Page 1

Vakbond in beeld

reporters gezocht!

leraar in beeld

Vacatures vakantiewerk

BONDERWIJS Beste docent, Aan het begin van het schooljaar 2010/2011 startte de unieke samenwerking tussen CNV Vakmensen en ROC Friese Poort. Deze samenwerking smaakte naar meer! Vanaf dit schooljaar werkt CNV Vakmensen ook samen met het ROC waar jij werkzaam bent. Ook op jouw opleiding zullen met speciale lessen leerlingen bewust worden gemaakt van hun rechten als leerling, stagiaire en werknemer. En we doen meer, je treft ons niet alleen bij gastlessen, maar ook bijvoorbeeld bij jongerendebatten of ouderavonden. Samen met jullie willen we de leerlingen optimaal informeren over studie, werk en inkomen. In deze eerste editie van de lerarenkrant lees je wat we de leerlingen kunnen bieden, welke activiteiten al hebben plaatsgevonden in het kader van de samenwerking en wat we op jouw school dit jaar willen organiseren.

Probeer je nix, dan leer je nix!

Gratis lidmaatschap voor leerlinge

n

CNV Vakmensen is een sterke, dyn amische vakbond die zich richt op (aankomende) vakmensen. We komen graag in contact met jong e, energieke mensen die ons kun nen versterken met hun frisse ideeën. Zo blijven we bij de tijd en kunnen we nóg meer doen voo r al onze leden. Want: hoe meer jongeren met ons mee doen, hoe meer en hoe beter we onz e dien sten kunnen laten aansluiten op hun situatie, vragen en wensen. Uit onderzoek blijkt dat jongeren vaak niet bekend zijn met een vak bond. Daarom bieden we hen een gratis proeflidmaatschap aan , voor twee jaar, ter kennismakin g. Het verplicht hen tot niets, het lidmaatschap eindigt vanzelf na deze twee jaar en tussentijds opzeggen kan altijd. Leerlingen van de deelnemende ROC’s die lid worden van ‘probeerdebond’ heb ben recht op: • gratis hulp en advies omtren t (bij)baan, stage en studie; • juridisch advies; • kortingen op verzekeringen, win kels, pretparken etc.; • maandelijks digitale nieuwsbrief ; • viermaal per jaar jongerenkrant ‘What’s Next?’ ; • voorrang bij workshops en and ere activiteiten; • hulp bij het invullen van bela stingformulieren als je TJ biljet. Kijk op www.probeerdebond.nl en www.bonderwijs.nl voor meer info .

Veel leesplezier! Met vriendelijke groet, Arend van Wijngaarden Vice-voorzitter CNV Vakmensen

Vacatures & stages voor leerlingen Enthousiaste leerlingen gezocht We zijn altijd op zoek naar reporters voor onze jongerenkrant ‘What’s Next?’. Ken je een enthousiaste leerling die schrijven, foto’s maken en verslaggeving leuk vindt? Laat hem of haar dan een mailtje sturen naar probeerdebond@cnvvakmensen.nl.

Collectieve kwestie: stagevergoeding in de kinderopvang Wel recht op stagevergoeding, maar niet uitbetaald krijgen Tijdens één van de gastlessen kwam de cao aan bod en de positie van stagiaires. In veel cao’s is het een en ander geregeld voor stagiaires en in de andere niet. Leerlingen vertelden ons dat ze stage lopen in de kinderopvang. In die cao is geregeld dat de stagiaires ook een vergoeding moeten krijgen. Dit schijnt echter bij het betreffende bedrijf niet te gebeuren. Dat klopt natuurlijk niet. CNV Vakmensen heeft het bedrijf hierop gewezen via een brief. We hopen natuurlijk dat de organisatie alsnog de cao gaat naleven en de stagevergoeding uitbetaalt. Doen ze dat echter niet, dan gaan we als bond verder om dat toch voor elkaar te krijgen. Natuurlijk willen we dat voor zoveel mogelijk stagiaires doen. Ken jij leerlingen die geen stagevergoeding krijgen, maar dit volgens de cao wel horen te ontvangen? Vraag hen dan contact met ons op te nemen. Zij kunnen dit per email aan ons laten weten op probeerdebond@cnvvakmensen.nl of via jouw contactpersoon bij CNV Vakmensen.

