Page 1


พระบรมราโชวาท

“...คนไทยทุกหมูเหลา จึงควรจะไดทําความเขาใจในหนาที่ของตนให กระจาง แลวตั้งใจปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุด ดวยความไมประมาท และดวย ความมีสติรูตัวอยูเสมอ เพราะการกระทําโดยประมาท ขาดความรอบคอบ เปน เหตุใหเกิดความผิดพลาดเสียหายในหนาที่ และการกระทําโดยขาดสติยงั้ คิด ขาด เหตุผล ความรูจ กั ผิดถูกนัน้ เปนเหตุใหเกิดความหลงความลืมตัว นําพาใหกระทํา สิง่ ทีม่ ใิ ชหนาทีโ่ ดยชอบได จึงขอใหทกุ คนไดสงั วรระวังใหมาก และประคับประคอง กายใจใหเทีย่ งตรงหนักแนน ในอันทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจของตนใหถกู ตองตามหนาที่ เพื่อความมั่นคงและเพื่อประโยชนสุขอันยั่งยืนของชาติไทยเรา...” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทานเนื่องในพิธีถวายสัตยปฏิญาณตน ประจําป 2553 เมื่อ 5 ธ.ค. 2553

A-W

.indd 1

1

25/7/2556 10:16:04


รางวัลภาคภูมิใจ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ปการศึกษา 2554 2 A-W

.indd 2

25/7/2556 10:16:25


นายสราวุธ ไชยนิน

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2554 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นายวิทวัส ปงใฝ

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2554 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3 A-W

.indd 3

25/7/2556 10:16:30


นายสราวุธ ไชยนิน

ไดรับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษาดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป 2554

นายวิทวัส ปงใฝ

ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ ประจําป 2554 และไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดสํารับ ขนมมงคล (ระดับอุดมศึกษา) “เย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง” ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

4 A-W

.indd 4

25/7/2556 10:16:33


ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม

นางสุพิศ ยางาม

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม

นางสาวสุทธิณีย สันอุดร

นายฉัตรชัย เรืองมณี

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและรวมมือ

นายบัณฑิตย สิงหชางชัย

นายสรพล สุริยาสาคร

รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

5 A-W

.indd 5

25/7/2556 10:16:37


สัญลักษณประจําวิทยาลัยฯ

ตราประจําวิทยาลัย

สีประจําวิทยาลัย สีแดงเลือดหมู

ดอกไมประจําวิทยาลัย “ดอกสุพรรณิการ”

ปรัชญาวิทยาลัย (College philosophy)

มีคุณธรรม นําวิชาการ ชํานาญวิชาชีพ มีคุณธรรม

มุงเนนใหเกิดความสํานึกในดานความขยัน ซื่อสัตย ประหยัด กตัญู ความรับผิดชอบ และการพึ่งพาตนเอง เพื่อใหเปนพลเมืองดีของสังคม นําวิชาการ มุงฝกใหผูเรียน มีความรู ความสามารถและทักษะปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาตนเองใหกาวหนายิ่งขึ้น ชํานาญวิชาชีพ มุงเนนในดานการฝกทักษะในวิชาชีพของตนเอง ใหเกิด ความชํานาญ ทําใหปฏิบัตงิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน (Vision) “มุงสูองคกรแหงการเรียนรูที่มีความเปนเลิศดานอุตสาหกรรมบริการในระดับสากล”

6 A-W

.indd 6

25/7/2556 10:16:45


พันธกิจ (Mission) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพดานอุตสาหกรรมบริการ พัฒนาศักยภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมดานการจัดการองคความรู พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพดานอุตสาหกรรมบริการ สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในประเทศและตางประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค (Goal) 1. เพื่อผลิตบุคลากรดานอุตสาหกรรมบริการที่มีสมรรถนะและคุณภาพสามารถบริหารงานและ ประกอบอาชีพในระดับสากล 2. เพื่อสรางศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมสูองคกรแหงการเรียนรู 3. เพือ่ ดําเนินงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมใหมคี ณ ุ ภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการประเมินประสิทธิภาพองคกรของคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อัตลักษณ (Identity) ผูเรียนมีคุณภาพดานอุตสาหกรรมบริการ ( Quality students in Service Industry)

เอกลักษณ (Uniqueness) บริการดวยหัวใจ (Heart-On Hospitality) 7 A-W

.indd 7

25/7/2556 10:16:48


ประวัติวิทยาลัย วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเชี ย งใหม เดิ ม ชื่อ “โรงเรียนประชาบาล อําเภอเมือง จังหวัด เชี ย งใหม ” สั ง กั ด กองวิ ส ามั ญ ศึ ก ษา กรม ศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูที่ถนน ทาแพ อําเภอเมืองเชียงใหม เปดสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2476 โดยรับนักเรียนประถม ศึกษาปที่ 3 เขาเรียนวิชา การฝมือตัดเย็บเสื้อผา ชางทอผา บัญชีรานคา ซึ่งในขณะนั้นมีครูทั้งสิ้น 3 คน นักเรียนจํานวน 10 คน พ.ศ. 2481 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน “โรงเรียนตัดเย็บเสื้อผาและการชางสตรีเชียงใหม” สังกัดกอง อาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปที่ 4 เขาเรียน แบงการเรียน การสอนออกเปน 2 แผนกคือ แผนกชางตัดเย็บเสื้อผา และแผนกการชางสตรี พ.ศ. 2482 ทางราชการไดใหยา ยจากสถานทีเ่ ชาเดิม ซึง่ ตัง้ อยูท ถี่ นนทาแพใหมาตัง้ อยูท สี่ ถานทีป่ จ จุบนั เดิมเคยเปนที่ตั้งของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดเชียงใหม) มีพื้นที่ 8 ไร 38 ตารางวา พ.ศ. 2486 ไดรวมแผนกชางตัดเย็บเสื้อผาและแผนกการชางสตรีเขาดวยกันใหชื่อใหมวา แผนก การชางสตรีและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาใหมโดย ชื่อวา “โรงเรียน การชางสตรี” สังกัดแผนกการชางสตรี กรม อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สอนระดับอาชีวศึกษาชั้นตน หลักสูตร 2 ป พ.ศ. 2501 เปดสอนระดับชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูง หลักสูตร 3 ป โดยรับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 (เทากับ ม.3 ปจจุบัน) จํานวน 2 แผนก คือ แผนกวิชาผาและการตัดเย็บ และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ พ.ศ. 2503 ไดรับงบประมาณจากทางราชการไดรับการบริจาคที่ดิน 1 ไร 2 งาน 86 ตารางวา รวม กับเนื้อที่เดิมที่มีอยูแลว จึงมีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร 3 งาน 24 ตารางวา

8 A-W

.indd 8

25/7/2556 10:16:51


พ.ศ. 2507 ไดจดั การเรียนการสอนแผนกวิชาผาและเครือ่ งแตงกาย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และเปดสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป พ.ศ. 2513 เสนอโครงการนํารองขอเปดสอนแผนกวิชาพาณิชยการ ซึ่งไดรับอนุมัติจึงถือไดวาเปน สถานศึกษาแหงแรกของกรมอาชีวศึกษาในสวนภูมิภาคที่เปดสอนแผนกวิชานี้ ซึ่งตอมาแผนกวิชาดังกลาว ได รับความเห็นชอบจากกรมอาชีวศึกษา ใหมีการเปดสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศในระยะเวลาตอมา พ.ศ. 2514 ไดรับงบประมาณการกอสรางอาคารหอประชุม 1 หลัง เปนเงิน 600,000 บาท เปน อาคารหอประชุมชั้นเดียว (อาคารนี้ถูกรื้อถอนในป พ.ศ.2528 เพื่อกอสรางอาคารประชุมหลังใหม คือ อาคาร หอประชุมปจจุบัน) และในป พ.ศ.2514 นี้ ไดรับงบกอสรางอาคารบานพักครู เปนเงินจํานวน 500,000 บาท พ.ศ. 2515 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนตึก 2 ชั้น ขนาด 8 หองเรียน เปนเงินจํานวน 500,000 บาท

พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหม” ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2518 ไดรับงบประมาณเปนเงิน จํานวน 190,000 บาท ตอเติมอาคารเรียนของคณะวิชาศิลป หัตถกรรม ซึ่งกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2519 กรมอาชีวศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา คือ โรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหมกับโรงเรียน เทคนิคเชียงใหม โดยยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาขึน้ เปน “วิทยาลัย” ในชือ่ ใหมวา “วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม” มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2519 และใหเปนสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรม อาชีวศึกษา โดยมี นางจันทดา โหละสุต ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ และใหนายถาวร สัพพเลข (อาจารยใหญ โรงเรียนเทคนิคเดิม) ดํารงตําแหนงผูช ว ยผูอ าํ นวยการในดานการบริหารงาน ในป พ.ศ.2519 วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขต 1 คือโรงเรียนเทคนิคเชียงใหมเดิมเปดสอนประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาเขต 2 คือโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหมเดิมเปดสอนประเภทวิชา คหกรรม พาณิชยกรรม และ ศิลปหัตถกรรม ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2521 ไดรับงบประมาณ 3,300,000 บาท กอสรางอาคาร 4 ชัน้ จํานวน 18 หองเรียน ซึง่ ปจจุบนั คือ อาคาร 1 อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ การกอสรางอาคารดังกลาวนี้ วิทยาลัยฯ ตองใชเงินบํารุงการ ศึกษาสมทบเพิ่มอีก จํานวน 305,205 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ ซึ่งสถานที่สรางอาคารนี้เคยเปนที่ตั้งของเรือน วัฒนาเดิม

9 A-W

.indd 9

25/7/2556 10:16:55


พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาไดมปี ระกาศแยกวิทยาลัย โดยใหวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ซึง่ แตเดิม มีอยู 2 วิทยาเขตในป พ.ศ. 2519 นั้น โดยแยกเปนสถานศึกษาเดิมและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 ดังนี้ วิทยาเขต 1 โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม เปน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม วิทยาเขต 2 โรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหม เปน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม โดยมีนางจันทดา โหละสุต ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม พ.ศ. 2523 ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 396,925 บาท กอสรางอาคารคหกรรมศาสตร (แผนก วิชาอาหารและโภชนาการ) เพิม่ เติมอีก 4 หอง และในปนวี้ ทิ ยาลัยฯ ไดรบั อนุมตั ใิ หจดั การเรียนการสอน ระดับ ปวส. แผนกวิชาการบัญชี พ.ศ. 2524 กรมอาชีวศึกษาไดประกาศใชหลักสูตรใหม คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปพุทธศักราช 2524 และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาธุรกิจ การโรงแรม หลักสูตร 2 ป โดยรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู ม.6 เขาเรียนเปนปแรก พ.ศ. 2525 เปดสอนประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม กลุมวิชาวิจิตรศิลป วิทยาลัยฯ ไดรับการประกาศเกียรติคุณจากกรมอาชีวศึกษา ใหเปนสถานศึกษาดีเดนของกรมอาชีวศึกษา ประจําป พ.ศ. 2525 ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม และศิลปกรรม พ.ศ. 2527 กรมอาชีวศึกษาไดประกาศใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ปพทุ ธศักราช 2527 และในปนี้ไดรับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาใหเปดสอนแผนกวิชาใหม ดังนี้ 1. ระดับ ปวช. กลุมวิชาศิลปประยุกต สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 2. ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3. ระดับ ปวท. แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป พ.ศ. 2528 ไดรับงบประมาณจํานวน 4,000,000 บาท กอสรางอาคาร 4 ชั้น ขนาด 20 หองเรียน และ ใชเงินบํารุงการศึกษาสมทบอีกจํานวน 1,570,000 บาท ปจจุบัน คือ อาคาร 2 ซึ่งแตเดิมบริเวณนี้เปนอาคาร เรียนเปนอาคารไม 2 ชั้น พ.ศ. 2529 ไดรับงบประมาณตอเนื่องจากปกอนอีก จํานวน 4,000,000 บาท เพื่อสรางอาคาร 4 ชั้น ขนาด 20 หองเรียน ซึ่งยังไมแลวเสร็จและตองใชเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติมอีกจํานวน 815,712 บาท ในปนี้ไดรับงบประมาณอีกจํานวน 2,500,000 บาท เพื่อกอสรางอาคารหอประชุมใหมเปนอาคาร 2 ชั้น 10 A-W

