Page 1

Reg. číslo: MK SR EV 4314/11

ervený Kláštor Obecné noviny pre občanov a návštevníkov Vydáva Obec Červený Kláštor

Vážení občania, dovoľte mi v krátkosti predstaviť naše nové obecné noviny, ktoré práve držíte v rukách. Ich hlavnou náplňou bude pravdivo informovať o udalostiach v našej obci, nájdete v nich informácie zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, čiastočne môžu noviny suplovať resp. dopĺňať úradnú tabuľu, ktorá je umiestnená pri budove kultúrneho domu a zároveň je uverejňovaná na webovej stránke našej obce (www.cervenyklastor.sk), samozrejme načerpáte z nich aj vedomosti z bohatej histórie našej obce... To akú budú mať podobu a rozmer, závisí aj od Vás, pretože noviny sú otvorené pre všetkých, ktokoľvek môže uverejniť svoj príspevok v nich, ktorý nebude cenzurovaný. Momentálne budú noviny vydávané ako „občasník“ a budú vychádzať podľa potreby , minimálne však jedenkrát za štvrťrok. Vydávanie tohto informačného periodika je zároveň napĺňaním môjho volebného prísľubu – bodu č.38 – „pravidelne písomne informovať občanov obce o dianí v obci“. Noviny sú určené hlavne pre ľudí, ktorí nemajú prístup na internet – na našu webovú stránku resp. nie sú účastníkmi sociálnych sieti – napr. Facebook. Ešte mi dovoľte povedať pár slov k vzniku názvu novín, ktorému predchádzala „dišputa“ s historikmi, konzultácie v obecnom zastupiteľstve a v neposlednom rade rozhodol výsledok ankety na internete. Všetkým ktorí sa zúčastnili hlasovania ďakujem. Záverom môjho krátkeho príspevku prajem našim obecným novinám vysokú obľúbenosť, aktuálnosť informácii, množstvo spokojných čitateľov, redakčnej rade (ktorú bude viesť čerstvá absolventka katedry žurnalistiky v Brne Andrea Galicová) nápaditosť, kreativitu a len pozitívne ohlasy. Ing. Štefan Džurný, Váš starosta

1. ročník/1. číslo

Máj 2011

Milé Kláštorčanky, milí Kláštorčania, držíte v rukách prvé číslo obecných novín, ktoré Vám chcu prinášať novinky z diania v našej obci. Budú sa objavovať v schránkach domov, v ktorých trvalo niekto býva, a tak chce pomôcť k tomu, aby bol každý z Vás - Kláštorčanov, včas informovaný o záležitostiach, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Práve prostredníctvom týchto novín by sme Vám chceli ponúknuť mnohé praktické informácie - či už o miestnych organizáciách, jubilantoch alebo o nutnostiach ako je odvoz odpadu, zhrnuté na jednom mieste bez toho, aby ste ich museli hľadať na úradnej tabuli alebo na internete. Cieľom novín Červený Kláštor je, aby ich stačilo otvoriť a prelistovať a pritom nájsť to, čo práve potrebujete zistiť. Aby splnili túto úlohu, budú však potrebovať aj Vašu pomoc. Preto neváhajte a ak Vám v nich bude chýbať nejaká podstatná informácia, ozvite sa. Obecné noviny sú len na začiatku svojej cesty a tak radi prijmeme akýkoľvek podnet na ich vylepšenie. Dúfam, že toto prvé číslo Červeného Kláštora je začiatkom peknej tradície vydávania novín v našej obci, ktorá bude trvať mnoho rokov. Andrea Galicová, šéfredaktorka

Vážení obč občania obce Červený Kláštor, Dovoľte mi v mene svojom, ale aj v mene organizátorov – PSK, Obce Červený Kláštor, POS Poprad ,Mesta Spišská Stará Ves, Cyprián, n.o.,a ĽOS St. Ĺubovńa p o z v a ť Vás na XXXV. ročník Zamagurských folklórnych slávností v našej obci, ktorý sa bude konať

