Page 1

rleden magazine voor kadevan CNV

Vak mensen

2011

VAKKRACHT 2 mei

146 is nog niet genoeg Een kans krijgen om te werken

Functiewaardering: de een ziet kansen, de ander gevaar‌ Vakmensen


Fotograaf Ruben Schipper | Foto cover Ruben Schipper

Mijn Vakwerk

VAKKRACHT | 05-2011

2

‘Mijn mening wordt wel degelijk gehoord’ “Soms heb ik moeite om tijdens onderhandelingen mijn mond te houden. Dan zeg ik gewoon wat ik vind. Maar meestal overleg ik tussendoor met de onderhandelaar.” Jannie van Elmpt (49) is sinds vijf jaar delegatielid bij de onderhandelingen voor de cao Verblijfsrecreatie en maakt deel uit van de vakgroep Facilitair. Van Elmpt is al ruim twintig jaar lid van CNV Vakmensen. Ze werkt bij Center Parcs. In De Eemhof in Zeewolde is Jannie floormanager. Zij stuurt medewerkers aan die zich bezighouden met de veiligheid en de rust in het park. Het werk bevalt haar prima. “Het is de kunst om juist die bezoekers die het niet meezit een fijne tijd te bezorgen.” Wanneer kon Van Elmpt haar mond niet houden tijdens cao-onderhandelingen? “Toen het ging over de jeugdlonen. Wij willen dat dat eraf gaat.” Gelukkig is afgesproken tijdens de laatste cao-onderhandelingen dat de werkgevers met een voorstel komen, want het onderwerp gaat Jannie aan het hart. “Iemand die al jong is begonnen en op zijn 21ste veel ervaring heeft, mag niet worden afgescheept met een jeugdloon. Dan vertrekt hij of zij uit de sector. Iemand die op zijn 21ste hetzelfde werk levert als een 32-jarige moet hetzelfde gewaardeerd kunnen worden. Bijvoorbeeld volgens ervaringsmodules.” Jannie vindt het cao-werk behalve belangrijk nog steeds erg interessant. “Bovendien zie ik dat mijn mening wel degelijk wordt gehoord. Dat maakt het zinvol en gewoon ook heel leuk!”

Voordelig naar Duinrell! Beleef een vrolijk dagje uit op Attractiepark

• Een kaartje is geldig voor één persoon

Duinrell. Leden van CNV Vakmensen krijgen dit

• Je kunt een onbeperkt aantal kaartjes bestellen

jaar € 3,50 korting op hun toegangsbewijs. De prijs is dan € 15,50 (in plaats van € 19,-). Voorwaarden:

• De toeslag voor 2 uur Tikibad is 3,50 euro per persoon • De kaartjes zijn geldig tot uiterlijk 30 oktober 2011 • Niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen • Niet inwisselbaar voor contant geld

• Je kunt t/m 31 mei 2011 (alleen online) kaartjes bestellen via

Kijk voor openingstijden en veilig-

www.cnvvakmensen.nl/duinrell

heidsregels op www.duinrell.nl


Mijn Vakwerk Kort Nieuws Het bondsbestuur neemt de reactie van de bondsraad serieus. Het beraadt zich opnieuw over het stopzetten van de functie van vakbondsadviseurs. ‘Het proces ging te snel.’

Functiewaardering In een bedrijf wordt een nieuwe ronde functiewaardering overwogen. Alleen het gerucht leidt al tot onrust. De ene werknemer ziet kansen, de ander vooral groot gevaar…

Eigen risico WGA Hoe riskant is het als jouw bedrijf ervoor kiest het eigen risico van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten zelf te dragen?

Arbocatalogi Ruim vier miljoen werknemers vallen onder de 146 arbocatalogi die sinds de start van het project zijn voltooid. Reden voor vreugde?

Wajongers

12 14 15

‘Als de samenleving vindt dat Wajongers moeten werken, moeten ze ook de kans krijgen. Eenzijdig een financiële prikkel neerleggen werkt niet’, aldus voorzitter Jaap Jongejan van CNV Vakmensen.

In Memoriam

De Achterkant van een CNV Service De Belastingservice.

Van en voor de leden CNV Vakmensen is halverwege het tweede jaar van zijn bestaan. Terwijl de ene na de andere cao wordt afgesloten, krijgt ook het verenigingswerk steeds meer vorm. Voor de vakgroepbesturen is er in de nieuwe bond niet zo heel veel veranderd. Zij kwamen en komen bijeen om de arbeidsvoorwaarden in hun sectoren te bespreken en plannen te maken en te laten uitvoeren, ten behoeve van de leden in de betreffende vakgroep. Voor de kaderleden die in platformbesturen actief zijn, is er veel meer veranderd. De platforms zijn immers een nieuw orgaan binnen CNV Vakmensen. Hoewel taken en bevoegdheden in statuten en reglementen zijn vastgelegd, was 2010 vooral een jaar van zoeken en aftasten. Wie gaan er in de platformbesturen meedraaien? Wat wordt van ons als vrijwilligers verwacht? Wat gaan we als platform voor onze leden organiseren? De meeste platforms zijn die fase inmiddels voorbij. Zij hebben activiteiten gepland of inmiddels al uitgevoerd. De informatiebijeenkomsten ‘Ik spoor’ over het gebruik van de OV-chipknip zijn bijvoorbeeld een succes, net als de ontmoetingsavonden in district noord. Ook bijeenkomsten over erfrecht mogen zich in een behoorlijke belangstelling verheugen. En een debat tussen de voorzitters van CNV Vakmensen en ouderenbond PCOB leverde platform ‘3 Rivieren Een’ een volle zaal op. Het is mooi dat de ledenbindende bezigheden van platforms zoveel belangstelling trekken. Ook de beide doelgroepraden timmeren aan de weg. De seniorenraad organiseert bijvoorbeeld ontmoetingsbijeenkomsten en cursussen ‘Pensioen in zicht’. De Anders Actievenraad richt zich met name op de situatie van mensen met een uitkering, zoals werklozen, arbeidsongeschikten en gehandicapten. Zo zijn er binnen de vereniging van CNV Vakmensen vele vrijwilligers actief. Zij zorgen ervoor dat