.indd 10

25/7/2556 10:17:00


โดยรื้อถอนอาคารหอประชุมเดิมซึ่งเปนอาคารชั้นเดียว และสรางในสถานที่เดิม ซึ่งสถานศึกษาตองจายเงิน สมทบ จํานวน 1,674,288 บาท พ.ศ. 2530 ไดรับงบประมาณจํานวน 500,000 บาท เพื่อกอสรางอาคาร 2 ชั้น เปนอาคารปฏิบัติการ ของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยกอสรางในบริเวณที่ตั้งของเรือนอลงกรณเดิม กรมอาชีวศึกษา ได ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมโดยประกาศใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 พ.ศ. 2532 เปดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม กลุมวิชาหัตถอุตสาหกรรม พ.ศ. 2533-2534 ไดรบั งบประมาณกอสรางอาคารปฏิบตั ริ าชการวิชาการโรงแรม จํานวน 9,000,000 บาท โดยกอสรางเปนอาคาร 4 ชั้น เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอ วิทยาลัยฯ จึงตองใชเงิน บํารุงการศึกษาสมทบอีกจํานวน 3,600,000 บาท อาคารดังกลาว สรางเสร็จตนป พ.ศ. 2534 เปดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน พ.ศ. 2535 แตยังไมสามารถดําเนินการเปนโรงแรมไดในป พ.ศ. 2536 เนื่อง จากยังขาดครุภัณฑที่ จําเปนอีกมาก ซึง่ วิทยาลัยฯ ไดดาํ เนินการแกไขโดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมอาชีวศึกษามาเพิม่ เติม พ.ศ. 2536 รือ้ ถอนอาคารเดิม 2 ชัน้ ซึง่ เปนอาคารเดิมตัง้ แตครัง้ ยังเปนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ตึกหอ นอน) อาคารนี้อยูระหวางอาคารคณะวิชาศิลปหัตถกรรม กับคณะวิชาคหกรรมศาสตร ซึ่งจัดสรางเปนอาคาร เรียนชั่วคราวกอนและวิทยาลัยฯ ไดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยจะของบประมาณจากกรมอาชีวศึกษา กอสรางเปนอาคารตึก 4 ชั้น ขนาดกวาง 9.50 เมตร และยาว 54 เมตร ตอไป พ.ศ. 2536 กรมอาชีวศึกษาไดปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง โดยประกาศใชหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2536 พ.ศ. 2537 ไดรบั คัดเลือกใหเปนสถานศึกษาทีไ่ ดรบั รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาตามทีก่ ระทรวง ศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเปนสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีผลทําใหสถานศึกษามีโอกาสเปด ทําการสอนระดับอุดมศึกษา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขยายการเปดสอนสาขา วิชาชีพเพิ่มขึ้นอยางกวางขวางตอมาในปจจุบัน พ.ศ. 2538 กรมอาชีวศึกษาไดประกาศใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 และ เริ่มเปดสอนหลักสูตร ปวช. ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรม โดยทําความรวมมือรวมกับโรงแรมดิเอ็มเพรส สวนอาหารบัว และโรงแรม เฟลิกส ซิตี้ อิน พ.ศ. 2541 รื้อถอนเรือนเพาะชําและอาคาร 4 (แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ) เพื่อใชกอสราง อาคาร 4 ใหม เปนอาคารเรียนของคณะวิชาศิลปกรรม โดยอาคารกอสรางแลวเสร็จใชเปนอาคารเรียนตั้งแต ปการศึกษา 2542 เปนตนมา พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษา ไดประกาศใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษา ไดประกาศใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 วิทยาลัยผานการประเมินสถานศึกษาภายนอก โดยไดรบั การประเมินจากคณะกรรมการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2548 รวมกับบริษัท เอ็กซา ซีแรม จํากัด จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทันตกรรม โดยจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 11 A-W

.indd 11

25/7/2556 10:17:04


พ.ศ. 2549 รวมกับทัณฑสถานหญิงเชียงใหม กรมราชทัณฑ จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ พ.ศ. 2550 เพิม่ จํานวนการรับนักศึกษาเพือ่ ขยายโอกาสใหกบั ผูเรียนใหไดเรียนดานวิชาชีพมากยิง่ ขึน้ พ.ศ. 2550 รวมกับเรือนจํากลางเชียงใหม กรมราชทัณฑ จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป พ.ศ. 2550 รวมกับโรงเรียนบานเมืองกื้ด อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จัดการศึกษาหลักสูตรการ โรงแรมและการทองเที่ยวสําหรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 พ.ศ. 2550 จัดสรางหองการเรียนการสอนแบบออนไลน (e-Learning) แทนหองประชุมเล็กเดิม เพื่อ ใหครูไดใชเปนหองผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน พ.ศ. 2550 เปดใชงานระบบบริหารงานอาชีวศึกษา RMS2007 โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อใชใน การบริการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมผานอินเตอรเน็ต เชื่อมตอกับโปรแกรม ศธ.02 ทั้งระบบ พ.ศ. 2551 จัดสรางหองวีดทิ ศั นทไี่ ดมาตรฐานโรงภาพยนตร เพือ่ ใหบริการ วีดทิ ศั นแกนกั เรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 ติดตั้งระบบ LCD ประชาสัมพันธขาวสาร สารคดีและความรูทั่วไปทั้งหมด 5 จุด ติดตั้ง ระบบโทรทัศนวงจรปดจํานวน 32 จุด ณ จุดเสี่ยงสําคัญทั่วบริเวณวิทยาลัยฯ จัดสรางหองสาธิตการทําอาหาร ทีท่ นั สมัย (e-kitchen) สามารถบันทึกภาพและถายทอดสดในระบบ Video On Demand ใหกบั ผูท สี่ นใจผาน เว็บไซตของวิทยาลัยฯ ได พ.ศ. 2552 จัดตั้งศูนยสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑอาชีวศึกษา ผลิตภัณฑนักเรียน นักศึกษา ศูนยภูมิปญญาทองถิ่น พ.ศ. 2553 ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ การบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2553 และไดผานการคัดเลือกเปน แบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ตามนโยบายสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญเงิน พ.ศ. 2554 รับการประเมินคุณภาพภายใน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการ ประเมินในระดับดีมาก (4.91) ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน สําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ไดรับ คัดเลือกใหเปนสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ ประจําป 2554 นักเรียนนักศึกษา ไดรับรางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจําปการ ศึกษา 2554 นักศึกษาไดรบั รางวัลนักศึกษาดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ โครงการประกวด โรงเรียนและนักเรียนดีเดน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป 2554 ไดรับการรับรองการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม จากการประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาโดยคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับดีมาก

12 A-W

.indd 12

25/7/2556 10:17:07


ทําเนียบผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ปที่ดํารงตําแหนง

ตําแหนง

1

นายทองอินทร นันตระกูล

2476 – 2481

ครูใหญ

2

นางลอย ฤกษภิรมณ

2481 – 2482

ครูใหญ

3

นางสาวบัวแกว

2482 – 2486

ครูใหญ

4

นางสาวรําไพ กันตามาระ

2486 – 2486

ครูใหญ

5

นางสาวสาลี่ กาญจนรัศมี

2486 – 2489

ครูใหญ

6

นางสาวเญญา ปุนญอาคม

2489 – 2492

ครูใหญ

7

นางฟุง ศรีวิจารย

2492 – 2493

ครูใหญ

8

นายสุจินต หิรัญรัศ

2493 – 2494

ครูใหญ

9

นางลําดวน จันพินิศ

2494 – 2500

ครูใหญ

10

นางจันทดา โหละสุต

2519 – 2523 2500 – 2510 2511 - 2519

ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ

11

นางสาวจําเนียร พึ่งสุข

2523 – 2538

ผูอํานวยการ

12

นางนงคราญ

2538 – 2542

ผูอํานวยการ

13

นางสาวกนกพรรณ เลาหไพศาล

2542 – 2543

ผูอํานวยการ

14

นายกมล ปนมาศ

2543 – 2546

ผูอํานวยการ

15

นางชุลีพร สิงหเนตร

2546 – 2552

ผูอํานวยการ

16

นางสุพิศ

2552 – ปจจุบัน

ผูอํานวยการ

พรหมชนะ

กสิตานนท

ยางาม

13 A-W

.indd 13

25/7/2556 10:17:09


แผนยุทธศาสตรเพือ่ การพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม แผนยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม จัดทําขึ้น เพื่อดําเนินงานและพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ในปพุทธศักราช 2553 – 2556 โดยสอดคลองกับนโยบาย และแผนการบริหาร ราชการแผนดินของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนนโยบายจังหวัด โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย และงบประมาณ ที่ชัดเจน เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติราชการใหเปนไปดวยความ เรียบรอย สําเร็จลุลวงตามเปาประสงค เพื่อใหบังเกิดผลดีตอประชาชนและประเทศชาติตอไป องคประกอบของแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประกอบดวย 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 1.1 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดานวิชาชีพ พัฒนามาตรฐานฝมอื ของผูส าํ เร็จ การศึกษาที่ตรงตามความตองการของสถานประกอบการในระดับสากล 1.2 การพัฒนาผลงานทางวิชาการนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐคนรุน ใหมทางดานอุตสาหกรรมบริการ 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 1.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการรู 1.5 พัฒนาหลักสูตรดานอุตสาหกรรมบริการ 1.6 สรางความรวมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ 2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอน 2.1 พัฒนาคุณภาพงานวิทยาบริการ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 2.3 พัฒนาครุภัณฑและอุปกรณใหมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 2.4 พัฒนาระบบการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ 2.5 ทํานุบาํ รุงสืบสานภูมปิ ญ  ญาไทย ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3.1 พัฒนาภาวะผูนํา 3.2 พัฒนาสุขภาพกายและใจของผูเรียน 3.3 ทํานุบาํ รุงสืบสานภูมปิ ญ  ญาไทย ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 4. การบริการวิชาชีพสูสังคม 4.1 ขยายเครือขายความรวมมือกับองคกร ชุมชน สังคม ใหมีความเขมแข็ง 4.2 สรางระบบการถายโอนความรูสูชุมชน

14 A-W

.indd 14

25/7/2556 10:17:12


5. นวัตกรรมและการวิจัย 5.1 การพัฒนาผลงานทางวิชาการนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐคนรุน ใหมทางดานอุตสาหกรรมบริการ 5.2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยพื้นฐาน 6. ภาวะผูนําและการจัดการ 6.1 สรางศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 7. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 7.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา 7.2 พัฒนาระบบกลไกในการประกันคุณภาพ การนําแผนสูการปฏิบัติ 1. การวางแผนงานของสถานศึกษา สถานศึกษา ไดมีการวางแผนงานของสถานศึกษา โดย ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง คณะกรรมการที่ปรึกษาและชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการศึกษา จัดทํายุทธศาสตร เพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม โดยมีการกําหนดจุดประสงคของการดําเนินงานโดยใหสอดคลองกับ มาตรฐานแตละมาตรฐานวา มีความตองการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในดานใด ระดับใดมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน สําหรับตัดสินระดับความสําเร็จ มีการวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาโดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารงาน และกิจกรรม เพือ่ นําไปสูแ ผนปฏิบตั กิ าร ทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ดจริง ตลอดจนมีระบบการกํากับติดตามประเมินผล 2. การนําแผนสูการปฏิบัติ นําผลไปดําเนินการโดยการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและกลยุทธของสถานศึกษา เพื่อ สรางการมีสวนรวมของบุคลากรภายในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษาในการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการประจําป และบุคลากรในสถานศึกษาทําหนาที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป กิจกรรม โครงการตาง ๆ โดยมีระบบกลไกการวางแผนการดําเนินงาน การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบพรอมทั้งมีการ รายงานประเมินผล 3. การกํากับติดตาม สถานศึกษาไดกาํ กับติดตาม โดยการแบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารสถานศึกษา ซึง่ ประกอบดวย คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รองผูอ าํ นวยการสถานศึกษา 4 ฝาย และหัวหนางาน หัวหนาแผนกวิชา รวมถึงแตงตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ ประเมินผลการดําเนิน งานและจัดทํารายงานประเมินผลตอสถานศึกษา 4. การพัฒนาและปรับปรุงปฏิบัติงาน มีการจัดประชุมเพือ่ ระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยนําผลการดําเนินงาน มาใชในการจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุงโดยมีการกําหนดกลยุทธแผนปฏิบตั กิ าร ระยะเวลาดําเนินงานทรัพยากร ทีใ่ ชในการดําเนินงาน และวิธกี ารติดตามประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกลาวจะนําเสนอตอคณะกรรมการ สถานศึกษาพิจารณาและขอรับการสนับสนุน เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนด 15 A-W

.indd 15

25/7/2556 10:17:15


แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐาน

เปาหมายความสําเร็จ

มาตรฐานที่ 1 1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม ผู  เ รี ย นและผู  สํ า เร็ จ เกณฑที่กําหนดตามชั้นป การศึกษาวิชาชีพ 2. ผูเรียนทุกคนไดรับการเทียบโอนผล การเรียนรูตามมาตรฐานกําหนด 3. ผูเรียนสามารถประยุกต หลักการ ทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใช แกปญ  หาในการปฏิบตั งิ านอาชีพไดอยาง เปนระบบ 4. ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารดานการ ฟง การอาน การเขียนและการสนทนา ทัง้ ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ เพือ่ การสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 5. ผูเรียนมีความสามารถใชความรูและ เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบตั งิ านวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 6. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ ดีงามในวิชาชีพ การมีบคุ ลิกภาพทีเ่ หมาะ สมและมนุษยสัมพันธที่ดี 7. ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์การ เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตร 3.3 : พัฒนาหลักสูตร ดานอุตสาหกรรมบริการ ประเด็นยุทธศาสตร 3.1 : พัฒนาระบบ การจัดการการเรียนรู ประเด็นยุทธศาสตร 2.3 : การพัฒนา ผลงานทางวิ ช าการนวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิษฐคนรุน ใหมทางดานอุตสาหกรรม บริการ ประเด็นยุทธศาสตร 4.2 : สรางความรวม มือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษา ในประเทศและตางประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร 2.5 : พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 1.2 : ส ง เสริ ม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ดานวิชาชีพ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 1.4 : พั ฒ นา มาตรฐานฝมือของผูสําเร็จการศึกษาที่ ตรงตามความตองการของสถานประกอบ การในระดับสากล 8. ผูส าํ เร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิท์ างการ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 1.4 : พั ฒ นา เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ตาม มาตรฐานฝมือของผูสําเร็จการศึกษาที่ หลักประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตรงตามความตองการของสถานประกอบ การในระดับสากล

