vwLI QW ‘qy OPP vwLy phuMcy sn[ OPP dw dwAvw hY ik ienHW fRweIvrW dw pUrw iDAwn sVk ‘qy nw hox krky ieh hwdsy hoey hn, ikauNik ieh fRweIvr rukI hoeI tRYiPk nwL jw tkrwey ijs dy nqIjy vjoN ieh mOqW hoeIAW hn[ ienHW hwdisAW nMU vwprn qoN roikAw jw skdw sI[ kI ieh shI hY ik isrP byiDAwnI nwL fRweIv krn krky hI hwdsy vwprdy hn? nhIN[ ipCokV simAW ‘c ies qrHW kdy vI nhIN hoieAw, ikauNik swry hI tr`k fRweIvrW ny Awpxy CB cwlU kIqy huMdy sn Aqy sMBwvI sMkt dy sm`isAw bxn qoN keI mIl pihlW hI pqw l`g jWdw sI[ auh swry ie`k hI cYnl ‘qy CB r`Kdy sn Aqy iksy vI qrHW dI Acncyq hYrwnI vwLI g`l nhIN huMdI sI[ pr A`j kl ies ‘qy dUijAW nMU sMkt leI sucyq krn dI g`l qW dUr bhuqy fRweIvr qW Awpxy CB ryfIE nMU cwlU hI nhIN krdy[ ieh koeI hYrwnI vwLI g`l nhIN hY ik ieMnHy ijAwdw hwdsy ho HowesDesiTruckingHalfPage_W17_DT.pdf 1 10:31 AM rhy hn, pr iPr vI ieh igxqI Aqy hox vwLIAW mO10/13/17 qW G`t ikEN hn?

"I just wanted you to know that this product is spectacular. It does everything you say on the bottle." Chris R.

C

M

Y

CM

"I added Diesel Treat to my fuel tank and have not had any issues on these frigid Maryland mornings." Richard H.

drAsl ieh igxqI ies leI G`t hY ikauNik sVk dI dSw Anuswr fRweIvrW dI g`fI clwaux dI Xogqw ‘c srkwr dy dKl dyx dy bwvjUd vI ieh fRweIvr kwPI hunrmMd hn[ tr`kW ‘c rPqwr inroDk l`gy hox krky ieh inrDwrq rPqwr qoN qyz nhIN jw skdy[ ieh rPqwr inroDk sVkW nUM sur`iKAq krn dy vwAdy nwl lwey gey sn[ tr`k fRweIvrW ny qW sKq inXm hox krky Awpxy tr`kW nUM inrDwrq rPqwr AMdr clwaux dI Awdq bxw leI hY, pr 401 ie`k vrgy hweIvyAW ‘qy kwrW vwiLAW ‘qy inXm lwgU krn dI iF`l hox krky k`uJ ku AMnHyvwh kwrW clwaux vwly lok qbwhI dw kwrn bxdy hn[ kwrW clwaux vwiLAW dy idmwg qyj rPqwr nwL kwr clwaux dy Pwiedy/nukswn bwry socx leI sY`t ho jWdy hn[ Aqy ienHW nMU PVHy jwx dI sMBwvnw bhuq hI G`t hox krky ienHW dI qyz rPqwr au`c kotI dy hunrmMd fRweIvrW nMU lgwqwr Kqry ‘c pweI r`Kdy hn[ iesdy nwL hI tr`kW vwilAW dI kMm krn dI iSPt vI Awm kwimAW dI iSPt nwloN l`gBg d`ugxI, aus iSPt ‘c ikMnIAW mIlW qYA krnIAW hn Aqy isrP ie`k hI bRyk krn dI iejwzq Awid inXm hor vI pRYSr pwx dw kMm krdy hn[ qnKwh qYA kIqIAW mILW dy ihswb nwL imLdI hY ‘qy jdoN ik kMm krn vwLy GMitAW ‘qy bhuq ijAwdw kwbU hox krky bhuq swry kysW ‘c fRweIvr audoN bRyk krn leI mzbUr huMdy hn jdoN auh iblku`l Q`ky hoey nw hox Aqy jdoN Q`ky hoey hox aus vyly auh tr`k clwaux leI mjbUr huMdy hn[

Nothing outperforms Diesel Treat. "I’ve been caught in my fair share of ridiculous winter storms and never once did my fuel lines gel thanks to Howes. The stuff just works." Marc H.

"Last week the temperature in Bakken dropped to 31 below. My truck survived and I Know it won’t leave me stranded because of fuel problems." Robert P.

"I’ve done a comparison in fuel mileage and on the performance of my truck and found the using Howes makes all the difference." Mike P.

"Last year, a truly brutal winter, I gave rides to two drivers with frozen fuel lines. They didn’t use Howes but I did. It was satisfying to know that I chose a winner in Howes Diesel Treat." William B.

"I’ve been in the transportation industry for over three decades and since the beginning I have used Howes products – never failed me." Richard S.

#1

Selling Anti-Gel in the U.S. and Canada

"I’ve been using your product for the last 5 years and I won’t use anything else in my truck. I stand by Howes because you keep me running." Paul H.

My mileage went from 17.6 to 19.7. My truck hasn’t run this good in years. Dave R.

MY

CY

CMY

K

And for even more cleaning power and lubrication, try Howes Meaner Power Kleaner.

"I’ve used Howes Diesel Treat for over 14 years. My C-15 has over 1,368,000 miles on the original injectors. I start with ease at sub-zero temps. What else can you ask for?" Lyle K.

"Whatever is in that stuff, I would highly recommend it to any diesel user! It works like magic." Doug H.

"This product is amazing! The money saved on fuel mileage pays for itself." Eddy J.

Just ask around.

"When my fellow truckers ask why my truck runs so well, I recommend they go get some Howes. Thanks for making a great product." Kevin B.

Howes Bluetooth Speaker 1-800 GET HOWES (438-4693) • www.howeslube.com

when you purchase any six bottles of Diesel Treat ½ gallons or Meaner Power Kleaner quarts. Visit www.howeslube.com or call 1-800 GET HOWES. Offer ends: 3/31/18, available while supplies last.

JANUARY - FEBRUARY 2018

9


messages constantly while monitoring progress by GPS, extreme pressure is being pressed on drivers to produce miles. The driver gets messages like below and you might understand the pressure and interference. This is the norm, not the exception. “Speed limiters will make life safer,” they said. “Electronic logging devices will make life safer,” they said. In the old days, we could, and did, choose our rest breaks to wait out rush hour traffic. Truckers only make miles at highway speed, so why waste hours sitting in traffic. We took ourselves off duty, went to bed and would take a four-hour nap. Now, you can’t take a nap unless and until the government rules tell you you can have a nap and that’s only for 30 minutes. In the old days, we managed 650 or 700 miles in 24 legally, and without pressure. Now you have to produce 650 or 700 miles in 14 but then you have to have a ten-hour rest. Nothing has been achieved except now many more trucks are into stop and go rush hour traffic and often too tired to be even driving. These three drivers charged in the above described October incident were distracted and it was 100% the drivers’ fault. It couldn’t have been exacerbated by rules, regulations, and technology forced upon the industry by thoughtless governments who don’t seem to understand the laws of unintended consequences. Should these drivers be charged? Yes! It’s not like drivers didn’t warn authorities of the problems created by such safety inspired rules. What could a trucker experienced in the real world know that a scientist with no real world experience couldn’t prove to be safe. It simply isn’t safe, get that through your educated mind. Another point to consider is that the human driver isn’t safe enough, so a bunch of scientists think they can turn the drivers in the freight business into robots. We’ll see how that goes. There are pilots flying huge aeroplanes with computer assist, but the pilot is always there to override the computer when it becomes evident the computer isn’t handling things properly. The aeroplane doesn’t have to fly in close proximity to much less skilled operators, but truck drivers do. Furthermore, pilots are in charge during takeoff and landing. These scientists think they can have large robot trucks operate in situations constantly changing, constantly evolving. How is this autonomous truck going to avoid the moose crossing the road right now with no warning? How is this autonomous truck going to figure out where the road is when it has two feet of snow on it and this load just has to get there? How is this autonomous truck going to deal with the car driver that sneaks in front and slams on the brakes because it happens all too often in the real world? Is it going to make life much safer on the highway relying on a robot over the human brain when dealing with the variables thrown at it? The variables of the weather, the variables of the creatures with which we share the world, the variables that constantly amaze us with the level of stupidity they project. Technology can solve it all and with no input from those of us who have decades of real life knowledge and experience. Technology and scientists will never get it unless and until they

10

JANUARY - FEBRUARY 2018

lgwqwr GPS rwhIN ingrwnI krn dy nwL nwL Awnborf kMipaUtr Aqy tYkst mYsyj Byjx dI Xogqw fRweIvrW ‘qy ijAwdw mIl qYA krn leI lgwqwr dbwA bxweI r`Kdy hn[ ijsqrHW qsvIr ‘c ivKwieAw igAw hY, ieho ijhy mYsyj jdoN fRweIvr nMU imLdy hn qW qusIN AMdwzw lw skdy ho ik aus ‘qy ikMnHw pRYSr pYNdw hovygw[ ieh Awm hI ho irhw hY[ kihMdy sn ik spIf ilimtrz quhwfI jwn nMU sur`iKAq bxwauxgy[ hux kihMdy hn ik ielYktROink lOigMg XMqr quhwfI jwn nMU sur`iKAq r`Kxgy[ purwxy idnHW ‘c AsIN BIVH vwLy smyN dy guzr jwx leI bRyk krky Awrwm krn dI cox kr skdy sI Aqy krdy vI rhy hW[ tr`kW vwLy

isrP hweIvyA spIf ‘qy hI mIlW qYA kr skdy hn ies leI BIVH hox vwLy smyN tr`k hweIvyA ‘qy pw ky iv`c bYTy rihky smw brbwd krn dw kI Pwiedw? AsIN kMm qoN ht ky 4 GMty sON leI dw sI, pr A`jkl qusIN nINd dI JpkI audoN q`k nhIN lY skdy jdoN q`k suhwnMU srkwrI inXm ies dI AwigAw nhIN idMdy Aqy jdoN AwigAw huMdI vI hY qW auh isrP A`Dy GMty leI hI huMdI hY[ purwxy idnHW ‘c AsIN ibnHW iksy dbwA dy 24 GMitAW ‘c inXmW muqwibk 650 jW 700 mIL dw sPr qYA kr lYNdy huMdy sI, pr hux quhwnMU 650 jW 700 mIl 14 GMitAW ‘c qYA krnIAW pYNdIAW hn pr nwL hI kihMdy hn ik 10 GMty Awrwm vI krnw jrUrI hY[ ies qrHW krn nwL ku`J vI hwsl nhIN hoieAw isvwey ies dy ik keI tr`kW vwLy bs BIV vwLy smyN sVk ‘qy hI ruk ruk ky c`lx leI mjbUr ho rhy hn Aqy Pyr Aksr fRweIv krn leI bhuq hI Q`k jWdy hn[ ieh iqMn fRweIvr ijnHW ‘qy OPP ny 26 AkqUbr 2017 nMU doS lwey sn, aunHW Anuswr ienHW dw iDAwn BMg hox krky ieh hwdsy vwpry sn[ 100% hI fRweIvrW dw ksUr sI[ ieMfstrI ‘qy nw-smJ srkwr vloN byihswb inXm, kwnMUn Aqy qknwlojI dy inklx vwLy nqIijAW nMU ibnHW socy Qopy jwx dw koeI vI h`Q nhIN hY[ kI ienHW fRweIvrW ‘qy ieh doS l`gxy cwhIdy hn? hW ! Aijhw qW hY nhIN ik fRweIvrW ny ieh inXm jo sur`iKAw leI bxwey gey sn, ienHW nwL pYdw hox vwLIAW sm`isAwvW bwry AiDkwrIAW nMU sUicq nw kIqw hovy[ hr roz ienHW dI pwlxw krn nwL pYdw hoeIAW muSiklW dw Asl sMswr ‘c pYx vwLy pRBwv nMU AnuBv krn vwLy tr`k fRweIvrW nMU kI pqw hY jo ik aunHW swieMsdwnW nMU jo kdy vI Asl sMswr ‘c ieh AnuBv nhIN krdy isrP mSInW ‘qy hI ies dy Asr nMU swbq kr skdy hn[ mu`kdI g`l aunHW swieMsdwnW nMU ieh g`l Awpxy idmwg ‘c ibTw lYxI cwhIdI hY ik ieh inXm ib`lkul


drvwzw t`ut igAw sweIpRs AYvinaU

bRykW kwrn sikf pRwblm myn stRIt

jYk musIbq ‘c PisAw grWt stRIt

qusIN hr smyN qW musIbq ‘c Psy tRylr dI mdd nhIN kr skdy[ pr AsIN kr skdy hW gRyt fyn dy AdvantEDGE pRogrwm ADIn hr musIbq ‘c Psy tRylr dI bhuq qyzI nwl 24 GMty, sVk ‘qy hI shwieqw kIqI jWdI hY[ ieh g`l twierW dI hovy, koeI qknIkI KrwbI hovy, rIPr dI murMmq hovy, swfw ivSvws kro ik quhwfy fRweIvr nUM aus v`loN loVINdI mdd hr smyN ikqy vI id`qI jw skdI hY[ koeI Prk nhIN pYNdw ik kdoN jW ik`Qy cwhIdI hY[ ies qoN ielwvw swfI Love’s Travel Stops nwL BweIvwlI kwrn 425 hor srivs tr`kW Aqy AmrIkw ‘c 245 lokySnW q`k vI phuMc hY[ ijnHW rwhIN quhwnUM Pyr sVk ‘qy cVHw skdy hW Aqy quhwfyy smwn dI phuMc nUM sur`iKAq Aqy qyzI nwl phuMcwauxw XkInI bxw skdy hW[ AwE A`gy vDIey.

Enroll for free today: GreatDaneTrailers.com/AdvantEDGE

GREAT DANE AND THE OVAL ARE REGISTERED TRADEMARKS OF GREAT DANE LLC. 721 ELV 0917

JANUARY - FEBRUARY 2018

11


listen to the real life experts plying the trade, keeping industry going by delivering the products to the market. It’s hardly a wonder that everything people see, touch, taste, was on a truck driven by a highly skilled operator before it reached you the customer of that product. That’s 100% of everything was on a truck. There are no railway tracks leading to your grocery store. There are no deep-sea ports with docks at your local big box store. There are no airports within close proximity to home. Without trucks and those highly skilled drivers driving them you would be naked, in an empty field beating wolves with a stick for a taste of that rabbit the wolf pack killed for your benefit. You go ahead Mr. Legislator, you stop trucks from being safe. It’s on you. Now those big shippers and receivers must not be left out of this guilt.

It is routed back to Government not understanding their capacity to mess with the law of unintended consequences. The government in a quest for more revenue streams without looking too greedy. Well, that’s easy to overcome. Manufacturers and wholesalers and retailers figure out they have rolling warehouses while the goods are in transit. Rather than stocking ahead, they manufacture and immediately load a truck (rolling warehouse); then the receiver leaves it on the truck until the very last second before it’s needed. They even call it “just in time” freight. The problem with “just in time” freight is that Mother Nature, traffic conditions, a truck driver’s well-being, and a whole host of variables interfere with the just in time portion of the equation. To deal with the variables, shippers/receivers apply fines to the truck driver for not delivering within the window of time the load was supposed to be delivered. Oh, this doesn’t happen, you say. Think again. Some of these windows of time for delivery are a mere fifteen minutes. Trying to move the load 4,000 miles within the exact amount of time available to hit the window of delivery under ideal conditions with no hiccups is probable, but usually not always possible. Now, is this a government induced problem or is it an internal industry problem? The trucker doesn’t care who created the problem but there has to be a solution we’ll beyond the truck driver’s pay grade.