C O L O F ON Dit is VAKKRACHT. Het magazine speciaal voor kaderleden van CNV Vakmensen. Tiberdreef 4 / 3561 GG Utrecht | Postbus 2525 / 3500 GM Utrecht | T 030 75 11 007 | vakkracht@cnvvakmensen.nl | www.cnvvakmensen.nl Eindredactie Wouter de Jong, Miriam de Rooij | Redactie Marjolein Hammink, Marlies de Kwaasteniet, Marjolein van Lonkhuijzen, Kees de Vos | Grafische vormgeving Marloes Draaijer, Robert-Paul van Hardeveld | Fotoredactie Bernadine de Mooij | Grafische verzorging Media Point B.V., Heerhugowaard. ISSN 2210-3295 | mei 2011

we een bond van en voor de leden blijven. Johan Slok algemeen secretaris

voorwoord

3 VAKKRACHT | 01-2010

<< 04 06 08 10

Reageren? j.slok@cnvvakmensen.nl

IN DIT NUMMER


VAKKRACHT | 05-2011

4

Webmasters brengen bond en leden dichter bij elkaar Bijna alle platformsites zijn sinds 19 mei in de lucht. Toen was de laatste cursusdag in district Noord voor de webmasters die de platformsites gaan vullen en beheren. ”Een historische dag”, vindt Jan Boer. Hij is een van de dertien webmasters die op de eerste cursusdag in Apeldoorn aanwezig is. “Via deze speciale site kunnen leden van CNV Vakmensen makkelijk zien wat er allemaal op de agenda staat bij hem of haar in de buurt, wie er in het platformbestuur zit en waar achtergrondinformatie is te vinden.” Lachend: “Je vindt er zelfs de regionale weersverwachting!” Boer is vooral blij met de platformsites omdat het “een geweldig middel” is om bond en leden dichter bij elkaar te brengen. “Het is goed dat de bond investeert in een goede informatievoorziening,” aldus een andere deelnemer in Apeldoorn.

Basiscursus Alle 135.000 leden van CNV Vakmensen vallen onder een van de 24 regionale platforms. Nu ieder platform een eigen site heeft met informatie over regionale bijeenkomsten, cursussen en evenementen, kunnen de platforms hun leden nog makkelijker en sneller informeren over activiteiten dichtbij. De webmasters die de sites beheren kregen een basiscursus van Arnoud Terpstra, webredacteur van CNV Vakmensen. Eind juni volgt nog een vervolgtraining. Tijdens deze training leren de webmasters onder andere hoe zij hun site nog efficiënter kunnen inrichten. Op twee platforms na hebben alle platforms een eigen webmaster.

Waar vind je de platformsites? Op www.cnvvakmensen.nl/platform.

Kaderscholing

Jaarverslag 2010

Per heden is Marjolein van Lonkhuijzen, adviseur

Half mei is het jaarverslag 2010

vrijwilligerswerk, ook verantwoordelijk voor de

van CNV Vakmensen gereed

scholing van het kader. Zij neemt dit werk over

gekomen. Kaderleden die het

van Hanneke Smits. Smits heeft een nieuwe baan

verslag willen nalezen, kun-

bij CNV Internationaal als relatiebeheerder voor

nen het vinden op de site:

Zuid-Amerika. Aanvragen voor scholing voor

www.cnvvakmensen.nl/

kaderleden kunnen worden gemaild naar:

jaarverslag

scholing@cnvvakmensen.nl


Bondsbestuur beraadt zich op functie van vakbondsadviseur

VAKKRACHT | 05-2011

5

Het bondsbestuur bekijkt opnieuw de procedure rond het stopzetten van de functie van vakbondsadviseur. Dat heeft het bondsbestuur beslist op de

CNV Werkt

bondsraad van 15 april. Daar verzette een aantal

Bond verzekert je van passend werk

bondsraadleden zich fel tegen het besluit. Zowel vanwege de inhoud van het besluit, als om de gevolgde procedure.

De bond is er niet alleen om je problemen op “Het bondsbestuur neemt de reactie van de bondsraad serieus. We

te lossen, de bond is er ook als je succes wilt.

willen ons opnieuw beraden”, aldus algemeen secretaris Johan

Onder dit motto heeft het bestuur de samen-

Slok. Begin april lichtte het bondsbestuur op vier bijeenkomsten in het land de vakbondsadviseurs in over stopzetting van hun functie. Reden: het aantal kwesties dat bij vakbondsadviseurs binnenkomt,

werking tussen CNV Werkt en Matchcare als strategisch project aangemerkt.

is fors verminderd. Ook speelt het afbreukrisico bij ingewikkelde kwesties een rol bij het besluit.

“Wij zijn er juist ook in goede tijden voor onze leden: voor advies over je loopbaan, hulp bij de keuze van een opleiding,

”Een aantal vakbondsadviseurs en bondsraadleden had grote

mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Als lid van CNV

moeite hadden met het besluit. Men vond het proces veel te snel

Vakmensen willen we je ‘verzekeren’ van werk dat bij je past”,

gaan. Ook wees een aantal bondsraadsleden op de behoefte van

aldus voorzitter Jaap Jongejan van CNV Vakmensen. De verder

groepen leden aan persoonlijk contact in de buurt.”

te ontwikkelen dienst van ‘CNV Werkt’ kan hieraan een goede bijdrage leveren.

