Page 1

August 2011

ORGANISATIONSPLAN NYBORG GYMNASIUM

Side 1


Indhold Oversigt over Nyborg Gymnasiums organisation

3

Organisationsplanens mål

4

Gymnasiets 7 centrale enheder

4

Bestyrelsen

5

Ledelsen

5

Samarbejds– og sikkerhedsudvalg

5

Forretningsorden

5

Hovedsamarbejdsudvalget

6

Samarbejdsudvalg for driftsområdet

6

Samarbejdsudvalg for undervisningsområdet

6

Valg til samarbejdsudvalg

7

Formandskab

7

Mødeplan

7

Dagsorden

8

Mødereferat

8

Uddannelse af samarbejdsudvalgsmedlemmer

8

Ad hoc-udvalg under hovedsamarbejdsudvalget

8

Personalemøder

9

Pædagogisk råd

9

Faste udvalg under pædagogisk råd

9

Ad hoc-udvalg under Pædagogisk råd

10

Fagene

11

Teamordning for klasser

11

Eleverne

11

Sekretariatet

12

Serviceafdelingen

12

Kostskolens personale

12

Lærerne

12

Side 2


Nyborg Gymnasiums organisation

Ledelsen

hf

IB

stx

Hovedsamarbejdsudvalg Personalemøde

Eleven og undervisningen

SU

Ko

IB

at

st x

n ge

ri ta re

le ko

s st k Se

d Rå

in el

fd ea

V

hf

c vi

r Se

-U

El

sk gi go

rå ev

da

C

-D

SU Pæ

d–

IB

rif t

L

EL

N

D

r if t

er pp s ru m g gg ea in rt Fa re sn Læ vi

Un

r de

Ad hoc udvalg HSU

Ad hoc udvalg PR

Side 3


Organisationsplan for Nyborg Gymnasium fra 1. august 2011 Organisationsplanen skal sikre: fokus på samspil mellem skolens overordnede strategi og elevers og medarbejderes hverdag i relation til undervisning, læring, fastholdelse og trivsel en tydeliggørelse af, i hvilke fora lærere og elever har indflydelse

Nyborg Gymnasium organiseres i 7 centrale enheder: 1. Ledelsen 2. Samarbejds- og sikkerhedsudvalg 3. Personalemøder 4. Pædagogisk Råd 5. Faggrupper 6. Teamordning for klasser 7. Elevråd

Side 4


Bestyrelsen Bestyrelsens sammensætning og referater af bestyrelsesmøder Strategiplan

Ledelsen Gymnasiets ledelse

Samarbejds– og sikkerhedsudvalg Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner af 8. maj 2008 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr. 1072 af 7. september 2010 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø nr. 166 af 14. marts 2001

I Paragraf 1 i Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner af 8. maj 2008 beskriver aftalens formål således: 1.

At fastlægge rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi.

2.

At fastlægge personalepolitiske rammer som fremmer kompetenceudvikling og som skaber lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens målsætning.

3.

At medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår op et godt arbejdsmiljø.

Forretningsorden I henhold til aftalens §6 er der oprettet to samarbejdsudvalg og et hovedsamarbejdsudvalg. Der er i henhold til aftalens §8 indgået lokal aftale om sammenlægning af samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg. Arbejdsmiljøarbejdet i henhold til Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr. 1072 af 7. september 2010 foregår i samarbejdsudvalgs regi. ”Arbejdsmiljø og sikkerhed” er et fast dagsordenspunkt på møder i hovedsamarbejdsudvalget samt i samarbejdsudvalgene for henholdsvis undervisningsområdet og driftsområdet.

Side 5


Under hovedsamarbejdsudvalget er der etableret en sikkerhedsgruppe bestående af vicerektor, lærernes sikkerhedsrepræsentant, og driftspersonalets sikkerhedsrepræsentant. I henhold til Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø nr. 166 af 14. marts 2001 §4 kan eleverne vælge to repræsentanter til sikkerhedsgruppen, som tilknyttes sikkerhedsgruppen, når den behandler spørgsmål af betydning for undervisningsmiljøet. Dette sker bl.a. ved udarbejdelse af den undervisningsmiljøvurdering, som skolen mindst hvert tredje år skal foretage jf. lovens §6.

