Page 1

บันทึกการขอซื้อ / ขอจ้ าง เรื่อง เรียน

ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ / จัดจ้ าง ผู้อาํ นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ด้วยคณะ / แผนก / งาน................................................................................................................... ............... มีความประสงค์ขออนุมตั ิจดั ซื้อ / จัดจ้าง.................................................................................................................................. ....... เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน / ใช้ในงาน........................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................ตามรายละเอียดในแนบท้าย โดยใช้เงิน ( ) บํารุ งการศึกษา ( ) งบประมาณ ( ) เงินอุดหนุน ตามแผนงาน........................................................................... โครงการ / งาน................................................................................................................................................................................. เป็ นจํานวนเงิน.............................................บาท (..........................................................................................................................) ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร ..........................................................บาท ใช้ครั้งนี้ ..........................................................บาท ยอดคงเหลือ ..........................................................บาท จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา (ลงชื่อ).................................................................... (..................................................................) ................/.................../.................. ความเห็น ......................................................................................... (ลงชื่อ)........................................................................... (.........................................................................) หัวหน้ างาน / หัวหน้ าแผนกวิชา ............/..................../...............

ความเห็น ................................................................................. (ลงชื่อ)...................................................................... (.....................................................................) รองผู้อาํ นวยการฝ่ าย...................................... ............./...................../...............

อนุมตั ิ

หมายเหตุ ให้แนบ สผ. 1 ทุกครั้งที่บนั ทึกขออนุมตั ิ

.......................................................................... (นางสุพิศ ยางาม) ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ........./..................../.................


ประมาณการค่ าวัสดุ / ครุภัณฑ์ ลําดับที่

รายการ

จํานวนหน่ วย

ราคาต่ อหน่ วย

รวมเงิน

หมายเหตุ

..............................................................ผู้ประมาณการ


5. กําหนดเวลาที่ต้องการให้ พสั ดุหรืองานที่แล้ วเสร็จ วันที่.............เดือน...................พ.ศ.................. 6. จัดซื้อโดยวิธี ( ) ประกวดราคา ( ) สอบราคา ( ) ตกลงราคา ( ) พิเศษ ( ) กรณีพเิ ศษ 7. ขออนุมัติแต่ งตั้ง 7.1 เจ้ าหน้ าที่พสั ดุรับซองราคา 7.2 คณะกรรมการเปิ ดซองราคา 7.4 คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา 7.5 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 1................................................................ 1....................................................................... 2............................................................... 2....................................................................... 3................................................................ 3....................................................................... คณะกรรมการทุกคณะดําเนินการแล้ วเสร็จภายใน......................วัน

7.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 7.6 คณะกรรมการตรวจการจ้ าง 1........................................................... 2........................................................... 3...........................................................

ลงชื่อ...........................................................................ผู้ขออนุญาต (นางสาวสุ คนธ์ ทิพย์ โสภา) 1. ยอดเงินที่ได้ รับการจําสรรจํานวน..................บาท (งปม., บกศ., อุดหนุน) ยอดเงินที่ขอใช้ ครั้งนี้จํานวน..........................บาท คงเหลือ..........................................................บาท (ลงชื่อ)..........................................................................หัวหน้ าแผนก/งาน/ภาควิชา (..........................................................................)............/............../.............. 2.ความเห็น...................................................................................................... (ลงชื่อ)..........................................................................หัวหน้ าคณะวิชา (..........................................................................)............/............../.............. 3.ความเห็นรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ฝ่ าย....................................................................... ............................................................................................................................................ (ลงชื่อ).......................................................................... (........................................................................)............/............../..............

4. หัวหน้ างานแผนและงบประมาณ ได้ ตรวจสอบแล้ วรายนี้ ( ) มีอยู่ในแผน ( ) ไม่ มีอยู่ในแผน .......................................................................................................................................... ยอดเงินคงเหลือ (งปม.)...............................................................บาท (ของวิทยาลัย) (บกศ.)...............................................................บาท (อุดหนุน)..........................................................บาท (ลงชื่อ)........................................................................ (นางกชกร บรรณวัฒน์ )................/.................../.................. 5. ความเห็นรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ .......................................................................................................................................... (ลงชื่อ)........................................................................ (นายฉัตรชัย เรืองมณี).............../................./................. 6. ความเห็นหัวหน้ างานพัสดุ ( ) วัสดุ ( ) ครุภัณฑ์ ( ) จัดซื้อ ( ) จัดจ้ าง โดยวิธี ( ) ตกลงราคา ( ) สอบราคา ( ) ประกวดราคา ( ) กรณีพเิ ศษ (ลงชื่อ)........................................................................ (นางสาวสุคนธ์ ทิพย์ โสภา).............../................./................. หมายเหตุ

ให้ เขียนพร้ อมสํ าเนา 3 ฉบับ

7.ความเห็นหัวหน้ าการเงิน การใช้ เงิน ( ) งปม. ( ) บกศ. ( ) อุดหนุน (ลงชื่อ)..................................................................... (นางสาวอรัญญา ศักดิ์ทอง).............../................/................. ความเห็นหัวหน้ างานบัญชี ฐานะการเงิน ( ) พอจ่ าย ( ) ไม่ พอจ่ าย ( ) เงินสด ( ) เครดิต ปัจจุบันมียอดเงินเหลืออยู่ งบประมาณ..................................................บาท บกศ. ..................................................บาท เงินอุดหนุน...................................................บาท (ลงชื่อ)................................................................................ (นางฉัตรพร คริสต์ รักษา)............../................/................. ความเห็นรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ฝ่ ายบริหารทรัพยากร .......................................................................................................................................... (ลงชื่อ)................................................................................ (นางศศิรส บํารุงวงศ์ )................./................./..................

คําสั่ ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้ ผู้มีนามต่ อไปนี้เป็ นกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้ าง 1................................................................................................ประธานกรรมการ 2................................................................................................กรรมการ 3................................................................................................กรรมการ ให้ ผู้มีนามต่ อไปนี้เป็ นกรรมการตรวจรับ 1................................................................................................ประธานกรรมการ 2................................................................................................กรรมการ 3................................................................................................กรรมการ (ลงชื่อ).................................................................. (นางสุ พศิ ยางาม) ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วันที่................/..................../..................

บันทึกขอซื้อขอจ้าง  

บันทึกขอซื้อขอจ้าง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you