Het bondsbestuur heeft inmiddels overleg gehad met enkele bondsraadsleden. Naar aanleiding daarvan gaat het bondsbestuur

Dienstenaanbod

nog eens goed kijken naar wat de volgende stap moet zijn. “We

Bedoeling is dat CNV Werkt een grotere rol in het dienstenaan-

willen nadenken over de vraag hoe wij als bond zo dicht mogelijk

bod van de bond krijgt. De samenwerking met Matchcare moet

bij onze leden op de werkvloer en in de regio aanwezig kunnen

daaraan bedragen. Matchcare is een bedrijf dat actief is op het

zijn.” Dat gebeurt in overleg met de betrokken vrijwilligers, waarbij

gebied van outplacement, reintegratie en loopbaanontwikke-

opnieuw regionale bijeenkomsten worden georganiseerd.

ling binnen organisaties. Matchcare is goed in het in beweging krijgen van werknemers in hun loopbaan en biedt daarvoor

Lokaal aanspreekpunt

loopbaaninstrumenten en diensten aan.

CNV Vakmensen kent momenteel nog ongeveer 130 vakbondsadviseurs. Zij fungeren als lokaal aanspreekpunt voor leden van CNV

Zomer

Vakmensen. Zij geven informatie over de bond en bieden hulp bij

Onder leiding van bestuurder Peter de Jong ontwikkelt een

problemen op het werk of verwijzen leden met vragen door naar

projectgroep, bestaande uit medewerkers van CNV Vakmensen

het juiste aanspreekpunt. Ook verzorgen ze de intake van kwesties.

en Matchcare, de plannen van CNV Werkt verder. In de zomer

De vakbondsadviseurs werden voorheen vraagbaak genoemd.

moeten de eerste uitkomsten van de projectgroep bekend zijn.


VAKKRACHT | 05-2011

6

Functiewaardering kans of gevaar? Herkenbaar? Een (nieuwe) ronde functiewaardering wordt overwogen. Alleen al het gerucht maakt menigeen onrustig. En aan tafel in de bedrijfskantine zijn de verhalen niet van de lucht. De een ziet kansen, de ander gevaar.

Functiewaardering leidt bijna altijd tot onrust

willekeur worden beloond. Ook vakbonden

organisatie iets is veranderd (door wijzigin-

in een onderneming. Sommige werknemers

hebben belang bij geaccepteerde en onder-

gen in het productieproces, afstoten/aan-

vrezen voor hun salaris en werk. Anderen

bouwde beloningsverhoudingen.

trekken van activiteiten, fusies, overnames

zien juist mogelijkheden. Met functie(her)

en reorganisaties).

waardering wordt immers duidelijk wat zij

Onderhoud

feitelijk doen en dat zou wel eens kunnen

In de meeste bedrijven en sectoren is vaak

Omdat er zelden sprake is van een ‘blanco’

leiden tot een hogere loonschaal.

al een rangorde aanwezig. In de praktijk

situatie, willen wij als vakbond eerst af-

gaat het bij functiewaardering vaak ook om

spraken maken over de (mogelijke) gevol-

Beloning

vernieuwing of ‘onderhoud’ van die rang-

gen van functiewaardering voor de huidige

Hoe werkt functiewaardering? En is die

orde. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe func-

werknemers. Die bekleden functies in een

samenhang met het loon er inderdaad?

ties zijn bijgekomen, functiebeschrijvingen

bepaalde rangorde en daar is het salaris

Bij functiewaardering gaat het om rang-

niet meer kloppen (vanwege nieuwe

aan gekoppeld. Functiewaardering kan er

orde. Daarmee wordt duidelijk hoe ‘zwaar’

technologie) of

functies zijn - ten opzichte van elkaar.

omdat er

Omdat een zware functie meestal hoger

in de

toe leiden dat die rangorde wijzigt. CNV Vakmensen vindt het belangrijk van tevoren afspraken

wordt beloond dan een lichte functie, werkt

te maken over de (eventuele)

functiewaardering door in beloning.

gevolgen van die wijziging en

Functiewaardering is er om beloningsverhoudingen binnen organisaties te legitimeren. Zodat het

(sociale) randvoorwaarden vooraf

valt uit te leggen. Dat is vaak

vast te

het hoofddoel. De werkgever

leggen.

wil rechtvaardiging van zijn keuze om werk verschillend te honoreren. Maar ook vakbonden hebben belang bij functiewaardering. Functiewaardering draait om de weging van de functie (‘de stoel’), niet om degene die de functie vervult (‘de mens’). Functiewaardering voorkomt dat mensen naar


Illustratie Sabrina Robles de Medina

Een functiewaarderingsoperatie levert nieuwe functiebeschrijvingen op. En soms een nieuwe indeling. Het functie-

Functiewaardering stap-voor-stap

Functiewaardering. Niet zonder CNV Vakmensen!

1. De functie wordt beschreven

Beschrijven en indelen van functies is

waarderingssysteem waardeert functies aan de hand van criteria (kenmerken of

taak (en zaak) van de werkgever. CNV 2. Vervolgens gewaardeerd

gezichtspunten genoemd) en drukt de re-

Vakmensen beschrijft zelf geen functies en deelt ze ook niet in. We kunnen wel

sultaten uit in een rangorde. Bij puntensys-

3. Daarna ingedeeld

temen wordt de volgorde bepaald door het

helpen het zo zuiver mogelijk te houden.