Hovedsamarbejdsudvalget består af rektor, vicerektor, lærernes tillidsrepræsentant, lærernes sikkerhedsrepræsentant, driftspersonalets sikkerhedsrepræsentant, en repræsentant for lærerne og en repræsentant for driftspersonale valgt af og blandt repræsentanterne for de to personalegruppe i henholdsvis samarbejdsudvalget for undervisningsområdet og for driftsområdet. Hovedsamarbejdsudvalget beskæftiger sig overordnet med samarbejdsudvalgets særlige arbejdsområder i henhold til aftalens §5.

Samarbejdsudvalg for driftsområdet består på ledelsessiden af rektor, vicerektor, ledende skolebetjent og køkkenleder. Medarbejderne er repræsenteret ved en repræsentant for sekretærer, for pedeller, for køkken- og rengøringspersonale på kostskolen. Samarbejdsudvalget for driftsområdet har særligt fokus på de aspekter af samarbejdsudvalgets arbejdsområder jf. aftalens §5, som har relation til driftsområdet.

Samarbejdsudvalg for undervisningsområdet består af ledelsen. Medarbejdersiden er repræsenteret ved: 8 lærerrepræsentanter. Fire vælges fra hvert af fire følgende fagområder: Naturvidenskab / matematik. (biologi, fysik, kemi, matematik, geografi, informationsteknologi) – Sprog. (dansk, engelsk, fransk, tysk, spansk italiensk, latin) - Humaniora / samfundsvidenskab. (samfundsfag, historie, religion, oldtidskundskab, filosofi, psykologi, erhvervsøkonomi) - Kunstneriske / kreative. ( billedkunst, musik, mediefag, idræt, dramatik). De øvrige fire vælges ”frit”. Pædagogisk råds formandskab. Lærernes tillidsrepræsentant. Samarbejdsudvalget for undervisningsområdet har særligt fokus på de aspekter af samarbejdsudvalgets arbejdsområder jf. aftalens §5, som har relation til undervisningsområdet.

Side 6


Det drejer sig om følgende områder: 1.

Formulere, værdier, mål og strategier for skolens uddannelser og omsætte dem til konkrete fokus- og indsatsområder som en del af processen med vedligeholdelse af den strategiplan, som bestyrelsen har besluttet for skolen.

2.

Udvikling af skolens udbud af studieretninger (stx), fagpakker (hf) og valgfag (stx, hf,IB).

3.

Følge skolens resultater på undervisningsområdet vedr. gennemførelse, fravær, karakterer og overgangsfrekvenser til videregående uddannelser mhp. at sætte mål og definere tiltag.

4.

Følge søgemønsteret til uddannelserne mhp. at sætte mål og definere tiltag.

5.

Evaluere skolens overordnede planlægning af rammerne for undervisningen herunder skemalægning, ferieplan mm.

6.

Udvikle skolens kvalitetssikringssystem for undervisningen

Valg til samarbejdsudvalg Et medlem vælges for en 2-årig periode. Valget foregår normalt inden den 1. april og træder i kraft pr. 1. august samme år. Formandskab Rektor er formand for hovedsamarbejdsudvalget og samarbejdsudvalget for undervisningsområdet. Vicerektor er formand for samarbejdsudvalget for driftsområdet. Næstformanden vælges af medarbejderrepræsentanterne. Mødeplan I begyndelsen af hvert skoleår planlægger samarbejdsudvalgene deres ordinære mødeplan med minimum fire møder. Der indkaldes til yderligere møder, når formanden og næstformanden finder det nødvendigt. Et flertal i samarbejdsudvalget kan dog kræve udvalget indkaldt ved at rette henvendelse til formanden eller næstformanden. Møderne indkaldes normalt med tre ugers varsel. Mødernes placering tilpasses rytmen i bestyrelsesarbejdet.

