Page 1

rleden magazine voor kadevan CNV

Vak mensen

2011

VAKKRACHT 1

februari

Uniek cao-manifest van vakbonden én werkgevers DSM, kappers, havens of taxi’s: Wie coacht welke vakgroep?

Met ‘Grip op je knip’ naar financiële onafhankelijkheid Vakmensen


Tekst Miriam de Rooij | fotograaf Ted Walker Foto cover Ted Walker

Mijn Vakwerk

VAKKRACHT | 01-2011

2

‘Fascinerend, zo’n cao-traject’ “Momenteel ben ik druk met het voorbereiden van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de metaaltechniek. Het doorspitten van zo’n cao en alle voorstellen vind ik heel leuk.” Jan Willem van Meerten (22) uit Opheusden is sinds oktober 2010 lid van de cao-commissie. “Ik praat vaak met mijn vader over het werk. Hij is kaderlid geweest in de metaalindustrie. Van hem heb ik het sociaal denken meegekregen.” Van Meerten is sinds twee jaar werkvoorbereider bij Vlastuin Group “Ik vond het tijd worden om ook in breder verband eens actief te worden.” “Zo’n onderhandelingstraject van dichtbij meemaken, is fascinerend. Loonsverhoging is een belangrijk onderwerp, maar het gaat natuurlijk om veel meer. Om werk en vervoer bijvoorbeeld, om de mate waarin flexibel werken mogelijk wordt gemaakt, om levensfasebewust personeelsbeleid en om de AOW- en pensioenleeftijd. Interessante onderwerpen die ook voor jongeren van groot belang zijn. Zelf vind ik dat de AOW-leeftijd best iets omhoog mag, maar alleen onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de werkomgeving het ook voor zware beroepen acceptabel maakt. Bijvoorbeeld voor lassers die veel moeten sjouwen met zwaar metaal.” “Mijn collega’s weten dat ik kaderlid ben. Ze reageren overwegend positief en komen met allerlei vragen. Over onze personeelsvertegenwoordiging en over de cao.” Van Meerten wil zeker nog een paar jaar doorgaan met het kaderwerk. “Nu ik eraan geroken heb, wil ik meer!”

L A AT S T E N I E U W S Arbeidsparticipatie: Duidelijke afspraken waar niemand onderuit kan! Deze maand komt de Stichting van de Arbeid met een advies over verbe-

over verbetering van de arbeidsparticipatie. CNV Vakmensen wil dat

tering van de arbeidsparticipatie in Nederland. In het verleden zijn er felle,

vooral ook ouderen een betere kans krijgen op de arbeidsmarkt. Hierover

soms moeizame discussies gevoerd over het verhogen van de AOW-leef-

moeten duidelijke afspraken worden gemaakt waar niemand onderuit

tijd. De bonden en werkgevers kwamen uiteindelijk tot een akkoord, maar

kan. Binnenkort volgt hierover nieuws. Houdt onze site in de gaten:

daarbij stelden de bonden een strikte voorwaarde: duidelijke afspraken

www.cnvvakmensen.nl

0


07 07

<< 04

Mijn Vakwerk Kort Nieuws

3

‘Door samen te werken met ZZP Nederland bundelen we onze krachten, delen we onze expertise en kunnen we daadkrachtiger optreden.’

Werkloosheid is geen wedstrijd Een jaar vol nieuwe plannen en acties is van start gegaan. Een daarvan is onze medewerking aan het televisieprogramma

Kernmanifest

Hotel de Toekomst*. Waarom? Ongewild zonder werk zitten is

‘Het mooie vind ik dat in dit document van werkgevers

vreselijk. Je mist niet alleen inkomen, maar ook collega’s en

en werknemers de uitgangspunten van CNV Vakmensen

een dagelijks doel in je leven. Werkloosheid raakt veel mensen**

duidelijk terug te vinden zijn!’

en de impact ervan is groot. Daarvan willen we werkenden en

06

werkgevers bewust maken. Daarnaast willen we natuurlijk laten

04 04

zien wat je zelf kunt doen om weer een baan te krijgen en hoe

Seniorenraad

jouw vakbond je daarbij kan helpen.

‘Wij bepalen zelf wat we belangrijk vinden en waarmee we

Dat lukt gelukkig goed. Van tevoren hebben we natuurlijk

als seniorenraad aan de slag gaan.’

uitgebreid het concept besproken: geen bikkelharde afvalrace

07 08 10 14 15

maar een project waarbij de nadruk ligt op het vinden van een geschikte baan. Maar het was best spannend hoe het program-

Armoedepreventie

ma zou uitpakken. Gelukkig herkennen we ons nog steeds in

‘Iedereen gaat komend jaar de bezuinigingen voelen in zijn

de sfeer van het programma en komen we als vakbond tot ons

of haar portemonnee.’

recht. Voor het oog van een miljoen kijkers per aflevering. We hebben inmiddels veel enthousiaste reacties gekregen sinds de eerste aflevering op 11 januari. Natuurlijk is meedoen aan Hotel

Vakgroepbestuurders

de Toekomst slechts één onderdeel van onze inspanningen

Een kennismaking met de coaches van de vakgroepen van

om arbeidsparticipatie te verbeteren. In 2011 zetten wij hierop

CNV Vakmensen.

zwaar in. Dat betekent dat we geen cao meer afsluiten zonder

In Memoriam

duidelijke afspraken over meer banen; voor ouderen, jongeren, herintreders etc. We breiden onze service CNV Werkt uit en blijven op zoek naar mogelijkheden om werkloze leden nog beter te ondersteunen. Ideeën hierover zijn altijd welkom!