12

JANUARY - FEBRUARY 2018

vI sur`iKAq nhIN hn[ mnu`KI fRweIvr bhuq sur`iKAq nhIN hn ies leI bhuq swry swieMsdwnW dI socxI hY ik Pryt kwrobwr ‘c kMm krdy fRweIvrW nMU auh robotW ‘c bdl skdy hn[ vyKdy hW ieh ikvyN sMBv ho skygw[ kMipaUtrW dI m`dd nwL v`fy v`fy hvweI jhwjW nMU aufwaux vwLy pwielt hmySw hI aus vyly kMipaUtr nMU Evr rweIf krn leI mOjUd huMdy hn jdoN aunHW nMU ieh mihsUs huMdw hY ik kMipaUtr shI FMg nwL jhwj sWBx dy Xog nhIN hY[ jhwj qW Ku`lHy Asmwn ‘c G`t kuSlqw vwLy EpRytrW dy nyVy qyVy vI nhIN huMdy pr tr`k fRweIvrW nMU hr roz G`t kuSl fRweIvrW dy nwL sVk ‘qy tr`k clwauxw pYNdw hY[ ies dy nwL hI jhwj dy aufwx Brn Aqy Q`ly au`qrn dy smyN ies dw swrw kMtRol pwielt dy h`Q huMdw hY[ swieMsdwn ieh socy hn ik auh lgwqwr bdl rhIAW siQqIAW ‘c robot tr`k clw skdy hn[ ieho ijhy robot cwlk tr`k aus vyLy kI krngy jdoN ibnHW iksy vwrinMg dy ie`k dm tr`k swhmxy sVk ‘qy bwrWisMgw Aw jwvy ijs sVk ‘qy 2 Pu`t brP jMmI hoeI hY Aqy lof nMU mMizl ‘qy smyN isr phuMcwxw vI Aiq jrUrI hovy? Aqy ijs qrHW Asl dunIAW ‘c hr roz huMdw hI hY ik koeI kwr vwLw ie`k dm lyn bdl ky tr`k mUhry Aw jwvy qy iPr ibnHW vwrinMg hI mUhry bRykW mwr dyvy? jdoN q`k qknwlojI jW swieMsdwn hr roz sVk ‘qy rihx vwLy fRweIvrW dI g`l suxdy jW smJdy nhIN jo ik ies ieMfstrI dI rIVH dI h`fI hn, audoN q`k aunHW dy idmwg ‘c ieh g`l nhIN AwvygI ik ikhVy inXm sur`iKAw nMU vDwaux dy kMm Awauxgy Aqy ikhVy ies nMU Gtwaux dw kMm krdy hn[ ieh koeI bhuqI hYrwnI vwLI g`l nhIN ik hr cIz jo lok vyKdy, CuhMdy jW c`Kdy hn auh aunHW dy h`QW ‘c phuMcx leI aus tr`k ‘qy AweI hY ijs nMU ie`k hunrmMd fRweIvr clw irhw sI[ auh swrIAW hI cIzW dw 100% aus tr`k ‘qy phuMicAw hY[ ij`QoN qusIN gRosrI KRIddy ho aus stor nMU ryl duAwrw smwn splweI krn leI rylvy lweIn nhIN jWdI, nw hI aunHW storW nMU iS`pW leI bMdrgwh lgdI hY Aqy nw hI aunHW storW ‘c jhwjW leI eyArport bxy hoey hn[ ies leI jy au`c kotI dy hunrmMd fRweIvr nw hox qW qusIN nMgy DV ByVIAW nMU fMfy mwr mwr ky aunHW vloN mwry gey KrgoS nMU Kwx leI Kohx qoN ibnHW hor kI krogy? mMqrI jI tr`kW nMU sur`iKAq hox qoN rokx leI qusIN Kud izMmyvwr ho[ v`fy iS`pr Aqy irsIvr vI ies ‘c brwbr dy ksUrvwr hn[ Aqy GuMm iPr ky AwiKr ‘c ies sB dw nqIjw in`kldw hY; srkwr dI ibnHw socy smJy kwnMUn nwL CyV CwV krn dI nw-smJI soc[ ijAwdw lwlcI idsx qoN bcw krdI hoeI srkwr sdw hI hor tYksW dI BwL ‘c rihMdI hY jo lgwqwr AwmdnI pRdwn krdy rihx[ ieh koeI bhuqI AOKI g`l nhIN[ inrmwqw, Qok ivkryqw Aqy rItylrW dI soc hY ik jdoN q`k smwn tRWizt ‘c hY, ieh aunHW dw cldw iPrdw vyArhwaUs hY[ smwn nMU KRId ky pihlW hI stwk krn dI bjwey huMdw kI hY ik auqpwdk smwn iqAwr krky is`Dw eI tr`k (cldw iPrdw vyArhwaUs) ‘c lof kr idMdy hn Aqy iPr jo irsIvr hY auh ies nMU AKIrly imMt q`k tr`k ‘qy hI rihx idMdw hY jdoN q`k ies nMU filvr nw krnw hovy[ aunHW ny qW ies nMU ‘jst ien tweIm’ Pryt dw nWA vI id`qw hoieAw hY[ pr sm`isAw ieh hY ik koeI ieh socx leI iqAwr nhIN ik ‘jst ien tweIm’ dy rwh ‘c mOsm, tRYiPk dy hwlwq,


Everybody in the supply chain has a reason for doing things the way they do. Mostly it’s in response to some sort of government regulation that didn’t consider the law of unintended consequences. Then each modification made to reduce the impact of government intervention by those in the supply chain moves the problem along the chain to the last link, who has no recourse. The government is culpable in each and every one of the accidents that occur every week, month, and year. Here’s some things to consider. There’s a distinct lack of places for truck drivers to park and rest. The snow clearing along the highways across Canada and parts of Northern USA is definitely less than ideal. Highway maintenance is sadly lacking. Punitive rules and regulations have been instituted that often conflict with one another. Pay for drivers is inadequate at best. Professionalism is demanded with minimal qualification. The mandatory entry level training is a small step forward but what’s needed is recognizing truck driving as a skilled trade with a defined career path of advancement and remuneration for advanced skill development, and a complete rethink of the Hours of Service. Only then will the transport industry not only become safer, but more respected.

tr`k fRweIvr dI ishq Aqy hor Axigxq rukwvtW Aw skdIAW hn[ Aqy jykr ieh lof inrDwirq smyN AMdr filvr nw kr hovy qW iS`pr rsIvrW vloN tr`k fRweIvr nMU jurmwnw lw id`qw jWdw hY[ qusIN kI socdy ho ik Aijhw nhIN huMdw? jrw ie`k vwr iPr soc ky vyKo[ keI vwr filvrI krn leI inrDwirq smyN dI sImw isrP 15 imMt hI huMdI hY[ hux 4000 mIl qoN AYn shI smyN Anuswr lof filvr krn bwry soco[ jykr sB ku`J ib`lkul TIk Twk hovy qy koeI vI rukwvt nw Awvy iPr qW ieh sMBv hY, pr koeI vI rukwvt nw Awvy, ieh sMBv nhIN hY[ hux kI ieh srkwr duAwrw KVI kIqI sm`isAw hY jW ieMfstrI dI AwpxI AMdrUnI pYdw hoeI sm`isAw? tr`kr nMU ies dI pRvwh nhIN ik ieh sm`isAw iks ny KVI kIqI hY, pr ies dw h`l jrUr in`kl skdw hy jo ik tr`kr dI phuMc qoN bhuq dUr dI g`l hY[ splweI cyn ‘c jo vI koeI iksy qrIky nwL kMm krdw hY aus dw koeI nw koeI kwrn huMdw hY[ AwmqOr ‘qy ieh iksy qrHW dy srkwrI inXm jo ibnHW socy lwgU kIqw hovy, ausdy irspONs dw nqIjw huMdy hn[ Aqy iPr jo ies splweI cyn dw ih`sw hn aunHW vloN srkwrI dKl dy pRBwv nMU Gtwaux leI kIqIAW soDW hOLI hOLI aus koL phuMc jWdIAW hn ijs koL ies nMU h`l krn leI koeI shwrw nhIN huMdw[ EntwrIE ‘c tr`kW nwL sbMiDq hoey 6000 hwdisAW coN hr hwdsy leI srkwr doSI hY[ tr`k fRweIvrW dy pwrk krn Aqy Awrwm krn vwLy QwvW dI bhuq Gwt hY[ pUry EntwrIE ‘c hweIvyA qoN snoA htwaux dw kMm vI bhuq nIvyN p`Dr dw kIqw jWdw hY[ hweIvyAW dI hwlq vI qrsXog bxI hoeI hY[ keI kwnMUn Aijhy hn jo ie`k dUjy nwL tkrwauNdy rihMdy hn[ fRweIvrW dI qnKwh kMm Anuswr Fu`kvIN nhIN hY[ G`to G`t Xogqw nwL pySyvrqw dI mMg kIqI jWdI hY[ dwKly leI lwzmI isKlweI lYxI ie`k vDIAw kdm hY pr loV hY tr`k fRweIivMg nMU ie`k hunrmMd pySw mMnx dI Aqy nwL hI A`gy fRweIvrW dy Pwiedy leI socxw ‘qy srivs dy GMitAW ‘qy vI iPr qoN ivcwr krn dI loV hY[

I came for the job but stayed for the career. COMPANY HIGHWAY DRIVERS WANTED

Samir Yaghi – Company Highway Driver 2010 Owner Operator

Ow

2012 Company Highway Driverr 2018 8 YEARS WITH ROSEDALE

Become a Rosedale Driver. Contact us now.

WE DRIVE CAREERS rosedale.ca/drivers T1.855.721.3962

| F1.844.314.5953

JANUARY - FEBRUARY 2018

13


Adapting to Change ho rhy bdlwA dy AnukUl hoxw

T

tr`ikMg ieMfstrI lgwqwr ivksq ho rhI hY[ nvIAW nvIAW he trucking industry is ever evolving. New qknIkW Aqy nvIAW pRikirAwvW au`Br ky swhmxy AweIAW hn[ ieh technologies have emerged and new procedures. vI At`l scweI hY ik jdoN koeI vI bdlwA huMdw hY qW ausdw ivroD vI With change comes resistance, which is jrUr hovygw, jo lok ijMnI jldI ieh bdlwA svIkwr kr lYNdy hn, inevitable. Those who adapt to and accept change auh au`nHI hI ijAwdw Aqy jldI qr`kI vI krdy hn[ keI vwr ieh the quickest often get further ahead. Sometimes bdlwA glq vI ho skdy hn , pr jdoN ieh glq hox qw swnMU ies change can be a mistake, but when it is a mistake, we must learn glqI qoN is`iKAw lY ky ies nMU suDwrn leI A`gy vDxw cwhIdw hY[ from the error and look further for improvement. Technology in qknwlojI isrP tr`ikMg audXog ‘c hI nhIN sgoN hr pwsy bhuq qyzI general has rapidly evolved, not just in the trucking industry, and nwL vDI hY, Aqy ieh iksy vI audXog ‘c Swml hox leI ie`k bhuq it is a great tool to incorporate in to the industry. Embrace the vDIAw swDn hY[ ies leI qknwlojI nMU ApxwE Aqy ieh tr`ikMg changes and appreciate how it can improve our lives and safety ieMfstrI ‘c ikvyN swfI izMdgI nMU vDIAw Aqy sur`iKAq bxw skdI in the trucking industry. hY, ies g`l nMU sLwho[ Safety innovations in the past years have been roll stability, ipCly swlW ‘c jo sur`iKAw pRqI AivSkwr hoey hn auh hn, lane departure warning, collision avoidance systems, speed rol siQrqw, lyn qoN bwhr in`klx ‘qy icqwvnI, t`kr qoN bcw leI governing systems, dash camera’s for liability purposes, anti isstm, spIf nMU kwbU r`Kx vwLw isstm, izMmyvwrI leI fYS kYmry, lock brakes, cruise control, fully automatic trucks and much AYNtI lOk bRykW, krUz kMtRol, pUry AwtomYitk tr`k Aqy bhuq ijAwdw more comfortable cabs with less noise. These have been great Awrwmdwiek G`t rOLy vwLIAW kYbW[ ieh bhuq vDIAw KojW hn pr innovations, but there are still complaints. Drivers don’t want to iPr vI Ajy keI iSkwieqw hn[ fRweIvr ieh nhIN cwhuMdy ik spIf be speed restricted and not concerned about saving money on fuel, nMU ie`k h`d ‘c bMinAw jwvy Aqy nw hI auh qyl dI Kpq bwry icMqq and with comfortable quiet trucks with automatic transmissions, hn[ G`t rOLy vwLy Awrwmdwiek kYb Aqy AwtomYitk tRWsimSn hox a driver is more likely to fall asleep because there’s no need to krky gyAr bdlx dI loV nhIN huMdI ies leI fRweIvr nMU nINd Awaux shift gears. But the safety advances and lives saved far outweigh dy ijAwdw cWs hn[ pr ienHW KojW nwL vDx vwLI sur`iKAw Aqy jo the complaints. jwnW bcIAW hn aunHW dw plVw iSkwieqW nwloN kwPI Bwrw hY[ When the Diesel Exhaust Fluid of DEF trucks debuted I mYnMU Xwd hY jdoN fIzl Aygzwst PlUiefz (DEF) tr`kW dI remember the big uproar it caused. Drivers were refusing to buy Awmd hoeI sI qW audoN ikMnHW rOlw ipAw sI[ fRweIvr nvyN tr`k KRIdx new trucks and preferred older model non DEF trucks. There was qo N nWh kr rhy sn Aqy purwxy ibnHw DEF vwLy tr`kW nMU qrjIh idMdy huge surge for demand on the used market for non DEF trucks at sn[ ibnHw DEF vwLy tr`kW dI mwrkIt ‘c bhuq mMg vD geI sI[ the onset. I could not give away a DEF truck for free at that time. aus vyly koeI DEF tr`k muPq ‘c vI lYx nMU iqAwr nhIN sI[ pr But eventually it has assisted with a lot of bad emission options. AKIr ‘c ies ny KRwb pRdUSn nMU shI krn ‘c kwPI m`dd kIqI[ Electric vehicles are the next innovation with Tesla’s ielYktROink vhIkl nvIN Koj hn Aqy SurUAwq hoeI hY, tYslw dy electronic truck debut. With performance claims of 0-60 MPH nvyN ielYktROink tr`k dI Awmd nwL[ ies dI pRPwrmYNs in 5 seconds, better acceleration up a hill, up to 500 bwry dwAvw kIqw jw irhw hY ik ieh 0-60 mIl pRqI GMtw mile range before charge, solar powered mega chargers, dI rPqwr q`k isrP 5 sikMt ‘c phuMc skdw hY, cVHweI ‘qy auto pilot standard, jack knifing stoppage, one million ijAwdw pwvr, ie`k vwr cwrj krky 500 mIl q`k jw skdw mile no breakdown claims with 4 independent motors, hY, solr pwvrf mYgw cwrzr, Awto pwielt stYNfrf, jYk no brake pad changes, no transmission, no differentials, nweIP hox qoN rokx vwLw, cwr KudmuKiqAwr motrW vwLw ijs no emissions, and explosion proof glass are some of the nMU ds l`K mIl q`k iksy vI irpyAr dI loV nhIN, koeI bRyk many features this new truck will have once production pYf bdlx dI loV nhIN, koeI tRWsimSn nhIN, koeI ifPRYSIAL begins in 2019. Telsa app will give full information for nhIN, koeI DUAW nhIN, Aqy nw tu`tx vwLy SISy, ieh sB ies remote diagnostics and will inform of maintenance as nvyN tr`k ‘c hovygw ijs dw auqpwdn 2019 ‘c SurU hox jw Pash Brar well. They claim it will be less expensive than a diesel irhw hY[ nwL hI tYslw AYp rImot fwieAwgnOsitk leI vI pUrI jwxkwrI dyvygI Aqy hox vwLI dyKBwl dI jwxkwrI vI - Pash Brar B.A. dyvygI[ aunHW dw kihxw hY ik ieh fIzl tr`k nwloN ssqw hovygw pr Pash is a mobile leasing representative with Auto One Leasing LP in Vancouver. She jdoN ie`k vwr ies dI pRofkSn SurU ho geI audoN hI shI pqw l`gygw has a banking, collections and accounting background. She specializes in importing ik kI ieh s`c hY? Ajy q`k jo iSkwieq AweI hY auh lMbI dUrI ‘qy vehicles and trailers from the USA. jwx vwLy fRweIvrW vloN hY ik 500 mIl pRqI cwrj kwPI nhIN hY Aqy 14