Side 7


Dagsorden Samarbejdsudvalgets arbejdsområder fremgår af aftalens §5. Der udarbejdes en årskalender for, hvornår faste tilbagevendende emner behandles. Yderligere ønsker om punkter til dagsordenen skal indleveres til formanden eller næstformanden normalt senest to uger før mødet. Formanden og næstformanden udarbejder i fællesskab dagsordenen og sørger for, at alle udvalgets medlemmer normalt senest en uge før mødet får dagsorden med eventuelle bilag uddelt / sendt pr. mail.

Mødereferat Referatet er et beslutningsreferat. Meddelelser skal dog fremgå af referatet. Et medlem kan altid få et særstandpunkt ført til referat. Referatet godkendes af formand og næstformand og udleveres / sendes pr. mail til udvalgets medlemmer senest en uge efter mødet. Referatet offentliggøres i Lectio. En af skolens sekretærer fungerer som referent.

Uddannelse af samarbejdsudvalgsmedlemmer Ethvert medlem af samarbejdsudvalg skal inden for de første seks måneder efter sin udpegning have tilbudt et kursus for samarbejdsudvalgs- medlemmer, jf. aftalens §11. Samtlige medlemmer af samarbejdsudvalg skal have tilbud om deltagelse i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, jf. aftalens §8. Medlemmerne af sikkerhedsgruppen skal deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. oversigt over medlemmer af samarbejdsudvalgene Årskalender for arbejdet i samarbejdsudvalgene

Ad hoc udvalg under hovedsamarbejdsudvalget er Udvalg vedr. lærernes arbejdstid

(link til kommissorium) OBS Udvalg vedr. kostpolitik (link til kommissorium) OBS

Side 8


Personalemøder Personalemøder er møder hvor alle ansatte indkaldes til møde om emner relateret til arbejdet i samarbejdsudvalget.

Pædagogisk råd Bekendtgørelse om pædagogisk råd på institutioner, der udbyder almengymnasial uddannelse … nr. 76 af 23. januar 2007 Pædagogisk Råds forretningsorden

Pædagogisk råd omfatter lærere og ledelse. Pædagogisk råd er rådgivende for rektor i pædagogiske spørgsmål vedr. den overordnede planlægning af rammerne for undervisningen på skolens uddannelser som Skolens værdigrundlag herunder strategi- og udviklingsplan Studie- og ordensregler Pædagogisk tilrettelæggelse af forløbene i skolens tre uddannelser Skemalægning, skolehverdagen og skoleåret * Evaluering og kvalitetssikring af undervisningen Pædagogisk råd mødes normalt to gange i løbet af skoleåret: Inden skoleårets begyndelse / i begyndelsen af skoleåret mhp. at sætte et fælles fokus på indsatsområder i det kommende skoleår, som er afledt af skolens strategiplan / af udvalgenes arbejde I januar måned, hvor den overordnede ramme for planlægningen af skoleåret, herunder indsatsområder afledet af skolens strategiplan / af udvalgenes arbejde, evalueres. Møderne i pædagogisk råd tilrettelægges af pædagogisk råds forretningsudvalg, som består af to repræsentanter for lærerne samt vicerektor og rektor. Det tilstræbes, at der til hvert møde er knyttet et tema med en faglig-pædagogisk / udannelsespolitisk dimension på tværs af skolens uddannelser. Pædagogisk råds forretningsudvalg mødes en gang om måneden.

Faste udvalg under pædagogisk råd Pædagogisk råd nedsætter et udvalg for hver af skolens uddannelser (stx, hf, IB)

Side 9


De faste udvalg har den funktion, at de skal holde sig orienteret om uddannelsen. Både på skolen, ud fra de meldinger, der kommer fra elever, lærere og ledelse og med hensyn til de ændringer der meldes ud fra undervisningsministeriet og IBO. Det er vigtigt, at udvalgene inddrager kollegerne i udvalgenes arbejde og løbende holder dem orienteret. Det er endvidere udvalgenes opgave at evaluere og videreudvikle lokale procedurer og tiltag inden for udvalgenes område. For hvert skoleår bliver der udarbejdet en liste over opgaver, som udvalgene forventes at behandle. Udvalgenes opgaver bliver taget op til revision hvert skoleår. Pædagogisk råd vælger tre medlemmer til hvert af udvalgene. Medlemmerne vælges for en 2-årig periode. Valget foregår normalt inden 1. april og træder i kraft 1. august samme år. Man kan genvælges for en periode. Udvalgets arbejde ledes af den uddannelsesleder / de uddannelsesledere, som har ledelsesansvaret for uddannelsen. En elev udpeget af elevrådet er tilknyttet hvert af udvalgene. Referater af udvalgsmøder lægges i Lectio. Link til oversigt dels over medlemmer af udvalgene dels over de opgaver som udvalgene har fokus på i skoleåret 2011-2012 - stx - hf - IB

Hvad skal der linkes til? Referater?