De Achterkant van een CNV Service De ledenwervers van CNV Info.

COL O F O N Dit is VAKKRACHT. Het magazine speciaal voor kaderleden van CNV Vakmensen. Tiberdreef 4 / 3561 GG Utrecht | Postbus 2525 / 3500 GM Utrecht | T 030 75 11 007 | vakkracht@cnvvakmensen.nl | www.cnvvakmensen.nl

Arend van Wijngaarden Vice-voorzitter CNV Vakmensen *

Elke dinsdagavond op rtl 4 van 20.30 tot 21.30.

**

Nederland telt zo’n 412.000 werklozen volgens het CBS, najaar 2010.

Eindredactie Miriam de Rooij | Redactie Bert Aanstoot, Nancy Abelskamp, Marjolein Hammink, Marjolein van Lonkhuijzen en Kees de Vos | Grafische vormgeving Marloes Draaijer, Robert-Paul van Hardeveld | Fotoredactie Bernadine de Mooij | Grafische verzorging Media Point B.V., Heerhugowaard. ISSN 2210-3295 | februari 2011

voorwoord

VAKKRACHT | 01-2010

02 02

Reageren? a.vanwijngaarden@cnvvakmensen.nl

IN DIT NUMMER


VAKKRACHT | 01-2011

4

Platformsites online Om leden nog beter te informeren wat de bond lokaal doet, krijgen alle 24 platforms van CNV Vakmensen dit jaar een eigen website.

Extranet uitgebreid

De bouw van de platformsite is inmiddels afgerond. Als elk platform een kaderlid heeft

Op extranet, de afgeschermde website

gevonden die na een cursus als webredacteur aan de slag wil, kunnen de sites worden

waarop kaderleden voor hen nuttige info

gevuld met informatie en de lucht in. Op de site vinden leden actuele informatie over

kunnen vinden, vinden bondsraadsleden

vakbondsactiviteiten in de eigen omgeving. Webredacteur Arnoud Terpstra verwacht

nu ook hun informatie. Zij hebben een

dat de pilot-site van platform Twente dit voorjaar online is. Later dit jaar volgen de

inlogcode gekregen waarmee zij toegang

overige

hebben tot bijvoorbeeld vergaderstukken

platforms.

en notulen. Eerder ontvingen vakbonds“Platforms die versneld online willen, nodigen

adviseurs een inlogcode voor hun toolkit.

wij uit zich te melden”, aldus Terpstra. Kader-

Bedoeling is dat extranet dit jaar wordt

leden die zich willen bezighouden met de site

uitgebreid met een gedeelte voor onder

krijgen een cursus. Het is de bedoeling dat deze

andere or-leden.

webredacteuren op de sites informatie plaatsen over activiteiten die de vakbond op lokaal niveau organiseert. Zoals cursussen, informatiebijeenkomsten en evenementen. Platforms die zich willen melden voor deelname aan de pilot kunnen contact opnemen met hun verenigingsbestuurder.

Vernieuwende ideeën voor gezonde arbeidsverhoudingen CNV Vakmensen is een vakbond met nieuwe, frisse ideeën. In het boekje ‘Sociale innovatie’ heeft CNV Vakmensen een serie van deze ideeën gebundeld. Zoals een ‘chipknip’ voor jongeren. Het idee hier-

aan sociale innovatie in ondernemingen. Bijvoorbeeld

achter is dat schoolverlaters of jongeren met een

door hierover concrete afspraken te maken in cao’s.

Wajong-uitkering een compleet en gevarieerd traject

Het boekje is daarom van belang voor iedereen die op

krijgen aangeboden, zodat ze sneller aan een baan

een of andere manier betrokken is bij cao-onderhan-

komen. Ander idee: de vitaliteitsrekening. Met zo’n

delingen.

persoonlijke rekening krijgen werknemers meer mogelijkheden om met plezier aan het werk te blijven.

Je kunt het boekje aanvragen bij Mart Veit, e-mail: m.veit@cnvvakmensen.nl. Meer informatie:

Impuls voor innovatie Met het boekje wil CNV Vakmensen een impuls geven

www.cnvvakmensen.nl/innovatie


Foto Archief CNV Vakmensen

CNV Vakmensen werkt samen met ZZP Nederland CNV Vakmensen heeft eind 2010 een samenwerkingsovereenkomst getekend met ZZP Nederland. Beide organisaties gaan samen de belangen van zelfstandigen zonder personeel behartigen onder de naam Stichting ZZP Nederland(voor ondernemende vakmensen). Jaap Jongejan, voorzitter van CNV Vakmensen: “Door samen te werken en onze krachten te bundelen delen we onze expertise en kunnen we daadkrachtiger

Vakgroep Ambulance naar CNV Publieke Zaak De vakgroep ambulance is per 1 januari 2011 overgegaan van CNV Vakmensen naar CNV Publieke Zaak. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er per 1 januari 2011 een Cao voor de Ambulancezorg is.

optreden. Vooralsnog starten we deze samenwerking voor een jaar. Maarten Post, afkomstig van CNV Vak-

De keuze voor CNV Publieke Zaak is strategisch een logische omdat deze

mensen, is met ingang van 1 januari 2011 benoemd

bond de belangen behartigt van werknemers in de zorg. “Waarom nog

als voorzitter van de stichting ZZP Nederland.”

twee CNV-bonden in deze sector met beide enkele honderden leden? De beroepsgroep heeft nu aandacht nodig, zowel arbeidsvoorwaardelijk als