16 A-W

.indd 16

25/7/2556 10:17:18


มาตรฐาน

เปาหมายความสําเร็จ

9. ผู  สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร มาตรฐานที่ 1 ผู  เ รี ย นและผู  สํ า เร็ จ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ทุ ก คนที่ ผ  า น การศึกษาวิชาชีพ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 10. ผู  สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกคนที่ ผาน การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 11. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําในสถาน ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ ศึกษาตอภายใน 1 ป 12. สถานประกอบการมีความพึงพอใจ ตอคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของผูส าํ เร็จ การศึกษา 13. ผู  เ รี ย นสามารถวางแผนธุ ร กิ จ ประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน

มาตรฐานที่ 2 14. สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร ที่มีคณ ุ ภาพ จัดการเรียนการสอน 15. ครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการ 16. ผูเรียนทุกสาขาวิชามีความพึงพอใจ ในการสอนของครูผูสอนอยูในระดับดี 17. งบประมาณทีส่ ถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุ ฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการ สอนมีความเหมาะสม

แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 1.4 : พั ฒ นา มาตรฐานฝมือของผูสําเร็จการศึกษาที่ ตรงตามความตองการของสถานประกอบ การในระดับสากล ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 1.4 : พั ฒ นา มาตรฐานฝมือของผูสําเร็จการศึกษาที่ ตรงตามความตองการของสถานประกอบ การในระดับสากล ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 1.4 : พั ฒ นา มาตรฐานฝมือของผูสําเร็จการศึกษาที่ ตรงตามความตองการของสถานประกอบ การในระดับสากล ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 1.4 : พั ฒ นา มาตรฐานฝมือของผูสําเร็จการศึกษาที่ ตรงตามความตองการของสถานประกอบ การในระดับสากล ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 1.4 : พั ฒ นา มาตรฐานฝมือของผูสําเร็จการศึกษาที่ ตรงตามความตองการของสถานประกอบ การในระดับสากล ประเด็นยุทธศาสตร 3.1 : พัฒนาระบบ การจัดการเรียนรู ประเด็นยุทธศาสตร 3.1 : พัฒนาระบบ การจัดการเรียนรู ประเด็นยุทธศาสตร 3.1 : พัฒนาระบบ การจัดการเรียนรู ประเด็นยุทธศาสตร 3.2 : พัฒนาครุภณ ั ฑ และอุปกรณใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สากล

17 A-W

.indd 17

25/7/2556 10:17:21


แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 18. สถานศึกษาจัดระบบคอมพิวเตอร ประเด็นยุทธศาสตร 2.5 : พัฒนาระบบ มาตรฐานที่ 2 ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร สําหรับใชในการเรียนการสอน มีความ เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ จัดการเรียนการสอน เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอ อยูใน ระดับดี 19. สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคาร ประเด็นยุทธศาสตร 2.2 : ประกอบการ หองเรียน หองปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพงานวิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานไดอยาง เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ ที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชน สูงสุด 20. สถานศึกษาจัดศูนยวิทยบริการได ประเด็นยุทธศาสตร 2.2 : เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่ พัฒนาคุณภาพงานวิทยบริการ เอือ้ ตอการเรียนรูแ ละเกิดประโยชนสงู สุด ประเด็นยุทธศาสตร 2.5 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให มีประสิทธิภาพ 21. สถานศึกษามีจํานวนครุภัณฑและ ประเด็นยุทธศาสตร 3.2 : อุปกรณเพียงพอและเหมาะสม การเรียน พัฒนาครุภณ ั ฑและอุปกรณ ใหมคี ณ ุ ภาพ การสอนทุกสาขา วิชาอยูในระดับ ดี และมาตรฐานสากล 22. สถานศึกษามีระบบความปลอดภัย พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาของ สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/ เศรษฐกิจพอเพียง สาขางานอยูในระดับดี 23. บุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร 3.1 : พัฒนาระบบ ที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่รับผิดชอบ การจัดการความรู 24. สถานศึ ก ษาได รั บ ทรั พ ยากรจาก ประเด็นยุทธศาสตร 3.1 : แหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก พัฒนาระบบการจัดการความรู สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร 5.3 : ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ทํ า นุ บํ า รุ ง สื บ สานภู มิ ป  ญ ญาไทย ประเพณี ศิลป วัฒนธรรม และอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาตรฐาน

เปาหมายความสําเร็จ

18 A-W

.indd 18

25/7/2556 10:17:24


มาตรฐาน

เปาหมายความสําเร็จ

25. สถานศึกษาไดรับความรวมมือจาก มาตรฐานที่ 2 ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร สถานประกอบการจัดการศึกษาระบบ จัดการเรียนการสอน ทวิภาคีและระบบปกติจํานวนมาก 26. สถานศึกษาเชิญ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรง คุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถิ่นเขามามี สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน

แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตร 4.3 : พัฒนาระบบ การจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบ การ ประเด็นยุทธศาสตร 3.1 : พัฒนาระบบ การจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร 5.3 : ทํานุบํารุง สื บ สานภู มิ ป  ญ ญาไทย ประเพณี ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเด็นยุทธศาสตร 3.1 : พัฒนาระบบ การจัดการเรียนรู

27. สถานศึกษาจัดครูผูสอนประจําที่มี คุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนแตละสาขา วิชาในอัตราสวนเหมาะสม 28. ตอผูเรียนในอัตราสวนที่เหมาะสม ประเด็นยุทธศาสตร 3.1 : พัฒนาระบบ การจัดการเรียนรู มาตรฐานที่ 3 29. สถานศึกษาจัดใหผูเรียนพบครูที่ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 1.2 : ส ง เสริ ม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปรึกษาทุกสัปดาหและตามความประสงค คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของครูกับผูเรียน ดานวิชาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร 1.3 : พัฒนาสุขภาพ กายและใจของผูเรียน 30. สถานศึกษามีบริการตรวจสารเสพติด ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 1.2 : ส ง เสริ ม ใหกบั ผูเ รียนทุกภาคเรียน สงผลใหผเู รียน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไมเกี่ยวของกับสารเสพติด ดานวิชาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร 1.3 : พัฒนาสุขภาพ กายและใจของผูเรียน 31. สถานศึกษามีจํานวนผูเรียนที่ออก ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 1.2 : ส ง เสริ ม กลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขานอยลงทุก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ปการศึกษา ดานวิชาชีพ 32. สถานศึกษามีกจิ กรรมทีส่ ง เสริมดาน ประเด็นยุทธศาสตร 2.1 : พัฒนาภาวะผูน าํ วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 1.2 :ส ง เสริ ม งามในวิชาชีพ รวมทัง้ ดานบุคลิกภาพและ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ มนุษยสัมพันธอยูในจํานวนที่เหมาะสม ดานวิชาชีพ 19 A-W

.indd 19

25/7/2556 10:17:28


มาตรฐาน

เปาหมายความสําเร็จ

มาตรฐานที่ 3 33. สถานศึกษาจัดกิจกรรมทีส่ ง เสริมการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน อนุรกั ษสงิ่ แวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยาง สมํ่าเสมอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 4 34. สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการที่ การบริ ก ารวิ ช าชี พ สู  ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ สังคม ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม พันธกิจที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นยุทธศาสตร 5.3 : ทํ า นุ บํ า รุ ง สื บ สานภู มิ ป  ญ ญาไทย ประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ประเด็นยุทธศาสตร 4.1 : ขยายเครือขาย ความรวมมือกับองคกร ชุมชน สังคม ให มีความเขมแข็ง ประเด็นยุทธศาสตร 4.5 : สรางระบบการ ถายโอนความรูสูชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร 4.1 : ขยายเครือขาย ความรวมมือกับองคกร ชุมชน สังคม ให มีความเขมแข็ง

35. สถานศึกษาไดจัดสรรงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ วิ ช าชี พ และฝ ก ทั ก ษะวิ ช าชี พ ต อ งบ ดําเนินการไดอยางเหมาะสม มาตรฐานที่ 5 36. สถานศึ ก ษามี จํ า นวนนวั ต กรรม ประเด็นยุทธศาสตร 2.3 : การพัฒนาผล นวัตกรรมและการวิจยั สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานวิ จั ย และโครงงาน งานทางวิชาการนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ จํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา คนรุนใหมทางดานอุตสาหกรรมบริการ ประเด็นยุทธศาสตร 2.4 : พัฒนาคุณภาพ งานวิจัยพื้นฐาน 37. สถานศึกษามีจํานวนนวัตกรรม สิ่ง ประเด็นยุทธศาสตร 2.3 : การพัฒนาผล ประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน ที่มี งานทางวิชาการนวัตกรรม และสิง่ ประดิษฐ ประโยชนทางวิชาชีพ และ/หรือไดรบั การ คนรุนใหมทางดานอุตสาหกรรมบริการ เผยแพรระดับชาติ ตามเกณฑที่กําหนด ประเด็นยุทธศาสตร 2.4 : พัฒนาคุณภาพ งานวิจัย 38. สถานศึกษาไดจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร 2.3 : การพัฒนาผล ที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร งานทางวิชาการนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานวิจยั และโครง คนรุนใหมทางดานอุตสาหกรรมบริการ งานตองบดําเนินการไดอยางเหมาะสม ประเด็นยุทธศาสตร 2.4 : พัฒนาคุณภาพ งานวิจัยพื้นฐาน เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 20 A-W

.indd 20

25/7/2556 10:17:30


มาตรฐาน มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู  นํ า และการ จัดการ

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู  นํ า และการ จัดการ มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกัน คุณภาพภายใน

แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 39. สถานศึกษาเผยแพรขอมูลขาวสาร ประเด็นยุทธศาสตร 2.4 : พัฒนาคุณภาพ เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย งานวิจัยพื้นฐาน และโครงงาน 40. การบริ ห ารงานของผู  บ ริ ห ารที่ ประเด็นยุทธศาสตร 5.1 : สรางศักยภาพ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมี การปฏิ บั ติ ง านของครู แ ละบุ ค ลากร สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวย ทางการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของ ความโปรงใสและตรวจสอบได เศรษฐกิจพอเพียง 41. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมี ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 2.2 : ส ง เสริ ม จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ดานวิชาชีพ 42. สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศของ ประเด็นยุทธศาสตร 2.5 : การพัฒนา สถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให มี การจั ด การความรู  ข องสถานศึ ก ษาได ประสิทธิภาพ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 43. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการ ประเด็นยุทธศาสตร 6.2 : พัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ เทคโนโลยีสารสนเทศดานการประกัน พัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่องโดยผู คุณภาพการศึกษา เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร 6.3 : พัฒนาระบบ รวมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพ กลไกในการประกันคุณภาพ เปาหมายความสําเร็จ

44. การประกันคุณภาพภายในมี ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 6 : พัฒนาการประกันคุณภาพ การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

21 A-W

.indd 21

25/7/2556 10:17:33


บุคลากร บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ปการศึกษา 2554 มีจํานวนทั้งสิ้น 183 คน ประกอบดวย ประเภทบุคลากร ผูบริหาร ขาราชการครู ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ ครูจางสอน ครูจางสอนรายชั่วโมง ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว รวม

ชาย 2 17 3 6 1 11 40

อัตรากําลัง หญิง 3 74 2 16 1 17 30 143

หมายเหตุ รวม 5 91 2 3 วาง 1 ตําแหนง 22 2 17 41 183 ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนบุคลากรในวิทยาลัย ประจําป 2554

แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนบุคลากรประจําป 2554 22 A-W

.indd 22

25/7/2556 10:17:36


ประเภทบุคลากร ครูประจํา คหกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม ทองเที่ยว ศิลปกรรม หมวดวิชาพื้นฐาน รวม

จํานวน ชาย หญิง รวม 25 25 -

ตําแหนงครู คศ. 4 3 2 7 18

3 -

30 5

33 5

-

5 -

28 5

9 4 16

4 11 75

13 15 91

1 1

1 5 18

12 9 72

ระดับการศึกษา ป.เอก ป.โท ป.ตรี 10 15 -

16 5

17 -

6 7 1 9 5 1 46 44 ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหนงครูและระดับการศึกษา ปการศึกษา 2554

แผนภูมิที่ 2-1 แสดงจํานวนบุคลากรประจําป 2554 จําแนกตามประเภทวิชา

23 A-W

.indd 23

25/7/2556 10:17:40


แผนภูมิที่ 2-2 เปรียบเทียบสัดสวนบุคลากร จําแนกตามตําแหนง ปการศึกษา 2554

แผนภูมิที่ 2-3 เปรียบเทียบสัดสวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2554

