Page 1

ME THN EYKAIPIA THE EnIEKE'I'HE TnN BAEIAEnN THE IEnANIAE

ESNIKO XOPEVTIKO IVrKPOTHMA IInANIAI

H

nA E. 10

TPITH 26, TETAPTH 27 MAIOY nPA 9 11111.

yno THN AlrlAA TnN ynOyprElnN IAI &nOAITIIMOY KAI EinTEPllffiN THI I IAI

ME THN EyrENH PA TOY ynOyprEIOY nOAITIIMOY THI EAWAI KAI TOY EOT

1998 Program for CND performances in Athens  

Herad Atticus Odeon, Athens, 1998

1998 Program for CND performances in Athens  

Herad Atticus Odeon, Athens, 1998

Advertisement