JANUARY - FEBRUARY 2018


NSC Compliance & Accounting Services kMplwieMs Aqy AkwaUNitMg syvwvW ie`ko QW qy 

New company, complete permit setups

Accounting services specializing in transportation industry

Log book, Dangerous Goods training

Company Taxes

US DOT/NSC Audit representation

Payroll/WCB

All Fuel Tax: IFTA, Oregon, NY, NM, KY

GST/HST Filing

E-manifest set up and load entries to Canada & US

Audits – CRA/WCB/GST

C-TPAT/PIP and TWIC Registrations

Personal Taxes

Services for American Companies W e help you in:

• Paperwork for getting loads to Canada and back to USA • FMCSA/US DOT Audits • CSA Monitoring • All Permits and authorities

National Safety Code Compliance Service Call: 1-800-965-9839 ext. 2

Surrey, BC: #4 - 8333 130th Street Ph: 604-507-7736  Fax: 604-507-7742 Abbotsford, BC: 2633 Montrose Ave.  Ph: 604-755-4230  Fax:604-755-7816 Bellingham, WA: 1313 E Maple St., Suite #236  Ph: 360-543-5608

www.nationalsafetycode.com

E: info@nationalsafetycode.com JANUARY - FEBRUARY 2018

15


truck, but once in production the real results will come in. So far long distance highway drivers are complaining that the 500 mile range per charge is not a far enough distance and only good for local drivers, and complaints of the driver being in the front middle of the cab and not being able to see their blind spots to the left and right. Time will tell. But if these electric trucks are not tried, we cannot find out the capabilities. Driverless cars which are fully autonomous are currently being tested as well as driverless trucks. If the experiments prove successful, this could turn the whole trucking industry upside down. Would driver’s still be needed in any form? Whether it’s a truck or taxi, is the driver still going to be needed? Could the driving all be done through an application and computer? That’s what we will eventually find out. It could potentially save lives,

ieh lokl fRweIvrW leI hI vDIAw hY Aqy fRweIvr dI sIt ib`lku`l sYNtr ‘c hox krky blWeIf spwt nzr nhIN Awauxgy[ ieh qW smW hI d`sygw[ pr jykr AsIN ienHW ielYktROink tr`kW nMU clw ky nhIN vyKWgy qW AsIN ienHW dIAW XogqwvW nMU prK nhIN skWgy[ pUrIAW AwtomYitk fRweIvr rihq kwrW dy nwl nwL hux pUry AwtomYitk fRweIvr rihq tr`kW nMU vI tYst kIqw jw irhw hY[ jykr ieh qzrbw kwmXwb irhw qW ieh pUrI tr`k ieMfstrI nMU aultw pultw kr skdw hY[ kI fRweIvrW dI iksy qrHW dI loV hovygI? tr`k hovy jW tYksI, kI fRweIvr dI loV hovygI? kI swrI dI swrI fRweIivMg ie`k AYplIkySn jW kMipaUtr dI m`dd nwL kIqI jw skygI? ieh qW Awaux vwLw smW hI d`sygw[ ieh sMBwvI qOr ‘qy jwnW bcw skx dy kwbl qW ho skdw hY pr keIAW nMU ieh BYBIq kr irhw hY Aqy bhuq swry fRweIvrW nMU Awpxw kMm Kus jwx dw Kqrw vI bx jwvygw[ pr ieh qW At`l hY ik ieho ijhy bdlwA ie`k idn jrUr hoxgy[

but all employed drivers will be terrified about the prospect of losing their job one day. That is inevitable and a change in occupation may be needed. Electronic log books are the biggest complaint I am seeing. It will force a driver to take his designated break, which forces rest and ensures safety. But drivers are complaining that wait times, which they consider off time, are being included in “on duty time”. I will imagine that the first bit will take getting used to and that deliveries will be later than usual at the onset, but let’s see how the industry adjusts. With many protests and non stop complaining there is nothing that can be done to stop it. It is a reality. Electronic log books are here. Maybe they will save lives with well rested drivers. Again only time can tell. Technology will keep evolving. Imagine life before your smart phone, GPS and computer. Advances will keep happening and we cannot stop change. I hope the trucking industry will continue to evolve and adapt to change. What may seem horrible or scary now may prove to be an advantage later. Keep your minds open to change and instead of wasting negative energy trying to stop advances, embrace and adapt to change. I see so many angry lease operators trying to sell their trucks and trailers and try to leave the industry after protesting. That’s your option to do so. But maybe the trucking industry will become better than ever, and you didn’t stay to find out. This may lead to regret later.

ielYktROink lOg bu`kW dI sB qoN v`fI iSkwieq hY jo mYN vyK irhw hW, ieh fRweIvr nMU ie`k Kws smyN bRyk krn leI mjbUr krygI jo ik Awrwm leI mjbUr krdI hY Aqy sur`iKAw nMU XkInI krygI[ pr fRweIvrW Anuswr jdoN auh lof dI aufIk kr rhy huMdy hn auh aus nMU AOP tweIm mMndy hn pr lOg bu`k Anuswr ieh AOn ifaUtI tweIm hY[ pr mYnMU lgdw hY ik SurU ‘c ies dy AwdI hox nMU smW l`gygw Aqy filvrIAW vI Awm nwloN lyt phuMcxgIAW, pr vyKdy hW ik Biv`K ‘c kI huMdw hY[ bhuq ivroD pRdrSn Aqy iSkwieqW krn nwL vI ies nMU roikAw jwxw sMBv nhIN lgdw[ ieh scweI hY[ ielYktROink lOg bu`k Aw geI hY[ Swied fRweIvrW dy cMgI qrHW Arwm krn nwL jwnW bc skx[ pr ie`k vwr iPr, ieh qW smW hI d`sygw[ qknwlojI dw ivkws qW huMdw hI rhygw[ Awpxy smwrt Pon, GPS Aqy kMipaUtr qoN pihlW dI izMdgI bwry soco[ qr`kIAW sdw huMdIAW hI rihMdIAW hn qy AsIN ienHW nMU rok nhIN skdy[ mYN Aws krdw hW ik tr`ikMg ieMfstrI ivksq huMdI rhy Aqy nvyN bdlwA ApxwauNdI rhy[ keI vwr jo hux iBAwnk jW frwauxw lgdw hovy A`gy c`l ky PwiedymMd vI swbq ho skdw hY[ Awpxy Awp nMU smyN Anuswr Fwlx ‘c hI Pwiedw huMdw hY ies leI nvyN smyN Anuswr bdlx leI iqAwr rihxw cwhIdw hY[ keI lIs Eprytr gu`sy ‘c Aw ky Awpxy tr`k trwly nMU vyc ky ieMfstrI nMU C`fx dI koiSS kr rhy hn[ ies qrHW krnw quhwfI AwpxI mrzI hY[ pr Swied tr`ikMg ieMfstrI pihlW nwloN ikqy vI ijAwdw vDIAw ho jwvy pr qusIN ieh vyKx qoN pihlW hI ies nMU C`f idEgy qW quhwnMU ieh Jorw l`igAw rhygw ik qusIN ieh hox qoN pihlW hI ies nMU C`f ky cly ikEN gey?

16

JANUARY - FEBRUARY 2018


New Year’s Resolutions for a Happier, Healthier You

J

anuary is a great time for new beginnings. With the new year come new adventures, experiences, challenges and growth. Whether you’ve already set your New Year’s resolutions or don’t believe in them at all, January is a great time to focus on growth. Here are a few resolutions that you can start today: Try more new things. Instead of going to the same restaurant, try a new one. Do something different on the weekend and consider joining a gym, dance or language class to break out of your routine. Eat well. Although it’s one of the most popular, many of us still struggle with it. Eating well is not just about dieting and losing weight. It’s making time to really think about the food that you consume and the nutrition that you put into your body. Don’t worry so much about the number on the scale. Instead, focus on the quality of the food that you eat and making healthy choices a priority in your everyday life. Exercise. We all wish we had more time to exercise, and the key is to get your physical activity in no matter how little it is. Even a 15-minute walk or run daily is enough to improve your health and get your body in better shape. Mental health. Take time for yourself to make your mental health a priority. Life can get stressful, so whether it’s a five-minute meditation session in the morning, enjoying a cup of coffee on your own or an hour-long walk in the evening, do what you can to keep your mental health in check. Read more. The benefits of reading are countless, and making a habit out of reading is great for you. Why not join a book club? Even better, ease into it by joining one online, like the Amnesty International

Book Club, a free no-pressure club with great recommendations and popular discussion guides. Stay current on human rights issues and enjoy reading good books, within a reasonable time commitment of only six books a year.

ACT NOW!

supinAW nUM hkIkq ‘c bdlo

G &G Trucking Solutions • Incorporation Registration • IFTA Registration • IRP Registration & Revenue C.V.O.R. Registration • U.S. D.O.T. & MC Registration • C-TPAT • Drug Testing

Compliance Package for Single Operations & Small Fleet

•Fuel Tax Report & File Mileage Report for (KY, NY, NM, OR) •Monitor & Update Driver Qualification File • Log Book Auditing •Setting Up Equipment/Maintenance Files •Mini Audit prior to your Ontario/USDOT Audit

We also provide safety courses

•Dangerous Goods Certificate •Hours of Services Courses •Pre Trip & Safety Classes •Professional Driver Training Program www.gandgtrucking.com E: Truckingsolutions@gmail.com

Bay 6-9, 2456, 23 Ave. NE, Calgary, AB

7050 Telford Way, Unit 10, Mississauga, ON L5S 1V7

Tel: 403-455-4258

Tel: 905-461-2525

Fax: 403-455-4261

Fax: 905-696-6825 JANUARY - FEBRUARY 2018

17


Xojnwb`D Aqy ivDI pUrbk sMBwl AsIN swirAW ny bYNjwimn PRYNkiln dI ieh mShUr khwvq qW suxI hI hY ik ie`k AONs sMBwl pONf Br ielwj qoN ikqy cMgI hY[ pr mMdBwgI g`l ieh hY ik bhuq swry ibzns Aqy srkwrW ies isDWq ‘qy nhIN c`ldIAW[ AMq ‘c is`tw ieh inkldw hY ik ieMnw nukswn ho jWdw hY ijs nUM ik sOKy hI bcwieAw jw skdw sI[ pr ijs g`l dI mYnUM hYrwnI hY auh ieh hY ik lokW nUM sMBwl dw bhuqw iPkr hY hI nhIN[ A`j dI mukwbly vwLI tRwsport ieMfstrI ‘c dUjI scweI ieh hY ik AsIN plYinMg Bwv Xojnw Aqy ivDI pUrbk sWB sMBwl nUM AxgOilAW hI kr C`ifAw hY[ Kws qOr ‘qy Enr AwprytrW ny[Enr AwprytrW dIAW musIbqW ‘c qyl Aqy purizAW dIAW vD rhIAW kImqW, lybr dy Krcy Awid bhuq ku`J Swml hY[ies dy nwL hI auh in`q pRqI rYgUlr sWB sMBwl nw krky hor vI Kqrw shyV lYNdy hn[bhq swry Enr AwprytrW nwL g`l bwq krn ‘qy ieh pqw l`gw hY ik Awm tr`k vwLy leI sWB sMBwl dy Krcy vDx kwrn kMm krnw AOKw hY[ ie`k nvyN tr`k mwlk, ijs ny Awpxw nWA gupq r`iKAw, ny ikhw ik ibnw Krcy vDy koeI ies qrHW dw FMg qrIkw cwhIdw hY ijs nwL myrw tr`k vDIAw cldw rhy[ AwpxI g`l cwlU r`Kdy aus ny d`isAw ik mYN keI GMty kMm krdw hW, ku`J kwnUMnI aulMGxw krky Kqry vI mu`l lYNdw hW, pr mYN krW qW kI krW? jy qyl ie`k do hPqy bwAd ‘c bdlW qW ies nwL mYN Gr izAwdw pYsy lY ky jw skdw hW[ ies mwlk dI khwxI bwkIAW nwloN v`KrI nhIN[ pr ijgrw r`Ko- ies qrHW dy Enr Awprytr hn ijhVy smyN isr sWB sMBwl dI mh`qqw vI smJdy hn[ 10 swl dy qjrby vwLy ie`k Enr Awprytr tI AYn pnysr Anuswr bhuq swry fRweIvrW dw kihxw hY Atvwl dw ieh vI kihxw hY ik rIsweIkl Awiel vI nhIN vrqxw ik auh PYktrI dy d`sy idSw inrdySW Anuswr c`l ky Dn nUM PzUl ‘c hI cwhIdw[ pr auh mMndy hn ik hux sWB sMBwl mihMgI hY[ ies leI Krc rhy hn[ pnysr dw kihxw hY ik ho skdw hY ik myrI cMgI iksmq ies dw sB qoN v`D Asr Enr Awprytr ‘qy hI pYNdw hY[pr Atvwl hY pr jy mYN Awpxy irzk dyx vwLy dI sWB sMBwl hI nw krW qW musIbq dw kihxw hY ik hux qW Krc QoVHw hovygw pr bwAd ‘c b`cq bhuq qW AwauxI hI hoeI[ aunHW Anuswr aus dw bhuq G`t smW Krwb huMdw hY hovygI[ auh slwh idMdy hn ik jy vhIkl dI lMbI aumr cwhuMdy ho qW ijs dw kwrn ieh hI hY ik auh Awpxy tr`k dI smyN isr sWB sMBwl sdw hI loVINdI sWB sMBwl smyN isr krdy rho[ikauN ik krdw rihMdw hY[ ie`k audwhrx idMdw auh kihMdw hY ik jy ie`k BrosyXog vhIkl hI lwB phuMcwauNdI hY[ qusIN ibmwr hovo Aqy hr roz lYx vwLI dvweI ‘c nwgw pw Atvwl ny hor vyrvy idMdy hoey ikhw ik keI fRweIvr lvo qW iPr TIk iks qrHW hovogy? ies qrHW hI myrI tr`k swfy srivs sYNtr ‘qy AwauNdy hn Aqy trbo lYg pwvr dI dI sWB sMBwl hY[ iSkwieq krdy hn[ jdoN AsIN vhIkl nUM cY`k krdy hW rwj Atvwl jo kimnz vYstrn kYnyfw dw bRWc mYnyjr qW swnUM pqw lgdw hY ik swnUM ies dI fIzl pwrtIkulyt Aqy bI sI irjnl AwprySnz lIfr hY, dy vI ies qrHW dy iPltr Bwv fI pI AY~P sPweI krnI pvygI[ ieh ieMnw hI ivcwr hn ik bhuq swry tr`kW vwLy ijs qrHW aunHW nUM sOKw kMm hY ik tr`k mwlk Awp pihlW hI kr skdw ku`J mu`FlIAW g`lW bwry isKwieAw igAw hY aus dI kuqwhI sI[ aus smyN Krc vI G`t Awauxw sI[ jdoN Atvwl krky tr`kW dw nukswn krw bihMdy hn[ jy rYgUlr Awiel qoN ieh pu`iCAw igAw ik tr`k mwlkW nUM E eI AYm cyNj kIqI jWdI rhy Aqy cysI lubrIkySn mYnUPYkcrr dy d`sy Jag Dhatt sYNtr ‘c Awauxw cwhIdw hY jW pRweIvyt mkYinkW kol, Anuswr huMdI rhy qW ies qrHW vhIkl dI aumr vDdI hY[ 18