Post heeft grote plannen: hij wil de Verklaring Ar-

beroepsinhoudelijk”, aldus een gezamenlijke brief van beide CNV-bonden.

beidsrelatie (VAR) afschaffen en in plaats daarvan bij

Voor meer informatie, zie de site van CNV Publieke Zaak: www.mijnvak-

de inschrijving bij de Kamer van Koophandel de on-

bond.nl

dernemersstatus vastleggen. Het is de bedoeling dat de zzp’er dan een Financiële Bijsluiter ontvangt die de stichting momenteel ontwikkelt. Daarin staan de risico’s van het ondernemerschap beschreven. Post wil zich verder inzetten voor het afschaffen van het urencriterium en de daaraan verbonden zelfstandigenaftrek. Deze moeten volgens de voorzitter worden

Instroom FVP-regeling per 1 januari 2011 beëindigd

vervangen door een verhoging van de MKB-vrijstelling. Hiermee hoopt Post de regelgeving voor zzp’ers “aanzienlijk te vereenvoudigen”. De plannen zijn inmiddels besproken bij enkele ministeries en de belastingdienst. Die reageerden

Per 1 januari 2011 is de instroom in de FVP-regeling definitief beëindigd. Werknemers die op of na 1 januari 2011 WW-gerechtigd worden, komen niet meer in aanmerking voor een FVP-bijdrage. Met deze bijdrage konden sinds 1989 de pensioenvoorzieningen voor werkloze werknemers van veertig jaar of ouder worden voortgezet.

uiterst positief. Inhoudelijk betekenen de voorgestelde maatregelen een lastenverlichting voor zelfstandigen, opdrachtgevers van zelfstandigen en voor de overheid. Stichting ZZP Nederland wil adviseren over scholing, helpen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en meewerken aan goede pensioenvoorzieningen. Meer informatie is te vinden op: www.cnvvakmensen.nl.

Reden van de beëindiging was onder andere de sterk gestegen instroom van werklozen. Hierdoor waren de uitgaven sinds 2000 hoger dan de beleggingsinkomsten. Voor alle werknemers die voor 1 januari 2010 zijn ingestroomd in de WW blijft het voorwaardelijke karakter van de FVP-bijdrage van kracht en gelden er geen harde garanties.

VAKKRACHT | 01-2011

5


Gezamenlijk cao-manifest

VAKKRACHT | 01-2011

6

CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten, De Unie én werkgeversver-

Seniorenraad zit boordevol initiatieven

eniging AWVN staat hoe de komende jaren arbeidsverhoudingen

Vol goede moed en energie om er iets moois

en arbeidsvoorwaarden geregeld moeten worden. Kern daarvan

van te maken: eind vorig jaar kwam de nieuwe

is dat werkgevers én werknemers zelf moeten investeren in

seniorenraad van CNV Vakmensen voor het

kennisniveau, gezondheid en inzetbaarheid van werknemers.

eerst officieel bijeen. Voorzitter Dirk Guiche-

Voor het eerst in de geschiedenis publiceren vakbonden en werkgevers een gezamenlijke cao-visie. In het document van

Bedoeling van de ondertekenaars van het manifest is dat de visie wordt doorvertaald naar de cao-onderhandelingen. Centraal in de gezamenlijke visie staat duurzame inzetbaarheid: werknemers moeten langer plezier

laar en Joop Busscher (secretaris) doen een lange activiteitenlijst uit de doeken.

houden in werk en langer fit blijven om te blijven werken. Dit betekent investeren in werknemers door werkgevers én door die werknemers zelf.

Het nieuwe bestuur van de seniorenraad bestaat

Wederkerigheid. Dat werkgevers en werknemers elkaar vinden in zo’n ge-

behalve uit Guichelaar en Busscher uit Herman Hol-

zamenlijke visie is zonder precedent. De basisgedachte is: overeenkomsten

legien, Rinus Vermeer en Chris Pastijn. De eerste

en gezamenlijke doelen zoeken in plaats van verschillen uitvergroten.

bijeenkomst in november van de nieuwe seniorenraad

Achtergrond zijn de gezamenlijke uitgangspunten:

stond vooral in het teken van kennismaking en het

• dat de moderne werknemer andere eisen stelt aan combinatie

benoemen van een vertegenwoordiging naar de CNV

werk-privé en dat hij zich langer wil ontwikkelen;

Adviesraad voor senioren van de vakcentrale.

• dat vanwege de betaalbaarheid van de oudedagsvoorzieningen en sociale zekerheid meer mensen moeten werken en dat langer

Hoe werkt de seniorenraad?

doorwerken gewenst is;

De seniorenraad regelt haar zaken zelf. Wel is er een

• dat de arbeidsmarkt de komende jaren krapper wordt en dat de beschikbaarheid van voldoende personeel cruciaal is voor de economie.

‘Werkgevers en werknemers erkennen het belang van goede arbeidsverhoudingen’ Voorzitter Jaap Jongejan: “Met dit manifest geven werknemers en werkge-

bestuurder van CNV Vakmensen, Peter de Jong, die als coach optreedt. Guichelaar: “Een leuke uitdaging. Zaken worden nu veel minder dan in het verleden van bovenaf opgelegd. Wij bepalen zelf wat we belangrijk vinden en waarmee we aan de slag gaan.” De lijst met plannen die de senioren inmiddels hebben opgesteld, is lang.

vers aan wat onze gezamenlijke uitgangspunten zijn voor 2011. Dat is uniek. goede arbeidsverhoudingen. Het mooie vind ik dat de uitgangspunten van

Wat doet de seniorenraad om het contact met de oudere leden te onderhouden?

