Page 1

แบบเสนองานวิจยั นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1. ชื่อเรื่ องภาษาไทย……………………………………………………………………………………… 2. ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………… 3. ชื่อผูว้ จิ ยั …………..…………………………………………………………………………………… 4. ตําแหน่ง/สังกัด…………………………………….…………………………………………………. 5. วุฒิทางการศึกษา………………………………………………………………………………………. 6. ผูว้ จิ ยั ร่ วม (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………….. 7. ปี ที่ทาํ วิจยั สําเร็ จ…………….…………………………………………………………………………. 8. แหล่งทุนวิจยั ………………………………………………………………………………………….. 9. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 10. แนวคิด ทฤษฎี……….……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 11. วัตถุประสงค์การวิจยั ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 12. สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี) …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………


13. ประโยชน์ที่ได้รับ ................................................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 14. วิธีดาํ เนินการวิจยั …………………………………………………………………………………… 14.1 ประชากร……………………………………………………….…………………………….. 14.2 กลุ่มตัวอย่าง………………………………..………………………………………………… 14.3 ตัวแปร (ถ้ามี) 14.3.1 ตัวแปรต้น ..........…………………………………………………….……………… 14.3.2 ตัวแปรตาม .........……………………………………………………………………. 14.4 เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ……………………………………………………….…………….. 14.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล………………………………………………..………………………. 14.6 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล………………………………………………..………………………. 15. สรุ ปผลการวิจยั ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 16. ข้อเสนอแนะ………...............................................………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 17. ความรู ้ที่ได้รับจากการวิจยั ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………………… 18. ผลการเผยแพร่ งานวิจยั นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ ......................................................................... …………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ....................................................... หัวหน้าแผนกวิชา (.....................................................) ตําแหน่ง ................................................................. ................/................/..............

ลงชื่อ ................................................ หัวหน้างานวิจยั พัฒนาฯ (.....................................................) ตําแหน่ง ................................................................. ................/................/..............

ลงชื่อ .................................................................. (........................................................ ) ตําแหน่ง รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ ................/................/..............

แบบเสนองานวิจัย  
แบบเสนองานวิจัย  

แบบเสนองานวิจัย

Advertisement