JANUARY - FEBRUARY 2018


qW aunHW dw jvwb sI ik AsI mwlkW nUM ieh slwh dyvWgy ik auh AwpxIAW kimnz motr srivs leI swfy koL lY ky Awaux[ ies dw kwrn d`sdy hoey aunHW ikhw ik aunHW kol bhuq nvIn swPtvyAr hY[ aunHW ikhw ik jdoN qyl bdilAw jw irhw huMdw hY audoN AsIN muPq ‘c swPtvyAr vI A`pfyt kr idMdy hW[ies dw mqlb ieh hoieAw ieMjx dI lMbI aumr, qyl dI shI Kpq Aqy izAwdw pwvr[ ies leI swnUM ieh qW pqw l`g igAw ik Enr Awprytr leI sWB sMBwl krnI zrUrI hY pr aunHW kMpnIAW dw kI ijnHW kol bhuq tr`k hn? jW v`fIAW PlIt kMpnIAW? sOKI ijhI g`l hY- ie`k iekihry tr`k dw Pwiedw ivcwr ky aus nUM ijMny tr`k hn aunHW nwL guxw kr idE[ pr jy vyKIey qW PlIt kMpnIAW dI isMgl mwlk nwloN ieh vDyry zuMmyvwrI bxdI hY[ pr ies ‘qy bwAd ‘c ivcwr krWgy[ iksy PlIt kMpnI leI bhuqy pRBwvI hox Aqy mukwbly ‘c rihx leI zrUrI hY ik auh iksy shI pI AYm Bwv pRIvYNitv myntInYNs pwilsI nUM Apnwaux[ myry iKAwl ‘c rIAYkitv plYn dI QW pRoAYkitv plYn dI loV hY[ienHW dovW ‘c Prk kI hY? jy tu`t B`j hox qoN bwAd hI TIk krnw hY qW ies nUM rIAYkitv kihMdy hn[ pr jy pihlW hI sMBwl r`KI jwvy qw ies nUMU pROAYkitv plYn kihMdy hn[ ies qrHW krn nwL Awmdn vI nhIN GtdI Aqy sWB sMBwl huMdy smyN kMm vI cldw rihMdw hY[ ieh TIk hY ik ku`J Krcy qW huMdy rihMdy hn pr ijs qrHW Atvwl swihb kihMdy hn ik fwlrW dI rkm Krcx dI QW sWB sMBwl leI lweI jWdI pYnI Gwty vwLw sOdw nhIN[ mMn lE iksy PLIt ‘c 50 tr`k hn qW ies rIAYkitv plYn kwrn ikMny vwDU fwlr Krcxy pYxgy[pr bhuq swrIAW kMpnIAW isAwxp nwL kMm kr rhIAW hn Aqy sWB sMBwl krn krky kwPI b`cq kr rhIAW hn [ ie`k nYSnl kMpnI dy PLIt mYnyjr ny qW is`DI g`l kih id`qI hY ik AsIN AwpxIAW vhIklW nUM mkYinkW koL hI nhIN KVHy kr r`Kxw[ies qoN ibnw smwn hI nhIN Foxw sgoN kMpnI ny kmweI vI krnI hY[ swfy iDAwn ‘c ieh vI AwieAw hY ik bhuq swrIAW kMpnIAW ny AwpxI AglI kqwr Bwv fRweIvrW nUM AwpxI pRoAYkitv plYn ‘c Swml kIqw hoieAw hY[ jy fRweIvrW nUM shI tRyinMg id`qI hoeI hovy qW auh vhIklW ‘c sMBwvI nuks pYx qoN pihlW hI jwxkwrI dy skdy hn[ies qrHW vhIkl nUM KrwbI kwrn mYnyjmYNt nUM smyN isr sUicq krky pUrI qrHW KVHn qoN pihlW hI mwmUlI nuks nUM dUr krvwky cldw r`K skdy hn Aqy nukswn hox qoN bcwA skdy hn[ies qrHW pRoAYkitv hox kwrn pRbMDk Coty moty nuksW nUM sm`isAw bxn qoN pihlW hI dUr kr lYNdy hn[ v`fI tu`t B`j nwL isrP mwiek nukswn hI nhI huMdw sgoN Enr Awprytr jW kMpnI dI hwlq ies qoN vI v`D nukswn vwLI ho jWdI hY[ nvyN kwnUMn Aqy rYgUlySn Anuswr kyvl zuMmyvwrI hI inscq nhIN huMdI sgoN PlIt Aqy mwlkW nUM lwprvwhI dw doSI vI TihrwieAw jw skdw hY[ jy lweyibltI dI pRIBwSw vyKI jwvy qW ieh ies qrHW hY ik iksy Awprytr nUM ies qrHW dw Kqrnwk tUl, smwn, ijvyN tr`k Awid ieh jwxidAW hoieAW vI dyxw ik ies dI vrqoN krn nwL dUijAW dw nukswn ho skdw h,Y qW ies nUM lweyibltI dw nWA id`qw jWdw hY[ sDwrn SbdW ‘c vhIkl dI jdoN vrqoN kIqI jWdI hY qW auh suriKAw vwLI hoxw cwhIdI hY Aqy aus dI vrqoN ibnw kwrn iksy dw nukswn nw krn vwLI hoxI cwhIdI hY[ jy koeI durGtnw vwprdI hY qW vhIkl nUM zbq kIqw jw skdw hY[ aus nUM cY`k kIqw jWdw hY Aqy aus dw irkwrf vI vyiKAw jw skdw hY[ieh vI pqw lwieAw jWdw hY ik ies dI sWB sMBwl ‘c kuqwhI qW nhIN kIqI hoeI[ PlIt ikauN ik izAwdw Bwr FoNdy hn ies leI ienHW dw stYNfrf vI vDIAw hI hoxw cwhIdw hY[ kI XojnwbMdI Aqy shI sWB sMBwl hI quhwfy tr`k dI pUrn BrosyXogqw hY? kI ies dw ArQ ieh hY ik quhwfI vhIkl hmySw hI itp twp rhy Aqy kdy ies ‘c KrwbI nw Awvy? pr Swied ies qrHW nhIN, ieh TIk hY ik ies qrHW krn nwL tr`k cldw rhygw[ myry iKAwl ‘c isrP pocw pwcI krn nwL koeI Pwiedw nhIN hoxw[ ies leI bYNjimn PRYNkiln dy au`pr d`sy gey SbdW nUM hI iDAwn ‘c r`Kx dI loV hY[ ies qrHW krn nwL hI qusIN lMby smyN leI icMqwmukq ho skdy ho Aqy nwl hI byiPkr vI rih skdy ho[

vDIAw aUrjw leI vcxb`D

TOTAL RUBIA OPTIMA hYvI ifaUtI ieMjx Awiel

CK-4 & FA-4 hr idn quhwnMU A`gy iljwx leI

TOTAL RUBIA OPTIMA 1100 15W-40

TOTAL RUBIA OPTIMA 1100 10W-30

TOTAL RUBIA LD EXTRA 10W-30

Suivez-nous sur

TotalCanada

www.total-canada.ca

SkqI BrpUr pRdrSn hr idn

JANUARY - FEBRUARY 2018

19


6 Reasons to Use a Load Board

L

et’s start off with this basic question: What is a load board? Think of it like a dating service for trucks and available loads. Instead of searching to find the perfect date, you’ll be searching for available loads or trucks that fit your needs. In the perfect relationship, there are always two parties (well, usually). In this situation, we have the brokers and the trucking companies, also known as carriers. When a broker is looking for a truck to move freight, they will post on a load board. When a carrier wants to fill up their truck, they search for freight on a load board. Then voilà, the load board creates matches made in transportation heaven.

Load boards …

Are fast Verified Provide variety Up your reputation Give you backhaul options Provide you with more opportunities

Here are six reasons to swipe right on a load board. 1. Efficiency In the dating world, you would be filling in a profile with information about yourself. With a load board, carriers fill out information about their equipment and where they are planning to drive. Brokers input details about the load and where it is going. Then, the system matches available loads – it’s that easy. You will spend less time searching and more time finding matches and making a profit. 2. Verified business You can run into some shady characters on dating sites – thankfully most load boards host companies and owner-operators that are verified. Usually, load boards ensure that carriers and brokers have proper documentation and qualifications so users know exactly who they are doing business with – make sure you are asked for these when 20

JANUARY - FEBRUARY 2018

you sign up. This should be a no catfishing zone! 3. Variety Don’t leave your business stuck in the past when you can have access to numerous postings and opportunities. You could be missing out on lanes that you have never run before, but have the ability to run. Load boards make it that much easier to form the perfect connection. 4. Reputation Not the load board’s reputation – yours! Being a part of a load board can be a great way to improve your brand and get your company’s name out there. If you align yourself with valuable connections and the right tools then your business should only improve. 5. Backhauls Delivering a load somewhere and earning a profit is great, but what about the drive back? An empty truck means an empty wallet. Load boards allow you to search for loads to transport back to your home base, earning you more while you drive.

6. More opportunities Overall, a load board is a great place to find opportunities that can help you progress your business. There are constantly new postings and you will build relationships with different companies as you connect with them. Load boards are an efficient way for carriers and brokers to get their foot in the door and grow their businesses by earning more in one network. You wouldn’t deny yourself love – why deny it to your business?


SERVING UP LOADS ON LOADLINK LOADS ARE MULTIPLYING ON LOADLINK.   CALL US TO FIND OUT HOW TO GET THE MOST LOADS POSSIBLE ď †ď ’ď •ď ‰ď ”ď “ď€ ď ď Žď „ď€ ď –ď …ď ‡ď …ď ”ď ď ‚ď Œď …ď “

Matching Members. More Trucks. More Loads.

More Business. 1.800.263.6149

www.transcore.ca

JANUARY - FEBRUARY 2018

21


lof borf dI vrqoN krn dy 6 kwrn AwE ies buinAwdI svwl qoN SurU krdy hW: lof borf hY kI? ies nMU tr`kW Aqy auplBd lofW leI ie`k fyitMg srivs vWg smJ lE, bs Prk ieh hY ik ie`k vDIAw fyt l`Bx dI bjwey qusIN imlx vwLy lofW jW quhwfIAW loVW nMU pUrIAW krn vwLy tr`kW dI BwL krdy ho[ ie`k au`qm irSqy ‘c hmySw do iDrW, (AwmqOr ‘qy) Swml huMdIAW hn[ ie`Qy swfy koL do iDrW hn; dlwl ijnHW nMU bRokr vI ikhw jWdw hY, Aqy tr`ikMg kMpnIAW ijnHW nMU kYrIArz vI ikhw jWdw hY[ jdoN ie`k dlwl jW bRokr, mwl Byjx leI tr`k l`B irhw huMdw hY qW auh iesdI sUcnw ie`k lof borf ‘qy dy idMdw hY[ jdoN tr`k kMpnI nMU Awpxy tr`k leI mwl dI jrUrq huMdI hY qW auh ies lof borf qoN l`Bx dI koiSS krdy hn[ Aqy iPr kI b`s ijvyN kihMdy hn ik; r`b ny bxwqI joVI..... ‘qy do iDrW jo ie`k dUjy dIAW jrUrqW pUrIAW krn vwLIAW hox, aunHW dw imLwp ho jWdw hY[

lof borf.... qyj hn pRmwixq hn iBMnqw pRdwn krdy hn quhwfy Sohrq nMU vDwauNdy hn quhwnMU Backhaul cuxn dw ivklp idMdy hn quhwnMU hor mOky pRdwn krwauNdy hn[

lof borf qoN shI lwB pRwpq hox dy ieh 6 kwrn hn; 1. inpun M qw fyitMg dI dunIAW ‘c qusIN ie`k pRoPweIl ‘c AwpxI jwxkwrI Brdy ho[ lof borf ‘c kYrIAr ApxI mSInrI Aqy swjo smwn dy nwL nwL AwpxI mMizl bwry vI jwxkwrI idMdy ho[ bRokr lof bwry ivsQwr jwxkwrI Aqy ij`Qy Byjxw hovy aus QW dI jwxkwrI pRdwn krdy hn[ Aqy iPr b`s isstm auplbd lof dw myL shI kYrIAr nwL krw idMdw hY – b`s ieMnHW hI kMm hY Aqy hY vI bhuq sOKw[ qusIN Koj krn ‘qy G`t smW Aqy mYc l`Bx Aqy munwPw kmwaux leI v`D smW lwEgy[ 2. pRmwixq kwrobwr fyitMg vwLIAW vY`b sweItW ‘qy keI vwr qusIN T`gW dy cuMgl ‘c vI Ps skdy ho, pr Sukr hY ik bhuq swrIAW kMpnIAW jW mwlk-cwlk (Enr-Eprytr) jo lof borf sweItW nMU clwauNdy hn auh pRmwixq hn[ AwmqOr ‘qy lof borf ieh XkInI bxwaux dI koiSS krdy hn ik kYrIArW Aqy bRokrW koL shI Aqy loVINdy kwgzwq Aqy XogqwvW hox qW ik ies dI vrqoN krn vwiLAW nMU ieh pqw hovy ik auh drAsl iks nwL kwrobwr kr rhy hn[ jdoN qusIN ies nMU vrqx leI sweIn A`p krdy ho qW ies g`l nMU XkInI bxw lE ik ieh sB ku`J quhwfy koloN 22

JANUARY - FEBRUARY 2018

pu`iCAw jWdw hY[ ieh iksy vI hyrwPyrI vwLw c`kr nhIN hoxw cwhIdw! 3. iBMnqw Awpxy kwrobwr nMU purwxy smyN ‘c auLiJAw r`Kx dI bjwey byigxq mOikAW Aqy positMgW dw lwhw lYx dI g`l kro[ ho skdw hY ik qusIN aunHW sVkW nMU pUrI qrHW ivswr rhy hovo, ijnHW ‘qy qusIN kdy B`jy nhIN ho pr qusIN aunHW ‘qy B`jx dI pUrI Xogqw r`Kdy ho[ lof borf ies sMpUrn imLwp nMU bhuq hI sOKy qrIky nwL pUrI qrHW kwmXwb krn dy kwbl hY[ 4. swK lof borf dI swK nhIN – quhwfI! lof borf dw ih`sw hox krky quhwfy bRWf nMU hor vI ibhqr bxn ‘c bhuq m`dd imLdI hY Aqy nwL hI quhwfI kMpnI dw nWA dUr dUr q`k PYlx ‘c shwieqw pRwpq huMdI hY[ jykr qusIN Awpxy kwrobwr nMU vDIAw swjo smwn Aqy v`fmu`ly sbMDW nwL lYs kr lYNdy ho qW quhwfw kwrobwr qr`kI dIAW rwhW ‘qy isrP Aqy isrP A`gy hI vDdw jwvygw[ 5. bYkhwlz iksy QW ‘qy lof phuMcwxw Aqy munwPw kmwauxw bhuq vDIAw g`l hY, pr iPr jdoN au`QoN vwips muV ky Awxw huMdw hY aus bwry kI? KwlI tr`k muVky ilAwauxw, mqlb, KwlI btUAw lY kY muVnw[ lof borf quhwnMU auh lof l`Bx ‘c shweI huMdy hn jo ik quhwfy muV ky Gr Awaux vwLy pwsy v`l dw hovy, ies qrHW qusIN KwlI tr`k clwauNdy hoey muVn dI bjwey tr`k clwauNdy hoey kmweI krdyy muVdy ho[

6. hor vDyry mOky mu`kdI g`l qW ieh hY ik lof borf ie`k AijhI vDIAw QW hY, jo quhwnMU bhuq hI sunihrI mOky pRdwn krky quhwfy kwrobwr nMU qr`kI dIAW rwhW ‘qy A`gy vDx ‘c m`dd kr skdI hY[ ie`Qy lgwqwr nvIAW sUcnwvW lgdIAW rihMdIAW hn Aqy ijs ijs qrHW qusIN nvIAW kMpnIAW nwL juVdy jWdy ho, qusIN aunHW nwL Biv`K leI Awpxy vDIAw irSqy vI kwiem kr skdy ho[ lof borf kYrIArW Aqy bRokrW leI ie`k auh Asrdwr rsqw hY jo quhwfy leI nvyN nvyN drvwjy Kolx ‘c shweI hMudy hn jo ik quhwfy kwrobwr nMU A`gy vDw skx Aqy ie`k nY`tvrk dw ih`sw bxky hor munwPw kmwaux dy Xog ho skx ‘c shweI huMdy hn[ jy quhwnMU ipAwr imL irhw hovy qW qusIN aus nMU lYx qoN ienkwr nhIN krogy – iPr Awpxy kwrobwr nMU ipAwr qoN bWJw ikEN krdy ho?