CNV Vakmensen hier duidelijk in terug te zien zijn, namelijk, de mens altijd

Het is de bedoeling dat leden die 55 jaar worden,

centraal zetten en duurzaam werken. De werkgevers kunnen hiermee laten

binnenkort van de seniorenraad onder de naam ‘Blijf

zien dat zij goede werkgevers zijn. Dat is in hun belang, wetende dat er in de

bij de tijd’ een pakket ontvangen met informatie over

toekomst meer banen zijn dan mensen. Maar dit manifest betekent zeker

zaken waarmee ze op korte termijn te maken krijgen.

niet dat we nu zonder slag of stoot cao’s afsluiten. Het geeft een richting

Wie 60 jaar wordt, ontvangt via het bondsblad een

aan. Een mooi begin, maar we moeten met zijn allen nog hard aan het werk

uitnodiging voor een Pensioen In Zicht-bijeenkomst.

voor mooie eindresultaten.”

Wie 65 jaar wordt ontvangt ook weer een informatie-

Tekst Marjolein Hammink

Met het pamflet erkennen werkgevers en werknemers het belang van

Lees het gehele pamflet op www.cnvvakmensen.nl

pakket.


Thema’s, activiteiten en werkgroepen van de Seniorenraad op een rijtje:

VAKKRACHT | 01-2011

7

Centrale thema’s in de seniorenraad zijn • Inkomen • Wonen en zorg • Minimabeleid ouderenregeling

3. Ontmoetingsdagen met thema Dit zijn dagen waarvoor seniorleden via het bondsblad VakM

De seniorenraad wil drie werkgroepen samenstellen:

worden uitgenodigd. Ze worden vaak drukbezocht en zijn gekop-

• Beleid: dit gaat om vraagstukken voor senioren zoals

peld aan een thema met bijvoorbeeld een museumbezoek of het

het inkomensplaatje en het bewaken van het bondsbeleid

bezichtigen van een stad.

voor senioren; • Activiteiten: dit betreft ontmoetingsdagen, informatiebij-

4. Pensioen In Zicht (P.I.Z.)

eenkomsten en dergelijke, georganiseerd door de landelijke

Tijdens deze bijeenkomsten die in samenwerking met CNV Oplei-

seniorenraad of in samenwerking met regionale

ding en Training worden georganiseerd, worden leden voorbereid

bestuursplatforms;

op het stoppen met werken.

• Achterban en communicatie: gericht op de contacten met de achterban en het presenteren van de seniorenraad bij de

5. Budgettering voor ouderen

bestuursplatforms en op andere bijeenkomsten.

Het leren omgaan met kleine pensioenen, waaronder het wegwijs

6. Veilig verkeer 1. Inkomensplaatje

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland worden per regio

De raad wil invloed uitoefenen op de cao-onderhandelingen om-

opfriscursussen georganiseerd voor ouderen met een rijbewijs.

dat de resultaten daarvan ook invloed hebben op de ouderen. Dat

Eerdere bijeenkomsten trokken steeds enkele honderden deel-

is weer van belang voor het ledenbehoud.

nemers.

2. Taakvrijwilligers binnen platforms

7. OV-chipkaart

De taakvrijwilligers zijn onmisbaar voor het ontwikkelen van ac-

Rover organiseert als proef een aantal workshops om uit te leg-

tiviteiten voor senioren. Veel onderwerpen zijn regionaal gebon-

gen hoe een OV-chipkaart werkt. Op eerdere bijeenkomsten van

den, zoals wonen en zorg, het ouderenbeleid van de gemeente,

de CNV BedrijvenBond kwamen honderden leden af. Men krijgt

vervoer. Dus is het van belang de taakvrijwilligers op dit gebied te

een cd-rom mee en de workshops zijn gratis. Na deze test wordt

stimuleren en contacten te onderhouden.

besloten of deze activiteit wordt voortgezet.

De seniorenraad binnen CNV Vakmensen De Seniorenraad adviseert het bondsbestuur over het bondsbeleid voor senioren en over de activiteiten die de bond ontplooit of kan ontplooien voor senioren. De raad bestaat uit 24 leden, één uit elk platform. Eén zetel is nog vacant. Voorzitter Dirk Guichelaar bezet namens de raad een zogenoemde kwaliteitszetel in de bondsraad. Chris Pastijn is zijn plaatsvervanger. De kwaliteitszetel houdt in dat het gaat om een adviserende stem, zonder stemrecht. Bij het uitoefenen van invloed op de andere bondsraadsleden (uit de vakgroepen én de bestuursplatforms) gaat het dus vooral om de kwaliteit van de argumenten.

Tekst Bert Aanstoot | fotograaf Dick Vos, Fotolia.com

maken in de wirwar van subsidies en toeslagen.

Activiteitenlijst


VAKKRACHT | 01-2011

8

Hoe blijf je financieel onafhankelijk?