Ad hoc-udvalg under Pædagogisk Råd Pædagogisk råd eller pædagogisk råds forretningsudvalg nedsætter ad hoc- udvalg efter behov til løsning af særlige udviklingsopgaver. I forbindelse med nedsættelse af et ad hoc- udvalg aftales lærerrepræsentationen. Fra ledelsen tilknyttes én person, som leder udvalgets arbejde og implementerer udvalgets arbejde / beslutninger. En elev udpeget af elevrådet tilknyttes ad hoc-udvalg, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Referater af udvalgsmøder lægges i Lectio. Link til oversigt over ad hoc- udvalg i skoleåret 2011-2012 (medlemmer og kommissorium) - Internationalisering - Skriftlighed - Sprog - Undervisningsmidler

Side 10


Fagene En løbende kommunikation mellem ledelse og faggruppe skal understøtte den faglige vidensdeling i faggruppen mhp. undervisningsopgaven på skolens tre uddannelser. Der gennemføres et møde årligt med faggruppen, rektor og relevant uddannelsesleder. Faggruppen har følgende opgaver: Kompetenceudvikling herunder koordinering af efteruddannelse og vidensdeling Udarbejdelse af konkrete indspil til fagets rolle i skolens uddannelser Udarbejdelse af fælles undervisningsforløb og – materialer Sikring af kvalitet i fagligt arbejde. Faggruppen følger således elevernes karakterer ved de officielle eksamener på tre uddannelser Indkøb af undervisningsmateriale til faget på baggrund af et udmeldt budget Tilsyn med fagets bogbestand i bogdepotet At bestyre fagets rum i Lectio Dialog med ledelsen om fag- og timefordeling Alle faggrupper med to eller flere medlemmer vælger en fagrepræsentant, som sammenkalder faggruppen til møde mindst én gang pr semester med dagsorden og referat . Fagrepræsentanten er kontaktperson til ledelsen.

Teamordning for klasser En løbende kommunikation mellem ledelse, vejleder og klassekoordinator skal sikre et godt samarbejde dels om udvikling af samarbejdet mellem fagene i en studieretning (stx) og fagpakkerne (hf) dels om den enkelte elevs og klassens udvikling af faglige kompetencer, studiekompetencer og gennemførelse Link til oversigt over klassernes klassekoordinator, vejleder og uddannelsesleder

Eleverne Bekendtgørelse om elevråd på institutioner, der udbyder almengymnasial uddannelse nr. 1461 af 13. december 2006 - Elevrådets vedtægter - Elevforeningen KAPAKIs vedtægter

Side 11


Elevrådet er repræsenteret i to udvalg med repræsentanter for ledelsen NELL-udvalget Link til dels kommissorium dels oversigt over medlemmer IBC-udvalget Link til dels kommissorium dels oversigt over medlemmer

En vigtig forudsætning for Elevrådets arbejde er, at en elev udpeget af elevrådet er tilknyttet udvalg nedsat af pædagogisk råd at elevrådsrepræsentanten før og efter hvert elevrådsmøde har adgang til 15 minutter af undervisningen i et fag dels for at indhente kommentarer til dagsordenen dels for at melde tilbage fra mødet.

Sekretariat Link til hjemmesidens oversigt

Serviceafdeling Link til hjemmesidens oversigt

Kostskolens personale Link til hjemmesidens oversigt

Lærerne Link til hjemmesidens oversigt

Nyborg Gymnasium Skolebakken 13 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 02 17

E-mail: post@nyborg-gym.dk www.nyborg-gym.dk

Side 12

Organisationsplan Nyborg Gymnasium  

Organisationen på Nyborg Gymnasium

Advertisement