(in een functiegroep)

aantal punten dat een functie scoort. Meer

Wat kunnen we voor jou doen?

punten betekent een hogere rang. Er zijn

4. Tenslotte wordt aan de functiegroep

• in de cao is de afspraak om te komen

ook puntloze systemen die functies met

tot functiewaardering vaak al be-

een salarisschaal gekoppeld.

elkaar vergelijken volgens kenmerken of

schreven. We praten dan mee over

gezichtspunten. Ook met deze vergelijking

de keuze voor een bepaald systeem

ontstaat een rangorde.

en/of bureau en we maken afspraken over de koppeling met beloning

Functies die qua niveau dicht bij elkaar staan,

• soms zitten we in een begeleidings-

worden geclusterd in één functiegroep. Die

commissie, stuur- of werkgroep

functies zijn alle ongeveer even zwaar. De

• we maken vrijwel altijd vooraf

functiegroepen maken verbinding met de

afspraken (overgangs- en garantie-

salarisschalen. Als er bijvoorbeeld twaalf

regelingen). Daarin leggen we vast

salarisschalen zijn, worden er meestal ook

hoe om te gaan met de salarisgevol-

twaalf functiegroepen (clusters) gemaakt.

gen van functiewaardering. Onze

Dus als de functiegroep bekend is, weet je

inzet: niemand van de huidige werk-

ook welke salarisschaal daarbij hoort.

nemers gaat erop achteruit ten gevolge van de functiewaardering

Inschaling

• binnen sommige functiewaarderings-

Als bij functieveranderingen de huidige

systemen geldt de afspraak dat

salarissen passen in de nieuwe schaal die

vakbondsdeskundigen de beschreven

aan functies wordt gekoppeld, dan is er

functies steeksproefsgewijs

doorgaans geen probleem. Je behoudt het

controleren

salaris of groeit naar de dichtstbijzijnde

• bij vrijwel alle systemen is het

hoger gelegen (‘naasthogere’) trede/perio-

mogelijk in beroep te gaan tegen je

diek in de nieuwe schaal.

functiebeschrijving of functie indeling. CNV Vakmensen kan jou

Is het huidige salaris lager dan de laagste

helpen bij het opstellen van een

trede/periodiek van de nieuwe salaris-

bezwaar- of beroepsschrift

schaal, dan telt hoe snel het nieuwe (hoger

• met een aantal systeemhouders

uitvallende) salaris kan worden toegekend.

hebben we bezwaar- en beroeps-

Is het huidige salaris hoger dan de hoogste trede/periodiek van de nieuwe schaal dan

De auteur Peter van der Eijk werkt op de afde-

is een garantieregeling nodig. Die voor-

ling Beleid van CNV Vakmensen. Met vragen

komt dat een medewerker er als gevolg

en/of opmerkingen over het onderwerp kunt u

van functiewaardering op achteruit gaat.

hem mailen: p.vandereijk@cnvvakmensen.nl

procedures afgesproken. Leden kun nen dan via onze bestuurders beroep aantekenen. Bij sommige systemen hebben onze deskundigen zelfs een zetel in de beroepscommissie

7 VAKKRACHT | 05-2011

Puntensysteem


VAKKRACHT | 05-2011

8

Eigen risico dragen voor de WGA?

Het hoeft niet riskant te zijn De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) kent twee onderdelen. De IVA en de WGA. En dan is er ook nog zoiets als uniforme en gedifferentieerde premie. Wie (horen)dol wordt van afkortingen maar dol is op uitleg, moet vooral verder lezen. De IVA is de Inkomensvoorziening Volledig

risicodrager is verplicht gedurende tien

Premie verhalen

en duurzaam Arbeidsongeschikten. De

jaar de uitkering voor een WGA’er te

De werkgever mag (dus niet: moet) premie

WGA is de regeling Werkhervatting Gedeel-

verzorgen. De eigen-risicodrager blijft ook

verhalen op de werknemers. Hij mag

telijk Arbeidsongeschikten. De IVA is voor

verantwoordelijk voor de reïntegratie van

maximaal de helft van de premie verhalen

volledig en langdurig arbeidsongeschikten.

de WGA’er.Dit eigen risico dragen kan op

op het nettoloon van de werknemer. De

De WGA is voor mensen die nog maximaal

twee manieren: de werkgever draagt daad-

werknemer betaalt de werkgever als het

65 procent kunnen werken - dus 35 tot

werkelijk het risico

ware een vergoe-

80 procent arbeidsongeschikt zijn. Deze

zelf. Daarvoor is

ding. Daarom gaat

regeling is bedoeld om mensen financieel

een garantstelling

het ook uit het net-

te prikkelen zoveel als mogelijk te werken.

van bank of verze-

Mensen die meer dan 65 procent van hun

keraar verplicht.

werkvermogen hebben, vallen buiten de

En dat is vaak

WIA. Zij moeten zichzelf zien te redden.

lastig. De tweede vorm komt meer

CNV Vakmensen: inlooprisico niet verhalen op werknemers

toloon. De werkgever heeft voor dit verhalen van de premie geen advies of instemming van

Eigen risicodrager

voor: de werkgever

de ondernemings-

De WGA wordt betaald uit twee soorten

herverzekert het

raad nodig. CNV

premie. Een algemene basispremie die

eigen risico bij een

Vakmensen vindt

voor elke werkgever geldt, en een premie

verzekeringsmaatschappij.

die verschillend kan zijn. Die

dat een werkgever er wel met de ondernemingsraad over behoort te praten.

laatste is afhankelijk van

Personeelsvergadering

het risico op arbeidsonge-

Steeds meer bedrijven kiezen voor het

Risico

schiktheid bij een bedrijf.