CNV Vakmensen start project Grip op je knip! Wat zijn de bezuinigingsconsequenties van het nieuwe kabinet? Welke maatregelen raken ons naast de bezuinigingen op de kinderopvang en AOW nog meer? Goede informatie, daar draait het om als je grip op je dagelijkse uitgavenpatroon wilt houden. Aanleiding voor CNV Vakmensen om het project Grip op je knip! te starten. Jaap Jongejan, voorzitter van CNV Vakmensen: “Onze bond streeft naar een

deze percentages alleen maar zullen toenemen. En

samenleving waarin mensen gezond kunnen werken, goed inzetbaar zijn en

daar gaat de bond wat tegen doen!

vernieuwend bezig kunnen zijn. Een samenleving waarin mensen ook financieel onafhankelijk kunnen zijn. Iedereen gaat komend jaar de bezuiniging voelen in

Huishoudpot

zijn of haar portemonnee. Dus ondersteunen wij komend jaar onze leden met

Via regionale informatieavonden, georganiseerd door

het project ‘Grip op je knip’.”

het platform in jouw regio, wil de bond leden helpen om grip op het uitgavenpatroon te houden. Op de ach-

Armoede

terkant van het ledenblad Vak M van CNV Vakmensen

De groep mensen die in armoede dreigt te vervallen is in 2008 al in kaart ge-

volgt binnenkort een overzicht waar en wanneer

bracht door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toen leefde tweederde

deze avonden zijn. Tijdens deze informatieavonden

van de huishoudens met een bijstandsuitkering onder de armoedegrens. Maar

geven deskundigen voorlichting over bijvoorbeeld

ook ruim een kwart van de mensen met een werkloosheidsuitkering en een vijfde

allerlei bestaande toeslagen. Ontvang je waar je recht

deel van de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Verder gaat het

op hebt? De bond geeft ook tips en antwoorden op

om vier procent van de huishoudens met een pensioenuitkering. En dat geldt ook

vragen als: Hoe beheers ik mijn huishoudpot? En op

voor vier procent van de huishoudens die rond moeten komen van een salaris in

welke privé-uitgaven kan ik makkelijk bezuinigen? De

loondienst. Door de recente bezuinigingen van het kabinet verwacht de bond dat

informatie wordt deels verstrekt door CNV Vakmen-

Tips op een rijtje De bond wil met regionale avonden inzicht geven in de mogelijkheden de eindjes aan elkaar te knopen als het inkomen minder wordt. En geeft tips over:

1. Vergoedingen Nederland kent veel verschillende vormen van vergoedingen. Zo is er de zorg- en huurtoeslag, een schoolkostenregeling, bijzondere bijstand, zijn er heffingskortingen en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De ene vergoeding wordt verstrekt door de landelijke overheid en de andere door de gemeente waarin je woont. De bond wijst je de weg.

2. Een overzichtelijke, persoonlijke administratie 3. Persoonlijke situaties 4. Het aflossen of vermijden van schulden.


instanties als het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en gemeentelijke organisaties. Speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers (bondscontactpersonen) worden ingeschakeld om individuele ondersteuning aan leden te bieden. “Komende weken ontvang je meer informatie over dit speciale project. Kaderleden die in de tussentijd vragen hebben,

9 VAKKRACHT | 01-2011

sen zelf, met ondersteuning van bijvoorbeeld externe

kunnen altijd mailen naar gripopjeknip@cnvvakmensen.nl”, aldus Marjolein van Lonkhuijzen, adviseur vrijwilligersbeleid. Van Lonkhuijzen: “Iedereen kan in een situatie terechtkomen dat je inkomen niet meer voldoende is om elke maand rond te komen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, werkloosheid of echtscheiding. Je vaste lasten worden immers niet automatisch minder als je inkomen achteruitgaat. Het is belangrijk dat je dan grip houdt op je financiële situatie, zodat die jou niet in z’n greep krijgt.”

Waarom dit project? ‘Grip op je knip!’ past binnen de visie van CNV Vakmensen om financiële onafhankelijkheid voor leden te regelen. De bond doet dit ook op andere manieren, zoals met het arbeidsvoorwaardenbeleid. Daarin streeft CNV Vakmensen naar maatwerk in de loonvraag onderkant van de arbeidsmarkt willen we de koopkracht vergroten, zoals voor mensen met een AOW-uitkering. Verder reserveert de bond een deel van de loonvraag voor projecten om bijvoorbeeld kansarme jongeren, wajongers en ouderen aan een baan te helpen. Naast het arbeidsvoorwaardenbeleid probeert de bond financiële onafhankelijkheid te stimuleren in het sociale beleid met reorganisaties en met bijdragen in O&O-fondsen en met afspraken over het behoud van werk, bemiddeling van werk naar werk. Daarnaast biedt de bond met ‘CNV Werkt’ loopbaanbegeleiding om leden beter op veranderingen voor te bereiden. Jongejan: “Werkzekerheid is tenslotte beter dan baanzekerheid.”

Tekst Nancy Abelskamp | illustratie Sabrina Robles de Medina

en koopkrachtbehoud. Voor sectoren aan de


VAKKRACHT | 01-2011

10

Vakgroepen en hun coaches Bouwvakkers, banketbakkers, buschauffeurs. De ruim 130.000 leden van CNV Vakmensen vormen met elkaar een zeer diverse groep werknemers. De leden zijn georganiseerd in vakgroepen. Het bestuur van een vakgroep bestaat uit kaderleden. Een vakgroepbestuurder coacht het bestuur van de vakgroep. Een overzicht van wie coacht wat. De ledencijfers dateren uit januari 2011.