” n e k r e w a g Ik “ e r u h broc Aanvragen

n leerlingen inforIn deze brochure vinde praken en regels, matie over de cao, afs werk, leeftijd en vakantiedagen, zwart rken. Deze brochuwerk, geld en veilig we rling(en) aanvragen re kun je voor jouw lee of via jouw contactvia www.bonderwijs.nl ensen. persoon bij CNV Vakm


BONDERWIJS (b)Onderwijsnieuws

Jongeren verdienen minder Mbo-leerlingen en hun geld Onlangs werd het gratis docentenmagazine Mbo-leerlingen & hun geld gepresenteerd. Het is een co-productie van het Nibud en Delta Lloyd Groep Foundation. Veel jongeren in het mbo-onderwijs hebben moeite om de balans tussen hun inkomsten en uitgaven te vinden. Ze verdienen relatief veel, maar zijn ook gewend veel geld uit te geven. Bijvoorbeeld aan kleding, een scooter en natuurlijk een mobiele telefoon. Soms lukt het niet om hun saldo in de plus te houden. Uitwonende mbo’ers hebben een gemiddelde schuld van 2.500 euro. Een hele last die ze met zich meedragen. De geldzaken van mbo’ers zijn in principe niet de verantwoordelijkheid van hun docenten. Toch kunnen zij hun leerlingen wel degelijk ondersteunen bij hun financiële zelfstandigheid. Om hen te helpen heeft het Nibud samen met de Delta Lloyd Groep Foundation een gratis magazine voor docenten gemaakt met informatie over: - hoe andere docenten met jongeren en hun geld omgaan; - de nieuwste feiten en cijfers uit het Nibud-onderzoek; - hoe je financiële problemen bij leerlingen kunt signaleren en wat je daar vervolgens aan kunt doen.

Gebruik van mobieltjes op school is chaos Vervelende filmpjes op internet Scholen weten zich geen raad met het gebruik van mobieltjes en smartphones door leerlingen. Het beleid is chaotisch en leidt tot een verstoring van de concentratie, de kwaliteit van de lessen en de veiligheid op school. Dat stelt de Nationale Academie voor Media & Maatschappij in een onlangs verschenen onderzoek. De mobieltjes, doorgaans voorzien van camera, worden volgens een woordvoerster steeds meer als wapen gebruikt bij het pesten van leerlingen onderling en van leraren.

De basis van het magazine wordt gevormd door een onderzoek dat het Nibud deed onder mbo-scholieren. De belangrijkste Facts & Figures kun je teruglezen op www.deltalloydgroepfoundation.nl en www.nibud.nl. Hier kun je ook een gratis magazine downloaden. Vanaf december 2011 kun je de gastles ‘Grip op je knip’ aanvragen via www.bonderwijs.nl.

Percentage voortijdige schoolverlaters daalt Voornamelijk vbmo- en mbo-leerlingen Het percentage voortijdig schoolverlaters is sinds 2000 gedaald met 35 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Europese bureau voor de statistiek Eurostat. Het ministerie van Onderwijs meldt uit eigen cijfers dat er in het schooljaar 20012002 70.000 leerlingen hun school verlieten; vorig jaar waren dat er 39.600. Met deze daling scoort Nederland, na Litouwen, als beste lid van de EU. Prinses Máxima gaf dinsdag 7 juni jongstleden het startsein voor landelijke zomeracties om het aantal voortijdig schoolverlaters nog verder terug te dringen. Het grootste deel van deze schoolverlaters zijn vmbo- en mbo-leerlingen. Vooral in de zomerperiode, wanneer de jongeren geen binding hebben met de school, schrijven zij zich uit. Daarom worden de acties in deze periode gevoerd. De acties moeten de jongeren stimuleren om zich in te schrijven voor een passende opleiding.

