Page 1

Una altra mirada... CatĂ leg de formacions i facilitacions de la borsa del CNJC

#PosatLesUlleres


Coneixes la Borsa del CNJC? És un equip de formadores i facilitadores que ofereixen, respectivament, formació en temes clau i acompanyament de processos a entitats i grups de joves. Una borsa, doble rol.

BORSA DE FORMACIÓ: Volem aportar continguts de qualitat i aprofundir en les qüestions rellevants per al jovent, per tal de promoure que les associacions juvenils i els grups de joves incorporin aquests aprenentatges en el seu dia a dia.

TEMES BORSA DE FORMACIÓ · Introducció a la perspectiva feminista i la interseccionalitat · Violències Masclistes i Xarxes Socials · Economia Feminista · Racisme, migracions i interculturalitat


Tarifes La Borsa de formació i facilitació és gratuïta, ​ per a les entitats membres del CNJC i per a totes les que pertanyen a una federació associada al Consell. Consulteu el llistat d’entitats associades a www.cnjc.cat/entitats Els costos per a entitats no membres ​són els següents:

Cost per 1 formadora/ facilitadora

Entitat externa

Preu/hora Preu/mig dia (4h) Preu/dia (8h) Preu/cap de setmana (1 nit fora i 16h màx.)

60,00€ 200,00€ 350,00€ 520,00€

*A ​ quest cost inclou els impostos directes i despeses de gestió. No inclou les despeses de transport, manutenció ni allotjament.

BORSA DE FACILITACIÓ: En el món associatiu juvenil sovint sorgeixen necessitats i conflictes que requereixen que ens aturem i reflexionem. Volem acompanyar les entitats en aquests processos interns i ajudar-les en el seu creixement i desenvolupament de projectes.

TEMES BORSA DE FACILITACIÓ · T​reball de cures a les entitats ​i s​alut emocional · Resolució de conflictes · Protocols de violències masclistes en espais d’oci i associacions · Facilitació de processos per a associacions · C​reació i consolidació de Consells Locals de Joventut · Planificació Estratègica per a associacions · Dinamització de debats i grups de treball


Vols posar-te les ulleres de la Borsa?

Per a més informació, contacteu amb nosaltres a ​ borsa@cnjc.cat Si ja sabeu quina ​formació o ​facilitació ​voleu, podeu omplir el formulari que trobareu a cnjc.cat/borsa

@CNJCat @CNJCat @conselljoventutCAT

Borsa de Formació i Facilitació CNJC  

Una altra mirada... Catàleg de formacions i facilitacions de la Borsa del CNJC. Posa't les ulleres de la borsa!

Borsa de Formació i Facilitació CNJC  

Una altra mirada... Catàleg de formacions i facilitacions de la Borsa del CNJC. Posa't les ulleres de la borsa!

Advertisement