eigen risico dragen. De werkgever kan

Met een aantal werkgevers is er discussie

telkens op 1 januari of 1 juli hiervoor

over het zogenaamde inlooprisico. Dat wil

kiezen. Daarvoor moet wel advies worden

zeggen: een bedrijf wil eigen-risicodrager

gevraagd aan de ondernemingsraad of aan

worden. Maar er werken al enkele WGA’ers

kan voor de gedif-

de personeelsvertegenwoordiging. Als die

of enkelen dreigen WGA’er te worden. Ver-

ferentieerde premie

er niet is, moet de directie minstens twee

zekeraars willen dit inlooprisico niet altijd

eigen-risicodrager

keer per jaar een personeelsvergadering

dekken. Of ze willen het via een aparte

bijeen roepen. Daarin wordt de algemene

polis herverzekeren. Dit kan met een koop-

deze premie dan niet

gang van zaken in de onderneming be-

sompolis. Er zijn bedrijven die vinden dat

meer aan het UWV.

sproken. Als de werkgever van zo’n bedrijf

de kosten van deze koopsompolis ook op

eigen-risicodrager wil worden, dan vindt

de werknemers mogen worden verhaald.

CNV Vakmensen dat hij dat dan in die per-

CNV Vakmensen is het daarmee niet eens.

soneelsvergadering moet bespreken.

Het risico op arbeidsongeschiktheid heeft

Ook de geschiedenis van arbeidsongeschiktheid telt mee. De werkgever

worden. Hij betaalt

Dit levert meestal een lagere premie op. Een eigen-


kunnen het risico niet meer beïnvloeden.

werknemer.

Faillissement of reorganisatie

Bedrijfsovername

De uitkering van de WGA-gerechtigde is

Bij een bedrijfsovername is een aan-

gegarandeerd. Dat betekent onder andere

tal dingen mogelijk. Is de overnemende

dat als de eigen risicodrager failliet gaat, de

partij al eigen-risicodrager? Of was/is

WGA-gerechtigde zijn uitkering niet kwijt-

het overnamebedrijf(sonderdeel) eigen-

raakt. In geval van een faillissement gaat het

risicodrager? Voor werknemers die al een

risico over op de bank of verzekeraar. Het

WGA-uitkering hebben, maakt dit allemaal

UWV neemt de reïntegratie en eventueel de

niet uit. Zij behouden de vastgestelde WGA-

betalingen over. De bank/verzekeraar moet

uitkering. Voor de reïntegratie wisselt de

De auteur Gerard van Santen werkt op de

het UWV de kosten vergoeden. Bij een

verantwoordelijkheid eventueel tussen

afdeling Beleid van CNV Vakmensen. Voor

reorganisatie kan een WGA’er worden

UWV en werkgever.

vragen en/of opmerkingen mail je naar

VAKKRACHT | 05-2011

antwoordelijk voor de uitkering aan deze

ontslagen. De werkgever blijft wel ver-

ADVERTENTIE

9

zich immers al voorgedaan. Werknemers

g.vansanten@cnvvakmensen.nl


VAKKRACHT | 05-2011

10

Arbocatalogus

Onbekend maar niet onbemind Begin dit jaar werd het ‘project arbocatalogi’ afgesloten. Is er reden voor vreugde en voldaan achterover leunen? Het fenomeen arbocatalogus bestaat sinds

een zeer bruikbaar hulpmiddel.

meen arbocatalogus. 64 procent van hen

2007. Sindsdien kwamen er 146 catalogi

De arbocatalogus werd bedacht als instru-

had ooit van de arbocatalogus gehoord. Er

tot stand. Werkgevers- en werknemersor-

ment om werkgevers en vakbonden op de

valt dus nog een wereld te winnen.

ganisaties hebben vier jaar hard gewerkt

werkvloer te laten beslissen over maatrege-

om dit resultaat te bereiken. Daarover is

len die gezond en veilig werken bevorderen.

Uitstekende websites

vrijwel iedereen – voorzichtig - positief:

De afgelopen vier jaar zijn voor 146 bran-

Toch zijn we als CNV Vakmensen positief

werkgevers, werknemers, het ministerie,

ches dergelijke maatregellijsten geschre-

over de toestand tot dusver. Arbocatalogi

de onderzoekers. Er is veel bereikt in korte

ven. Zodat nu vier miljoen werknemers

zijn immers niet zomaar een paar A4’tjes

tijd. Echter: de bekendheid in bredere

onder een catalogus vallen. Er wordt nu nog

met oplossingen erop en een nietje erdoor.

kring laat nog te wensen over.

gewerkt aan de voltooiing van enkele arbo-

Vaak zijn hele mooie en kwalitatief uitste-

catalogi. Al voltooide exemplaren worden

kende websites tot stand gekomen met

Vier miljoen

volgens de laatste inzichten verder uitge-

allerlei tools en praktische oplossingen.

Want, weet jij wat een arbocatalogus is? En

breid met nieuwe risico’s en oplossingen.

of er eentje voor jou geldt? En, zo ja, waar-

En we zien ook dat men in de bedrijven

voor kun je die catalogus dan gebruiken?