Vervelende filmpjes verschijnen op internet en op sociale webpagina’s worden mensen zwart gemaakt. “Ik ken jongens die de leraren-wc’s ingaan en dan hun mobieltje over de deuren steken en foto’s maken. Voor de lol, omdat een docent toch nooit zo snel een wc uit komt”, aldus een havo-leerling. Scholen zijn door snelle digitale ontwikkelingen vaak onvoldoende op de hoogte van de, zowel negatieve als positieve, mogelijkheden van mobieltjes. Volgens het rapport ontbreekt het ook ontbreekt aan eenduidige afspraken over het gebruik, als er al afspraken zijn, Het onderzoeksinstituut, dat als doel heeft de mediawijsheid van de jeugd te verbeteren, pleit voor harde afspraken over wat wel en niet gewenst is. Elke school zou een eigen deskundige (mediacoach) moeten inschakelen die overlegt met een expertgroep van leerlingen. Overigens zouden leraren zelf ook afspraken moeten maken over hun gedrag op sociale media als Twitter, Hyves en Facebook. Mobiele communicatiemiddelen zijn in de toekomst niet uit de klas te houden, verwachten de onderzoekers. Maar er moet dan wel op een educatieve manier gebruik van worden gemaakt. De enquête werd gehouden op 120 basis- en middelbare scholen. Ook waren er gesprekken met directieleden, onderwijzend personeel en leerlingen. Het CNV heeft een gedragscode ontwikkeld voor de omgang met sociale media als Hyves en Twitter. Kijk op www.cnvvakmensen.nl voor meer informatie.


BONDERWIJS Speciale activiteiten

Grote bond mond CNV Vakmensen organiseert in samenwerking met de school jongerendebatten, welke plaatsvinden op het ROC. In een eerder debat gingen ongeveer 150 aanwezige jongeren in debat met Tweedekamerlid Sander de Rouwe van het CDA, drie voor de jongerenraad verkiesbare jongeren en CNV Vakmensen voorzitter Jaap Jongejan. Aan de hand van stellingen zoals: ‘de politiek moet meer doen om jongeren aan een baan te helpen’ of ‘jongeren met een handicap moeten voorrang krijgen bij sollicitaties’ konden jongeren reageren met stembordjes. Het waren levendige debatten, met betrokken jongeren.

>> Bekijk foto’s en een filmpje op www.probeerdebond.nl/grotebondmond. Ook op jouw ROC zullen we dergelijke debatten gaan organiseren. Heb je een idee voor input, of een onderwerp wat leeft op jouw school, neem dan contact op via www.bonderwijs.nl Hoe meer we kunnen inspelen op wat leeft op jouw school, hoe leuker!

>> Titsia Terpstra (17 jaar), wil dat de bond jongeren aan werk helpt nu ze ziet dat haar vriendinnen lastig een baan vinden. Gehandicapte jongeren hebben geen voorrang nodig: alle jongeren moeten hun best doen werk te vinden. >> Gert Reitsma (18 jaar), heeft twee bijbanen en vindt dat er werk genoeg is voor iedereen – als je je maar inzet. >> Patricia Kuiper (24 jaar), heeft haar baan naast haar studie hard nodig om de vaste lasten te betalen. Ze vindt het belangrijk dat de lonen stijgen, nu ze ervaart dat er weinig extra geld overblijft om leuke dingen van te doen. Ze spaart voor het geval haar wasmachine kapot gaat. Ze werd lid van de bond, toen ze hoorde van de rechtsbijstandsverzekering en de juridische hulp.

STERK OP JE WERK • Waar moet je zoal op letten als je aan de slag gaat? Hoe ziet een arbeidscontract eruit en waar moet je op letten als je je contract gaat tekenen? Hoe weet je of je loonstrook klopt? Wat is het belang van een cao?

JE TOEKOMST DE BAAS

ICT leerlingen voorbereiden op stage Ter voorbereiding op de stage van leerlingen van verschillende opleidingen is een lessenserie ontwikkeld om hen voor te bereiden op hun stage. Deze serie bestaat uit: • solliciteren naar een stage adres (‘presenteer jezelf’); • rechten en plichten tijdens de stage (‘sterk op je werk’); • discussiëren over stellingen op het gebied van stage (‘discussiëren kun je leren’). Het is het mogelijk deze lessen aangepast aan de betreffende opleiding aan te vragen.

Ouderavond: carrièrecoach bij keuzestress

kshops waarin ouCNV Vakmensen organiseert wor zestress omtrent de ders voorlichting krijgen over keu Uiteraard is er voor toekomstige carrière bij jongeren. over met elkaar in ouders ook de mogelijkheid om hier gesprek te gaan.

