TNR Magazine

Norfolk, US

www.navyreserve.navy.mil https://www.dvidshub.net/publication/929/the-navy-reservist

https://www.facebook.com/u.s.navyreserve