20. – 22. mája 2011 Vstup na všetky podujatia, počas trvania celého festivalu je pre občanov s trvalým pobytom v obci Červený Kláštor zdarma. ( Stač Stačí sa usporiadateľ usporiadateľskej a bezpeč bezpečnostnej službe preukázať preukázať obč občianskym preukazom ) . Nakoľko ide o najväčšie kultúrne podujatie v Zamagurí, kde našu obec navštívi mnoho priaznivcov folklóru, protagonistov ,ale aj významných predstaviteľov ústrednej štátnej správy, žiadam Vás o výzdobu Vašich nehnuteľ nehnuteľností a úpravu ich okolia. Teším sa na Vašu hojnú účasť a želám Vám silný umelecký zážitok. Ing. Štefan Džurný starosta obce


Z úradnej tabule Obecného úradu Červený Kláštor Miestna samospráva obce Červený Kláštor na volebné obdobie 2011 - 2014: Ing. Štefan Džurný, starosta obce, tel. 0905157615, e-mail: obecck@sinet.sk Ing. Štefan Danko, poslanec OZ, zástupca starostu, predseda komisie CR, reg. rozvoja a živ. prostredia tel. 0917 631 130, e-mail: stefandanko@gmail.com Ing. Stanislav Galica, poslanec OZ, predseda komisie maj.-práv. a podnikateľskej tel. 0911 800 118, e-mail: stano.galica@gmail.com Ľuboš Kolodzej, poslanec OZ, predseda komisie športu, tel. 0908 984 505, e-mail: luboskolodzej@gmail.com Peter Krempaský,poslanec OZ, predseda komisie verejného poriadku, tel. 0905 939 662, e-mail: peterkrempasky777@gmail.com Helena Regecová, poslanec OZ, predseda komisie kultúry, školstva a mládeže tel. 0918 582 697, e-mail: helenaregecova@zoznam.sk

Plán hlavných investičných akcii v obci Č. Kláštor pre rok 2011 1. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v celej obci a jeho rozšírenie o lokalitu „Rybník“ 2. Ukončenie kanalizačného zberača pre lokalitu „Kvašne lúky a Rybník“ 3. Bezdrôtový rozhlas pre celú obec, demontáž vzdušného vedenia obecného rozhlasu v časti Smerdžonka a v úseku NKP – Kláštor kartuziánov

4. Obnova súsošia sv. Trojice v historickom parku 5. Rekonštrukcia cesty III/543 43 – smerom do Lechnice, od ev. kostola po reg. stanicu plynu

Vybrané informácie z druhého zasadnutia OZ zo dňa 17.03.2011. Obecné zastupiteľstvo obce Červený Kláštor :

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre rok 2011 v obci Červený Kláštor Žltá nálepka

Červená nálepka

Zelená nálepka

2,5,8,11, 2,6,10,14 3,9,15,21, 14,17,20, 18,22,26, 27,33,39, 23,26,29, 30,34,38, 45,51 32,35,38, 42,46,50 41,44,47, 50 (čísla kalendárnych týždňov)

Naši jubilanti v roku 2011: Životné jubileum

Oravec Vojtech Špes Marián, JUDr. Kušniráková Monika Čupka Ján Penxa Alojz Záleš František Rozmušová Margita Hutníková Helena Torbiková Matilda Kovalský Štefan Lainczová Anna Oravcová Katarína

50 50 60 70 70 70 70 70 70 85 85 90

Narodení v roku 2011:

Richard Zaleš 1.1.2011 Zobralo na vedomie Andrea Križanová 20.1.2011 - správu o kontrole prijatých uznesení zo zasadnutia OZ dňa 19.01.2011 15.3.2011 - návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Červený Kláštor na rok 2011 Rudolf Jakubčo v súlade s ust. §18f odst.1 písm. b) Zák. 369/1990 Zb. , vypracovaný hlavnou kontrolórkou Laura Galiková 10.4.2011 obce Darinou Rozmušovou. Doporučilo starostovi obce - preveriť u starostov okolitých obcí, z ktorých detí sú členmi DFS Flisocek možnosť participácie iných obcí na financovaní DFS Flisocek. - v spolupráci so SHR Ľubošom Kolodzejom a majetkovou komisiou rozkategorizovať pozemky vo vlastníctve Obce Červený Kláštor podľa konkrétneho spôsobu využitia s návrhom na ich ekonomické využitie. - osloviť 1.pltnícku a turistickú spoločnosť na Dunajci a D.J.K. s.r.o. Košice , aby vzájomne odkonzultovali, či sa bude pokračovať v nájomnom vzťahu podľa súčasných podmienok nájomných zmlúv o prenájme autoparkovísk. - preveriť možnosť poistenia majetku obce u komerčných poisťovní – spôsobenie škody tretej osobe. - presunúť prerokovanie problémov ohľadom katastrálneho územia s obcou Lechnica na ďalšie zasadnutie OZ - zvolať verejnú schôdzu s občanmi obce Červený Kláštor, ktorí vlastnia nehnuteľnosti na spornom území. - na základe doporučenia majetkovej komisie obce nesúhlasilo s odpredajom domu č. 59 Červený Kláštor v prospech žiadateľa PhDr. Milana Gacíka - po doporučení majetkovej komisie neschválilo zníženie nájmu pre 1.Pltnícku a Turistickú spoločnosť na Dunajci za parkovisko pri NKP kláštor kartuziánov za rok 2010 a doporučilo starostovi obce písomne osloviť nájomcu o úpravu splátok- splátkový kalendár. - prerokovalo možnosť odškodnenia p. Ľ. Tuželáka na základe jeho písomnej žiadosti s tým, že neschválilo odškodnenie, nakoľko zo strany žiadateľa neboli finančne vyčíslené škody spôsobené povodňou na jeho nehnuteľnosti a ani neboli predložené žiadne hodnoverné účtovné doklady v zmysle požiadavky OcÚ č.j.: 37/2011 . - prerokovalo koncepciu ZPOZ Schválilo - koncepciu ZPOZ s menšími úpravami. - grafický návrh a názov časopisu formy „občasník“ s názvom „ČERVENÝ KLÁŠTOR“. OZ zároveň uložilo redakčnej rade pripraviť a vydať prvé číslo - redakčnú radu časopisu „ČERVENÝ KLÁŠTOR“ v zložení: šéfredaktor: Andrea Galicová, členovia: Viera Oravcová, PhDr. Milan Gacík, Ing. Stanislav Galica, stály dopisovateľ: Fridrich Laincz Menovalo komisiu na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania zákazky : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Červený Kláštor“ ,členovia komisie: Ing. Stanislav Galica , odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie, Ľuboš Kolodzej, Ing. Štefan Danko Úplne znenie všetkých informácií o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva nájdete na www-stránke obce


Otvorenie letnej turistickej sezóny PIENINY 2011

ska, kde sa uskutočnilo tradičné slávnostné otvorenie rieky Dunajec a turistických chodníkov s aktom ich požehnania a odomknutia. Medzi hosťami boli zástupcovia zariadení v cestovnom ruchu, predstavitelia samospráv mesta a obcí Zamaguria, poslanci Prešovského samosprávneho kraja, zástupcovia cirkví, priatelia z poľskej strany, predstavitelia cestovných kancelárií a sprievodcov v cestovnom ruchu,... Nechýbal a zároveň sa prítomným prihovoril aj minister kultúry Slovenskej republiky Daniel Krajcer, ktorý bol aj jedným z tých, ktorí využili ponuku pltníckych spoločností a v príjemnej (hoci trocha ešte chladnejšej) pohode absolvovali splav Dunajca do Lesnice. Spoločensko – kultúrnemu posedeniu s Ľudovou hudbou Flisak pri Chate Pieniny predchádzalo pasovanie za gorala práve ministra kultúry, ktorý od Jána Gondeka a ďalších dostal pri pasovačke „úlohy“ spojené s propagáciou Pienin a Zamaguria a šírením ich dobrého mena.