24 A-W

.indd 24

25/7/2556 10:17:43


การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ถือเปนภารกิจสําคัญของวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ทักษะ และความรูความ สามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับประสบการณ ความชํานาญ และทัศนคติใหม ใหเกิดความเจริญกาวหนาในอาชีพและเปนการเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรตอการ เปลีย่ นแปลงและการแขงขันในอนาคต โดยวิทยาลัยฯ ไดสง บุคลากรเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนานอก สถานศึกษา ในหัวขอที่เกี่ยวของกับวิชาชีพและหนาที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง บุคลากรที่เขารับการพัฒนาได แจงรายงานผลการเขารับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบใหผูเกี่ยวของทราบและสามารถนําความรูที่ไดรับ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่ ที่รับผิดชอบจนประสบความสําเร็จ วิทยาลัยฯ สนับสนุนครูและบุคลากรใหไดรับทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสรางสรรคสถานศึกษา ไดสนับสนุนทั้งดานทุนเงินและทุนเวลาใหกับบุคลากร เชน สถานศึกษาไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาในการสนับสนุนใหบุคลากรเขารับทุนการศึกษาตามโครงการเงินกู SP2 ในระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา แขนงวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และสาขาวิชาวิจัย และพัฒนาหลักสูตร และ ระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว ศึกษาตอภายใน ประเทศ ประเภท ข ในระดับปริญญาเอกสาขาบริหารศาสตร (การบริการอุตสาหกรรมบริการ) นอกจากนี้ไดสงเสริมบุคลากรใหทุนการศึกษาดูงานตางประเทศบางสวนสนับสนุนใหขอรับการ สนับสนุนทุนวิจัยและงานสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากภาครัฐและเอกชน ดานทุนวิจัยสถานศึกษาสนับสนุน บุคลากรใหไดรับทุนวิจัยทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ ดานงานสรางสรรค บุคลการไดนําความรูที่ไดรับมาผลิต ผลงานสรางสรรคที่เปนประโยชนตอสถานศึกษาอยางตอเนื่อง การสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรบั การพัฒนาตามโครงการแลกเปลีย่ นบุคลากรรวมกับ สถานศึกษาอืน่ หรือหนวยงาน องคกรภายนอกวิทยาลัยฯ ไดดาํ เนินการโครงการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ไดแก สถาบันวิชาการจัดการโรงแรมและครัว (Ce’sar Ritz) ประเทศสวิสเซอรแลนด รวมกับสมาคมธุรกิจทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม สถาบัน Colchester Institute ประเทศอังกฤษ สถาบัน PUM ประเทศเนเธอรแลนด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ Shawnigan Lake School ประเทศแคนาดา สโมสรโรตารี่เชียงใหม สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาลัยฯ ไดรวมกับสถาบันตาง ๆ เหลานี้ไดจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานทั้งในและตาง ประเทศ จัดฝกอบรมบารเทนเดอรและการผสมเครือ่ งดืม่ จัดอบรมการประกอบอาหารดานการทองเทีย่ วและ โรงแรม ตลอดจนใหความรูและอบรมดานภาษาแกบุคลากรอยางตอเนื่อง

25 A-W

.indd 25

25/7/2556 10:17:47


ภาพกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

การอบรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเรียนการสอน

วิทยาลัยฯ จัดอบรมใหความรูแกครู เปนประจําทุกปการศึกษา

อบรมการจัดทําสื่อดวยโปรแกรม Captivate

อบรมการพัฒนานวัตกรรมการวิจัย จากงานประจํา

26 A-W

.indd 26

25/7/2556 10:17:50


หลักสูตรที่เปดสอน ÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒàªÕ§ãËÁ‹ ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ 2 ÃдѺ ´Ñ§¹Õé

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใชเวลาเรียน 3 ป รับผูจ บการศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษา ตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา แบงเปน 4 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใชเวลาเรียน 2 ป รับผูจบการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา แบงเปน 4 ประเภทวิชา คือ ประเภท วิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

»ÃÐàÀ·ÇÔªÒ·Õèແ´Ê͹ã¹ÃдѺ»ÃСÒȹÕºÑμÃÇÔªÒªÕ¾ (»Çª.) 䴌ᡋ 1. »ÃÐàÀ·ÇԪҾҳԪ¡ÃÃÁ สาขาวิชาพณิชยการ - สาขางานการบัญชี - สาขางานการขาย - สาขางานการเลขานุการ - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

2. »ÃÐàÀ·ÇԪҤˡÃÃÁ

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย - สาขางานออกแบบเสื้อผา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร - สาขางานคหกรรมการผลิต - สาขางานคหกรรมบริการ

3. »ÃÐàÀ·ÇÔªÒÈÔÅ»¡ÃÃÁ

สาขาวิชาศิลปกรรม - สาขางานวิจิตรศิลป - สาขางานการออกแบบ - สาขางานเครื่องเคลือบดินเผา - สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 27

A-W

.indd 27

25/7/2556 10:17:56


4. »ÃÐàÀ·ÇÔªÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇ

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว - สาขางานการโรงแรม - สาขางานการทองเที่ยว

»ÃÐàÀ·ÇÔªÒ·Õèແ´Ê͹ã¹ÃдѺ»ÃСÒȹÕºÑμÃÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§ (»ÇÊ.) 䴌ᡋ 1. »ÃÐàÀ·ÇÔªÒºÃÔËÒøØáԨ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)

2. »ÃÐàÀ·ÇÔªÒÈÔÅ»¡ÃÃÁ

2.1 สาขาวิชาการออกแบบ 2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟค 2.3 สาขาวิชาศิลปกรรม 2.3.1 สาขางานชางทันตกรรม (ทวิภาคี)

3. »ÃÐàÀ·ÇԪҤˡÃÃÁ

3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 3.1.1 สาขางานตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง 3.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.2.1 สาขางานการประกอบอาหาร 3.3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 3.3.1 สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ 3.3.2 สาขางานคหกรรมบริการ (ทวิภาคี)

4. »ÃÐàÀ·ÇÔªÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇ

4.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 4.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว

28 A-W

.indd 28

25/7/2556 10:18:04


ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ¨íҹǹ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒàªÕ§ãËÁ‹ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554 ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คน) ชาย หญิง 207 543 143 479 119 516 93 439 77 366 639 2,343 ตารางที่ 3 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2554

รวม 750 622 635 532 443 2,982

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบสัดสวนนักเรียน นักศึกษา ตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2554

29 A-W

.indd 29

25/7/2556 10:18:19


จํานวน (คน)

ระดับชั้น พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมทองเที่ยว รวมทั้งสิ้น

ปวช. 968 523 299 217 2,007

ปวส. 559 260 132 24 975

รวม 1,527 783 431 241 2,982

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2554 แยกตามประเภทวิชา

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบสัดสวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2554 จําแนกตามประเภทวิชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม มีระบบการรับนักศึกษาใหมเขาศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. มี 2 ระบบ คือ 1. ระบบรับตรง 2. ระบบโควตา

ÊÃØ»¢ŒÍÁÙŹѡàÃÕ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554 ´Ñ§¹Õé แผนรับ นักศึกษาที่สมัคร นักศึกษารับไว นักศึกษาทั้งหมด ผูสําเร็จการศึกษา

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

1,557 คน 2,176 คน 1,454 คน 2,982 คน 1,047 คน

30 A-W

.indd 30

25/7/2556 10:18:23


แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบสัดสวนนักเรียน นักศึกษา จําแนกตามจํานวนนักเรียน ที่รับไว นักศึกษาทั้งหมด และผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554

3311 A-W

.indd 31

25/7/2556 10:18:27


งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณประจําป 2554 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม จําแนกประเภทรายจายเปน 5 ดาน ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุนและงบรายจายอื่น ซึ่งรายจาย แตละดานจะ ถูกนําไปใชในผลผลิต 5 งาน ไดแก แผนงานจัดการอาชีวศึกษา ฝายบริหารทรัพยากร ฝายแผนงานและความ รวมมือ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และฝายงานวิชาการ ป งบประมาณ

งบประมาณ

ประเภทงบประมาณ นอกงบประมาณ

งบอุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

(เงินบํารุงการศึกษา)

2553 2554

62,471,358.14 12,636,352.76 20,704,550.98 69,795,192.67 18,600,959.74 21,579,704.54 ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554

95,812,261.88 109,975,856.95

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับทั้งสิ้น ปงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2554

32 A-W

.indd 32

25/7/2556 10:18:33


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม

งบแสดงผลการดําเนินงาน สําหรับรอบระยะเวลา 1 ป สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554 รายไดจากการดําเนินงาน รายไดจากรัฐบาล : รายไดจากเงินงบประมาณ

91,374,897.21

รายไดจากเงินกูของรัฐบาล

-

รวมรายไดจากรัฐบาล

91,374,897.21

รายไดจากแหลงอื่น : รายไดจากการขายสินคาและบริการ

11,946,342.45

รายไดจากเงินชวยเหลือ

-

รายไดจากการรับบริจาค

690,010.31

รายไดอื่น รวมรายไดจากแหลงอื่น รวมรายไดจากการดําเนินงาน

12,636,352.76 104,011,249.97

คาใชจายจากการดําเนินงาน คาใชจายดานบุคลากร

54,801,970.07

คาใชจายในการดําเนินงาน

27,443,597.05

คาใชจายเงินอุดหนุน

7,978,460.58

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

8,047,157.15

คาใชจายอื่น

4,895,912.36

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน รายไดสูง / (ตํ่า) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ

103,167,097.21 844,152.76

รายการพิเศษ รายไดสูง / (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ

844,152.76 33

A-W

.indd 33

25/7/2556 10:18:36


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 สินทรัพย สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ เงินใหกูระยะสั้น รายไดคางรับ สินคาคงเหลือ วัสดุคงเหลือ เงินลงทุนระยะสั้น สินทรัพยหมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพยหมุนเวียน

25,144,492.97 619,463.38 8,344,065.56 104,590.25 34,212,612.16

สินทรัพยไมหมุนเวียน เงินใหกูระยะยาว เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน สินทรัพยที่ไมมีตัวตน สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน รวมสินทรัพย

67,322,433.70 19,975.33 67,342,409.03 101,555,021.19

34 A-W

.indd 34

25/7/2556 10:18:39


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 หนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน เจาหนี้ คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา รายไดแผนดินรอนําสงคลัง เงินทดรองราชการรับจากคลัง เงินรับฝาก เงินกูระยะสั้น หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,640,813.68 4,677,630.28 342,989.40 6,661,433.36

หนี้สินไมหมุนเวียน เงินทดรองราชการรับจากคลัง เงินรับฝาก รายไดรอการรับรู เงินกูระยะยาว ประมาณการหนี้สิน หนี้สิ้นไมหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินไมหมุนเวียน รวมหนี้สิน สินทรัพยสุทธิ สินทรัพยสุทธิ / สวนทุน ทุน รายไดสูง / (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม รวมสินทรัพยสุทธิ / สวนทุน รวมหนี้สินและสวนทุน

1,592,881.11 1,592,881.11 8,254,314.47 93,300,706.72 80,637,700.15 12,663,006.57 93,300,706.72 101,555,021.19 35

A-W

.indd 35

25/7/2556 10:18:42


อาคารสถานที่ ลําดับ 1 2 3 3 4 5 6 7 8

ประเภทอาคาร อาคารอํานวยการ/สํานักงาน อาคารเรียน อาคารวิทยบริการ อาคารชั่วคราว อาคารปฏิบัติการ โรงอาหาร/หอประชุม บานพักครู สนามกีฬา อาคารสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑอาชีวศึกษา

จํานวนอาคาร 2 6 1 1 2 1 1 1 1

36 A-W

.indd 36

25/7/2556 10:18:45


อาคาร 1

อาคาร 2

ประเภทวิชาพื้นฐาน

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

อาคาร 3

อาคาร 4

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาศิลปกรรม

อาคาร 5

อาคาร 6

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 37

A-W

.indd 37

25/7/2556 10:18:49


อาคาร 7

โรงอาหาร/หอประชุม

อาคาร 8

อาคารเรียน/ปฏิบัติการโรงแรม

ศูนยสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑอาชีวศึกษา

หองประชาสัมพันธ 38 A-W

.indd 38

25/7/2556 10:19:02


สารสนเทศของวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2554 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ไดดาํ เนินงานดานวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ สนับสนุนประสิทธิภาพในการเรียนการสอนการวิจัย เพื่อการศึกษาคนควาขอมูลที่ทันสมัย โดยให บริการในดานตาง ๆ ดังนี้