Belastingzittingen Ieder voorjaar komt CNV Vakmensen op school langs om leerlingen te helpen met het invullen van hun belastingpapieren. Hierdoor krijgen veel leerlingen, dankzij onze belastingconsulenten, een fijn zakcentje terug van de Belastingdienst. Begin 2012 zullen we ook op jouw school de leerlingen helpen met hun belastingpapieren. Houd onze site in de gaten! Of stuur een mail naar probeerdebond@cnvvakmensen.nl om alvast een afspraak voor 2012 te maken.

presenteer jezelf • Solliciteren in de praktijk ... hoe zorg je dat je die ene baan of leuke stage krijgt? Tips en ideeën bij het schrijven van een sollicitatiebrief voor stage of werk.

BAANTJE GEZOND • Fit en gezond op je werk, be nutten van persoonlijk e beschermin gsmiddelen; • Veiligheid vo or jezelf en je collega’s; • Invloed van drugs en alco hol.

HANDIG HANDELEN

KLAAR VOOR GEVAAR?

• Onderhandelen over je werktijden, arbeids omstandigheden en je loon, hoe doe je dat? • Welke afspraken kun je maken en wat is er al voor je geregeld in de cao?

• Waar let je op bij het ondertekenen van een RIE [risicoinventarisatie en - evaluatie)? Hoe ga je om met veiligheidsrisico·s op je werkplek? • Keuzes maken over veilig werken; • Welke afweging maak je als je een veilige werkplek wilt creëren?

Discussiëren kun je leren

Je eigen toko

!! Nieuw !! Grip op je knip !! Nieuw !!

• Interactieve discussieles met actuele thema’s, maar ook onderwerpen die te maken hebben met je toekomst, je werk en inkomen; • Leerlingen kunnen met stemborden ‘werkt wel/werkt niet’ hun mening geven en vertellen waarom ze hier voor staan.

• Belangrijke tips voor zzp’ers en jongeren die voor zichzelf willen starten; • Waar moet je voor zijn verzekerd en hoe kan een bond je daarbij helpen? • Ben jij verantwoordelijk of je opdrachtgever? • Afspraken maken over werk.

of • Meteen na je studie aan het werk ière; carr je met slag doorleren, aan de en mak en t oms toek je over n • Nadenke es. keuz ke ngrij bela van

• Financiële bewustwording; • Kennis maken met budgetteren; • Waarde van geld; • Invloed van geld op je leven. ‘Grip op je knip’ is aan te vragen vanaf december 2011.

Gastlessen

Jongeren voorbereiden op hun (arbeids)toekomst Bonderwijs biedt een breed scala aan interessante lessen voor leerlingen in het mbo-onderwijs, die gegeven worden door gastdocenten van CNV Vakmensen. De lessen zijn geschikt voor iedere opleiding, elk niveau en voor leden en niet-leden. Wil je een gastles aanvragen voor het schooljaar 2011-2012? Ga dan naar www.bonderwijs.nl en laat je gegevens achter. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. << Overzicht gastlessen schooljaar 2011/2012.


gastlessen

stagiaire secretariaat gezocht!

in het werkveld

jongerendebat

BONDERWIJS Leraar in beeld

CNV Vakmensen en media

Aankomende journalisten bij CNV Vakmensen

Vivian Boltjes Docente LLB, ROC Friese Poort

>> Hoe ben je in aanraking gekomen met CNV Vakmensen? Ik ben met het CNV in aanraking gekomen via Sietske Kootstra. Zij gaf voorlichting tijdens de activiteitenweek. >> Van welke (gast)lessen heb je gebruik gemaakt? Ik ben enthousiast over de les ‘Sterk op je werk’. In deze les werd er veel informatie gegeven over hoe de leerling het best zijn of haar loonstrook kan lezen én begrijpen. Daarnaast werd er duidelijk uitgelegd waar de leerlingen op moeten letten als ze een arbeidscontract ondertekenen.

>> Bij welke onderwerpen in het lesprogramma sluiten de gastlessen aan? Ik merk dat leerlingen nog heel weinig weten van hun rechten en plichten als het over werk gaat, terwijl ze straks toch allemaal de arbeidsmarkt op gaan. Ik vind het belangrijk om hen daar op school ook goed op voor te bereiden.