Obec Červený Kláštor je prirodzeným centrom Zamaguria ako turistickej oblasti. A tak nie náhodou sa práve pod Tromi korunami už dlhé roky odohrávajú aktivity, ktoré vítajú zámerných či náhodných návštevníkov zúčastňujúcich sa na otváraní letnej turistickej sezóny prezentujúcej nielen obec, ale celý kraj pod Pieninami. Od roku 2007 sa táto vyhľadávaná akcia začínala vždy na terajšom medziprístavisku pltí pri Dunajci, ale práve spomenutý rok znamenal zmenu – a objektívne treba uviesť, že pozitívnu. Pred štyrmi rokmi bol - po dokončení reštaurovania hlavnej lode kostola sv. Antona Pustovníka v Národnej kultúrnej pamiatke Kláštor kartuziánov- začiatok podujatia v jeho obnovených priestoroch. Tradícia sa ujala a tak aj v apríli tohto roka si tu pracovníci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a ich hostia pripomenuli Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel, odovzdali Ceny Pamiatkového úradu za rok 2011 a vypočuli si koncertné vystúpenie Prešovského komorného kvarteta. Medzitým sa už na I. nádvorí kláštora začínal kultúrny program, v ktorom sa predstavil Detský folklórny súbor Flisocek z Červeného Kláštora, Detský folklórny súbor Pieniny a Folklórny súbor Maguranka zo Spišskej Starej Vsi. Rekreačné zariadenie Dunajec a Goralský dvor z Haligoviec pripravili ochutnávku tradičných regionálnych špecialít a Laco Simoník pridal aj Zľava starosta obce Červený Kláštor Štefan Džurný, miukážku funkčných súčasti svojho nister kultúry SR Daniel Krajcer, generálna riaditeľka múzea poľnohospodárskych stro- Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová a generálny jov. Na 13.00 hod. sa všetci pre- riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry sunuli do priestoru medziprístavi- SR Branislav Rezník.

Z rokov histórie obce História obce je veľmi úzko spojená s miestnym kláštorom, ktorého začiatky budovania spadajú do prvej tretiny 14. storočia. Historické pramene však naznačujú možnosť existencie kláštora na jeho dnešnom mieste už v 11. storočí. Až do roku 1563 bol kláštor vo vlastníctve rádu kartuziánov, ktorý založil sv. Bruno. Títo začali v roku 1330 v „Údolí svätého Antona Pustovníka“ vo vtedajšom chotári obce Lechnice s výstavbou kláštora, ktorý dostal dostal od svetských pánov celý rad výsad (právo mlyna, varenia piva, rybolovu), darmi a kúpami získal postupne rozsiahly majetok a stal sa veľkým feudálnym panstvom. Patrili mu obce Spišská Stará Ves, Lechnica, Reľov, Veľká Franková, Havka, Haligovce, Lesnica, Lysá nad Dunajcom, Majere, Malá Franková, časť obce Veľká Lesná, dedičné richtárstvo vo Veľkej a majetky v Nedeci, vinohrady v oblasti Tokaja a príjmy z košického tridsiatku. V roku 1431 ho vyplienili husiti. V ďalšom období ho znepokojovali bratrícke vojská, utrpel za dynastických bojov J. Zápoľského s Ferdinandom, v roku 1545 ho prepadli vojská hradu Nedeca. Postupne upadal a mnísi sa odsťahovali do Poľska. V roku 1563 bol kláštor zrušený a jeho majetok daroval kráľ Spišskej kapitule, potom dostal kláštor Gašpar Magóci, neskôr Štefan Thököly, v roku 1612 Juraj Horváth-Palocsay, v roku 1625 Pavol Rákóczi, v roku 1699 ho kúpil nitriansky biskup Mattyassovsky a v roku 1704 daroval reholi kamaldulov, ktorí sa tu usadili v roku 1711. Jozef II. kláštor v roku 1782 zrušil, pan-

Hoci bol tohoročný termín otvorenia sezóny posunutý najmä kvôli nezvyčajne neskorému dátumu veľkonočných sviatkov, Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria na čele s Ing. Štefanom Dankom ho spolu s ďalšími spoluorganizátormi stihlo pripraviť na veľmi dobrej úrovni a k spokojnosti všetkých návštevníkov.