Bouw Vakgroepbestuurder: Gijs Lokhorst V E E-mail: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl T Telefoon: 06 51 20 29 70 CNV Bouwnijverheid Telt 32.269 leden. Grootste cao is de bouw-cao. Deze geldt voor 200.000 werknemers in de bouw. Andere caoâ&#x20AC;&#x2122;s in deze vakgroep: de cao waterbouw en de cao dakdekkers. www.cnvbouwnijverheid.nl

Vakgroepbestuurder: Roel van Dijk V E E-mail: r.vandijk@cnvvakmensen.nl T Telefoon: 06 53 38 44 73 CNV Stukadoors Telt 1.140 leden. Onder deze vakgroep vallen de cao natuursteenbedrijf en cao afbouw. www.cnvstukadoors.nl

Vakgroepbestuurder: Henk Wuijten V E E-mail: h.wuijten@cnvvakmensen.nl T Telefoon: 06 51 20 30 86 CNV Schilders Telt 4.307 leden. Deze vakgroep onderhandelt over de cao schilders, afwerkings- en glaszetbedrijf, kortweg de cao schilders. www.cnvschilders.nl

Vakgroepbestuurder: Lex Raadgever V E E-mail: l.raadgever@cnvvakmensen.nl T Telefoon: 06 51 20 56 09 CNV Hout en meubel Telt 2.378 leden. Bij deze vakgroep horen de cao houthandel, de cao houtverwerkende industrie, de meubel-cao, de cao jachtbouw, de cao parketvloeren, de cao tentoonstellingsbedrijven en de cao voor orgelbouwers. www.cnvhoutenmeubel.nl

Vakgroepbestuurder: Wim Uringa V E E-mail: w.uringa@cnvvakmensen.nl T Telefoon: 06 51 20 30 85 CNV Timmerindustrie Telt 1.744 leden. Zij vallen onder de cao voor de timmerindustrie, een belangrijke toeleverancier voor de bouw. www.cnvtimmerindustrie.nl

Vakgroepbestuurder: Arthur Bot V E E-mail: a.bot@cnvvakmensen.nl T Telefoon: 06 20 44 51 90 CNV Steen en glas Telt 1.532 leden. Bij deze vakgroep horen de caoâ&#x20AC;&#x2122;s voor werknemers in de vlakglas, de kalkzandsteen, de betonmortel, de baksteen en de betonproductenindustrie. www.cnvsteenenglas.nl


Vakgroepbestuurder: Tessa Hoff V

11

E E-mail: t.hoff@cnvvakmensen.nl

VAKKRACHT | 01-2011

Telefoon: 06 55 30 86 48 T CNV Kappers Telt 1.462 leden. CNV Kappers onderhandelt over de kappers-cao. Vakgroepbestuurder: Aart van den Brink V E E-mail: a.vandenbrink@cnvvakmensen.nl

Deze cao geldt voor zo’n 20.000 werknemers. www.cnvkappers.nl

T Telefoon: 06 51 20 80 24

Industrie CNV Woondiensten Telt 2.065 leden. Zij werken bij de woningcorporaties en vallen onder

Vakgroepbestuurder: Peter de Jong V

de cao woondiensten. Deze cao geldt voor zo’n 29.000 werknemers.

E E-mail: p.dejong@cnvvakmensen.nl

www.cnvwoondiensten.nl

T Telefoon: 06 51 60 19 67 CNV Metalektro

Diensten Vakgroepbestuurder: Jan Kampherbeek V E E-mail: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl

Telt 13.244 leden. Grootste cao in deze vakgroep is de cao metalektro. Daarnaast onderhandelt de vakgroep over cao’s voor grote bedrijven als Philips en Tata Steel (voorheen Corus). www.cnvmetalektro.nl

T Telefoon: 06 51 60 20 22 CNV Schoonmaak

Vakgroepbestuurder: Marco Hietkamp V

Telt 3.208 leden. Grootste cao is de schoonmaak-cao. Deze geldt

E E-mail: m.hietkamp@cnvvakmensen.nl

voor 180.000 schoonmakers en glazenwassers. Daarnaast is er

T Telefoon: 06 51 60 19 60

de orsima-cao. Deze geldt voor werknemers die zich onder meer bezighouden met onderhoud en reiniging van schepen. www.cnvschoonmaak.nl

CNV Metaaltechniek Telt 19.472 leden. Deze vakgroep onderhandelt over de cao metaaltechniek, met zo’n 400.000 werknemers een van de grootste cao’s van Nederland.

Vakgroepbestuurder: Heino Smedes V

www.cnvmetaaltechniek.nl

E E-mail: h.smedes@cnvvakmensen.nl T Telefoon: 06 51 60 20 57 Vakgroepbestuurder: Jelle Loosman V CNV Horeca, recreatie en catering

E E-mail: j.loosman@cnvvakmensen.nl

Deze sectoren tellen bij elkaar 2.737 leden. Grootste cao is de

T Telefoon: 06 51 60 22 11

horeca-cao. Deze cao geldt voor ongeveer 330.000 werknemers die in de horeca werken, van grote ketens en restaurants tot de

CNV Chemie en energie

snackbar en het café op de hoek. Andere cao’s zijn de cao con-

Telt 7.398 leden. Bij deze vakgroep horen vele tientallen cao’s,

tractcatering, recreatie, dagrecreatie en leisure.

waaronder die van bekende chemiebedrijven (AkzoNobel, DSM) en

www.cnvhoreca.nl | www.cnvrecreatie.nl www.cnvcatering.nl

energiebedrijven (NAM, Gasunie). www.cnvchemieenenergie.nl


12

Vakgroepbestuurder: Theo Katerberg V

Vakgroepbestuurder: Gerti van Valkenburg V

VAKKRACHT | 01-2011

E-mail: t.katerberg@cnvvakmensen.nl E

E-mail: g.valkenburg@cnvvakmensen.nl E

Telefoon: 06 51 60 20 33 T

Telefoon: 06 53 35 12 87 T

CNV Textiel en confectie

CNV Voeding

Telt 1.174 leden. Deze vakgroep onderhandelt onder andere over

Telt 4.279 leden. De vakgroep onderhandelt over bedrijfstak-cao’s,

de cao’s schoentechniek, lederindustrie en textielverzorging.