หองสมุด

หองสมุด มีเครื่องสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด OPAC จํานวน 1 เครื่อง มีทรัพยากร สารสนเทศเพื่อใชในการศึกษาคนควา ดังตอไปนี้ 1. หนังสือ จํานวน 27,827 เลม แบงออกเปนภาษาไทย จํานวน 25,742 เลม ภาษาอังกฤษ จํานวน 2,085 เลม 2. หนังสือพิมพ จํานวน 13 ชื่อ แบงเปนหนังสือพิมพภาษาไทย จํานวน 12 ชื่อ หนังสือพิมพภาษา อังกฤษ จํานวน 1 ชื่อ 3. วารสาร จํานวน 157 ชื่อ 4. ซีดีหรือซีดีรอม จํานวน 949 แผน 5. เทปคาสเซท จํานวน 85 มวน 6. วีดีทัศน จํานวน 321 มวน 7. จุลสาร จํานวน 331 เรื่อง 8. กฤตภาค จํานวน 1,423 เรื่อง 9. แฟมขอมูลเฉพาะเรื่อง จํานวน 29 แฟม มีการบริการสืบคนขอมูลหนังสือดวยระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัตขิ องไทยทัศน ซอฟตแวร ไดแก ระบบทะเบียนหนังสือ ระบบทะเบียนโสตทัศนวัสดุ ระบบทะเบียนสมาชิก ระบบการยืม การคืน การจอง การยืมตอระบบสืบคนขอมูล มีการจัดหมวดหมูตามหลักสากลระบบทศนิยมดิวอี้ มีการจัดทําฐานขอมูลลงรายการตามหลักเกณฑ AARR II ใหหัวเรื่องตามคูมือของคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

หองสมุด A-W

.indd 39

โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ

39 25/7/2556 10:19:16


ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ

ศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง หองศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง (SALC) มีอุปกรณสําหรับนักเรียน นักศึกษา ไดฝกปฏิบัติ คือ เครือ่ งคอมพิวเตอรสบื คน จํานวน 24 เครือ่ ง หองโฮมเธียรเตอรใหบริการนักเรียน นักศึกษา ดูสารคดี ภาพยนตร เพื่อเปนการผอนคลายในชั่วโมงวางจากการเรียนการสอน

การใหบริการศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 40 A-W

.indd 40

25/7/2556 10:19:21


หองศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ หองศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครือ่ งคอมพิวเตอรสาํ หรับนักเรียน นักศึกษาสืบคน จํานวน 80 เครือ่ ง ระบบอินเตอรเน็ตวงจรเชา Leaded line มีความเร็วสูงสุด 100/35 Mbps ทําใหมั่นใจในการเขาถึงขอมูลและ สารสนเทศจากภายนอกและภายในวิทยาลัย มีความรวดเร็วและมีเสถียรภาพ

การใหบริการหองศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม มีระบบฐานขอมูลและอุปกรณการใชงานทีเ่ ชือ่ มโยงกันอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยและพัฒนาอยางตอเนือ่ ง ครอบคลุมภารกิจดานการบริหารงานวิชาการ การ บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป

ผังการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล

ผังขั้นตอนการจัดเก็บขอมูล สารสนเทศผานเว็บไซตวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรไรสายความเร็วสูง (Wi-Fi) ครอบคลุม 100% ของบริเวณ วิทยาลัยฯ ทั้งหมด

41 A-W

.indd 41

25/7/2556 10:19:31


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อใชในการปฏิบัติงานของบุคลากร และใชในการบริหาร จัดการ การวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหาร โดยมีระบบฐานขอมูลและอุปกรณการใชงานที่เชื่อมโยงกัน อยางเปนระบบ ดังนี้ 1. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e–Office) มีบทบาทในการสงเอกสาร คําสั่ง ประกาศตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ แจงใหบุคลากรรับทราบถึงเรื่องตาง ๆ ทึ่ตองปฏิบัติทั้งดานบริหารจัดการและการจัดการเรียน การสอนอยางรวดเร็ว 2. ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 (STD2003) ชวยใหการบริหารจัดการดานการศึกษาเปนไปอยาง สะดวกและรวดเร็ว ชวยลดภาระการทํางาน ดานเอกสารของงานตางๆ เชน งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีการจัดตารางการเรียนการสอน งานทะเบียนสามารถออกใบรับรองสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา รายงาน ผลการเรียน พิมพจดหมายแจงผลการเรียนถึงผูปกครอง งานวัดผลและประเมินผล ชวยในการกรอกคะแนน และการตัดเกรดของนักเรียนนักศึกษา 3. เว็บไซตวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม (http://www.cmvc.ac.th) ทําหนาทีเ่ ผยแพรขอ มูลและ สารสนเทศจากทุกหนวยงานของวิทยาลัยฯ รวมถึงขาวสาร เอกสาร เรื่องตาง ๆ ใหบุคลากรในวิทยาลัยฯ และ บุคคลภายนอกทราบ คณะครูจัดการเรียนการสอนบนเว็บเพจ (WBI) จํานวน 96 วิชา เปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกเขามาเรียนตามรายวิชาที่เปดสอน สามารถประมวลผลและแจงผลการเรียนได ในทันที 4. ระบบเครือขาย LAN มีเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber Optic) เปน Back Bone และระบบ อินทราเน็ต (Intranet) ภายในวิทยาลัยฯ ดวยการบริหารจัดการที่ดีของระบบอินทราเน็ตภายในวิทยาลัยฯ สงผลทําใหการใชงานขอมูลและสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ มีความเสถียรภาพ รวดเร็วตอการใชงาน เขาถึง ขอมูลไดฉับไว รวมไปถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศใหแกบุคคลภายนอก ไดรับทราบถึงความเคลื่อนไหว และการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ ไดอยางรวดเร็ว 5. โปรแกรมสําเร็จรูประบบงานบัญชี ใชในการบันทึกบัญชี จัดทํารายงานทางการเงินอยางเต็มรูป แบบ เพื่อพัฒนางานบัญชีของวิทยาลัย และไดมีการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อใชในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 6. โปรแกรมควบคุมการใชบริการหองอินเทอรเน็ต ซึ่งสามารถกําหนดเวลาของผูใชงานในแตละวัน โดยสามารถเรียกดูสถิติยอนหลังเปนรายบุคคล แผนกวิชา หรือเรียกดูขอมูลเปนปการศึกษาได

ระบบงานสารบรรณ

42 A-W

.indd 42

การใชโปรแกรม ศธ.02 25/7/2556 10:19:37


การพิมพใบเสร็จรับเงินดวยคอมพิวเตอร

เว็บไซตวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ การพัฒนางานวิจยั และสิง่ ประดิษฐนนั้ มีความสําคัญยิง่ ตอการสรางสรรคนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ ใหมทสี่ ามารถตอบสนองตอความตองการในรูปแบบตาง ๆ ของมนุษย ตอยอดนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐเดิม ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดานตาง ๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม สงเสริมการพัฒนางานวิจยั นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐแกบคุ ลากรทางการศึกษา ทุกคนตองทําการ วิจัยในงานหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ เพื่อพัฒนางานและพัฒนาตนเอง นักเรียนนักศึกษามีกิจกรรมการเรียน การสอนในรูปแบบของการเรียนแบบฐานโครงการ (Project Base Learning) ซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถ สรางสรรคนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการวิจัยควบคูกันไป

ผลิตภัณฑสําเร็จรูป โนริมะรุม 43 A-W

.indd 43

25/7/2556 10:19:42


ผลิตภัณฑสําเร็จรูปผงโรยขาวรสแกงไทย

ซอสฟกขาว

การพัฒนาผลิตภัณฑคลายโยเกิรต จากนํ้านมขาวโพด

เครื่องตีนํ้าสลัด

44 A-W

.indd 44

25/7/2556 10:19:49


ผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู ที่นําไปใชประโยชน ป 2554 ที่ 1

2

3

4

5 6

7

8

9

ชื่อผลงานที่เปนนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ / งานสรางสรรค / งานวิจัยของครู การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงินเรื่อง ความรูท วั่ ไปเกีย่ วกับบัญชีตวั๋ เงิน โดยใชแผนการจัดการเรียน รูแ บบบูรณาการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 สาขาพาณิชยกรรม ความพึงพอใจวิธีเฉลยแบบฝกหัดวิชาบัญชีเกี่ยวกับภาษี ของนั ก เรี ย นชั้ น ปวช. 2/1-2/4 สาขางานการบั ญ ชี ภาคเรียนที่ 1 /2554 ศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอการเรียนวิชาการบัญชีชนั้ กลาง 2 ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียน ที่ 1/2554 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน วิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการ บัญชี รายงานผลการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการ บัญชีตนทุน 1 การพัฒนาทักษะในการวิเคราะหรายการคาการบัญชีสินคา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/9 แผนกวิชาคอมพิวเตอร ธุรกิจ วอศ.ชม. การปลูกฝงเจตคติตอวินัยในตนเอง ดานวินัยในหองเรียน ของนักเรียนระดับปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 วอศ.ชม. เอกสารประกอบการสอน รหั ส 3201-6001 รายวิ ช า โครงการวิชาชีพหลักสูตรปวส. พุทธศักราช 2546 สาขาวิชา การบัญชี ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ การใช แ บบฝ ก เพื่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการบั น ทึ ก รายการ ปรับปรุงบัญชีอตั รากาวหนาอยางงาย ของนักศึกษาชัน้ ปวส. 1/2-1/4 บช. สาขาวิชาการบัญชี

ผูจัดทําผลงาน นายคงศักดิ์ กิจเจริญสิน

นางจันณิกิต สุวภาพ

นางศุภมาส เรืองลักษณวิลาศ

นางกชกร บรรณวัฒน

นางศรีพรรณ เผาบุญเสริม นางทักษวรรณ โรจนสกุลพิสทุ ธิ์

นางฉัตรพร คริสตรักษา

นางลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ

นางดวงพร มงคลประเสริฐ

45 A-W

.indd 45

25/7/2556 10:19:55


ที่ 10

11 12

13

14 15 16

17 18 19

20

ชื่อผลงานที่เปนนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ / งานสรางสรรค / งานวิจัยของครู กระบวนการสอบซ อ มเสริ ม นั ก เรี ย นเป น รายบุ ค คลของ นั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น ปวช.2 สาขาวิ ช าบั ญ ชี วิ ท ยาลั ย อาชีวศึกษาเชียงใหม การปลูกฝงคุณลักษณะดานความสามัคคีแกนักศึกษาระดับ ปวช. 3/7 สาขาการเลขานุการในรายวิชางานสํานักงาน การแกไขปญหานักศึกษาชัน้ ปวช.1/6 สาขาพณิชยการ เรือ่ ง มารยาทสังคมโดยใชวิธีการฝกประสบการณ การใชชีวิตใน สังคมจริง รายงานการนํ า ผลงานไปใช ป ระโยชน ป ระเภทเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน วิชาการเตรียมความพรอมสู อาชีพเลขานุการ การพัฒนาทักษะการมองแปนพิมพดดี ของผูเ รียนระดับปวช. 1/6 พณ.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วอศ.ชม. รายงานการวิจยั การปรับพฤติกรรมการไมสนใจทํางานกลุม (Team) วิชา การจัดเก็บเอกสาร การแกไขปญหาทักษะการพิมพสัมผัสเพื่อพัฒนาความเร็ว และความแม น ยํ า ของนั ก เรี ย นชั้ น ปวช.1/4 สาขาวิ ช า พณิชยการ โดยใชแบบทดสอบการพิมพจับเวลา ในรายวิชา พิมพดีดไทย 1 การประเมินผลการเรียนโดยการใชแฟมสะสมงานสําหรับ นักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาการขาย การศึกษาปญหาการจัดทําโครงการวิชาชีพธุรกิจจําลองของ นักศึกษา. ปวส. สาขาวิชาการตลาด วอศ.ชม. รายงานการนําไปใชประโยชน การศึกษาสภาพการทํางาน และความคาดหวังของนักศึกษาระบบทวิภาคี แผนกการ จัดการธุรกิจคาปลีก ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ภาค เรียนที่ 1/2554 รายงานการนําไปใชประโยชน การศึกษาความคิดเห็นทีม่ ตี อ การจัดโครงการออมทรัพยกับธนาคารออมสิน สาขาประตู ชางเผือกของนักเรียน ปวช. 2/5 แผนกวิชาการขาย ภาค เรียนที่ 2/2554

ผูจัดทําผลงาน นางสินีพร ศรีจันทร

นางอรินทยา ใจเอ นางศิริเนตร สิงหชางชัย

นางรุงทิพย เตจะโส

นางนิภา ตั้งพิษฐานสกุล นางนิภาพันธ แสนมโนรักษ นางสาววราภรณ เรือนชัย

นางวรินทรทพิ ย สัมปชัญญสถิตย นางวรินทรทพิ ย สัมปชัญญสถิตย นางฐิติกัลยา ปาปวน

นางฐิติกัลยา ปาปวน

46 A-W

.indd 46

25/7/2556 10:19:58


ที่ 21 22

23 24 25

26 27 28

29

30 31 32 33 34

ชื่อผลงานที่เปนนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ / งานสรางสรรค / งานวิจัยของครู การพัฒนาทักษะการเขียนแผนการสงเสริมการขายของ นักศึกษาปวส. 2/5 การตลาด การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ในรายวิชาการจัด จําหนายสินคาและบริการ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Power Point การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน เรือ่ งความรูเกีย่ วกับกิจการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชรูปแบบการสอน แบบซิปปา การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. การ ตลาด อุตสาหกรรมทองเที่ยว และโรงแรมที่เขารวมฟง บรรยายธรรมะกับการทํางานดานบริการ ในรายวิชาการ ตลาดเพื่อการบริการ หลักเศรษฐศาสตร 3200-1001 การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุม โดยการใชแผนทีก่ าํ หนด เสนทาง (Road Map) การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยการใชสอื่ หนังสือพิมพ ภาษาไทย วิชากฎหมายพาณิชย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางานการบัญชี เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียนความขยัน อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิท์ างการเรียนของ นักเรียนชั้น ปวช.2/3 สาขางานออกแบบ วอศ.ชม. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอนนักศึกษาหูหนวก เรื่อง กระบวนการจัดการงานบุคคล สิ่งประดิษฐ ตูปลาสีเขียว ประเภทที่ 4 การประหยัดพลังงาน การพัฒนาการเรียนในวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียน ปวช.1 วอศ.ชม. โดยการใชสื่อมัลติมีเดีย การสํารวจการสงงานของนักเรียน ปวช.2 คธ. วอศ.ชม. การศึ ก ษาเจตคติ ข องนั ก เรี ย นที่ มี ต  อ การเรี ย นการสอน วิชาโปรแกรมประมวลผลคํา ระดับ ปวช.