JANUARY - FEBRUARY 2018

23


kMm ‘qy sVkI sur`iKAw hPqw:

hrkq ‘c Awaux dw vylw quhwnMU ies ‘c ih`sw ikEN lYxw cwhIdw hY? qrIky hn: isrP ie`k hI durGtnw ho jwx dI sUrq ‘c AwpxI tr`ikMg kMpnI 1) roadsafetyatwork.ca ‘qy rijstr kro ‘qy pY skx vwLy sMBwvI mnu`KI Aqy ivqI boJ dy nqIijAW bwry Aqy 2) AwpxI kMpnI ‘c sVkI sur`iKAw nMU ibhqr krn leI koeI iPr sVk ‘qy mzbUq sur`iKAw kwrguzwrI dy PwieidAW bwry soc ky ie`k gqIivDI cuxo[ quhwfI m`dd leI vY`bsweIt ‘qy bhuq vDIAw vyKo[ suJwA Aqy keI mh`qvpUrn sRoq auplbd hoxgy[ iksy dI mOq nwL pYx vwLy Gwty, jW ieho ijhI s`t Pyt l`g jwvy jo 3) jdoN qusIN AwpxI cuxI hoeI gqIivDI nMU pUrw kr lE qW muV ik swrI izMdgI nMU ault pult kr idMdI hY, ienHW dy pYx vwLy Asr dw vY`bsweIt ‘qy jw ky swnMU d`so ik qusIN kI kIqw hY[ quhwnMU gqIivDI ihswb lwauxw nw-mumikn hY[ ij`QoN q`k ivqI pUrI krn leI ie`k srtIiPkyt id`qw jwvygw KricAW dw svwl hY, auh bhuq ijAwdw vD Aqy qusIN AwpxI tIm smyq $250 dy in`klx skdy hn[ jrw Awpxy sihXogI krmcwrI Aqy vwLy iqMn ienwmW ‘coN ie`k nMU ij`qx dy h`kdwr kMm ‘qy sVkI suri` KAw hPqy ausdy pRIvwr nMU AijhI hwlq ‘coN in`kl ky muV vI bx skogy[ pYrW ‘qy KVHy hox leI kIqI jwx vwLI shwieqw (mwrc 5-9, 2018), dOrwn ‘qy Awaux vwLy Krcy, bwkI swQI krmcwrIAW kMm vwLI QW ‘qy hox vwLIAW durGtnwvW mOkw hY Awpxy fRweIvrW dI ‘qy pYx vwLy Asr, vhIkl dI murMmq jW aus ie`k gMBIr mud ` w hn suri` KAw nMU hor vI ibhqr nMU bdlx leI hox vwLy Krcy, auqpwdn nw hox WorkSafeBC Anuswr motr vhIkl krky AwmdnI dy nukswn Aqy nvW krmcwrI hwdisAW kwrx hox vwLIAW mOqW, bI sI ‘c bxwaux leI hrkq ‘c r`Kx leI hox vwLy Krcy, ieqAwd bwry ghu kwimAW dIAW hox vwLIAW mOqW dw mu`K kwrn Awaux dw[ nwL soco ik ieh ikMnHw ijAwdw ho skdw hY[ hY[ motr vhIkl hwdisAW kwrn bI sI ‘c ieh hI nhIN, ies Gtnw dI jWc krn leI hr swl AOsqn 21 kwimAW dI mOq ho jWdI hY ih`sw lYx leI A`j hI kIqy XqnW Aqy ienHw dw ihswb ikqwb r`Kx Aqy hor 1280 kwmy zKmI ho jWdy hn[ ienHW rijstr hov[ o leI jo smw l`gygw aus sB dw Krcw Aqy bImy ‘coN ie`k iqhweI ih`sy qoN vI ijAwdw hwdsy dI sMBwvI vDx vwLI rkm nMU vI joV lE[ ‘qy tRWsport Kyqr ‘c vwprdy hn[ Pyr jo kMpnI dI swK nMU D`kw l`gygw auh v`K[ bI sI dI tr`ikMg syPtI kONsl dI syPtI tRwsport Aqy ik`qykwrW dI sVkI sur`iKAw leI zuMmyvwr firvn iekweI dy kwrjkwrI fwierYktr mwrk fOnlI dw kihxw hY WorkSafeBC dI ieMfstrI Aqy lybr srivsz iekweI dI pRbMDk ik tr`ikMg ieMfstrI ‘c s`tW dy klym Aqy KricAW dy klymW dy tInw polrf dw kihxw hY, “Awm kMm krdy smyN P`tV hox vwLy kwrnW ‘coN jo cotI dy iqMn kwrn hn , aunHW ‘c sB qoN v`fw kwrn hY krmcwrI dy mukwbly sVkI durGtnw ‘c zKmI hoieAw krmcwrI, auh hwdsy jo v`fy tr`kW kwrx vwprdy hn[ AwmqOr qy ijAwdw gMBIr rUp ‘c zKmI huMdw hY Aqy kMm ‘qy muV aunHW swry vhIklW dI zuMmyvwrI aus kYrIAr kMpnI dI huMdI hY prqx leI vI aus nMU ijAwdw smy dI loV huMdI hY[ Awpxy fRweIvrW ijs dy nWA hyTW ‘nYSnl syPtI kof’ (NFC) dy syPtI srtIiPkyt leI KqirAW nMU Gtwaux leI jo kdm qusIN lYNdy ho auh quhwfy fRweIvrW jwrI hoieAw hovy Aqy aunHW g`fIAW nMU clwaux leI inXukq kIqy dI sur`iKAw nMU vDwaux dy nwL hI quhwfy sMBwvI KricAW nMU G`t Aqy krmcwrIAW ies kMpnI ADIn kMm krdy hox[ ieh zuMmyvwrI kYrIAr quhwfy tr`kW nMU sVk ‘qy v`D cldw r`Kx ‘c vI bhuq m`dd krdy kMpnIAW dI bxdI hY ik auh sur`iKAw pRogRwmW leI nIqIAW sQwipq hn[“ kry Aqy nwL hI ieh vI XkInI bxwvy ik ieh nIqIAW dI pwlxw kIqI jw rhI hY[ ies qoN ielwvw sUbweI Aqy rwStrI OHS inXmW ih`sw ikvyN lY skdy ho ADIn kYrIAr kMpnIAW dw kwnUMnI Prj vI bxdw hY ik auh Awpxy kMm ‘qy sVkI sur`iKAw hPqy ‘c ih`sw lYx leI ieh iqMn sOKy krmcwrIAW dI ishq Aqy sur`iKAw dw pUrw iDAwn r`Ky[

kMm ‘qy sVkI suri` KAw bwry aunHW mwlkW dI ijnHW dy krmcwrI kMm leI fRweIv krdy hn jW sVk ‘qy kMm krdy hn aunHW dI sur`iKAw nMU ibhqr bxwaux dI m`dd krn leI rof syPtI AYt vrk WorkSafeBC dI ie`k pihlkdmI hY[ rof syPtI AYt vrk kMpnIAW nMU Xojnw bxwaux, ie`k Asrdwr sur`iKAw pRogRwm nMU sQwipq krn Aqy ingrwnI r`Kx ‘c m`dd dy nwL - AOnlweIn ‘qy muPq kors Aqy sroq – Aqy nwL hI slwhkwrI syvwvW Aqy vrkSwpW pRdwn krn dI pySkS krdw hY[ rof syPtI AYt vrk dy PlIt syPtI pRbMDk ir`k vwltrz dw kihxw hY, “ie`k Asrdwr sVkI sur`iKAw pRogRwm hox krky quhwfy krmcwrIAW ieh mihsUs krdy hn ik qusIN aunHW dI pRvwh krdy ho[ ies g`l dw Asr aunHW dy kMm krn dy qrIky ‘qy vI pYNdw hY Aqy nwL hI auh sur`iKAq fRweIivMg ‘qy vI vDyry iDAwn kyNidRq krdy hn[ ies nwL au`c kotI dy krmcwrI quhwfI kMpnI ‘c kMm krn leI Aqy kMpnI ‘c itky rihx leI vI pRBwivq huuMdy hn[ ies sB nwL quhwfw munwPw vDxw XkInI qW hovygw hI nwL hI quhwfI kMpnI dI swK quhwfy mukwbly vwLIAW dUjIAW kMpnIAW dy mukwbly ikqy ijAwdw mzbUq vI hovygI”

24

JANUARY - FEBRUARY 2018


Instructional Technologies Adds Intro to ELDs Course

I

to improve employee safety behaviours and provide defensible nstructional Technologies Inc. (ITI), providers of training proof that students have mastered a topic. With ITI, fleets have solutions for the transportation industry including PROthe flexibility to use off-the-shelf PRO-TREAD lessons, engage TREAD online training content and the Sentix training ITI’s PRO-SERVICE team to develop customized content, and automation platform, has added another course: Introduction to use ITI’s secure hosting services for their own content. Electronic Logging Devices. The course covers the basics of ELDs for drivers, and allows carriers to customize the training to meet company-specific needs. “Understanding the basics of using ELDs is important for all drivers,” said Nathan Stahlman, COO at ITI. “Our new Introduction to Electronic Logging Devices course helps ease the stress of using this new technology, saving drivers time and reducing frustration. Carriers can also use the course to be assured that their operations will be in compliance with the ELD mandate.” Introduction to Electronic Logging Devices provides drivers with information on: • Logging in an out of an ELD • Different duty statuses • ELD responsibilities • Reasons for keeping an electronic log With ITI’s Sentix platform for managing training, carriers can host ELD supplier training videos as PRO-TREAD courses and can add quizzes and sections about standard company operating procedures to the Electronic Logging Because you believe in the Canadian Devices course. V NEW & Improved In addition to its new Trucking Industry enough to purchase Dispatching Electronic Logging Devices your own truck, we believe in you and course, ITI also offers two HOS V MORE HOME TIME YOUR SUCCESS. training programs on Hours of Service and Hours of Service Sleeper Berth regulations. All Succeed with your truck investment and Choice of Carrier. courses are updated as new rules SUCCEED WITH QUIK X TRANSPORTATION and regulations go into effect. ITI is known for its effective V V V V V mastery learning training strategy, an instructional method by which the student must Contact Shawn: 1 866 234 6167 ‘master’ each subject before sgallant@quikx.com | www.quikx.com moving to the next. The online strategy is proven

Happy Holidays!

NOW HIRING

OWNER OPERATORS

JANUARY - FEBRUARY 2018

25


A Few Tips for Taking on Winter

Y

our driving should change with the seasons. Your safety and the safety of others depend on it. Here are some tips for getting through winter without any problems.

DRIVE CONFIDENTLY Visibility is crucial for safe winter driving, and it can often deteriorate very fast. At a minimum, be sure to get on the road with a clear view by removing the snow from your entire vehicle—hood, headlights, windows and roof. To avoid surprises, check liquids and make sure your wipers and lights are working properly. The right tire pressure is essential to getting the best traction and grip on the road. It’s also a good idea to keep your tank full; it adds weight to your vehicle, giving you more grip.

Driving slower will give you more time to react. Keeping a greater distance from other vehicles will give you more room to maneuver. Braking earlier will help you avoid skidding. DON’T MESS AROUND WITH SLOPES Slopes can get critical in winter, especially if you’re hauling heavy loads. We can’t stress enough how impossible it is to predict what other drivers will do. When going downhill, braking distances increase even with the best tires. It’s also harder to see if there’s an accident or a traffic jam down the road. When going uphill, avoiding the compressed snow in the path of other vehicles can help you gain traction. Keeping a steady speed will also help prevent your wheels from spinning out. BE READY FOR ANYTHING Those who are best prepared always handle problems better. Bring extra food and water. Pack an emergency kit with warm clothes and an extra pair of boots. Some other things to keep at hand include windshield 
 washer and other essential liquids, booster cables, and chains or other devices for improving traction. It might not seem like much, but these items can be very useful in the middle of a storm. GET OFF THE ROAD Don’t be a hero. If conditions deteriorate to the point where driving is impaired, find a secure place to park and wait it out. Just be sure not to stop on the side of the road, where other drivers might think you’re still in a lane.

THINK FOR OTHER DRIVERS The only steering wheel you control is your own. Don’t expect other drivers to see you or drive with you in mind. Think for them. 26

JANUARY - FEBRUARY 2018

ALWAYS REMEMBER THAT NO MATTER HOW IMPORTANT YOUR MISSION, YOUR SAFETY IS EVEN MORE IMPORTANT.


Are You Getting Enough

Discount on Fuel? If Not, Let’s Help You Save More Money with Our Discount Fuel Card?