zoals de cao kaaspakhuizen en de cao groente en fruit, maar ook

www.cnvtextielenconfectie.nl

over tientallen bedrijfscao’s. Bekende bedrijven zijn Unilever, Grolsch, SaraLee en Nestlé. www.cnvvoeding.nl

Vakgroepbestuurder: Henk van Beers V E E-mail: h.vanbeers@cnvvakmensen.nl T Telefoon: 06 20 35 25 54

Vakgroepbestuurder: Leo Bons V E E-mail: l.bons@cnvvakmensen.nl

CNV Papier en karton

T Telefoon: 06 22 39 30 17

Telt 1.437 leden. Deze vakgroep onderhandelt over een bedrijfstak-cao (cao kartonnagebedrijf) en daarnaast over een serie

CNV Zuivel

bedrijfscao’s. Bekende bedrijven zijn Océ, Sappi en Smurfit Kappa.

Telt 2.176 leden. Zij werken voor het merendeel in zuivelfabrieken

www.cnvpapierenkarton.nl

of bij kaasbedrijven en vallen onder de zuivel-cao. www.cnvzuivel.nl

Voeding g Vakgroepbestuurder: Harm Roeten V E E-mail: h.roeten@cnvvakmensen.nl T Telefoon: 06 51 60 20 44 CNV Brood en zoetwaren Telt 1.831 leden. Deze vakgroep onderhandelt over de cao bakkersbedrijf en de cao zoetwaren. www.cnvbroodenzoetwaren.nl

Vakgroepbestuurder: Jaap Bosma V E E-mail: j.bosma@cnvvakmensen.nl T Telefoon: 06 51 60 20 30 CNV Land- en tuinbouw Telt 4.754 leden. De vakgroep onderhandelt over een serie zeer uiteenlopende cao’s, zoals de cao hoveniers, de cao glastuinbouw, de cao loonwerk en de cao dierhouderij. Ook sluit de vakgroep bedrijfscao’s af, bijvoorbeeld voor Grontmij en Bakker Hillegom. www.cnvlandentuinbouw.nl

Vakgroepbestuurder: Frans van de Veen V E E-mail: f.veen@cnvvakmensen.nl T Telefoon: 06 51 60 19 65 CNV Vlees en vis Telt 2.144 leden. Bij deze vakgroep horen onder meer een serie bedrijfstak-cao’s, zoals de cao vleeswarenindustrie, de cao slagersbedrijf, de cao vleessector en de cao pluimvee. www.cnvvleesenvis.nl


Vakgroepbestuurder: Jan Wevers V

Vakgroepbestuurder: Tjitze van Rijssel V

13

E-mail: j.wevers@cnvvakmensen.nl E

E-mail: t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl E

Telefoon: 06 51 60 21 43 T

Telefoon: 06 53 64 27 13 T

VAKKRACHT | 01-2011

Vervoer

CNV Spoorwegen

CNV Taxi

Telt 2.303 leden. Zij werken bij een van de spoorbedrijven, bijvoor-

Telt 1.784 leden. Zij werken bij een van de 5.500 bedrijven waar-

beeld de NS en Prorail.

voor de taxi-cao geldt. Het gaat om groepsvervoer, schoolvervoer,

www.cnvspoorwegen.nl

ziekenvervoer, straattaxi’s en vervoer voor huisartsenposten. www.cnvtaxi.nl

Vakgroepbestuurder: Wyb Kusters V E E-mail: w.kusters@cnvvakmensen.nl

Vakgroepbestuurder: Dolf Polders V

T Telefoon: 06 53 44 65 85

E E-mail: d.polders@cnvvakmensen.nl T Telefoon: 06 51 60 20 50

CNV Stads- en streekvervoer Telt 3.448 leden. Bekendste cao’s in deze vakgroep zijn de cao

CNV Burgerluchtvaart

openbaar vervoer en de cao multimodaal.

Telt 1.041 leden. De vakgroep onderhandelt over cao’s voor be-

www.cnvstadsenstreekvervoer.nl

kende vliegmaatschappijen als KLM en Transavia. www.cnvburgerluchtvaart.nl

Vakgroepbestuurder: Anton Meijerman V E E-mail: h.meijerman@cnvvakmensen.nl

Vakgroepbestuurder: Albert van Damme V

T Telefoon: 06 51 60 51 11

E E-mail: a.vandamme@cnvvakmensen.nl T Telefoon: 06 51 60 19 83

CNV Beroepsgoederenvervoer Telt 8.640 leden. De belangrijkste cao’s zijn de TLN- en de KNV-

CNV Havens en Rijn- en binnenvaart

cao. De meeste werknemers in het beroepsgoederenvervoer

Telt bij elkaar 1.810 leden. Bij de vakgroep horen een serie be-

vallen hieronder. Daarnaast onderhandelt de vakgroep over een

drijfscao’s, vooral in de Rotterdamse haven. Bijvoorbeeld Vopak,

aantal bedrijfscao’s, bijvoorbeeld DHL, Selektvracht en Brinks.