ผูจัดทําผลงาน นางสาวปราณี หอมละออ นางสาวเกษร คงคานอย

นายฉลิมพงศ เลขะวณิชย นางสาวนิภาพร ธิยาม นางเพลินตา มีกลิ่นหอม

นายวิทยา กิตติเนาวสุนทร นางนฤมล อัคคพงศพันธุ นางสาวจิตติมา จองเมทา

นางทิฆัมพร วาสิทธิ์

นางอําไพ วัชรินทร นางสาวจิราภรณ ปาลี นางสาวณัฏฐินี ลอมคําดี นายจีรัง วงศวุฒิ นายเสกสรร คํายอง

47 A-W

.indd 47

25/7/2556 10:20:02


ที่ 35

36

37 38

39

40

41 42 43 44

45

ชื่อผลงานที่เปนนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ / งานสรางสรรค / งานวิจัยของครู การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร (โปรแกรม Excel) เรือ่ ง การคํานวณและการใชสูตรของนักศึกษาระดับ ปวช. 1 โดย ใชสื่อประกอบการฝก การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคอมพิ ว เตอร และ พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของ นักเรียนชั้น ปวช.1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมเพื่อน ชวยเพื่อน การเสริมสรางความรับผิดชอบในการเรียน รายวิชาการใช โปรแกรมกราฟฟคของนักเรียน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1/54 การพัฒนาการจําคําศัพทในรายวิชาการบริการอาหารและ เครื่องดื่ม เรื่องอุปกรณตางๆในการใหบริการชองนักศึกษา ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ การพัฒนาการจําคําศัพทในรายวิชาการบริการอาหารและ เครื่องดื่ม เรื่องอุปกรณตางๆในการใหบริการชองนักศึกษา ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ การศึกษาและเฝาระวังนักเรียนที่มีพฤติกรรมสุมเสี่ยงตอ ผลการเรียนและการหยุดเรียน กรณีศึกษานักเรียน ระดับ ชั้น ปวช. 1/2 สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว รายงานการนําผลงานไปใชประโยชน เอกสารประกอบการ เรียนการสอน วิชาการเขียนภาพฉาย รหัส 2301-2206 การสงเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสรางสรรค (ปวช.1/3 ศก.) ทั ศ นคติ ที่ มี ต  อ วิ ช าการออกแบบภาพประกอบเรื่ อ งของ นักเรียนชั้น ปวช. 3/2 อบ. การเสริมทักษะการเรียนรูวิชาจิตรกรรมดิจิตอลสําหรับ นักเรียนระดับชั้น ปวส. 1/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟค วอศ.ชม. การเสริมทักษะการเรียนรูวิชาจิตรกรรมดิจิตอล 2 สําหรับ นักเรียนระดับชั้น ปวส. 1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟค วอศ.ชม.

ผูจัดทําผลงาน นายพนิต ปนมาศ

นางธิวาวรรณ แยมยินดี

นางสาวไผสีทอง หินสวน นางสาวสําราญ โพธิ์จาด

นางสาวศิริขวัญ เกิดโพธิ์พวง

นางทิษฆัมภรณ เมืองแกว

นายเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย นางสาวสุภาพิท อินทรบันลือ นางสาวสุภาพิท อินทรบันลือ นายพูนศักดิ์ ณรงคศักดิ์

นายพูนศักดิ์ ณรงคศักดิ์

48 A-W

.indd 48

25/7/2556 10:20:04


ที่ 46 47

48 49

50 51 52 53 54

55 56

57 58 59

ชื่อผลงานที่เปนนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ / งานสรางสรรค / งานวิจัยของครู การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช. 2/2 ออกแบบที่ ไมชอบสงงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิก์ ารตัดตอภาพยนตร (Movies) โดยการ ใชแบบฝกปฎิบัติเสริมทักษะของระดับ ปวส. 2/2 ประจําป การศึกษา 2554 การใชผลการใหระดับคะแนนเพื่อสงเสริมเจตคติตอวิชา กฎหมายธุรกิจนักศึกษา. ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอรกราฟก การกระตุนและปรับทัศนคติการเรียนการสอนดวยการเปด ภาพยนตรสั้น (คลิปวีดีโอ) ที่มีเนื้อหาในแงบวกของนายรณกร มหาศวิน นักเรียนชั้น ปวช.3/4 เทคโนโลยีศิลปกรรม การสงเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสรางสรรค วิชาศิลปะประจําชาติ ระดับชั้น ปวช. 1/4 วอศ.ชม. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช. 1/1 สาขางาน ศิลปกรรม เรื่องการไมสงงาน/การบาน รายงานการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม วอศ.ชม. การใชเทคนิควิธกี ารสอนแบบสาธิตชมรมศิลปะเพือ่ สุขภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การใชเทคนิควิธีการสอนแบบสาธิต ในรายวิชาการเขียน ภาพคนเหมือน ของนักศึกษา ปวช. แผนกวิชาวิจิตรศิลป ประจําปการศึกษา 2554 คณะศิลปกรรม วอศ.ชม. การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน วิชาองคประกอบศิลป เบื้องตน นักเรียนชั้น ปวช.1/1 แผนกศิลปกรรม วอศ.ชม. การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-Esteem) ของผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่เปนผูเรียนเกง ในวิชาการ ตกแตงผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา การใชเทคนิคการสอนแบบสาธิตในการศึกษาการเปรียบ เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคนิคองคประกอบศิลป การแกไขปญหาการพิมพงานที่ไมถูกตอง การแกปญหาผูเรียนสงงานไมตรงตามกําหนดเวลา โดยใช การเสริมแรงทางบวก

ผูจัดทําผลงาน นางสาวสุภาพร กุศลงาม นายพัฒนา สมปรารถนา

นางสาวอมรรัตน แทงทอง นายกฤษณ บัวสุข

นายพุทธา แกวพิทักษ นางสาวเรไร จันทรนิกุล นางสาวเรไร จันทรนิกุล นายเสกสรรค สิงหออน นายเสกสรรค สิงหออน

นายศุภกิจ นรกิจ นายนราชิต คุณยศยิ่ง

นายโอภาส ชมชื่น นายโอภาส ชมชื่น นายโททท อัคคพงศพันธุ 49

A-W

.indd 49

25/7/2556 10:20:07


ที่ 60

61 62 63 64 65

66 67 68

69

70

71 72

ชื่อผลงานที่เปนนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ / งานสรางสรรค / งานวิจัยของครู ผลการเรียนจาก E-learning เรื่อง การจัดองคประกอบ ภาพถายสําหรับนักเรียนระดับปวช. 2 แผนกวิชาศิลปกรรม สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม ภาคเรียนที่ 1/2554 การพัฒนาทักษะการใชเครื่องหมาย full Shop และการใช Capital Full การพัฒนาการอานออกเสียงคําควบกลํ้า r , l ของนักศึกษา ชั้นปวส. 2/7 โดยใชแบบฝกการอาน รายงานการนําผลงานไปใชประโยชน เอกสารประกอบการ เรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว เอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การทองเทีย่ ว การพัฒนาทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน ปวช. 1/4 อภ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม โดยการใชเกมส คําศัพทภาษาอังกฤษ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ตั ว เลขเป น ภาษาอั ง กฤษของ นักศึกษา ปวช. 1/4 แผนกศิลปกรรม การสงเสริมการทองคําศัพทในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารในงานอาชีพ 1/2554 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ทักษะ Test1 เรื่อง A dictionary is useful และ Learning Style โดยการใชรูปแบบการเรียนรู CIPPA MODEL รายงานการวิจัยแผนเดียว เรื่อง ปญหาการนําสื่อของจริง จากบานมารวมในการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร 4 เรื่อง การ ทํางานของระบบอวัยวะตางๆ ในรางกาย รายงานการวิจัยแผนเดียว เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษา ในการศึกษาดูงาน เรื่องการทํางานของระบบอวัยวะตางๆ ในรางกายคน โดยดูจากของจริง งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนวิชา วิทยาศาสตรประยุกต ภาคเรียนที่ 1/2554 การพัฒนาการมีมารยาทในการดําเนินชีวิตประจําวันของผู เรียนโดยใชชุดกิจกรรม

ผูจัดทําผลงาน นางโฉมจิตรา ศรีอนุรักษ

นางนารี สุวรรณโภคัย นางยุวดี วาฤทธิ์ นางจารุณี เชิดฟอน นางจารุณี เชิดฟอน นางกรรณิการ จันทรฉาย

นายนพปฎล เพ็ชรไพร นายพีระวิชญ มาตยสาลี นางสาวนิธิฐา วรรณรัตน

ดร.จักรพันธุ ปญจะสุวรรณ

ดร.จักรพันธุ ปญจะสุวรรณ

นายชัยประสิทธิ์ ศรีวิชัย นางสาวนิภาพร นันตา

50 A-W

.indd 50

25/7/2556 10:20:10


ที่ 73

74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86

ชื่อผลงานที่เปนนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ / งานสรางสรรค / งานวิจัยของครู การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เรื่อง การไมมีความรับผิดชอบในการสงงาน ภาคเรียนที่ 1 ปการ ศึกษา 2554 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ กะลามะพราวเสริมสรางสุขภาพ ผูสูงอายุ การจัดทําและผลการใชสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชาคณิตศาสตร 1 รหัสวิชา 3000-1520 เรื่องความนาจะเปน การบูรณาการคณิตศาสตรกับชีวิตจริง เจตคติของนศ. ปวช. พณิชยการทีม่ ตี อ รายวิชา คณิตศาสตร ประยุกต 1 การใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการใชภาษาไทย เชิงปฏิบัติการ รายงานการนําผลงานไปใชประโยชน เอกสารประกอบการ เรียนการสอน เรื่อง การซอมหนังสือ การแก ป  ญ หาการออกเสี ย งคํ า ควบกลํ้ า ไม ชั ด เจนของ นักศึกษา ชัน้ ปวช. 1/1 การโรงแรมและบริการ วอศ.ชม. โดย ใชแบบฝกทักษะการออกเสียงคําควบกลํ้า ร ล ว การพัฒนาทักษะในดานการอาน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) 2/1 ผาและเครื่องแตงกาย ความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ การโรงแรมของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม หนังสือเรียน วิถีธรรมวิถีไทย 2000-1301 ปญหาการเรียนรู วิชาวิถีธรรมวิถีไทย ระดับปวช. 1/5 พณ. โครงการผูสนใจออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสงงานของนักเรียนนักศึกษา ปวช. 1 แผนกสามัญสัมพันธ วอศ.ชม.