Significant discounts at major fuel centers across the U.S. and Canada

Truckers Together Fuel Services info@truckerstogether.ca JANUARY - FEBRUARY 2018

27


srdI dw mukwblw krn leI ku`J nukqy sB qoN zrUrI g`l qW ieh hY ik quhwfI fRweIivMg vI mOsm Anuswr bdlxI cwhIdI hY[ quhwfy Aqy horW dw bcwA dw vI ieh v`fw kwrn hY[ hyTW ku`J nukqy id`qy jw rhy hn ijnHW ‘qy Aml krky qusIN ienHW srdIAW nUM ibnw musIbqW dw swhmxw kIiqAW shI slwmq mwx skdy ho[ pUry ivSvws nwL fRweIv kro srdIAW dy mOsm sur`iKAw leI sB qoN zrUrI hY A`gy spSt ivKweI dyxw[ keI vwr qW J`tpt hI A`gy bhuq G`t ivKweI dyx l`g pYNdw hY[ ieh insicq kro ik vhIkl clwaux qoN pihlW qusIN vhIkl dy SIiSAW, ivMfoz, hu`f, C`q Aqy hY`f lweItW qoN snoA Awid iblkul swP kr leI hY[ muSkl ‘c Psx qoN bcx leI ilkieauf cY`k kr lE[ ieh vI zkInI bxw lE ik quhwfy vweIpr Aqy lweItW TIk cldIAW hn[ twierW ‘c hvw vI pUrI hoxI cwhIdI hY[ jy hvw G`t v`D hoeI qW ies nwL vhIkl dI sVk ‘qy jkV Aqy pkV GtdI hY[ cMgI g`l ieh vI hY ik qusIN Awpxw tYNk qyl nwL BirAw r`Ko[ ies nwL quhwfy vhIkl dI sVk nwL mzbUq pkV ‘c shwieqw imldI hY[ dUijAW leI vI soco kyvl qusIN hI Awpxy styirMg nUM kMtrol kr skdy ho ieh Aws nw r`Ko ik dUjy fRweIvr quhwnUM vyK ky jW iDAwn ‘c r`K ky vhIkl clwauxgy[ pr qusIN aunHW bwry soco[ jy qusIN hOlI clwaugy qW ies nwL quhwnUM iksy ivSyS hwlwq sbMDI pRqIkrm dw mOkw iml skygw[ jy qusIN dUjy vhIkl qoN Fu`kvW Pwslw r`Kogy qW ies nwL qW quhwnUM AwpxI vhIkl nUM shI FMg nwL sWBx dw mOkw imlygw[ jldI lwx nwLoN jy bryk pihlW lw leI jwvy qW vhIkl dI sikifMg jW iqlkx qoN bicAw jw skdw hY[ ibnw mqlb FlwnW v`l nw jwE srdIAW ‘c FlwnW vwLy QW bhuq Kqrnwk ho skdy hn[ Kws krky audoN jdoN qusIN vDyry Bwr lY ky jw rhy ho[ AsIN ieh nhIN kih skdy ik hor fRweIvr ies nUM iks qrHW smJdy hn[ BwvyN twier vDIAw vI hox pr Flwn ‘qy bRykW lwx ‘qy vhIkl ausy QW rukx dI QW ku`J dUrI ‘qy jw ky rukdy hn[ ies qrHW dy QW ‘qy invwx ‘c hoey AYksIfYNt jW tRYiPk ‘c l`gy jwm nUM vI nhIN vyiKAw jw skdw[ jdoN cVHweI cVH rhy hovo qW twierW nwL sKq hoeI snoA qoN vI bcxw cwhIdw hY[ itkvIN ijhI spIf r`Kx nwL quhwfy vIHl vI kMtrol ‘c rihMdy hn[ iksy vI hwlq leI iqAwr rho ijhVy fRweIvr hr qrHW dy mOky leI iqAwr rihMdy hn, nUM jy kdy mOsmI sm`isAw Aw vI jwvy qW auh aus ‘qy sOKI qrHW kwbU pw skdy hn[ Awpxy kol loV qoN v`D Bojn Aqy pwxI r`Ko[ Awpxy koL AYmrjYNsI ik`t, grm k`pVy Aqy ie`k vwDU bUtW dw joVw r`Ko[ hor loVINdIAW cIzW ‘c ivMfSIlf vwSr Aqy hor loVINdy qrl, bUstr kyblz, cynW jW iqlkx qoN bcx leI loVINdw smwn vI koL hoxw cwhIdw hY[ BwvyN ieh smwn bhuqw nhIN lgdw pr ieh cIzW hnyrI jW Krwb mOsm Awid smyN lwBdwiek ho skdIAW hn[

28

JANUARY - FEBRUARY 2018

jy sVkI hwlwq cMgy nhIN qW ies ‘qy sVk ‘qy nw jwE bhwdrI nw ivKwE[ jy sVk dy hwlwq ies qrHW dy ho gey hn ik quhwfI fRweIivMg TIk nhIN ho skdI, qW koeI sur`iKAq QW l`Bo ij`Qy ik qusIN kwr nUM sVkI hwlwq TIk hox q`k pwrk kr skdy ho[ pr ieh iKAwl r`Kxw ik sVk dy kMFy nw KVHnw[ ies qrHW hor fRweIvrW nUM BulyKw pY skdw hY ik qusIN lyn ‘c hI jw rhy ho[ pr sdw hI Xwd r`Ko ik quhwfI sur`iKAw nwloN quhwfw koeI vI imSn jW kMm mh`qvpUrn nhIN[ sgoN quhwfI sur`iKAw hI sB qoN v`D zrUrI hY[


THANK YOU FOR KEEPING NORTH AMERICAN BUSINESS MOVING.

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂ ੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

FREIGHTLINER TRUCKS AND ITS DEALER NETWORK WANT TO THANK THE SOUTH ASIAN CANADIAN COMMUNITY for your dedication to the trucking industry. We invite you to visit one of our more than 300 full-service dealership and see our wide selection of trucks featuring exceptional fuel efficiency, connectivity, safety, quality, uptime, and driver experience. Come see how we can help you maximize your profitability.

PRytlweInr tr¤ks Aqy ausdw fIlr nytvrk swaUQ eySIAn kYnyifAn smudwie dw tr¤ikµg audXog pRqI aunHW dy smrQn leI Dµnvwd krdw hY[ AsIN quhwnUM 300 qoN v`D pUrn syvwvW vwlIAW fILriSpW ‘coN iksy ie`k iv`c Awaux leI s`dw idMdy hW Aqy byimswl eINDn kuSlqw, izAwdw kwrj kuSlqw, sMXojkqw, sur`iKAw, kuAwiltI, vDyry kMm krn dw smW, Aqy frwievr qzrby vwly tr`kW dI swfI ivAwpk cox nUM vyKo[ AwE vyKo ik AsIN iks qrHwN qUhwnUM AwpxI n&w kmwaux dI smr`Qw nUM AiDkqm bxwaux iv`c m`dd kr skdy hW[

TO FIND A FREIGHTLINER DEALER NEAR YOU, VISIT FREIGHTLINER.COM/DEALERS. ਆਪਣਰੇ ਨਰੇ ੜਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ ਰੇਟਲਾਈਨਰ ਡੀਲਰ ਲੱਭਣ ਲਈ, freightliner.com/Dealers ਤਰੇ ਜਾਓ

Competitive financing available through Daimler Truck Financial. For the Freightliner Trucks dealer nearest you, call 1-800-FTL-HELP. FTL/MC-A-1448. Specifications are subject to change without notice. Copyright © 2017 Daimler Trucks North America LLC. All rights reserved. Freightliner Trucks is a division of Daimler Trucks North America LLC, a Daimler company.

JANUARY - FEBRUARY 2018

29


Half of Truckers Not Ready for ELDs

A

survey conducted between Nov. 30 and Dec. 5, by HELP Inc., the provider of the PrePass weight station bypass service, shows clearly, one week before the U.S. electronic logging device (ELD) mandate is set to kick in, nearly half of trucking professionals who responded to a recent survey said they’ve yet to select an ELD. The survey was taken by 1,620 trucking professionals, 49% of whom said they haven’t yet selected an ELD. Only 33% of respondents said they have selected and installed an ELD, while 18% said they have made a selection but have yet to install them. More than half the respondents who identified themselves as fleet managers reported having ELD devices installed and operational, while just under 28% of drivers and owneroperators claimed to be ready. Of those who have not installed an ELD, 68% don’t plan to do so before the deadline, the survey found. They cited reasons including not being convinced the ELD

30

JANUARY - FEBRUARY 2018

mandate will take effect. Some 31% of drivers said they don’t plan to install an ELD at all. “It is surprising to see that such a large share of both owner-operators and drivers as well as fleet professionals see no need or rush to comply with the upcoming ELD mandate,” said HELP CEO Karen Rasmussen. “Whether they are in favour of ELD or not, there is every indication that the FMCSA intends to follow through with its plans to require the devices without delay.” The poll also found 24% of respondents said they have not selected an ELD due to the costs. “I believe there is a misconception among some fleets and owner-operators/drivers that ELDs are expensive and difficult to install, but that’s not the case,” said Rasmussen. “PrePass and a few other providers offer ELD solutions that literally take just a few seconds to install when paired up with a smartphone or tablet, and the apps cost no more than a dollar per day to use.”


JANUARY - FEBRUARY 2018

31


Holiday Shopping at the Truck Stop By RoadPro Family of Brands

H

oliday shopping is a hassle for drivers. The malls are jammed and there’s no room to park a rig, anyway. Online shopping is convenient, but what if you’re not at home to get the package? It could get stolen off the porch or fall into the hands of the intended recipient. Truck stops are an overlooked solution for holiday shopping. You’re going to stop at one anyway, so it doesn’t require a special trip. And they’re open 24 hours so you can avoid the mall crowds and shop on your schedule. There’s plenty of parking, too. And, since most truck stop chains offer some sort of rewards program, you can earn points for your generosity. No, we’re not suggesting you buy diesel fuel additive or wiper blades for your significant other. There ae plenty of other choices that the people on your list will be delighted to get. Here’s a quick gift guide:

Entertainment – Whether their tastes run to DVDs of old TV shows and movies, the latest bestsellers on audiobook or country and pop CDs, truck stops carry enough games, movies, music and books to satisfy everyone on your list. Electronics – DVD players, cameras, phones, headphones, chargers, TV sets and GPS navigation systems – your average truck stop stacks up pretty well against Best Buy and without the long lines. Toys – You can find something for any young child or grandchild at a truck stop: stuffed animals, games, drones, 32

JANUARY - FEBRUARY 2018

remote control helicopters and cars, dolls and action figures and, of course, toy trucks. Food – Got a jerky fan on your list? Nothing beats a truck stop for jerky selection. Tools – Have you ever given someone a ratchet set as a present? Then you are a practical gifter, someone disinclined to waste money on the frivolous and unnecessary. You’re OK with your

presents not being loved, so long as they’re used. Consider jumper cables, heavy-duty ice scrapers or coolers. Clothing – Nothing designer label here, but plenty of insulated hoodies, graphic tees, hats, socks and gloves. Most truck stops also sell discount jewelry. Stocking Stuffers – Sometimes the little gifts are harder to pick than the big ones. You don’t want to waste too much time thinking about them or too much money buying them. Luckily, truck stops are full of inexpensive knickknacks; just grab a handful of whatever is at the counter. Gift Competitions – Got one of those families where relatives compete to find the most unusual gifts? You’re in luck because truck stops are the place to find them. We’ve even seen full-sized Viking helmets (no, not the NFL team). So, let everyone else fight for parking and elbow room at the mall or big box store. Find a truck stop and do your holiday shopping the smart way.


BlackBerry Radar Teams With BigRoad, Pana-Pacific

C.B. Radio Gets a Three Year Reprieve

B

lackBerry continued its push into the freight hauling industry by expanding the availability of its Radar asset-tracking device through partnerships with two large distributors — BigRoad Freight and Pana-Pacific. The Radar system collects and reports real-time trailer and cargo information, including location, route and mileage, temperature, humidity, door status and load state. Waterloo, Ontario-based BlackBerry said the Radar system collects up to 100 times as much data as a conventional GPS-based track and trace system. The data is stored on the cloud. BigRoad Freight said it would add the Radar-M to its mix of hours-of-service and electronic logging device products offered to its owner-operator and fleet users. BigRoad claims 500,000 drivers and 40,000 fleets in North America as customers. In addition, the Radar-M and the less-expensive Radar-L will be available by the end of January through the Pana-Pacific network of 2,800 heavy duty truck dealerships, more than 35 original equipment parts distribution centers and thousands of fleet companies in North America. There is a one-time fee for the Radar hardware, including a monitor and the tracking devices that are installed within a trailer. There also is a recurring subscription fee for the Radar’s dashboard analytics and information, BlackBerry Radar Senior Vice President Philip Poulidis said. BlackBerry has worked to transition from a marketer of smartphones into a provider of cybersecurity software and services. In recent months it has partnered with Intel Fujisoft, Hitachi Transport System, Tata Elxsi and Tokyo Electron. BigRoad is a division of Fleet Complete, a provider of dispatching, fleet tracking and mobile management systems to more than 265,000 subscribers and 10,000 businesses. It has distribution deals in the United States with AT&T and in Canada with Telus. The Radar-L is designed for flatbed, chassis, containers, heavy machinery and other non-powered assets. Pana-Pacific distributes such transportation communications equipment as mobile audio, satellite radio, telematics, navigation and video systems.

T

he Ontario Ministry of Transportation (MTO) will continue to allow the use of handheld CBs and two-way radios until

2021. The CB, once revered as the trucker’s best safety tool has become a target for those well meaning do gooders who have no concept on what it takes to operate a large truck. It’s still a safety item to be sure but people outside the industry consider it superfluous. Handheld CBs and two-way radios were to be banned by the province, as part of legislation directed at distracted driving and the use of cell phones. The extension granted for the use of CBs and two-way radios was set to expire at the end of 2017. “During the consultation phases three potential options for industry consideration were presented: extend the exemption for seven years; make the exemption permanent or allow the exemption to expire at the end of 2017. During the consultations with MTO over the summer several fleets and industry suppliers highlighted that hands-free technology for CB and two-way radios is available and is currently being adopted, but would need some additional time for full implementation,” the OTA reported. For CBs and two-way radios, the exemption allows a driver to push and hold the button on a hand-held, two-way radio device when driving. The driver can push a button to talk and release it to listen, repeating as often as necessary to have a conversation. If the hands-held device is a microphone, it must be secured in, or mounted to the vehicle and within easy reach of the driver. Twoway radio, hands-free devices that are clipped to the driver’s belt or attached to his/her clothing are also exempt. The extension will run from Jan. 1, 2018 until Jan. 1, 2021. JANUARY - FEBRUARY 2018

33


Want to Quit Smoking? kI qusIN isgrt pIxI C`fxI cwhuMdy ho?

A

re you a truck driver who wants to quit smoking or using tobacco products but don’t know where or how to start? Have you tried before and think that you’ll never be able to stop? The St. Christopher Truckers Relief Fund wants you to know you are NOT alone! There are many other professional drivers on the road feeling the same way. To help them along on their path to living smoke-free, St. Christopher Fund has begun a driver movement to drive a Rig Without Cigs. The Fund is sponsoring a year-long program to help drivers and their families break the nicotine habit. The program started September 1 and runs through August 31, 2018. Drivers can join the program at the beginning of each quarter and continue throughout the year. There will be a prize drawing each quarter for drivers that are involved and making progress. One grand prize drawing will be held for all drivers that stay involved for the whole year.