A teraz už len želanie úspešnej a dlhej sezóny, priatelia!

stvo pripadlo náboženskému fondu. Knižnicu a archív odniesli do Budapešti, umelecké predmety z kostola odpredali do Muszyny v Poľsku. Poddaní odopreli obrábať panskú pôdu, preto panovník v roku 1786 povolal na opustené majetky nemeckých osadníkov z Württembergska. V roku 1820 cisár daroval majetky gréckokatolíckemu biskupstvu v Prešove. Kláštor postupne pustol, v roku 1907 ho zachvátil požiar a značne ho poškodil. V 20. – 30. tych rokoch 20. Storočí jednu jeho časť spravoval turistický a športový klub z Prešova. V 50- tych rokoch sa jeho obnovy ujali vtedajšie štátne orgány, postupne bol kláštor obnovený a od 1. júla 1966 tu bola v prevádzke múzejná expozícia. V súčasnosti je Národná kultúrna památka Kláštor kartuziánov v správe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a jeho zmluvným prevádzkovateľom je nezisková organizácia CYPRIAN so sídlom v kláštore. Obec je doložená z roku 1550 ako Swap, z roku 1828 ako Rubrum Claustrum, neskôr ako Sublechnic (1873) a Nižné Šváby (1920). Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pastierstvom a pracovali v lesoch. V letnej turistickej sezóne sa časť roľníkov venovala pltníctvu na Dunajci, iní si privyrábali ako tesári. Dnešná obec Červený Kláštor vznikla v roku 1948 z Červeného Kláštora, Nižných Švábov a kúpeľov Smerdžonka. Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť


Aktuálne zo života v obci Červený Kláštor Kúpele sa vracajú alebo obec na stoličke o štyroch nohách ... Obec Červený Kláštor sedí na stoličke s tromi pevnými nohami – prírode, kláštore a pltníctve. Tou štvrtou „nohou“ až do roku 1959 boli aj kúpele, kedy bola ich prevádzka zrušená a kúpele vyradené zo systému „štátnej kúpeľnej starostlivosti“. V časti obce zvanej kedysi Smerdžonka, alebo v 20. storočí aj Kúpele, zostal prameň sírovodíkovej vody s niekomu príjemnou a inému zasa „smerdžonou“ vôňou. Myšlienka obnovy vŕtala v hlave viacerým, no najviac sa zavŕtala v mysli MVDr. Jána Korčáka, ktorý spolu s manželkou Ing. Danou Korčákovou kúpili v roku 2004 areál a objekty bývalého rekreačného zariadenia š.p. Chemko Strážske, súčasťou ktorého boli aj „ostatky“ bývalých kúpeľov. V rokoch 2007 – 2009 firma Pieniny Resort, s r.o. zabezpečila kompletnú projektovú dokumentáciu obnovy kúpeľov a po príslušných súhlasných stanoviskách dotknutých orgánov, predovšetkým Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, začala v roku 2010 s výstavbou nosného objektu kúpeľov – Domu zdravia s plánovanou kapacitou cca 50 lôžok. V II. etape by mal byť dobudovaný športovo – relaxačný komplex a postupne dotvorený celý areál kúpeľov. K téme kúpeľov sa vrátime v ďalšom čísle novín v rozhovore s MVDr. Jánom Korčákom.

Program Zamagurských folklórnych slávností 2011: Piatok 20.5. 2011 14.00 hod. Za Magurou hrajú hostí pozývajú - Živá pozvánka v obciach regiónu Účinkujú : DFS Pieniny a Rovinka, Spišská Stará Ves, DFS Flisocek Červený Kláštor 15.30 hod. Vernisáž výstavy Zuzany Holubekovej (DK Sp.St.Ves) 17.00 hod. Sprievod domácich a zahraničných súborov mestom Spišská Stará Ves 17.20 hod. Položenie kytice kvetov k pamätníku Š.L.Kostelničáka 17.30 hod. Vitajte v Zamagurí (DK Sp.St.Ves) - uvítací program domácich a hostí v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi. Účinkujú: FS Masguranka Spišská Stará Ves, a hostia: FS Tessedik, Sarvasz, Maďarsko, FS Pentla, Boršice, ČR 20. 3O hod. Hudobná skupina IMT SMILE (amfiteáter) - profil známej hudobnej skupiny