Onderwerpen die in de les aan bod zijn gekomen zijn onder andere: vakbond, cao, contract, proeftijd, ontslag, loon, zwart/wit werken, veilig en gezond werken en vakantiewerk/bijbanen. Deze gastlessen sluiten naar mijn mening erg goed aan bij het thema ‘werk’: wat kom je tegen als je gaat werken? Waar moet je op letten als je aan het werk gaat? >> Wat is jouw indruk van de lessen van het CNV? Goed! Inhoudelijk sterk. >> Wat zijn volgens jou de voordelen van het verzorgen van de lessen door het CNV? Het CNV geeft informatie over de werkgerelateerde zaken. Daarnaast heeft het CNV goed contact met de leerlingen.

Volg ons nu ook op Twitter!

twitter.com/bonderwijs

Journalisten in opleiding kregen in juni een rondleiding op het hoofdkantoor van CNV Vakmensen in Utrecht. Doel van deze dag was dat de leerlingen gevoel krijgen bij het werk van een vakbond, hoe wij omgaan met media en wanneer wij deze inzetten. De leerlingen hebben vooraf gastlessen gehad over de vakbond, pensioen en massamedia, zodat ze goed voorbereid dit bezoek konden afleggen. De aankomende journalisten interviewden een bestuurder over een actueel thema en werkten dit uit in een persbericht of artikel. Het artikel wordt geplaatst in het jongerenmagazine KEET!

Vakbond in beeld In samenwerking met leerlingen van de opleidingen Film en Media en Journalistiek werken we aan een vernieuwde versie van de film “Vakbond in beeld”. Tijdens de gastles journalistiek kregen leerlingen eerst de oude film van het CNV te zien. Zij mochten daarna hun kritiek uiten en nadenken over hoe het anders en beter kan. Deze ideeën worden gebruikt bij het maken van de nieuwe film. Het mes snijdt aan twee kanten. CNV Vakmensen heeft zo een actuele film voor en door leerlingen. De studenten zelf doen ervaring op met het maken van een film en leren ook nog wat over de vakbond. Het resultaat van de harde inspanningen wordt eind oktober verwacht. Heb jij ideeën over hoe jouw leerlingen een bijdrage kunnen leveren aan één van de uitingen van CNV Vakmensen, neem dan contact met ons op via probeerdebond@cnvvakmensen.nl

! p i

T

Maak werk van werkdruk

Het is belangrijk dat je met plezier aan het werk bent. Iedereen is wel eens druk, maar het is niet goed als je langdurig te veel stress ervaart op je werk, of als het combineren van werk en privé structureel moeizaam gaat. CNV Onderwijs komt op voor de belangen van onderwijspersoneel. Iedereen met plezier aan het werk, is daarbij het uitgangspunt. Ga naar www. cnvo.nl/campagnes/werkdruk om jouw werkdruk in kaart te brengen, om tips te lezen tegen werkdruk of om je aan te melden voor een cursus.

Lid worden van CNV Onderwijs CNV Onderwijs is dé vakvereniging die opkomt voor de belangen van onderwijspersoneel, van primair- en voortgezet onderwijs tot mbo en hbo. In gesprekken met de overheid en werkgevers maken zij zich sterk voor de beste arbeidsvoorwaarden voor jou en je collega’s. Ben je starter, gepensioneerd, parttimer, fulltimer, conciërge, leraar, onderwijsassistent of directeur: CNV Onderwijs is jouw partner in de school. Bereken eenvoudig jouw voordeel van lidmaatschap op www.cnvo.nl/voordeel.

Suggesties? Heb je suggesties voor nieuwe gastlessen of activiteiten? Of heb je tips over hoe wij ons nog beter kunnen inzetten voor jouw leerlingen? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar probeerdebond@cnvvakmensen.nl.

COLOFON Dit is een uitgave van CNV Vakmensen Tiberdreef 4 / 3561 GG Utrecht | Postbus 2525 / 3500 GM Utrecht | T 030 75 11 007 / info@cnvvakm ensen.nl www.cnvvakmensen.n l Redactie Helen van Zw

etselaar | Grafische vo rmgeving Marloes Draaijer | Grafi sche verzorging Media Point B.V., Heerhugowaard | augustus 2011

Bonderwijskrant 2010-2011  

De docentenkrant voor roc's die aangesloten zijn bij Probeer-de-bond.

Bonderwijskrant 2010-2011  

De docentenkrant voor roc's die aangesloten zijn bij Probeer-de-bond.

Advertisement