34

JANUARY - FEBRUARY 2018

kI qusIN ie`k tr`k fRweIvr ho jo isgrt pIx jW hor qMbwkU vwLIAW cIzW dI vrqoN krnI C`fxI cwhuMdy ho, pr pqw nhIN lgdw ik ik``Qy jW ikvyN SurU kIqw jwvy? kI qusIN pihlW vI koiSS kr cu`ky ho Aqy ieh mihsUs krdy ho ik qusIN kdy vI isgrt pIxI jW qMbwkU dI vrqoN krnI C`f nhIN skdy ? syNt kRistoPr tr`ikMg irlIP PMf Anuswr qusIN Aijhw krn vwLy iek`ly nhIN ho, hor bhuq swry pySyvr fRweIvr vI ib`lkul quhwfy vWg hI socdy hn[ aunHW nUM qMbwkU rihq jIvn dy rsqy ‘qy c`lx dI m`dd krn leI syNt kRistoPr tr`ikMg irlIP PMf ny ie`k muihMm SurU kIqI hY ijs nMU ‘irgz ivdwaut isgz’ (isgrt rihq tr`k) dw nWA id`qw igAw hY[ ieh PMf ie`k swl lMby pRogRwm nMU spWsr kr irhw hY jo fRweIvrW Aqy aunHW dy pRIvwrW nMU inkotIn dI Awdq nMU C`fx ‘c m`dd krygw[ ieh pRogRwm sqMbr pihlI qoN SurU hoieAw hY Aqy ieh 31 Agsq 2018 q`k c`lygw[ fRweIvr hr iqmwhI dy ArMB ‘c ies pRogRwm ‘c Swml ho skdy hn Aqy swrw swl jwrI r`K skdy hn[ jo fRweIvr ies pRogRwm ‘c Swml rihxgy Aqy qr`kI krngy aunHW dy nWA hr iqmwhI bwAd ie`k ienwm ij`qx vwLy fRwA ‘c Swml kIqy jwxgy Aqy auh hr iqmwhI ienwm vI ij`q skdy hn[ Aqy jo fRweIvr swrw swl ies pRogRwm ‘c rihxgy auh swl dy AKIr ‘c ie`k v`fw Swndwr ienwm vI ij`q skdy hn[ hr fRweIvr jo ies dw ih`sw bxdw hY auh Awn lweIn ie`k jwxkwrI vwlI pRSnwvlI Brygw[ jwxkwrI pRwpq krn qoN bwAd SCF quhwnUM in`kotIn dI Awdq nUM qoVHn leI jwxkwrI dyvygw[syNt kRistoPr PMf hr hPqy auqSwh dyx dy nwl-nwl jvwbdyhI Aqy swQI fRweIvrW qoN shwieqw lYx leI ie`k nYtvrk vI pRdwn krygw[ ieh pRogrwm fRweIvrW nUM qMbwkU dI qlb Aqy nMU pCwnx Aqy aus nMU rokx leI vI m`dd krygw[ inkotIn dI Awdq ikvyN kMm


Each driver that signs up be a part of the program will fill out an online informational questionnaire. After receiving the information, SCF will provide information on how to break the chains of nicotine. The St. Christopher Fund will provide weekly encouragement and accountability and create a network of support from fellow drivers. The program helps drivers identify and beat their tobacco triggers. The Fund will explain how nicotine addiction works and what methods of smoking aids, along with alternative therapies are available to them. The Fund also recommends that each driver receive a consultation with a tobacco cessation doctor or counsellor to decide the best method of treatment for each individual and will provide information on how to obtain that consultation. Rigs Without Cigs will offer quarterly conference calls to discuss participants progress and answer questions they may have. Dr. John McElligott will facilitate these calls. If you have questions or would like more information on the tobacco cessation program, email Julie Dillon at julie@ truckersfund.org. The program is open to all semi-truck drivers and others in the trucking industry. All prize-eligible participants must have an active CDL. Friends and family are encouraged to participate also, but aren’t prize-eligible. Certain criteria must be met to be eligible to win a completion, monthly or grand prize. All prizes are provided by Road Pro.

krdI hY, ieh PMf quhwnMU ies bwry jwxkwrI pRdwn krygw, Aqy nwl hI ies bwry vI d`sygw ik ikhVy ivklp jW qrIky auplbd hn jo quhwnMU ies Awdq qoN Cutkwrw pwaux ‘c m`dd kr skdy hn[ PMf ieh vI isPwrS krdw hY ik hr fRweIvr nMU fwktr jW qMbwkU kONslr nwL vI slwh mSvrw jruUr krnw cwhIdw hY qW ik hryk ivAkqI leI ielwj dw sB qoN vDIAw qrIkw inrDwrq kIqw jw sky[ ieh slwh iks qrHW pRwpq kIqI jw skdI hY, ies bwry vI quhwnMU jwxkwrI muh`eIAw kIqI jwvygI[ hr iqmwhI ‘irgz bgYr isgz’ kwnPRMs kwlW rwhIN ih`sw lYx vwilAW dI pRgqI bwry Aqy hor koeI svwl jy auh pu`Cxw cwhuMdy hox, bwry ivcwr vtWdrw krn dw pRbMD vI kirAw krngy[ ienHW kwlW dI shUlq fwktr jOhn mkYlIgOt pRdwn krngy[ jykr qusIN ies pRogRwm bwry koeI hor jwxkwrI lYxI cwhuMdy ho jW koeI svwl pu`Cxy cwhMdy ho qW qusIN jUlI iF`loN nMU julie@truckersfund.org ‘qy eImyl kr skdy ho[ ieh pRogRwm sYmI-tr`k fRweIvrW Aqy tr`ikMg ieMfstrI dy hor swry krmcwrIAW leI Ku`lHw hY[ ienwm ij`qx dy Xog hox leI ies ‘c Swml swry ih`sw lYx vwiLAW kol mOjUdw CDL hoxw lwzmI hY[ pRIvwrW Aqy im`qr dosqW nMU vI ies ‘c Swml hox leI auqSwihq kIqw jWdw hY pr auh ienwm ij`qx dy Xog nhIN hoxgy[ mhInwvwr, gRYNf pRweIz Aqy pRogRwm pUrw krn vrgy ienwm ij`qx leI k`uJ SrqW pUrIAW krnIAW lwzmI hn[ swry ienwm rof pRo vloN id`qy jw rhy hn[

JANUARY - FEBRUARY 2018

35


Michelin Group Appoints New Leadership Team for North America

M

ichelin Group has named Scott Clark as the next chairman and president of Michelin North America, effective Jan. 1, 2018. Joanie Martin also has been named chief administrative officer, a newly created role in the company. “Scott has represented the voice of Michelin customers with dependable passion in our organization for more than 20 years,” said Jean-Dominique Senard, CEO of Michelin Group, based in Clermont-Ferrand, France. “Scott is well-equipped to lead Michelin North America, especially as we transition next year to a new organizational structure.” Under Michelin North America’s new structure, which also will be implemented on Jan. 1, 2018, Clark will be responsible for all key customer-facing functions of the company, including sales and marketing for North America, as well as quality, technical and supply chain units. Going forward, Michelin’s North America region will be comprised of the United States and Canada. “I am excited about the future for our company as we refocus our business top to bottom on the relationships that matter most — those with our customers,” said Clark. “We want to deliver a customer experience that is as differentiated and satisfying as the quality and performance of Michelin products.” Clark has served since 2007 as executive vice president of Michelin North America and chief operating officer of its passenger- and lighttruck tire unit spanning the United States, Canada and Mexico. Previously, he served from 2005 to 2007 as senior vice president of Michelin’s heavy-truck tire unit in Asia. Across his 21-year tenure with Michelin, Clark has held various leadership roles in marketing, sales and other functions for units in Europe, Asia and North America. Earlier in his career, he worked for the Ralston Purina Co. (now Nestle Purina PetCare). Clark currently serves on the board of Jones Naturals, a pet products company based in Rockford, Illinois. He has served previously on the boards of the Greenville Symphony Orchestra and American Heart Association. He holds bachelor’s and master’s degrees in business administration from Washington University in St. Louis. Reporting to the chairman and president in her new role as chief administrative officer, Martin will be responsible for critical business-support functions that include communications, 36

JANUARY - FEBRUARY 2018

corporate development, finance, legal services, personnel, safety and environment, among others. “Our goal is to empower Michelin employees by placing them closer to the customers at the heart of our business,” Martin said. “Executing this transition successfully will further position Michelin as a winning leader in sustainable mobility for years ahead, in North America and globally.” A 21-year veteran of Michelin North America, Martin recently served as chief financial officer for the company. Previously, Martin was financial director and controller for Michelin’s passenger- and light-truck tire business across the United States, Canada and Mexico. Earlier assignments included various leadership roles in the tax and audit functions for Michelin in Greenville and Clermont-Ferrand. Martin is active in several key professional development and

community engagements, including executive sponsor for the Women’s Network at Michelin North America and board member since 2011 for Bon Secours St. Francis Hospital System. She formerly served as a board member for the Michelin Tire Credit Union, among other volunteer roles. As an expatriate, Martin served as chair of the International Women’s Club in ClermontFerrand. She earned a bachelor’s degree in economics from Furman University in Greenville, South Carolina, and a master’s degree in management and accounting from the Georgia Institute of Technology in Atlanta. Martin is a Certified Public Accountant in South Carolina. Clark and Martin both serve among South Carolina’s 270 Liberty Fellows, the statewide leadership initiative established in a collaboration by Hayne and Anna Kate Hipp, Wofford College and the Aspen Institute.


Wabco Acquires Stake in Nikola and trailers,” said Trevor Milton, Nikola founder and chief executive officer. “Wabco is recognized as a global leader in safety and efficiency technologies for next-generation commercial vehicles. We have added a world-class supplier to the Nikola truck family and are looking forward to our collaboration to bring Nikola’s zero emission trucks to market.”

W

abco announced it has made a $10-million investment to acquire a 1% equity stake in Nikola Motor Company, in an agreement it says will “accelerate the development of industry-leading safety technologies specifically designed for electric trucks.” “As vehicles become increasingly autonomous, electric and connected, Wabco continues to be at the forefront of breakthrough technology innovation,” said Jacques Esculier, Wabco chairman and chief executive officer. “We are excited to invest in Nikola Motor Company to help the industry realize our joint vision of electrified and autonomous trucks, buses, trailers and off-highway vehicles. Wabco’s technologies, notably industryleading braking, traction and stability control systems, continue to advance the transportation industry.” Nikola is building a zero-emissions truck, which it says will be tested with commercial fleets in late 2018, with production to begin in 2021. “Wabco continues to stay at the vanguard of technology and innovation. Here at Nikola, we are driving a paradigm shift in the transportation industry by creating the most advanced semi-truck ever built. Wabco is a vital business partner to enable autonomous driving, electronic braking, and stability control for trucks

50 • OVER THE ROAD

SEPTEMBER 2017

JANUARY - FEBRUARY 2018

37


Peterbilt Completes Disc Brake Standardization on Model 579

P

eterbilt Motors Company announced today that rear disc brakes are now available on Peterbilt Model 579 completing the standardization of disc brakes for this model. In 2012 Peterbilt introduced the Model 579 with front disc brakes as part of its leadership to increase driver safety and reduce stopping distance. With the addition of rear disc brakes, Peterbilt has been able to further reduce stopping distance. “Safety is one of the driving forces in our industry and we are continually evaluating how we can improve the driver experience,” said Robert Woodall, Assistant General Manager – Sales and Marketing, Peterbilt Motors Company. “Combining front and rear disc brakes is a testament to our commitment to providing the safest trucks on the road.” The inclusion of rear disc brakes further exemplifies Peterbilt’s dedication to safety and superior drive performance through meeting its customers’ various application needs. Air disc brakes offer precise brake adjustment, better force distribution, even pad wear, and reduced brake fade. In addition to exemplary performance, air disc brakes are ideal for fleets that require light- weight, fuel efficient vehicles. In addition to the disc brake standardization, Peterbilt

has made significant investments and commitments to safety, such as, adding standard options that include electronic stability control, Bendix® Wingman® and first in class lighting systems that increase visibility and headlamp coverage. Peterbilt Motors Company, located in Denton, Texas, has a global reputation for superior quality, industry leading design, innovative engineering and fuel efficient solutions, and is recognized as the "Class" of the industry. Peterbilt provides a comprehensive array of aftermarket support programs through its 350-plus North American dealer locations that complement its full lineup of on-highway, vocational and medium duty products, including alternative fuel vehicles. Peterbilt offers industry leading service and support, including SmartLINQ connected truck technologies, expedited Rapid Check diagnostic services, the Red Oval certified used truck program, automated parts inventory replenishment and 24/7 complimentary Customer Assistance through 1-800-4-Peterbilt. For more information about Peterbilt, visit www. peterbilt.com. Peterbilt is a PACCAR Company, traded publicly on the NASDAQ as PCAR.

Healthy Habits at Work to Boost Productivity

W

hen striving to maintain optimal overall health, it’s imperative to instill good habits into your busy work schedule, which can also make you happier and more productive. In the superbusy transportation industry, it’s important to plan for success by following these six tips and tricks to achieve a healthy lifestyle. Stay hydrated. Start your day off with a glass of water, staying hydrated improves your rate weight maintenance, mood and energy levels. Tip: keep a water bottle on your desk in case you forget. Take breaks. Refrain from sitting all day long — jump at every opportunity you have to step away from your desk, or truck, and walk around. Short breaks and light exercise 38

JANUARY - FEBRUARY 2018

are proven to increase productivity and creativity. If you’re in an office and have a one-on-one meeting, make it a walking meeting. You can take a stroll through the office or on your floor while connecting about the task at hand. Snack smart. Store wholesome snacks in your truck or at your desk to curb those afternoon cravings. Nuts, dried fruit and microwaveable popcorn are all great ideas. They help you stay full for longer due to their high fibre and healthy fat content, and they don’t expire too quickly. Orville Redenbacher microwaveable popcorn provides you with a satisfying snack in just a few minutes. It’s a convenient option made with 100 per cent whole grain popcorn, which is high in fibre and now most flavours contain no artificial colours, flavours or preservatives.


Results in From OPP’s Latest Blitz Of the 1,836 total charges, 223 were for distracted driving, 336 were for speeding, 111 for following too close, and 185 for other moving violations. Another 185 were charged for having CMVs with defective equipment. The highest number of charges, however, were for improper documentation — 537 drivers were charged. “Our Operation Safe Trucking enforcement results are the latest reminder that more work needs to be done to reduce the serious public safety risks posed by some commercial motor vehicle drivers,” added Commissioner Hawkes in a recent statement.

As expected, our officers noted that the vast majority of CMV drivers were operating their trucks in a safe manner during this initiative. The OPP would like to thank these (and other) drivers who contribute to safe roads and help save lives” said OPP Commissioner J.V.N. (Vince) Hawkes in a recent statement. Hopefully, this will improve transport truck safety on the roads. Operation Safe Trucking took place across Ontario from December 11-15, 2017. Over the five-day safety blitz, officers stopped close to 3,500 commercial motor vehicles (CMVs), laid 1,836 charges and took 71 unsafe CMVs out of service. The OPP drove transport trucks on highways across the province during the blitz to get a better vantage point and get more unsafe truck drivers off the roads. Further, the OPP used aircraft and sprinter vans to help see aggressive CMV drivers.i

Expansion Tank Volvo 08-15, OE# 21846997, RTVO103 $299.00 Expansion Tank Kenworth 08-15, OE# N53446001, RTKE101 $279.00

www.desitrucking.com

tr`kW vwly vIrW dw mYgzIn

Why YELL?

