Page 1

CONGRÉS INTERNACIONAL TURISME & DRET INTERNATIONAL CONGRESS TOURISM & LAW Organitza: Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de Barcelona (ICAB) Organized by: Barcelona Bar Association Barcelona & Sitges, 07-09.04.2011 Dijous 7 d’abril Thursday April 7th Lloc: Fira de Barcelona (Montjuïc), Avda. Reina Maria Cristina s/n, Barcelona Location: Barcelona Fair (Montjuïc), Avda. Reina Maria Cristina s/n, Barcelona 17’30: Recepció i trobada d’assistents coincidint amb el dia professional del Saló Internacional del Turisme a Catalunya Attendants’ reception and gathering coinciding with the professional day of the International Tourism Fair of Catalunya 18’00: Benvinguda & Inauguració del Congrés Welcome & Congress Opening Sr. Raimon Martínez Fraile, President del Saló Internacional del Turisme a Catalunya Mr. Raimon Martínez Fraile, President of the International Tourism Fair of Catalunya Sr. Joan Gaspart Solves, President de Turisme de Barcelona Mr. Joan Gaspart Solves, Barcelona Tourism President Excm. Sr. Pedro L. Yúfera Sales, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de Barcelona Mr. Pedro L. Yúfera Sales, President of the Barcelona Bar Association Sra. Blanca Padrós Amat, Advocada, Vicepresidenta del Grup Assessor en Relacions Internacionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de Barcelona Mrs. Blanca Padrós Amat, Lawyer, Vice-President of the Barcelona Bar Association International Relations Advisory Group 18’30: La importància del dret del turisme pel sector turístic, qüestions pràctiques The importance of tourism law for the tourism sector, practical issues Dra. Dorottya Gyenizse, Experta Superior i Assessora Jurídica del Departament de Turisme del Ministeri d’Economia d’Hongria (Presidència de torn UE) Dr. Dorottya Gyenizse, Senior Expert and Legal Adviser from the Tourism Department of the Hungarian Ministry for Economy (EU turn Presidency) 19’00: Fi sessió inaugural dijous End of Thursday opening session

1


Divendres 8 d’abril Friday April 8th Lloc: ICAB, c/ Mallorca 283, Barcelona, sala de conferències 8ª planta Location: Barcelona Bar Association, c/ Mallorca 283, Barcelona, 8th floor conference room 09’00: Enregistrament & entrega documentació Registration & documents delivery 09’30: Inauguració sessions de divendres Friday sessions opening Obre: Sr. Luís Antonio Sales Camprodon, Secretari de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de Barcelona Opens: Mr. Luís Antonio Sales Camprodon, Barcelona Bar Association Board Secretary Modera: Sra. Blanca Padrós Amat, Advocada, Vicepresidenta del Grup Assessor en Relacions Internacionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de Barcelona Moderates: Mrs. Blanca Padrós Amat, Lawyer, Vice-President of the Barcelona Bar Association International Relations Advisory Group 10’00: El turisme com a estratègia econòmica d’interès públic Tourism as an economical strategy of public interest Sra. Marian Muro Ollé, Advocada, Directora General de Turisme de Catalunya Mrs. Marian Muro Ollé, Lawyer, Catalunya Tourism Director-General 10’45: Models i estructures jurídico-econòmiques en el sector hoteler: del negoci familiar a les grans empreses Legal-Economical models and structures in the hotels sector: from the family run business to big companies Grup HUSA HUSA Group 11’30: Pausa-cafè Coffee break 12’00: L’elaboració de la Directiva de Serveis (Directiva Bolkestein), el Tractat de Lisboa i el seu impacte en el Dret del Turisme The making of the Services Directive (Bolkestein Directive), the Lisbon Treaty and their impact on Tourism Law Dra. Dorottya Gyenizse, Experta Superior i Assessora Jurídica del Departament de Turisme del Ministeri d’Economia d’Hongria (Presidència de torn UE) Dr. Dorottya Gyenizse, Senior Expert and Legal Adviser from the Tourism Department of the Hungarian Ministry for Economy (EU turn Presidency) 12’45: La transposició nacional de la Directiva Bolkestein i els seus efectes en el Dret del Turisme, qüestions pràctiques The Bolkestein Directive’s national implementation and its effects on Tourism Law, practical issues