ผูจัดทําผลงาน นายยุทธกร แกวใส

นายวันชัย นอยจันทร นายภคพจน ปวนอินตา

นายวศิน คําดี นางสาวกาญจนา เขื่อนเพชร นางศรัญญา กิจเจริญสิน นางมลุลี บุญสม นางมลุลี บุญสม

นางสาวกนกวลี ชัยชะนะ นางไมรินทร พงษนิกร นางไมรินทร พงษนิกร นายไกรสร ฝกฝน นางสุภาภรณ เหลืองอราม นางวิยะดา สุริยจันทร

51 A-W

.indd 51

25/7/2556 10:20:13


งานความรวมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม มีกิจกรรมและโครงการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ โครงการ ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ จัดฝกอบรมบารเทนเดอรและการผสมเครื่องดื่ม จัดอบรมการประกอบ อาหารยุโรปและเบเกอรี่ จัดอบรมดานทองเทีย่ วและโรงแรมตลอดจนใหความรูแ ละอบรมดานภาษาตางประเทศ แกบุคลากรอยางตอเนื่อง ดังนี้ 1. สถาบัน Colchester ประเทศอังกฤษ 2. สถาบัน Lyceed’Hotelleriedt de Tourisme ประเทศฝรั่งเศส 3. โครงการความรวมมือกับประเทศภูฎาน ในการจัดอบรมสาขา Traditional Art Craft ใหครูและ บุคลากรจากประเทศภูฎาน 4. สถาบันวิชาการโรงแรมและทองเทีย่ ว Hotel Tourism School of Saint-Question-en-Yvelines ประเทศฝรั่งเศส 5. สถาบันวิชาการจัดการโรงแรมและครัว Ce’sar Ritz ประเทศสวิสเซอรแลนด รวมกับ สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 6. Shawnigan Lake School ประเทศแคนาดา รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 7. สโมสรโรตารี่เชียงใหม, สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกับ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผูบริหารและคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม รวมกับสถาบัน Colchester สังเกตการณเรียนการสอน ในหองปฏิบัติการ 52 A-W

.indd 52

25/7/2556 10:20:16


อบรมการบริการอาหารตะวันตกและเบเกอรี่รวมกับสถาบัน Colchester

การจัดการเรียนการสอนโดยใชหองปฏิบัติการอาหาร E-Kitchen

โครงการฝกอบรมสาขา Traditional Arts and Craft ใหแกบุคลากรจากสถาบันการศึกษา ราชอาณาจักรภูฎาน 53 A-W

.indd 53

25/7/2556 10:20:20


การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตนสังกัด ผลการประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา มาตรฐาน 2550 2553 4.77 5.00 มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 4.58 4.87 มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4.60 5.00 มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.50 5.00 มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม 4.00 5.00 มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 5.00 5.00 มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ 4.50 มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 4.91 4.58 รวมเฉลี่ย ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมทั้ง 7 มาตรฐานอยูในระดับดีมาก

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม มาตรฐาน

คะแนน

ผลการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรมและการสรางองคความรูของ อาจารย และนักศึกษา มาตรฐานที่ 5 การใหบริการทางวิชาการตอชุมชนและสังคม มาตรฐานที่ 6 การบริหารและการจัดการ ผลการประเมินระดับสถาบัน

5.00 4.63 4.60 5.00

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

5.00 4.75 4.75

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

54 A-W

.indd 54

25/7/2556 10:20:26


ภาพกิจกรรมดานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด

การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

55 A-W

.indd 55

25/7/2556 10:20:29


ทุนการศึกษา ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม จัดใหมีทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา ดังนี้

1. ¡Í§·Ø¹¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (¡ÂÈ.) มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่กูทั้งหมด 701 ราย แยกเปน ระดับ ปวช. จํานวน 260 ราย และระดับ ปวส. จํานวน 441 ราย เปนเงินทั้งสิ้น 11,912,949 บาท

2. ·Ø¹ºÃÔ¨Ò¤·ÑèÇä» เปนทุนทีผ่ มู จี ติ ศรัทธาหรือมูลนิธติ า ง ๆ มอบแกนกั เรียน นักศึกษา ทัง้ ประเภทรายปการศึกษาและทุนตอ เนื่องจนจบการศึกษา จํานวน 39 ทุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 321,350 บาท ไดแก 2.1 มูลนิธิผูมีเมตตา จํานวน 3 ทุน 2.2 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 3 ทุน 2.3 มูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง จํานวน 8 ทุน 2.4 นักเรียนในพระราชานุเคราะห จํานวน 2 ทุน 2.5 มูลนิธิยุวพัฒน จํานวน 6 ทุน 2.6 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา จํานวน 1 ทุน 2.7 มูลนิธิประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3 ทุน 2.8 มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแกว จํานวน 2 ทุน 2.9 มูลนิธิซีเมนตไทย จํานวน 2 ทุน 2.10 มูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จํานวน 5 ทุน 2.11 มูลนิธิดํารงชัยธรรม จํานวน 1 ทุน 2.12 ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ จํานวน 1 ทุน 2.13 มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จํานวน 2 ทุน

การกรอกแบบฟอรมเงิน กยศ.

การชวยเหลือใหคําปรึกษานักเรียน นักศึกษา ที่ตองการกูเงิน กยศ.

56 A-W

.indd 56

25/7/2556 10:20:35


ภาพกิจกรรมงานแนะแนวการศึกษา

การใหทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี

การใหทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา ที่มีมารยาทงาม

57 A-W

.indd 57

25/7/2556 10:20:38


กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา

กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชน

กิจกรรมวันไหวครู

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจําปการศึกษา 2554 58 A-W

.indd 58

25/7/2556 10:20:42


กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมวันแม

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เขาคายพักแรม

กิจกรรมแหเทียนพรรษา

กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพ

กิจกรรมแหเทียนพรรษา

กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพ

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน

โครงการทําความดีถวายพอ

กิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต 59

A-W

.indd 59

25/7/2556 10:20:49


ภาพกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดทําโครงการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เพื่อเปนการสืบทอด วัฒนธรรมอันดีงามและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

โครงการจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน

กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น การตีกลองสะบัดชัย การฟอนเล็บ การฟอนดาบ การทําโคมลอยและปลอยโคมลอย ประเพณียี่เปงลานนา 60 A-W

.indd 60

25/7/2556 10:20:55


ภาพกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีใสขันดอก ณ วัดอินทขิล จังหวัดเชียงใหม

การหลอเทียนพรรษา

กิจกรรมแหเทียนพรรษา

เก็บกระทงริมแมนํ้าปง

การแหเทียนพรรษา

กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพ

การแตงกายชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร

ทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหงทุกวันศุกร 61 A-W

.indd 61

25/7/2556 10:21:02


โครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ไดจัดกิจกรรม/โครงการใหบริการวิชาชีพ/วิชาการ และสงเสริมความรู ในการพัฒนาชุมชนและทองถิน่ รวมทัง้ กิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพือ่ การประกอบอาชีพของประชาชน ในปการศึกษา 2554 ดังนี้

1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix It Center

2. กิจกรรม 108 อาชีพ

3. โครงการอบรมสอนอาชีพเสริมสําหรับกําลังพลและครอบครัวคายกาวิละ

62 A-W

.indd 62

25/7/2556 10:21:08


4. การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพการสอนซอมหนังสือใหกบั ผูต อ งขังในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

5. โครงการสงเสริมอาชีพองคกรชุมชนในแขวงนครพิงค

6. โครงการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น (Open House)

7. โครงการฝกอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รุนที่ 20

63 A-W

.indd 63

25/7/2556 10:21:13


8. โครงการ “สานรัก สรางอาชีพ ครอบครัวเขมแข็ง” ภายใตโครงการอาชีวศึกษาสานสายใย รักแหงครอบครัว ประจําป 2554

9. โครงการจัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพกลุมสตรีแมบานตําบลปาแดด

10. โครงการชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม

11. งานนิทรรศการโครงการวิชาชีพ

64 A-W

.indd 64

25/7/2556 10:21:19


การบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ทางการศึกษาใหมีความปลอดภัยหางไกลจากยาเสพติด การพนัน และเหตุการณที่ไมพึงประสงค จึงไดจัดทํา แผนบริหารความเสี่ยงในแตละดานที่สงผลตอเหตุการณที่ไมพึงประสงค สงผลกระทบเชิงลบตอวัตถุประสงค และเปาหมายของสถานศึกษา โดยปองกันและควบคุมความเสี่ยง 5 ดาน คือ 1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของผูเรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา 2. ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท 3. ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด 4. ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร 5. ความเสี่ยงดานการพนันและมั่วสุม โดยมีการวางแผนและกําหนดมาตรการใหครูและบุคลากรใหทกุ สวนงานปองกัน และควบคุมความเสีย่ ง ดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้งใหครูที่ปรึกษาคอยควบคุมและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่อยูในความดูแล ในชั่วโมง Homeroom เพื่อปองกันและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ภาพกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมกีฬาสี เพื่อพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม ความสามัคคี และชวยสรางภูมิคุมกันใหหางไกลจากปญหาการทะเลาะวิวาท

65 A-W

.indd 65

25/7/2556 10:21:25


นักเรียน นักศึกษา รวมกิจกรรม วันตอตานยาเสพติดสากล

การอบรมหัวขอ “รั้ววิทยาลัย รั้วครอบครัว และชุมชน พนภัยยาเสพติด”

การอบรมหัวขอ “การพัฒนาศักยภาพแกน งานกิจกรรมรณรงคและปลอยคาราวาน นําเยาวชนดานเอดส และอนามัยเจริญพันธุ” สัญจรรอบตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม เนื่องใน เพื่อสรางแกนนําในสถานศึกษา วันเอดสโลก เพื่อสรางกระแสใหประชาชน ทั่วไปตระหนักถึงปญหาเอดส

การอบรมหัวขอ “การพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในการคัดกรองเพื่อสงตอบริการที่เปนมิตร สําหรับเยาวชน”

งานกิจกรรมรณรงคและปลอยคาราวาน สัญจรเพื่อลดปญหาเอดส ความสําคัญของ การปองกันสิทธิมนุษยชน

66 A-W

.indd 66

25/7/2556 10:21:30


การประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศ โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหผูปกครองเห็นถึงความสําคัญในการนํานักเรียน นักศึกษาเขารับการอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน นักศึกษา ขณะรับประทานอาหารระหวางการเขาอบรมคุณธรรม จริยธรรม ดวยความเปนระเบียบเรียบรอย มีวินัย และพรอมเพรียง

67 A-W

.indd 67

25/7/2556 10:21:36


นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษา การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม โดยความรวมมือของผูบ ริหาร ครู บุคลากรผูเ รียน ชุมชน และองคกรภายนอก ไดรวมพลังพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ และเอกลักษณ โดยมีการวางแผนดําเนินงานอยางเปนระบบ มีกลไกการประกันคุณภาพ ทําใหวิทยาลัยฯ ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษา มีนวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถาน ศึกษาที่เปนประโยชนตอผูอื่นสงผลใหสถานศึกษาไดรับการยกยองและไดรับรางวัลดีเดนอยางมากมาย ไดแก 1. ไดรับการคัดเลือกเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร จัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป 2553 2. ไดรับรางวัลในการประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพอยางมากมาย เชน 2.1 รางวัลชนะเลิศการประกวดคอมพิวเตอร ภาพโปสเตอร และชนะเลิศการประกวดรองเพลง ไทยลูกทุงพรอมหางเครื่อง ในโครงการตอตานยาเสพติดโลก White Power Day To Be Number One 2.2 รางวัล ยอดเยี่ย มในการประกวดสุน ทรพจน “ประชาธิ ป ไตยในวิ ถี ชี วิ ต ” ระดั บ ภาค ภาคเหนือ ที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 2.3 รางวัลชนะเลิศ การประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษในการประชุมวิชาการองคการ วิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 22 ที่จังหวัดพะเยา 2.4 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจนภาษาจีน ในงานการประชุมองคการวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ และไดรับรางวัลรองชนะเลิศในงานการประชุมองคการวิชาชีพ ระดับชาติ ณ จังหวัดเชียงราย 2.5 รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ในงานการประชุมองคการวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ และไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดระดับชาติ 2.6 รางวัลชนะเลิศ การประกวด “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ” ในงานการประชุมองคการวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ และไดรับรางวัลรองชนะเลิศในระดับชาติ 2.7 รางวัลชนะเลิศ “การประกวดทักษะเครื่องแขวน” ในงานการประชุมองคการวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ 2.8 รางวัลชนะเลิศ “การประกวดทักษะออกแบบกราฟฟค” ในงานประชุมองคการวิชาชีพ ระดับ ภาค ภาคเหนือ 2.9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การแขงขันทักษะพิมพดีดอังกฤษ” ในงานประชุมองคการ วิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ 2.10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การแขงขันทักษะงานตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรีแขนสามสวน” ใน งานประชุมองคการวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ 3. ไดรบั เกียรติจากสํานักพระราชวัง ใหจดั ทําพระกระยาหารถวายแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเสด็จมาบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอน 68 A-W

.indd 68

25/7/2556 10:21:41


4. ไดรบั เกียรติจากสํานักพระราชวังใหจดั ทําอาหารเลีย้ งขาราชบริพารทีต่ ามเสด็จ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทุกครั้งที่เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ คายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม 5. ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทํานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสตาง ๆ ทุกปการศึกษา อาทิ งานอาชีวะลานหัวใจถวายแมของแผนดิน งาน อาชีวะสรางอาชีพเปนราชพลีถวายพระจักรีภูมิพล งานอาชีวะมหัศจรรยสวนศิลปแผนดินแม 6. ไดใหความรวมมือกับจังหวัดเชียงใหม จัดทํามาลัยขอพระกร พานพุมทองนอยถวายแดสมเด็จ พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทุกครั้งที่เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตําหนักภูพิงค ราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม 7. ไดใหความรวมมือกับจังหวัดเชียงใหม จัดทําตกแตงรถบุปผชาติ เขารวมประกวดในงานมหกรรม ไมดอกไมประดับของจังหวัดเชียงใหม ไดรับรางวัลชนะเลิศทุกครั้ง รวมถึงไดใหความรวมมือกับสํานักงานทอง เที่ยวจังหวัดเชียงใหม จัดทําขบวนรถบุปผชาติไปจัดแสดง ณ ประเทศฮองกงและประเทศพมา 8. ไดใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประดิษฐตกแตงดอกไมประดับหนาทีป่ ระทับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 9. ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดสาธิตอาหารสมุนไพรในงาน นิทรรศการ “ยมหินถิ่นแพร อาชีวะเกษตรแฟร 54” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร จังหวัดแพร 10. ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทําตนอาชีวะและนิทรรศการ แสดงผลงานนักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศในงาน “Open House เรียนอาชีวะดี เรียนฟรี มี เงินใช ไดงานทํา” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 11. ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดบริการตามโครงการสรางงาน สรางอาชีพ (108 อาชีพ) โครงการจัดสอนอาชีพระยะสัน้ รวมถึงใหความรวมมือกับหนวยงาน กบข. จัดบริการ วิชาชีพตามโครงการ “กบข. สรางอาชีพ สรางรายได” โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center) มี จํานวน 3 ศูนย คือ เทศบาลตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เทศบาลตําบลหนองปาครั่ง และ เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 12. จัดบริการวิชาการวิชาชีพแกชมุ ชน โดยจัดนิทรรศการวิชาโครงการ “รอยหัตถา บูรณาการ สาน สูว ชิ าชีพ” แสดงผลงานโครงการและโครงงาน ซึง่ เปนการบริการวิชาการวิชาชีพใหแกนกั เรียน นักศึกษาชุมชน องคกร หนวยงานและสถานศึกษาอื่น ๆ 13. ใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สําหรับความรวมมือกับ ตางประเทศ วิทยาลัยฯ ไดทําความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ไดแก ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด และประเทศภูฎาน 14. ไดรับรางวัลสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับชาติ ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป ผลิตภัณฑโนริมะรุม อาหารเชาเพื่อสุขภาพมูสลีธัญพืช และนํ้าพริกแกงสมกอนสําเร็จรูป 15. โครงการ “อาชีวะเชียงใหม รวมแรงรวมใจ ชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม” ณ จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 69 A-W