Steekproef

waar de mensen de arbocatalogus kennen

En weet je ook waar je die catalogus kunt

De Radboud Universiteit Nijmegen hield

en ook daadwerkelijk gebruiken (36 pro-

raadplegen? Zo ja, dan ben je in de minder-

onlangs een steekproef in acht branches

cent) erg enthousiast is. Vooral de begrij-

heid. En dat is jam-

met een eigen arbocatalogus. De onder-

pelijkheid van de aangeboden informatie

nemingsraad, de preventiemedewerker,

wordt geroemd. Vijftig procent van die be-

een leidinggevende en de directeur werden

drijven meldt arbo-verbeteringen: allemaal

uitgehoord naar bekendheid met het feno-

het gevolg van de arbocatalogus.

mer, want de arbocatalogus is

Arbocatalogus en promotie

aandacht voor de arbocatalogus. Kijk voor

Het is belangrijk dat de verschillende

meer informatie op: www.5xbeter.nl

branches en individuele bedrijven hun

Arbocalatogus en de or

catalogi (blijven) promoten. Een aantal bedrijven doet dat door bijvoorbeeld workshops te organiseren. Een voorbeeld van een sector die een heel effectieve manier heeft gevonden om aandacht te vragen voor veilig en gezond werken is de metaalsector. Deze sector heeft het project ‘5x beter’ gestart. Daar zijn zogenoemde ‘verbetercoaches’ aangesteld die langs gaan bij bedrijven om arbo-advies te geven. Uiteraard vragen zij tegelijk

Ondernemingsraden spelen een belangrijke rol in het onder de aandacht brengen van de arbocatalogus. Vandaar dat CNV Vakmensen ooit een handleiding voor medezeggenschapsorganen heeft ontwikkeld: ‘De Arbocatalogus: een nieuw instrument voor arbobeleid’. Hierin wordt het belang van een actieve ondernemingsraad bij de implementatie van de catalogus uitgelegd en wordt een aantal handvatten aangereikt.


Daarom vindt CNV Vakmensen het ook belangrijk dat de regering de subsidiestromen niet geheel stopzet. De bond wil dat ook de komende jaren geld wordt ingezet om de betrokken partijen te stimuleren de arbocatalogi stevig te promoten in eigen omgeving. Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lijkt over de brug te willen komen. Mits de sociale partners zelf eerst met een gedegen plan komen. “De arbocatalogus vervult een nuttige rol: werknemers worden actief betrokken bij het opstellen ervan. De werkvloer kent de risico’s zelf het beste. Het is mooi dat er nu 146 catalogi zijn, maar ik zie graag dat het er meer worden. Daarom wil ik dat de sociale partners met een concreet voorstel komen waarin ze aangeven hoe ze dat gaan doen”, aldus De Krom.

Vakbonden aan zet Sociale partners en de branches zijn nu aan zet. Staatssecretaris De Krom: “De overheid heeft de afgelopen vier jaar 16 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van arbocatalogi. Daarmee is goed werk geleverd, en een impuls gegeven aan het belang van veilig en gezond werken. Ik vind het belangrijk dat hier blijvend werk van wordt gemaakt, want we zijn er nog niet. De uitdaging zit hem nu in het verder uitwerken, uitbreiden en toepassen van de catalogi. Ik wil dat de arbocatalogus een praktische handleiding is voor op de werkplek.”

De auteur Jelle Maarten Lof is beleidsmedewerker van CNV Vakmensen. Vragen en/of opmerkingen mail je naar j.lof@cnvvakmensen.nl

Beleidsmedewer-

Zoek jouw arbocatalogus

11

ker Jelle Maarten

CNV Vakmensen informeert zijn leden

Lof: “Ik vind zelf

over arbocatalogusnieuws via nieuws-

de arbocatalo-

brieven, via de website (www.cnvvak-

gus in de bouw

mensen.nl), en ook via onze speciale

VAKKRACHT | 05-2011

Subsidiestroom

duidelijk en overzichte-

website: www.veiligengezondwerken.nl

lijk weergegeven. Middels http://www. arbocatalogi-bouwnijverheid.nl/ kom

Op de site www.veiligengezondwerken.

je op een startpagina die je doorver-

nl kom je via de ‘arbowizard’ (links-

wijst naar verschillende deelsectoren.

boven op de site) bij een wizard voor

Maar ok, echt heel mooi kan ik ‘m niet

arbocatalogi. Dat is een soort hand-

noemen. Qua vernieuwing vind ik 5xbe-

leiding waarmee je alle beschikbare

ter.nl van de metaalsector een goed

arbocatalogi kunt vinden. Op deze

voorbeeld.

website vind je ook nieuwsberichten over de totstandkoming van catalogi

Het is leuk om op andere arbosites te

in allerlei sec-

kijken. Veel sites hangen vol met tools

toren.

en oplossingen. Neem de arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf op werkenkaas.nl. Daar staan bijvoorbeeld snel vindbaar een hele rij goede ervaringen met oplossingen om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Zoals de ‘aanrijdbeveiliging acculaadstation’. Ook werknemers uit andere sectoren kunnen met veel goede ervaringen hun voordeel doen.”


VAKKRACHT | 05-2011

12

Werk voor Wajongers Het aantal Wajongers stijgt al enkele jaren. Oorzaak: sommige aandoeningen zijn nu beter vast te stellen. Tegelijk stromen ook vanuit de bijstand meer mensen naar de Wajong. Onder Balkenende scherpte minister Piet Hein Donner de regels aan, maar het lijkt waarschijnlijk dat het huidige kabinet dat nog niet genoeg vindt. Waarom CNV Vakmensen zich tegen ingrijpende maatregelen verzet.

De Wajong is de Wet Werk en arbeidson-

werk. Werkplekken voor Wajongers moe-

hulpmiddelen zijn. Zoals bijvoorbeeld een

dersteuning jongehandicapten. Jonggehan-

ten bij voorkeur structureel zijn. Tijdelijke

rolstoeltoegankelijk pand, aanpassingen

dicapten zijn mensen die op jonge leeftijd

werkervaringsplaatsen zijn welkom, maar

van werktijden, of vormen van ondersteu-

al een arbeidshandicap hebben/hadden;

het streven is en blijft dat Wajongers

ning bij werkzaamheden.

nog vóór ze de arbeidsmarkt betreden.

permanent een arbeidsplaats krijgen. CNV

Wajongers zijn dus niet per se jongeren. De

Vakmensen wil daarom vooral dat Wajon-

Wajong-uitkering kan tot 65 jaar blijven. Er

gers kansen krijgen om op een gewone

zijn dus ook oudere Wajongers.

arbeidsplaats aan de slag te gaan.