ECT en EBS. De vakgroep onderhandelt ook over de binnenvaart-

www.cnvberoepsgoederenvervoer.nl

cao en over cao’s voor passagiersdiensten op de Wadden, zoals Wagenborg en Doeksen. www.cnvhavens.nl | www.cnvrijnenbinnenvaart.nl

Vakgroepbestuurder: Peter Böeseken V E E-mail: p.boeseken@cnvvakmensen.nl T Telefoon: 06 51 60 20 43 CNV Tour Telt 541 leden. De belangrijkste cao voor deze vakgroep is de cao besloten busvervoer. www.cnvtour.nl


In Memoriam De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. (Psalm 121: 7-8) Het bondsbestuur herdenkt met respect de kaderleden van CNV Vakmensen die de afgelopen maanden zijn overleden. E.B. van Holst, ‘s-Gravenzande (84) H.A. Bokdam, Kampen (31) G.J. Ballast, Borne (76) E. Brinksma, Heerenveen (43) J. Beekman, Oldebroek (62) C.S. de Winter, Den Helder (74) H. van Horssen, Hedel (81) N.R.P. de Klerk, Druten (44) D. Wouda, Harkema (67) D. van de Berg, Hendrik Ido Ambacht (71) S.A. van Ewijk, Tiel (55) A.H.F. Hagen, Drunen (60) J. Klok, Zwolle (64) B. van Akker, Hardegarijp (76) E.J. Middelveld, Dalfsen (77) H. Scholten, Kampen (75) J. Fekkes, Coevorden (78) J. Bok, Marknesse (88) A. Agterhuis, Hattem (79) H. Vos, Westerhaar-Vriezenveensewijk (81) H. Zandbergen, Zwartsluis (60) B.J. Berkenbos, Nijverdal (79)

CNV Vakmensen fuseert met CNV Kunstenbond CNV Vakmensen heeft begin dit

onze bond aan om ervoor te zorgen

jaar een intentieverklaring onder-

dat de belangen van werknemers in

tekend een fusie aan te gaan met

de kunsten- en mediabranche ook in

de CNV Kunstenbond. Deze fusie

de toekomst goed gewaarborgd zijn.

moet in de tweede helft van dit jaar

De komende maanden worden ge-

bezegeld worden. “Kunstenaars en

bruikt om alles voor te bereiden voor

werknemers in de media zijn echte

een volledige fusie.

vakmensen, best logisch dus dat ze

”Best logisch deze fusie”

ook bij onze bond horen”, zegt Jaap Jongejan, voorzitter van CNV Vakmensen met een knipoog. ”Onze zustervakbond sluit zich bij

Het is de bedoeling dat de leden van CNV Kunstenbond worden ondergebracht in een nog te vormen vakgroep CNV Kunst en Cultuur.

De nieuwe bondsraad foto Arcief CNV Vakmensen

VAKKRACHT | 01-2011

14

De nieuwe bondsraad is geïnstalleerd op de tweedaagse vergadering in Hoenderloo eind november 2010. De bondsraad komt vijf keer per jaar bijeen.


In elke Vakkracht belichten we een dienst of service van CNV Vakmensen. Hoe is de service opgezet en met welke

15 VAKKRACHT | 01-2011

uitdagingen krijgen medewerkers te maken? Kortom: een kijkje in de organisatie vanaf de achterkant. In deze tweede aflevering: de ledenwervers van CNV Info.

Ledenwervers halen in 2010 ruim 10.000 leden binnen

“Het CNV is een sterk merk” Als de meeste anderen naar huis gaan, beginnen zij aan hun werk. De ledenwervers van CNV Info halen dagelijks tientallen nieuwe leden binnen.

Maar veel gesprekken zijn ‘winners’. “Ons doel voor 2010 was om 10.000 nieuwe leden in te schrijven. Dat is goed gelukt: het waren er 10.181.” De meeste nieuwe leden – ongeveer de helft – gaan naar CNV Vakmensen. De andere leden vallen onder een van de

“Ons werk speelt zich vooral af tussen 17.00 uur en 21.00 uur”, zegt

andere bonden, zoals CNV Onderwijs en CNV Dienstenbond.

Philip Kornman, teamleider ledenwerving bij CNV Info. “We bellen mensen die ons een keer hun adres hebben gegeven. Bijvoorbeeld tijdens een beurs, een gastles of een promotie-actie. We proberen dan zo iemand te interesseren voor een CNV-lidmaatschap.”

Positief Vinden mensen het niet vervelend om rond etenstijd zo’n telefoontje te krijgen? “We vragen natuurlijk altijd of het uitkomt”, zegt Philip. “Het frappante is dat vrijwel iedereen positief reageert. We zijn van de vakbond; dat vinden mensen toch wel belangrijk. Het CNV is een sterk merk, vergis je niet.” Zijn team telt vijftien ledenwervers, in de leeftijd van 20 tot 76 jaar. “Het is echt topsport wat ze doen”, vindt Philip. “De kunst iemands belangstelling te wekken. Luisteren. Aanvoelen waar iemand behoefte aan heeft en daarop ingaan. Veel mensen worden lid, maar natuurlijk lang niet iedereen. Het gebeurt dat je een uur lang nee-nee-nee te horen krijgt. Dan moet je toch gemotiveerd en enthousiast blijven. Dat is moeilijk hoor.”

Stem en houding Philip Kornman heeft jaren ervaring met call-centerwerk en kent de kneepjes van het vak als geen ander. “Je stem en je houding zijn heel belangrijk. Als je ongeïnteresseerd achterover hangt in je stoel, dan hoor je dat aan de andere kant van de lijn. In de eerste vijf seconden kun je het gesprek al verliezen.”

Tekst Kees de Vos | Foto Archief CNV Vakmensen

is om geconcentreerd te blijven en op een sympathieke manier


ADVERTENTIE

vakkracht februari 2011  

magazine voor kaderleden.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you