There are better ways.

www.chtp.ca JANUARY - FEBRUARY 2018

39


2017

Porf F-150

Lariat Sport Special Edition sI[ ies qrHW dy smyN hI ies dI SkqI dw pqw lgdw hY[pr jwx bu`J ky CyV CwV krn ‘qy hI ku`J AnuBv huMdw hY[ pr aus qrHW F-150’c ies qrHW dw ku`J vI mihsus nhIN huMdw[ jy g`l krIey ies dI qwkq dI Porf 2017 3.5L EcoBoost V-6 dw hY ( ieh 2011 ‘c vI sI)[ ies dI klws tork jo 470 lb.-ft @ 2.500 rpm, Aqy 375 HP vwLI hY, auh vI kmwl dI hY[ ies dI toieMg SkqI vI 12,200 lbs hY [ ieh AMkVy swfI tYst kIqI 5.0L V8 qoN ikqy v`D hn[ ies dI clweI dw vrnx boieMg 747 dI tyk AwP nwl kIqw jw skdw hY[ies dI SkqI dw pqw ies dOorwn swP idKweI idMdw hY[BwvyN ieh aus nwLoN v`Krw pr aus vrgw hI joSIlw hY[ jdoN qoN 2011 ‘c EcoBoost AweI hY, ies dy ieMjx dw vwqwvrx ‘qy vI cMgw pRBwv hY[ ie`k AMdwzy Anuswr jy Porf dy ienHW kwrbn pd icMnHW ‘qy c`ilAw jwvy qW swlwnw 170 imlIAn qyl bcwieAw jw skdw hY[ieh iek inrmwqw dI ie`k vhIkl dw hY[ jy Porf v`loN SurU kIqI ieh iprq jI AYm Aqy fOj v`loN vI cwlU r`KI jwvy qW lgdw hY V6 dw kryz cwlU rhygw[ies qrHW vwqwvrx ‘c hox vwLw Pwiedw Awtomoitv mwrikt ‘c kMpYkt kwrW Aqy XUitltI vhIklW vDIAw ie`k iksm dw bons hovygw[ ieh QoVHw vI v`fw ho skdw hY[ EcoBoost ieMjxW nwL Aw rhIAW hn[pr ieh bVI hYrwnI dI g`l hY ik au`qrI ny ieh swbq kr id`qw hY[ AmrIkw ‘c sB qoN v`D iv`krI tr`kW dI ho rhI hY[ ienHW ‘c sB qoN smu`cy qOr ‘qy ies v`fy Akwr leI sVk iblku`l SWq sI[ 20” dy A`gy hY Porf AYP sIrIz tr`k[ ieh vrqwrw ipCly 35 swl qoN c`l loA pRoPweIl twierW ‘qy clwauNdy smyN srHI dIAW sVkW ‘qy pey hoey irhw hY[ ies qoN bwAd nMbr AwauNdw hY jI AYm dw Aqy aus qoN ip`CoN toieAW dw vI pqw nhIN l`igAw Aqy nw hI au`cIAW nIvIAW QwvW dw[ fOj dw[ swfI ieh rweIf bhuq hI vDIAw Aqy Arwmdwiek ho inbVI[ AYNtr 2015 Aqy Porf ny l`g Bg swrw FWcw Aqy AYP–sIrIz dI F-150 dy swry p`K bhuq hI vDIAw hn[ jy g`l AMdrly pwsy dI bwfI AlmInIAm dI bxw ky swrI ieMfstrI hI ihlw id`qI[ ies nwL krIey ies dw massive center console Aqy Swndwr 8” infotainment Bwr Gt igAw hY pr mzbuqI v`D ho geI hY[ hux ieh smJxw AOKw ho system bhuq mwxm`qw hY[ies dw sYNtr storyj ibn ieMnw v`fw hYy ik igAw hY ik bxwvt ‘c icrW qoN vrqI jWdI stIl hux ieMfstrI vwLy aus ‘c bYk pYk r`iKAw jw skdw hY Aqy iqMn bwlg cMgI iks qrHW vrqxoN ht jwxgy[ ieh vrqwrw do swl qoN c`l qrHW bYT skdy hn Aqy l`qW pswrn leI vI Ku`lHI QW hY[ irhw hY pr Porf dI srdwrI Ajy vI kwiem hY[ ies ‘c hor g`lW ‘c Swml hY; ie`k ieMfstrI Pst tRylr 2017 ‘c AwpxI iprq nUM cwlU r`KidAW Porf ny 10 bYk A`p isstm; Awtomytf pwrk Aisst; 360 ifgrI spIf AwtomYitk tRWsimSn pyS kIqw hY, ies nwL qyl dI brfz AweI kYmrw ie`k iblt ien bwks; iblt ien Kpq ‘c vI Pwiedw hoieAw hY[ jdoN AsIN ies dI tYst tylgyt stYp isstm; iblt ien bwks stYp isstm fRweIv kIqI qW ies dI pySkwrI kmwl dI Aqy ibnw Awid bhuiqAW ‘coN ie`k hn[ pr jdoN ieMny izAwdw PIcr koeI nuks dI sI[ ies dIAW iSPt iekswr Aqy smqol hn Aqy sweIz v`fw hovy qW kImq qW v`D hoxI hI hY[ ieh sn[ hweIvyA ‘qy ies dI clweI vI bhuq vDIAw lgdI swfI F-150 Lariat Sport Special Edition ijs ‘c l`g hY[ ies dI 3.5L EcoBoost hweIvyA ‘qy TIk qrHW nwL Bg hr AwpSn sI Aqy tivn sn rUP[ FX4 Off Road 1,900 to 2,000 rpm ‘qy cly jWdI hY[ jdoN vI A`gy lMGxw Jag Dhatt package sI dI kImq ibnw tYksW qoN 76,000 fwlr hY[ zrurI sI qW tRWsimSn fwaUniSPt ho ky kwPI SkqI idMdw 40

JANUARY - FEBRUARY 2018


mYN ies tivn snrUP sbMDI ie`k g`l zrur khWgw ik ieh sB guxw nwl Brpur hY[ loAr mynlYNf AsDwrn ielwkw hY[ie`Qy dunIAw dy sB qoN v`D kudrqI bxqr vwLI zmIn hY[ pr ies dy nwL hI v`fy Sihr hn ij`Qy hr prkwr dIAW dunIAw dIAW vDIAw cIzW imldIAW hn[ ie`Qy kYNipMg krn leI vDIAw sQwn hn Aqy pMj qwrw hotl vI hn ij`Qy hr iksm dy Kwxy dw mzw lY skdy ho[ nvIn hwP tn tr`kW nwl clweI dw bhuq luqP auTwieAw jw skdw hY[ ies vhIkl ‘c AMdr Mercedes S-Class, vrgw vDIAw cmVw l`gw hoieAw hY pr ies dy nwL hI ieh hr hwlq ‘c bVI SkqI nwL c`lx vwLI hY[ Porf v`loN ies qrHW dw bhuq vDIAw kMm kIqw hY ijs dI hor lok zrUr kwpI krngy[ horW qoN ibnw F-150 Lariat Special Edition, Aqy ieh mSIn vwSybl Tuxedo hY[

mSIn vwSybl tYksIfo JANUARY - FEBRUARY 2018

41


Mandatory Drug Testing Amended to Include Opioids DOT Drug Testing: Part 40 - Employee Notice This is a reminder that the U.S. Department of Transportation (DOT) drug testing program will soon require testing for four semi-synthetic opioids (i.e., hydrocodone, oxycodone, hydromorphone, oxymorphone). The change is effective January 1, 2018.

W

hat does this mean for the employees? Beginning January 1, 2018, in addition to the existing DOT drug testing panel (that includes marijuana, cocaine, amphetamines, phencyclidine (PCP), and opiates), you will also be tested for four semi-synthetic opioids (i.e., hydrocodone, oxycodone, hydromorphone, oxymorphone). Some common names for these semi-synthetic opioids include OxyContin®, Percodan®, Percocet®, Vicodin®, Lortab®, Norco®, Dilaudid®, Exalgo®. If you test positive for any of the semi-synthetic opioid drugs, then as with any other drug test result that is confirmed by the laboratory, the Medical Review Officer (MRO) will conduct an interview with you to determine if there is a legitimate medical explanation for the result. If you have a valid prescription,

42

JANUARY - FEBRUARY 2018

you should provide it to the MRO, who will determine if the prescription is valid. If a legitimate medical explanation is established, the MRO will report the result to your employer as a ‘negative’. If not, the MRO will report the result to your employer as ‘positive’. As it has been the requirement in the past, when your employer receives a ‘positive’ drug test result, your employer is to immediately remove you from performing safety-sensitive functions and provide you with a list of qualified Substance Abuse Professionals (SAP) available in your area. In order to return to performing safety-sensitive functions for any DOT-regulated employer, you must complete the return-to-duty process that will include an evaluation by a SAP, who will require education and/or treatment. The SAP will determine if you successfully completed the prescribed education and/or treatment. Before an employer could return you to safetysensitive work, the employer must get a negative result on a directly observed returnto-duty drug test. After you return to safety-sensitive work, you must be subject to directly observed followup testing for 12-60 months depending on the SAP’s recommendations. Do I need to tell anyone about my prescribed medications? Your employer may have a policy that requires you to report your prescribed medications to them. So check with your employer. If your job function has DOT-regulated medical standards (truck/bus driver,


airline pilot, mariner), the DOT agency regulation may require you to report your prescribed medications to those who approved your medical qualifications. What should I tell my prescribing physician? If you are taking any prescription medications, consider this to be a reminder to have a conversation with your prescribing physician to discuss your safety-sensitive work. Be proactive in ensuring that your prescribing physician knows what type of transportation-related safety-sensitive work you currently perform. For example, don’t just provide a job title but describe your exact job function(s) or ask your employer for a detailed description of your job function that you can give to your prescribing physician. This is important information for your prescribing physician to consider when deciding whether and what medication to prescribe for you. It is important for you to know whether your medications could impact your ability to safely perform your transportation-related work. Will the MRO report my prescribed medication use/medical information to a third party? Historically, the DOT’s regulation required the MRO to report your medication use/medical information to a third party (e.g. your employer, health care provider responsible for your medical qualifications, etc.), if the MRO determines in his/her reasonable medical judgement that you may be medically unqualified according to DOT Agency regulations, or if your continued performance is likely to pose a

significant safety risk. The MRO may report this information even if the MRO verifies your drug test result as ‘negative’. As of January 1, 2018, prior to the MRO reporting your information to a third party you will have up to five days to have your prescribing physician contact the MRO. You are responsible for facilitating the contact between the MRO and your prescribing physician. Your prescribing physician should be willing to state to the MRO that you can safely perform your safety-sensitive functions while taking the medication(s), or consider changing your medication to one that does not make you medically unqualified or does not pose a significant safety risk. NOTE: This document informally summarizes some of the effects of recent changes to the Procedures for Transportation Workplace Drug and Alcohol Testing Programs that are important for transportation employees, but it should not be relied upon to determine legal compliance with those procedures.

Glasvan has more Great Dane flatbeds and stepdecks in stock, available for immediate or near-term delivery. These trailers are lightweight, strong, spec’d to work, come in a variety of specifications, and include many extended warranty components. Even a 10-year main beam warranty on our FXP all-aluminum models is now provided.

A GOOD RUN FOR YOUR MONEY.

Tridem 53’ Combo flats Tandem 53’ Cali legal Combo and All Aluminum flats with optional Verduyn sliding tarp

53’ Rear Slide California Legal All Aluminum and Combo Flats

48’ All Aluminum and Combo 10’ spread Flatbeds and Stepdecks

Rear axle slide California legal Combo 53’ stepdecks plus 17.5 tire 35” deck height rear axle slide California legal 53’ stepdecks

Ministry of Transportation (MOT) Inspection and Certification Facility

New and Used, Parts, Service, Mobile Support and Rentals, Full Maintenance, Leasing.

glasvangreatdane.com info@glasvangreatdane.com

1∙888∙GLASVAN (452∙7826)

Five southern Ontario Locations to serve you; Two locations in Mississauga, Putnam, Alliston and Whitby.

JANUARY - FEBRUARY 2018

43


Horse Power To Autonomous Transportation By G Ray Gompf, CD

W

ay back in the day, for eons, freight was moved by horses, and sometimes oxen, but mostly horse and wagon. I remember as a little kid working with the horses on the farm, doing all the farm chores with horses that very often did their job with little input from me. After all, weighing in at 40 or 50 pounds as a kid, was I really in charge of a team of horses that weighed in at probably close to 4,000 pounds? No. That was almost Autonomous. The horses knew what had to be done and did it with very little direction, sort of like the driver only being there to make adjustments when he felt the need to override the horse.

I don’t remember this myself, but there was also a time when a driver may have partaken a little too much of the fermented grape and would load himself into the buckboard and tell the horse to go home and the next morning find himself safely at home. Horses knew what to do. Over the past century, technology has replaced the horse with the internal combustion engine and actually added workload to the human operator. Oh sure, the internal combustion engine sped the movement of goods and products that allowed people with vision and innovation to dream of solutions that made life better. The Great War from Jul 28, 1914 – Nov 11, 1918 was the last war to rely on the war horse. It was also the first war in which mechanization played such an important role. 44

JANUARY - FEBRUARY 2018

The merging of truck and computer has pretty much come full circle to the point where self-driving cars and trucks are not merely a vision for the future, but a seeming reality actually under test. Autonomous trucks are among us and likely will become much more sophisticated and capable. Some even envisage a time when trucks will move continent wide without human involvement whatsoever. I for one don’t share this dream. I believe there will continue to be a need for a human to be onboard if for no other reason than to wear the blame when something goes wrong. And something will go wrong because nothing man does is infallible. Hopefully, that human onboard will always have override powers to take back control. There’s this old saying that if man made it, there will be reason to fix it at some point. It is going to break down at the most inopportune moment, not when it’s in the shop for preventive maintenance, but out in the middle of no-where and a human has to figure out what’s wrong and get it limped in for repair. Also, there are functions performed by the driver that absolutely no machine could correct. For example, an autonomous truck backs to a dock and the autonomous forklift loads the truck but

can’t possibly know precisely where to place the various pallets to ensure proper balance. Not a human has been involved. But wouldn’t you know that 50, 345-pound load is still under gross by 1,000 pounds and is 3,000 pounds over on the trailer axles. Figure


JANUARY - FEBRUARY 2018

45


that out Mr. Autonomous Truck and correct it because the slider isn’t allowing the axles to slide and a solution has to be found. The human is going to be much more adept at solving this problem using solutions not programable in a computer. Sure, many of the driver’s tasks can be replicated with computer control but what isn’t programmable is the human ability to resort to non-conventional solutions on the spot depending on availability, location, and weather. I have a backup camera on my car, and while it doesn’t stop me, it does tell me STOP when I get too close to an object. It also, sometimes, tells me to stop for no good reason like if there’s a snowflake on the camera lens. It doesn’t know it’s a mere snowflake. It doesn’t know if it’s a brick wall, all it knows is there is something and it must be brought to my attention. The need for human workers in the transportation supply chain might be somewhat fewer than in the past but there will always be a need for knowledgeable experienced human intervention at many points along the way. Many of the supply chain jobs of the future don’t exist yet. These are the jobs that the next generation will have to develop in order for the human race to perpetuate itself. Everyone will work, will contribute as they have in the past, but differently. I am not saying that they’ll work better, just differently. Those who fear that nobody will be employed when technology replaces workers, while they have a right to fear, must learn how to see what jobs will be available when they are ready for the labour

Why YELL? There are better ways. 46

www.desitrucking.com

tr`kW vwly vIrW dw mYgzIn

JANUARY - FEBRUARY 2018

market. It will be toughest on those with years in the business whose jobs suddenly disappear but frankly, even with the super speed of technology, change will still take at least a decade for the evolution from innovation to reality.

There are jobs today, well-paying jobs, that weren’t even considered as little as twenty years ago. The problem faced isn’t that people don’t train themselves for future jobs, but that they are having great difficulty staying ahead of technology that’s changed in twenty years compared to changes that took several centuries to evolve. It’s the speed with which changes are happening. Now with the recent Tesla announcement on the electric truck – does this signal the change from the internal combustion engine to electric power? Certainly. The internal combustion engine has fallen out of favour with the environmentalists of the world but will the electric batteries that will power these electric trucks be any more beneficial environmentally? The jury hasn’t heard all the evidence to this point and it will be sometime before any impact is made, favourably or unfavourably. Man has constantly used his environment to make changes and he will continue to use the Earth’s resources; however, it might be that the old way may have been the better solution. The price of progress often has been no progress at all, only a change for the sake of change. In the past couple of decades, mechanics have been auto technicians and truck technicians. Possibly in the not so distant future, the people who fix our vehicles will become even more specialized than in the past. Certainly, the computer components of our vehicles are already remove and replace, there’s no fixing. More and more parts and pieces are remove and replace. But it’s the diagnostician that will become the mechanic of the past. Maybe the human in the truck will be that diagnostician and while the computers do have self-diagnosing capabilities, will that ability extend to diagnosing when multiple issues are in separate systems? The simple fact is that no matter how sophisticated technology becomes, there will always be a requirement for human intervention. While human intelligence is collectively questionable, I don’t think anyone will ever create that infallible computer. After all, if man makes it, it will break down and fail. Human jobs will always be a large part of autonomous transportation.


pYdw hoeI hY

nvIN soc iv`coN

IntroducIng the InternatIonal® a26 engIne. a new breed wIth uptIme In Its dna. When we set out to create an engine that would lead the industry in uptime, we launched Project Alpha. Led by a new team of engineers, it fundamentally changed how we build engines. We set our sights on a more simplified, modern design built from proven components, then tested it beyond ordinary limits. In the end, the International A26 engine was born—lightweight, fuel efficient and ready to set a new standard in uptime.

internationaltrucks.com/A26 © 2017 , Inc. All rights reserved. All marks are trademarks of their respective owners.

JANUARY - FEBRUARY 2018

47


DT Eastern JAN FEB 2018  
DT Eastern JAN FEB 2018