Meedoen

Supermotivatie

CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat

Wajongers hebben beperkingen. Dat

mensen die aan de kant staan, kunnen

betekent niet dat ze niet zouden kunnen

meedoen. In de eerste plaats voor onze

werken. Want Wajongers hebben ook mo-

medemensen zelf. Het verschaft hen een

gelijkheden. En niet zelden zelfs ruimere

inkomen. Maar de komende jaren wordt

dan niet-gehandicapten. Ze zijn immers

ook in veel sectoren de arbeidsmarkt krap-

gewend om oplossingen te bedenken

per. We kunnen ons niet permitteren talent

rondom hun handicap. Creativiteit en

langs de kant te laten staan.

doorzettingsvermogen zijn vaak geziene kwaliteiten, evenals een supermotivatie.

Zoek mee Zijn er in jouw bedrijf vacatures? Kan daar een Wajonger werken? Ken jij zelf een Wajonger die werk zoekt? Misschien kun je het onderwerp bespreekbaar maken op jouw werk. Het zou mooi zijn als zo ook van onderaf een beweging op gang komt. Een beweging die leidt tot arbeidsplaatsen voor Wajongers. Tot werk voor Wajongers.

i

Meer informatie: www.uwv.nl / www.cap100.nl www.cnvjongeren.nl

Werkervaringsplekken

Wajongers zijn niet per definitie arbeidson-

Het realiseren van werk voor Wajongers is

geschikt. Met de juiste hulp zijn het prima

daarom een speerpunt van CNV Vakmen-

werknemers. Ze willen graag aan het werk,

De auteur is Gerard van Santen, beleidsme-

sen. In alle cao’s proberen we afspraken

meedoen. Voor elke Wajonger is een unie-

dewerker van CNV Vakmensen. Vragen en/of

te maken. Er moeten Wajongers aan het

ke oplossing nodig. Dit kunnen eenvoudige

opmerkingen? g.vansanten@cnvvakmensen.nl

Jaap Jongejan: “Veel Wajon-

te vinden. Maar als de samenleving vindt

dat onrechtvaardig, vooral als er niet

gers staan aan de kant. Ze

dat Wajongers moeten werken, moeten

meer mogelijkheden worden gecreëerd

willen graag werken, maar

ze ook de kans krijgen. Eenzijdig een

om aan de slag te komen. Daarom is

krijgen amper de kans.

financiële prikkel neerleggen werkt niet.

het een van onze speerpunten bij cao-

Omdat het in de alledaag-

Dat geeft ook een verkeerd signaal. Alsof

onderhandelingen: afspraken maken over

se praktijk voor Wajongers

Wajongers niet willen en daarom moeten

arbeidsplaatsen voor Wajongers. En zijn

vaak moeilijk is om werk

worden ‘gestraft’. CNV Vakmensen vindt

we heel blij dat dat steeds vaker lukt!”


Ruzie bij de buren…

VAKKRACHT | 05-2011

13

“Als de buren een avondje ruzie hebben is dat geen probleem. Maar als die niet ophoudt en van kwaad tot erger gaat, dan heeft uiteindelijk de hele straat er last van. Dus, ik ben niet blij met de herrie binnen de FNV,” zegt voorzitter Jaap Jongejan van CNV Vakmensen over de AOW- en pensioendiscussie. Zoals het er nu uitziet (10 mei 2011) gaat de grootste bond, FNV Bondgenoten, vóór de plannen van de sociale partners liggen. Hoewel er nog geen getekend akkoord

Struisvogeltactiek, kop in het zand steken,

is, blijft Jongejan toch positief: “Kijk het

brengt dan ook geen oplossing.”

is voor iedereen duidelijk dat we met een akkoord moeten komen. Want het is een

Maar wat zijn nu de belangrijkste aspec-

feit dat we met zijn allen ouder worden.

ten van het voorstel zoals dat er nu ligt?

En dat is mooi, maar we moeten nu wel

“Wat ik vooral belangrijk vind is de AOW.

maatregelen nemen om ook in de toe-

Die wordt voor iedereen zekerder. En dat is

komst de AOW en het pensioen betaalbaar

juist belangrijk voor de mensen met lagere

te houden. Iedereen heeft recht op deze

inkomens, voor wie de AOW de belangrijk-

oudedagsvoorziening.

ste inkomstenbron is. Om ook in de toekomst iedereen van een pensioen te kunnen voorzien, levert alleen sparen onvoldoende op. We moeten beleggen en daar zitten risico’s aan vast. Maar laten we alsjeblieft niet doen alsof die risico’s

Hoe gaat CNV Vakmensen over dit ak-

nieuw zijn.

koord in gesprek met de achterban? “Gezien de ontwikkelingen wil ik graag

Overigens gaat de

opnieuw in gesprek met (kader)leden om de

politiek niet over het

uitwerking van het akkoord van vorig jaar

pensioen, dat blijft de verantwoordelijkheid van

met hen te bespreken. Op korte termijn doen wij hiervoor de uitnodigingen de deur uit.”

werkgevers en werknemers. Ik ben het dan ook niet eens met de mensen die net doen alsof de werkgevers hun risico ontlopen; onzin.”

Kijk voor de recente ontwikkelingen en de data van de bijeenkomsten regelmatig op onze site www.cnvvakmensen.nl


VAKKRACHT | 05-2011

14

In Memoriam

5 ok

tobe r

Kaderdag Apeldoorn

Heer, ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.

Thema van de kaderdag die districtskantoor Apeldoorn op woensdag 5 oktober organiseert, is ‘Duurzame inzetbaarheid’.

Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag u niet: waarom? Eenmaal zie ik al Uw luister, als ik in Uw hemel kom!

Deskundigen geven workshops op het gebied van workability, loopbaantraject bouw, zelfroosteren, verantwoordelijkheid voor eigen toekomst, communicatie met de achterban en gebruik van nieuwe media.

(Gezang 293: 3) Het bondsbestuur herdenkt met respect de kaderleden van CNV Vakmensen die de afgelopen maanden zijn overleden.

Tijdens de kaderdag zijn alle bestuurders aanwezig die vanuit districtskantoor Apeldoorn werken. Naast verbreding van kennis, is er ook volop gelegenheid voor ontmoeting. Nadere informatie volgt begin september. Bel voor meer informatie Judith Goedel of Erna Peters via districts-

D. Westerloo, Onderdendam, (73)

kantoor Apeldoorn: 055 52 64 250.

W. Fehling, ’s-Gravenhage, (89) E. Kieneker, Westervoort, (75) A. Reynhout, Wolphaartsdijk, (84) E. Wolfswinkel, Epe, (59) A. Haasnoot, Anna Paulowna, (71) G.W. Jimmink, Harfsen, (74) J. Jagt, Enschede, (94) L. Gravemaker, IJmuiden, (90) A. Bezemer, Rotterdam, (78) M.J.J. Koot, Baarn, (70)

Koninklijk onderscheiden kaderleden

A. van der Wal, Kollumerzwaag, (69)

Op 29 april jl. ontving Marien Beemer uit Bunnik een koninklijke onderschei-

A. de Haan, Heerjansdam, (65)

ding vanwege het vele kaderwerk dat hij heeft gedaan voor CNV Vakmensen.

R. ten Hoor, Oosterwolde FR, (74) M. Pakkert, Zevenaar, (51) C. de Geus, Zwijndrecht, (85) M. van Schoonhoven, Zeist, (77) R.R.B. Wierts, Kerkrade, (31) D.A.J. de Liefde, Hoensbroek, (65) R. Knol, Zwolle, (83) P. den Oudsten, Terneuzen, (57)

Voor de bond is Beemer van onschatbare waarde “door zijn enorme kennis en zijn goede contacten met werknemers en werkgevers”, aldus bestuurder Robbim Heins van CNV Vakmensen. Hij mocht Beemer namens de bond een bos bloemen overhandigen. Ook G. Westerveen uit Emmeloord ontving op 29 april jl. een koninklijke onderscheiding vanwege de vele zeer uiteenlopende kaderfuncties die hij heeft vervuld en nog steeds vervult voor CNV Vakmensen. “De veelheid aan functies, de duur van de uitoefening en de wijze waarop hij aan zijn taken invulling geeft, maken zijn prestaties uitzonderlijk.”


uitdagingen krijgen medewerkers te maken? Kortom, een kijkje in de organisatie via de achterkant. In deze derde aflevering: CNV Belastingservice.

CNV Belastingservice na veertig jaar nog steeds populair

“Invullers zijn ons visitekaartje” Het is een van de oudste en bekendste CNV-diensten: het invullen van belastingpapieren voor leden. “Tegenwoordig gaat alles digitaal.”

nieuwe mensen, met wie we een persoonlijk intake houden. We leggen de lat bewust hoog;

“We doen dit al zo’n veertig jaar, en er is nog steeds grote behoefte

tenslotte zijn de invul-

aan”, zegt Anja van der Laan, manager van CNV Ledenservice. “Zo-

lers wel het visitekaartje

dra half december de lijnen opengaan, loopt het storm. Veel leden

van het CNV.”

willen graag op tijd een afspraak maken.” Zij krijgen een training

Lat ligt hoog

van zes dagdelen en

Elk jaar organiseert CNV Belastingservice zo’n 500 belastingzit-

lopen het eerste jaar stage onder

tingen, verspreid over het hele land. In kerkzaaltjes, verenigings-

begeleiding van ervaren invullers. “Alle

gebouwen, op roc’s. Ongeveer duizend vrijwilligers helpen dan bij

invullers krijgen in januari nog een verplichte training van vier dag-

het invullen van in totaal meer dan 31.000 aangiften. Ook niet-

delen, om goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.”

leden (elk jaar ongeveer 500) maken gebruik van de service. “Die maken we op de zittingsdag natuurlijk wel meteen lid”, lacht Elly

Petje af

ten Brink, landelijk coördinator van CNV Belastingservice. Zij is

In februari starten de eerste zittingen, die doorlopen tot half april.

verantwoordelijk voor de organisatie, die elk najaar begint met de

“Het is altijd weer prachtig om zo’n zaal binnen te komen”, vindt

scholing van nieuwe vrijwilligers. “We hebben dan zo’n 100 tot 150

Anja. “Een rustige sfeer, toegewijde invullers, tevreden leden. Dan

Tekst Kees de Vos

besef je: dit is een mooie en waardevolle CNV-dienst, waarbij veel leden direct in contact komen met het CNV.” Elke aangifte wordt gecontroleerd door een tweede invuller en in het bijzijn van de leden digitaal verstuurd. De leden krijgen hun aangifte daarna mee op een usb-stick. “De ontwikkelingen gaan snel, alles gaat tegenwoordig digitaal”, zegt Elly. “Dit jaar kunnen leden ook zelf digitaal een afspraak maken voor een zitting. Erg handig.”

15 VAKKRACHT | 05-2011

In elke Vakkracht belichten we een dienst of service van CNV Vakmensen. Hoe is de service opgezet en met welke


ADVERTENTIE

Vakkracht nr. 2  

Magazine voor kaderleden van CNV Vakmensen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you