.indd 69

25/7/2556 10:21:43


กิจกรรมเดนของสถานศึกษา

ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดสาธิตอาหารสมุนไพร ในงานนิทรรศการ “ยมหินถิ่นแพร อาชีวะเกษตรแฟร 54” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร จังหวัดแพร

ครู และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม รวมจัดนิทรรศการสวนศิลปแผนดินแม และการจัดสวนโครงการปารักนํ้า ตามพระราชดําริฯ ณ ถนนริมคลองผดุงกรุงเกษม (ดานขางกระทรวงศึกษาธิการ) กรุงเทพมหานคร 70 A-W

.indd 70

25/7/2556 10:21:46


งานอาชีวะลานหัวใจถวายแมของแผนดิน

งานอาชีวะสรางอาชีพเปนราชพลีถวายพระจักรีภูมิพล

ไดรับเกียรติจากสํานักพระราชวังใหจัดทําอาหารเลี้ยงขาราชบริพารที่ตามเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทุกครั้งที่เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ คายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม A-W

.indd 71

71 25/7/2556 10:21:50


จัดทํารถบุปผชาติ รวมกับอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และไดรับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กุมภาพันธ ๒๕๕๔

72 A-W

.indd 72

25/7/2556 10:21:57


ความดีเดนของสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 1. นายธนารักษ ทาแกว และคณะ ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดดอกไมประณีตศิลป โดยการเย็บรอยคอยจีบประดิษฐใบตอง ระดับชาติครัง้ ที่ 1 (ระดับประชาชน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 19 – 22 กรกฏาคม 2553 กรุงเทพมหานคร 2. นายเกียรติภูมิ หวลแยง และคณะ ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดแกะสลักผักผลไมผสานงาน ใบตองและดอกไมสด ครั้งที่ 12 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ราชาภิเษกสมรส ณ โรงแรมแกรนดเมอรเคียว ฟอรจูน ระหวางวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2553 กรุงเทพมหานคร 3. นายอรรถพล เอโหย และ นางสาวกมลทิพย เนตรพงษ ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด “สิ่งประดิษฐของขวัญวันแมแหงชาติ” ของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วันที่ 12 สิงหาคม 2553 กรุงเทพมหานคร 4. นายวิทวัส ปงใฝ และนางสาวอําไพ พนมไพร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “สิ่งประดิษฐของขวัญวันแมแหงชาติ” ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 12 สิงหาคม 2553 กรุงเทพมหานคร 5. นายธนารักษ ทาแกว และคณะ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเทียนพรรษา โครงการเย็บรอยคอยจีบประดิษฐใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหวางวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2553 กรุงเทพมหานคร 6. นายสราวุธ ไชยนิน ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดสุนทรพจน “ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต ระดับภาคภาคเหนือ ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 จังหวัดเชียงใหม 7. นางสาวจันทรจิรา จันทนารี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกรีฑาประเภทวิ่ง 800 เมตร และ 1,500 เมตร ในการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติ (นครพิงคเกมส) ระหวางวันที่ 9 – 16 มกราคม 2554 จังหวัดเชียงใหม 8. นายดํารง บํารุง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การแขงขันทักษะพิมพดีดอังกฤษ” ในการ ประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ ระดับชาติครั้งที่ 20 ระหวางวันที่ 24 – 28 มกราคม 2554 จังหวัดเชียงราย 9. นางสาวณัฐวดี เกิดไพรพนาวัลย และนางสาวชดา เหลาเสรีภาพ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ เสือ้ สตรี ในงานการประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ ระดับชาติ ครัง้ ที่ 20 จังหวัดเชียงราย 10. นางสาวอัจฉราพรรณ พึ่งสม และนายศักดิ์พงศ ดวงอนงค ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน การประกวดมารยาทไทย งานการประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 จังหวัดเชียงราย 11. นางสาวซูโป มา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง ใน งานการประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 จังหวัดเชียงราย 12. นางสาวอัฐพร นันติ และคณะ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันเขียนแผนธุรกิจ ในงานการประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 จังหวัดเชียงราย

73 A-W

.indd 73

25/7/2556 10:22:01


13. นางไมรินทร พงษนิกร ไดรับรางวัลเหรียญทองครูผูผลิตสื่อนวัตกรรมอาชีวศึกษาประเภท สื่อหนังสือเรียน จากกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 27 กันยายน 2553 กรุงเทพมหานคร 14. นางเสาวนิจ ศรีสวัสดิ,์ นางสุทธิลกั ษณ เกิดสวางกุล, นางบุษกร ศรีนวกุล, นางมลหทัย เหลือโกศล, นางจันณิกิต สุวภาพ, นางสาวเกศริน เกาะดี, นางสาววราภรณ เรือนชัย, นายเสกสรร คํายอง, นางสุภาภรณ รูปขําดี และนางรุงทิพย เตจะโส ไดเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ 15. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ไดรับการประเมินเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการ เรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 16. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศการประกวดแฟมมาตรฐานดีเดน องคการ วิชาชีพระดับภาค ภาคเหนือ 17. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ไดรับคัดเลือกใหเปนแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ตามนโยบายสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปการศึกษา 2554 1. นายวิทวัส ปงใฝ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ เยาวชนดีเดนแหงชาติ ณ อาคารกีฬาเวสน 2 ศูนยเยาวชน (ไทย – ญี่ปุน) กรุงเทพมหานคร 2. นายสราวุธ ไชยนิน ไดรบั รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ นักศึกษาดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป 2554 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกับธนาคารออมสิน 3. นายวิทวัส ปงใฝ และคณะ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การประกวดสํารับขนมมงคล (ระดับ อุดมศึกษา) โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ “เย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐ ใบตอง”ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 4. นางสาวดาว จันตะ และคณะ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ประเภทสถาบันการศึกษา การแกะ สลักผัก – ผลไม งานใบตอง ดอกไมสด ครั้งที่ 13 “84 พรรษา เทิดไทองคเอกอัครศิลปน” ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพมหานคร 5. นายวิฑูรย เหมาะสม และคณะ ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภททีม ระดับชาติ การประกวดผลงาน นวัตกรรมสําหรับชีวิตประจําวัน ในงาน “นวัตกรรมแฟร 2011 ” ผงโรยขาวรสแกงเขียวหวานไก โดยสภา อุตสาหกรรม ณ ฮอลศูนยการคาเซ็นทรัลแอรพอรตพลาซา จังหวัดเชียงใหม 6. นายสยาม จันตา และคณะไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐของขวัญวันแม เนื่องในงาน “อาชีวะมหัศจรรยสวนศิลปแผนดินแม” สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 7. นางสาวกัญญารัตน ทองสอน และคณะ ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชาติ การประกวด ผลงานนวัตกรรมสําหรับชีวิตประจําวัน ในงาน“นวัตกรรมแฟร 2011” ผลิตภัณฑนํ้าสลัดจากขาวกลองงอก โดยสภาอุตสาหกรรม ณ ฮอลศูนยการคาเซ็นทรัลแอรพอรตพลาซา จังหวัดเชียงใหม 8. นางสาวอังคณา อินปนแกว และคณะ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ การประกวด การจัดชอดอกไมแนวประณีตศิลป (ระดับอุดมศึกษา) โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูห วั ฯ “เย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง” ครัง้ ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร 74 A-W

.indd 74

25/7/2556 10:22:04


9. นายวิษณุพงษ รัตนะ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหง ประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 10. นายพัชร ปูอินตะ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะการประกวดมารยาทไทย การประชุม ทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยและการประกวดสิง่ ประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 11. นายดํารง บํารุง และคณะ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพพิมพดีดภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 12. นายศรายุทธ คํามา และคณะไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะการประกวดมารยาทไทย การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย และการประกวดสิง่ ประดิษฐของคนรุน ใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 13. นายอานันท คําเกิด และคณะ ไดรบั รางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะเมนูสขุ ภาพจากธัญพืช (อาหาร จานเดียวและขนมหวาน) ระดับปวส. การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยและ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 14. นายกัมพล พันธุสา และคณะ ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะการตอบปญหาทางวิชาการ วิชาประวัติศาสตรไทย การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยและการประกวด สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 15. นายธีรยุทธ รุงเรือง และคณะ ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะ พุมประดิษฐจากผาสําหรับ ตกแตงสถานที่ ระดับ ปวช. การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยและการประกวด สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 16. นางสาวยุวพร พิริยะพันธ ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทพณิชยกรรม วิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร ระดับ ปวช. การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 17. นายธนากร ชัยศรี และคณะ ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะ Lip Synch Dancer ไทย ลูกทุง การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยและการประกวดสิ่งประดิษฐของคน รุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 18. นายอภิชน สายทอง และคณะ ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะ Thai Fusion Set ระดับ ปวช. การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยและการประกวดสิ่งประดิษฐของคน รุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 19. นางบุษกร ศรีนวกุล ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการสุดยอดบริการคนอาชีวะ ประเภทการจัดเลี้ยง อาหารค็อกเทล 20. นางปวีณกร แปนกลัด ไดรับคัดเลือกผลงานดีเดนประเภทงานวิจัยเรื่อง “การประเมิน ความตองการจําเปนในการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู โดยบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม” 21. นางไมรินทร พงษนิกร ไดรับคัดเลือกผลงานวิจัยดีเดน เรื่อง “การนําหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม” 75 A-W

.indd 75

25/7/2556 10:22:07


22. ครูไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 2554 จากคุรุสภา จํานวน 16 คน มีรายชื่อ ดังนี้ 1) นางสาววราภรณ เรือนชัย 2) นางปวีณกร แปนกลัด 3) นางกรองทอง มะลิวัลย 4) นางสาวสุนิสา ปนเจริญ 5) นางสุพัตรา จันทรเจนจบ 6) วาที่ ร.ต.หญิงสุภารัตน ชางลอ 7) นายคงศักดิ์ กิจเจริญสิน 8) นางทรัพยอารีย ศาลตินุกุล 9) นายเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย 10) นายจักรพันธุ ปญจะสุวรรณ 11) นางไมรินทร พงษนิกร 12) นางศิริภรณ แกวหลวง 13) นางเพลินตา มีกลิ่นหอม 14) นางสุทธิลักษณ เกิดสวางกุล 15) นางจันณิกิต สุวภาพ 16) นางสาวเกศริน เกาะดี 23. ครูไดรับรางวัล ครูสอนดีของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู จํานวน 5 คน 1) นางศรัญญา กิจเจริญสิน 2) นางการุณี วิบูลยชยั 3) นางดาลัด บุญตัน 4) นางศิริกุล อินทรอุทก 5) นายเสกสรร สิงหออน 24. ครูไดรับรางวัลครูภาษาไทยดีเดนของคุรุสภา ประจําปการศึกษา 2554 ไดแก นางศรัญญา กิจเจริญสิน 25. นางลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ นางสาวสุนิสา ปนเจริญ,นายวิทยา กิตติเนาวสุนทร, นางสาวจิราภรณ ปาลี, นางศิริกุล สาลีวัน, นางสาวทัศนันท จวนสาง และนายเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย ไดเลื่อนวิทยฐานะเปนครู ชํานาญการพิเศษ 26. ไดรบั คัดเลือกใหเปนสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ ประจําป 2554 27. นายสราวุ ธ ไชยนิ น นั ก เรี ย นรางวั ล พระราชทาน ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ , นายวิทวัส ปงใฝ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจําปการศึกษา 2554 28. ไดรบั การรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากการประเมินคุณภาพมาตรฐานสถาน ศึกษาโดยคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับดีมาก 76 A-W

.indd 76

25/7/2556 10:22:10


Annual Report 2011 : รายงานประจำปี 2554  

Annual Report 2011 : รายงานประจำปี 2554 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you