2


Sr. Òscar Casanovas Ibáñez, Professor de Dret Turístic i Política Turística al Centre Internacional de Formació i Transferència de Coneixement en Hoteleria i Turisme adscrit a la Universitat de Barcelona (CETT-UB) Mr. Òscar Casanovas Ibáñez, Tourism Law and Tourism Politics Lecturer at the International Centre for Education and Knowledge Transfer in Hotel Management and Tourism affiliated to the Barcelona University (CETT-UB) 13’30: Dinar-càtering (terrassa del Col·legi) Catering-Lunch (Bar Association terrace) 14’45: L'impacte de les tecnologies de la informació en la regulació dels viatges combinats The Impact of Information Technologies on Package Holiday Regulations Dr. Josep Maria Bech Serrat, Especialista en Dret del Turisme, Professor de Dret Civil de la Universitat de Girona i membre del Fòrum Internacional d’Advocats especialistes en Viatges i Turisme (IFTTA) Dr. Josep Maria Bech Serrat, Expert on Travel Law, Lecturer in Civil Law at the Girona University and member of the International Forum of Travel and Tourism Advocates (IFFTA) Sr. Jordi Moguel Fernández, Advocat i Professor de Dret Civil a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, Juris Doctor a la Universitat de Puerto Rico Sr. Jordi Moguel Fernández, Lawyer and Civil Law Lecturer at the Tourism Faculty of the Girona University, Juris Doctor at the Puerto Rico University 15’30: Responsabilitat de les agències de viatges, companyies aèries i asseguradores davant les cancel.lacions, overbooking, grans retards i accidents naturals Travel agencies, flight and insurance companies’ liability in connection with cancellations, overbooking, long delays and natural disasters Sra. Catiana Tur Riera, Advocada, Gerent de l’Associació Catalana d’Agències de Viatges (ACAV) Mrs. Catiana Tur Riera, Lawyer, General Manager of the Catalan Travel Agencies Association (ACAV) 16’15: Pausa-cafè Coffee break 16:45: Resolució de conflictes en el turisme: per què arbitrar o mediar? Tourism dispute resolution: why arbitrate or mediate? Sr. Ramon Mullerat, Advocat, Professor de Dret de l'Arbitratge Internacional a la John Marshall School of Law de Chicago, President de l'Associació pel Foment de l'Arbitratge (AFA), ex President del Consell de Col·legis d'Advocats de la Unió Europea (CCBE). Mr. Ramon Mullerat, Lawyer, International Arbitration Lecturer at the John Marshall School of Law of Chicago, President of the Association for the Promotion of Arbitration (AFA), former President of the Council of the Bars and Law Societies of the European Union (CCBE).

17’30: Conclusions Conclusions 18’00: Fi sessió divendres End of Friday session 20’30: Sopar (opcional). Dinner (optional).

3


Dissabte 9 d’abril Saturday April 9th Lloc: Sitges Location: Sitges Seminari “Turisme residencial, dret immobiliari i dret de successions” Seminar “Residential tourism, real estate law and succession law” 09’00: Sortida en autocar des de l’ICAB Bus departure from the Barcelona Bar Association 10’00: Obertura seminari Seminar opening Obre: Sr. Luís Antonio Sales Camprodon, Secretari de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de Barcelona Opens: Mr. Luís Antonio Sales Camprodon, Barcelona Bar Association Board Secretary Modera: Sra. Blanca Padrós Amat, Advocada, Vicepresidenta del Grup Assessor en Relacions Internacionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de Barcelona Moderates: Mrs. Blanca Padrós Amat, Lawyer, Vice-President of the Barcelona Bar Association International Relations Advisory Group 10’15: Benvinguda a Sitges. El turisme i els municipis Welcome to Sitges. Tourism and municipalities Il·lm. Sr. Jordi Baijet Vidal, Alcalde de Sitges, President de la Comissió de Comerç i Turisme de la Federació de Municipis de Catalunya Mr. Jordi Baijet Vidal, Sitges Mayor, President of the Catalonian Municipalities Federation’s Commerce and Tourism Commission 11’00: Pausa-cafè Coffee-break 11’30: Compravenda de finques per estrangers/es: qüestions de Dret Civil, Fiscal i Internacional Privat a la pràctica Real estate transactions by foreigners: Civil, Tax and Private International Law issues in practice Dr. Ángel Serrano de Nicolás, Notari Públic, Director de la revista “La Notaría” i Professor de Postgraus a la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Dr. Ángel Serrano de Nicolás, Notary Public, “La Notaría” magazine’s Director, Master Courses’ Lecturer at the Barcelona University (UB) and the Pompeu Fabra University (UPF) 12’15: Successions amb elements internacionals: aspectes jurídics i qüestions pràctiques actuals. La proposta de Reglament comunitari en matèria de successions transfrontereres Successions with international elements: legal aspects and current practical issues. The EU Regulation proposal for cross-border succession matters Dr. Albert Font Segura, Professor de Dret Internacional Privat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

4


Dr. Albert Font Segura, Private International Law Lecturer at the Pompeu Fabra University (UPF) Dr. Rafael Arenas García, Catedràtic de Dret Internacional Privat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Dr. Rafael Arenas García, Private International Law Professor at the Barcelona Autonomous University (UAB) 13’00: Conclusions Conclusions 13’45: Dinar de cloenda davant la Mediterrània (opcional) Closing lunch in front of the Mediterranean Sea (optional) 16’00: Sortida en autocar des de Sitges Bus departure from Sitges 17’00: Arribada a Barcelona, final del Congrés Arrival in Barcelona, end of Congress Llengües: Castellà i anglès + Traducció simultània castellà-anglès i vice-versa Languages: Spanish and English + Simultaneous translation Spanish-English and vice-versa

Organitza: Organized by: Amb la col·laboració de: With the collaboration of: Comitè organitzador: Organizing committee: Agraïments: Acknowledgments:

Luís Antonio Sales, Blanca Padrós, Ramon Mullerat, Francesc Granell Dr. Josep Mª Bech

5

conferencia turismo derecho  
conferencia turismo derecho  

conferencia turismo derecho

Advertisement