Sobota 21. 5. 2011 10.00 hod. Zakliata krása – trh remesiel (amfiteáter) - trh ľudových remesiel v areáli amfiteátra 10.00 hod. Na Pieninách pri muzike (amfiteáter) - Sprievodné programy ľudových hudieb v areáli remesiel v rámci projektu Menšinová kultúra, súčasť tradičnej ľudovej kultúry pod Tatrami 2011 a Školička tanca v rámci projektu Podtatranské tradície na I. nádvorí kláštora Účinkuje: ĽH RFS Ľoli roklica Veľká Lomnica. 15.00 hod. Na vlnách Dunajca (amfiteáter) - Splav účinkujúcich na pltiach a privítanka v prístavisku Účinkuje: DFS Flisocek, Červený Kláštor 15.30 hod. Stretnutie pod Troma korunami (amfiteáter) - Otvárací program XXXV. ročníka ZFS. Oficiálne otvorenie Dní Tradičnej kultúry na Slovensku. Predstavujeme región Orava, program „ Pozdrav Východnej“ , v programe Stretnutie pod Troma korunami – nová generácia predstavíme štáty Višegrádskej štvorky a predstavíme program Menšinová kultúra, súčasť tradičnej ľudovej kultúry pod Tatrami. Účinkujú: Odzemkári z Čiech a Slovenska, účastníci tvorivej dielne odzemkárov v rámci DTK, FS Maguranka, Spišská Stará Ves, RFS Kesaj tchávé, Kežmarok, FS Vagonár a Vagonár Stará škola Poprad a hostia : FS Oravan, Nižná na Orave, FS Hyrni, Nowy Targ, Poľsko, FS Tessedik, Szarvas, Maďarsko,FS Pentla, Boršice, ČR, FS Sedula, Litva 19.00 hod. SĽUK „Tancovali naši Vašim“ (amfiteáter) - program najznámejšieho profesion. folklórneho telesa z Bratislavy 21.00 hod. Nočný program (amfiteáter) - Recitál speváka Pavla Hammela a jeho hostí.

Nedeľa 22. 5. 2011 9.00 hod. slávnostná sv. omša (v kostole sv. Antona pustovníka, NKP Kláštor Kartuziánov) Celebruje: Kpt. PaeDr. Jozef Paluba, vojenský duchovný 10.00 hod. Zakliata krása – trh remesiel (amfiteáter) - Pokračovanie trhu remesiel v areáli amfiteátra 10.00 hod. Na Pieninách pri muzike (amfiteáter) - Sprievodné programy ľudových hudieb v areáli remesiel v rámci projektu Menšinová kultúra, súčasť tradičnej ľudovej kultúry pod Tatrami 2011 účinkuje: ĽH RFS Ľoli roklica Veľká Lomnica 12.00 hod. Deti deťom (amfiteáter) - Program detských folklórnych súborov z regiónu a hostí. Účinkujú: Divadlo Ramagu Spišská Stará Ves, DFS Flisocek Červený Kláštor, DFS Pieniny a Rovinka, Spišská Stará Ves, DFS Jánošíček, Svit, DFS Maguráčik, Kežmarok a hosť DFS Zadumka, Moskva, Rusko 14.00 hod. Pieniny, Pieniny (amfiteáter) - Záverečný program XXXV. ročníka ZFS. Menšinová kultúra, súčasť tradičnej ľudovej kultúry pod Tatrami a pokračovanie programu V4 Stretnutie pod Troma korunami – nová generácia. Účinkujú: FS Maguranka, Spišská Stará Ves, FS Magura a FSS Magurák Kežmarok, FS Jánošík a Senior Jánošík Svit a hostia : Ľudová hudba Jána Berkyho Mrenicu a kolektív Čarovné ostrohy z Bratislavy, finalisti televíznej súťaže Talentmánia, FS Tessedik, Szarvas, Maďarsko, FS Pentla, Boršice, ČR, FS Hyrni, Nowy Targ, Poľsko Sprievodné programy: (nádvorie kláštora) Oravská drevená plastika - výstava prác remeselníkov z Oravy zo zbierky OKS v Dolnom Kubíne Rezané do dreva - výstava amatérskeho výtvarníka Miloslava Semančíka Zmena programu vyhradená !

V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v DK Spišská Stará Ves!

Obecné noviny číslo 1  
Obecné noviny číslo 1  

Andrea Galicová, šéfredaktorka Reg. číslo: MK SR EV 4314/11 Obecné noviny pre občanov a návštevníkov Vydáva Obec Červený Kláštor 1. ročník/1...

Advertisement