Page 5

Bestyrelsen Bestyrelsens sammensætning og referater af bestyrelsesmøder Strategiplan

Ledelsen Gymnasiets ledelse

Samarbejds– og sikkerhedsudvalg Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner af 8. maj 2008 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr. 1072 af 7. september 2010 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø nr. 166 af 14. marts 2001

I Paragraf 1 i Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner af 8. maj 2008 beskriver aftalens formål således: 1.

At fastlægge rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi.

2.

At fastlægge personalepolitiske rammer som fremmer kompetenceudvikling og som skaber lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens målsætning.

3.

At medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår op et godt arbejdsmiljø.

Forretningsorden I henhold til aftalens §6 er der oprettet to samarbejdsudvalg og et hovedsamarbejdsudvalg. Der er i henhold til aftalens §8 indgået lokal aftale om sammenlægning af samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg. Arbejdsmiljøarbejdet i henhold til Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr. 1072 af 7. september 2010 foregår i samarbejdsudvalgs regi. ”Arbejdsmiljø og sikkerhed” er et fast dagsordenspunkt på møder i hovedsamarbejdsudvalget samt i samarbejdsudvalgene for henholdsvis undervisningsområdet og driftsområdet.

Side 5

Organisationsplan Nyborg Gymnasium  

Organisationen på Nyborg Gymnasium

Organisationsplan Nyborg Gymnasium  

Organisationen på Nyborg Gymnasium

Advertisement